85. G R U P A

ELEKTRISKĀS MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS UN TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA; APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) elektriski apsildāmas segas, matrači, spilveni, kāju sildītāji un tamlīdzīgi izstrādājumi; elektriski apsildāmas drēbes, apavi, ausu sildītāji un citi valkāšanai paredzēti elektriski apsildāmi izstrādājumi;

b) stikla izstrādājumi, kas ietverti 7011. preču pozīcijā;

c) Elektriski apsildāmās mēbeles minētas 94. grupā.

2. 8501.-8504. preču pozīcijā nav ietvertas preces, kas aprakstītas 8511., 8512., 8540., 8541. vai 8542. preču pozīcijā. Tomēr 8504. preču pozīcijā ietvertas metāla tvertnes ar dzīvsudraba loka taisngriežiem.

3. 8509. preču pozīcijā ietvertas tikai šādas mājsaimniecībā lietojamas elektromehāniskās ierīces:

a) putekļu sūcēji, grīdu pulētāji, pārtikas smalcinātāji un maisītāji un augļu vai dārzeņu sulu spiedes - neatkarīgi no svara;

b) pārējās mašīnas ar noteikumu, ka to masa nepārsniedz 20 kg.

Tomēr šajā preču pozīcijā nav ietverti ventilatori, ventilējošas vai recirkulācijas iekārtas ar iebūvētu ventilatoru, ar vai bez filtriem (8414. preču pozīcija), drēbju centrifugālās žāvētavas (8421. preču pozīcija), trauku mazgāšanas mašīnas (8422. preču pozīcija), veļas mazgājamās mašīnas (8450. preču pozīcija), ruļļu vai citas gludināšanas mašīnas (8420. vai 8451. preču pozīcija), šujmašīnas (8452. preču pozīcija), elektriskās šķēres (8508. preču pozīcija) un elektriskie sildītāji (8516. preču pozīcija).

4. 8534. preču pozīcijā minētās "iespiestās shēmas" ietver uz izolēta pamata ar jebkuru iespiešanas procesu (piemēram, ar spiešanu, galvanizēšanu, kodināšanu ) vai ar "plēves" tehniku, savienotājelementiem, kontaktiem vai citu iespiedelementu (piemēram, induktoru, rezistoru vai kondesatoru) palīdzību veidotas atsevišķas vai pēc iepriekš noteikta modeļa savienotas shēmas, izņemot elementus (piemēram, pusvadītāju elementus), kas var ražot, iztaisnot, modulēt vai pastiprināt elektriskos signālus.

Jēdziens "iespiestās shēmas" neietver shēmas, kas kombinētas ar citiem elementiem, kuri nav iegūti iespiešanas procesā, tāpat tas neietver individuālos pārtrauktos rezistorus, kondensatorus vai induktorus. Savukārt iespiestās shēmas var būt aprīkotas ar neiespiestiem savienotājelementiem. Plānas vai biezas plēves shēmas, kurās izmantoti ar to pašu tehnoloģiju iegūti pasīvi un aktīvi elementi, klasificētas 8542. preču pozīcijā.

5. 8541. un 8542. preču pozīcijā:

A. "Diodes, tranzistori un analoģiskas pusvadītāju ierīces" nozīmē pusvadītāju ierīces, kuru darbības pamatā ir to pretestības maiņa elektriskā lauka ietekmē;

B. "Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas" ir:

a) monolītās integrālās shēmas, kurās to elementi (diodes, tranzistori, rezistori, kondensatori, kontaktsavienojumi u.c.) galvenokārt izpildīti iekšienē un uz pusvadītāju materiāla (piemēram, leģēta silīcija) virsmas un ir savstarpēji neatdalāmi saistīti;

b) hibrīdās integrālās shēmas, kurās plānas vai biezas plēves tehnoloģijā izpildītie pasīvie elementi (rezistori, kondensatori, kontaktsavienojumi u.c.) un pusvadītāju tehnoloģijā izpildītie aktīvie elementi (diodes, tranzistori, monolītās integrālās shēmas u.c.) nedalāmi savienoti uz viena izolējoša pamata (stikla, keramikas u.c.); šādās shēmās var būt iekļauti arī diskrēti elementi;

c) mikroshēmas modificētu moduļu, mikromoduļu un tamlīdzīgu tipu veidā, ar diskrētiem, aktīviem vai kā aktīviem, tā pasīviem komponentiem, kas kombinēti un savstarpēji savienoti.

Klasificējot šajā piezīmē definētos izstrādājumus, 8541. un 8542. preču pozīcijai ir prioritāte attiecībā pret citām nomenklatūras preču pozīcijām, kuras var ietvert šos izstrādājumus, piemēram, ņemot vērā to funkcijas.

6. Plates, lentes un citi informācijas nesēji klasifikācijā paliek 8523. vai 8524. preču pozīcijā neatkarīgi no tā, vai tie doti kopā ar aparatūru, kurai tie paredzēti, vai atsevišķi.

7. 8548.preču pozīcijā "nolietoti pirmelementi, nolietotās pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori" ir tie, kasvairs nav izmantojami lūzumu, iegriezumu, nolietošanās vai citu iemeslu dēļ un ko nav iespējams arī atkārtoti uzlādēt.

Piezīme par subpozīcijām:

1. 8519 92. un 8527 12. subpozīcija ietver tikai kasešu atskaņotājus ar iebūvētu pastiprinātāju, bez iebūvēta skaļruņa, tādus, kuri spēj darboties bez ārēja elektriskās strāvas avota, ja to izmēri nepārsniedz 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Papildpiezīmes:

1. 8519 10., 8519 21., 8519 29., 8519 31. un 8519 39. subpozīcija neietver atskaņošanas aparatūru ar lāzeru ieraksta sistēmu, kas klasificēta 8519 99 120. vai 8519 99 180. subpozīcijā.

2. 1.piezīme par subpozīcijām attiecas arī uz 8520 32 300. un 8520 33 300.subpozīciju.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8501

Elektromotori un ģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas):

8501

10

-motori, ar jaudu ne vairāk kā 37,5 W:

8501

10

10

0

--sinhronie motori, ar jaudu ne vairāk kā 18 W

gab.

0

0

--pārējie:

8501

10

91

0

---līdzstrāvas un maiņstrāvas universālie motori

gab.

0

0

8501

10

93

0

---maiņstrāvas motori

gab.

0

0

8501

10

99

0

---līdzstrāvas motori

gab.

0

0

8501

20

   

-maiņstrāvas un līdzstrāvas universālie motori, ar jaudu vairāk nekā 37,5 W:

   

8501

20

10

0

--ar jaudu vairāk nekā 735 W, bet ne vairāk kā 150 kW, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8501

20

90

0

--pārējie

gab.

0

0

-pārējie līdzstrāvas motori; līdzstrāvas ģeneratori:

8501

31

--ar jaudu ne vairāk kā 750 W:

8501

31

10

0

---motori, ar jaudu vairāk nekā 735 W, līdzstrāvas ģeneratori, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8501

31

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8501

32

--ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 75 kW:

8501

32

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

8501

32

91

0

----motori, ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 7,5 kW

gab.

0

0

8501

32

99

0

----motori, ar jaudu vairāk nekā 7,5 kW, bet ne vairāk kā 75 kW

gab.

0

0

8501

33

--ar jaudu vairāk nekā 75 kW, bet ne vairāk kā 375 kW:

8501

33

10

0

---motori, ar jaudu ne vairāk kā 150 kW, un ģeneratori, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8501

33

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8501

34

--ar jaudu vairāk nekā 375 kW:

8501

34

10

0

---ģeneratori, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

8501

34

50

0

----vilces motori

gab.

0

0

----pārējie, ar jaudu:

8501

34

91

0

-----vairāk nekā 375 kW, bet ne vairāk kā 750 kW

gab.

0

0

8501

34

99

0

-----vairāk nekā 750 kW

gab.

0

0

8501

40

-pārējie maiņstrāvas vienfāzes motori:

8501

40

10

0

--ar jaudu vairāk nekā 735 W, bet ne vairāk kā 150 kW, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējie:

8501

40

91

0

---ar jaudu ne vairāk kā 750 kW

gab.

0

0

8501

40

99

0

---ar jaudu vairāk nekā 750 kW

gab.

0

0

-pārējie maiņstrāvas daudzfāžu motori:

8501

51

--ar jaudu ne vairāk kā 750 W:

8501

51

10

0

---ar jaudu vairāk nekā 735 W, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8501

51

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8501

52

--ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 75 kW:

8501

52

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

8501

52

91

0

----ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 7,5 kW

gab.

0

0

8501

52

93

0

----ar jaudu vairāk nekā 7,5 kW, bet ne vairāk kā 37 kW

gab.

0

0

8501

52

99

0

----ar jaudu vairāk nekā 37 kW, bet ne vairāk kā 75 kW

gab.

0

0

8501

53

--ar jaudu vairāk nekā 75 kW:

8501

53

10

0

---ar jaudu ne vairāk kā 150 kW, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

8501

53

50

0

----vilces motori

gab.

0

0

----pārējie, ar jaudu:

8501

53

92

0

-----vairāk nekā 75 kW, bet ne vairāk kā 375 kW

gab.

0

0

8501

53

94

0

-----vairāk nekā 375 kW, bet ne vairāk kā 750 kW

gab.

0

0

8501

53

99

0

-----vairāk nekā 750 kW

gab.

0

0

-maiņstrāvas ģeneratori (sinhronie ģeneratori):

8501

61

--ar jaudu ne vairāk kā 75 kVA:

8501

61

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

8501

61

91

0

----ar jaudu ne vairāk kā 7,5 kVA

gab.

0

0

8501

61

99

0

----ar jaudu vairāk nekā 7,5 kVA, bet ne vairāk kā 75 kVA

gab.

0

0

8501

62

--ar jaudu vairāk nekā 75 kVA, bet ne vairāk kā 375 kVA:

8501

62

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8501

62

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8501

63

--ar jaudu vairāk nekā 375 kVA, bet ne vairāk kā 750 kVA:

8501

63

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8501

63

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8501

64

00

0

--ar jaudu vairāk nekā 750 kVA

gab.

