Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.09.1996. - 31.12.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā

Šā likuma mērķis ir veicināt ārvalstu ieguldījumu iesaistīšanu Latvijas Republikā, nodrošinot Latvijas Republikas interešu ievērošanu.

Likumā lietotie termini

Ārvalstu ieguldītāji — ārvalstīs reģistrētas ārvalstu juridiskās un fiziskās personas vai ārvalstīs reģistrētas starptautiskās organizācijas, kas iegulda īpašumu uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas Republikā.

Ārvalstu ieguldījumi — uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas Republikā nodalītie ārvalstu ieguldītāju ilgtermiņa ieguldījumi pamatkapitālā. Konvertējamās valūtas pārrēķins tiek veikts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa sabiedrības dibināšanas līguma parakstīšanas dienā vai dienā, kad statūtos izdarīti grozījumi par pamatkapitāla palielināšanu.

Uzņēmējsabiedrības ar ārvalstu ieguldījumiem — Latvijas Republikā reģistrētas jaundibinātās vai esošās uzņēmējsabiedrības, kurās tiek izdarīts ārvalstu ieguldījums.

Nacionālais režīms — tiesiskais režīms, kura apstākļos ārvalstu ieguldītājiem nosaka tādas pašas tiesības un pienākumus kā Latvijas Republikas juridiskajām un fiziskajām personām.

Nomaksātais pamatkapitāls — uzņēmējsabiedrības pamatkapitāla daļa, kas ir reāli samaksāta konvertējamā valūtā vai kas tiek segta ar konvertējamā valūtā novērtētu no ārvalstīm ievestu ārvalstu ieguldītāju mantu vai intelektuālo īpašumu.

(16.06.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.08.1996. likumu, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

1. pants. Nacionālā režīma piemērošana ārvalstu ieguldītājiem

1. Ārvalstu ieguldītājiem Latvijas Republikā tiek garantēts nacionālais režīms.

2. Uzņēmējdarbību, kurai saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību" ir noteikti ierobežojumi, uzņēmējsabiedrības ar ārvalstu ieguldījumiem drīkst uzsākt tikai pēc licenču saņemšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. Uzņēmējsabiedrības ar ārvalstu ieguldījumiem zemi drīkst izmantot, ja tiek noslēgts nomas līgums, kura termiņš nedrīkst pārsniegt 99 (deviņdesmit deviņus) gadus, vai ja tā iegūta īpašumā likumos noteiktajā kārtībā.

(22.08.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

2. pants. Uzņēmējdarbības formas

1. Ārvalstu ieguldītāji ir tiesīgi veikt uzņēmējdarbību, nodibinot sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības, arī bez Latvijas uzņēmēju līdzdalības, vai iesaistoties šādās sabiedrībās.

2. Uzņēmumam ar ārvalstu ieguldījumiem vienīgais dibinātājs var būt arī ārvalstu uzņēmējsabiedrība.

3. Ārvalstu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var atvērt pārstāvniecības, kuras nav tiesīgas veikt uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā.

4. Uzņēmējdarbības veikšanai ārvalstu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var izmantot to pastāvīgās pārstāvniecības (filiāles, nodaļas) Latvijā. Šajos gadījumos ārvalstu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pastāvīgās pārstāvniecības (filiāles, nodaļas) jāreģistrē kā patstāvīgas nodokļu maksātājas Latvijas Republikā, kā arī tās jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, iesniedzot šā likuma 4.pielikumā norādītos datus.

(09.03.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.1995.)

3. pants. Ierobežojumi ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā

(Izslēgts ar 22.08.1996. likumu, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

3.1 pants. Ārvalstu banku ieguldījumi

1. Ārvalstu bankām ar Latvijas Bankas atļauju ir tiesības atvērt filiāles un nodaļas Latvijas Republikas teritorijā.

2. Sājā gadījumā bankas filiāle vai nodaļa tiek reģistrēta kā patstāvīga nodokļu maksātāja Latvijas Republikā, ja spēkā esošajos starptautiskajos līgumos, kas apstiprināti Saeimā, attiecībā uz nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu nav noteikts citādi.

(16.06.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.1994.)

4. pants. Ārvalstu ieguldījumu iesaistīšana

Pasākumus, kas saistīti ar ārvalstu ieguldījumu iesaistīšanu, pārzina Latvijas Attīstības aģentūra.

