22. G R U P A

BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) šīs grupas produkti (izņemot 2209. preču pozīcijā minētos), kas gatavoti kulinārijas vajadzībām un tāpēc nav lietojami kā dzērieni (galvenokārt 2103. preču pozīcija);

b) jūras ūdens (2501. preču pozīcija);

c) destilēts vai vadītspējīgs ūdens vai līdzīgas tīrības ūdens (2851. preču pozīcija);

d) etiķskābe ar etiķskābes koncentrāciju vairāk nekā 10% (2915. preču pozīcija);

e) medikamenti, kas minēti 3003. vai 3004. preču pozīcijā;

f) parfimērijas vai tualetes izstrādājumi (33. grupa).

2. Šajā grupā un 20. un 21. grupā spirta tilpumkoncentrācija jānosaka 20 grādos pēc C.

3. 2202. preču pozīcijā termins "bezalkoholiskie dzērieni" nozīmē dzērienus ar spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 0,5%. Alkoholiskie dzērieni attiecīgi jāklasificē 2203.- 2206. vai 2208. preču pozīcijā.

Piezīme par subpozīciju:

2204 10. subpozīcijā jēdziens "dzirkstošie vīni" nozīmē vīnus, kas izturēti slēgtos traukos 20 grādos pēc C un ar pārspiedienu ne zemāku kā 3 bāri.

Papildpiezīmes:

1. 2202 10 00. Subpozīcijā ietverti ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevām vai aromatizēti, gatavi lietošanai kā dzēriens.

2. 2204. un 2205. preču pozīcijā un 2206 00 100. subpozīcijā:

 

a) jēdziens "faktiskā spirta tilpumkoncentrācija" nozīmē tīra spirta tilpuma daudzumu 20 grādos pēc C 100 produkta tilpumos šajā temperatūrā;

 

b) jēdziens "potenciālā spirta tilpumkoncentrācija" nozīmē tīra spirta tilpuma daudzumu 20 grādos pēc C, ko iespējams iegūt pilnīgā cukuru fermentācijas procesā 100 produkta tilpumos šajā temperatūrā;

c) jēdziens "kopējā spirta tilpumkoncentrācija" nozīmē faktiskās un potenciālās spirta tilpumkoncentrācijas summu;

d) jēdziens "dabiskā spirta tilpumkoncentrācija" nozīmē pilnīgu spirta produkta tilpumkoncentrāciju pirms bagātināšanas;

e) apzīmējums "% tilp." nozīmē spirta tilpumkoncentrāciju.

3. 2204 30 100. subpozīcijā jēdziens "vīnogu misas rūgšanas procesā" nozīmē vīnogu misu rūgšanas rezultātā iegūtu produktu, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir vairāk nekā 1% un mazāk nekā 3/5 pilnīgas spirta tilpumkoncentrācijas.

4. 2204 21. un 2204 29. subpozīcijā:

A. Jēdziens "kopējais sausais ekstrakts" nozīmē visu to sastāvdaļu saturu gramos uz litru produkta, kuras konkrētajos fizikālajos apstākļos neizgaist. Kopējais sausais ekstrakts jānosaka ar densimetru 20 grādos pēc C.

B. a) 2204 21 110.- 2204 21 990. un 2204 29 120.- 220 4 29 990. subpozīcijā minēto produktu klasifikāciju kopējā sausā ekstrakta daudzums uz litru neietekmē tad, ja šis daudzums ir neliels:

I. produktos ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 13% - 90 g kopējā sausā ekstrakta uz 1 litru vai mazāk,

II. produktos ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15% - 130 g kopējā sausā ekstrakta uz 1 litru vai mazāk,

III. produktos ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% - 130g kopējā sausā ekstrakta uz 1 litru vai mazāk,

IV. Produktos ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%, bet ne vairāk kā 22% - 330 g kopējā sausā ekstrakta uz 1 litru vai mazāk.

