48. G R U P A

PAPĪRS UN KARTONS; IZSTRĀDĀJUMI NO PAPĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) 30. grupas izstrādājumi;

b) metalizētā spiestā folija (3212. preču pozīcija);

c) aromatizēts papīrs vai ar kosmētiskiem preparātiem piesūcināts vai pārklāts papīrs (33. grupa);

d) papīrs vai celulozes vate, kas piesūcināta, pārklāta vai apvilkta ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem (3401.preču pozīcija) vai ar pulējamām pastām, krēmiem vai līdzīgiem preparātiem (3405. preču pozīcija);

e) gaismjutīgais papīrs vai kartons (3701.-3704. preču pozīcija);

f) ar diagnostikas vai laboratorijas reaģentiem impregnēts papīrs (3822. preču pozīcija);

g) kārtainā lokšņu plastmasa ar papīra pildījumu; papīra vai kartona slānis, pārklāts ar plastmasas kārtu, ja tā veido ne mazāk kā pusi no visa materiāla kopējā biezuma; līdzīgi izstrādājumi (39.grupa), izņemot sienu pārklājumus (4814.preču pozīcija);

h) 4202. preču pozīcijas izstrādājumi (piemēram, ceļojumu preces);

i) 46. grupas izstrādājumi (pīšanas materiāla izstrādājumi);

j) papīra dzija vai papīra dzijas tekstilizstrādājumi (XI nodaļa);

k) 64. vai 65. grupas izstrādājumi;

l) abrazīvais papīrs vai kartons (6805. preču pozīcija), vizla uz papīra vai kartona pamatnes (6814. preču pozīcija) (papīrs un kartons, kas klāti ar vizlas pulveri, tomēr jāklasificē šajā grupā);

m) metāla folija uz papīra vai kartona pamatnes (XV nodaļa);

n) 9209. preču pozīcijas izstrādājumi vai

o) 95. grupas (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta inventārs) vai 96. grupas (piemēram, pogas) izstrādājumi.

2. Ja tas nav pretrunā ar šīs grupas 6. piezīmi, 4801.-4805. preču pozīcijā ir ietverts papīrs un kartons, kas ir kalandrēts, superkalandrēts, glancēts vai līdzīgi apstrādāts, ar uzklātām ūdenszīmēm vai virsmas līmējumu, kā arī jebkurā veidā marmorēts vai viscaur krāsots papīrs, kartons, celulozes vate vai celulozes šķiedru audumi. Izņemot 4803.preču pozīcijā minēto produkciju, šajās pozīcijās nav ietverts papīrs, kartons, celulozes vate vai celulozes šķiedru audumi, ja tie apstrādāti citādā veidā.

3. Šajā grupā termins "avīžpapīrs" nozīmē tādu nepārklātu papīru, kādu lieto laikrakstu iespiešanai, kurā mazāk nekā 65% svara no visa šķiedru satura ir koksnes šķiedras, kas iegūtas mehāniskā vai pusmehāniskā procesā un nav līmētas vai ir ļoti viegli līmētas, kura virsmas raupjums pēc Pārkera (Parker Print Surf) ( 1mPa) abās pusēs ir ne vairāk kā 2,5 mikrometri (mikroni) un kura svars ir ne mazāks kā 40g/m2 un ne lielāks kā 65 g/m2.

4. 4802. preču pozīcijā bez rokaslējuma papīra un kartona tiek ietverts vienīgi papīrs un kartons, kas izgatavots galvenokārt no balinātas celulozes vai no mehāniskā procesā iegūtas celulozes un kas atbilst šādiem noteikumiem:

Papīrs vai kartons ar masu ne vairāk kā 150 g/m2:

a) ar mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturu 10% vai vairāk un

1) masu ne vairāk kā 80 g/m2 vai
2) viscaur krāsotu masu, vai

b) ar pelnu saturu vairāk nekā 8% un

1) masu ne vairāk kā 80 g/m2 vai
2) viscaur krāsotu masu, vai

c) ar pelnu saturu vairāk nekā 3% un balinājumu 60% vai vairāk, vai

d) ar pelnu saturu vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 8%, balinājumu 60% vai mazāk un plīšanas pretestību mazāk nekā 2,5 kPa.m2/g, vai

e) ar pelnu saturu 3% vai mazāk, balinājumu 60% vai vairāk un plīšanas pretestību 2,5 kPa.m2/g vai mazāk.

Papīrs un kartons ar masu vairāk nekā 150 g/m2:

a) ar viscaur krāsotu masu vai

b) balinājumu 60% vai vairāk un

1) ar kalibru 225 mikrometri (mikroni) vai mazāk vai
2) ar kalibru vairāk nekā 225, bet ne vairāk kā 508 mikrometri (mikroni) un pelnu saturu vairāk nekā 3%, vai

c) ar balinājumu mazāk nekā 60%, kalibru 254 mikrometri (mikroni) vai mazāk un pelnu saturu vairāk nekā 8%.