0

0

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji:

       

-ģeneratoru iekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem (dīzeļu vai pusdīzeļu dzinēji):

8502

11

--ar jaudu ne vairāk kā 75 kVA:

8502

11

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējās:

8502

11

91

0

----ar jaudu ne vairāk kā 7,5 kVA

gab.

0

0

8502

11

99

0

----ar jaudu vairāk nekā 7,5 kVA, bet ne vairāk kā 75 kVA

gab.

0

0

8502

12

--ar jaudu vairāk nekā 75 kVA, bet ne vairāk kā 375 kVA:

8502

12

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8502

12

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8502

13

--ar jaudu vairāk nekā 375 kVA:

8502

13

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējās:

8502

13

91

0

----ar jaudu vairāk nekā 375 kVA, bet ne vairāk kā 750 kVA

gab.

0

0

8502

13

93

0

----ar jaudu vairāk nekā 750 kVA, bet ne vairāk kā 2000 kVA

gab.

0

0

8502

13

98

0

----ar jaudu vairāk nekā 2000 kVA

gab.

0

0

8502

20

   

-ģeneratoru iekārtas ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem:

   

8502

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējās:

8502

20

91

0

---ar jaudu ne vairāk kā 7,5 kVA

gab.

0

0

8502

20

92

0

---ar jaudu vairāk nekā 7,5 kVA, bet ne vairāk kā 375 kVA

gab.

0

0

8502

20

94

0

---ar jaudu vairāk nekā 375 kVA, bet ne vairāk kā 750 kVA

gab.

0

0

8502

20

98

0

---ar jaudu vairāk nekā 750 kVA

gab.

0

0

-pārējās ģeneratoru iekārtas:

8502

31

00

0

--ar vēju darbināmās

gab.

0

0

8502

39

--pārējās:

8502

39

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējās:

8502

39

91

0

----turboģeneratori

gab.

0

0

8502

39

99

0

----pārējās

gab.

0

0

8502

40

-elektriskie rotējošie pārveidotāji:

8502

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8502

40

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8503

00

   

Daļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt 8501. vai 8502. preču pozīcijā minētajām mašīnām:

8503

00

10

0

-nemagnētiski sprostgredzeni

-

0

0

-pārējās:

8503

00

91

0

--no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8503

00

99

0

--pārējās

-

0

0

8504

     

Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemēram, taisngrieži), indukcijas spoles un droseles:

8504

10

-droseles gāzizlādes spuldzēm:

8504

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējās:

8504

10

91

0

---ar kondensatoru savienotas vai nesavienotas indukcijas spoles un droseles

gab.

0

0

8504

10

99

0

---pārējās

gab.

0

0

-transformatori ar šķidru dielektriķi:

8504

21

00

0

--ar enerģijas ietilpību ne vairāk kā 650 kVA

gab.

0

0

8504

22

   

--ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 650 kVA, bet ne vairāk kā 10 000 kVA:

 

8504

22

10

0

---vairāk nekā 650 kVA, bet ne vairāk kā 1600 kVA

gab.

0

0

8504

22

90

0

---vairāk nekā 1600 kVA, bet ne vairāk kā 10 000 kVA

gab.

0

0

8504

23

00

0

--ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 10 000 kVA

gab.

0

0

-pārējie transformatori:

8504

31

--ar enerģijas ietilpību ne vairāk kā 1 kVA:

8504

31

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

----mērtransformatori:

8504

31

31

0

-----sprieguma mērīšanai

gab.

0

0

8504

31

39

0

-----pārējie

gab.

0

0

8504

31

90

0

----pārējie

gab.

0

0

8504

32

   

--ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 1 kVA, bet ne vairāk kā 16 kVA:

     

8504

32

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

---pārējie:

8504

32

30

0

----mērtransformatori

gab.

0

0

8504

32

90

0

----pārējie

gab.

0

0

8504

33

   

--ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 16 kVA, bet ne vairāk kā 500 kVA:

   

8504

33

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8504

33

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8504

34

00

0

--ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 500 kVA

gab.

0

0

8504

40

-statiskie pārveidotāji:

8504

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējie:

8504

40

20

0

---izmantošanai telekomunikāciju iekārtās, datu automātiskās apstrādes mašīnās un līdzīgās iekārtās

gab.

0

0

---pārējie:

8504

40

50

0

----polikristāliskie pusvadītāji

gab.

0

0

----pārējie:

8504

40

93

0

-----akumulatoru uzlādes ierīces

gab.

0

0

-----pārējie:

8504

40

94

0

------iztaisnotāji

-

0

0

------invertētāji:

8504

40

96

0

-------ar enerģijas ietilpību ne vairāk kā 7,5 kVA

-

0

0

8504

40

97

0

-------ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 7,5 kVA

-

0

0

8504

40

99

0

------pārējie

-

0

0

8504

50

-pārējās indukcijas spoles un droseles:

8504

50

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējās:

8504

50

30

0

---izmantošanai telekomunikāciju iekārtās un strāvas piegādei datu automātiskās apstrādes mašīnām un to blokiem

gab.

0

0

8504

50

80

0

---pārējās

-

0

0

8504

90

-daļas:

--transformatoriem un indukcijas spolēm:

8504

90

05

0

---elektroniskie bloki mašīnām, kas minētas 8504 50 300.subpozīcijā

-

0

0

---pārējās:

8504

90

11

0

----ferīta serdes

-

0

0

8504

90

18

0

----pārējās

-

0

0

--statiskiem pārveidotājiem:

8504

90

91

0

---elektroniskie bloki mašīnām, kas minētas 8504 40 200.subpozīcijā

-

0

0

8504

90

99

0

---pārējās

-

0

0

8505

     

Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgos magnētos pēc magnetizēšanas; elektromagnētiskās ierīces vai ierīces ar pastāvīgiem magnētiem apstrādājamo detaļu iespīlēšanai; patronas, spīles un līdzīgas ierīces; elektromagnētiskie sajūgi, ātruma regulatori un elektromagnētiskās bremzes; elektromagnētiskās celšanas ierīces:

       

-pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc magnetizēšanas:

8505

11

00

0

--no metāla

-

0

0

8505

19

--pārējie:

8505

19

10

0

---pastāvīgie magnēti no aglomerēta ferīta

-

0

0

8505

19

90

0

---pārējie

-

0

0

8505

20

00

0

-elektromagnētiskie sajūgi, ātruma regulatori un bremzes

-

0

0

8505

30

00

0

-elektromagnētiskās celšanas ierīces

-

0

0

8505

90

-pārējie, ieskaitot daļas:

8505

90

10

0

--elektromagnēti

-

0

0

8505

90

30

0

--elektromagnētiskas ierīces vai ierīces ar pastāvīgajiem magnētiem apstrādājamo detaļu iespīlēšanai - patronas, spīles un līdzīgas ierīces

-

0

0

8505

90

90

0

--daļas

-

0

0

8506

Pirmelementi un pirmbaterijas:

8506

10

-mangāna dioksīda:

--sārma:

8506

10

11

0

---cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

10

15

0

---elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

10

19

0

---pārējie

gab.

0

0

--pārējie:

8506

10

91

0

---cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

10

95

0

---elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

10

99

0

---pārējie

gab.

0

0

8506

30

-dzīvsudraba oksīda:

8506

30

10

0

--cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

30

30

0

--elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

30

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8506

40

-sudraba oksīda:

8506

40

10

0

--cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

40

30

0

--elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

40

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8506

50

-litija:

8506

50

10

0

--cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

50

30

0

--elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

50

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8506

60

-gaisa-cinka:

8506

60

10

0

--cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

60

30

0

--elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

60

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8506

80

-pārējie:

8506

80

05

0

--sausās cinka-oglekļa baterijas ar spriegumu 5,5 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 V

gab.

0

0

--pārējie:

8506

80

11

0

---cilindriskie elementi

gab.

0

0

8506

80

15

0

---elektrodu elementi

gab.

0

0

8506

80

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8506

90

00

0

-daļas

-

0

0

8507

     

Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā:

8507

10

-svina, izmantojami virzuļdzinēju iedarbināšanai:

8507

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējie:

---ar masu ne vairāk kā 5 kg:

8507

10

31

----kas strādā ar šķidro elektrolītu:

8507

10

31

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

gab.

0

0

8507

10

31

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

gab.

0

0

8507

10

31

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

gab.

0

0

8507

10

31

9

-----pārējie

gab.

0

0

8507

10

39

----pārējie:

8507

10

39

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

gab.

0

0

8507

10

39

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

gab.

0

0

8507

10

39

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

gab.

0

0

8507

10

39

9

-----pārējie

gab.

0

0

---ar masu vairāk nekā 5 kg:

8507

10

81

----kas strādā ar šķidro elektrolītu:

8507

10

81

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

gab.

0

0

8507

10

81

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

gab.

0

0

8507

10

81

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

gab.

0

0

8507

10

81

9

-----pārējie

gab.

0

0

8507

10

89

----pārējie:

8507

10

89

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

gab.

0

0

8507

10

89

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

gab.

0

0

8507

10

89

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

gab.

0

0

8507

10

89

9

-----pārējie

gab.

0

0

8507

20

-pārējie svina akumulatori:

8507

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējie:

---spēka akumulatori:

8507

20

31

----kas strādā ar šķidro elektrolītu:

8507

20

31

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

ce/el

0

0

8507

20

31

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

ce/el

0

0

8507

20

31

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

ce/el

0

0

8507

20

31

9

-----pārējie

ce/el

0

0

8507

20

39

----pārējie:

8507

20

39

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

ce/el

0

0

8507

20

39

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

ce/el

0

0

8507

20

39

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

ce/el

0

0

8507

20

39

9

-----pārējie

ce/el

0

0

---pārējie:

8507

20

81

----kas strādā ar šķidro elektrolītu:

8507

20

81

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

ce/el

0

0

8507

20

81

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

ce/el

0

0

8507

20

81

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

ce/el

0

0

8507

20

81

9

-----pārējie

ce/el

0

0

8507

20

89

----pārējie:

8507

20

89

1

-----ar strāvas ietilpību līdz 50 Ah

ce/el

0

0

8507

20

89

2

-----ar strāvas ietilpību no 51 līdz 100 Ah

ce/el

0

0

8507

20

89

3

-----ar strāvas ietilpību no 101 līdz 150Ah

ce/el

0

0

8507

20

89

9

-----pārējie

ce/el

0

0

8507

30

-niķeļa-kadmija akumulatori:

8507

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējie:

8507

30

91

0

---hermētiskie akumulatori

gab.