Produkti, kuros kopējo sauso ekstraktu daudzums pārsniedz maksimālo lielumu, kas minēts iepriekš katrā kategorijā, jāklasificē nākamajā kategorijā, izņēmuma gadījumos, kad kopējais sausais ekstrakts pārsniedz 330 g/l, produkti jāklasificē 2204 21 990. un 2204 29 990. subpozīcijā;

b) Iepriekš minētie noteikumi neattiecas uz produktiem, kas minēti 2204 21 930., 2204 21 970., 2204 29 930. un 2204 29 970. subpozīcijā.

5. 2204 21 110.- 2204 21 990. un 2204 29 120.- 2204 29 990. subpozīcija attiecas uz:

a) vīnogu misām, kuru rūgšana pārtraukta, pievienojot spirtu, t.i., produktu:

- kam faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir ne mazāka kā 12%, bet mazāka nekā 15% un

- kas iegūts, pievienojot nenorūgušai vīnogu misai, kuras dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir ne mazāka kā 8,5% no produkta, kas iegūts, destilējot vīnu;

b) spirtotu vīnu pārtvaici, t.i., produktu:

- kam faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir ne mazāka kā 18%, bet ne lielāka kā 24%,

- kas iegūts, sevišķā veidā pievienojot vīnam, kurš nesatur cukura atliekas no nerektificēta produkta, kas iegūts, destilējot vīnu, un kuram maksimālā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 86%, un

- kam maksimālā koncentrētā gaistošā skābe, kura izteikta kā etiķskābe, ir 1,5 g/l;

c) liķiervīniem, t.i., produktiem:

- kam dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir ne mazāka kā 17,5% un faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir ne mazāka kā 15%, bet ne lielāka kā 22% un

- kas iegūti no vīnogu misām vai vīna, kurš jāiegūst no vīnogu šķirnēm, kas akceptētas trešajās valstīs liķiervīnu ražošanai, un kuram dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 12%,

- kas iegūti, sasaldējot vai

- pievienojot rūgšanas laikā vai pēc rūgšanas:

 

- produktus, kas iegūti, destilējot vīnu, vai

 

- koncentrētas vīnogu misas vai dažus augstas kvalitātes liķiervīnus, kas ietilpst attiecīgajā sarakstā, vīnus, kuriem šāds veids ir tradicionāls, vīnogu misas, kas koncentrētas, tās uzsildot, kas bez šīs operācijas atbilst koncentrētām vīnogu misām, vai

- šo produktu maisījumus.

Tomēr dažus augstas kvalitātes liķiervīnus, kas ietilpst attiecīgajā sarakstā un pakļauti korekcijai, var iegūt no neraudzētām, svaigām vīnogu misām, kurām obligāti nav nepieciešama 12% minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija.

6. 2204 21 110.-2204 21 780., 2204 21 810., 2204 21 820. un 2204 29 120.- 2204 29 580., 2204 29 810. un 2204 29 820. subpozīcijā jēdziens "augstas kvalitātes vīni, kas ražoti minētajos reģionos" nozīmē vīnus, kurus ražoEiropas Savienībā un uz kuriem attiecas Padomes Noteikumu (EEC) 1987.g. 16.marta nolikums Nr.823/87 par nosacījumiem, kas attiecas uz augstas kvalitātes vīnu ražošanu minētajos reģionos (OJ Nr. L 84 1987.g. 27.martā, 59.lpp.) un uz iepriekšminētā nolikuma īstenošanu un definēšanu valsts likumos.

7. 2204 30 920. un 2204 30 960. subpozīcijā jēdziens"koncentrētas vīnogu misas" nozīmē vīnogu misas, kurām refraktometra rādījums [atbilstoši metodei, kas aprakstīta Noteikumu (EEC) Nr.558/93 pielikumā] ir ne mazāks kā 50,9% 20 grādos pēc C.

8.Tikai vermutu un pārējos vīnogu vīnus, kuri aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām un kuros faktiskais spirta saturs ir ne mazāks kā 7%, var attiecināt uz produktiem, kas minēti 2205. preču pozīcijā.