Taču 4802.preču pozīcijā netiek ietverts filtrpapīrs vai kartons (ieskaitot tējas iesaiņojamo papīru) vai jumta papīrs vai kartons.

5. Šajā grupā termins "saiņpapīrs un kartons" nozīmē papīru un kartonu, kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze un natronceluloze.

6. Izņemot gadījumus, kad preču pozīcijas nosacījumi prasa citādi, divās vai vairākās 4801.-4811. preču pozīcijās ietveramais papīrs, kartons, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām tiek minēti tajā preču pozīcijā, kurai šajā nomenklatūrā ir lielākais kārtas numurs.

7.A. 4801., 4802., 4804.-4808., 4810. un 4811. preču pozīcijā tiek ietverts tikai papīrs, kartons, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām:

a) lentēs vai ruļļos ar platumu vairāk nekā 15 cm vai

b) taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, kuru garums nesalocītā veidā vienai malai ir vairāk nekā 36 cm un otrai - vairāk nekā 15 cm.

Izņēmuma kārtā jebkuras formas un izmēra roklējuma papīrs un kartons ar neapgrieztām malām arī tiek ietverts 4802. preču pozīcijā atbilstoši šīs grupas 6. piezīmei.

B. 4803. un 4809. preču pozīcijā tiek ietverts tikai papīrs, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām:

a) lentēs vai ruļļos ar platumu vairāk nekā 36 cm vai

b) taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, kuru garums nesalocītā veidā vienai malai ir vairāk nekā 36 cm un otrai - vairāk nekā 15 cm.

8. 4814. preču pozīcijā termins "tapešu papīrs un līdzīgi sienu pārklājumi" ietver:

a) papīru ruļļos, kura platums ir ne mazāks kā 45 cm un ne lielāks kā 160 cm un kurš paredzēts sienu vai griestu apdarei:

1) ciļņotu, ar krāsotu, iespiedraksta, dekoratīvu vai citāda veida (piemēram, ar tekstila uzkārsumu) virsmu, pārklātu vai nepārklātu ar caurspīdīgu aizsargplastmasu,
2) ar raupju virsmu, kas veidota no koksnes daļiņām, salmiem u.tml.,
3) kas no virspuses ir pārklāts ar plastmasu, turklāt plastmasas slānis ir graudains, ciļņots, krāsots, ar iespiestu rakstu vai citādi dekorēts, vai
4) kas no virspuses ir pārklāts ar paralēlos saišķos sasietu, nesasietu vai austu pīšanas materiālu;

b) ar iepriekšminētajiem paņēmieniem apstrādātas papīra apmales un frīzes ruļļos vai ne, paredzētas sienu vai griestu apdarei;

c) no vairākām platēm izgatavotas papīra tapetes ruļļos vai loksnēs ar iespiestiem attēliem, kas kopumā veido uz sienas ainavu, gleznu vai ornamentu.

Grīdas vai sienas pārsegums ar kartona vai papīra pamatu tiek ietverts 4815. preču pozīcijā.

9. 4820. preču pozīcijā netiek ietvertas atsevišķas formātā sagrieztas lapas vai kartes ar iespiestiem attēliem vai bez tiem, cilņotas vai perforētas.

10. 4823.preču pozīcijā tiek ietverts arī perforēts papīrs vai perfokartes žakarda vai līdzīgām mašīnām, kā arī mežģīņpapīrs.

11. Izņemot 4814. vai 4821.preču pozīcijā ietvertos izstrādājumus, šajā grupā nav ietverti papīrs, kartons, celulozes vate un izstrādājumi no tās ar iespiestiem rakstiem, oriģināliem zīmējumiem vai mākslas darbu reprodukcijām, kuri neatbilst šo izstrādājumu profilam un ir iekļauti 49.grupā.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. 4804 11. un 4804 19. subpozīcijā termins "saiņpapīrs" nozīmē ar mašīnu mehāniski pulētu vai spīdinātu papīru vai kartonu ruļļos, kurā mazāk nekā 80% svara no visa šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze, turklāt tā īpatnējā masa ir lielāka nekā 115 g/m2; pēc Millena minimālais pārrāvējspēks atbilst turpmāk dotās tabulas rādītājiem. Īpatnējās masas citādu rādītāju pārrāvējspēku nosaka lineārās interpolācijas (t.i., starpvērtību atrašana pēc funkcijas doto vērtību virknes) vai ekstrapolācijas ceļā.