0

0

---pārējie:

8507

30

93

0

----spēka akumulatori

ce/el

0

0

8507

30

98

0

----pārējie

ce/el

0

0

8507

40

-dzelzs-niķeļa akumulatori:

8507

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8507

40

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8507

80

-pārējie akumulatori:

8507

80

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējie:

8507

80

91

0

---niķeļa-hidrīda

gab.

0

0

8507

80

99

0

---pārējie

gab.

0

0

8507

90

-daļas:

8507

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējās:

8507

90

91

0

---akumulatoru plates

-

0

0

8507

90

93

0

---starpsienas

-

0

0

8507

90

98

0

---pārējās

-

0

0

8508

     

Elektromehāniskie rokas instrumenti, ar iebūvētu elektromotoru:

     

8508

10

-visu veidu urbjmašīnas:

8508

10

10

0

--no ārējiem barošanas avotiem neatkarīgas

gab.

6

3

--pārējās:

8508

10

91

0

---elektropneimatiskās

gab.

6

3

8508

10

99

0

---pārējās

gab.

6

3

8508

20

-zāģi:

8508

20

10

0

--ķēžu zāģi

gab.

6

3

8508

20

30

0

--ripzāģi

gab.

6

3

8508

20

90

0

--pārējie

gab.

6

3

8508

80

-pārējie instrumenti:

8508

80

10

0

--darbam ar tekstilmateriāliem

-

0

0

--pārējie:

8508

80

30

0

---no ārējiem barošanas avotiem neatkarīgi

gab.

0

0

---pārējie:

----asināšanas un slīpēšanas aparāti:

8508

80

51

0

-----asināšanai leņķī

gab.

0

0

8508

80

53

0

-----slīpēšanai ar lenti

gab.

0

0

8508

80

59

0

-----pārējie

gab.

0

0

8508

80

70

0

----garenēvelēšanai

gab.

0

0

8508

80

80

0

----dzīvžoga apgriešanas mašīnas un zāliena pļaujmašīnas

gab.

0

0

8508

80

90

0

----pārējie

gab.

0

0

8508

90

00

0

-daļas

-

0

0

8509

     

Elektromehāniskās mājsaimniecības mašīnas, ar iebūvētu elektromotoru:

 

8509

10

-putekļu sūcēji:

8509

10

10

0

--spriegumam 110 V vai vairāk

gab.

0

0

8509

10

90

0

--mazāk nekā 110 V spriegumam

gab.

0

0

8509

20

00

0

-grīdu pulētāji

gab.

0

0

8509

30

00

0

-virtuves atkritumu smalcinātāji

gab.

0

0

8509

40

00

0

-pārtikas smalcinātāji un mikseri; augļu vai dārzeņu sulu spiedes

gab.

0

0

8509

80

00

0

-pārējās ierīces

-

0

0

8509

90

-daļas:

8509

90

10

0

--putekļu sūcējiem un grīdu pulētājiem

-

0

0

8509

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8510

     

Elektriskie skuvekļi, matu griešanas mašīnas un atmatošanas ierīces, ar iebūvētu elektromotoru:

8510

10

00

0

-elektriskie skuvekļi

gab.

0

0

8510

20

00

0

-matu griešanas mašīnas

gab.

0

0

8510

30

00

0

-atmatošanas ierīces

gab.

0

0

8510

90

00

0

-daļas

-

0

0

8511

     

Elektroiekārta dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (līdzstrāvas un maiņstrāvas) un drošinātāji, ko izmanto šajos motoros:

8511

10

-aizdedzes sveces:

8511

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8511

10

90

0

--pārējās

-

0

0

8511

20

-aizdedzes magnēti; dinamomagnēti; magnētiskie spararati:

8511

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8511

20

90

0

--pārējie

-

0

0

8511

30

-sadalītāji; indukcijas spoles:

8511

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8511

30

90

0

--pārējie

-

0

0

8511

40

-motoru starteri un divfunkciju starterģeneratori:

8511

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8511

40

90

0

--pārējie

-

0

0

8511

50

-pārējie ģeneratori:

8511

50

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8511

50

90

0

--pārējie

-

0

0

8511

80

-pārējās ierīces:

8511

80

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8511

80

90

0

--pārējās

-

0

0

8511

90

00

0

-daļas

-

0

0

8512

     

Elektriskās apgaismošanas vai vizuālās signalizācijas iekārtas (izņemot 8539. preču pozīcijā minētās), stikla tīrītāji, pretapledojuma un pretsvīduma ierīces, kas tiek izmantotas velosipēdos vai motorizētos transportlīdzekļos:

8512

10

00

0

-apgaismošanas vai vizuālās signalizācijas ierīces, kas tiek izmantotas velosipēdos

-

0

0

8512

20

00

0

-pārējās apgaismošanas vai vizuālās signalizācijas ierīces

-

0

0

8512

30

00

0

-skaņas signalizācijas ierīces

-

0

0

8512

40

00

0

-stikla tīrītāji, pretapledojuma un pretsvīduma ierīces

-

0

0

8512

90

00

0

-daļas

-

0

0

8513

     

Elektriskās portatīvās lampas, kas darbojas ar autonomu enerģijas avotu (sauso elementu baterijām, akumulatoriem, magnētiem), izņemot 8512. preču pozīcijā minētās apgaismošanas ierīces:

8513

10

00

0

-lampas

-

0

0

8513

90

00

0

-daļas

-

0

0

8514

     

Rūpnieciskās vai laboratorijas elektriskās krāsnis un kurtuves (ieskaitot indukcijas vai dielektriskās); pārējās rūpnieciskās vai laboratorijas indukcijas vai dielektriskās iekārtas termiskajai apstrādei:

8514

10

-ar pretestību karsējamas kurtuves un krāsnis:

8514

10

05

0

--pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

--pārējās:

8514

10

10

0

---maizes un konditorejas krāsnis

-

0

0

8514

10

80

0

---pārējās

-

0

0

8514

20

-indukcijas vai dielektriskās krāsnis un kurtuves:

8514

20

05

0

--pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

--pārējās:

8514

20

10

0

---indukcijas krāsnis un kurtuves

-

0

0

8514

20

80

0

---dielektriskās krāsnis un kurtuves

-

0

0

8514

30

-pārējās krāsnis un kurtuves:

--krāsnis ar infrasarkano starojumu:

8514

30

11

0

---pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

8514

30

19

0

---pārējās

-

0

0

--pārējās:

8514

30

91

0

---pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

8514

30

99

0

---pārējās

-

0

0

8514

40

00

0

-pārējās indukcijas vai dielektriskās iekārtas termiskajai apstrādei

-

0

0

8514

90

-daļas:

8514

90

20

0

--ierīcēm, kas minētas 8514 10 050., 8514 20 050., 8514 30 110. vai 8514 30 910.subpozīcijā

-

0

0

8514

90

80

0

--pārējās

-

0

0

8515

     

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), ultraskaņas, elektronstaru, magnētimpulsu, plazmas loka un citas lodēšanas (ar mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas; elektriskās mašīnas un aparāti karstai metāla un metālkeramikas izkliedei:

-mašīnas un aparāti cietlodēšanai un mīkstlodēšanai:

8515

11

00

0

--lodāmuri un lodēšanas pistoles

-

0

0

8515

19

00

0

--pārējās

-

0

0

-mašīnas un aparāti rezistences metināšanai:

8515

21

00

0

--automātiskās un pusautomātiskās

-

0

0

8515

29

--pārējās:

8515

29

10

0

---mašīnas sadurmetināšanai

-

0

0

8515

29

90

0

---pārējās

-

0

0

       

-mašīnas un aparāti metāla loka (ieskaitot plazmas loka) metināšanai:

   

8515

31

00

0

--automātiskās un pusautomātiskās

-

0

0

8515

39

--pārējās:

       

---rokas metināšanai ar segtiem elektrodiem komplektā ar metināšanas vai griešanas ierīcēm, kas savienotas ar:

8515

39

13

0

----transformatoriem

-

0

0

8515

39

18

0

----ģeneratoriem vai rotējošiem vai statiskiem pārveidotājiem un taisngriežiem

-

0

0

8515

39

90

0

---pārējās

-

0

0

8515

80

-pārējās mašīnas un aparāti:

8515

80

05

--pusvadītāju ierīču ražošanā izmantojamie piestiprinātāji

-

0

0

--pārējās:

---metālapstrādei:

8515

80

11

0

----metināšanai

gab.

0

0

8515

80

19

0

----pārējās

gab.

0

0

---pārējās:

8515

80

91

0

----plastmasas rezistences metināšanai

gab.

0

0

8515

80

99

0

----pārējās

gab.

0

0

8515

90

-daļas:

8515

90

10

0

--mašīnas, kas minētas 8515 80 050.subpozīcijā

-

0

0

8515

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8516

     

Elektriskie bezinerces vai uzkrājuma ūdens sildītāji un iegremdes sildītāji; elektroiekārtas augsnes sildīšanai, telpu apsildīšanai; elektrotermiskie aparāti matu veidošanai (piemēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; pārējās elektrotermiskās mājsaimniecības sildierīces; sildierīču pretestību elementi, izņemot 8545. preču pozīcijā minētos:

8516

10

   

-elektriskie momentānie vai uzkrājuma ūdens sildītāji un iegremdes sildītāji:

--ūdens sildītāji:

8516

10

11

0

---momentānie ūdens sildītāji

gab.

