III N O D A Ļ A

DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

15. G R U P A

DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS; TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI;
SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) cūku tauki vai mājputnu tauki, kas minēti 1209. preču pozīcijā;

b) kakao sviests, tauki un eļļa (1804. preču pozīcija);

c) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 15% produktu, kuri minēti 0405. preču pozīcijā (galvenokārt 21. grupā);

d) dradži (2301. preču pozīcija) vai atkritumi no 2304.- 2306. preču pozīcijas;

e) taukskābes, sagatavots vasks, medikamenti, krāsas, lakas, ziepes, parfimērijas, kosmētikas vai tualetes preparāti, sulfurētas eļļas vai pārējās preces, kas minētas VI nodaļā, vai

f) faktiss, kas iegūts no eļļas (4002. preču pozīcija).

2. 1509. preču pozīcijā nav ietvertas eļļas, kas iegūtas, ekstrahējot olīvas (1510. preču pozīcija).

3. 1518. preču pozīcijā nav ietverti denaturēti tauki, eļļas vai to frakcijas, kuras klasificē atbilstoši nedenaturizētajiem taukiem un eļļām un to frakcijām attiecīgajā preču pozīcijā.

4. Ziepju pamatvielas, tauku atliekas, stearīnsveķi un glicerīnsveķi minēti 1522. preču pozīcijā.

Papildpiezīmes:

1. 1507 10., 1508 10., 1510 00 100., 1511 10., 1512 11., 1512 21., 1513 11., 1513 21., 1514 10., 1515 11., 1515 21., 1515 50 110., 1515 50 190., 1515 60 100. , 1515 90 210., 1515 90 290., 1515 90 400.- 1515 90 590. un 1518 00 310. subpozīcijā:

a) fiksētās augu eļļas šķidrā vai cietā veidā, kas iegūtas ar spiedienu, uzskatāmas par "neattīrītām", ja tās nav bijušas pakļautas citiem procesiem, piemēram:

- filtrēšanai normālās laika robežās,

- centrēšanai vai filtrēšanai, kura paredz pēc kārtas atdalīt eļļas no to blīvajām sastāvdaļām ar mehānisku spēku - gravitātes, spiediena, centrbēdzes spēku (ieskaitot absorbcijas filtrēšanas procesu vai citus fizikālus vai ķīmiskus procesus);

b) fiksētās augu eļļas šķidrā vai cietā veidā, kas iegūtas ekstrakcijas procesā, uzskatāmas par "neattīrītām", ja tās pēc krāsas, smaržas, garšas vai speciālām analītiskām īpašībām nevar atšķirt no augu eļļām un taukiem, kas iegūti ar spiedi;

c) jēdziens "neattīrītas eļļas" attiecas uz eļļu no sojas sēklām, attīrītām no līmvielas, un eļļu no kokvilnas sēklām, attīrītām no gosipola.

2. A 1509. un 1510. preču pozīcijā ietvertas tikai eļļas, kas iegūtas, apstrādājot olīvas, kuru taukskābju (noteiktas, piemērojot Direktīvas Nr.2568/91 V, X- A un X- B pielikumā minētās metodes) un sterolu sastāva analītiskais raksturojums ir šāds:

1. tabula

Taukskābju sastāvs procentos no kopējo taukskābju daudzuma

Taukskābes Procenti
Miristīnskābe M 0,05
Linolēnskābe M 0,9
Arahidonskābe M 0,6
Eikozānskābe M 0,4
Behenskābe(1) M 0,3
Lignocerīnskābe M 0,2

M - maksimums

(1)- M 0,2 eļļām no 1509. preču pozīcijas

2. tabula

Sterolu saturs procentos no kopējā sterolu daudzuma

Sterols Procenti
Holesterols M 0,5
Brasikosterols M 0,1
Kampesterols M 4,0
Stigmasterols(1) < Kampesterols
Betasitosterols(2) m 93,0
Delta-7-stigmasterols M 0,5

m - minimums

M - maksimums

(1)- Noteikums nav spēkā attiecībā uz lampante eļļu (1509 10 100. preču pozīcija) un olīvu atlikumu eļļu (1510 00 100. preču pozīcija)