-----------------------------------------------------------

Īpatnējā masa Minimālā pretestība g/m2 pēc Millena, kPa

-----------------------------------------------------------

115 393

125 417

200 637

300 824

400 961

-----------------------------------------------------------

2. 4804 21. un 4804 29. subpozīcijā termins "maisu saiņpapīrs" nozīmē mašīnapdares papīru ruļļos, kurā ne mazāk kā 80% svara no visa šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze, kura īpatnējā masa ir ne mazāka kā 60 g/m2, bet ne lielāka kā 115 g/m2 un kurš atbilst vienam no šādiem specifikāciju komplektiem:

a) plīšanas pretestības koeficientam pēc Millena jābūt ne mazākam kā 3,7 kPa. m2/g, šķērsvirziena stiepes koeficientam - lielākam nekā 4,5%, bet garenvirziena stiepes koeficientam - lielākam nekā 2%;

b) plīšanas un stiepes minimālajai pretestībai un izturībai jāatbilst turpmāk dotās tabulas rādītājiem, bet īpatnējās masas citādu rādītāju minimālo pretestību un izturību nosaka lineārās interpolācijas ceļā.

Minimālā plīšanas Minimālā stiepes izturība, izturība, mN kN/m

masa g/m2 garenvirzienā garenvirzienā un  šķērsvirzienā šķērsvirzienā šķērsvirzienā un garenvirzienā
60 700 1510 1,9 6,0
70 830 1790 2,3 7,2
80 965 2070 2,8 8,3
100 1230 2635 3,7 10,6

115

1425 3060 4,4 12,3

3. 4805 10. subpozīcijā termins "pusķīmiskais gofrētais papīrs" nozīmē papīru ruļļos, kurā ne mazāk kā 65% svara no visa šķiedru satura ir cietas koksnes nebalinātas šķiedras, kas iegūtas pusķīmiskā cietkoka pārstrādes procesā un kam sagraušanas pretestība pēc CMT60 (Concora Medium Test = Consora metodes tests ar 60 minūšu izturēšanu) metodes ir vairāk nekā 196 ņūtoni, ja relatīvais mitrums ir 50% un temperatūra 23 grādi pēc C.

4. 4805 30. subpozīcijā termins "ietinamais papīrs no sulfītcelulozes" nozīmē ar mašīnu glazētu papīru, kurā vairāk nekā 40% svara no visa šķiedru satura ir sulfītcelulozes šķiedras, ar pelnu saturu ne vairāk kā 8% un plīšanas pretestības koeficientu pēc Millena ne mazāku kā 1,47 kPa.m2/g.

5. 4810 21. subpozīcijā termins "viegli krītots papīrs" nozīmē no abām pusēm krītotu papīru, kura kopējā īpatnējā masa ir ne lielāka kā 72 g/m2 un katras puses pārklājuma slāņa īpatnējā masa ne lielāka kā 15 g/m2 un kura pamatā ne mazāk kā 50% svara no kopējā šķiedru satura ir mehāniskā procesā iegūtas koksnes šķiedras.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4801

00

Avīžu papīrs ruļļos vai loksnēs:

4801

00

10

0

-kas minēts šīs grupas papildpiezīmē

-

1

0

4801

00

90

0

-pārējais

-

1

0

4802

     

Papīrs un kartons, nekrītots, izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem nolūkiem, un perfokaršu un perfolenšu papīrs ruļļos vai loksnēs, izņemot 4801. vai 4803. preču pozīcijā minēto; rokas lējuma papīrs un kartons:

4802

10

00

0

-rokaslējuma papīrs un kartons

-

1

0

4802

20

00

0

-papīrs un kartons, izmantojams kā pamats fotojutīgam, siltumjutīgam vai elektrojutīgam papīram vai kartonam

-

1

0

4802

30

00

0

-kopējamā papīra pamats

-

1

0

4802

40

-tapešu pamats:

4802

40

10

0

--kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur šādas šķieras ne vairāk kā 10% no kopējā šķiedru daudzuma

-

1

0

4802

40

90

0

--pārējais

-

1

0

       

-pārējais papīrs un kartons, kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur ne vairāk kā 10% no kopējā šķiedru daudzuma šādas šķiedras:

4802

51

--ar masu mazāk nekā 40 g/m2:

4802

51

10

0

---papīrs ar masu ne vairāk kā 15 g/m2, kas lietojams trafaretu izgatavošanai

-

1

0

4802

51

90

0

---pārējais

-

1

0

4802

52

   

--ar masu 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 g/m2:

     

4802

52

20

0

---ruļļos

-

0

0

4802

52

80

0

---loksnēs

-

0

0

4802

53

--ar masu vairāk nekā 150 g/m2:

4802

53

20

0

---ruļļos

-

1

0

4802

53

80

0

---loksnēs

-

1

0

4802

60

   