(22.08.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

5. pants. Ārvalstu ieguldījumu pieteikšana

(Izslēgts ar 22.08.1996. likumu, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

6. pants. Latvijas Republikas interešu aizsardzība

(Izslēgts ar 22.08.1996. likumu, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

7. pants. Uzņēmuma ar ārvalstu ieguldījumiem reģistrēšana

Uzņēmumu ar ārvalstu ieguldījumiem reģistrē saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» un saskaņā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.1995. likumu, kas stājas spēkā 01.04.1995.)

8. pants. Ārvalstu ieguldījumu aizsardzība

1. Latvijas Republika nodrošina ārvalstu ieguldījumu aizsardzību. Ārvalstu ieguldījumu piespiedu atsavināšanu Latvijas Republikā var izdarīt tikai ar atsevišķu likumu, kas pieņemts saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 15. septembra likumu «Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39).

2. Ja tiek izdarīta ārvalstu ieguldījuma piespiedu atsavināšana valsts interesēs, tā īpašniekam tiek atlīdzināti zaudējumi pilnā apmērā konvertējamā valūtā triju mēnešu laikā no ieguldījuma atsavināšanas brīža.

3. Strīdus gadījumā zaudējumu lielumu nosaka tiesa.

4. Ja vēlākie Latvijas Republikas likumdošanas akti pasliktina ieguldījuma apstākļus, ārvalstu ieguldījumam desmit gadus tiek piemēroti tie likumdošanas akti, kas bija spēkā ieguldījuma izdarīšanas brīdī.

5. Šā panta ceturtajā daļā noteiktā kārtība nav attiecināma uz tiem grozījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos, kas saistīti ar aizsardzības nodrošināšanu, nacionālo drošību, sabiedrisko kārtību, nodokļu režīmu, izņemot šajā likumā paredzētos atvieglojumus, apkārtējās vides aizsardzību, tikumību, iedzīvotāju veselību, kā arī antimonopolu likumdošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.1993. likumu, kas stājas spēkā 09.03.1993.)

9. pants. Aplikšana ar nodokļiem

Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kā arī ārvalstu ieguldītāji maksā nodokļus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un šajā likumā paredzētajiem atvieglojumiem. Nodokļi un nodevas maksājamas naudā, kura tiek lietota kā maksājuma līdzeklis Latvijas Republikas teritorijā, izņemot gadījumus, kad likums par konkrēto nodokli vai nodevu paredz šos maksājumus izdarīt ārvalstu valūtā.

10. pants. Nodokļu atvieglojumi

(Izslēgts ar 09.03.1995. likumu, kas stājas spēkā 01.04.1995.)

11. pants. Peļņas izlietošana

1. Ārvalstu ieguldītāji var ieguldīt savu peļņas daļu uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā tajā naudā, kura tiek lietota kā maksājuma līdzeklis Latvijas Republikas teritorijā likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

2. Naudas līdzekļu glabāšanai ārvalstu ieguldītāji var atvērt tekošos un norēķinu kontus Latvijas Republikas teritorijā funkcionējošās bankās Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

3. Ārvalstu ieguldītāji var izvest peļņu no Latvijas Republikas pēc Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzēto nodokļu nomaksāšanas.

12. pants. Ieguldījumu izvešana

Ārvalstu ieguldītājs pēc saistību nokārtošanas ar kreditoriem var savu ieguldījumu Latvijas Republikas uzņēmumā brīvi izvest no Latvijas Republikas.

13. pants. Atbrīvojums no muitas nodokļa

Īpašums, kuru Latvijas Republikā ieved kā ārvalstu ieguldījumu un kurš nav paredzēts pārdošanai, netiek aplikts ar muitas nodokli.

14. pants. Strādājošo sociālā nodrošināšana un apdrošināšana

Uzņēmumos ar ārvalstu ieguldījumiem strādājošo sociālā nodrošināšana (izņemot uzņēmumā strādājošos ārvalstu darbiniekus) un sociālā apdrošināšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

15. pants. Grāmatvedība un statistika

Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā veic grāmatvedības uzskaiti un sniedz informāciju, kas nepieciešama valsts institūcijām nodokļu aprēķināšanai, statistikai un šā likuma ievērošanas pārbaudei.