9. 2206 00 100. subpozīcijā jēdziens "pikets (piquette)" nozīmē produktu, kas iegūts, raudzējot neapstrādātas vīnogu izspaidas, izmērcētas ūdenī, vai ekstrahējot raudzēto vīnogu izspaidas ūdenī.

10. 2206 00 310. un 2206 00 390. subpozīcijā par "dzirkstošiem" jāuzskata:

- raudzēti dzērieni pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem;

- raudzēti dzērieni citā tarā ar pārspiedienu ne mazāku kā 1,5 bāri 20 grādos pēc C.

11. 2209 00 110. un 2209 00 190. subpozīcijā jēdziens "vīna etiķis" nozīmē etiķi, kurš iegūts, raudzējot vīnu,un kura kopējais skābums, kas izteikts kā etiķskābe, ir ne mazāks kā 60 g/l.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

 

2201

     

Ūdeņi, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas, nearomatizēti; ledus un sniegs:

2201

10

-minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi:

--dabiskie minerālūdeņi:

2201

10

11

0

---nekarbonizētie

l

0

0

2201

10

19

0

---pārējie

l

0

0

--pārējie:

2201

10

91

0

---nekarbonizētie

l

0

0

2201

10

99

0

---pārējie

l

0

0

2201

90

00

0

-pārējie

-

15

15

 

2202

     

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minēti 2009. preču pozīcijā:

 

2202

10

00

0

-ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu

l

10

10

2202

90

-pārējie:

 

2202

90

10

0

--kas nesatur 0401.- 0404. preču pozīcijā minētos produktus vai taukus, kas iegūti no 0401.- 0404. preču pozīcijā minētajiem produktiem

l

10

10

         

--pārējie, kas satur no 0401.- 0404. preču pozīcijā minētajiem produktiem iegūtus taukus:

2202

90

91

0

---mazāk nekā 0,2%

l

10

10

2202

90

95

0

---0,2% vai vairāk, bet mazāk nekā 2%

l

5

5

2202

90

99

0

---2% vai vairāk

l

5

5

2203

00

Iesala alus:

-traukos ar 10 l vai mazāku tilpumu.

2203

00

01

0

--pudelēs

l

30

likme 3.pielikumā

2203

00

09

0

--pārējie

l

30

likme 3.pielikumā

2203

00

10

0

-traukos ar tilpumu virs 10 l

l

25

likme 3.pielikumā

 

2204

     

Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotus; vīnogu misa, izņemot 2009. preču pozīcijā minēto:

2204

10

-dzirkstošie vīni:

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne mazāk kā 8, 5%:

2204

10

11

0

---šampanietis

l

5

5

2204

10

19

0

---pārējie

l

15

10

--pārējie:

2204

10

91

0

---Asti spumante

l

15

10

2204

10

99

0

---pārējie

l

15

10

         

-pārējie vīni; vīnogu misas, kuru rūgšana pārtraukta, pievienojot spirtu:

   

2204

21

--traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu:

 

2204

21

10

0

---vīns,izņemot 2204 10. subpozīcijā minēto, pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem; vīns citā tarā ar oglekļa dioksīda pārspiedienu šķīdumā, ne mazāku kā 1 bārs, bet mazāku nekā 3 bāri, 20 grādos pēc C

l

0

0

---pārējie:

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 13%:

-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti minētajos reģionos:

------baltvīni:

2204

21

11

0

-------Alsace

l

0

0

2204

21

12

0

-------Bordeaux

l

0

0

2204

21

13

0

-------Bourgogne (Burgundy)

l

0

0

2204

21

17

0

-------Val de Loire (Loire Valley)

l

0

0

2204

21

18

0

-------Mosel-Saar-Ruwer

l

0

0

2204

21

19

0

-------Pfalz

l

0

0

2204

21

22

0

-------Rheinhessen

l

0

0

2204

21

24

0

-------Lazio (Latium)

l

0

0

2204

21

26

0

-------Toscana (Tuscany)

l

0

0

2204

21

27

0

-------Trentino, Alto Adige un Friuli

l

0

0

2204

21

28

0

-------Veneto

l

0

0

2204

21

32

0

-------Vinho Verde

l

0

0

2204

21

34

0

-------Penedes

l

0

0

2204

21

36

0

-------Rioja

l

0

0

2204

21

37

0

-------Valencia

l

0

0

2204

21

38

0

-------pārējie

l

0

0

------pārējie:

2204

21

42

0

-------Bordeaux

l

0

0

2204

21

43

0

-------Bourgogne (Burgundy)

l

0

0

2204

21

44

0

-------Beaujolais

l

0

0

2204

21

46

0

-------Cotes du Rhone

l

0

0

2204

21

47

0

-------Languedoc-Roussillon

l

0

0

2204

21

48

0

-------Val de Loire (Loire Valley)

l

0

0

2204

21

62

0

-------Piemonte (Piedmont)

l

0

0

2204

21

66

0

-------Toscana (Tuscany)

l

0

0

2204

21

67

0

-------Trentino un Alto Adige

l

0

0

2204

21

68

0

-------Veneto

l

0

0

2204

21

69

0

-------Dao, Bairrada un Douro

l

0

0

2204

21

71

0

-------Navarra

l

0

0

2204

21

74

0

-------Penedes

l

0

0

2204

21

76

0

-------Rioja

l

0

0

2204

21

77

0

-------Valdepenas

l

0

0

2204

21

78

0

-------pārējie

l

0

0

-----pārējie:

2204

21

79

0

------baltvīni

l

0

0

2204

21

80

0

------pārējie

l

0

0

         

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15%:

-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti minētajos reģionos:

2204

21

81

0

------baltvīni

l

0

0

2204

21

82

0

------pārējie

l

0

0

-----pārējie:

2204

21

83

0

------baltvīni

l

0

0

2204

21

84

0

------pārējie

l

0

0

         

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18%:

2204

21

87

0

-----Marsala

l

0

0

2204

21

88

0

-----Samos un Muscat de Lemnos

l

0

0

2204

21

89

0

-----Port

l

0

0

2204

21

91

0

-----Madeira un Setubal muscatel

l

0

0

2204

21

92

0

-----Sherry

l

0

0

2204

21

93

0

-----Tokay (Aszu un Szamorodni)

l

0

0

2204

21

94

0

-----pārējie

l

0

0

         

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%, bet ne vairāk kā 22%:

2204

21

95

0

-----Port

l

0

0

2204

21

96

0

-----Madeira, Sherry un Setubal muscatel

l

0

0

2204

21

97

0

-----Tokay (Aszu un Szamorodni)

l

0

0

2204

21

98

0

-----pārējie

l

0

0

2204

21

99

0

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 22%

l

0

0

2204

29

--pārējie:

 

2204

29

10

0

---vīns,izņemot 2204 10. subpozīcijā minēto, pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem, vīns citā tarā ar oglekļa dioksīda pārspiedienu šķīdumā, ne mazāku kā 1 bārs, bet mazāku nekā 3 bāri 20 grādos pēc C

l

0

0

---pārējie:

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 13%:

-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti minētajos reģionos:

------baltvīni:

2204

29

12

0

-------Bordeaux

l

0

0

2204

29

13

0

-------Bourgone (Burgundy)

l

0

0

2204

29

17

0

-------Val de Loire (Loire Valley)

l

0

0

2204

29

18

0

-------pārējie

l

0

0

------pārējie:

2204

29

42

0

-------Bordeaux

l

0

0

2204

29

43

0

-------Bourgogne (Burgundy)

l

0

0

2204

29

44

0

-------Beaujolais

l

0

0

2204

29

46

0

-------Cotes-du-Rhone

l

0

0

2204

29

47

0

-------Languedoc-Roussillon

l

0

0

2204

29

48

0

-------Val de Loire (Loire Valley)

l

0

0

2204

29

58

0

-------pārējie

l

0

0

-----pārējie:

------baltvīni:

2204

29

62

0

-------Sicilia (Sicily)

l

0

0

2204

29

64

0

-------Veneto

l

0

0

2204

29

65

0

-------pārējie

l

0

0

------pārējie:

2204

29

71

0

-------Puglia (Apuglia)

l

0

0

2204

29

72

0

-------Sicilia (Sicily)

l

0

0

2204

29

75

0

-------pārējie

l

0

0

         

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15%:

-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti minētajos rajonos:

2204

29

81

0

------baltvīni

l

0

0

2204

29

82

0

------pārējie

l

0

0

-----pārējie:

2204

29

83

0

------baltvīni

l

0

0

2204

29

84

0

-------pārējie

l

0

0

         

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18%:

2204

29

87

0

-------Marsala

l

0

0

2204

29

88

0

-------Samos un Muscat de Lemnos

l

0

0

2204

29

89

0

-------Port

l

0

0

2204

29

91

0

-------Madeira un Setubal muscatel

l

0

0

2204

29

92

0

-------Sherry

l

0

0

2204

29

93

0

-------Tokay (Aszu un Szamorodni)

l

0

0

2204

29

94

0

-------pārējie

l

0

0

         

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%, bet ne vairāk kā 22%:

2204

29

95

0

-------Port

l

0

0

2204

29

96

0

-------Madeira, Sherry un Setubal muscatel

l

0

0

2204

29

97

0

-------Tokay (Aszu un Szamorodni)

l

0

0

2204

29

98

0

-------pārējie

l

0

0

2204

29

99

0

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 22%

l

0

0

2204

30

-pārējās vīnogu misas:

 

2204

30

10

0

--rūgšanas procesā vai ar rūgšanu, pārtrauktu ar citu paņēmienu, nevis pievienojot spirtu

l

0

0

--pārējās:

         

---ar blīvumu 1,33 g/cm3 vai mazāk 20 grādos pēc C un ar

faktisko spirta tilpumkon-

centrāciju ne vairāk kā 1%:

2204

30

92

0

----koncentrētas

l

15

15

2204

30

94

0

----pārējās

l

15

15

---pārējās:

2204

30

96

0

----koncentrētas

l

15

15

2204

30

98

0

----pārējās

l

15

15

 

2205

     

Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu:

   

2205

10

-traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2205

10

10

0

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18% vai mazāk

l

5

5

2205

10

90

0

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%

l

5

5

2205

90

-pārējie:

2205

90

10

0

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18% vai mazāk

l

5

5

2205

90

90

0

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%

l

5

5

 

2206

00

   

Pārējie raudzētie dzērieni [piemēram, ābolu sidrs (cider), bumbieru vīns (perry), medus dzēriens (mead)]; raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti:

2206

00

10

0

-pikets (piquette)

l

20

15

-pārējie:

--dzirkstošie:

2206

00

31

0

---ābolu sidrs (cider) un bumbieru vīns (perry)

l

20

15

2206

00

39

0

---pārējie

l

20

15

--nedzirkstošie, traukos ar tilpumu:

---2 l vai mazāk:

2206

00

51

0

----ābolu sidrs (cider) un bumbieru vīns (perry)

l

20

15

2206

00

59

0

----pārējie

l

20

15

---vairāk nekā 2 l:

2206

00

81

0

----ābolu sidrs (cider) un bumbieru vīns (perry)

l

20

15

2206

00

89

0

----pārējie

l

20

15

 

2207

     

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti:

 

2207

10

00

0

-nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk

l

30

30

 

2207

20

00

0

-etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

l

93,9

likme 3.pielikumā

 

2208

     

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni:

 

2208

20

   

-stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti vīnogu vīna vai vīnogu čagu destilācijas rezultātā:

--traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu:

 

2208

20

12

0

---konjaks

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

14

0

---armanjaks

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

26

0

---vīnogu brendijs (grapa)

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

27

0

---brendijs "de Jerez"

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

29

0

---pārējie

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

--traukos ar tilpumu virs 2 l:

2208

20

40

---neapstrādāti, destilēti:

 

2208

20

40

1

----konjaka spirts

l 100% spirta

0

0

 

2208

20

40

9

----pārējie

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

---pārējie:

 

2208

20

62

0

----konjaks

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

64

0

----armanjaks

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

86

0

----vīnogu brendijs (grapa)

