Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.04.2003. - 31.08.2003. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 12. jūnija likumu: Par muitas nodokli.
 Saeima ir pieņēmumi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:
Par muitas nodokli (tarifiem)
PIRMĀ NODAĻA
LIKUMA LIETOTIE TERMINI

(Nodaļa izslēgta ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

OTRĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma darbības sfēra

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas muitas teritorijā preces un citus priekšmetus apliek ar muitas nodokli, piemērojot muitas tarifos norādītās muitas nodokļa likmes.

(2) Muitas nodokli noteiktā kārtībā saskaņā ar šo likumu valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no tās preces vai citus priekšmetus. Maksājumi jāizdara bezskaidras naudas norēķina veidā, bet fiziskajām personām atļauts maksājumus kārtot arī skaidrā naudā.

(3) Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. un 3.pielikumā.

(4) Izvedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 2. un 4.pielikumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

2. pants. Muitas nodokļa noteikšana

Muitas nodokli nosaka, pamatojoties uz:

1) preču vai citu priekšmetu muitas vērtību;

2) muitas tarifiem, kas balstās uz preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un kombinēto nomenklatūru;

3) šajā likumā un starptautiskajos līgumos paredzētajiem preču un citu priekšmetu izcelsmes noteikumiem.

3. pants. Preču un citu priekšmetu klasificēšana

(1) Muitas tarifi piemērojami precēm un citiem priekšmetiem, kas tiek pārvietoti pāri Latvijas Republikas robežai, ja šīs preces un citi priekšmeti tiek aplikti ar muitas nodokli, kā arī ja tie atbilst attiecīgajam preces vai citu priekšmetu kodam saskaņā ar preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un kombinēto nomenklatūru.

(2) Precēm un citiem priekšmetiem, kuru kodu deklarēšana pēc preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas un kombinētās nomenklatūras saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta instrukciju varētu prasīt nesamērīgi daudz darba un lielus izdevumus, var uz deklarētajā lūguma pamata piemērot tādus kodus, kuriem muitas tarifos atbilst augstākā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa likme.

(3) Tranzītpārvadājumos muitas iestādes var atļaut deklarētajam vienkāršotu preču un citu priekšmetu kodu deklarēšanu, bet nedrīkst atļaut vienkāršoti deklarēt tādas tranzītkravas, kurās ir preces un citi priekšmeti, kas Latvijas Republikā tiek aplikti ar akcīzes nodokli, kā arī preces un citi priekšmeti, kuru importam Latvijas Republikā nepieciešamas speciālas uzņēmējdarbības atļaujas (licences). Vienkāršotā deklarēšana attiecas tikai uz preču un citu priekšmetu kodu atbilstoši preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētajai sistēmai un kombinētajai nomenklatūrai.

(4) Ja, klasificējot preces, rodas domstarpības, izmantojamas preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas un Eiropas savienības kombinētās nomenklatūras spēkā esošās versijas oficiālie izdevumi.

(5) Finansu ministrija nodrošina iespēju ieinteresētajām personām bez maksas iepazīties ar preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas un Eiropas savienības kombinētās nomenklatūras spēkā esošās versijas oficiālo izdevumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997.)

4. pants. Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmes

(1) Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmes nosaka procentos no preču un citu priekšmetu muitas vērtības vai latos atbilstoši preču un citu priekšmetu mērvienībai.

(2) Vienai un tai pašai precei un vienam un tam pašam priekšmetam var noteikt dažādas (sezonas) muitas nodokļa likmes, norādot muitas tarifos to darbības laiku.

5. pants. Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmju iedalījums

(1) Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmes iedala šādi:

1) pamatlikme;

2) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likme);

3) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms;

4) 0 procentu likme, kas piemērojama preču, izņemot cukurniedru vai cukurbiešu cukuru un ķīmiski tīru saharozi cietā stāvoklī (kombinētās nomenklatūras kods 1701), ievešanai no valstīm, kurām Latvijas Republika piešķīrusi vispārējo priekšrocību režīmu tirdzniecībā (VPR likme) (9.pielikums). Ministru kabinets nosaka ievedamo preču izcelsmes noteikumus, sertifikāta veidlapu un VPR 0 procentu likmes piemērošanas kārtību precēm, kas ievedamas no šā likuma 9.pielikumā minētajām valstīm.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās muitas nodokļa likmes ir noteiktas šā likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem apkopo un aktualizē no starptautiskajiem līgumiem izrietošās šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētās ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes.

(4) Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2000. un 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

TREŠĀ NODAĻA
ĪPAŠU GADĪJUMU NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA

(Nodaļa izslēgta no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

6. pants. Ārēja tirgus cena

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

7. pants. Importēto preču vērtība

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

8. pants. Imports par dempinga cenām

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

9. pants. Subsidētais imports

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

10. pants. Subsīdiju raksturojums

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

11. pants. Gadījumi, kad rodas vai var rasties materiāli zaudējumi vietējiem ražotājiem

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

12. pants. Iekšējo tirgu regulējošie pasākumi

(Izslēgts no 01.07.2000. ar 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

CETURTĀ NODAĻA
PREČU UN CITU PRIEKŠMETU MUITAS VĒRTĪBA

(Nodaļa izslēgta no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

13. pants. Muitas vērtības noteikšana precēm un citiem priekšmetiem, kurus Latvijas Republikā ieved fiziskās un juridiskās personas

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

14. pants. Muitas vērtības noteikšana pēc ievedamo preču vai citu priekšmetu līgumcenas (1. metode)

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

15. pants. Muitas vērtības noteikšana pēc identisku preču vai citu priekšmetu muitas vērtības (2. metode)

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

16. pants. Muitas vērtības noteikšana pēc vienveidīgu preču vai citu priekšmetu muitas vērtības (3. metode)

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

17. pants. Muitas vērtības noteikšana pēc tādu preču vai citu priekšmetu muitas vērtības, kuru izcelsmes valsts ir cita valsts (4. metode)

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

18. pants. Muitas vērtības noteikšana 01.; 02.; 04.—11.; 15.—21.; 23. preču grupā klasificētām precēm pēc identisku vai vienveidīgu preču vērtības pasaules cenās

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

19. pants. Valūtas pārrēķins

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

20. pants. Muitas vērtība izvedmuitas nodokļa aprēķināšanai

(Izslēgts no 01.09.1997. ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 2. punktu)

PIEKTĀ NODAĻA
PRECU UN CITU PRIEKŠMETU IZCELSME

(Nodaļa izslēgta ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

21. pants. Preču un citu priekšmetu izcelsmes valsts noteikšana

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

SESTĀ NODAĻA
MUITAS NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

22. pants. Muitas nodokļa nepiemērošana

Ar muitas nodokli netiek aplikti:

1) komerciālie transportlīdzekļi, kuri veic regulārus kravu, bagāžas un pasažieru starptautiskos pārvadājumus, kā arī materiāltehniskās apgādes priekšmeti un aprīkojums, degviela, pārtika un cita manta, kas nepieciešama šo transportlīdzekļu normālai ekspluatācijai reisa laikā un starpposmu apstāšanās punktos vai kas nopirkta ārvalstīs transportlīdzekļu avāriju (bojājumu) likvidēšanai. Transportlīdzekļi, kurus ieved Latvijas Republikā reģistrēšanai attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā, tiek aplikti ar muitas nodokli;

2) materiāltehniskās apgādes priekšmeti un aprīkojums, degviela, izejvielas rūpnieciskai pārstrādei, pārtika un cita manta, kuru izved no Latvijas Republikas, lai nodrošinātu Latvijas Republikai piederošo un Latvijas Republikas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nomāto (fraktēto) kuģu darbību, kā arī Latvijas Republikā ievedamā šo kuģu jūras zvejā iegūtā produkcija;