-pārējais papīrs un kartons ar mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturu vairāk nekā 10% no kopējā šķiedru satura:

       

--ar masu mazāk nekā 72 g/m2 un kam vairāk nekā 50% svara no kopējā šķiedru satura ir mehāniskā procesā iegūtas šķiedras:

4802

60

11

0

---ruļļos

-

1

0

4802

60

19

0

---loksnēs

-

1

0

--pārējais:

4802

60

91

0

---ruļļos

-

1

0

4802

60

99

0

---loksnēs

-

1

0

4803

00

   

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu vai galdautu sagataves un līdzīgs mājturības vai higiēnas vajadzībām izmantojams papīrs, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām, krepēti, ciļņoti, perforēti, ar virsmas krāsojumu, dekorējumu vai iespiedumu vai bez šādas apstrādes, ruļļos vai loksnēs:

4803

00

10

0

-celulozes vate

-

1

0

       

-krepēts papīrs vai audumi no celulozes šķiedrām ar katras kārtas īpatnējo masu:

 

4803

00

31

0

--ne vairāk kā 25 g/m2

-

1

0

4803

00

39

0

--vairāk nekā 25 g/m2

-

1

0

4803

00

90

0

--pārējais

-

1

0

4804

     

Nekrītots saiņpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņemot 4802. vai 4803. preču pozīcijā minēto:

-saiņpapīrs:

4804

11

--nebalināts:

       

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes:

4804

11

11

0

----ar īpatnējo masu mazāk nekā 150 g/m2

-

1

0

4804

11

15

0

----ar īpatnējo masu 150 g/m2 vai vairāk, bet mazāk nekā 175 g/m2

-

1

0

4804

11

19

0

----ar īpatnējo masu 175 g/m2 vai vairāk

-

1

0

4804

11

90

0

---pārējais

-

1

0

4804

19

--pārējais:

       

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes:

       

----kas sastāv no viena vai vairākiem nebalinātas un viena ārējā balinātas, pusbalinātas vai krāsotas šķiedras slāņa ar 1 m2 īpatnējo masu:

4804

19

11

0

-----mazāk nekā 150 g

-

1

0

4804

19

15

0

-----150 g vai vairāk, bet mazāk nekā 175 g

-

1

0

4804

19

19

0

-----175 g vai vairāk

-

1

0

----pārējie ar 1 m2 īpatnējo masu:

4804

19

31

0

-----mazāk nekā 150 g

-

1

0

4804

19

35

0

-----150 g vai vairāk, bet mazāk nekā 175 g

-

1

0

4804

19

39

0

-----175 g vai vairāk

-

1

0

4804

19

90

0

---pārējais

-

1

0

-maisu papīrs:

4804

21

--nebalināts:

4804

21

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

21

90

0

---pārējais

-

1

0

4804

29

--pārējais:

4804

29

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

29

90

0

---pārējais

-

1

0

       

-pārējais saiņpapīrs un kartons ar īpatnējo masu 150 g/m2 vai mazāk:

   

4804

31

--nebalināts:

4804

31

10

0

---5308.preču pozīcijā minēto papīra pavedienu vai 5607.preču pozīcijā minēto auklu ar metāla stiegrojumu ražošanai

-

1

0

---pārējais:

       

----kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes:

4804

31

51

0

-----elektrotehniskais izolācijas saiņpapīrs

-

1

0

4804

31

59

0

-----pārējais

-

1

0

4804

31

90

0

----pārējais

-

1

0

4804

39

--pārējais:

4804

39

10

0

---5308.preču pozīcijā minēto papīra pavedienu vai 5607.preču pozīcijā minēto auklu ar metāla stiegrojumu ražošanai

-

1

0

---pārējais:

       

----kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes:

4804

39

51

0

-----vienmērīgi balināta visā masā

-

1

0

4804

39

59

0

-----pārējais

-

1

0

4804

39

90

0

----pārējais

-

1

0

       

-pārējais saiņpapīrs un kartons, ar īpatnējo masu vairāk nekā 150 g/m2, bet mazāk nekā 225 g/m2:

4804

41

--nebalināts:

4804

41

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

---pārējais:

4804

41

91

0

----piesūcināts saiņpapīrs

-

1

0

4804

41

99

0

----pārējais

-

1

0

4804

42

   

--vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95% svara no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras:

4804

42

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

42

90

0

---pārējais

-

1

0

4804

49

--pārējais:

4804

49

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

49

90

0

---pārējais

-

1

0

       

-pārējais saiņpapīrs un kartons, ar īpatnējo masu 225 g/m2 vai vairāk:

   

4804

51

--nebalināts:

4804

51

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

51

90

0

---pārējais

-

1

0

4804

52

   

--vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95% svara no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras:

4804

52

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

52

90

0

---pārējais

-

1

0

4804

59

--pārējais:

4804

59

10

0

---kurā ne mazāk kā 80% svara no kopējā šķiedru satura ir sulfāta vai natronvārīšanas procesā iegūtās skujkoku koksnes celulozes

-

1

0

4804

59

90

0

---pārējais

-

1

0

4805

     

Pārējais nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, kas nav apstrādāti vairāk, kā uzrādīts šīs grupas 2.piezīmē:

4805

10

00

0

-pusķīmiskais gofrētais papīrs (gofrēšanas līdzeklis)

-

1

0

-daudzslāņains papīrs un kartons:

4805

21

00

0

--katrs slānis balināts

-

1

0

4805

22

--tikai ar vienu balinātu ārējo slāni:

4805

22

10

0

---testlainers

-

1

0

4805

22

90

0

---pārējais

-

1

0

4805

23

00

0

--ar trim vai vairākiem slāņiem, no kuriem tikai divi ārējie ir balināti

-

1

0

4805

29

--pārējais:

4805

29

10

0

---testlainers

-

1

0

4805

29

90

0

---pārējais

-

1

0

4805

30

-ietinamais papīrs no sulfītcelulozes:

4805

30

10

0

--ar īpatnējo masu mazāk nekā 30 g/m2

-

1

0

4805

30

90

0

--ar īpatnējo masu 30 g/m2 vai vairāk

-

20

likme 3.pielikumā

4805

40

00

0

-filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

-

1

0

4805

50

00

0

-filca papīrs un kartons

-

1

0

4805

60

   

-pārējais papīrs un kartons ar īpatnējo masu 150 g/m2 vai mazāk:

   

4805

60

10

0

--salmu papīrs un kartons

-

1

0

--papīrs un kartons gofrēšanai:

4805

60

20

0

---viļņotais kartons

-

1

0

4805

60

40

0

---testlainers

-

1

0

4805

60

60

0

---pārējais

-

1

0

4805

60

90

0

--pārējais

-

1

0

4805

70

   

-pārējais papīrs un kartons ar īpatnējo masu vairāk nekā 150 g/m2, bet mazāk nekā 225 g/m2:

--papīrs un kartons gofrēšanai:

4805

70

11

0

---testlainers

-

1

0

4805

70

19

0

---pārējais

-

1

0

4805

70

90

0

--pārējais

-

1

0

4805

80

   

-pārējais papīrs un kartons ar īpatnējo masu 225 g/m2 vai vairāk:

     

--izgatavots no makulatūras:

4805

80

11

0

---testlainers

-

1

0

4805

80

19

0

---pārējais

-

1

0

4805

80

90

0

--pārējais

-

1

0

4806

     

Augu pergaments, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un pārējie glazētie caurspīdīgie vai puscaurspīdīgie papīri, ruļļos vai loksnēs:

4806

10

00

0

-augu pergaments

-

1

0

4806

20

00

0

-taukvielas necaurlaidīgs papīrs

-

1

0

4806

30

00

0

-pauspapīrs

-

1

0

4806

40

   

-pergamīns un pārējie glazētie caurspīdīgie vai puscaurspīdīgie papīri:

   

4806

40

10

0

--pergamīns

-

1

0

4806

40

90

0

--pārējais

-

1

0

4807

     

Daudzslāņains papīrs un kartons (izgatavots, salīmējot vairākas gludas papīra vai kartona kārtas), kura virskārta nav krāsota vai piesūcināta, stiegrots vai nestiegrots, ruļļos vai loksnēs:

4807

10

00

0

-papīrs un kartons, kura kārtas salīmētas ar bitumu, gudronu vai asfaltu

-

1

0

4807

90

-pārējais:

4807

90

10

0

--salmu papīrs un kartons, pārklāts vai nepārklāts ar cita veida papīru

-

1

0

--pārējais:

4807

90

50

0

---izgatavots no makulatūras, pārklāts vai nepārklāts ar papīru

-

1

0

4807

90

90

0

---pārējais

-

1

0

4808

     

Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplīmēts ar gludām ārējām loksnēm), krepēts, ciļņots vai perforēts, ruļļos vai loksnēs, izņemot 4803. preču pozīcijā minēto:

4808

10

00

0

-gofrēts papīrs un kartons, perforēts vai neperforēts

-

1

0

4808

20

00

0

-maispapīrs, krepēts, ciļņots vai neciļņots, perforēts vai neperforēts

-

1

0

4808

30

00

0

-pārējais saiņpapīrs, krepēts, ciļņots vai neciļņots, perforēts vai neperforēts

-

1

0

4808

90

00

0

-pārējais

-

0

0

4809

     