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

87

0

----brendijs "de Jerez"

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

20

89

0

----pārējie

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

2208

30

-viskijs:

--viskijs "Burbons", traukos ar tilpumu:

 

2208

30

11

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

30

19

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

--skotu viskijs:

---iesala viskijs, traukos ar tilpumu:

 

2208

30

32

0

----2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

30

38

0

----virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

---viskijs, šķirņu maisījums, traukos ar tilpumu:

 

2208

30

52

0

----2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

30

58

0

----virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

---pārējais, traukos ar tilpumu:

 

2208

30

72

0

----2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

30

78

0

----virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

--pārējais, traukos ar tilpumu:

 

2208

30

82

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

30

88

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

2208

40

-rums un tafija:

--traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk:

 

2208

40

11

0

--- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds ar vai pārsniedz 225 g uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

---pārējais:

 

2208

40

31

0

----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 eiro par litru tīra spirta

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

40

39

0

----pārējais

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

--traukos ar tilpumu virs 2 l :

 

2208

40

51

0

--- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds ar vai pārsniedz 225 g uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

---pārējais:

 

2208

40

91

0

----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 eiro par litru tīra spirta

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

40

99

0

----pārējais

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

2208

50

-džins un kadiķogu uzlējums:

--džins, traukos ar tilpumu:

 

2208

50

11

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

30

 

2208

50

19

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

30

--kadiķogu uzlējums, traukos ar tilpumu:

 

2208

50

91

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

30

 

2208

50

99

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

30

2208

60

-degvīns:

         

--ar spirta tilpumkoncentrāciju 45,4% vai mazāk, traukos ar tilpumu:

 
 

2208

60

11

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

30

 

2208

60

19

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

30

         

--ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 45,4%, traukos ar tilpumu:

   
 

2208

60

91

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

30

 

2208

60

99

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

30

2208

70

-liķieris un kordiāls:

 

2208

70

10

0

--traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

30

 

2208

70

90

0

--traukos ar tilpumu virs 2 l

l 100% spirta

30

30

2208

90

-pārējie:

--araks, traukos ar tilpumu:

 

2208

90

11

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

90

19

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

         

--plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējums (izņemot liķierus), traukos ar tilpumu:

 

2208

90

33

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

90

38

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

--pārējie alkoholiskie dzērieni, traukos ar tilpumu:

---2 l vai mazāk:

 

2208

90

41

0

----Ouzo

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

----pārējie:

-----alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus):

------kas iegūti, pārtvaicējot augļus:

 

2208

90

45

0

-------kalvadoss

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

90

48

0

-------pārējie

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

------pārējie:

 

2208

90

52

0

-------korn

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

90

57

0

-------pārējie

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

ex

2208

90

57

0

-------tekila

l 100% spirta

likme 3.pielikumā

ex

2208

90

57

0

-------Mezcal

l 100% spirta

likme 3.pielikumā

 

2208

90

69

0

-----pārējie alkoholiskie dzērieni

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

---virs 2 l:

----alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus):

 

2208

90

71

0

-----kas iegūti, pārtvaicējot augļus

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

 

2208

90

74

0

-----pārējie

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

ex

2208

90

74

0

-----tekila

l 100% spirta

likme 3.pielikumā

ex

2208

90

74

0

-----Mezcal

l 100% spirta

likme 3.pielikumā

 

2208

90

78

0

----pārējie alkoholiskie dzērieni

l 100% spirta

30

likme 3.pielikumā

--nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju

mazāk nekā 80%, traukos ar tilpumu:

 

2208

90

91

0

---2 l vai mazāk

l 100% spirta

30

30

 

2208

90

99

0

---virs 2 l

l 100% spirta

30

30

2209

00

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes:

-vīna etiķis, traukos ar tilpumu:

2209

00

11

0

--2 l vai mazāk

l

20

15

2209

00

19

0

--virs 2 l

l

20

15

-pārējie, traukos ar tilpumu:

2209

00

91

0

--2 l vai mazāk

l

20

15

2209

00

99

0

--virs 2 l

l

20

15