(2)- Delta-5,23-stigmastadienols+hlerosterols+betasitosterols+ +sitostanols+delta-5-avenasterols+delta-5,24-stigmostadienols

1509. un 1510. preču pozīcijā nav ietvertas ķīmiski pārveidotas olīveļļas (īpaši reesterificēta olīveļļa) un olīveļļu maisījumi ar citām eļļām. Reesterificētas olīveļļas vai citu eļļu klātbūtni var konstatēt, lietojot metodes, kuras minētas Noteikumu (EEC) Nr.2568/91 VII pielikumā.

B. 1509 10. subpozīcijā ietvertas vienīgi tās olīveļļas, kas minētas 1. un 2. piezīmē un iegūtas tikai ar mehāniskiem vai citādiem fizikāliem paņēmieniem termiskos apstākļos, kuri nerada eļļu pasliktināšanos, un kas nav pakļautas citai apstrādei, izņemot mazgāšanu, dekantēšanu, centrifugēšanu vai filtrēšanu. Eļļas, kas iegūtas no olīvām, izmantojot šķīdinātājus, minētas 1510.preču pozīcijā.

I. 1509 10 100. subpozīcijā jēdziens "neapstrādāta lampantes olīveļļa" neatkarīgi no tās skābuma nozīmē olīveļļu ar:

a) vasku saturu ne vairāk kā 350 mg/kg;

b) eritridiola un uvaola saturu ne vairāk kā 4,5%;

c) piesātināto taukskābju saturu ne vairāk kā 1,3% triglicerīdu 2.pozīcijā;

d) transoleīnizomēru summu ne vairāk kā 0,10% un translinolēnizomēru+translinolizomēru summu ne vairāk kā 0,10% un

e) stigmastadiēna daudzumu saturā ne vairāk kā 0,50 mg/kg;

f) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,3;

g) vienu vai vairākiem šādiem raksturojumiem:

1) peroksīdskaitlis ne mazāks kā 20 meq 02/kg;

2) gaistošu halogēnsaturošu šķīdinātāju saturs ne mazāks kā 0,20 mg/kg vai ne mazāks kā 0,10 mg/kg katrā šķīdinātājā;

3) ekstinkcijas koeficients K270 ne mazāks kā 0,250 un pēc eļļas apstrādes ar aktivizētu alumīnija oksīdu - ne lielāks kā 0,11. Dažām eļļām, kurās to brīvo taukskābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ir lielāks kā 3,3g uz 100 g, pēc šo eļļu apstrādes ar aktivizētu alumīnija oksīdu saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr. 2568/91 IX pielikumā minēto metodi ekstinkcijas koeficients K270 var būt lielāks nekā 0,10. Ja tas ir tā, tad pēc neitralizācijas un atkrāsošanas laboratorijā saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu XIII pielikumā minēto metodi tām ir jāatbilst šādiem raksturojumiem:

- ekstinkcijas koeficients K270 ne lielāks kā 1,20,

- ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (delta K) ar 270 nm vairāk nekā 0,01, bet ne vairāk kā 0,16, t.i.:

delta K = Km - 0,5(K m-4 + K m+4)

Km - ekstinkcijas koeficients ar absorbcijas maksimuma viļņu garumiem 270 nm,

K m-4 un K m+4 - ekstinkcijas koeficienti ar viļņu garumiem 4 nm zemāk un augstāk nekā Km viļņu garumi.

4) organoleptiskie raksturojumi, kas ietver nosakāmas izmaiņas, kuras pārsniedz pieļaujamās robežas, un testa punkti mazāk nekā 3,5 saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr. 2568/91 XII pielikumu.