16. pants. Strīdu izšķiršanas kārtība

Strīdus starp uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem un citiem uzņēmumiem un organizācijām, savstarpējos strīdus starp uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem, kā arī uzņēmuma dalībnieku strīdus ar attiecīgā uzņēmuma darbību saistītajos jautājumos izskata saimnieciskā tiesa vai — pēc pušu vienošanās — šķīrējtiesa.

17. pants. Likvidācijas kārtība

Uzņēmumus ar ārvalstu ieguldījumiem likvidē Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību» paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

18. pants. Nodokļu nomaksa likvidācijas gadījumā

Likvidējot uzņēmumu ar ārvalstu ieguldījumu, peļņas daļa, par kuru nav nomaksāti nodokļi, apliekama ar nodokļiem.

19. pants. Starptautisko līgumu piemērošana

Ja Latvijas Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi, kas apstiprināti Saeimā, attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem nosaka citus noteikumus nekā tie, kuri paredzēti šajā likumā, tiek piemēroti starptautiskā līguma noteikumi.

(16.06.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.1994.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 5. novembrī
Latvijas Republikas
1991. gada 5. novembra likuma
«Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»
1. pielikums
Informācija par ārvalstu ieguldījumu

(Pielikums izslēgts ar 22.08.1996. likumu, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

Latvijas Republikas
1991. gada 5. novembra likuma
«Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā» 
2. pielikums
Dati, kas jānorāda atļaujas pieprasītājam, ja tiek iegūta kontrole pār Latvijas Republikas uzņēmumu

(Pielikums izslēgts ar 22.08.1996. likumu, kas stājas spēkā 18.09.1996.)

Latvijas Republikas
1991. gada 5. novembra likuma
«Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»
3. pielikums
Nozares, kā arī produkcija, par kuras ražošanu uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem saņem nodokļu atvieglojumus saskaņā ar šā likuma 10. pantu

1. Papīra un celulozes rūpniecība.

2. Būvmateriālu rūpniecība.

3. Lauksaimniecības mašīnu, traktoru, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības iekārtu un rezerves daļu ražošana.

4. Linu un vilnas ražošana.

5. Ostu saimniecības attīstība.

6. Pārtikas rūpniecība.

7. Farmaceitiskā rūpniecība.

8. Tūrisma infrastruktūras attīstība.

9. Elektronikas produkcijas ražošana.

10. Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un glabāšana.

11. Biotehnoloģiskā produkcija.

12. Medicīnas iekārtas.

13. Ar dabas aizsardzību saistīto ierīču ražošana un būvju celtniecība.

14. Rūpniecības atkritumu un citu otrreizējo resursu pārstrāde.

15. Mēbeļu ražošana.

16. Enerģētika.

17. Transports un sakari.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas
1991.gada 5.novembra likuma
"Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"
4.pielikums
Dati, kas jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, reģistrējot ārvalstu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pastāvīgo pārstāvniecību (filiāli, nodaļu)

(Pielikums 09.03.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.1995.)

1. Ārvalstu uzņēmuma nosaukums.

2. Valsts, kuras rezidents ir šis uzņēmums; uzņēmuma adrese, telefons, telefakss.

3. Pastāvīgās pārstāvniecības (filiāles, nodaļas) nolikums, kurā jāuzrāda tās dibināšanas pamatojums, statuss, veicamās operācijas, adrese, organizatoriskā struktūra un likvidācijas kārtība.

4. Attiecīgās ārvalsts kompetentu iestāžu izziņa, kas apliecina, ka uzņēmums ir tās rezidents.

5. Ārvalstu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) apstiprinoši dokumenti (statūti, inkorporācijas (reģistrācijas) apliecība).

6. Pastāvīgās pārstāvniecības (filiāles, nodaļas) vadītāja (pārstāvja) vārds, uzvārds, pilsonība un adrese.

7. Pastāvīgās pārstāvniecības (filiāles, nodaļas) vadītājam (pārstāvim) izsniegtā pilnvara rīkoties uzņēmuma vārdā.

8. Latvijas Republikā atvērtās pastāvīgās pārstāvniecības adresi apstiprinošs dokuments.

9. Speciālās atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai, ja paredzēts veikt uzņēmējdarbību, kurai nepieciešama šāda speciāla atļauja (licence).

18.09.1996