3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļeteni, kā arī citi dokumenti un priekšmeti saskaņā ar šā likuma 5.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) preces, kuras konfiscētas, pamatojoties uz tiesas, muitas iestādes vai citu pilnvaroto institūciju lēmumu (spriedumu); atrastā manta, kas pāriet valsts vai pašvaldības kā atradēja īpašumā, pamatojoties uz policijas lēmumu vai tiesas lēmumu (spriedumu); pēc mantošanas tiesībām valsts vai pašvaldības īpašumā pārgājusī manta, pamatojoties uz tiesas lēmumu (spriedumu) vai mantojuma līgumu; dāvinājumi valstij vai pašvaldībai, pamatojoties uz dāvinājuma līgumu;

5) (izslēgts ar 18.12.1997. likumu);

6) priekšmeti, kurus ieved Latvijas Republikā vai izved no tās fiziskās un juridiskās personas, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem ir tiesības šādus priekšmetus brīvi ievest Latvijas Republikā un izvest no tās;

7) preces un citi priekšmeti, kurus pārvieto cauri Latvijas Republikas teritorijai tranzītsatiksmē;

8) preces un citi priekšmeti, kuri tiek ievesti Latvijas Republikā uzglabāšanai un pārkraušanai muitas noliktavās vai iekšzemes muitas zonās;

9) preces un citi priekšmeti, kuri tiek izvesti no Latvijas Republikai iekšzemes muitas zonām un muitas noliktavām pāri Latvijas Republikas robežai;

10) humānās palīdzības sūtījumi un dāvinājumi — saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem;

11) mantotā manta un to fizisko personu sadzīves priekšmeti, kuras pārceļas uz dzīvi Latvijas Republikā vai izbrauc uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs, kā arī jebkuru fizisko personu personiskās lietošanas priekšmeti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

12) priekšmeti, kas paredzēti Latvijas Republikas oficiālam iestādēm ārvalstīs;

13) ārvalstu ieguldījumi saskaņā ar likumu «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»;

14) dzīvnieki un bioloģiskās vai ķīmiskās vielas, kuras paredzētas izmēģinājumiem laboratorijās Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā;

15) cilvēku izcelsmes terapeitiskās vielas, kā arī asinsgrupu un audu noteikšanas reaģenti — Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā;

16) specializētie pārtikas produkti, kuriem uz etiķetes ir norāde, ka šie produkti lietojami līdz trīs gadu vecu bērnu uzturā;

17) apbalvojumi vai laimesti, kuri saņemti starptautiskajos konkursos vai loterijās;

18) preces un citi priekšmeti, kuri paredzēti izlietošanai vai patērēšanai izstādēs, gadatirgos vai līdzīgos pasākumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

19) preču un citu priekšmetu paraugi, kuri ievesti pārbaudes, analīzes un izmēģinājumu mērķiem Ekonomikas ministrijas noteiktajā kārtībā;

20) materiāli, kuri paredzēti kara upuru memoriālu, pieminekļu vai piemiņas vietu izveidošanai un uzturēšanai;

21) zārki ar cilvēku mirstīgajām atliekām, bēru urnas un dekoratīvi apbedīšanas priekšmeti;

22) (izslēgts ar 11.06.1997. likumu);

23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm, saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

231) valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces saskaņā ar šā likuma 7.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

24) invalīdiem paredzētie automobiļi, kompensatorās ierīces un citas invalīdiem paredzētās preces saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprinātu klasifikatoru un Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā;

25) masu informācijas līdzekļi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

251) dzīvnieki un augi, kuri ierakstīti 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām pielikumos un starptautiskajai tirdzniecībai ar kuriem ir izdota Vašingtonas konvencijas sekretariāta apstiprinātas formas importa, eksporta vai reeksporta atļauja;

252) (izslēgts ar 22.11.2001. likumu);

253) preces, kuras paredzētas sportistiem treniņu un sacensību nodrošināšanai;

254) preces, kas tiek ievestas izmantošanai uz mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām un citām jūrā pastāvīgi nostiprinātām ierīcēm un tiek tur patērētas un izmantotas;

255) enerģētiskie resursi - nafta, dabas gāze un citi ogļūdeņraži, kas tiek iegūti ar naftu saistītajos darbos jūrā un no mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām ievesti pārējā Latvijas Republikas muitas teritorijā;

256) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šā likuma 8.pielikumu — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

26) preces un citi priekšmeti citos ar likumiem noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.09.1995., 26.10.1995., 08.07.1996., 11.06.1997., 18.12.1997., 02.04.1998., 06.05.1999., 17.02.2000., 22.11.2001. un 16.01.2003. likumu, kas stājas spēkā 23.01.2003.)

SEPTĪTĀ NODAĻA
MUITAS NODOKĻA ATVIEGLOJUMI PRECU UN CITU PRIEKŠMETU PAGAIDU IEVEŠANAS PROCEDŪRA

(Nodaļa izslēgta ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

23. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu ievešanas vispārīgie noteikumi

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

24. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu ievešanas procedūra

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

25. pants. Pagaidu ievešana, negrozot preču vai citu priekšmetu kodu

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

26. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu ievešana nolūkā tos uzlabot, remontēt vai nomainīt brāķa novēršanai

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

27. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu ievešana pārstrādei

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

28. pants. Preču un citu priekšmetu pieteikšana pārstrādes procedūrai

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

29. pants. Garantija par pārstrādei ievedamajām precēm vai citiem priekšmetiem

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

ASTOTĀ NODAĻA
MUITAS NODOKĻA ATVIEGLOJUMI PRECU UN CITU PRIEKŠMETU PAGAIDU IZVEŠANAS PROCEDŪRĀ

(Nodaļa izslēgta ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

30. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu izvešanas vispārīgie noteikumi

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

31. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu izvešanas procedūra

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

32 pants. Pagaidu izvešana, negrozot preču vai citu priekšmetu kodu

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

33. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu izvešana nolūkā tos uzlabot, remontēt vai nomainīt brāķa novēršanai

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

34. pants. Preču un citu priekšmetu pagaidu izvešana pārstrādei

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

35. pants. Atļauja pārstrādes procedūrai

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

36. pants. Garantija par pārstrādei izvedamajām precēm vai citiem priekšmetiem

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

DEVĪTĀ NODAĻA
MUITAS NODOKĻA PIEMĒROŠANA PRECĒM UN CITIEM PRIEKŠMETIEM, KURUS FIZISKĀS PERSONAS IEVED LATVIJAS REPUBLIKĀ VAI IZVED NO LATVIJAS REPUBLIKAS

37. pants. Kārtība, kādā muitas nodoklis piemērojams precēm un citiem priekšmetiem, kurus fiziskās personas ieved Latvijas Republikā

Iebraucot Latvijas Republikā, fiziskajām personām ir tiesības, nemaksājot muitas nodokli, pārvietot pāri Latvijas Republikas robežai nekomerciāliem nolūkiem preces, kuru ievešana Latvijas Republikā nav aizliegta vai ierobežota, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 150 latus, turklāt vienāda nosaukuma preces — ne vairāk par trim vienībām vai bez daudzuma ierobežojuma, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Preču mērvienības nosakāmas saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(22.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

38. pants. Starptautiskie pasta sūtījumi

Fiziskajai personai ir tiesības nemaksāt muitas nodokli par precēm un citiem priekšmetiem, kuri tiek ievesti Latvijas Republikā ar starptautiskajiem pasta sūtījumiem un kuru ievešana Latvijas Republikā nav aizliegta vai ierobežota, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 50 latus, turklāt vienāda nosaukuma preces un citus priekšmetus — ne vairāk par trim vienībām vai bez daudzuma ierobežojuma, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Preču vai citu priekšmetu mērvienības nosakāmas saskaņā ar preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un kombinēto nomenklatūru.