II. 1509 10 900. subpozīcijā jēdziens "neattīrīta eļļa" nozīmē eļļu ar šādiem raksturojumiem:

a) to skābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ne vairāk kā 3,3g uz 100 g;

b) peroksīdskaitlis ne vairāk kā 20 meq O2/kg;

c) vasku saturs ne vairāk kā 250 mg/kg;

d) gaistošu halogēnsaturošu šķīdinātāju saturs kopumā ne vairāk kā 0,20 mg /kg un ne vairāk kā 0,10 mg/kg uz katru šķīdinātāju;

e) ekstinkcijas koeficients K270 ne lielāks kā 0,250 un pēc eļļas apstrādes ar aktivizētu alumīnija oksīdu - ne lielāks kā 0,10;

f) ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (delta K) pie 270 nm ne vairāk kā 0,01;

g) organoleptiskie raksturojumi, kas var ietvert nosakāmus defektus pieļaujamās robežās, un testa punkti ne mazāk kā 3,5 saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr.2568 /91 XII pielikumu;

h) eritrodiola un uvaola saturs ne vairāk kā 4,5%;

ij) piesātināto taukskābju saturs ne vairāk kā 1,3% triglicerīdu 2.pozīcijā;

k) transoleīnizomēru summa ne vairāk kā 0,05% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summa ne vairāk kā 0,05%;

l) stigmastadiēnu saturs ne vairāk kā 0,15 mg/kg;

m) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,2.

C. 1509 90.subpozīcijā ietverta olīveļļa, kura iegūta, apstrādājot 1509 10 100. un 1509 10 900. subpozīcijā minēto olīveļļu, sajauktu vai nesajauktu ar neapstrādātām olīveļļām, un kurai ir šādi raksturojumi:

a) to skābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ne vairāk kā 1,5 g uz 100 g;

b) vasku saturs ne vairāk kā 350 mg/kg;

c) ekstinkcijas koeficients K270 (100) ne lielāks kā 1,0;

d) ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (delta K) 270 nm ne vairāk kā 0,13;

e) eritrodiola un uvaola saturs ne vairāk kā 4,5%;

f) piesātināto taukskābju saturs ne vairāk kā 1,5% triglicerīdu 2.pozīcijā;

g) transoleīnizomēru summa ne vairāk kā 0,20% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summa ne vairāk kā 0,30%.

h) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,3.

D. 1510 00 100.subpozīcijā jēdziens "neattīrītas eļļas" nozīmē eļļu, sevišķi olīvu atlikumu eļļu, ar šādiem raksturojumiem:

a) to skābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ir ne vairāk kā 2 g vai vairāk uz 100 g;

b) eritrodiola un uvaola saturs ne mazāk kā 12%;

c) piesātināto taukskābju saturs ne vairāk kā 1,5% triglicerīdu 2.pozīcijā;

d) transoleīnizomēru summa ne vairāk kā 0,20% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summa ne vairāk kā 0,10%.

e) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,6.

E. 1510 00 900.subpozīcijā ietvertas eļļas, kuras iegūtas, apstrādājot 1510 00 100.subpozīcijā minētās eļļas, sajauktas vai nesajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, un eļļas, kurām nepiemīt 2B, 2C un 2D papildpiezīmēs minētie raksturojumi. Eļļās, kas minētas subpozīcijā, piesātinātās taukskābes triglicerīda saturam 2.pozīcijā jābūt ne vairāk kā 2,0%, transoleīnizomēru summai mazākai nekā 0,4% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summai - mazākai nekā 0,35%, un atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,5.

3. 1522 00 310. un 1522 00 390. subpozīcijā nav ietverti:

a) atlikumi, kas iegūti, apstrādājot eļļu saturošas taukvielas, kurām saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr.2568/91 XVI pielikumā minēto metodi noteiktais joda indekss ir mazāks nekā 70 vai lielāks nekā 100;

b) atlikumi, kas iegūti, apstrādājot eļļu saturošas taukvielas, kurām joda indekss ir mazāks nekā 70 vai lielāks nekā 100 un kurām betasitosterola(1) saglabāšanas tilpuma pīķa maksimālais laukums ir mazāks nekā 93,0% no kopējā sterolu pīķa laukuma, kas noteikts saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr.2568/91 V pielikumu.

