23. G R U P A

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS ATLIEKAS UN ATKRITUMI; GATAVĀ DZĪVNIEKU BARĪBA

Piezīme:

2309. preču pozīcijā ir ietverti produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai, kuri citur nav minēti, iegūti, apstrādājot augu vai dzīvnieku izejvielas, un zaudējuši galvenās sākotnējās produkta īpašības, izņemot augu atkritumus, atliekas un šādas apstrādes blakusproduktus.

Papildpiezīmes:

1. 2303 10 110. un 2303 10 190. subpozīcijā ir ietverti tikai kukurūzas cietes ražošanas atlikumi un nav ietverti šādu atlikumu maisījumi ar produktiem, kurus iegūst no pārējiem augiem vai produktiem, ko iegūst no kukurūzas citādā veidā nekā cietes ražošana ar mitro paņēmienu. Cietes saturs tajos sausnā nevar pārsniegt 28% no masas, nosakot šo saturu ar metodi, kas ietverta Komisijas norādījumu 72/199/EEC 1.pielikumā, un tauku saturs sausnā nevar pārsniegt 4,5% no masas, nosakot šo saturu ar metodi A, kas ietverta Komisijas norādījumu 84/4/EEC 1. pielikumā.

2. 2306 70 000. subpozīcija ietver tikai kukurūzas dīgļu ekstrahēšanas atlikumus un satur šādas sastāvdaļas uzrādītajos daudzumos, pārrēķinot sausnā:

a) produkti ar eļļas saturu mazāku par 3%:

- cietes saturu mazāku par 45%,

- proteīnu saturu (slāpekļa saturs x 6,25) ne mazāku par 11,5%;

b) produkti ar eļļas saturu ne mazāku par 3% un ne lielāku par 8%:

- cietes saturu mazāku par 45%,

- proteīnu saturu (slāpekļa saturs x 6,25) ne mazāku par 13%;

Turklāt, šādi atlikumi nedrīst saturēt sastāvdaļas, kas nav iegūtas no kukurūzas graudiem. Cietes un proteīnu satura noteikšanai piemērojamas metodes, kuras izklāstītas Komisijas norādījumu 72/199/EEC 1. pielikumā.

Eļļas un mitruma satura noteikšanai ir piemērojamas metodes, kas izklāstītas Komisijas norādījumu 71/393/EEC pielikumā: attiecīgi 4.nodaļā (A metode) un 1.nodaļā. Subpozīcija neietver produktus, kas satur sastāvdaļas no kukurūzas graudu daļām, kuras pievienotas pēc pārstrādes un nav tikušas pakļautas eļļas ekstrahēšanas procesam.

3. 2307 00 110., 2307 00 190., 2308 90 110. un 2308 90 190. subpozīcijā:

- jēdziens "faktiskais spirta stiprums" nozīmē tīra spirta kilogramu daudzumu 100 kg produkta,

- jēdziens "potenciālais spirta stiprums" nozīmē cukura pilnīgas rūgšanas procesā iegūstamā tīrā spirta kilogramu daudzumu 100 kg produkta,

- jēdziens "kopējais spirta stiprums" nozīmē faktiskā un potenciālā spirta stiprumu summu,

- apzīmējums "% masas" nozīmē spirta masas stiprumu.

4. 2309 10 110.- 2309 10 700. un 2309 90 310.- 2309 90 700. subpozīcijā jēdziens "piena produkti" nozīmē produktus, kas minēti 0401., 0402., 0404., 0405. un 0406. preču pozīcijā un 0403 10 110.- 0403 10 390., 0403 90 110.- 0403 90 690., 1702 11 000., 1702 19 000. un 2106 90 510. subpozīcijā.

5. 2309 90 200.subpozīcijā ietverti tikai tādi atlikumi, kas rodas, ražojot cieti no kukurūzas, bet nav ietverti tādi maisījumu atlikumi kopā ar citiem augiem vai produktiem, kas iegūti no kukurūzas citādā veidā, nevis cietes ražošana, izmantojot slapjo pārstrādes procesu, kas satur:

- slapjā pārstrādes procesā izmantotās kukurūzas atsijas ne vairāk kā 15%, un/vai

- atūdeņu atlikumus, kas rodas kukurūzas slapjā pārstrādes procesā, ieskaitot atūdeņu atlikumus no alkohola vai kāda cita no cietes iegūstama produkta ražošanas procesā.

Šie produkti var arī saturēt atlikumus, kas rodas, izdalot kukurūzas dīgļu eļļu slapjās malšanas procesā.

