27. G R U P A

MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI;

BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) noteikta ķīmiskā sastāva organiskie savienojumi, izņemot tīro metānu un propānu, kuri jāklasificē 2711. preču pozīcijā;

b) medikamenti, kas minēti 3003. vai 3004. preču pozīcijā;

c) jauktie nepiesātinātie ogļūdeņraži, kas minēti 3301., 3302. vai 3805. preču pozīcijā.

2. 2710. preču pozīcijā jēdziens "naftas elļas un naftas produkti, kas iegūti no bitumenminerāliem" ietver ne tikai naftas produktus, kas iegūti no bitumenminerāliem, bet arī līdzīgas eļļas, ko veido galvenokārt jebkurā veidā iegūti jauktie nepiesātinātie ogļūdeņraži, ar noteikumu, ka nearomātisko sastāvdaļu svars pārsniedz aromātisko sastāvdaļu svaru.
Tomēr šajā jēdzienā nav ietverti šķidrie sintētiskie poliolefīni, no kuru tilpuma 60% destilēti 300 grādos pēc C un 1013 milibāru spiedienā ar zema spiediena destilācijas metodi (39. grupa).

Piezīmes par subpozīcijām:

1. 2701 11. subpozīcijā ar terminu "antracīts" saprot ogles, kurās gaistošu vielu saturs nav lielāks par 14% (pārrēķinot sausnā bez minerālvielām).

2. 2701 12. subpozīcijā ar terminu "bitumenogles" jāsaprot ogles, kurās gaistošu vielu ir vairāk par 14% (pārrēķinot sausnā bez minerālvielām) un maksimālā siltumspēja (uz jēlprodukta pamata, bez minerālvielām) - ne mazāka par 5,833 Kka 1/kg.

3. 2707 10., 2707 20., 2707 30., 2707 40. un 2707 60. subpozīcijā ar terminiem "benzols", "toluols", "ksilols", "naftalīns" un "fenols" jāsaprot produkcija, kas satur vairāk par 50% attiecīgi tīrā benzola, toluola, ksilola, naftalīna vai fenola.

Papildpiezīmes:

1. 2710. preču pozīcijā:

a) "vieglās eļļas" (2710 00 110.- 2710 00 390.subpozīcija) nozīmē eļļas un produktus, no kuru tilpuma 90% vai vairāk (ieskaitot zaudējumus) destilējami 210 grādos pēc C (ASTM D 86 metode);

b) "speciālie benzīni" (2710 00 210.- 2710 00 250. subpozīcija) nozīmē "a" paragrāfā minētas vieglas eļļas, kas nesatur nekādas antidetonācijas piedevas un kurām starpība starp temperatūrām, kādās destilē 5% un 90% tilpuma (ieskaitot zudumus), nepārsniedz 60 grādus pēc C;

c) "lakbenzīns (baltais spirts) (2710 00 210. subpozīcija) nozīmē "b" paragrāfā minētos speciālos benzīnus, kuru uzliesmošanas temperatūra nav lielāka par 21 grādu pēc C (Abela -Penska metode);

d) "vidējās eļļas" (2710 00 410.- 2710 00 590. subpozīcija) nozīmē eļļas un produktus, no kuru tilpuma mazāk par 90% (ieskaitot zaudējumus) destilējami 210 grādos pēc C un no kuru tilpuma 65% vai vairāk (ieskaitot zaudējumus) destilējami 250 grādos pēc C (ASTM D 86 metode);

e) "smagās eļļas" (2710 00 610.- 2710 00 970. subpozīcija) nozīmē eļļas un produktus, no kuru tilpuma mazāk par 65% (ieskaitot zaudējumus) destilējami 250 grādos pēc C (ASTM D 86 metode), vai eļļas, kuru destilēšanas procents 250 grādos pēc C nav nosakāms ar šo metodi;

f) "gaistošās eļļas (gāzeļļas)" (2710 00 610.- 2710 00 680. subpozīcija) nozīmē "e" paragrāfā minētās smagās eļļas, no kuru tilpuma 85% vai vairāk (ieskaitot zaudējumus) destilējami 350 grādos pēc C (ASTM D 86 metode);

g) "degvieleļļas" (2710 00 710.- 2710 00 780. subpozīcija) nozīmē "e" paragrāfā minētās smagās eļļas, izņemot ''f'' paragrāfā minētās gaistošās eļļas, kuru viskozitāte V pēc attiecīgā kalorimetriskā raksturojuma šķīdumā K ir:

- ne lielāka par turmākesošās tabulas I rindā minēto, ja sulfātpelnu saturs ir mazāks par 1% (ASTM D 874 metode) un pārziepjošanas indekss i- mazāks par 4 (ASTM D 939-54 metode);

- lielāka par II rindā minēto, ja plūstamības zuduma temperatūra nav mazāka par 10 grādiem pēc C (ASTM D 97 metode);

- lielāka par I rindā minēto, bet ne lielāka par II rindā minēto, ja 25% vai vairāk tilpuma destilējami 300 grādos pēc C (ASTM D 86 metode), vai ja mazāk par 25% tilpuma destilējami 300 grādos pēc C un plūstamības zuduma temperatūra pārsniedz 10 grādus zem nulles pēc C (ASTM D 97 metode). Šie parametri attiecināmi uz eļļām, kuru kalorimetriskais raksturojums K ir mazāks par 2.

Kalorimetriskā raksturojuma K / viskozitātes V attiecību tabula

Kalorimetriskais

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

3,5

4

4,5

raksturojums

K

Viskozitāte V

I

4 4 4 5.4 9 15.1 25.3

42.4

71,1

119

II

7 7 7 7 9 15.1 25.3

42.4

71,1

119

Termins ''Viskozitāte V'' nozīmē kinemātisko viskozitāti 50 grādos pēc C, kas izteikta 0,000001 kv.m/s ar ASTM D metodi. Termins "Kalorimetriskais raksturojums K" nozīmē produkta krāsu, kas noteikta ar ASTM D 1500 metodi pēc tam, kad viena daļa no šī produkta tiek sajaukta ar 99 daļām oglekļa tetrahlorīda. Krāsu nosaka nekavējoties pēc šķīdināšanas.

2710 00 710. - 2710 00 780.subpozīcijā ietverta tikai degvieleļļas dabiskā krāsā.

Šīs subpozīcijas neietver smagas eļļas, kas tika minētas ''e'' paragrāfā, kurām nav iespējams noteikt:

- pārtvaices procentuālo saturu 250 grādos pēc C (ASTM D 86 metode), nulles rādītāju vērtējot par pozitīvu;

- kinemātisko viskozitāti 50 grādos pēc C (ASTM D 445 metode),

-vai kalorimetrisko raksturojumu K (ASTM D 1500 metode).

Tādi produkti ietverti 2710 00 810.- 2710 00 970. subpozīcijā.

2. 2712. preču pozīcijā jēdzienu "neapstrādāts naftas vazelīns (petrolatums)" (2712 10 100. subpozīcija) var attiecināt uz petrolatumu, kura kalorimetriskais raksturojums dabiskajam krāsojumam ir lielāks par 4,5 (ASTM D 1500 metode).

3. 2712 90 310.- 2712 90 390. subpozīcijā termins "jēls" attiecināms uz produktiem:

a) ar naftas frakciju saturu 3,5 un vairāk (ASTM D 721 metode), ja to stigrība 100 grādos pēc C ir 0,000009 kv.m/s vai vairāk (ASTM D 445 metode), vai

b) ar kalorimetrisko raksturojumu dabiskajam krāsojumam lielāku par 3 (ASTM D 1500 metode), ja to stigrība 100 grādospēc C ir 0,000009 kv.m/s vai vairāk (ASTM D 445 metode).

4. 2710., 2711. un 2712. preču pozīcijā termins "specifisks process" attiecināms uz šādiem procesiem:

a) vakuumpārtvaice;

b) sekundārās pārtvaices process ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c) krekings;

d) riformings;

e) selektīvo šķīdinātāju ekstrakcija;

f) process, kas aptver visas šādas operācijas: apstrāde ar koncentrēto sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizēšana ar sārma aģentiem, atkrāsošana ( balināšana) un attīrīšana ar dabiskām aktīvām zemēm, aktivēto ogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

i) izomerizācija;

j) (tikai attiecībā uz 2710 00 610.- 2710 00 970. subpozīcijā minētajiem produktiem) atsērošana ar ūdeņraža palīdzību, atbrīvojot vismaz no 85% sēra, ko satur apstrādājamie produkti (ASTM D 1266-59 T metode);

k) (tikai attiecībā uz 2710.preču pozīcijas produktiem) deparafinācija ar jebkuru paņēmienu, kas atšķiras no filtrācijas procesa;

l) (tikai attiecībā uz 2710 00 610.-2710 00 970. subpozīcijā minētajiem produktiem) apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 2000 KPA spiedienā un temperatūrā, kas ir lielāka nekā 250 grādu pēc C, izmantojot katalizatoru (izņemot atsērošanas katalizatorus), ja ūdeņradis darbojas kā aktīvs ķīmisko reakciju elements. Turpmāka 2710 00 810.- 2710 00 970.subpozīcijā minēto eļļošanas materiālu apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidroattīrīšana vai atkrāsošana)- konkrēti, krāsas vai stabilitātes uzlabošanai- nepieder pie specifiskiem procesiem;

