29. G R U P A

ORGANISKIE ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI

Piezīmes:

1. Ja nav īpašu piebilžu, šīs grupas preču pozīcijās ir ietverti tikai:

a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva organiskie savienojumi, kas satur vai nesatur piemaisījumus;

b) viena un tā paša organiskā savienojuma divu vai vairāku izomēru maisījumi (kas satur vai nesatur piemaisījumus), izņemot piesātināto vai nepiesātināto aciklisko ogļūdeņražu izomērus (izņemot stereoizomērus) (27. grupa);

c) produkti, kas minēti 2936.-2939. preču pozīcijā, vai cukuru ēteri, cukuru esteri un to sāļi, kas minēti 2940. preču pozīcijā, vai produkti, kas minēti 2941. preču pozīcijā, neatkarīgi no tā, vai to ķīmiskais sastāvs ir noteikts;

d) iepriekš "a", "b" vai "c" punktā minētie produkti, kas izšķīdināti ūdenī;

e) iepriekš "a", "b" vai "c" punktā minētie produkti, kas izšķīdināti citos šķīdinātājos, ar noteikumu, ka šķīdināšana ir parasta un nepieciešama metode to saglabāšanai vai transportēšanai un ka šķīdinātājs nepārvērš minētos produktus citos, specifiski pielietojamos produktos;

f) iepriekš "a", "b", "c", "d" vai "e" punktā minētie produkti, kuriem pievienota stabilizējoša viela (ieskaitot pretsaķepēšanas līdzekļus), kas nepieciešama to saglabāšanai vai transportēšanai;

g) iepriekš "a", "b", "c", "d", "e" vai "f" punktā minētie produkti, kuriem, lai atvieglotu to identificēšanu vai drošības dēļ, pievienoti pretputekļu līdzekļi vai krāsvielas un smaržvielas, ar noteikumu, ka piedevas nepārvērš produktus citos, speciālām vajadzībām izmantojamos produktos;

h) produkti, kas atšķaidīti līdz standartkoncentrācijai un domāti azokrāsvielu ražošanai: diazonija sāļi, šo sāļu kondensācijas vielas, diazotējamie amīni un to sāļi.

2. Šajā grupā nav ietverti:

a) preces, kas minētas 1504. preču pozīcijā, vai glicerīna jēlprodukts (1520. preču pozīcija);

b) etilspirts (2207. vai 2208. preču pozīcija);

c) metāns vai propāns (2711. preču pozīcija);

d) 28.grupas 2.piezīmē minētie oglekļa savienojumi;

e) urīnviela (3102. vai 3105. preču pozīcija);

f) augu un dzīvnieku izcelsmes krāsvielas (3203. preču pozīcija), sintētiskās organiskās krāsvielas, sintētiskie organiskie produkti, kurus izmanto kā fluorescējošas, spīdumu piešķirošas vielas vai luminoforus (3204. preču pozīcija), mazumtirdzniecībai iesaiņotas krāsas vai krāsvielas (3212. preču pozīcija);

g) fermenti (3507. preču pozīcija);

h) metaldehīds, heksametilēntetramīns un līdzīgas vielas dažādās formās (piemēram, tabletēs, briketēs utt.), ko lieto kā degvielu, vai noslēgtos konteineros, ko lieto kā šķidru vai sašķidrinātu degvielu cigarešu šķiltavu un līdzīgu aizdedzinātāju uzpildīšanai vai atkārtotai uzpildīšanai, ar tilpumu ne vairāk kā 300 cm3 (3606. pozīcija);

i) produkti ugunsdzēšanas aparātu vai ugunsdzēšanas granātu uzpildīšanai (3813. preču pozīcija); mazumtirdzniecībai iesaiņoti sastāvi tintes traipu izņemšanai (3824. preču pozīcija);

j) optiskie elementi, piemēram, etilēndiamīna tartrāts (9001. preču pozīcija).

3. Izstrādājumi, kas var tikt iekļauti divās vai vairākās šīs grupas preču pozīcijās, jāklasificē pēdējā no tām.

4. 2904.- 2906., 2908.- 2911. un 2913.- 2920. preču pozīcijā jebkura norāde uz halogenētiem, sulfurētiem, nitrētiem vai nitrozētiem ogļūdeņražiem attiecas arī uz to jauktiem atvasinājumiem, tādiem kā sulfohalogenētie, nitrohalogenētie, nitrosulfurētie vai nitrosulfohalogenētie atvasinājumi. 2929. preču pozīcijā nav ietverta nitrogrupa vai nitrozogrupa kā "slāpekli saturošas funkcionālās grupas". 2911., 2912., 2914., 2918. un 2922. preču pozīcijā "skābekli saturošas funkcionālās grupas" jāierobežo līdz tādām funkcionālām grupām (raksturīgas organiskās skābekli saturošas grupas), kuras minētas 2905.- 2920. preču pozīcijā.

5. a) Organisko savienojumu esteri ar skābju funkcijām, kas minēti I-VII apakšgrupā, ja tajos ir organiskie savienojumi no šīm pašām apakšgrupām, jāklasificē ar tiem savienojumiem, kas ietverti pēdējā apakšgrupā;

b) I-VII apakšgrupā minētie etilspirta esteri ar skābju funkcijām jāklasificē tajās pašās preču pozīcijās, kur ir minēti attiecīgie savienojumi ar skābju funkcijām;

c) saskaņā ar VI nodaļas 1. piezīmi un 28. grupas 2. piezīmi:

1) tādu organisko savienojumu kā skābju, fenolu vai fenolu savienojumu neorganiskie sāļi vai organiskās bāzes, kas minēti I-X apakšgrupā vai 2942. preču pozīcijā, jāklasificē preču pozīcijās, kas atbilst organiskiem savienojumiem;

2) I-X apakšgrupā vai 2942. preču pozīcijā minēto organisko savienojumu sāļi jāklasificē šīs grupas pēdējā preču pozīcijā, kas atbilst bāzei vai skābei (tai skaitā fenolu vai enolu funkciju savienojumi), no kā tie veidoti;

d) metālu alkoholāti jāklasificē tajās pašās preču pozīcijās, kur ir minēti attiecīgie spirti, izņemot etanolu (2905. preču pozīcija);

e) karbonskābju halogenīdi (halogēnanhidrīdi) jāklasificē tajās pašās preču pozīcijās, kur ir minētas attiecīgās skābes.

6. Savienojumi, kas minēti 2930. un 2931. preču pozīcijā, ir organiski savienojumi, kuru molekulas blakus ūdeņraža, skābekļa vai slāpekļa atomiem satur arī citu nemetālu vai metālu (tādu kā sēra, amonjaka, dzīvsudraba un svina) atomus, kas tieši saistīti ar oglekļa atomiem.
2930. preču pozīcijā (sēra organiskie savienojumi) un 2931. preču pozīcijā (citi neorganiskie un organiskie savienojumi) nav ietverti sulfurēti vai halogenēti atvasinājumi (tai skaitā savienojumu atvasinājumi), kuros bez ūdeņraža, skābekļa vai slāpekļa atomiem ar oglekļa atomiem ir tieši saistīti sēra vai halogēnu atomi, kas piešķir šīm vielām sulfurētu vai halogenētu atvasinājumu (vai savienojumu atvasinājumu) īpašības.