0

0

8516

10

19

0

---pārējie

gab.

0

0

--iegremdes sildītāji:

8516

10

91

0

---mājsaimniecības

gab.

0

0

8516

10

99

0

---pārējie

gab.

0

0

-elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai:

8516

21

00

0

--termoakumulējoši radiatori

gab.

0

0

8516

29

--pārējie:

8516

29

10

0

---ar šķidrumu pildīti radiatori

gab.

0

0

8516

29

50

0

---konvekcijas sildītāji

gab.

0

0

---pārējie:

8516

29

91

0

----ar ventilatoru

gab.

0

0

8516

29

99

0

----pārējie

gab.

0

0

       

-elektrotermiskie matu veidošanas un žāvēšanas aparāti vai elektriskie roku žāvētāji:

8516

31

--matu žāvētāji:

8516

31

10

0

---žāvēšanas kupoli

gab.

0

0

8516

31

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8516

32

00

0

--pārējie aparāti matu veidošanai

-

0

0

8516

33

00

0

--roku žāvētāji

gab.

0

0

8516

40

-elektriskie gludekļi:

8516

40

10

0

--tvaika gludekļi

gab.

0

0

8516

40

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8516

50

00

0

-mikroviļņu krāsnis

gab.

0

0

8516

60

   

-pārējās krāsnis; plītis, cepeškrāsnis, vārkatli, grili un aparāti apcepšanai:

 

8516

60

10

0

--plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu)

gab.

0

0

--cepeškrāsnis, vārkatli un cepešplaukti:

8516

60

51

0

---iebūvētie cepešplaukti

gab.

0

0

8516

60

59

0

---pārējie

gab.

0

0

8516

60

70

0

--grili un aparāti apcepšanai

gab.

0

0

8516

60

80

0

--iebūvējamās krāsnis

gab.

0

0

8516

60

90

0

--pārējās

gab.

0

0

-pārējās elektrotermiskās ierīces:

8516

71

00

0

--tējas vai kafijas aparāti

gab.

0

0

8516

72

00

0

--tosteri

gab.

0

0

8516

79

--pārējās:

8516

79

10

0

---elektriskās pannas

gab.

0

0

8516

79

20

0

---dziļās taukvāres pannas

gab.

0

0

8516

79

80

0

---pārējās

gab.

0

0

8516

80

-elektriskie sildelementi:

8516

80

10

0

--samontēti tikai vienkārša izolēta karkasa veidā ar elektriskiem savienojumiem, izmantošanai lidmašīnu pretapledojuma sistēmās civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8516

80

91

0

---samontēti izolētā karkasā

-

0

0

8516

80

99

0

---pārējie

-

0

0

8516

90

00

0

-daļas

-

0

0

8517

     

Elektriskie telefona un telegrāfa aparāti ar vadu sakariem, ieskaitot telefona līniju un telegrāfa līniju komplektus ar bezvadu klausulēm un telekomunikācijas aparatūru augstfrekvences līniju sistēmām vai ciparu līniju sistēmām; videofoni:

-telefona aparāti, videofoni:

8517

11

00

0

--telefona līniju aparāti ar bezvadu klausulēm

gab.

0

0

8517

19

--pārējie:

8517

19

10

0

---videofoni

gab.

0

0

8517

19

90

0

---pārējie

-

0

0

-faksimilu iekārtas un teleprinteri:

8517

21

00

0

--faksimilu iekārtas

gab.

0

0

8517

22

00

0

--teleprinteri

-

0

0

8517

30

00

0

-telefona vai telegrāfa sakaru komutatori

-

0

0

8517

50

   

-pārējie aparāti augstfrekvences līniju sistēmām vai ciparu līniju sistēmām:

8517

50

10

0

--augstfrekvences līniju sistēmām

-

0

0

8517

50

90

0

--pārējie

-

0

0

8517

80

-pārējā aparatūra:

8517

80

10

0

--namdurvju tālrunas sistēmas

-

0

0

8517

80

90

0

--pārējās

-

0

0

8517

90

-daļas:

       

--nesējfrekvences strāvas vadu sakaru sistēmu aparātiem, kas minēti 8517 50 100. subpozīcijā:

8517

90

11

0

---elektronbloki

-

0

0

8517

90

19

0

---pārējie

-

0

0

--pārējās:

8517

90

82

0

---elektronbloki

-

0

0

8517

90

88

0

---pārējie

-

0

0

8518

     

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; austiņas, tai skaitā kombinētas ar mikrofonu un skaļruni; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; skaņas pastiprināšanas elektroierīces:

8518

10

-mikrofoni un to statīvi:

8518

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8518

10

20

0

---telekomunikācijās izmantojamie mikrofoni ar frekvenču diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 KHz, ar diametru ne vairāk kā 10 mm un augstumu ne vairāk kā 3 mm

-

0

0

8518

10

80

0

---pārējie

gab.

0

0

-korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi:

8518

21

--atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi:

8518

21

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8518

21

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8518

22

--vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi:

8518

22

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8518

22

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8518

29

--pārējie:

8518

29

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

---pārējie:

8518

29

20

0

----telekomunikācijās izmantojamie skaļruņi ar frekvenču diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 KHz, ar diametru ne vairāk kā 50 mm

gab.

0

0

8518

29

80

0

----pārējie

gab.

0

0

8518

30

-austiņas, tai skaitā kombinētas ar mikrofonu un skaļruni:

8518

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8518

30

20

0

---telefona līniju klausules

-

0

0

8518

30

80

0

---pārējie

-

0

0

8518

40

-zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji:

8518

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8518

40

30

0

---telefona un mēraparātu pastiprinātāji

-

0

0

---pārējie:

8518

40

91

0

----vienkanāla

gab.

0

0

8518

40

99

0

----pārējie

gab.

0

0

8518

50

-skaņas pastiprināšanas elektroierīces:

8518

50

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8518

50

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8518

90

00

0

-daļas

-

0

0

8519

     

Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un pārējā atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču:

8519

10

00

0

-atskaņotāji, kas darbināmi ar monētu vai žetonu

gab.

0

0

-pārējie atskaņotāji:

8519

21

00

0

--bez skaļruņa

gab.

0

0

8519

29

00

0

--pārējie

gab.

0

0

-skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis):

8519

31

00

0

--ar automātisku skaņuplašu maiņas mehānismu

gab.

0

0

8519

39

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8519

40

00

0

-magnetofona lenšu atskaņošanas iekārtas

gab.

0

0

-pārējie atskaņošanas aparāti:

8519

92

00

0

--kabatas formāta kasešu atskaņotāji

gab.

0

0

8519

93

--pārējie, kasešu:

---izmantošanai motorizētos transportlīdzekļos:

8519

93

31

0

----ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8519

93

39

0

----pārējie

gab.

0

0

---pārējie:

8519

93

81

0

----ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8519

93

89

0

----pārējie

gab.

0

0

8519

99

--pārējie:

---ar lāzeru nolasīšanas sistēmu:

8519

99

12

0

----izmantošanai motorizētos transportlīdzekļos, ar diskiem, kuru diametrs ir ne vairāk kā 6,5 cm

gab.

0

0

8519

99

18

0

----pārējie

gab.

0

0

8519

99

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8520

     

Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra (ar vai bez atskaņošanas ierīcēm):

 

8520

10

00

0

-diktofoni, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota

gab.

0

0

8520

20

00

0

-telefonu autoatbildētāji

gab.

0

0

       

-pārējās iekārtas skaņu ierakstam un atskaņošanai, izmantojot magnētisko lenti:

8520

32

--ciparu audioiekārtas:

---kasešu:

       

----ar iebūvētu pastiprinātāju un vienu vai vairākiem iebūvētiem skaļruņiem:

   

8520

32

11

0

-----spējīgas darboties bez ārēja barošanas avota

gab.

0

0

8520

32

19

0

-----pārējās

gab.

0

0

8520

32

30

0

----kabatas formāta magnetofoni

gab.

0

0

8520

32

50

0

----pārējās

gab.

0

0

---pārējās:

8520

32

91

0

----kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ierakstīt vai atskaņot ar vienu ātrumu - 19 cm/s vai ar vairākiem ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s

gab.

0

0

8520

32

99

0

----pārējās

gab.

0

0

8520

33

--pārējās, kasešu:

       

---ar iebūvētu pastiprinātāju un vienu vai vairākiem iebūvētiem skaļruņiem:

8520

33

11

0

----spējīgas darboties bez ārēja barošanas avota

gab.

0

0

8520

33

19

0

----pārējās

gab.

0

0

8520

33

30

0

---kabatas formāta magnetofoni

gab.

0

0

8520

33

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8520

39

--pārējās:

8520

39

10

0

---kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ierakstīt vai atskaņot ar vienu ātrumu - 19 cm/s vai ar vairākiem ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s

gab.

0

0

8520

39

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8520

90

-pārējās:

8520

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8520

90

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8521

     

Videoierakstu un attēla un skaņas reproducēšanas aparatūra, ar vai bez skaņotāja:

 

8521

10

-magnētiskās lentes tipa:

8521

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējā:

8521

10

30

0

---kas izmanto lentes ar platumu, kas nepārsniedz 1,3 cm, un ar spēju ierakstīt un reproducēt, ja lentes kustības ātrums nepārsniedz 50 mm/s

gab.

0

0

8521

10

80

0

---pārējā

gab.

0

0

8521

90

00

0

-pārējā

gab.