39.pants. Pārtikas produktu un citu atsevišķu preču ievešana

(1) Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu ievešanu. Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest vienāda nosaukuma pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to naftas produktu, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kuri saskaņā ar likumiem “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”, “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”, “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”, “Par akcīzes nodokli alum” un “Par akcīzes nodokli” apliekami ar akcīzes nodokli.

(3) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest šā panta otrajā daļā minētās preces šādos daudzumos:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) negāzētu vīnu — līdz 2 litriem,

b) starpproduktus, raudzētos dzērienus un dzirkstošos vīnus — līdz 2 litriem vai citus alkoholiskos dzērienus — līdz 1 litram, vai arī šajā apakšpunktā minētos alkoholiskos dzērienus sortimentā — proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

2) vienu no šādiem tabakas izstrādājumiem turpmāk minētajā daudzumā:

a) līdz 200 cigaretēm,

b) līdz 20 cigāriem vai cigarellām,

c) līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,

d) "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

3) alu — līdz 5 litriem;

4) kafiju — līdz 1 kilogramam;

5) bezalkoholiskos dzērienus — līdz 12 litriem;

6) naftas produktus, kuri iepildīti transportlīdzekļa izgatavotāja paredzētajā standarta degvielas tvertnē un kurus ieved ne biežāk kā vienu reizi 24 stundu laikā.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās preces ir atļauts ievest tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.

(5) Šā likuma 37.panta noteikumi neattiecas uz fizisko personu ievedamajiem individuālajiem transportlīdzekļiem, kurus paredzēts izlaist brīvam apgrozījumam.

(6) Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz fonogrammu vai audiovizuālu darbu (ar vai bez skaņas) materiālo nesēju ievešanu.

(7) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest nekomerciāliem nolūkiem ne vairāk kā desmit viena veida materiālos nesējus, kas satur dažādus autortiesību vai blakustiesību objektus.

(17.02.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000., 22.11.2001. un 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2002.)

39.1 pants. Fiziskajām personām noteikto muitas nodokļa atvieglojumu piemērošana

(1) Šā likuma 37.pantā, 39.panta pirmajā daļā, trešās daļas 1.–5.punktā un septītajā daļā minētos muitas nodokļa atvieglojumus fiziskajai personai ir atļauts izmantot ne biežāk kā vienu reizi 48 stundu laikā. Ja fiziskā persona 48 stundu laikā šķērso Latvijas Republikas muitas robežu atkārtoti, muitas nodokļa atvieglojumi nav piemērojami un visas ievedamās preces ir apliekamas ar muitas nodokli.

(2) Ja preces, kuras fiziskā persona pārvieto pāri Latvijas Republikas muitas robežai, pārsniedz šajā likumā noteiktos atvieglojumus, fiziskā persona aizpilda fiziskās personas muitas deklarāciju.

(22.11.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2002.)

40. pants. Fiziskajām personām noteikto atvieglojumu pār, sniegšana

Par precēm un citiem priekšmetiem, kuru kopējā muitas vērtība vai daudzums pārsniedz šā likuma 37., 38. un 39. pantā minēto muitas vērtību vai daudzumu, fiziskajai personai ir jāmaksā divas reizes lielāks muitas nodoklis, nekā noteikts attiecīgajā muitas nodokļa likmē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 17.06.2000.)

41. pants. Kārtība, kādā muitas nodoklis piemērojams precēm un citiem priekšmetiem, kurus fiziskās personas izved vai nosūta ar starptautiskajiem pasta sūtījumiem no Latvijas Republikas

(1) Izbraucot no Latvijas Republikas, fiziskajām personām ir tiesības pārvietot pāri Latvijas Republikas robežai jebkuras preces un citus priekšmetus, kuru izvešana no Latvijas Republikas nav aizliegta vai ierobežota. Par izvedamajām precēm un citiem priekšmetiem fiziskajām personām jāmaksā izvedmuitas nodoklis atbilstoši izvedmuitas nodokļa likmēm.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie noteikumi attiecas arī uz precēm un citiem priekšmetiem, kurus fiziskās personas nosūta ar starptautiskajiem pasta sūtījumiem.

42. pants. Preču un citu priekšmetu ievešana Latvijas Republikā vai izvešana no Latvijas Republikas uz laiku, negrozot to kodu

Fiziskajām personām ir tiesības uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikto kārtību ievest Latvijas Republikā un izvest no Latvijas Republikas preces un citus priekšmetus, negrozot to kodu un nemaksājot par tiem muitas nodokli. No ievedmuitas nodokļa neatbrīvo fiziskās personas, kas uz laiku ieved preces vai citus priekšmetus, kurus paredzēts izmantot uzņēmējdarbībā.

43. pants. Kārtība, kādā muitas nodoklis piemērojams precēm un citiem priekšmetiem, kurus fiziskās personas pārvieto cauri Latvijas Republikas teritorijai tranzītsatiksmē

Kārtību, kādā muitas nodoklis uzliekams precēm un citiem priekšmetiem, kurus fiziskās personas pārvieto cauri Latvijas Republikas teritorijai tranzītsatiksmē, kā arī šā nodokļa atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

DESMITĀ NODAĻA
ATLIKTIE MUITAS NODOKĻA MAKSĀJUMI

(Nodaļa izslēgta ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

44. pants. Muitas nodokļa maksājumu atlikšana

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

45. pants. Pārmaksātā muitas nodokļa atmaksāšana un nepilnīgi samaksātā vai noteiktā laikā nesamaksātā muitas nodokļa iekasēšana

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

46. pants. Muitas parāds

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

47. pants. Muitas parāda piemērošanas nosacījumi

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

48. pants. Muitas parāda uzskaite

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

49. pants. Nodokļa summas paziņošana

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

50. pants. Nodokļa summas samaksāšana

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

51. pants. Muitas parāda dzēšana vai norakstīšana

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

VIENPADSMITĀ NODAĻA
MUITAS KRAVA MUITAS KONTROLES ZONĀ

(Nodaļa izslēgta ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

52. pants. Pienākums samaksāt ievedmuitas nodokli, izlietojot vai izmantojot muitas kravu muitas kontroles zonā

(Izslēgts ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997. Sk. 11.06.1997. likuma Pārejas noteikumu 1. punktu)

DIVPADSMITĀ NODAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

53. pants. Starptautiskie līgumi

(1) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzēti citādi noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautiskajos līgumos paredzētie noteikumi.

(2) Muitas nodokļu (tarifu) grozījumus piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.1999. un 17.02.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

54. pants. Atbildība par likuma pārkāpšanu

(1) Par šā likuma noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas sauc pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

(2) Muitas iestāžu amatpersonu (ierēdņu) rīcību attiecībā uz šā likuma piemērošanu var pārsūdzēt saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 19. pantā minēto Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtu kursu piemērošanu līdz 1995. gada 1. janvārim nosaka Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

2. Ministru kabinetam līdz 1994. gada 1. decembrim izstrādāt noteikumus, kas paredzētu lauksaimniecības un pārtikas preču muitas vērtības noteikšanā izmantot cenas, kas nav zemākas par Eiropas savienības valstīs preču muitas vērtības aprēķinos izmantojamām cenām.

3. Ministru kabinetam, ņemot vērā nepieciešamību attīstīt lauksaimniecisko ražošanu, līdz 1994. gada 1. decembrim pieņemt pagaidu noteikumus par iekšējā tirgus aizsardzības pasākumiem, kuri būs spēkā līdz likuma par drošības pasākumiem iekšējā tirgus aizsardzībai pieņemšanai.

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums «Muitas tarifi» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1) un likums «Grozījumi likumā «Muitas tarifi»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8).

5. Šā likuma trešā nodaļa zaudē spēku vienlaikus ar Antidempinga likuma spēkā stāšanos.