Kopējamais papīrs, paškopējošais un pārējais kopējamais vai novelkamais papīrs (ieskaitot pārklātu vai piesūcinātu papīru trafaretiem, kopējamiem aparātiem vai ofseta drukas platēm) ar virsmas zīmējumu vai bez tā, ruļļos vai loksnēs:

4809

10

00

0

-kopējamais vai līdzīgs papīrs kopiju iegūšanai

-

1

0

4809

20

-paškopējošais papīrs:

4809

20

10

0

--ruļļos

-

1

0

4809

20

90

0

--loksnēs

-

1

0

4809

90

00

0

-pārējais

-

1

0

4810

     

Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm krītots ar kaolīnu vai pārējām organiskām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām, bez pārējiem pārklājumiem, ar krāsotu, dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem, ruļļos vai loksnēs:

       

-papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem nolūkiem, kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur pēc svara ne vairāk kā 10% tādu šķiedru no kopējā šķiedru satura:

4810

11

--ar īpatnējo masu ne vairāk kā 150 g/m2:

4810

11

10

0

---papīrs un kartons kā pamats fotojutīgam, siltumjutīgam vai elektrojutīgam papīram vai kartonam

-

1

0

---pārējais:

4810

11

91

0

----ruļļos

-

1

0

4810

11

99

0

----loksnēs

-

1

0

4810

12

00

0

--ar īpatnējo masu vairāk nekā 150 g/m2

-

1

0

       

-papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem nolūkiem, kurā vairāk nekā 10% svara no kopējā šķiedru satura sastāda mehāniskā procesā iegūtas šķiedras:

4810

21

00

0

--viegli krītots papīrs

-

1

0

4810

29

--pārējais:

---ruļļos:

4810

29

11

0

----tapešu pamats

-

1

0

4810

29

19

0

----pārējais

-

1

0

4810

29

90

0

---loksnēs

-

1

0

       

-saiņpapīrs un kartons, izņemot rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem nolūkiem lietojamo:

4810

31

00

0

--vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95% svara no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras, ar īpatnējo masu 150 g/m2 vai mazāk

-

1

0

4810

32

   

--vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95% svara no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras, ar īpatnējo masu vairāk nekā 150 g/m2:

4810

32

10

0

---ar kaolīna pārklājumu

-

1

0

4810

32

90

0

---pārējais

-

1

0

4810

39

00

0

--pārējais

-

1

0

-pārējais papīrs un kartons:

4810

91

--daudzslāņainais:

4810

91

10

0

---katrs slānis balināts

-

1

0

4810

91

30

0

---tikai ar vienu ārējo balinātu slāni

-

1

0

4810

91

90

0

---pārējais

-

1

0

4810

99

--pārējais:

4810

99

10

0

---balināts papīrs un kartons, pārklāts ar kaolīnu

-

1

0

4810

99

30

0

---pārklāts ar vizlas pulveri

-

1

0

4810

99

90

0

---pārējais

-

1

0

4811

     

Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu vai zīmējumu, ruļļos vai loksnēs, izņemot 4803., 4809. vai 4810. preču pozīcijā minētos:

4811

10

00

0

-ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kartons

-

1

0

-gumēts vai lipīgs papīrs un kartons:

4811

21

00

0

--pašlīmējošs

-

1

0

4811

29

00

0

--pārējais

-

1

0

       

-papīrs un kartons ar pārklājumu, piesūcināts vai laminēts ar plastmasām (izņemot līmes):

4811

31

00

0

--balināts, ar īpatnējo masu vairāk nekā 150 g/m2

-

1

0

4811

39

00

0

--pārējais

-

1

0

4811

40

00

0

-papīrs un kartons, krītots, impregnēts vai pārklāts ar vasku, parafīnu, stearīnu, eļļu vai glicerīnu

-

1

0

4811

90

   

-pārējais papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām:

 

4811

90

10

0

--nesagrieztas formas

-

1

0

4811

90

90

0

--pārējais

-

1

0

4812

00

00

0

Filtrējoši bloki, plātnes un plāksnes

-

1

0

4813

     

Papirosu papīrs, sagriezts formātā vai nesagriezts, grāmatiņu veidā vai čaulītēs:

4813

10

00

0

-grāmatiņu veidā vai čaulītēs

-

1

0

4813

20

00

0

-ruļļos ar platumu ne vairāk kā 5 cm

-

1

0

4813

90

00

0

-pārējais

-

1

0

4814

     

Tapešu papīrs un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgs papīrs logiem:

   

4814

10

00

0

-masā krāsots tapešu papīrs

-

1

0

4814

20

00

0

-tapešu papīrs un līdzīgi sienu pārklājumi no papīra, pārklāti no virspuses ar graudainu struktūru vai parasti ciļņoti; ar krāsotu, ornamentētu vai citādi iegūtu dekoratīvu plastmasas slāni