To cietes saturs sausā produktā nedrīkst pārsniegt 28%, nosakot šo saturu saskaņā ar metodi, kas minēta Komisijasnorādījumu 7284/199/EEC 1.1.pielikumā; to tauku saturs, kas noteikts ar A metodi, kura minēta Komisijas norādījumu 84/4/EEC 1.pielikumā, sausā produktā nedrīkst pārsniegt 4,5%, un to proteīna saturs, kas noteikts ar metodi, kura minēta Komisijas norādījumu 72/199/EEC 1.2.pielikumā, sausā produktā nedrīkst pārsniegt 40%.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2301

     

Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav lietojami uzturā; dradži:

2301

10

00

0

-milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem; dradži

-

1

0

2301

20

00

0

-milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem

-

1

0

2302

     

Klijas, atsijas un pārējie atkritumi, granulēti vai negranulēti, iegūti pēc graudaugu vai pākšaugu dārzeņu sijāšanas, malšanas vai pārējās apstrādes:

2302

10

   

-kukurūzas:

     

2302

10

10

0

--ar cietes saturu ne vairāk kā 35%

-

75

50

2302

10

90

0

--pārējie

-

75

50

2302

20

   

-rīsu:

     

2302

20

10

0

--ar cietes saturu ne vairāk kā 35%

-

75

50

2302

20

90

0

--pārējie

-

75

50

2302

30

   

-kviešu:

     

2302

30

10

0

--ar cietes saturu ne vairāk kā 28%, kuros tā daļa, kas izbirusi caur sietu ar acu lielumu 0,2 mm, nepārsniedz 10% vai alternatīvi tā daļa, kas izbirusi caur sietu, satur 1,5% vai vairāk pelnu, pārrēķinot tīrajā produktā

-

1

0

2302

30

90

0

--pārējie

-

1

0

2302

40

   

-pārējo graudaugu:

     

2302

40

10

0

--ar cietes saturu ne vairāk kā 28%, kuros tā daļa, kas izbirusi caur sietu ar acu lielumu 0,2 mm, nepārsniedz 10% vai alternatīvi tā daļa, kas izbirusi caur sietu, satur 1,5% vai vairāk pelnu, pārrēķinot tīrajā produktā

-

75

50

2302

40

90

0

--pārējie

-

75

50

2302

50

00

0

-pākšaugu

-

75

50

2303

     

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi, (cukur)biešu izspaidas, (cukur)niedru rauši un pārējie cukura, alus vai spirta rūpniecības atlikumi un atkritumi, granulēti vai negranulēti:

2303

10

   

-cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi:

     
       

--cietes ražošanas atlikumi no kukurūzas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar olbaltumvielu saturu, pārrēķinot sausnā:

2303

10

11

0

---vairāk nekā 40%

-

20

12

2303

10

19

0

---ne vairāk kā 40%

-

20

12

2303

10

90

0

--pārējie

-

20

12

2303

20

   

-(cukur)biešu izspaidas, (cukur)niedru rauši un pārējie cukura ražošanas atlikumi:

 
       

--(cukur)biešu izspaidas ar sausnas saturu:

     

2303

20

11

0

---ne mazāk kā 87%

-

20

15

2303

20

18

0

---mazāk nekā 87%

-

20

15

2303

20

90

0

--pārējie

-

20

15

2303

30

00

0

-alus vai spirta rūpniecības atlikumi un atkritumi

-

20

15

2304

00

00

0

Rauši un pārējie cietie atkritumi, kas iegūti sojas eļļas ekstrakcijas rezultātā, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti

-

1

0

2305

00

00

0

Rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti zemesriekstu ekstrakcijas rezultātā, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti

-

20

15

2306

     

Rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti augu tauku vai eļļu ekstrakcijas rezultātā, izņemot 2304. vai 2305.pozīcijā minētos, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti:

2306

10

00

0

-no kokvilnas sēklām

-

1

0

2306

20

00

0

-no linsēklām

-

20

15

2306

30

00

0

-no saulespuķu sēklām

-

1

0

2306

40

00

0

-no ripšu un rapšu sēklām

-

20

10

2306

50

00

0

-no kokosriekstiem vai kopras

-

20

15

2306

60

00

0

-no palmu riekstiem vai kodoliem

-

20

15

2306

70

00

0

-no kukurūzas vālītēm

-

20

15

2306

90

   

-pārējie:

     
       

--eļļas rauši un pārējie olīveļļas ekstrakcijas atlikumi:

     

2306

90

11

0

---kas satur 3% vai mazāk olīveļļas

-

20

15

2306

90

19

0

---kas satur vairāk nekā 3% olīveļļas

-

20

15

2306

90

90

0

--pārējie

-

20

15

2307

00

   

Vīna nogulsnes; vīnakmens:

     
       

-vīna nogulsnes:

     

2307

00

11

0

--ar kopējo spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 7,9% un ar sausnas saturu ne mazāk kā 25%

-

20

15

2307

00

19

0

--pārējie

-

20

15

2307

00

90

0

-vīnakmens

-

20

15

2308

     

Augu izcelsmes materiāli un augu atlikumi, atkritumi un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami lopbarībai, kas citur nav minēti:

2308

10

00

0

-ozolzīles un zirgkastaņi

-

20

15

2308

90

   

-pārējie:

     
       