(17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

6. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2002.gada 1.martam izstrādā programmu Eiropas Savienības likumdošanas apgūšanai un ieviešanai attiecībā uz tarifu kvotām, tarifu griestiem un tarifu atlaidēm, kā arī iesniedz Ministru kabinetam aprēķinu par nepieciešamajiem finansu līdzekļiem minētās programmas izpildīšanai.

(22.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

7. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2003.gada 1.janvārim apmāca attiecīgās amatpersonas un tehniski nodrošina informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības attiecīgajām institūcijām par tarifu kvotām, tarifu griestiem un tarifu atlaidēm.

(22.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

8. Līdz 2003.gada 1.janvārim muitas nodokļa aprēķiniem muitas iestādes var izmantot informāciju, kas iegūta no Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm.

(22.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

9. Grozījums likuma 1.pielikumā “Ievedmuitas tarifs” attiecībā uz nodokļa likmju maiņu preču pozīcijā “jūras pasažieru izpriecceļojumu kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģi, kas paredzēti galvenokārt pasažieru pārvadāšanai, jebkura tipa jūras prāmji” (kods 8901 10 10 0) piemērojams attiecīgās preču pozīcijas jūras kuģiem un jebkura tipa jūras prāmjiem, kas reģistrēti Latvijas Kuģu reģistrā pēc 2002.gada 29.novembra.

(16.01.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.01.2003.)

Likums stājas spēkā ar 1994. gada 1. decembri.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 29. septembrī.
Valsts prezidents G. ULMANIS
Rīgā 1994. gada 15. oktobrī
Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
1.pielikums
Ievedmuitas tarifs

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.11.2000., 22.11.2001., 10.10.2002., 16.01.2003. un 27.03.2003. likumu, kas stājas spēkā 29.04.2003.)

I NODAĻA. DZĪVI DZĪVNIEKI; LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA
1. grupaDZĪVI DZĪVNIEKI
2. grupaGAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI
3. grupaZIVIS, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN PĀRĒJIE ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI
4. grupaPIENS UN PIENA PRODUKTI; PUTNU OLAS, DABISKAIS MEDUS; CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI
5. grupaCITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI
II NODAĻA. AUGU PRODUKTI
6. grupaAUGOŠI KOKI UN PĀRĒJIE AUGI; BUMBUĻI, SAKNES UN LĪDZĪGAS AUGU DAĻAS, GRIEZTI ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUMI
7. grupaPĀRTIKAS DĀRZEŅI UN DAŽI SAKŅAUGI UN BUMBUĻAUGI
8. grupaPĀRTIKAS AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN ĶIRBJAUGU MIZAS
9. grupaKAFIJA, TĒJA, MATĒ UN GARŠVIELAS
10. grupaGRAUDAUGU KULTŪRAS
11. grupaMILTRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; IESALS, CIETE, INULĪNS, KVIEŠU LIPEKLIS
12. grupaEĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI, DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECĪBAS UN MEDICĪNAS VAJADZĪBĀM; SALMI UN LOPBARĪBA
13. grupaŠELLAKA; SVEĶI, SVEĶAINAS VIELAS UN PĀRĒJĀS AUGU IZCELSMES SULAS UN EKSTRAKTI
14. grupaAUGU IZCELSMES MATERIĀLI PĪŠANAI, AUGU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI
III NODAĻA. DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI
15. grupaDZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS; TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI
IV NODAĻA. PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS PRODUKTI; BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS; TABAKA UN TĀS AIZSTĀJĒJI
16. grupaGAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MOLUSKU VAI PĀRĒJO ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI
17. grupaCUKURS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI NO CUKURA
18. grupaKAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI
19. grupaGRAUDAUGU, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
20. grupaDĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI
21. grupaJAUKTI PĀRTIKAS PRODUKTI
22. grupaBEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS
23. grupaPĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS ATLIEKAS UN ATKRITUMI; GATAVĀ DZĪVNIEKU BARĪBA
24. grupaTABAKA UN RŪPNIECISKIE TABAKAS AIZSTĀJĒJI
V NODAĻA. MINERĀLIE PRODUKTI
25. grupaSĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS
26. grupaRŪDAS, SĀRŅI UN PELNI
27. grupaMINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI
VI NODAĻA. ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN SASKARNOZARU PRODUKCIJA
28. grupaNEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI: DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI
29. grupaORGANISKIE ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI
30. grupaFARMĀCIJAS PRODUKTI
31. grupaMĒSLOJUMI
32. grupaMIECVIELU VAI KRĀSOŠANAS EKSTRAKTI; TANĪNI UN TO ATVASINĀJUMI; PIGMENTI UN PĀRĒJĀS KRĀSVIELAS; KRĀSAS UN LAKAS; ŠPAKTELES TEPES UN PĀRĒJĀS MASTIKAS; TINTES
33. grupaĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZINOĪDI; PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS VAI TUALETES LĪDZEKĻI
34. grupaZIEPES, VIRSMAKTĪVĀS ORGANISKĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI, EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE VASKI, GATAVIE VASKI, PULĒŠANAS VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI, VEIDOŠANAS PASTAS, "ZOBU VASKI" UN ZOBU SASTĀVI UZ ĢIPŠA PAMATA
35. grupaOLBALTUMVIELAS; MODIFICĒTAS CIETES; LĪMES; FERMENTI
36. grupaSPRĀGSTVIELAS; PIROTEHNISKIE IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIROFORIE SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGVIELU VEIDI
37. grupaFOTOPRECES UN KINOPRECES
38. grupaJAUKTI ĶĪMISKIE PRODUKTI
VII NODAĻA. PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
39. grupaPLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI
40. grupaKAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
VIII NODAĻA. JĒLĀDAS, ĀDAS, KAŽOKĀDAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
41. grupaJĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽOKĀDAS) UN ĀDAS
42. grupaĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
43. grupaKAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM
IX NODAĻA. KOKSNE UN TĀS IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLES; KORĶIS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀ; IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM UN PĀRĒJIEM PĪŠANAS MATERIĀLIEM; GROZI UN PĀRĒJIE PINUMI
44. grupaKOKSNE UN KOKSNES IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLES
45. grupaKORĶIS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀ
46. grupaIZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI PĀRĒJIEM PĪŠANAS MATERIĀLIEM; GROZI UN PĀRĒJIE PINUMI
X NODAĻA. PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI PĀRĒJĀ CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS, KARTONS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM
47. grupaPAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI PĀRĒJĀ CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS
48. grupaPAPĪRS UN KARTONS; IZSTRĀDĀJUMI NO PAPĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA
49. grupaIESPIESTAS GRĀMATAS, AVĪZES, REPRODUKCIJAS UN PĀRĒJĀ POLIGRĀFIJAS RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; ROKRAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN KARTES
50. grupaTEKSTILMATERIĀLI UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
51. grupaVILNA, SMALKIE VAI RUPJIE DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN AUDUMS
52. grupaKOKVILNA
53. grupaPĀRĒJĀS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS; PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI NO PAPĪRA PAVEDIENIEM
54. grupaĶĪMISKIE PAVEDIENI
55. grupaĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS
56. grupaVATE, FILCS,TŪBA UN NEAUSTIE MATERIĀLI;  SPECIĀLĀ DZIJA; AUKLAS, TAUVAS, VIRVES, TROSES UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM
57. grupaPAKLĀJI UN PĀRĒJĀS TEKSTILA GRĪDSEGAS
58. grupaSPECIĀLIE AUDUMI; AUDUMI AR ŠŪTĀM PLŪKSNĀM; MEŽĢĪNES; GOBELĒNI; APDARES MATERIĀLI; IZŠUVUMI
59. grupaTEKSTILMATERIĀLI, PIESŪCINĀTI, SEGTI VAI LAMINĒTI; RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM IZMANTOJAMIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
60. grupaTRIKOTĀŽAS AUDUMI
61. grupaTRIKOTĀŽAS APĢĒRBI VAI APĢĒRBA PIEDERUMI
62. grupaTEKSTILA APĢĒRBS UN APĢĒRBA PIEDERUMI, IZŅEMOT TRIKOTĀŽAS APĢĒRBU
63. grupaPĀRĒJIE GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI; VALKĀTS APĢĒRBS UN LIETOTIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS
XII NODAĻA. APAVI, GALVASSEGAS, LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶI - SĒDEKĻI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS; APSTRĀDĀTAS SPALVAS NO TĀM IZGATAVOTI PRIEKŠMETI; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM
64. grupaAPAVI, GETRAS UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; ŠO IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS
65. grupaGALVASSEGAS UN TO DAĻAS
66. grupaLIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶI - SĒDEKĻI, PLETNES, PĀTAGAS UN TO DAĻAS
67. grupaAPSTRĀDĀTAS SPALVAS UN DŪNAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO SPALVĀM VAI DŪNĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM
XIII NODAĻA. AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN LĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI; KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI
68. grupaAKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN LĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI
69. grupaKERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI
70. grupaSTIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI
XIV NODAĻA. DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, METĀLI, KAS PLAKĒTI AR DĀRGMETĀLU, UN TO IZSTRĀDĀJUMI, MĀKSLĪGIE JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, MONĒTAS
71. grupaDABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, KAS PLAKĒTI AR DĀRGMETĀLU, UN TO IZSTRĀDĀJUMI, MĀKSLĪGIE JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, MONĒTAS
72. grupaPARASTIE METĀLI UN PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI
73. grupaDZELZS VAI TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI
74. grupaVARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
75. grupaNIĶELIS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
76. grupaALUMĪNIJS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
77. grupaREZERVĒTA NOMENKLATŪRAS PAPLAŠINĀŠANAI UN SPECIFISKU PREČU IZDALĪŠANAI
78. grupaSVINS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
79. grupaCINKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
80. grupaALVA UN TĀS IZSTRĀDĀJUMI
81. grupaPĀRĒJIE PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI
82. grupaPARASTO METĀLU INSTRUMENTI, NAŽI, KAROTES UN DAKŠIŅAS; TO DAĻAS NO PARASTAJIEM METĀLIEM
83. grupaPARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI, KAS CITUR NAV MINĒTI
XVI NODAĻA. MAŠĪNAS UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA; APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
84. grupaKODOLREAKTORI, KATLI, IEKĀRTAS UN MEHĀNISKĀS IERĪCES; TO DAĻAS
85. grupaELEKTRISKĀS MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS UN TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA; APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
XVII NODAĻA. SAUSZEMES, GAISA UN ŪDENS TRANSPORTLĪDZEKĻI UN TO IEKĀRTAS
86. grupaDZELZCEĻA VAI TRAMVAJU LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO DAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU CEĻA APRĪKOJUMS UN TĀ DAĻAS; VISU VEIDU MEHĀNISKĀS (IESKAITOT ELEKTROMEHĀNISKĀS) SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS
87. grupaSAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻI, IZŅEMOT DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU RITOŠO SASTĀVU, TO DAĻAS UN PIEDERUMI
88. grupaLIDAPARĀTI, KOSMISKIE APARĀTI UN TO DAĻAS
89. grupaKUĢI, LAIVAS UN PĀRĒJIE PELDLĪDZEKĻI
XVIII NODAĻA. OPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTOAPARĀTI, KINOAPARĀTI UN IERĪCES, MĒRAPARĀTI, KONTROLES APARĀTI UN IERĪCES, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNISKIE VAI ĶIRURĢISKIE APARĀTI UN IERĪCES; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
90. grupaOPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTOAPARĀTI, KINOAPARĀTI UN IERĪCES, MĒRAPARĀTI, KONTROLES APARĀTI UN IERĪCES, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNISKIE VAI ĶIRURĢISKIE APARĀTI UN IERĪCES; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
91. grupaPULKSTEŅI UN TO DAĻAS
92. grupaMŪZIKAS INSTRUMENTI; ŠO IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS UN PIEDERUMI
XIX NODAĻA. IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
93. grupaIEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
XX NODAĻA. DAŽĀDI GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI
94. grupaMĒBELES; GULTAS PIEDERUMI, MATRAČI, MATRAČU PAMATI, DĪVĀNU SPILVENI UN LĪDZĪGI POLSTERĒTI MĒBEĻU PIEDERUMI; LAMPAS UN APGAISMOŠANAS IERĪCES, KAS CITUR NAV MINĒTAS; APGAISMES ZĪMES, TABLO UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; SALIEKAMĀS BŪVKONSTRUKCIJAS
95. grupaROTAĻLIETAS, SPĒLES UN SPORTA INVENTĀRS; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
96. grupaDAŽĀDI GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI
XXI NODAĻA. MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIONĒŠANAS UN ANTIKVĀRIE PRIEKŠMETI
97. grupaMĀKSLAS DARBI, KOLEKCIONĒŠANAS UN ANTIKVĀRIE PRIEKŠMETI
Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
2. pielikums
Izvedmuitas tarifs