4. Iepriekš minētās produktu raksturojumu noteikšanas analītiskās metodes ir izklāstītas Noteikumu (EEA) Nr.2568/91 pielikumos.

---------------

(1) Delta-5,23-stigmastadienols+hlehosterols+betasitosterols+sitostanols+delta-5-avenasterols+delta-5,24-stigmastadienols.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1501

00

   

Cūku tauki (ieskaitot lardu) un mājputnu tauki, izņemot 1209. vai 1503. preču pozīcijā minētos:

-cūku tauki (ieskaitot lardu):

1501

00

11

0

--rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

20

15

1501

00

19

0

--pārējie

-

20

15

1501

00

90

0

-mājputnu tauki

-

20

15

1502

00

   

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot 1503. preču pozīcijā minētos:

     

1502

00

10

0

-rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

20

15

1502

00

90

0

-pārējie

-

20

15

1503

00

   

Larda stearīns, larda eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nesajaukta vai nesagatavota ar kādu citu paņēmienu:

-larda stearīns un oleostearīns:

1503

00

11

0

--rūpnieciskām vajadzībām

-

1

0

1503

00

19

0

--pārējie

-

1

0

1503

00

30

0

-taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1503

00

90

0

-pārējie

-

1

0

1504

     

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

1504

10

-zivju aknu eļļas un to frakcijas:

1504

10

10

0

--ar A vitamīna saturu ne vairāk kā 2500 IU/g

-

1

0

--pārējie:

1504

10

91

0

---no ātes

-

1

0

1504

10

99

0

---pārējie

-

1

0

1504

20

-zivju tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot aknu eļļas:

1504

20

10

0

--cietās frakcijas

-

1

0

1504

20

90

0

--pārējie

-

1

0

1504

30

-jūras zīdītājdzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas:

1504

30

10

0

--cietās frakcijas

-

1

0

1504

30

90

0

--pārējie

-

1

0

1505

     

Vilnas tauki un taukvielas, kuras iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu):

     

1505

10

00

0

-neattīrītie vilnas tauki

-

1

0

1505

90

00

0

-pārējie

-

1

0

1506

00

00

0

Pārējie dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

-

1

0

1507

     

Sojas eļļa un tās frakcijas, nerafinētas vai rafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

1507

10

-neattīrīta eļļa, hidratēta vai nehidratēta:

1507

10

10

0

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1507

10

90

0

--pārējā

-

1

0

1507

90

-pārējā:

1507

90

10

0

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1507

90

90

0

--pārējā

-

1

0

1508

     

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

1508

10

-neattīrīta eļļa:

1508

10

10

0

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1508

10

90

0

--pārējā

-

1

0

1508

90

-pārējā:

1508

90

10

0

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1508

90

90

0

--pārējā

-

1

0

1509

     

Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

1509

10

-neapstrādāta:

1509

10

10

0

--neapstrādāta lampantes olīveļļa

-

1

0

1509

10

90

0

--pārējā

-

1

0

1509

90

00

0

-pārējā

-

1

0

1510

00

   

Pārējās eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas 1509. preču pozīcijā:

1510

00

10

0

-neattīrītas eļļas

-

1

0

1510

00

90

0

-pārējās

-

1

0

1511

     

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

1511

10

-neattīrīta eļļa:

1511

10

10

0

--tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1511

10

90

0

--pārējā

-

1

0

1511

90

-pārējā:

--cietās frakcijas:

1511

90

11

0

---iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1511

90

19

0

---pārējās

-

1

0

--pārējā:

1511

90

91

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1511

90

99

0

---pārējā

-

1

0

1512

     

Saulespuķu, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

-saulespuķu vai saflora eļļa un to frakcijas:

1512

11

--neattīrīta eļļa:

1512

11

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

20

15

---pārējā:

1512

11

91

0

----saulespuķu eļļa

-

20

15

1512

11

99

0

----saflora eļļa

-

20

15

1512

19

--pārējā:

1512

19

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

---pārējā:

1512

19

91

0

----saulespuķu eļļa

-

1

0

1512

19

99

0

----saflora eļļa

-

1

0

-kokvilnas eļļa un tās frakcijas:

1512

21

--neattīrīta eļļa, atbrīvota vai neatbrīvota no gosipola:

1512

21

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1512

21

90

0

---pārējā

-

1

0

1512

29

--pārējā:

1512

29

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1512

29

90

0

---pārējā

-

1

0

1513

     

Kokosriekstu (kopra) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

-kokosriekstu (kopra) eļļa un tās frakcijas:

1513

11

--neattīrīta eļļa:

1513

11

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

---pārējā:

1513

11

91

0

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513

11

99

0

----pārējā

-

1

0

1513

19

--pārējā:

---cietās frakcijas:

1513

19

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513

19

19

0

----pārējā

-

1

0,5

---pārējā:

1513

19

30

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

----pārējā:

1513

19

91

0

-----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513

19

99

0

-----pārējā

-

1

0

-palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas:

1513

21

--neattīrīta eļļa:

       

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1513

21

11

0

----palmu kodolu eļļa

-

1

0

1513

21

19

0

----babasū eļļa

-

1

0

---pārējā:

1513

21

30

0

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513

21

90

0

----pārējā

-

1

0

1513

29

--pārējā:

---cietās frakcijas:

1513

29

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513

29

19

0

----pārējā

-

1

0

---pārējā:

1513

29

30

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

----pārējā:

1513

29

50

0

-----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

-----pārējā:

1513

29

91

0

------palmu kodolu eļļa

-

1

0

1513

29

99

0

------babasū eļļa

-

1

0

1514

     

Rapšu eļļa, ripšu eļļa vai sinepjeļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

1514

10

-neattīrīta eļļa:

1514

10

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1514

10

90

0

--pārējā

-

1

0

1514

90

-pārējā:

1514

90

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1514

90

90

0

--pārējā

-

1

0

1515

     

Pārējie augu tauki un eļļas (ieskaitot jujubas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

-linsēklu eļļa un tās frakcijas:

1515

11

00

0

--neattīrīta eļļa

-

1

0

1515

19

--pārējā:

1515

19

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

19

90

0

---pārējā

-

1

0

-kukurūzas eļļa un tās frakcijas:

1515

21

--neattīrīta eļļa:

1515

21

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

21

90

0

---pārējā

-

1

0

1515

29

--pārējā:

1515

29

10

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

29

90

0

---pārējie

-

1

0

1515

30

-rīcineļļa un tās frakcijas:

1515

30

10

0

--aminoundekānskābes ražošanai, lai izmantotu sintētisko šķiedru vai mākslīgo plastisko materiālu ražošanā

-

1

0

1515

30

90

0

--pārējie

-

1

0

1515

40

00

0

-tungeļļa un tās frakcijas

-

1

0

1515

50

-sezameļļa un tās frakcijas:

--neattīrīta eļļa:

1515

50

11

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

50

19

0

---pārējā

-

1

0

--pārējā:

1515

50

91

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

50

99

0

---pārējā

-

1

0

1515

60

00 0

-jujubas eļļa un tās frakcijas:

-

1

0

1515

60

10

0

--neattīrīta eļļa

-

1

0,5

1515

60

90

0

--pārējā

-

1

0,5

1515

90

-pārējā:

1515

90

10

0

--oiticica eļļa; miršu vasks un Japānas vasks; to frakcijas

-

1

0

--tabakas sēklu eļļa un tās frakcijas:

---neattīrīta eļļa:

1515

90

21

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

90

29

0

----pārējā

-

1

0

---pārējā:

1515

90

31

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515

90

39

0

----pārējā

-

1

0

--pārējās eļļas un to frakcijas:

---neattīrītas eļļas:

1515

90

40

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

----pārējās:

1515

90

51

0

-----cietā veidā, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1515

90

59

0

-----cietā veidā, pārējā; šķidrā veidā

-

1

0

---pārējā:

1515

90

60

0

---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

----pārējā:

1515

90

91

0

-----cietā veidā, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1515

90

99

0

-----cietā veidā, pārējā; šķidrā veidā

-

1

0

1516

     

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļa un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet bez tālākas apstrādes:

1516

10

-dzīvnieku tauki un eļļa un to frakcijas:

1516

10

10

0

--iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1516

10

90

0

--pārējie

-

1

0

1516

20

-augu tauki un eļļa vai to frakcijas:

1516

20

10

0

--hidrogenizēta rīcineļļa, tā saucamais "opālvasks"

-

1

0

--pārējie:

1516

20

91

0

---iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

---pārējie:

1516

20

95

0

----ripšu eļļa, linsēklu eļļa, rapšu eļļa, saulespuķu eļļa, illipu, karite, makore, touloucouna vai babasū eļļa tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

----pārējie:

1516

20

96

0

-----zemesriekstu, kokvilnas sēklu, sojas sēklu vai saulespuķu sēklu eļļa; pārējās eļļas, kuras satur mazāk nekā 50% brīvo taukskābju un nesatur kopras, illipu, kokosriekstu, rapša, ripša sēklu vai kopojas eļļu

-

1

0

1516

20

98

0

-----pārējie

-

1

0

1517

     

Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516. preču pozīcijā:

1517

10

-margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517

10

10

0

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 15%

-

15

15

1517

10

90

0

--pārējie

-

15

15

1517

90

-pārējie:

1517

90

10

0

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 15%

-

15

15

--pārējie:

1517

90

91

0

---šķidrā veidā, jauktas fiksētas augu izcelsmes eļļas

-

15

15

1517

90

93

0

---pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu atbrīvošanai

-

15

15

1517

90

99

0

---pārējie

-

15

15

1518

00

   

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulflurēti, caurpūsti, polimerizēti ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516. preču pozīcijā minēto, dzīvnieku vai

       

augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu, kas minēti šajā grupā, frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti, kas citur nav minēti:

1518

00

10

0

-linoksīns

-

1

0

       

-šķidrā veidā, jauktas fiksētas augu izcelsmes eļļas tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu:

1518

00

31

0

--neattīrītas

-

1

0

1518

00

39

0

--pārējās

-

1

0

-pārējās:

1518

00

91

0

--dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulfurēti, caurpūsti, polimerizēti vakuumā vai inertā gāzē vai pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516.preču pozīcijā minēto

-

1

0

--pārējie:

1518

00

95

0

--dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti

-

1

0

1518

00

99

0

---pārējie

-

1

0

[1519]

1520

00

00

0

Neapstrādāts glicerīns; glicerīnūdens un sārms

-

1

0

1521

     

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdu), bišu vasks, pārējo kukaiņu vaski un spermaceti:

1521

10

00 0

-augu vaski

-

1

0

1521

10

10

0

--neapstrādāti

-

1

0,5

1521

10

90

0

--pārējie

-

1

0,5

1521

90

-pārējie:

1521

90

10

0

--rafinēti vai nerafinēti, krāsoti vai nekrāsoti spermaceti

-

1

0

       

--rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots bišu vasks un pārējo kukaiņu vaski:

 

1521

90

91

0

---neapstrādāti

-

1

0

1521

90

99

0

---pārējie

-

1

0

1522

00

   

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi:

     

1522

00

10

0

-trāns

-

1

0

-taukvielu un augu vai dzīvnieku vasku apstrādes atlikumi:

--kas satur olīveļļai līdzīgu eļļu:

1522

00

31

0

---ziepju pamatvielas

-

1

0

1522

00

39

0

---pārējās

-

1

0

--pārējās:

1522

00

91

0

---eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas

-

1

0

1522

00

99

0

---pārējās

-

1

0