--vīnogu čagas:

     

2308

90

11

0

---ar kopējo spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 4,3% un ar sausnas saturu ne mazāk kā 40%

-

20

15

2308

90

19

0

---pārējie

-

20

15

2308

90

30

0

--augļu spiedpalikas vai čagas, izņemot vīnogu

-

20

15

2308

90

90

0

--pārējie

-

20

15

2309

     

Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai:

     

2309

10

   

-suņu un kaķu barība, kas iesaiņota pārdošanai mazumtirdzniecībā:

   
       

--kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, kurš minēts 1702 30 510.- 1702 30 990., 1702 40 900., 1702 90 500. un 2106 90 550. subpozīcijā, vai piena produktus:

       

---kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu:

 
       

----kas nesatur cieti vai satur 10% vai mazāk cietes:

     

2309

10

11

0

-----kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

-

20

5

2309

10

13

0

-----kas satur ne mazāk kā 10%, bet mazāk nekā 50% piena produktu

-

20

5

2309

10

15

0

-----kas satur ne mazāk kā 50%, bet mazāk nekā 75% piena produktu

-

20

5

2309

10

19

0

-----kas satur ne mazāk kā 75% piena produktu

-

20

5

       

----kas satur vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 30% cietes:

     

2309

10

31

0

-----kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

-

20

5

2309

10

33

0

-----kas satur ne mazāk kā 10%, bet mazāk nekā 50% piena produktu

-

20

5

2309

10

39

0

-----kas satur ne mazāk kā 50% piena produktu

-

20

5

       

----kas satur vairāk nekā 30% cietes:

     

2309

10

51

0

-----kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

-

20

5

2309

10

53

0

-----kas satur ne mazāk kā 10%, bet mazāk nekā 50% piena produktu

-

20

5

2309

10

59

0

-----kas satur ne mazāk kā 50% piena produktu

-

20

5

2309

10

70

0

---kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu, maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus

-

20

5

2309

10

90

0

--pārējie

-

20

5

2309

90

   

-pārējie:

     

2309

90

10

0

--zivju vai jūras zīdītāju izšķīdināti produkti

-

75

15

2309

90

20

0

--produkti, kas minēti šīs grupas 5.papildpiezīmē

-

75

15

       

--pārējie:

     
       

---kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu, maltodekstrīna sīrupu, kurš minēts 1702 30 510.- 1702 30 990., 1702 40 900., 1702 90 500. un 2106 90 550. subpozīcijā, vai piena produktus:

       

----kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu:

 

-----kas nesatur cieti vai satur 10% vai mazāk cietes:

2309

90

31

 

------kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%:

     

2309

90

31

1

------ar enerģētisko vērtību 2000 kilokaloriju kilogramā vai vairāk un ar proteīna saturu ne mazāk kā 30%

-

1

00,5

2309

90

31

9

------pārējie

-

75

15

2309

90

33

0

------kas satur ne mazāk kā 10%, bet mazāk nekā 50% piena produktu

-

75

15

2309

90

35

0

------kas satur ne mazāk kā 50%, bet mazāk nekā 75% piena produktu

-

75

15

2309

90

39

0

------kas satur ne mazāk kā 75% piena produktu

-

75

15

       

-----kas satur vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 30% cietes:

     

2309

90

41

0

------kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%

-

75

15

2309

90

43

0

------kas satur ne mazāk kā 10%, bet mazāk nekā 50% piena produktu

-

75

15

2309

90

49

0

------kas satur ne mazāk kā 50% piena produktu

-

75

15

       

-----kas satur vairāk nekā 30% cietes:

     

2309

90

51

 

------kas nesatur piena produktus vai satur tos mazāk nekā 10%:

     

2309

90

51

1

-------ar enerģētisko vērtību 2000 kilokaloriju kilogramā vai vairāk

-

1

0

2309

90

51

9

-------pārējie

-

75

15

2309

90

53

0

------kas satur ne mazāk kā 10%, bet mazāk nekā 50% piena produktu

-

75

15

2309

90

59

0

------kas satur ne mazāk kā 50% piena produktu

-

75

15

2309

90

70

 

----kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu un maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus:

2309

90

70

1

-----kas satur 30% vai vairāk piena produktu

-

1

0

2309

90

70

9

-----pārējie

-

75

15

       

---pārējie:

     

2309

90

91

0

----cukurbiešu izspaidas ar pievienotu melasi

-

75

15

2309

90

93

0

----maisījumi

-

75

15

       

----pārējie:

     

2309

90

95

0

-----ar holīna hlorīda uz organiskām vai neorganiskām bāzēm saturu 49% vai vairāk

kg C5H14 ClNO

75

15

2309

90

97

 

-----pārējie:

     

2309

90

97

1

------šķidrā lizīna lopbarības koncentrāts ar lizīna monohlorhidrāta saturu sausvielā ne mazāk kā 30%

-

0

0

2309

90

97

9

------pārējie

-

50

15