m) (tikai attiecībā uz 2710 00 710.- 2710 00 780. subpozīcijā minētajiem produktiem) destilācija atmosfēras spiedienā ar noteikumu, ka mazāk par 30% šo produktu tilpuma (ieskaitot zudumus) destilējami 300 grādos pēc C (ASTM D 86 metode);
Ja 30% vai vairāk pēc apjoma no šādiem produktiem destilējas ar ASTM D metodi, tad produkti, kurus var iegūt,destilējot normālā atmosfērā un kuri ietilpst 2710 00 110. - 2710 00 390. vai 2710 00 410.-2710 00 590.subpozīcijā, apliekami ar tādām pašām ievedmuitas likmēm, kas paredzētas 2710 00 740.-2710 00 780.subpozīcijai saskaņā ar izmantojamo produktu tipu un vērtību un atkarībā no iegūto produktu tīrsvara. Tas neattiecas uz produktiem, kuriem sešu mēnešu laikā, vadoties pēc kompetentu speciālistu noteikumiem, jāiziet specifisks process vai ķīmiska transformācija, kas neskaitās specifisks process;

n) (tikai attiecībā uz 2710 00 810.- 2710 00 970. subpozīcijā minētajiem produktiem) apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi.

Ja ir nepieciešama kāda priekšapstrāde pirms augstāk minētās apstrādes tehnoloģisko prasību dēļ, muitas nodoklis attiecas tikai uz produktiem, kuri ir domāti un tiek pakļauti šādai augstāk minētajai apstrādei: par jebkuriem atkritumiem, kas nāk no priekšapstrādes, muitas nodoklis nav jāmaksā.

5. Tie produktu daudzumi, kurus var iegūt ķīmisko transformāciju vai priekšapstrādes laikā, kas veicama saskaņā artehnoloģiskajām prasībām un kas attiecas uz 2707 10 100., 2707 20 100., 2707 30 100., 2707 50 100., 2710., 2711., 2712 10., 2712 20., 2712 90 310.-2712 90 990., 2713 90., 2901 10 100., 2902 20 100., 2902 30 100. un 2902 44 100. preču pozīciju vai subpozīciju, tiek aplikti ar nodevu pēc tādiem pašiem tarifiem, kādi noteikti produktiem "citām vajadzībām", atbilstoši lietoto produktu tipam un vērtībai un iegūto produktu tīrsvaram. noteikums neattiecas uz produktiem, kuri ietverti 2710.-2712.preču pozīcijā un kuriem sešu mēnešu laikā, vadoties pēc kompetentu speciālistu noteikumiem, jāiziet specifisks process vai tālāka ķīmiska transformācija.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2701

Akmeņogles; briketes, olveida briketes un līdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm:

-neaglomerētas akmeņogles, pulvera vai nepulvera veidā:

2701

11

--antracīts:

2701

11

10

0

---ar ne vairāk kā 10% gaistošu vielu (pārrēķinot sausnā bez minerālvielām)

-

0

0

2701

11

90

0

---pārējais

-

0

0

2701

12

--bitumenogles:

2701

12

10

0

---koksa ogles

-

0

0

2701

12

90

0

---pārējās

-

0

0

2701

19

00

0

--pārējās ogles

-

0

0

2701

20

00

0

-briketes, olveida briketes un līdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

-

0

0

2702

Aglomerētais vai neaglomerētais lignīts, izņemot cietogli:

2702

10

00

0

-pulvera vai nepulvera veida neaglomerētais lignīts

-

0

0

2702

20

00

0

-aglomerētais lignīts

-

0

0

2703

00

00

0

Aglomerētā un neaglomerētā kūdra (ieskaitot kūdras drupni)

-

0

0

2704

00

Aglomerētais vai neaglomerētais akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles:

-ogļu kokss un puskokss:

2704

00

11

0

--elektrodu ražošanai

-

0

0

2704

00

19

0

--pārējie

-

0

0

2704

00

30

0

-lignīta kokss un puskokss

-

0

0

2704

00

90

0

-pārējie

-

0

0

2705

00

00

0

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, ražotājgāze un līdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus

1000m3

0

0

2706

00

00

0

Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, pārējās minerālās darvas, atūdeņotas vai neatūdeņotas vai daļēji destilētas, ieskaitot reducētās darvas