7. 2932., 2933. un 2934. preču pozīcijā nav ietverti epoksīdi ar trīslocekļu ciklu, ketonu peroksīdi, aldehīdu un tioaldehīdu cikliskie polimēri, daudzvērtīgo karbonskābju anhidrīdi, polihidroksispirtu vai fenolu cikliskie esteri ar daudzvērtīgajām skābēm, kā arī daudzvērtīgo skābju imīdi.

Šie noteikumi attiecas tikai uz gadījumiem, kad gredzena heteroatomi izveidojušies tikai ciklizācijas vai citu šeit minēto reakciju rezultātā.

Piezīme par subpozīcijām:

Jebkurā šīs grupas preču pozīcijā ķīmisko savienojumu atvasinājumi (vai ķīmisko atvasinājumu grupas) jāklasificē tajā pašā subpozīcijā, kur ietverti savienojumi (vai savienojumu grupas), ar noteikumu, ka tie nav vēl precīzāk iekļauti kādā citā subpozīcijā un ka attiecīgajās subpozīcijās nav subpozīcijas ar virsrakstu "pārējie" .

Papildpiezīme:

2937 22 000.subpozīcijā jēdziens "adrenokortikohormoni" nozīmē dabiskos vai sintētiski iegūtos adrenokortikohormonus un to atvasinājumus ar noteikumu, ka pēdējie saglabā hormonālo aktivitāti.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

       

I. OGĻŪDEŅRAŽI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE UN NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

2901

Acikliskie ogļūdeņraži:

2901

10

-piesātinātie:

2901

10

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

10

90

0

--citām vajadzībām

-

1

0

-nepiesātinātie:

2901

21

--etilēns:

2901

21

10

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

21

90

0

---citām vajadzībām

-

1

0

2901

22

--propēns (propilēns):

2901

22

10

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

22

90

0

---citām vajadzībām

-

1

0

2901

23

--butēns (butilēns) un tā izomēri:

---but-1-ēns un but-2-ēns:

2901

23

11

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

23

19

0

---citām vajadzībām

-

1

0

---pārējie:

2901

23

91

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

23

99

0

---citām vajadzībām

-

1

0

2901

24

--buta-1,3-diēns un izoprēns:

---buta-1,3-diēns:

2901

24

11

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

24

19

0

---citām vajadzībām

-

1

0

---izoprēns:

2901

24

91

0

----izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

24

99

0

----citām vajadzībām

-

1

0

2901

29

--pārējie:

2901

29

20

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2901

29

80

0

---citām vajadzībām

-

1

0

2902

Cikliskie ogļūdeņraži:

-ciklāni, ciklēni un cikloterpēni:

2902

11

--cikloheksāns:

2902

11

10

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2902

11

90

0

---citām vajadzībām

-

1

0

2902

19

--pārējie:

2902

19

10

0

---cikloterpēni

-

1

0

2902

19

30

0

---azulēns un tā alkilatvasinājumi

-

1

0

---pārējie:

2902

19

91

0

----izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2902

19

99

0

----citām vajadzībām

-

1

0

2902

20

-benzols:

2902

20

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2902

20

90

0

--citām vajadzībām

-

1

0

2902

30

-toluols:

2902

30

10

0

--izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2902

30

90

0

--citām vajadzībām

-

0

0

-ksiloli:

2902

41

00

0

--o-ksilols

-

1

0

2902

42

00

0

--m-ksilols

-

1

0

2902

43

00

0

--p-ksilols

-

1

0

2902

44

--ksilola izomēra maisījumi:

2902

44

10

0

---izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

-

1

0

2902

44

90

0

---citām vajadzībām

-

1

0

2902

50

00

0

-stirols

-

1

0

2902

60

00

0

-etilbenzols

-

1

0

2902

70

00

0

-kumols

-

1

0

2902

90

-pārējie:

2902

90

10

0

--naftalīns un antracēns

-

1

0

2902

90

30

0

--bifenils un terfenils

-

1

0

2902

90

50

0

--viniltoluoli

-

1

0

2902

90

60

0

--1,3-diizopropilbenzols

-

1

0

2902

90

80

0

--pārējie

-

1

0

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi:

-aciklisko piesātināto ogļūdeņražu atvasinājumi, hlorētie:

2903

11

00

0

--hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns (etilhlorīds)

-

1

0

2903

12

00

0

--dihlormetāns (metilēnhlorīds)

-

1

0

2903

13

00

0

--hloroforms (trihlormetāns)

-

1

0

2903

14

00

0

--tetrahlorogleklis

-

1

0

2903

15

00

0

--1,2-dihloretāns (etilēndihlorīds)

-

1

0

2903

16

00

0

--1,2-dihlorpropāns (propilēndihlorīds) un dihlorbutāni

-

1

0

2903

19

--pārējie:

2903

19

10

0

---1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms)

-

1

0

2903

19

90

0

---pārējie

-

1

0

-aciklisko ogļūdeņražu atvasinājumi, nepiesātināti, hlorēti:

2903

21

00

0

--vinilhlorīds (hloretilēns)

-

1

0

2903

22

00

0

--trihloretilēns

-

1

0

2903

23

00

0

--tetrahloretilēns (perhloretilēns)

-

1

0

2903

29

00

0

--pārējie

-

1

0

2903

30

   

-aciklisko ogļūdeņražu atvasinājumi, fluorēti, bromēti vai jodēti:

   

--bromīdi:

2903

30

33

0

---brommetāns (metilbromīds)

-

1

0

2903

30

35

0

---dibrommetāns

-

1

0

2903

30

36

0

---pārējie

-

1

0

2903

30

80

0

--fluorīdi un jodīdi

-

1

0

       

-aciklisko ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti, kas satur divus vai vairākus dažādus halogēnus:

2903

41

00

0

--trihlorfluormetāns

-

1

0

2903

42

00

0

--dihlordifluormetāns

-

1

0

2903

43

00

0

--trihlortrifluoretāns

-

1

0

2903

44

--dihlortetrafluoretāns un hlorpentafluoretāns:

2903

44

10

0

---dihlortetrafluoretāns

-

1

0

2903

44

90

0

---hlorpentafluoretāns

-

1

0

2903

45

   

--pārējie perhalogenētie atvasinājumi, kas satur tikai fluoru un hloru:

     

2903

45

10

0

---hlortrifluormetāns

-

1

0

2903

45

15

0

---pentahlorfluoretāns

-

1

0

2903

45

20

0

---tetrahlordifluoretāns

-

1

0

2903

45

25

0

---heptahlorfluorpropāns

-

1

0

2903

45

30

0

---heksahlordifluorpropāns

-

1

0

2903

45

35

0

---pentahlortrifluorpropāns

-

1

0

2903

45

40

0

---tetrahlortetrafluorpropāns

-

1

0

2903

45

45

0

---trihlorpentafluorpropāns

-

1

0

2903

45

50

0

---dihlorheksafluorpropāns

-

1

0

2903

45

55

0

---hlorheptafluorpropāns

-

1

0

2903

45

90

0

---pārējie

-

1

0

2903

46

   

--bromhlordifluormetāns, bromtrifluormetāns un dibromtetrafluoretāns:

   

2903

46

10

0

---bromhlordifluormetāns

-

1

0

2903

46

20

0

---bromtrifluormetāns

-

1

0

2903

46

90

0

---dibromtetrafluoretāns

-

1

0

2903

47

00

0

--pārējie perhalogenētie atvasinājumi

-

1

0

2903

49

--pārējie:

---halogenētie tikai ar fluoru vai hloru:

2903

49

10

0

----metāna, etāna vai propāna

-

1

0

2903

49

20

0

----pārējie

-

1

0

---halogenēti tikai ar fluoru un bromu:

2903

49

30

0

----metāna, etāna vai propāna

-

1

0

2903

49

40

0

----pārējie

-

1

0

2903

49

80

0

---pārējie

-

1

0

       

-halogenētie ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ogļūdeņražu atvasinājumi:

   

2903

51

00

0

--1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns

-

1

0

2903

59

--pārējie:

2903

59

10

0

---1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometils) cikloheksāns

-

1

0

2903

59

30

0

---tetrabromciklooktāns

-

1

0

2903

59

90

0

---pārējie

-

1

0

-halogenētie aromātisko ogļūdeņražu atvasinājumi:

2903

61

00

0

--hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlorbenzols

-

1

0

2903

62

00

0

--heksahlorbenzols un DDT (dihlordifeniltrihloretāns)

-

1

0

2903

69

--pārējie:

2903

69

10

0

---2,3,4,5,6-pentabrometilbenzols

-

1

0

2903

69

90

0

---pārējie

-

1

0

2904

     

Ogļūdeņražu atvasinājumi, sulfurēti, nitrēti un nitrozēti, halogenēti vai nehalogenēti:

 

2904

10

00

0

-atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļus un etilesterus

-

1

0

2904

20

00

0

-atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai nitrozogrupas

-

1

0

2904

90

-pārējie:

2904

90

20

0

--sulfohalogenētie atvasinājumi

-

1

0

2904

90

40

0

--trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

-

1

0

2904

90

85

0

--pārējie

-

1

0

       

II. SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

2905

     

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

-piesātinātie vienvērtīgie spirti:

2905

11

00

0

--metanols (metilspirts)

-

1

0

2905

12

00

0

--propān-1-ols (propilspirts) un propān-2-ols (izopropilspirts)

-

1

0

2905

13

00

0

--butān-1-ols (n-butilspirts)

-

1

0

2905

14

--pārējie butanoli:

2905

14

10

0

---2-metilpropān-2-ols (terc-butilspirts)

-

1

0

2905

14

90

0

---pārējie

-

1

0

2905

15

00

0

--pentanols (amilspirts) un tā izomēri

-

1

0

2905

16

--oktanols (oktilspirts) un tā izomēri:

2905

16

10

0

---2-etilheksān-1-ols

-

1

0

2905

16

20

0

---oktān-2-ols

-

1

0

2905

16

80

0

---pārējie

-

1

0

2905

17

00

0

--dodekān-1-ols (laurilspirts), heksadekān-1-ols (cetilspirts) un oktadekān-1-ols (stearīnspirts)

-

1

0

2905

19

00

0

--pārējie

-

1

0

-nepiesātinātie vienvērtīgie spirti:

2905

22

--acikliskie terpēnspirti:

2905

22

10

0

---geraniols, citronellols, linalols, rodinols un nerols

-

1

0

2905

22

90

0

---pārējie

-

1

0

2905

29

--pārējie:

2905

29

10

0

---alilspirts

-

1

0

2905

29

90

0

---pārējie

-

1

0

-dioli:

2905

31

00

0

--etilēnglikols (etāndiols)

-

1

0

2905

32

00

0

--propilēnglikols (propān-1,2-diols)

-

1

0

2905

39

--pārējie:

2905

39

10

0

---2-metilpentān-2,4-diols (heksilēnglikols)

-

1

0

2905

39

20

0

---butān-1,3-diols

-

1

0

2905

39

30

0

---2,4,7,9-tetrametildek-5-īn-4,7-diols

-

1

0

2905

39

80

0

---pārējie

-

1

0

-pārējie daudzvērtīgie spirti:

2905

41

00

0

--2-etil-2-(hidroksimetil) propān-1,3-diols (trimetilolpropāns)

-

1

0

2905

42

00

0

--pentaeritrīts

-

1

0

2905

43

00

0

--mannīts

-

1

0

2905

44

--D-glucīts (sorbīts):

---ūdens šķīdumā:

2905

44

11

0

----kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

-

1

0

2905

44

19

0

----pārējie

-

1

0

---pārējie:

2905

44

91

0

----kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

-

1

0

2905

44

99

0

----pārējie

-

1

0

2905

45

00

0

--glicerīns

-

1

0

2905

49

--pārējie:

2905

49

10

0

---trioli; tetroli

-

1

0

---pārējie:

----glicerīna esteri ar skābēm, kas minēti 2904.preču pozīcijā:

2905

49

51

0

-----ar sulfahalogenētiem atvasinājumiem

-

1

0

2905

49

59

0

-----pārējie

-

1

0

2905

49

90

0

----pārējie

-

1

0

2905

50

   

-aciklisko spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

   

2905

50

20

0

--vienvērtīgo spirtu

-

1

0

--daudzvērtīgo spirtu:

2905

50

91

0

---2,2-bis(brommetil)propāndiols

-

1

0

2905

50

99

0

---pārējie

-

1

0

2906

     

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

-ciklānspirti, ciklēnspirti un cikloterpēnspirti:

2906

11

00

0

--mentols

-

1

0

2906

12

00

0

--cikloheksanols, metilcikloheksanoli un dimetilcikloheksanoli

-

1

0

2906

13

--sterīni un inozīti:

2906

13

10

0

---sterīni

-

1

0

2906

13

90

0

---inozīti

-

1

0

2906

14

00

0

--terpineoli

-

1

0

2906

19

00

0

--pārējie

-

1

0

-aromātiskie:

2906

21

00

0

--benzilspirts

-

1

0

2906

29

00

0

--pārējie

-

1

0

       

III. FENOLI, FENOLU SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

2907

Fenoli; fenolu spirti:

-monofenoli:

2907

11

00

0

--fenols (hidrooksibenzols) un tā sāļi

-

1

0

2907

12

00

0

--krezoli un to sāļi

-

1

0

2907

13

00

0

--oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; to sāļi

-

1

0

2907

14

00

0

--ksilenoli un to sāļi

-

1

0

2907

15

--naftoli un to sāļi:

2907

15

10

0

---1-naftols

-

1

0

2907

15

90

0

---pārējie

-

1

0

2907

19

00

0

--pārējie

-

1

0

-daudzvērtīgie fenoli:

2907

21

00

0

--rezorcīns un tā sāļi

-

1

0

2907

22

--hidrohinons (hinols) un tā sāļi:

2907

22

10

0

---hidrohinons (hinols)

-

1

0

2907

22

90

0

---pārējie

-

1

0

2907

23

00

0

--4,4'-izopropilidēndifenols (bis-fenols A, difenilpropāns) un tā sāļi

-

1

0

2907

29

00

0

--pārējie

-

1

0

2907

30

00

0

-fenolu spirti

-

1

0

2908

     

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2908

10

00

0

-atvasinājumi, kas satur tikai halogēnus, un to sāļi

-

1

0

2908

20

00

0

-atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un esteri

-

1

0

2908

90

00

0

-pārējie

-

1

0

       

IV. ĒTERI, SPIRTU PEROKSĪDI, ĒTERU PEROKSĪDI, KETONU PEROKSĪDI, TRĪSLOCEKĻU CIKLU HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

2909

     

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

       

-acikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2909

11

00

0

--dietilēteris

-

1

0

2909

19

00

0

--pārējie

-

1

0

2909

20

00

0

-ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2909

30

   