0

0

8522

     

Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai tikai vai galvenokārt kopā ar 8519.-8521. preču pozīcijā minēto aparatūru:

8522

10

00

0

-skaņas noņēmēji

-

0

0

8522

90

-pārējās:

8522

90

10

0

--kopā sajūgti vai savienoti divu vai vairāku komponentu bloki un mezgli 8520 90. subpozīcijā minētās aparatūras sastāvā, izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējās:

8522

90

30

0

---adatas; dimanti, safīri un citi apdarināti vai neapdarināti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai rekonstruētie) adatām

-

0

0

---pārējās:

----elektroniskie bloki:

8522

90

51

0

-----aparātiem, kas minēti 8520 20 000.subpozīcijā

-

0

0

8522

90

59

0

-----pārējās

-

0

0

8522

90

93

0

----skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparātos izmantojamas vienkasešu kompozīcijas ar kopējo biezumu ne vairāk kā 53 mm

-

0

0

8522

90

98

0

----pārējās

-

0

0

8523

     

Gatavi neierakstīti nesēji skaņu vai citu līdzīgu parādību ierakstīšanai, izņemot 37.grupā minētos izstrādājumus:

-magnētiskās lentes:

8523

11

00

0

--ar platumu ne vairāk kā 4 mm

-

0

0

8523

12

00

0

--ar platumu vairāk ne kā 4 mm, bet ne vairāk kā 6,5 mm

-

0

0

8523

13

00

0

--ar platumu vairāk ne kā 6,5 mm

-

0

0

8523

20

-magnētiskie diski:

8523

20

10

0

--cietie

-

0

0

8523

20

90

0

--pārējie

-

0

0

8523

30

00

0

-kartes ar ietvertu magnētisko svītru

-

0

0

8523

90

00

0

-pārējās

-

0

0

8524

     

Ierakstītas skaņuplates, lentes un pārējie nesēji skaņas vai citu līdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, izņemot 37.grupā minētos izstrādājumus:

8524

10

00

0

-skaņuplates elektroatskaņotājiem

-

0

0

-diski lāzera nolasīšanas sistēmām:

8524

31

00

0

--citu parādību, bet ne skaņas vai attēla, reproducēšanai

-

0

0

8524

32

00

0

--tikai skaņas reproducēšanai

-

0

0

8524

39

--pārējie:

8524

39

10

0

---instrukciju, datu, skaņas un attēla ierakstu reproducēšanai bināras formas nolasīšanai paredzētās iekārtās, kuru ar automātisku datu apstrādes iekārtu var regulēt un sniegt savstarpēju sadarbību ar lietotāju

-

0

0

8524

39

90

0

---pārējie

-

0

0

8524

40

00

0

-magnētiskās lentes citu parādību, bet ne skaņas vai attēla, reproducēšanai

-

0

0

-pārējās magnētiskās lentes:

8524

51

00

0

--ar platumu ne vairāk kā 4 mm

-

0

0

8524

52

00

0

--ar platumu vairāk nekā 4 mm, bet ne vairāk kā 6,5 mm

-

0

0

8524

53

00

0

--ar platumu vairāk nekā 6,5 mm

-

0

0

8524

60

00

0

-kartes ar ietvertu magnētisko svītru

-

0

0

-pārējās:

8524

91

00

0

--citu parādību, bet ne skaņas vai attēla, reproducēšanai

-

0

0

8524

99

--pārējās:

8524

99

10

0

---instrukciju, datu, skaņas un attēla ierakstu reproducēšanai bināras formas nolasīšanai paredzētās iekārtās, kuru ar automātisku datu apstrādes iekārtu var regulēt un sniegt savstarpēju sadarbību ar lietotāju

-

0

0

8524

99

90

0

---pārējie

-

0

0

8525

     

Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru, radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveres, skaņu ierakstes vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras; videokameras ar apturamu attēlu un citi videokameru magnetofoni:

8525

10

-raidaparatūra:

8525

10

10

0

--radiotelegrāfa vai radiotelefonu radioaparatūra, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējā:

8525

10

50

0

---radiotelegrāfa vai radiotelefona aparatūra

gab.

0

0

8525

10

80

0

---pārējā

gab.

0

0

8525

20

-raidaparatūra ar uztveres iekārtu:

8525

20

10

0

--radiotelegrāfa vai radiotelefonu radioaparatūra, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējā:

8525

20

91

0

---šūnu tīkliem (mobilie telefoni)

gab.

0

0

8525

20

99

0

---pārējā

gab.

0

0

8525

30

-televīzijas kameras:

8525

30

10

0

--ar trim un vairāk raidcaurulēm

gab.

0

0

8525

30

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8525

40

   

-videokameras ar fiksējamu attēlu un pārējie videokameru magnetofoni:

   

--videokameras ar fiksējamu attēlu:

8525

40

11

0

---ciparu

gab.

0

0

8525

40

19

0

---pārējās

gab.

0

0

--pārējie videokameru magnetofoni:

8525

40

91

0

---spējīgas ierakstīt tikai ar televīzijas kameru uzņemtu skaņu un attēlus

gab.

0

0

8525

40

99

0

---pārējās

gab.

0

0

8526

     

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra:

   

8526

10

-radiolokācijas aparatūra:

8526

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8526

10

90

0

--pārējā

-

0

0

-pārējā:

8526

91

--radionavigācijas aparatūra:

---izmantošanai civilajā aviācijā:

8526

91

11

0

----radio navigācijas uztvērējaparatūra

gab.

0

0

8526

91

19

0

----pārējā

-

0

0

8526

91

90

0

---pārējā

-

0

0

8526

92

--tālvadības radioaparatūra:

8526

92

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8526

92

90

0

---pārējā

-

0

0

8527

     

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas noņēmēju vai atskaņošanas aparatūru, vai pulksteni:

       

-radioaparāti, kas var darboties bez ārēja enerģijas avota, ieskaitot uztvērējus, kas var uztvert arī radiotelefona vai radiotelegrāfa signālus:

8527

12

--kabatas formāta radiokasešu atskaņotāji:

8527

12

10

0

---ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8527

12

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8527

13

   

--pārējie aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstes vai atskaņošanas iekārtu:

   

8527

13

10

0

---ar lāzera nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

---pārējie:

8527

13

91

0

----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8527

13

99

0

----pārējie

gab.

0

0

8527

19

00

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-radiouztvērēji, kas nespēj darboties bez ārēja enerģijas avota, kas tiek izmantoti transportlīdzekļos, ieskaitot uztvērējus, kuri var uztvert arī radiotelefona vai radiotelegrāfa signālus:

8527

21

--apvienoti ar skaņas ierakstes vai atskaņošanas iekārtu:

---spējīgi uztvert un atšifrēt radio datu sistēmas ciparsignālus:

8527

21

20

0

----ar lāzera nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

----pārējie:

8527

21

52

0

-----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8527

21

59

0

-----pārējie

gab.

0

0

---pārējie:

8527

21

70

0

----ar lāzera nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

----pārējie:

8527

21

92

0

-----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8527

21

98

0

-----pārējie

gab.

0

0

8527

29

00

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-pārējie radioaparāti, ieskaitot uztvērējus, kas var uztvert arī radiotelefona vai radiotelegrāfa signālus:

8527

31

--apvienoti ar skaņas ierakstes vai atskaņošanas iekārtu:

---ar vienu vai vairākiem tai pašā korpusā iebūvētiem skaļruņiem:

8527

31

11

0

----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8527

31

19

0

----pārējie

gab.

0

0

---pārējie:

8527

31

91

0

----ar lāzera nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

----pārējie:

8527

31

93

0

-----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

gab.

0

0

8527

31

98

0

-----pārējie

gab.

0

0

8527

32

   

--ar skaņas ierakstes vai atskaņošanas iekārtu neapvienoti, bet apvienoti ar pulksteni:

8527

32

10

0

---modinātājradioaparāti

gab.

0

0

8527

32

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8527

39

--pārējie:

8527

39

20

0

---ar pastiprinātāju neapvienoti

gab.

0

0

8527

39

80

0

---apvienoti ar pastiprinātāju

gab.

0

0

8527

90

-pārējā aparatūra:

8527

90

10

0

--uztvērēji, kas var uztvert radiotelefona vai radiotelegrāfa signālus, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

--pārējā:

8527

90

92

0

---portatīvie uztvērēji personāla atrašanai, izsaukšanai, brīdināšanai un meklēšanas signālu uztveršanai

gab.

0

0

8527

90

98

0

---pārējā

gab.

0

0

8528

     

Ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ierakstes vai reproducēšanas aparatūru kombinēti vai nekombinēti televīzijas uztvērējaparāti; videomonitori un videoprojektori:

       

-ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ierakstes vai reproducēšanas aparatūru kombinēti vai nekombinēti televizori:

8528

12

--krāsu:

8528

12

10

0

---televīzijas projektori

gab.

0

0

8528

12

20

0

---aparāti ar ietvertu ierakstes vai reproducēšanas videoaparatūru

gab.

0

0

---pārējie:

----ar elektronstaru lampu:

       

-----ar ekrāna platuma/augstuma proporciju mazāk nekā 1,5, ar ekrāna izmēru diagonālē:

8528

12

52

0

------ne vairāk kā 42 cm

gab.

0

0

8528

12

54

0

------vairāk nekā 42 cm, bet ne vairāk kā 52 cm

gab.

0

0

8528

12

56

0

------vairāk nekā 52 cm, bet ne vairāk kā 72 cm

gab.

0

0

8528

12

58

0

------vairāk nekā 72 cm

gab.

0

0

-----pārējie:

       

------ar attēla skenēšanas izmēriem vairāk nekā 625 rindas, ar ekrāna izmēru diagonālē:

8528

12

62

0

-------ne vairāk kā 75 cm

gab.

0

0

8528

12

66

0

-------vairāk nekā 75 cm

gab.

0

0

------ar attēla skenēšanas izmēriem vairāk nekā 625 rindas:

8528

12

72

0

-------ar vertikālo izvērsi mazāk nekā 700 līnijas

gab.

0

0

8528

12

76

0

-------ar vertikālo izvērsi 700 līnijas vai vairāk

gab.

0

0

----pārējie:

-----ar ekrānu:

8528

12

81

0

------ar ekrāna platuma/augstuma proporciju mazāk nekā 1,5

gab.

0

0

8528

12

89

0

------pārējie

gab.

0

0

-----bez ekrāna:

------videoskaņotāji:

8528

12

90

0

-------elektroniskie bloki datu automātiskām apstrādes mašīnām

gab.