(Pielikums 22.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

Kods

Apraksts

Papild-mērvienība

Izvedmuitas nodokļa likmes (%)

pamatlikme

MFN likme

     

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem

-

likme 4.pielikumā

0

     

01.-98.grupa

Preces un citi priekšmeti, kuri neatbilst iepriekš minētajam preču kodam 

0

0

Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
3. pielikums
Atsevišķu preču ievedmuitas nodokļa likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes), samazinājums pa gadiem  

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

KodsAprakstsPapild-mērvienībaMFN likmes samazinājums pa gadiem
200020012002200320042005200620072008
020311100---mājas šķirņu cūku-40.538.236      
020311900---pārējie-40.538.236      
020312110----šķiņķis un tā izcirtņi-40.538.236      
020312190----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi-40.538.236      
020312900---pārējie-40.538.236      
020410000-svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un liemeņa puses-24211815     
020421000--liemeņi vai liemeņa puses-24211815     
020422100---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas-24211815     
020422300---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas-24211815     
020422500---kājas-24211815     
020422900---pārējie-24211815     
020423000--bez kauliem-24211815     
020430000-saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses-24211815     
020441000--liemeņi un liemeņa puses-24211815     
020442100---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas-24211815     
020442300---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas-24211815     
020442500---kājas-24211815     
020442900---pārējie-24211815     
020443100---jēru-24211815     
020443900---pārējie-24211815     
020450110---liemeņi un liemeņa puses-24211815     
020450130---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas-24211815     
020450150---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas-24211815     
020450190---kājas-24211815     
020450310----izcirtņi ar kauliem-24211815     
020450390----izcirtņi bez kauliem-24211815     
020450510---liemeņi un liemeņa puses-24211815     
020450530---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas-24211815     
020450550---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas-24211815     
020450590---kājas-24211815     
020450710----izcirtņi ar kauliem-24211815     
020450790----izcirtņi bez kauliem-24211815     
160100100-no aknām-41.639.938.236.534.833.131.430 
160100910--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas-41.639.938.236.534.833.131.430 
160100990--pārējie-41.639.938.236.534.833.131.430 
160241100---no mājas šķirņu cūkām-4342414039383736 
160241900---pārējās-4342414039383736 
160242100---no mājas šķirņu cūkām-4342414039383736 
160242900---pārējās-4342414039383736 
160249110-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus-4342414039383736 
160249130-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus-4342414039383736 
160249150-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas-4342414039383736 
160249190-----pārējie-4342414039383736 
160249300----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus
-4342414039383736 
160249500----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus-4342414039383736 
160249900---pārējie-4342414039383736 
160250100--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi-4342414039383736 
160250310----sālīta liellopu gaļa-37.533.730      
160250390----pārējie-4342414039383736 
160250800---pārējie-37.533.730      
210690200--alkoholisku produktu maisījumi, izņemot aromātiskās vielas saturošus maisījumus dzērienu ražošanail alc 100%0.50.40.30.20.10   
220300010--pudelēsl10.70       
220300090--pārējiel10.70       
220300100-traukos ar tilpumu virs 10 ll10.70       
220720000-etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturētil87.881.775.669.4563.357.251.145 
220820120---konjaksl 100% spirta2512.50      
220820140---armanjaksl 100% spirta2512.50      
220820260---vīnogu brendijs (grapa)l 100% spirta2512.50      
220820270---brendijs "de Jerez"l 100% spirta2512.50      
220820290---pārējiel 100% spirta2512.50      
220820409----pārējiel 100% spirta2512.50      
220820620----konjaksl 100% spirta2512.50      
220820640----armanjaksl 100% spirta2512.50      
220820860----vīnogu brendijs (grapa)l 100% spirta2512.50      
220820870----brendijs "de Jerez"l 100% spirta2512.50      
220820890----pārējiel 100% spirta2512.50      
220830110---2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220830190---vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220830320----2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220830380----vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220830520----2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220830580----vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220830720----2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220830780----vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220830820---2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220830880---vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220840110--- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds ar vai pārsniedz 225 g uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)
l 100% spirta2512.50      
220840310----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 eiro par litru tīra spirtal 100% spirta2512.50      
220840390----pārējaisl 100% spirta2512.50      
220840510--- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds ar vai pārsniedz 225 g uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)
l 100% spirta2512.50      
220840910----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 eiro par litru tīra spirtal 100% spirta2512.50      
220840990----pārējaisl 100% spirta2512.50      
220890110---2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220890190---vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220890330---2 l vai mazākl 100% spirta2512.50      
220890380---vairāk nekā 2 ll 100% spirta2512.50      
220890410----Ouzol 100% spirta2512.50      
220890450-------kalvadossl 100% spirta2512.50      
220890480-------pārējiel 100% spirta2512.50      
220890520-------kornl 100% spirta2512.50      
220890570-------pārējiel 100% spirta2512.50      
ex 220890570-------tekilal 100% spirta2512.50      
ex220890570-------Mezcall 100% spirta2512.50      
220890690-----pārējie alkoholiskie dzērienil 100% spirta2512.50      
220890710-----kas iegūti, pārtvaicējot augļusl 100% spirta2512.50      
220890740-----pārējiel 100% spirta2512.50      
220890740-----tekilal 100% spirta2512.50      
ex220890740-----Mezcall 100% spirta2512.50      
ex220890780----pārējie alkoholiskie dzērienil 100% spirta2512.50      
291814000--citronskābe-151413121110986.5
360100000Propelentu pulveris-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
360410000-uguņošanas raķetes-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
360490000-pārējie-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
360500000Sērkociņi, izņemot pirotehniskos izstrādājumus, kas minēti 3604. preču pozīcijā
-2522.42017.314.5129.56.5 
360610000-šķidrā un sašķidrinātā gāzveida degviela konteineros ar tilpumu līdz 300 cm3, kuru izmanto cigarešu vai līdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei
-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
360690100--ferocērijs un pārējie jebkura veida piroforie sakausējumi-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