-aromātiskie ēteri; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2909

30

10

0

--difenilēteris

-

1

0

--bromētie atvasinājumi:

2909

30

31

0

---pentabromdifenilēteris; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoksi)benzols

-

1

0

2909

30

35

0

---1,2-bis(2,4,6-tribromfenoksi)etāns, akrilnitril-butadiēn-stirola (ABS) ražošanai

-

1

0

2909

30

38

0

---pārējie

-

1

0

2909

30

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-hidroksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

2909

41

00

0

--2,2'-oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

-

1

0

2909

42

00

0

--etilēnglikola vai dietilēnglikola monometilēteri

-

1

0

2909

43

00

0

--etilēnglikola vai dietilēnglikola monobutilēteri

-

1

0

2909

44

00

0

--pārējie etilēnglikola vai dietilēnglikola monoalkilēteri

-

1

0

2909

49

--pārējie:

---acikliskie:

2909

49

11

0

----2-(2-hloretoksi)etanols

-

1

0

2909

49

19

0

----pārējie

-

1

0

2909

49

90

0

---cikliskie

-

1

0

2909

50

   

-alkoksifenoli, alkoksifenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

2909

50

10

0

--gvajakols un kālija gvajakolsulfonāti

-

1

0

2909

50

90

0

--pārējie

-

1

0

2909

60

00

0

-spirtu, ēteru un ketonu peroksīdi; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2910

     

Epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri, kas satur trīslocekļu ciklus, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

2910

10

00

0

-oksirāns (etilēnoksīds)

-

1

0

2910

20

00

0

-metiloksirāns (propilēnoksīds)

-

1

0

2910

30

00

0

-1-hlor-2,3-epoksipropāns (epihlorhidrīns)

-

1

0

2910

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2911

00

00

0

Acetāli un pusacetāli, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

V. SAVIENOJUMI AR ALDEHĪDA FUNKCIONĀLO GRUPU

2912

     

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds:

       

-acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli:

 

2912

11

00

0

--metanāls (formaldehīds)

-

1

0

2912

12

00

0

--etanāls (acetaldehīds)

-

1

0

2912

13

00

0

--butanāls (sviestskābes aldehīds)

-

1

0

2912

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-cikliskie aldehīdi, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli:

   

2912

21

00

0

--benzaldehīds

-

1

0

2912

29

00

0

--pārējie

-

1

0,5

2912

30

00

0

-aldehīdspirti

-

1

0

       

-ēteru aldehīdi, fenolu aldehīdi un aldehīdi, kas satur citas funkcionālās grupas ar skābekli:

2912

41

00

0

--vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

-

1

0

2912

42

00

0

--etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

-

1

0

2912

49

00

0

--pārējie

-

1

0

2912

50

00

0

-cikliskie aldehīdu polimēri

-

1

0

2912

60

00

0

-paraformaldehīds

-

1

0

2913

00

00

0

2912. preču pozīcijā minēto savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

       

VI. SAVIENOJUMI AR KETONU UN SAVIENOJUMI AR HINONU FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM

2914

     

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

       

-acikliskie ketoni, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli:

   

2914

11

00

0

--acetons

-

1

0

2914

12

00

0

--butanons (metiletilketons)

-

1

0

2914

13

00

0

--4-metilpentān-2-ons (metilizobutilketons)

-

1

0

2914

19

--pārējie:

2914

19

10

0

---5-metilheksān-2-ons

-

1

0

2914

19

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ketoni, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli:

2914

21

00

0

--kampars

-

1

0

2914

22

00

0

--cikloheksanons un metilcikloheksanoni

-

1

0

2914

23

00

0

--jononi un metiljononi

-

1

0

2914

29

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-aromātiskie ketoni, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli:

 

2914

31

00

0

--fenilacetons (fenilpropāns-2-ons)

-

1

0

2914

39

00

0

--pārējie

-

1

0

2914

40

-ketospirti un ketoaldehīdi:

2914

40

10

0

--4-hidroksi-4-metilpentān-2-ons (diacetonspirts)

-

1

0

2914

40

90

0

--pārējie

-

1

0

2914

50

00

0

-ketofenoli un ketoni, kas satur citas funkcionālās grupas ar skābekli

-

1

0

-hinoni:

2914

61

00

0

--antrahinons

-

1

0

2914

69

--pārējie:

2914

69

10

0

---1,4-naftokvinons

-

1

0

2914

69

90

0

---pārējie

-

1

0

2914

70

-halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

2914

70

10

0

--4'-tercbutil-2',6'-dimetil -3',5'-dinitroacetofenons

-

1

0

2914

70

90

0

--pārējie

-

1

0

       

VII. KARBONSKĀBES UN TO ANHIDRĪDI, HALOGĒNANHIDRĪDI, PEROKSĪDI UN PEROKSISKĀBES UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

2915

     

Piesātinātās acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi; halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

-skudrskābe, tās sāļi un esteri:

2915

11

00

0

--skudrskābe

-

1

0

2915

12

00

0

--skudrskābes sāļi

-

1

0

2915

13

00

0

--skudrskābes esteri

-

1

0

-etiķskābe un tās sāļi; etiķskābes anhidrīds:

2915

21

00

0

--etiķskābe

-

1

0

2915

22

00

0

--nātrija acetāts

-

1

0

2915

23

00

0

--kobalta acetāti

-

1

0

2915

24

00

0

--etiķskābes anhidrīds

-

1

0

2915

29

00

0

--pārējie

-

1

0

-etiķskābes esteri:

2915

31

00

0

--etilacetāts

-

1

0

2915

32

00

0

--vinilacetāts

-

1

0

2915

33

00

0

--n-butilacetāts

-

1

0

2915

34

00

0

--izobutilacetāts

-

1

0

2915

35

00

0

--2-etoksietilacetāts

-

1

0

2915

39

--pārējie:

2915

39

10

0

---propilacetāts un izopropilacetāts

-

1

0

2915

39

30

0

---metilacetāts, pentilacetāts (amilacetāts), izopentilacetāts (izoamilacetāts) un glicerīnacetāts

-

1

0

2915

39

50

0

---p-tolilacetāts, fenilpropilacetāts, benzilacetāts, rodinilacetāts, santalilacetāts un feniletān-1,2-diola acetāti

-

1

0

2915

39

90

0

---pārējie

-

1

0

2915

40

00

0

-monohloretiķskābes, dihloretiķskābes vai trihloretiķskābes, to sāļi un esteri

-

1

0

2915

50

00

0

-propionskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2915

60

-sviestskābe, baldriānskābe, to sāļi un esteri:

--sviestskābe, tās sāļi un esteri:

2915

60

11

0

---1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilendiizobutirāts

-

1

0

2915

60

19

0

---pārējie

-

1

0

2915

60

90

0

--baldriānskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2915

70

-palmitīnskābe, stearīnskābe, to sāļi un esteri:

2915

70

15

0

--palmitīnskābe

-

1

0

2915

70

20

0

--palmitīnskābes sāļi un esteri

-

1

0

2915

70

25

0

--stearīnskābe

-

1

0,5

2915

70

30

0

--stearīnskābes sāļi

-

1

0

2915

70

80

0

--stearīnskābes esteri

-

1

0

2915

90

-pārējie:

2915

90

10

0

--laurīnskābe

-

1

0,5

2915

90

20

0

--hlorformāti

-

1

0

2915

90

80

0

--pārējās

-

1

0,5

2916

     

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

       

-nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2916

11

--akrilskābe un tās sāļi:

2916

11

10

0

---akrilskābe

-

1

0

2916

11

90

0

---akrilskābes sāļi

-

1

0

2916

12

--akrilskābes esteri

-

2916

12

10

0

--metilakrilāti

-

1

0

2916

12

20

0

---etilakrilāti

-

1

0

2916

12

90

0

---pārējie

-

1

0

2916

13

00

0

--metakrilskābe un tās sāļi

-

1

0

2916

14

--metakrilskābes esteri

-

2916

14

10

0

---metilmetakrilāts

-

1

0

2916

14

90

0

---pārējie

-

1

0

2916

15

00

0

--oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe, to sāļi un esteri

-

1

0

2916

19

--pārējie:

2916

19

10

0

---undecilskābes, to sāļi un esteri

-

1

0

2916

19

30

0

---heksa-2,4-diēnskābe (sorbīnskābe)

-

1

0

2916

19

40

0

---krotonskābe

-

1

0

2916

19

80

0

---pārējie

-

1

0

2916

20

00

0

-ciklānu, ciklēnu un cikloterpēnu monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

-

1

0

       

-aromātiskās monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2916

31

00

0

--benzoskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2916

32

--benzoilperoksīds un benzoilhlorīds:

2916

32

10

0

---benzoilperoksīds

-

1

0

2916

32

90

0

---benzoilhlorīds

-

1

0

2916

34

00

0

--feniletiķskābe un tās sāļi

-

1

0

2916

35

00

0

--feniletiķskābes esteri

-

1

0

2916

39

00

0

--pārējie

-

1

0

2917

     

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

       

-acikliskās polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2917

11

00

0

--skābeņskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2917

12

--adipīnskābe, tās sāļi un esteri:

2917

12

10

0

---adipīnskābe un tās sāļi

-

1

0

2917

12

90

0

---adipīnskābes esteri

-

1

0

2917

13

--azelaīnskābe un sebacīnskābe, to sāļi un esteri:

2917

13

10

0

---sebacīnskābe

-

1

0

2917

13

90

0

---pārējie

-

1

0

2917

14

00

0

--maleīnanhidrīds

-

1

0

2917

19

--pārējie:

2917

19

10

0

---malonskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2917

19

90

0

---pārējie

-

1

0

2917

20

00

0

-ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

-

1

0

2917

31

00

0

--dibutilortoftalāti

-

1

0

2917

32

00

0

--dioktilortoftalāti

-

1

0

2917

33

00

0

--dinonilortoftalāti vai didecilortoftalāti

-

1

0

2917

34

00

0

--pārējie ortoftalātskābes esteri

-

1

0

2917

35

00

0

--ftalskābes anhidrīds

-

1

0

2917

36

00

0

--tereftālskābe un tās sāļi

-

1

0

2917

37

00

0

--dimetiltereftalāts

-

1

0

2917

39

--pārējie:

---bromētie atvasinājumi:

2917

39

11

0

----tetrabromftalskābes esteris vai anhidrīds

-

1

0

2917

39

19

0

----pārējie

-

1

0

---pārējie:

2917

39

30

0

----1,2,4-benzoltrikarbonskābe

-

1

0

2917

39

40

0

----izoftaloildihlorīds, ar tereftaloildihlorīdu saturu 0,8% vai mazāk

-

1

0

2917

39

50

0

----1,4,5,8-naftalīntetrakarbonskābe

-

1

0

2917

39

60

0

----tetrahlorftalskābes anhidrīds

-

1

0

2917

39

70

0

----nātrija 3,5-bis(metoksikarbonil)benzolsulfonāts

-

1

0

2917

39

80

0

---pārējie

-

1

0

2918

     

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

       

-karbonskābes, kas satur spirta grupas, bet nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2918

11

00

0

--pienskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918

12

00

0

--vīnskābe

-

1

0

2918

13

00

0

--vīnskābes sāļi un esteri

-

1

0

2918

14

00

0

--citronskābe

-

20

likme 3.pielikumā

2918

15

00

0

--citronskābes sāļi un esteri

-

1

0

2918

16

00

0

--glukonskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918

17

00

0

--fenilglikolskābe (mandeļskābe), tās sāļi un esteri

-

1

0

2918

19

--pārējās:

2918

19

30

0

---holskābe; 3-alfa, 12-alfa-dihidroksi-5-beta-holān-24-skābe (dehidroksiholskābe), to sāļi un esteri

-

1

0

2918

19

40

0

---2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe

-

1

0

2918

19

99

0

---pārējās

-

1

0

       

-karbonskābes, kas satur fenolgrupu, bet nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2918

21

00

0

--salicilskābe un tās sāļi

-

1

0

2918

22

00

0

--O-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918

23

--pārējie salicilskābes esteri un to sāļi:

2918

23

10

0

---metilsalicilāts un fenilsalicilāts (salols)

-

1

0

2918

23

90

0

---pārējie

-

1

0

2918

29

--pārējās:

2918

29

10

0

---sulfosalicilskābes, hidroksinaftoskābes; to sāļi un esteri

-

1

0

2918

29

30

0

---4-hidroksibenzoskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918

29

50

0

---gallusskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918

29

90

0

---pārējās

-

1

0

2918

30

00

0

-karbonskābes, kas satur aldehīdgrupu vai ketongrupu, bet nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

-

1

0

2918

90

-pārējās:

2918

90

10

0

--2,6-dimetoksibenzoskābe

-

1

0

2918

90

20

0

--dikamba (ISO)

-

1

0

2918

90

30

0

--nātrija fenoksiacetāts

-

1

0

2918

90

90

0

--pārējie

-

1

0

       

VIII. NEORGANISKO SKĀBJU ESTERI, TO SĀĻI UN HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE UN NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

2919

00

   

Fosforskābes esteri un to sāļi (ieskaitot laktofosfātus); šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

2919

00

10

0

-tributilfosfāti, trifenilfosfāts, tritolilfosfāti, triksililfosfāti un tri-(2-hloretil) fosfāts

-

1

0

2919

00

90

0

-pārējie

-

1

0

2920

     

Pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi:

2920

10

00

0

-tiofosforskābes esteri (fosfortioāti) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2920

90

-pārējie:

2920

90

10

0

--sērskābes un ogļskābes esteri, to sāļi un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2920

90

20

0

--dimetilfosfonāts (dimetilfosfīts)

-

1

0

2920

90

30

0

--trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns)

-

1

0

2920

90

40

0

--trietilfosfīts

-

1

0

2920

90

50

0

--dietilfosfonāts (dietilfosfītūdeņradis) (dietilfosfīts)

-

1

0

2920

90

85

0

--pārējie produkti

-

1

0

       

IX. SAVIENOJUMI, KAS SATUR FUNKCIONĀLO GRUPU AR SLĀPEKLI

 

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām:

       

-acikliskie monoamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

   

2921

11

--metilamīns, dimetilamīns vai trimetilamīns; to sāļi:

2921

11

10

0

---metilamīns, dimetilamīns vai trimetilamīns:

kg met.am.