0

0

--------pārējie:

8528

12

93

0

---------ciparu (ieskaitot jauktus ciparu/analogos)

gab.

0

0

8528

12

95

0

---------pārējie

gab.

0

0

8528

12

98

0

------pārējie

gab.

0

0

8528

13

00

0

--melnbalta vai cita monohromatiska attēla

gab.

0

0

-videomonitori:

8528

21

--krāsu:

---ar katodstaru lampu:

8528

21

14

0

----ar ekrāna platuma/augstuma proporciju mazāk nekā 1,5

gab.

0

0

----pārējie:

8528

21

16

0

-----ar attēla skenēšanas izmēriem ne vairāk kā 625 rindas

gab.

0

0

8528

21

18

0

-----ar attēla skenēšanas izmēriem vairāk nekā 625 rindas

gab.

0

0

8528

21

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8528

22

00

0

--melnbalta vai cita monohromatiska attēla

gab.

0

0

8528

30

-videoprojektori:

8528

30

05

0

--kas darbojas ar plakana paneļa displeja palīdzību (piemēram, šķidro kristālu ierīces) un spēj displejā parādīt automātiskās datu apstrādes iekārtās ģenerētu ciparu informāciju

gab.

0

0

--pārējie:

8528

30

20

0

---krāsu

gab.

0

0

8528

30

90

0

---melnbalta vai cita monohromatiska attēla

gab.

0

0

8529

     

Daļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt 8525.-8528. preču pozīcijā minētajai aparatūrai:

8529

10

   

-visu tipu antenas un antenu atstarotāji; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem:

8529

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējās:

---antenas:

8529

10

15

0

----antenas radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem

-

0

0

8529

10

20

0

----teleskopiskās un stieņa antenas portatīviem un motorizētu transportlīdzekļu aparātiem

-

0

0

----radio un televizoru āra antenas:

8529

10

31

0

-----satelītantenas

-

0

0

8529

10

39

0

-----pārējās

-

0

0

8529

10

40

0

----radio un televizoru istabas antenas, ieskaitot iebūvētās

-

0

0

8529

10

45

0

----pārējās

-

0

0

8529

10

70

0

---antenu filtri un dalītājierīces

-

0

0

8529

10

90

0

---pārējās

-

0

0

8529

90

-pārējās:

8529

90

10

0

--kopā savienoti vai sajūgti divu vai vairāku daļu vai detaļu bloki un subbloki, kas ietilpst 8526 10 100., 8526 91 110., 8526 91 190 un 8526 92 100. subpozīcijā minētajā aparatūrā, izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējās:

8529

90

40

0

---daļas aparātiem, kas minēti 8525 10 500., 8525 20 910., 8525 20 990., 8525 40 110. un 8527 90 920.subpozīcijā

-

0

0

---pārējie:

----korpusi:

8529

90

51

0

-----koka

-

0

0

8529

90

59

0

-----pārējo materiālu

-

0

0

8529

90

72

0

----elektroniskie bloki

-

0

0

----pārējās:

8529

90

81

0

-----televīzijas kamerām, kas minētas 8525 30. subpozīcijā, un aparātiem, kas minēti 8527. un 8528. preču pozīcijā

-

0

0

8529

90

88

0

-----pārējās

-

0

0

8530

     

Elektrosignalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības, vadības un regulēšanas nodrošināšanai uz dzelzceļa un līdzīgiem transporta ceļiem, autoceļiem un ūdensceļiem, stāvlaukumos, ostās vai lidostās (izņemot 8608. preču pozīcijā minētos):

8530

10

00

0

-iekārtas dzelzceļam un tramvaju ceļiem

-

0

0

8530

80

00

0

-pārējās iekārtas

-

0

0

8530

90

00

0

-daļas

-

0

0

8531

     

Skaņas un gaismas signalizācijas elektroiekārtas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, pretielaušanās un ugunsgrēka signalizācija), izņemot 8512. vai 8530. preču pozīcijā minētās iekārtas:

8531

10

   

-pretielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un līdzīgi aparāti:

   

8531

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8531

10

20

0

---izmantošanai motorizētos transportlīdzekļos

gab.

0

0

8531

10

30

0

---izmantošanai ēkās

gab.

0

0

8531

10

80

0

---pārējie

gab.

0

0

8531

20

   

-indikatoru paneļi, kas sevī ietver šķidrā kristāla ierīces vai gaismu izstarojošas diodes:

8531

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8531

20

30

0

---kuros ietvertas gaismu izstarojošas diodes

-

0

0

---kuros ietvertas šķidrā kristāla ierīces:

8531

20

50

0

----kuros ietvertas šķidrā kristāla ierīces ar aktīvu matrici

-

0

0

8531

20

80

0

----pārējās

-

0

0

8531

80

-pārējie aparāti:

8531

80

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

--pārējie:

8531

80

30

0

---plakana paneļa displeja iekārtas

-

0

0

8531

80

80

0

---pārējie

-

0

0

8531

90

-daļas:

8531

90

20

0

--aparātiem, kas minēti 8531 20. un 8531 80 300.subpozīcijā

-

0

0

8531

90

80

0

--pārējās

-

0

0

8532

Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri:

8532

10

00

0

-blokkondensatori elektrotīkliem ar frekvenci 50/60 Hz un reaktīvo jaudu, kas nav mazāka par 0,5 kVAr (spēka kondensatori)

-

0

0

-pārējie blokkondensatori:

8532

21

00

0

--tantala

-

0

0

8532

22

00

0

--elektrolītiskie, alumīnija

-

0

0

8532

23

00

0

--vienkārtas, keramiskie

-

0

0

8532

24

00

0

--daudzkārtu, keramiskie

-

0

0

8532

25

00

0

--papīra vai plastmasas dielektriķi

-

0

0

8532

29

00

0

--pārējie

-

0

0

8532

30

00

0

-maiņkondensatori un trimeri

-

0

0

8532

90

00

0

-daļas

-

0

0

8533

     

Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus), izņemot termorezistorus:

8533

10

00

0

-pastāvīgie, kompozīcijas vai plānkārtas tipa oglekļa rezistori

-

0

0

-pārējie pastāvīgie rezistori:

8533

21

00

0

--ar jaudu ne vairāk kā 20 W

-

0

0

8533

29

00

0

--pārējie

-

0

0

       

-stiepļu tinuma maiņrezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus):

 

8533

31

00

0

--ar jaudu ne vairāk kā 20 W

-

0

0

8533

39

00

0

--pārējie

-

0

0

8533

40

   

-pārējie maiņrezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus):

   

8533

40

10

0

--ar jaudu ne vairāk kā 20 W

-

0

0

8533

40

90

0

--pārējie

-

0

0

8533

90

00

0

-daļas

-

0

0

8534

00

Iespiestās shēmas:

-kas sastāv tikai no strāvu vadošiem elementiem un kontaktiem:

8534

00

11

0

--daudzkristālu shēmas

-

0

0

8534

00

19

0

--pārējās

-

0

0

8534

00

90

0

-ar pārējiem pasīviem elementiem

-

0

0

8535

     

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm (slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji, svārstību dzēsēji, sadales kārbas u.c.), spriegumam,

vairāk nekā 1000 V:

8535

10

00

0

-drošinātāji

-

0

0

-automātiskie slēdži:

8535

21

00

0

--spriegumam, mazāk nekā 72,5 kV

-

0

0

8535

29

00

0

--pārējie

-

0

0

8535

30

-izolējoši slēdži un ieslēgšanas/pārtraukšanas slēdži:

8535

30

10

0

--spriegumam, mazāk nekā 72,5 kV

-

0

0

8535

30

90

0

--pārējie

-

0

0

8535

40

00

0

-zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji un svārstību slāpētāji

-

0

0

8535

90

00

0

-pārējie

-

0

0

8536

     

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm (slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, releji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas un rozetes, elektrisko spuldžu ietveres, sadales kārbas u.c.),

spriegumam, ne vairāk kā 1000 V:

8536

10

-drošinātāji:

8536

10

10

0

--ar strāvas stiprumu ne vairāk kā 10 A

-

0

0

8536

10

50

0

--ar strāvas stiprumu vairāk nekā 10 A, bet ne vairāk kā 63 A

-

0

0

8536

10

90

0

--ar strāvas stiprumu vairāk nekā 63 A

-

0

0

8536

20

-automātiskie slēdži:

8536

20

10

0

--ar strāvas stiprumu ne vairāk kā 63 A

-

0

0

8536

20

90

0

--ar strāvas stiprumu vairāk nekā 63 A

-

0

0

8536

30

-pārējās ierīces elektroķēžu aizsardzībai:

8536

30

10

0

--ar strāvas stiprumu ne vairāk kā 16 A

-

0

0

8536

30

30

0

--ar strāvas stiprumu vairāk nekā 16 A, bet ne vairāk kā 125 A

-

0

0

8536

30

90

0

--ar strāvas stiprumu vairāk nekā 125 A

-

0

0

-releji:

8536

41

--spriegumam, ne vairāk kā 60 V:

8536

41

10

0

---ar strāvas stiprumu ne vairāk kā 2 A

-

0

0

8536

41

90

0

---ar strāvas stiprumu vairāk kā 2A

-

0

0

8536

49

00

0

--pārējie

-

0

0

8536

50

-pārējie pārtraucēji:

8536

50

03

0

--no optiski savienotām ieejas un izejas shēmām sastāvoši elektroniski maiņstrāvas slēdži (izolēti maiņstrāvas tiristoru slēdži)

-

0

0

8536

50

05

0

--elektroniski slēdži, ieskaitot elektroniskus slēdžus ar temperatūras aizsardzību, kas sastāv no tranzistora un loģiskas mikroshēmas (čipa) (tehnoloģija "čips uz čipa")

-

0

0

8536

50

07

0

--elektromehāniski momentāni saslēdzoši slēdži strāvai, kura nepārsniedz 11 A

-

0

0

--pārējie:

---spriegumam, ne vairāk kā 60 V:

8536

50

11

0

----piespiežami slēdži

-

0

0

8536

50

15

0

----pagriežami slēdži

-

0

0

8536

50

19

0

----pārējie

-

0

0

8536

50

80

0

---pārējie

-

0

0

-spuldžu ietveres, kontaktligzdas un kontaktdakšas:

8536

61

--spuldžu ietveres:

8536

61

10

0

---kvēlspuldžu ietveres

-

0

0

8536

61

90

0

---pārējās

-

0

0

8536

69

--pārējās:

8536

69

10

0

---koaksiāliem kabeļiem

-

0

0

8536

69

30

0

---iespiedshēmām

-

0

0

8536

69

90

0

---pārējās

-

0

0

8536

90

-pārējā aparatūra:

8536

90

01

0

--iepriekš samontēti elementi elektriskajām ķēdēm

-

0

0

8536

90

10

0

--ierīces vadu un kabeļu savienošanai

-

0

0

8536

90

20

0

--plašu tausti

-

0

0

8536

90

85

0

--pārējā

-

0

0

8537

     

Pultis, paneļi, konsoles, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kas minētas 8535.un 8536.preču pozīcijā, ieskaitot 90.grupā minētos instrumentus vai ierīces un ciparvadības aparātus, izņemot komutācijas aparātus, kas minēti 8517. preču pozīcijā:

8537

10

-spriegumam, ne vairāk kā 1000 V:

8537

10

10

0

--ciparvadības paneļi ar iebūvētām datu automatizētās apstrādes mašīnām

-

0

0

--pārējās:

8537

10

91

0

---programmējamie atmiņas iekārtu regulatori

-

0

0

8537

10

99

0

---pārējās

-

0

0

8537

20

-spriegumam, vairāk nekā 1000 V:

8537

20

91

0

--spriegumam, vairāk nekā 1000 V, bet ne vairāk kā 72,5 kV

-

0

0

8537

20

99

0

--spriegumam, vairāk nekā 72,5 kV

-

0

0

8538

     

Daļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt 8535., 8536. vai 8537. preču pozīcijā minētajai aparatūrai:

8538

10

00

0

-pultis, paneļi, konsoles, skapji un citas pamatnes 8537. preču pozīcijā minētajām precēm, kas nav nokomplektētas ar aparatūru

-

0

0

8538

90

-pārējās:

--plašu taustiem, kas minēti 8536 90 200.subpozīcijā:

8538

90

11

0

---elektroniskie bloki

-

0

0

8538

90

19

0

---pārējās

-

0

0

--pārējās:

8538

90

91

0

---elektroniskie bloki

-

0

0

8538

90

99

0

---pārējās

-

0

0

8539

     

Elektriskā kvēldiega un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes:

8539

10

-virzītas gaismas hermētiskās spuldzes:

8539

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8539

10

90

0

--pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās kvēlspuldzes, izņemot ultravioletās un infrasarkanās:

     

8539

21

--halogēna volframa:

8539

21

30

0

---motocikliem vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem

gab.

0

0

---pārējās, spriegumam:

8539

21

92

0

----vairāk nekā 100 V

gab.

0

0

8539

21

98

0

----ne vairāk kā 100 V

gab.

0

0

8539

22

   

--pārējās, ar jaudu ne vairāk kā 200 W un spriegumam vairāk nekā 100 V:

   

8539

22

10

0

---reflektorspuldzes

gab.

0

0

8539

22

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8539

29

--pārējās:

8539

29

30

0

---motocikliem vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem

gab.

0

0

---pārējās, spriegumam:

8539

29

92

0

----vairāk nekā 100 V

gab.

0

0

8539

29

98

0

----ne vairāk kā 100 V

gab.

0

0

       

-gāzizlādes spuldzes, izņemot ultravioletā starojuma spuldzes:

     

8539

31

--fluorescences, ar termokatodu:

8539

31

10

0

---divcokolu

gab.

0

0

8539

31

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8539

32

   

--dzīvsudraba vai nātrija spuldzes; metāla halogēna binārā savienojuma spuldzes:

 

8539

32

10

0

---dzīvsudraba spuldzes

gab.

0

0

8539

32

50

0

---nātrija spuldzes

gab.

0

0

8539

32

90

0

---metāla halogēna binārā savienojuma spuldzes

gab.

0

0

8539

39

00

0

--pārējās

gab.

0

0

-ultravioletās vai infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes:

8539

41

00

0

--lokspuldzes

gab.

0

0

8539

49

--pārējās:

8539

49

10

0

---ultravioletās spuldzes

gab.

0

0

8539

49

30

0

---infrasarkanās spuldzes

gab.

0

0

8539

90

-daļas:

8539

90

10

0

--spuldžu cokoli

-

0

0

8539

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8540

     

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotokatodu (piemēram, vakuuma, tvaikpilnās vai gāzpilnās lampas, dzīvsudraba taisngrieži un elektronstaru lampas, televīzijas kameru kineskopi):

       

-elektronstaru lampas televizoriem, ieskaitot videomonitoru lampas:

   

8540

11

--krāsu:

       

---ar ekrāna platuma/augstuma proporciju mazāk nekā 1,5, ar ekrāna izmēriem diagonālē:

8540

11

11

0

----ne vairāk kā 42 cm

gab.

0

0

8540

11

13

0

----vairāk nekā 42 cm, bet ne vairāk kā 52 cm

gab.

0

0

8540

11

15

0

----vairāk nekā 52 cm, bet ne vairāk kā 72 cm

gab.

0

0

8540

11

19

0

----vairāk nekā 72 cm

gab.

0

0

---pārējie, ar ekrāna izmēriem diagonālē:

8540

11

91

0

----ne vairāk kā 75 cm

gab.

0

0

8540

11

99

0

----vairāk nekā 75 cm

gab.

0

0

8540

12

00

0

--melnbalta vai cita monohromatiska attēla

gab.

0

0

8540

20

   

-televīzijas kameru kineskopi; pārveidotājlampas vai attēla pastiprinātāji; pārējās fotokatoda lampas:

8540

20

10

0

--televīzijas kameru kineskopi

gab.

0

0

8540

20

80

0

--pārējās

gab.

0

0

8540

40

00

0

-datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, krāsu, ar fosfora punktu ekrāna soli mazāk nekā 0,4 mm

gab.

0

0

8540

50

00

0

-datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, melnbalta vai cita monohromatiska attēla

gab.

0

0

8540

60

00

0

-pārējās elektronstaru lampas

gab.

0

0

       

-mikroviļņu lampas (piemēram, magnetroni, klistroni, skrejviļņa lampas, pretviļņa lampas), izņemot tīkliņvadības lampas:

8540

71

00

0

--magnetroni

gab.

0

0

8540

72

00

0

--klistroni

gab.

0

0

8540

79

00

0

--pārējās

gab.

0

0

-pārējās lampas:

8540

81

00

0

--uztvērējlampas un pastiprinātājlampas

gab.

0

0

8540

89

00

0

--pārējās

gab.

0

0

-daļas:

8540

91

00

0

--elektronstaru lampām

-

0

0

8540

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8541

     

Diodes, tranzistori un analoģiskas pusvadītāju ierīces; fotojutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotogalvaniskos elementus, kas samontēti vai nav samontēti moduļos, iemontēti vai neiemontēti paneļos; gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli:

8541

10

00

0

-diodes, izņemot fotodiodes un gaismas diodes

-

0

0

-tranzistori, izņemot fototranzistorus:

8541

21

00

0

--ar izkliedes zudumu jaudu mazāk nekā 1 W

-

0

0

8541

29

00

0

--pārējie

-

0

0

8541

30

00

0

-tiristori, dimistori (diodes tiristori) un simistori (triodes tiristori), izņemot fotojutīgās ierīces

-

0

0

8541

40

   

-fotojutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotogalvaniskos elementus, kas samontēti vai nav samontēti moduļos vai iemontēti vai neiemontēti paneļos; gaismas diodes:

8541

40

10

0

--gaismas diodes, ieskaitot lāzera diodes

-

0

0

8541

40

90

0

--pārējie

-

0

0

8541

50

00

0

-pārējās pusvadītāju ierīces

-

0

0

8541

60

00

0

-samontēti pjezoelektriskie kristāli

-

0

0

8541

90

00

0

-daļas

-

0

0

8542

Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas:

-monolītās integrālās ciparu shēmas:

8542

12

00

0

--kartes ar ietvertu elektronisku integrālo shēmu ("ātrās kartes")

-

0

0

8542

13

--metāla oksīdu pusvadītāji (MOS tehnoloģija):

8542

13

01

0

---kristālos vēl nesagrieztas pusvadītāju plāksnes

-

0

0

8542

13

05

0

---kristāli

-

0

0

---pārējās:

----atmiņas:

-----dinamiskās brīvpieejas atmiņas iekārtas:

8542

13

11

0

------ar ietilpību ne vairāk kā 4 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

13

0

------ar ietilpību vairāk nekā 4 Mbiti, bet ne vairāk kā 16 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

15

0

------ar ietilpību vairāk nekā 16 Mbiti, bet ne vairāk kā 64 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

17

0

------ar ietilpību vairāk nekā 64 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

20

0

-----statiskās brīvpieejas atmiņas iekārtas, ieskaitot brīvpieejas kešatmiņas iekārtas

gab.

0

0

8542

13

30

0

-----pārprogrammējamās lasāmatmiņas iekārtas ar ultravioleto dzēšanu

gab.

0

0

       

-----elektriski pārprogrammējamās lasāmatmiņas iekārtas, ieskaitot impulsveida elektriski pārprogrammējamās lasāmatmiņas iekārtas:

       

------impulsveida elektriski pārprogrammējamās lasāmatmiņas iekārtas:

   

8542

13

42

0

-------ar ietilpību ne vairāk kā 4 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

45

0

-------ar ietilpību vairāk nekā 4 Mbiti, bet ne vairāk kā 16 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

46

0

-------ar ietilpību vairāk nekā 16 Mbiti, bet ne vairāk kā 32 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

48

0

-------ar ietilpību vairāk nekā 32 Mbiti

gab.