360690900--pārējie-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391510000-no etilēna polimēriem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391520000-no stirola polimēriem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391530000-no vinilhlorīda polimēriem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391590110---no propilēna polimēriem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391590130---no akrila polimēriem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391590190---no pārējiem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391590910---no epoksīda sveķiem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391590930---no celulozes un tās ķīmiskajiem atvasinājumiem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
391590990---no pārējiem-13.112.211.210.39.48.47.56.5 
480530900--ar īpatnējo masu 30 g/m2 vai vairāk-6.753.41.70    
490110001--ne vecākas par 50 gadiem-12.5106.73.30    
490110002--izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem-12.5106.73.30    
490110003--vecākas par 100 gadiem-12.5106.73.30    
490400000Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilustrētas vai neilustrētas
-12.5106.73.30    
490510000-globusi-12.5106.73.30    
490591000--grāmatu veidā-12.5106.73.30    
490599000--pārējie-12.5106.73.30    
490600000Plāni un rasējumi arhitektūras, inženieru, rūpniecības, komercijas, topogrāfijas vai līdzīgām vajadzībām, kuru oriģināli ir rokrakstā; rokraksti; gaismjutīga papīra fotoreprodukcijas un iepriekšminēto izstrādājumu kopijas
-12.5106.73.30    
490700100-pastmarkas, zīmogmarkas un līdzīgas markas-12.5106.73.30    
490700300-banknotes-12.5106.73.30    
490700900-pārējās-12.5106.73.30    
490810000-novelkamās bildītes (dekalkomānijas) ar caurspīdīgu virskārtu-12.5106.73.30    
490890000-pārējās-12.5106.73.30    
490900100-iespiestas vai ilustrētas pasta atklātnes-12.5106.73.30    
490900900-pārējās-12.5106.73.30    
491000000Jebkura veida iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (dienas noplēšamos kalendārus)
-12.5106.73.30    
491110100--preču katalogi-12.5106.73.30    
491110900--pārējā-12.5106.73.30    
491191100---lapas (izņemot tirdzniecības reklāmas materiālus), neielokotas, tikai ar ilustrācijām vai zīmējumiem, bez teksta un parakstiem, kas paredzētas grāmatām vai pārējiem periodiskajiem izdevumiem, kas tiek izdoti dažādās valstīs vienā vai vairākās valodās
-12.5106.73.30    
491191800---pārējais-12.5106.73.30    
491199000--pārējais-12.5106.73.30    
940110100--bez ādas pārvalka, izmantošanai civilajā aviācijā-3332.521.510 
940110900--pārējās-3332.521.510 
940130100--polsterētas, ar atzveltni, pierīkotiem ritenīšiem vai sliecēm-3332.521.510 
940130900--pārējās-3332.521.510 
940140000-sēdmēbeles, izņemot dārza vai ceļojuma sēdmēbeles, kas pārveidojamas par gultām
-3332.521.510 
940150000-sēdmēbeles no niedrēm, lūkiem, bambusniedrēm vai līdzīgiem materiāliem
-3332.521.510 
940161000--polsterētas mēbeles-3332.521.510 
940169000--pārējās-3332.521.510 
940171000--polsterētas mēbeles-3332.521.510 
940179000--pārējās-3332.521.510 
940180009--pārējās-2.62.321.71.310.70.40
940190100--lidaparātu sēdmēbelēm-3332.521.510 
940190300---no koka-3332.521.510 
940190800---pārējās-3332.521.510 
940310100-- galdi rasēšanai (izņemot 9017. preču pozīcijā minētos)-3332.521.510 
940310510----rakstāmgaldi-3332.521.510 
940310590----pārējās-3332.521.510 
940310910----skapji, kas aprīkoti ar durvīm, aizbīdņiem vai atvāžamām platēm-3332.521.510 
940310930----papes, kartotēkas un pārējās kastes-3332.521.510 
940310990----pārējās-3332.521.510 
940320100--izmantošanai civilajā aviācijā-3332.521.510 
940320919----pārējās-3332.521.510 
940320999----pārējās-3332.521.510 
940330110---rakstāmgaldi-3332.521.510 
940330190---pārējās-3332.521.510 
940330910---skapji, kas aprīkoti ar durvīm, aizbīdņiem vai atvāžamām platēm; papes, kartotēkas un pārējās kastes
-3332.521.510 
940330990---pārējās-3332.521.510 
940340100--virtuves komplekti-3332.521.510 
940340900--pārējās-3332.521.510 
940350009--pārējās-3332.521.510 
940360100--ēdamistabas un viesistabas koka mēbeles-3332.521.510 
940360300--koka mēbeles veikaliem-3332.521.510 
940360909---pārējās-3332.521.510 
940370100--izmantošanai civilajā aviācijā-3332.521.510 
940370909---pārējās-3332.521.510 
940380009--pārējās-3332.521.510 
940390100--no metāla-3332.521.510 
940390300--no koka-3332.521.510 
940390900--no pārējiem materiāliem-3332.521.510 
940510100--no parasta metāla vai plastmasas, izmantošanai civilajā aviācijā-3332.521.510 
940510210----paredzētas kvēlspuldzēm-3332.521.510 
940510290----pārējās-3332.521.510 
940510300---no keramikas-3332.521.510 
940510500---no stikla-3332.521.510 
940510910----paredzētas kvēlspuldzēm-3332.521.510 
940510990----pārējās-3332.521.510 
950100100-leļļu ratiņi-2.62.21.81.51.10.70.30 
950100900-pārējās-2.62.21.81.51.10.70.30 
950210100--no plastmasas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950210900--no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950291000--apģērbs un tā piederumi, apavi un galvassegas lellēm-2.62.21.81.51.10.70.30 
950299000--pārējās-2.62.21.81.51.10.70.30 
950310100--samazināti modeļi (mērogā)-2.62.21.81.51.10.70.30 
950310900--pārējie-2.62.21.81.51.10.70.30 
950320100--no plastmasas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950320900--no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950330100--no koka-2.62.21.81.51.10.70.30 
950330300--no plastmasas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950330900--no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950341000--pildītās-2.62.21.81.51.10.70.30 
950349100---no koka-2.62.21.81.51.10.70.30 
950349300---no plastmasas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950349900---no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950350000-rotaļu mūzikas instrumenti un ierīces-2.62.21.81.51.10.70.30 
950360100--no koka-2.62.21.81.51.10.70.30 
950360900--pārējās-2.62.21.81.51.10.70.30 
950370000-pārējās rotaļlietas komplektā-2.62.21.81.51.10.70.30 
950380100--no plastmasas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950380900--no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390100--kara rotaļlietas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390320----bez mehāniska darbināšanas mehānisma-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390340----pārējās-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390350---no gumijas-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390370---no tekstilmateriāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390510----lietie minimodeļi-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390550----pārējās-2.62.21.81.51.10.70.30 
950390990----no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950410000-videospēles, izmantojot televīzijas uztvērēju-7.86.75.64.53.42.31.20 
950420100--biljarda galdi (ar kājām vai bez tām)-7.86.75.64.53.42.31.20 
950420900--pārējie-7.86.75.64.53.42.31.20 
950430100--spēles ar ekrānugab.7.86.75.64.53.42.31.20 
950430300---fliperigab.7.86.75.64.53.42.31.20 
950430500---pārējāsgab.7.86.75.64.53.42.31.20 
950430900--daļas-7.86.75.64.53.42.31.20 
950440000-spēļu kārtis-7.86.75.64.53.42.31.20 
950490100--elektrisko sacīkšu automobiļu spēļu komplekti-7.86.75.64.53.42.31.20 
950490900--pārējās-7.86.75.64.53.42.31.20 
950510100--no stikla-2.62.21.81.51.10.70.30 
950510900--no pārējiem materiāliem-2.62.21.81.51.10.70.30 
950590000-pārējie-2.62.21.81.51.10.70.30 
Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
4. pielikums
Atsevišķu preču izvedmuitas nodokļa likmju samazinājums pa gadiem  