-

0

0

2707

Akmeņogļu darvas eļļas un pārējie produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaices rezultātā; līdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru:

2707

10

-benzols:

2707

10

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

0

0

2707

10

90

0

--citām vajadzībām

-

0

0

2707

20

-toluols:

2707

20

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

0

0

2707

20

90

0

--citām vajadzībām

-

0

0

2707

30

-ksilols:

2707

30

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

0

0

2707

30

90

0

--citām vajadzībām

-

0

0

2707

40

00

0

-naftalīns

-

0

0

2707

50

-pārējie aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250 grādos pēc C (ASTM D 86 metode):

2707

50

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

0

0

2707

50

90

0

--citām vajadzībām

-

0

0

2707

60

00

0

-fenoli

-

0

0

-pārējie:

2707

91

00

0

--kreozotu eļļas

-

0

0

2707

99

--pārējie:

---neattīrītas eļļas:

2707

99

11

0

----neattīrītas vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90% vai vairāk pārtvaicējami līdz 200 grādiem pēc C

-

0

0

2707

99

19

0

----pārējās

-

0

0

2707

99

30

0

---vieglās eļļas, kas bagātinātas ar sēru

-

0

0

2707

99

50

0

---pamatprodukti

-

0

0

2707

99

70

0

---antracēns

-

0

0

---pārējie:

2707

99

91

0

----2803. preču pozīcijā minēto produktu iegūšanai

-

0

0

2707

99

99

0

----pārējie

-

0

0

2708

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām:

2708

10

00

0

-piķis

-

0

0

2708

20

00

0

-piķa kokss

-

0

0

2709

00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtās eļļas:

2709

00

10

0

-dabiskais gāzes kondensāts

-

0

0

2709

00

90

0

-pārējās

-

0

0

2710

00

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti produkti, kas satur 70% vai vairāk naftas eļļas vai no bitumēnminerāliem iegūtas eļļas, šīs eļļas ir produktu pamatsastāvdaļas:

-vieglās eļļas:

2710

00

11

0

--specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2710

00

15

0

--ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 110. subpozīcijā minētos

-

0

0

--citām vajadzībām:

---speciālie benzīni:

2710

00

21

0

----lakbenzīns (baltais spirts)

-

0

0

2710

00

25

0

----pārējie

-

0

0

---pārējie:

----motorbenzīni:

2710

00

26

0

-----aviācijas benzīns

-

0

0

-----pārējie, ar svina saturu:

------ne vairāk kā 0,013 g/l:

2710

00

27

0

-------ar oktāna skaitli (RON) zemāku nekā 95

1000 l

0

0

2710

00

29

0

-------ar oktāna skaitli (RON) 95 vai augstāku, bet zemāku nekā 98

1000 l

0

0

2710

00

32

0

-------ar oktāna skaitli (RON) 98 vai augstāku

1000 l

0

0

------vairāk nekā 0,013 g/l:

2710

00

34

0

-------ar oktāna skaitli (RON) zemāku nekā 98

1000 l

0

0

2710

00

36

0

-------ar oktāna skaitli (RON) 98 vai augstāku

1000 l

0

0

2710

00

37

0

----spirta tipa reaktīvā degviela

-

0

0

2710

00

39

0

----pārējās vieglās eļļas

-

0

0

-vidējās eļļas:

2710

00

41

0

--specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2710

00

45

0

--ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 410. subpozīcijā minētos

-

0

0

--citām vajadzībām:

---petroleja:

2710

00

51

0

----reaktīvā degviela

-

0

0

2710

00

55

0

----pārējā

-

0

0

2710

00

59

0

---pārējie

-

0

0

-smagās eļļas:

--gaistošās eļļas (gāzeļļas):

2710

00

61

0

---specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2710

00

65

0

---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 610. subpozīcijā minētos

-

0

0

---citām vajadzībām:

2710

00

66

0

----ar sēra saturu ne vairāk kā 0,05%

-

0

0

2710

00

67

0

----ar sēra saturu vairāk nekā 0,05%, bet ne vairāk kā 0,2%

-

0

0

2710

00

68

0

----ar sēra saturu vairāk nekā 0,2%

-

0

0

--degvieleļļas:

2710

00

71

0

---specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2710

00

72

0

---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 710. subpozīcijā minētos

-

0

0

---citām vajadzībām:

2710

00

74

0

----ar sēra saturu ne vairāk kā 1%:

2710

00

74

1

-----mazuts

-

0

0

2710

00

74

9

-----pārējās

-

0

0

2710

00

76

0

----ar sēra saturu vairāk nekā 1%, bet ne vairāk kā 2%

-

0

0

2710

00

77

0

----ar sēra saturu vairāk nekā 2%, bet ne vairāk kā 2,8%

-

0

0

2710

00

78

0

----ar sēra saturu vairāk nekā 2,8%

-

0

0

--smēreļļas; pārējās eļļas:

2710

00

81

0

---specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2710

00

83

0

---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 910. subpozīcijā minētos

-

0

0

---citām vajadzībām:

2710

00

87

0

----motoreļļas, kompresoru smēreļļas, turbīnu smēreļļas

-

0

0

2710

00

88

0

----šķidrumi hidrauliskajām iekārtām

-

0

0

2710

00

89

0

----baltās eļļas, šķidrais parafīns

-

0

0

2710

00

92

0

----mehānismu zobratu pārnesumu eļļas un reduktora eļļas

-

0

0

2710

00

94

0

----metālapstrādes vielas, veidņu eļļas, pretkorozijas eļļas

-

0

0

2710

00

96

0

----elektroizolācijas eļļas

-

0

0

2710

00

97

0

----pārējās smēreļļas un pārējās eļļas

-

0

0

2711

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

-sašķidrināti:

2711

11

00

0

--dabasgāze

TJ

0

0

2711

12

--propāns:

---propāns ar tīrību ne mazāku kā 99%:

2711

12

11

0

----izmantošanai par kurināmo

-

0

0

2711

12

19

0

----citām vajadzībām

-

0

0

---pārējais:

2711

12

91

0

----specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2711

12

93

0

----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2711 12 910. subpozīcijā minētos

-

0

0

----citām vajadzībām:

2711

12

94

0

-----ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%

-

0

0

2711

12

97

0

-----pārējie

-

0

0

2711

13

--butāni:

2711

13

10

0

---specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2711

13

30

0

---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2711 13 100. subpozīcijā minētos

-

0

0

---citām vajadzībām:

2711

13

91

0

-----ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 95%

-

0

0

2711

13

97

0

----pārējie

-

0

0

2711

14

00

0

--etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns

-

0

0

2711

19

00

0

--pārējie

-

0

0

-gāzveida stāvoklī:

2711

21

00

0

--dabasgāze

TJ

0

0

2711

29

00

0

--pārējie

-

0

0

2712

Naftas vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, pārējie minerālvaski un līdzīgi produkti, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, krāsoti vai nekrāsoti:

2712

10

-naftas vazelīns:

2712

10

10

0

--neapstrādāts (petrolatums)

-

0

0

2712

10

90

0

--pārējais

-

0

0

2712

20

-parafīna vasks ar eļļu saturu mazāk nekā 0,75%:

2712

20

10

0

--sintētiskais parafīna vasks ar molekulmasu 460 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1560

-

0

0

2712

20

90

0

--pārējais

-

0

0

2712

90

-pārējie:

--ozokerīts, lignītvasks vai kūdras vasks (dabiskie produkti):

2712

90

11

0

---neapstrādāti

-

0

0

2712

90

19

0

---pārējie

-

0

0

--pārējie:

---neapstrādāti:

2712

90

31

0

----specifiskiem pārstrādes procesiem

-

0

0

2712

90

33

0

----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2712 90 310. subpozīcijā minētos

-

0

0

2712

90

39

0

----citām vajadzībām

-

0

0

---pārējie:

2712

90

91

0

----1-alkēnu maisījums, kas satur 80% vai vairāk alkēnu ar ķēdes garumu 24 oglekļa atomi vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 oglekļa atomi

-

0

0

2712

90

99

0

----pārējie

-

0

0

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas produktu vai no bitumenminerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi:

-naftas kokss:

2713

11

00

0

--nekalcinēts

-

0

0

2713

12

00

0

--kalcinēts

-

0

0

2713

20

00

0

-naftas bitumens

-

0

0

2713

90

-pārējie naftas produktu vai no bitumenminerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi:

2713

90

10

0

--2803. preču pozīcijā minēto produktu iegūšanai

-

0

0

2713

90

90

0

--pārējie

-

0

0

2714

Dabiskais bitumens un asfalts; bitumena vai naftas slānekļi un darvas smiltis; asfaltīti un asfalta ieži:

2714

10

00

0

-bitumena vai naftas slānekļi un darvas smiltis

-

0

0

2714

90

00

0

-pārējie

-

0

0

2715

00

00

0

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bitumena, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa pamata (piemēram, bitumena mastika, asfalta bitumena atliekas)

-

0

0

2716

00

00

0

Elektroenerģija

1000 kWh

0

0