-

1

0

4814

30

00

0

-tapešu papīrs un līdzīgi sienu pārklājumi no papīra, pārklāti no virspuses ar paralēlos saišķos sasietu, nesasietu vai austu pīšanas materiālu

-

1

0

4814

90

-pārējais:

4814

90

10

0

--tapešu papīrs un līdzīgi sienu pārklājumi no ciļņota, krāsota, ornamentēta vai citāda dekoratīva papīra, pārklāta ar caurspīdīgu aizsargplastmasu

-

1

0

4814

90

90

0

--pārējais

-

1

0

4815

00

00

0

Grīdas pārsegumi uz papīra vai kartona pamatnes, formātā sagriezti vai nesagriezti

m2

1

0

4816

     

Kopējamais papīrs, paškopējošais vai pārējais kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot 4809. preču pozīcijā minēto papīru), trafareti kopējamiem aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai bez kastēm:

4816

10

00

0

-kopējamais vai līdzīgs papīrs kopiju iegūšanai

-

1

0

4816

20

00

0

-paškopējošais papīrs

-

1

0

4816

30

00

0

-trafareti kopējamiem aparātiem

-

1

0

4816

90

00

0

-pārējais

-

1

0

4817

     

Aploksnes, slēgtas vēstules, atklātnes bez zīmējuma un sarakstes kartītes no papīra vai kartona; kārbas, papīra somas, piezīmju grāmatiņas no papīra vai kartona, rakstāmlietu komplekti, kas satur papīru:

4817

10

00

0

-aploksnes

-

1

0

4817

20

00

0

-slēgtas vēstules, pasta atklātnes bez zīmējuma un sarakstes kartītes

-

1

0

4817

30

00

0

-kārbas, papīra somas, piezīmju grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

-

1

0

4818

     

Tualetes papīrs vai līdzīgs papīrs, celulozes vate vai audumi no celulozes šķiedras, ko izmanto mājsaimniecībā vai sanitārijā, ruļļos ar platumu ne vairāk kā 36 cm vai sagrieztos pēc izmēra vai formas; kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti, galda salvetes, bērnu autiņi, tamponi, palagi un līdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas vai slimnīcu piederumi, tērpu un apģērbu piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem:

4818

10

-tualetes papīrs:

4818

10

10

0

--ar katra slāņa īpatnējo masu 25 g/m2 vai mazāk

-

1

0

4818

10

90

0

--ar katra slāņa īpatnējo masu vairāk nekā 25 g/m2

-

1

0

4818

20

-kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes vai dvieļi:

4818

20

10

0

--kabatlakatiņi un kosmētikas salvetes

-

1

0

--roku dvieļi:

4818

20

91

0

---ruļļos

-

1

0

4818

20

99

0

---pārējie

-

1

0

4818

30

00

0

-galdauti un galda salvetes

-

1

0

4818

40

   

-dvieļi un tamponi, bērnu autiņi un līdzīgi sanitārijas izstrādājumi:

   

--dvieļi, tamponi un līdzīgi higiēnas izstrādājumi:

4818

40

11

0

---higiēnas dvieļi

-

1

0

4818

40

13

0

---tamponi

-

1

0

4818

40

19

0

---pārējie

-

1

0

--bērnu autiņi un līdzīgi sanitārijas izstrādājumi:

4818

40

91

0

---neiesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā

-

1

0

4818

40

99

0

---pārējie

-

1

0

4818

50

00

0

-izstrādājumi gataviem apģērbiem un apģērbu piederumi

-

1

0

4818

90

-pārējie:

4818

90

10

0

--ķirurģijas, medicīnas vai higiēnas nolūkiem lietojami izstrādājumi, neiesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā

-

1

0

4818

90

90

0

--pārējie

-

1

0

4819

     

Kastes, kārbas, maisi, somas un pārējā tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma; mapes, vēstuļu saturētāji un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona izmantošanai iestādēs, veikalos utt.:

4819

10

00

0

-kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona

-

1

0

4819

20

   

-saliekamas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona:

     

4819

20

10

0

--ar papīra vai kartona īpatnējo masu mazāk nekā 600 g/m2

-

1

0

4819

20

90

0

--ar papīra vai kartona īpatnējo masu 600 g/m2 vai vairāk

-

0

0

4819

30

00

0

-maisi un somas ar pamatnes platumu 40 cm vai vairāk

-

1

0

4819

40

00

0

-pārējie maisi un somas, ieskaitot papīra tūtiņas

-

1

0

4819

50

00

0

-pārējie iesaiņojuma veidi, ieskaitot skaņu plašu aploksnes

-

1

0

4819

60

00

0

-mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes un līdzīgi izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veikalos utt.