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

KodsAprakstsPapild-mērvienībaPamatlikmes (%) samazinājums pa gadiem
200020012002
7204Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem-1001000
Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
5. pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

1)Dokumenti, kas bez maksas tiek nosūtīti valsts un pašvaldību iestādēm;
2)ārvalstu valdību publikācijas, kas paredzētas izplatīšanai;
3)vēlēšanu biļeteni vēlēšanām, kuras organizē ārvalstīs reģistrētas iestādes;
4)priekšmeti, kas pierādījumu veidā tiek iesniegti valsts iestādēm;
5)parakstu paraugi un to atšifrējumi, kas tiek sūtīti kā daļa no valsts iestāžu vai kredītiestāžu savstarpējās informācijas;
6)oficiāli dokumenti, kas tiek nosūtīti Latvijas Bankai un citām kredītiestādēm;
7)pārskati, ziņojumi, piezīmes, prospekti, iesniegumu veidlapas un citi dokumenti, kurus sastādījuši ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi un kuri tiek nosūtīti to vērtspapīru turētājiem vai parakstītājiem;
8)informācijas nesēji, kas bez maksas tiek nosūtīti adresātam, ja vien to ievešana, nemaksājot muitas nodokli, nerada negodīgu konkurenci;
9)faili, arhīvi, drukātas veidlapas un citi dokumenti, kas izmantojami starptautiskās konferencēs, kongresos vai sanāksmēs, kā arī pārskati par šādiem pasākumiem;
10)plāni, tehniskie zīmējumi, skices, apraksti un citi līdzīgi dokumenti, kas tiek ievesti, lai piedalītos konkursos Latvijas Republikas teritorijā;
11)materiāli, kurus ārvalstīs dibinātas mācību un zinātniskās iestādes izmanto valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) Latvijas Republikas teritorijā;
12)veidlapas, kas izmantojamas kā oficiāli dokumenti transportlīdzekļu vai preču starptautiskajā apgrozībā saskaņā ar starptautiskajām konvencijām;
13)veidlapas, etiķetes, biļetes un citi līdzīgi dokumenti, kurus ārvalstu transporta vai viesnīcu nozares uzņēmumi nosūta Latvijas Republikas ceļojumu aģentūrām;
14)izlietotas veidlapas, etiķetes, biļetes, kravas zīmes, pavadzīmes un citi līdzīgi dokumenti;
15)ārvalstu vai starptautisko iestāžu aizpildītās veidlapas un iespieddarbi, kuri atbilst starptautiskajiem standartiem un kurus ārvalstu vai starptautiskās iestādes nosūta izplatīšanai atbilstošām iestādēm Latvijas Republikas teritorijā;
16)fotogrāfijas, diapozitīvi un fotogrāfiju ietvari ar uzrakstiem vai bez tiem, kas tiek nosūtīti preses aģentūrām vai laikrakstu un žurnālu izdevniecībām.
Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
6. pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamo izglītības un zinātnes materiālu, instrumentu un aparatūras, kā arī grāmatu un citu bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm paredzēto iespieddarbu saraksts  

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

1. Grāmatas, publikācijas un dokumenti.

Preces kodsApraksts
3705Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas:
 ex - grāmatu, bērnu bilžu grāmatu un zīmēšanas vai krāsojamo albumu, skolas uzdevumu burtnīcu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu, nekomerciāla rakstura drukātu dokumentu vai referātu, ilustrāciju, apdrukātu lapu un grāmatu ražošanai paredzētu zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju reprodukciju paraugnovilkumu mikrofilmas;
 ex - grāmatu ražošanai paredzētas filmas ar zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju reprodukcijām.
4903Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsojamie albumi.
4911Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:
 ex - Pārējā:
 -  ilustrācijas, apdrukātas lapas un reprodukcijas grāmatu ražošanai, to skaitā šādu izstrādājumu mikrokopijas;
 - grāmatu, bērnu bilžu grāmatu un zīmēšanas vai krāsojamo albumu, skolas uzdevumu burtnīcu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un citu periodisko izdevumu un nekomerciāla rakstura dokumentu vai referātu mikrokopijas;
 - grāmatu un publikāciju katalogi, kurus pārdošanai piedāvā grāmatu tirgotāji vai izdevējiestādes, kas reģistrētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas;
 - mācību, zinātnisku vai kultūrizglītojošu filmu un citu audiovizuālo līdzekļu katalogi;
 - ģeoloģijas, zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, paleontoloģijas, arheoloģijas, etioloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas un ģeofizikas kartes, tabulas un diagrammas, kā arī meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas;
 - reklāmas materiāli tūrisma veicināšanai, tūristu ceļveži, brošūras, saraksti, bukleti un tamlīdzīgi izdevumi ar vai bez ilustrācijām, to skaitā privātos uzņēmumos izdotie, kas piedāvā ceļot vai mācīties ārpus Latvijas Republikas, kā arī šādu izstrādājumu mikrokopijas;
 - celtniecības, rūpniecības vai inženierzinātniskie plāni un projekti un to reprodukcijas;
 - bibliogrāfiskās informācijas materiāli bezmaksas izplatīšanai.
ex 9023 00Ierīces, aparatūra un modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībās):
 - kartes un tabulas, kas atvieglo mācību vielas apguvi ģeoloģijā, zooloģijā, botānikā, mineraloģijā, paleontoloģijā, arheoloģijā, etioloģijā, meteoroloģijā, klimatoloģijā un ģeofizikā, kā arī meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas.