1

0

2921

11

90

0

---sāļi

-

1

0

2921

12

00

0

--dietilamīns un tā sāļi

-

0

0

2921

19

--pārējie:

2921

19

10

0

---trietilamīns un tā sāļi

-

1

0

2921

19

30

0

---izopropilamīns un tā sāļi

-

1

0

2921

19

40

0

---1,1,3,3,-tetrametilbutilamīns

-

1

0

2921

19

80

0

---pārējie

-

1

0

       

-acikliskie poliamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

     

2921

21

00

0

--etilēndiamīns un tā sāļi

-

1

0

2921

22

00

0

--heksametilēndiamīns un tā sāļi

-

1

0

2921

29

00

0

--pārējie

-

1

0

2921

30

   

-ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu monoamīni vai poliamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2921

30

10

0

--cikloheksilamīns un cikloheksildimetilamīns un to sāļi

-

1

0

2921

30

91

0

--cikloheks-1,3-īlendiamīn (1,3-diamincikloheksāns)

-

1

0

2921

30

99

0

--pārējie

-

1

0

       

-aromātiskie monoamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

     

2921

41

00

0

--anilīns un tā sāļi

-

1

0

2921

42

--anilīna atvasinājumi un to sāļi:

2921

42

10

0

---halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi un to sāļi

-

1

0

2921

42

90

0

---pārējie

-

1

0

2921

43

00

0

--toluidīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2921

44

00

0

--difenilamīns un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2921

45

00

0

--1-naftilamīns (alfa naftilamīns), 2-naftilamīns (beta naftilamīns) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2921

49

--pārējie:

2921

49

10

0

---ksilidīni un to atvasinājumi; to sāļi

-

1

0

2921

49

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-aromātiskie poliamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

     

2921

51

   

--o-,m-,p-fenilēndiamīns, toluilēndiamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

       

---o-, m-, p-fenilēndiamīns, diamīnotoluoli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi; to sāļi:

2921

51

11

0

----m-fenilēndiamīns, ar ūdens saturu 1% vai mazāk (tīrības pakāpe), ar o-fenilēndiamīnu saturu 200 mg/kg vai mazāk un ar p-fenilēndiamīnu saturu 450 mg/kg vai mazāk

-

1

0

2921

51

19

0

----pārējie

-

1

0

2921

51

90

0

---pārējie

-

1

0

2921

59

--pārējie:

2921

59

10

0

---m-fenilen-bis (metilamīns)

-

1

0

2921

59

20

0

---2,2'-dihlor-4,4'metilēndianilīns

-

1

0

2921

59

30

0

---4,4'-bi-o-toluidīns

-

1

0

2921

59

40

0

---1,8-naftildiamīns

-

1

0

2921

59

90

0

---pārējie

-

1

0

2922

Aminosavienojumi, kas satur funkcionālo grupu ar skābekli:

       

-aminospirti, to ēteri un esteri, izņemot savienojumus, kas satur vairāk nekā viena tipa funkcionālās grupas ar skābekli, šo savienojumu sāļi:

2922

11

00

0

--monoetanolamīns un tā sāļi

-

1

0

2922

12

00

0

--dietanolamīns un tā sāļi

-

1

0

2922

13

--trietanolamīns un tā sāļi:

2922

13

10

0

---trietanolamīns

-

1

0

2922

13

90

0

---trietanolamīna sāļi

-

1

0

2922

19

--pārējie:

2922

19

10

0

---N-etildietanolamīns

-

1

0

2922

19

20

0

---2,2'-metilimīndietanols (N-metildietanolamīns)

-

1

0

2922

19

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-aminonaftoli un pārējie aminofenoli, to ēteri un esteri, izņemot savienojumus, kas satur vairāk nekā viena tipa funkcionālās grupas ar skābekli, šo savienojumu sāļi:

2922

21

00

0

--aminohidroksinaftalīn- sulfonskābes un to sāļi

-

1

0

2922

22

00

0

--anizidīni, dianizidīni, fenetidīni un to sāļi

-

1

0

2922

29

00

0

--pārējie

-

1

0

2922

30

00

0

-aminoaldehīdi, aminoketoni un aminohinoni, izņemot savienojumus, kas satur vairāk nekā viena tipa funkcionālās grupas ar skābekli; šo savienojumu sāļi

-

1

0

       

-aminoskābes un to esteri, izņemot savienojumus, kas satur vairāk nekā viena tipa skābekļa funkcionālās grupas ar skābekli; šo savienojumu sāļi:

2922

41

00

0

--lizīns un tā esteri; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2922

42

00

0

--glutamīnskābe un tās sāļi

-

1

0

2922

43

00

0

--antranīlskābe un tās sāļi

-

1

0

2922

49

--pārējie:

2922

49

10

0

---glicīns

-

1

0

2922

49

20

0

---B-alanīns

-

1

0

2922

49

70

0

---pārējie

-

1

0

2922

50

00

0

-aminospirtu fenoli, aminoskābju fenoli un pārējie aminosavienojumi ar skābekļa funkcionālajām grupām

-

1

0

2923

     

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un pārējie fosfoaminolipīdi:

2923

10

00

0

-holīns un tā sāļi

-

1

0

2923

20

00

0

-lecitīni un pārējie fosfoaminolipīdi

-

1

0,5

2923

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2924

     

Savienojumi, kas satur funkcionālo grupu ar karboksiamīdu; ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu:

2924

10

00

0

-acikliskie amīdi (ieskaitot acikliskos karbamātus) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

       

-cikliskie amīdi (ieskaitot cikliskos karbamātus) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2924

21

--ureīdi un to atvasinājumi; to sāļi

2924

21

10

0

---izoproturons (ISO)

-

1

0

2924

21

90

0

---pārējie

-

1

0

2924

22

00

0

--2-acetamīdobenzoskābe

-

1

0,5

2924

29

--pārējie:

2924

29

10

0

---lidokaīns (INN)

-

1

0

2924

29

30

0

---paracetamols (INN)

-

1

0

2924

29

90

0

---pārējie

-

1

0

2925

     

Savienojumi, kas satur karboksiamīda grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imidogrupu:

-imīdi un to atvasinājumi; to sāļi:

2925

11

00

0

--saharīns un tā sāļi

-

1

0

2925

19

--pārējie:

2925

19

10

0

---3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabrom-N, N ' -etilēndiftalimīds

-

1

0

2925

19

30

0

---N, N ' -etilēnbis(4,5-dibromheksahidro-3,6-metanoftalimīds)

-

1

0

2925

19

80

0

---pārējie

-

1

0

2925

20

00

0

-imīni un to atvasinājumi; to sāļi

-

1

0

2926

Savienojumi, kas satur nitrilgrupu:

2926

10

00

0

-akrilnitrils

-

1

0

2926

20

00

0

-1-ciānoguanidīns (diciāndiamīds)

-

1

0

2926

90

-pārējie:

2926

90

20

0

--izoftalonitrils

-

1

0

2926

90

99

0

--pārējie

-

1

0

2927

00

00

0

Diasavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

-

1

0

2928

00

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie savienojumi:

2928

00

10

0

-N,N-Bis(2-metoksietil) hidroksilamīns

-

1

0

2928

00

90

0

-pārējie

-

1

0

2929

     

Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli:

     

2929

10

-izocianāti

2929

10

10

0

--metilfenilēndiizocianāts (toluola diizocianāts)

-

1

0

2929

10

90

0

--pārējie

-

1

0

2929

90

00

0

-pārējie

-

1

0,5

       

X. ORGANISKI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI, HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI, NUKLEĪNSKĀBES UN TO SĀĻI, SULFAMĪDI