-

1

0

4820

     

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības grāmatas, piezīmju grāmatiņas, veidlapu, orderu un kvīšu grāmatas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un līdzīgi izstrādājumi,burtnīcas, piezīmju grāmatas, apvākojumi, ātršuvēji, lietu vāki, kopējamie komplekti, paškopējošās lietvedības veidlapas un formulāri, pa lapām salikti kopējamie komplekti un pārējie papīra vai kartona kancelejas piederumi; kolekciju vai paraugu albumi, papīra vai kartona grāmatu apvāki:

4820

10

   

-reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības grāmatas, piezīmju grāmatiņas, veidlapu, orderu un kvīšu grāmatas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un līdzīgi izstrādājumi:

4820

10

10

0

--reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības grāmatas, veidlapu, orderu un kvīšu grāmatas

-

1

0

4820

10

30

0

--piezīmju grāmatiņas, vēstuļu un piemiņas bloki

-

1

0

4820

10

50

0

--dienasgrāmatas

-

1

0

4820

10

90

0

--pārējie

-

1

0

4820

20

00

0

-burtnīcas

-

1

0

4820

30

00

0

-maināmie vāki, lietu vāki un ātršuvēji

-

1

0

4820

40

   

-lietvedības veidlapas un paškopējoši formulāri, pa lapām salikti kopējamie komplekti:

4820

40

10

0

--nesagrieztas formas

-

1

0

4820

40

90

0

--pārējie

-

1

0

4820

50

00

0

-paraugu vai kolekciju albumi

-

1

0

4820

90

00

0

-pārējie

-

1

0

4821

     

Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai kartona ar iespiestu tekstu vai attēlu vai bez iespiesta teksta un attēla:

4821

10

-ar iespiestu tekstu vai attēlu:

4821

10

10

0

--pašlīmējošas

-

1

0

4821

10

90

0

--pārējās

-

1

0

4821

90

-pārējie:

4821

90

10

0

--pašlīmējoši

-

1

0

4821

90

90

0

--pārējie

-

1

0

4822

     

Spolītes, spoles, rullīši un līdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai kartona (perforēti vai neperforēti, stiegroti vai nestiegroti):

4822

10

00

0

-lietojami tekstildiegu uztīšanai

-

1

0

4822

90

00

0

-pārējie

-

1

0

4823

     

Pārējais papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas, pārējie izstrādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma:

-guminēts vai līmēts papīrs, lentēs vai ruļļos:

4823

11

--pašlīmējošs:

       

---ar platumu ne vairāk kā 10 cm, pārklāts ar nevulkanizētu dabisko vai mākslīgo kaučuku:

4823

11

11

0

----ar vienpusēji lipīgu virsmu

-

1

0

4823

11

19

0

----ar divpusēji lipīgu virsmu

-

1

0

4823

11

90

0

---pārējais

-

1

0

4823

19

00

0

--pārējais

-

1

0

4823

20

00

0

-filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

-

1

0

4823

40

00

0

-ruļļi, loksnes un ripas, kas domāti pašreģistrējošiem aparātiem

-

1

0

       

-pārējais papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem:

4823

51

--iespiests, ciļņots vai perforēts:

4823

51

10

0

--nesagrieztas formas

-

1

0

4823

51

90

0

---pārējais

-

1

0

4823

59

--pārējais:

4823

59

10

0

---lentēs vai ruļļos biroja iekārtām vai līdzīgiem mērķiem

-

1

0

4823

59

90

0

---pārējais

-

1

0

4823

60

   

-paplātes, šķīvji, bļodas, tases, glāzes un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona:

4823

60

10

0

--paplātes, bļodas un šķīvji

-

1

0

4823

60

90

0

--pārējie

-

1

0

4823

70

-formēti vai presēti izstrādājumi no papīra masas:

4823

70

10

0

--formētas kastes un paliktņi olu iesaiņošanai

-

1

0

4823

70

90

0

--pārējie

-

1

0

4823

90

-pārējie:

4823

90

10

0

--blīves, paplāksnes un pārējie civilajā aviācijā lietojamie blīvējumi

-

1

0

--pārējie:

4823

90

15

0

---neperforētas kartes perforatoriem lentēs vai citā veidā

-

1

0

4823

90

20

0

---perforēts papīrs un kartons žakarda un līdzīgām mašīnām

-

1

0

4823

90

30

0

---vēdekļi un saliekamie aizslietņi; to rāmji un rāmju detaļas

-

1

0

---pārējie:

4823

90

50

0

----veidoti pēc izmēra vai formas

-

1

0

4823

90

90

0

----pārējā

-

1

0