0

0

8542

13

49

0

------pārējās

gab.

0

0

8542

13

54

0

-----pārējās atmiņas

-

0

0

8542

13

55

0

----mikroprocesori

gab.

0

0

8542

13

60

0

----mikrokontrolleri un mikrodatori

gab.

0

0

----pārējās:

8542

13

70

0

-----mikroperiferiālās ierīces

-

0

0

8542

13

80

0

-----pārējās

-

0

0

8542

14

--shēmas, kas iegūtas bipolārās tehnoloģijas ceļā:

8542

14

01

0

---kristālos vēl nesagrieztas pusvadītāju plāksnes

-

0

0

8542

14

05

0

---kristāli

-

0

0

---pārējie:

8542

14

11

0

----atmiņas

-

0

0

8542

14

30

0

----mikroprocesori

-

0

0

8542

14

40

0

----mikrokontrolleri un mikrodatori

-

0

0

----pārējās:

8542

14

50

0

-----mikroperiferiālās ierīces

-

0

0

8542

14

90

0

-----pārējās

-

0

0

8542

19

   

--pārējās, ieskaitot shēmas, kas iegūtas bipolārās un MOS tehnoloģiju kombinācijas (BIMOS tehnoloģijas) ceļā:

8542

19

01

0

---kristālos vēl nesagrieztas pusvadītāju plāksnes

-

0

0

8542

19

05

0

---kristāli

-

0

0

---pārējās:

8542

19

40

0

----atmiņas

gab.

0

0

8542

19

55

0

----mikroprocesori

gab.

0

0

8542

19

66

0

----mikrokontrolleri un mikrodatori

gab.

0

0

----pārējās:

8542

19

71

0

-----mikroperiferiālās ierīces

-

0

0

8542

19

85

0

-----pārējās

-

0

0

8542

30

-pārējās monolītās integrālās shēmas:

8542

30

10

0

--kristālos vēl nesagrieztas pusvadītāju plāksnes

-

0

0

8542

30

20

0

--kristāli

-

0

0

--pārējās:

8542

30

30

0

---pastiprinātāji

-

0

0

8542

30

50

0

---strāvas un sprieguma stabilizatori

-

0

0

8542

30

60

0

---kontroles shēmas

-

0

0

8542

30

70

0

---saskarnes shēmas; saskarnes shēmas, kas spēj veikt vadības funkcijas

-

0

0

8542

30

90

0

---pārējās

-

0

0

8542

40

00

0

-diferenciālās integrālās shēmas

-

0

0

8542

50

00

0

-elektroniskās mikroshēmas

-

0

0

8542

90

00

0

-daļas

-

0

0

8543

     

Speciālās elektriskās mašīnas un aparatūra, kas citur šajā grupā nav minētas:

-daļiņu paātrinātāji:

8543

11

00

0

--jonu implantanti pusvadītāju materiālu difūzijai

-

0

0

8543

19

00

0

--pārējie

-

0

0

8543

20

00

0

-signālu ģeneratori

-

0

0

8543

30

   

-mašīnas un aparatūra galvaniskai pārklāšanai, elektrolīzei vai elektroforēzei:

8543

30

20

0

--aparāti pusvadītāju plašu vai plakana paneļa displeju substrātu mitrajai asēšanai, attīstīšanai, attīrīšanai un tīrīšanai

-

0

0

8543

30

80

0

--pārējie

-

0

0

8543

40

00

0

-elektrisko sētu aktivatori

-

0

0

-pārējās mašīnas un aparatūra:

8543

81

00

0

--attāluma kartes un birkas

-

0

0

8543

89

--pārējās:

8543

89

10

0

---lidojuma reģistratori, izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

---pārējās:

8543

89

15

0

----elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām

-

0

0

8543

89

20

0

----gaisa pastiprinātāji

-

0

0

       

----sauļošanās gultas, sauļojamās lampas un līdzīgas iedeguma iekārtas:

   

-----fluorescējošām caurulēm, kas izmanto ultravioletos A starus:

8543

89

51

0

------ar maksimālo caurules garumu 100 cm

gab.

0

0

8543

89

55

0

------pārējās

gab.

0

0

8543

89

59

0

-----pārējās

gab.

0

0

8543

89

65

0

----aparāti fiziskai nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

8543

89

73

0

----pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas

-

0

0

8543

89

75

0

----aparāti fiziskai nogulsnēšanai ar uzsmidzināšanu uz LCD substrātiem

-

0

0

8543

89

79

0

----aparāti, kas automātiskām datu apstrādes iekārtām un to blokiem, kuri paredzēti mazumtirdzniecībai un sastāv vismaz no skaļruņa un/vai mikrofona, un elektroniskā bloka, ļauj apstrādāt audiosignālus (skaņas kartes)

-

0

0

8543

89

95

0

----pārējie

-

0

0

8543

90

-daļas:

8543

90

10

0

--kopā savienoti vai sajūgti divu vai vairāku daļu vai detaļu bloki un subbloki borta reģistratoriem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8543

90

20

0

--elektroniskie bloki datu automātiskām apstrādes mašīnām

-

0

0

8543

90

30

0

--aparātiem, kas minēti 8543 11 000., 8543 30 200., 8543 89 650. vai 8543 89 730.subpozīcijā

-

0

0

8543

90

40

0

--aparātiem, kas minēti 8543 89 750.subpozīcijā

-

0

0

8543

90

80

0

--pārējās

-

0

0

8544

     

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos) un pārējie izolēti elektrovadi ar savienojošām detaļām vai bez tām; optisko šķiedru kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķi apvilktām šķiedrām, neatkarīgi no tā, vai tie samontēti ar elektrības vadītājiem vai aprīkoti ar savienojumiem:

-tinumu stieples:

8544

11

--vara:

8544

11

10

0

---lakotas vai emaljētas

-

0

0

8544

11

90

0

---pārējās

-

0

0

8544

19

--pārējās:

8544

19

10

0

---lakotas vai emaljētas

-

0

0

8544

19

90

0

---pārējās

-

0

0

8544

20

00

0

-koaksiālie kabeļi un koaksiālie elektrovadi, pārējie

-

0

0

8544

30

   

-aizdedzes sveču vadu komplekti un pārējie vadu komplekti izmantošanai transportlīdzekļos, lidmašīnās un kuģos:

8544

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8544

30

90

0

--pārējie

-

0

0

-pārējie elektrovadi spriegumam ne vairāk kā 80 V:

8544

41

--aprīkoti ar savienojošām detaļām:

8544

41

10

0

---izmantošanai telekomunikācijās

-

0

0

8544

41

90

0

---pārējie

-

0

0

8544

49

--pārējie:

8544

49

20

0

---izmantošanai telekomunikācijās

-

0

0

8544

49

80

0

---pārējie

-

0

0

       

-pārējie elektrovadi spriegumam vairāk nekā 80 V, bet ne vairāk kā 1000 V:

   

8544

51

--aprīkoti ar savienojošām detaļām:

8544

51

10

0

---izmantošanai telekomunikācijās

-

0

0

8544

51

90

0

---pārējie

-

0

0

8544

59

--pārējie:

8544

59

10

0

---ar izolētu vadu, kura diametrs ir vairāk kā 0,51 mm

-

0

0

---pārējie:

8544

59

20

0

----spriegumam 1000 V

-

0

0

8544

59

80

0

----spriegumam vairāk nekā 80 V, bet mazāk kā 1000 V

-

0

0

8544

60

-pārējie elektrovadi spriegumam vairāk nekā 1000 V:

8544

60

10

0

--vara elektrovadi

-

0

0

8544

60

90

0

--pārējie elektrovadi

-

0

0

8544

70

00

0

-optiskās šķiedras kabeļi

-

0

0

8545

     

Ogles elektrodi, ogles sukas, ogles spuldzēm vai baterijām un pārējie elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā:

-elektrodi:

8545

11

00

0

--krāsnīs izmantojamie

-

0

0

8545

19

--pārējie:

8545

19

10

0

---elektrolītisko iekārtu elektrodi

-

0

0

8545

19

90

0

---pārējie

-

0

0

8545

20

00

0

-sukas

-

0

0

8545

90

-pārējie:

8545

90

10

0

--termorezistori

-

0

0

8545

90

90

0

--pārējie

-

0

0

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla:

8546

10

00

0

-stikla

-

0

0

8546

20

-keramikas:

8546

20

10

0

--bez metāla daļām

-

0

0

--ar metāla daļām:

8546

20

91

0

---elektropārvades vai kontakttīklu gaisa līnijām

-

0

0

8546

20

99

0

---pārējie

-

0

0

8546

90

-pārējie:

8546

90

10

0

--plastmasas

-

0

0

8546

90

90

0

--pārējie

-

0

0

8547

     

Pilnībā no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtas izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla detaļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot 8546. preču pozīcijā minētos izolatorus; ar izolācijas materiālu apvilkta parasta metāla detaļas un elektroizolācijas caurules:

8547

10

-izolācijas piederumi no keramikas:

8547

10

10

0

--ar 80% vai vairāk metāla oksīdu

-

0

0

8547

10

90

0

--pārējie

-

0

0

8547

20

00

0

-plastmasas izolācijas piederumi

-

0

0

8547

90

00

0

-pārējās

-

0

0

8548

     

Pirmelementu, pirmbateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; citur šajā grupā neminētu ierīču un aparātu elektriskas daļas:

8548

10

   

-pirmelementu, pirmbateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori:

8548

10

10

0

--nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas

gab.

0

0

--nolietoti elektriskie akumulatori:

8548

10

21

0

---svina-skābes akumulatori

ce/el

0

0

8548

10

29

0

---pārējie

ce/el

0

0

       

--pirmelementu, pirmbateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi:

   

8548

10

91

0

---kas satur svinu

-

0

0

8548

10

99

0

---pārējie

-

0

0

8548

90

-pārējie:

8548

90

10

0

--atmiņas iekārtas daudzkombināciju formās, tādas kā lielajos D-RAM un moduļos

-

0

0

8548

90

90

0

--pārējie

-

0

0