2930

Sēra organiskie savienojumi:

2930

10

00

0

-ditiokarbonāti (ksantogenāti)

-

1

0

2930

20

00

0

-tiokarbamāti un ditiokarbamāti

-

1

0

2930

30

00

0

-tiurāmmonosulfīdi, disulfīdi vai tetrasulfīdi

-

1

0

2930

40

-metionīns:

2930

40

10

0

--metionīns (INN)

-

1

0

2930

40

90

0

--pārējie

-

1

0

2930

90

-pārējie:

2930

90

12

0

--cisteīns

-

1

0

2930

90

14

0

--cistīns

-

1

0

2930

90

16

0

--cisteīna vai cistīna atvasinājumi

-

1

0

2930

90

20

0

--tiodiglikols (INN) (2, 2'-dioksidietilsulfīts)

-

1

0

2930

90

30

0

--DL-2-hidroksi-4-(metiltio)sviestskābe

-

1

0

2930

90

40

0

--2,2'-tiodietil bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionāts]

-

1

0

2930

90

50

0

--izomēru, kas satur 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilēndiamīnu un 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamīnu, maisījums

-

1

0

2930

90

70

0

--pārējie

-

1

0

2931

00

Pārējie organiski neorganiskie savienojumi:

2931

00

10

0

-dimetilmetilfosfināts

-

1

0

2931

00

20

0

-metilfosfonoildiflorīds (metilfosfonskābes difluoranhidrīds)

-

1

0

2931

00

30

0

-metilfosfonoildihlorīds (metilfosfonskābes dihloranhidrīds)

-

1

0

2931

00

95

0

-pārējie

-

1

0

2932

     

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu (-us):

   
       

-savienojumi, kas satur nekondensētu furāna gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2932

11

00

0

--tetrahidrofurāns

-

1

0

2932

12

00

0

--2-furaldehīds (furfurols)

-

1

0

2932

13

00

0

--furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

-

1

0

2932

19

00

0

--pārējie

-

1

0

-laktoni:

2932

21

00

0

--kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

-

1

0

2932

29

--pārējie laktoni:

2932

29

10

0

---fenolftaleīns

-

1

0

2932

29

20

0

---1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H,3H-benzo[de]izohromēn-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftoskābe

-

1

0

2932

29

30

0

---3'hlor-6'cikloheksilaminospiro[izobenzofurān-1(3H),9'ksanten]-3-ons

-

1

0

2932

29

40

0

---6'-(N-etil-p-toluidin)-2'metilspiro[izobenzofuran-1(3H), 9'ksanten]-3-ons

-

1

0

2932

29

50

0

---metil-6-dokoziloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalīn-2-kar-boksilāts

-

1

0

2932

29

80

0

---pārējie

-

1

0

-pārējie:

2932

91

00

0

--izosafrols

-

1

0

2932

92

00

0

--1-(1,3-benzodioksol-5-yl)propān-2-ons)

-

1

0

2932

93

00

0

--piperonals

-

1

0

2932

94

00

0

--safrols

-

1

0

2932

99

--pārējie:

2932

99

10

0

---benzofurāns (kumarons)

-

1

0

2932

99

50

0

--epoksīdi ar četrlocekļu gredzenu

-

1

0

2932

99

70

0

---pārējie cikliskie acetāli un cikliskie pusacetāli, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2932

99

80

0

--pārējie

-

1

0

2933

     

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu (us):

   
       

-savienojumi, kas satur nekondensētu pirazola gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933

11

--fenazons (antipirīns) un tā atvasinājumi:

2933

11

10

0

---propifenazons (INN)

-

1

0

2933

11

90

0

---pārējie

-

1

0

2933

19

--pārējie:

2933

19

10

0

---fenilbutazons (INN)

-

1

0

2933

19

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-savienojumi, kas satur nekondensētu imidazola gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933

21

00

0

--hidantoīns un tā atvasinājumi

-

1

0

2933

29

--pārējie:

2933

29

10

0

---nafazolīna hidrohlorīds (INNM) un nafazolīna nitrāts (INNM); fentolamīns (INN); tolazolīna hidrohlorīds (INNM)

-

1

0

2933

29

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-savienojumi, kas satur nekondensētu piridīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933

31

00

0

--piridīns un tā sāļi

-

1

0

2933

32

00

0

--piperidīns un tā sāļi

-

1

0

2933

39

--pārējie:

2933

39

10

0

---iproniazīds (INN); ketobemidona hidrohlorīds (INNM); piridostigmīna bromīds (INN)

-

1

0

2933

39

20

0

---2,3,5,6-tetrahlorpiridīns

-

1

0

2933

39

25

0

---3,6-dihlorpiridin-2-karbonskābe

-

1

0

2933

39

35

0

---2-hidroksietilamonija-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilāts

-

1

0

2933

39

40

0

---2-butoksietil(3,5,6-trihlor-2-piridiloksi)acetāts

-

1

0

2933

39

45

0

---3,5-dihlor-2,4,6-trifluorpiridīns

-

1

0

2933

39

50

0

---fluoroksipirs(ISO), metilesteris

-

1

0

2933

39

55

0

---4-metilpiridīns

-

1

0

2933

39

95

0

---pārējie

-

1

0

2933

40

   

-savienojumi, kas satur hinolīna vai izohinolīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu) bez turpmākas kondensācijas:

2933

40

10

0

--halogenētie hinolīna atvasinājumi; hinolīnkarbonskābes atvasinājumi

-

1

0

2933

40

30

0

--dekstrometorfāns un tā sāļi

-

1

0

2933

40

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-savienojumi, kas satur pirimidīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu) vai piperazīna gredzenu:

2933

51

   

--malonilurīnviela (barbitūrskābe) un tās atvasinājumi: to sāļi:

   

2933

51

20

0

---fenobarbitāls (INN), barbitāls (INN) un to sāļi

-

1

0

2933

51

90

0

---pārējie

-

1

0

2933

59

--pārējie:

2933

59

10

0

---diazinons (ISO)

-

1

0

2933

59

20

0

---1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktāna- (trietilendiamins)

-

1

0

2933

59

70

0

---pārējie

-

1

0

       

-savienojumi, kas satur nekondensētu triazīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933

61

00

0

--melamīns

-

1

0

2933

69

--pārējie:

2933

69

10

0

---atrazīns (ISO); propazīns (ISO); simazīns (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazīns

-

1

0

2933

69

20

0

---metenamīns (INN) (heksametilēntetramīns)

-

1

0

2933

69

30

0

---2,6-di-tert-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenols

-

1

0

2933

69

80

0

---pārējie

-

1

0

-laktami:

2933

71

00

0

--6-heksalaktams (epsilona kaprolaktams)

-

1

0

2933

79

00

0

--pārējie laktami

-

1

0

2933

90

-pārējie:

2933

90

20

0

--benzimidazol-2-tiols (merkaptobenzimidazols)

-

1

0

2933

90

40

0

--indols, 3-metilindols (skatols), 6-alil-6,7-dihidro-5h-dibenz(c,e) azepīns (azapetīns), hlordiazepoksīds (INN), dekstrometorfāns (INN), fenindamīns (INN) un to sāļi; imipramīna hidrohlorīds (INNM)

-

1

0

2933

90

50

0

--monoazepīns

-

1

0

2933

90

60

0

--diazepīns

-

1

0

2933

90

65

0

---2,4-di-tert-butil-6-(5-hlorobenzotriazol-2-il)fenols

-

1

0

2933

90

95

0

--pārējie

-

1

0

2934

     