2. Mācību, zinātniskie un kultūrizglītojošie audiovizuālie līdzekļi.

3. Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 7.pielikumā minētie izstrādājumi, ja tos ieved ANO vai kāda no tās speciālajām aģentūrām.

 

Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
7. pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamo lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs paredzēto preču saraksts

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

1. Mācību, zinātniskie un kultūrizglītojošie audiovizuālie līdzekļi.

Preces kodsApraksts
3704 00Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstils, eksponēti, bet neattīstīti:
 Kinofilmas:
 ex - pārējie mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie pozitīvi.
ex 3705Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas.
3706Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā vai kas sastāv tikai no skaņas celiņa:
 Pārējās pozitīvās:
 ex - kinožurnāli (ar vai bez skaņas ieraksta) ar jaunāko informāciju, kuri tiek ievesti kopēšanai ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematu;
 ex - pārējās:
 - arhīva filmu materiāls (ar vai bez skaņas ieraksta), ko paredzēts izmantot kopā ar kinožurnāliem;
 - izklaidējošas bērnu un jauniešu kinofilmas;
 - pārējās mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas.
4911Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:
 ex - Pārējā:
 - mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās mikrokartes vai citi informācijas uzglabāšanas līdzekļi;
 - sienas kartes, kas paredzētas tikai demonstrēšanai un mācībām.
ex 9023 00Ierīces, aparatūra vai modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībās):
 - mācību, zinātniski un kultūrizglītojoši paraugi, modeļi un sienas kartes, kas paredzētas tikai demonstrēšanai un mācībām;
 - abstraktus jēdzienus paskaidrojoši maketi vai uzskates līdzekļi, piemēram, molekulārās struktūras vai matemātiskās formulas.
8524Ierakstītas skaņuplates, lentes un pārējie nesēji skaņas vai citu līdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matrices un veidnes, izņemot 37.grupā minētos izstrādājumus:
 ex - Ieraksti:
Dažādi- mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie;
 - lāzerprojekcijas hologrammas;
 - dažādu informācijas līdzekļu komplekti;
 - mācību programmu materiāli, to skaitā atbilstoši drukātu materiālu komplekti.

2. Kolekcionāru kolekcijas un mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie mākslas darbi.

Preces kodsAprakstsSaņēmēja iestāde vai organizācija
DažādiKolekcionāru kolekcijas un mākslas darbi, kas nav paredzēti pārdošanai kultūras iestādesGalerijas, muzeji un citas
Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
8. pielikums
No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai  

(Pielikums 17.02.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2000.)

1. Tūrisma literatūra:

1) materiāli (reklāmlapas, brošūras, grāmatas, žurnāli, ceļveži, uzlīmes, neierāmētas un palielinātas fotogrāfijas, kartes, ar ilustrācijām vai bez tām, logo transparenti un ilustrēti kalendāri), kuri paredzēti bezmaksas izplatīšanai un kuru galvenais mērķis ir uzaicinājums apmeklēt kultūras, tūrisma, sporta, reliģiskos vai tirdzniecības pasākumus un sanāksmes. Šādos materiālos drīkst būt ne vairāk kā 25 procenti komerciāla rakstura reklāmas, izņemot komerciālo reklāmu, kas attiecas uz Latvijas Republikas uzņēmumiem;

2) ārvalstu viesnīcu saraksti, gadagrāmatas, kā arī ārvalstu transporta pakalpojumu saraksti, kurus izdevušas tūrisma aģentūras, ja tos paredzēts izplatīt bez maksas un tie satur ne vairāk kā 25 procentus komerciāla rakstura reklāmas, izņemot komerciālo reklāmu, kas attiecas uz Latvijas Republikas uzņēmumiem;

3) uzziņu literatūra, kas nav paredzēta izplatīšanai, tai skaitā gadagrāmatas, telefonu vai teleksu numuru saraksti, viesnīcu saraksti, izstāžu katalogi, amatniecības preču paraugi, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus, kā arī literatūra par muzejiem, universitātēm vai līdzīgām iestādēm, kas paredzēta akreditētiem pārstāvjiem vai korespondentiem, kurus iecēlušas ārvalstu tūrisma aģentūras.

2. Preces tirdzniecības veicināšanai:

1) preču reklāmas paraugi, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus un kuri paredzēti šo preču pasūtīšanai. Muitas iestādes var pieprasīt, lai daži izstrādājumi tiktu pilnībā padarīti nelietojami, tos ieplēšot, perforējot, skaidri iezīmējot vai kā citādi atzīmējot, ar noteikumu, ka šāda darbība neietekmē tiem paredzētās parauga funkcijas;

2) iespieddarbi un reklāmas materiāli, piemēram, cenrāži, preču lietošanas instrukcijas vai brošūras. Šīs preces netiek apliktas ar muitas nodokli, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a) iespieddarbos skaidri norādīts tā uzņēmuma nosaukums, kas ražo, pārdod vai izīrē preces, vai citi uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi,

b) katrā preču sūtījumā ir viens reklāmas materiāls vai viens eksemplārs no katra dokumenta, ja tas sastāv no vairākiem dokumentiem. Sūtījumu, kurā ietilpst viena reklāmas materiāla vairāki eksemplāri, atbrīvo no muitas nodokļa, ja šo eksemplāru kopējais svars (bruto) nepārsniedz 1 kilogramu,

c) iespieddarbs nav tāda preču sūtījuma galvenā sastāvdaļa, ko viena un tā pati persona nosūta vienam un tam pašam adresātam;

3) izstrādājumi reklāmas nolūkiem, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus, kurus piegādātāji saviem klientiem nosūta bez maksas un kuri izmantojami tikai reklāmas nolūkiem.

Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)"
9. pielikums
To valstu saraksts, kuru izcelsmes precēm tiek piemērota VPR ievedmuitas nodokļa likme 0 procentu apmērā

Āfrikas valstis:

1. Angola;

2. Benina;

3. Burkinafaso;

4. Burundi;

5. Kaboverde;

6. Centrālāfrikas Republika;

7. Čada;

8. Komoru Salas;

9. Kongo;

10. Džibuti;

11. Ekvatoriālā Gvineja;

12. Eritreja;

13. Etiopija;

14. Gambija;

15. Gvineja;

16. Gvineja-Bisava;

17. Lesoto;

18. Libērija;

19. Madagaskara;

20. Malāvi;

21. Mali;

22. Mauritānija;

23. Mozambika;

24. Nigēra;

25. Ruanda;

26. Santome un Prinsipi;

27. Sjerraleone;

28. Somālija;

29. Sudāna;

30. Togo;

31. Uganda;

32. Tanzānija;

33. Zambija.

Āzijas valstis:

1. Afganistāna;

2. Bangladeša;

3. Butāna;

4. Kambodža;

5. Laosa;

6. Maldīvija;

7. Mjanma;

8. Nepāla;

9. Jemena.

Klusā okeāna valstis:

1. Kiribati;

2. Samoa;

3. Zālamana Salas;

4. Tuvalu;

5. Vanuatu.

Karību salu valsts Haiti.

29.04.2003