Nukleīnskābes un to sāļi; pārējie heterocikliskie savienojumi:

     

2934

10

00

0

-savienojumi, kas satur nekondensētu tiazola gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu)

-

1

0

2934

20

   

-savienojumi, kas satur benztiazola gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu), bez turpmākas kondensācijas:

2934

20

20

0

--di(benztiazol-2-ils)disulfīds; benztiazol-2-tiols (merkaptobenztiazols) un tā sāļi

-

1

0

2934

20

80

0

--pārējie

-

1

0

2934

30

   

-savienojumi, kas satur fentiazīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu), bez turpmākas kondensēšanas:

2934

30

10

0

--tietilperazīns (INN); tioridazīns (INN) un tā sāļi

-

1

0

2934

30

90

0

--pārējie

-

1

0

2934

90

-pārējie:

2934

90

30

0

--hlorprotiksēns (INN); tenalidīns (INN) un tā tartrāti un maleāti

-

1

0

2934

90

40

0

--furazolidons (INN)

-

1

0

2934

90

85

0

--7-aminocefalosporānskābe

-

1

0

2934

90

91

0

--(6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamid]-8-okso-5-tio-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-ene-2-karbonskābes sāļi un esteri

-

1

0

2934

90

93

0

--1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridīna bromīds

-

1

0

2934

90

96

0

--pārējie

-

1

0

2935

00

Sulfamīdi:

2935

00

10

0

-3-{1-[7-(heksadecilsulfonilamina)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamīds

-

1

0

2935

00

20

0

-metasulams (ISO)

-

1

0

2935

00

90

0

-pārējie

-

1

0

XI. PROVITAMĪNI, VITAMĪNI UN HORMONI

2936

     

Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (ieskaitot dabiskos koncentrātus), to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, tai skaitā šķīdinātājā:

2936

10

00

0

-provitamīni, tīrā veidā

-

0

0

-vitamīni un to atvasinājumi, tīrā veidā:

2936

21

00

0

--A vitamīni un to atvasinājumi

-

0

0

2936

22

00

0

--B1 vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

23

00

0

--B2 vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

24

00

0

--D- vai DL-pantotēnskābe (B3 vai B5 vitamīni), tās atvasinājumi

-

0

0

2936

25

00

0

--B6 vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

26

00

0

--B12 vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

27

00

0

--C vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

28

00

0

--E vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

29

--pārējie vitamīni un to atvasinājumi:

2936

29

10

0

---B9 vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

29

30

0

---H vitamīns un tā atvasinājumi

-

0

0

2936

29

90

0

---pārējie

-

0

0

2936

90

-pārējie, ieskaitot dabiskos koncentrātus:

--dabiskie vitamīnu koncentrāti:

2936

90

11

0

---dabiskie A+D vitamīnu koncentrāti

-

0

0

2936

90

19

0

---pārējie

-

0

0

2936

90

90

0

--vitamīnu maisījumi, tai skaitā jebkurā šķīdinātājā

-

0

0

2937

     

Dabiskie vai sintezētie hormoni; to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus; pārējie steroīdi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus:

2937

10

00

0

-hipofīzes (priekšējās daivas) un līdzīgie hormoni un to atvasinājumi

g

0

0

-adrenokortikoīdu hormoni un to atvasinājumi:

2937

21

00

0

--kortizons, hidrokortizons, prednizons (dehidrokortizons) un prednizolons (dehidrohidrokortizons)

g

0

0

2937

22

00

0

--halogenētie adrenokortikoīdu hormonu atvasinājumi

g

0

0

2937

29

00

0

--pārējie

g

0

0

       

-pārējie hormoni un to atvasinājumi; pārējie steroīdi, ko izmanto kā hormonus:

2937

91

00

0

--insulīns un tā sāļi

g

0

0

2937

92

00

0

--estrogēni un progestogēni

g

0

0

2937

99

00

0

--pārējie

g

0

0

       

XII. DABISKIE VAI SINTEZĒTIE GLIKOZĪDI UN AUGU ALKALOĪDI UN TO SĀĻI, ĒTERI, ESTERI UN PĀRĒJIE ATVASINĀJUMI

2938

     

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi:

2938

10

00

0

-rutozīds (rutīns) un tā atvasinājumi

-

0

0

2938

90

-pārējie:

2938

90

10

0

--uzpirkstītes glikozīdi

-

0

0

2938

90

30

0

--glicirizīnskābe un glicirizināti

-

0

0

2938

90

90

0

--pārējie

-

0

0

2939

     

Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi:

2939

10

00

0

-opija alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

g

0

0

-hinīna alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2939

21

--hinīns un tā sāļi:

2939

21

10

0

---hinīns un hinīna sulfāts

-

0

0

2939

21

90

0

---pārējie

-

0

0

2939

29

00

0

--pārējie

-

0

0

2939

30

00

0

-kofeīns un tā sāļi

-

0

0

-efedrīni un to sāļi:

2939

41

00

0

--efedrīns un tā sāļi

-

0

0

2939

42

00

0

--pseidoefedrīns un tā sāļi

-

0

0

2939

49

00

0

--pārējie

-

0

0

2939

50

00

0

-teofilīns un aminofilīns (teofilīnetilēndiamīns) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

0

0

       

-melno rudzu graudu alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

 

2939

61

00

0

--ergometrīns un tā sāļi

-

0

0

2939

62

00

0

--ergotamīns un tā sāļi

-

0

0

2939

63

00

0

--lizergīnskābe un tās sāļi

-

0

0

2939

69

00

0

--pārējie

-

0

0

2939

70

00

0

-nikotīns un tā sāļi

-

0

0

2939

90

-pārējie:

--kokaīns un tā sāļi:

2939

90

11

0

---neattīrīts kokaīns

g

0

0

2939

90

19

0

---pārējie

g

0

0

2939

90

30

0

--emetīns un tā sāļi

-

0

0

2939

90

90

0

--pārējie

-

0

0

XIII. PĀRĒJIE ORGANISKIE SAVIENOJUMI

2940

00

   

Ķīmiski tīrie cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukuru ēteri un esteri; šo savienojumu sāļi, izņemot 2937., 2938. un 2939. preču pozīcijā minētos savienojumus:

2940

00

10

0

-ramnoze, rafinoze un mannoze

-

0

0

2940

00

90

0

-pārējie

-

0

0

2941

Antibiotikas:

2941

10

   

-penicilīni un to atvasinājumi ar penicilānskābes struktūru; šo savienojumu sāļi:

2941

10

10

0

--amoksicilīns (INN) un tā sāļi

-

0

0

2941

10

20

0

--ampicilīns(IMM), metampicilīns (INN), pivampicilīns (INN) un to sāļi

-

0

0

2941

10

90

0

--pārējie

-

0

0

2941

20

-streptomicīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2941

20

30

0

--dihidrostreptomicīns, tā sāļi, esteri un hidrāti

-

0

0

2941

20

80

0

--pārējie

-

0

0

2941

30

00

0

-tetraciklīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

0

0

2941

40

00

0

-hloramfenikols (levomicetīns) un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

0

0

2941

50

00

0

-eritromicīns un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

0

0

2941

90

00

0

-pārējie

-

0

0

2942

00

00

0

Pārējie organiskie savienojumi

-

1

0