Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2003. - 30.04.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 30. oktobra likumu: Par akcīzes nodokli.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem
I nodaļa.
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Muitas likumā un likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) alkoholiskie dzērieni — vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šīs daļas 5.punktā;

2) vīns:

a) negāzēts vīns — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošais vīns — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

3) raudzētie dzērieni:

a) negāzēti raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošie raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

4) starpprodukti — produkti (izņemot vīnu un raudzētos dzērienus), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procenti no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes;

5) pārējie alkoholiskie dzērieni:

a) spirts — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2207, 220890910 un 220890990,

b) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2208, izņemot spirtu,

c) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, bet neatbilst šīs daļas 2., 3. un 4.punktā minētajiem nosacījumiem,

d) jebkuri citi pārtikas produkti, kuros faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot tos, kuri minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā un šā punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā;

6) akcīzes nodokļa marka — Valsts ieņēmumu dienesta izdota īpaša alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka, kas tiek piestiprināta alkoholisko dzērienu pudelei (vai citam fasējumam) un apliecina, ka ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni ir ņemti valsts kontrolē a t bilstoši alkoholiskajiem dzērieniem noteiktā akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem un alkoholiskajiem dzērieniem ir legāla izcelsme;

7) akcīzes preču noliktava — alkoholisko dzērienu akcīzes preču noliktava — Valsts ieņēmumu dienesta kontrolēta vieta, kur noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem vai nosūta alkoholiskos dzērienus, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma nosacījumiem;

8) noliktavas turētājs — akcīzes preču noliktavas turētājs — juridiskā persona, kurai ir Valsts ieņēmumu dienesta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu un kuras īpašumā vai valdījumā ir akcīzes preču noliktava;

9) licencēts importētājs — juridiskā persona, kura Alkohola aprites likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam un kurai nav noliktavas turētāja statusa;

10) atliktā nodokļa maksāšana — akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz alkoholisko dzērienu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.1999. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Šis likums attiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem, kurus ražo, pārstrādā, glabā, realizē, saņem vai nosūta Latvijas Republikas muitas teritorijā, un nosaka kārtību, kādā alkoholiskie dzērieni tiek aplikti ar akcīzes nodokli (turpmāk — nodoklis).

(2) Kārtību, kādā veicama uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem dzērieniem Latvijas Republikas muitas teritorijā (ražošana, pārstrādāšana, pārvadāšana, glabāšana, ievešana, izvešana, realizācija), nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi.

(3) Likums neattiecas uz produktiem, kuriem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli alum”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir šādi alkoholiskie dzērieni:

1) vīns;

2) raudzētie dzērieni;

3) starpprodukti;

4) (izslēgts ar 12.12.2002. likumu);

5) pārējie alkoholiskie dzērieni.

(2) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu vai norunu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas alkoholiskos dzērienus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) noliktavas turētāji šajā likumā noteiktajos gadījumos;

3) citas personas saskaņā ar šā likuma 16.pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

5.pants. Alkoholisko dzērienu marķēšana

(1) Visi alkoholiskie dzērieni ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt alkoholiskos dzērienus:

1) Latvijas Republikas muitas teritorijā — tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās, ja saņemta Valsts ieņēmumu dienesta atļauja;

2) ārvalstīs — ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā.

(3) Kārtību, kādā alkoholiskie dzērieni marķējami ar akcīzes nodokļa markām, nosaka Ministru kabinets.

(4) Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) "Rīgas melno balzamu", kas iepildīts māla krūkās,

b) alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem,

c) alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 8.panta ceturto daļu,

d) vīnu, kuru fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā savam patēriņam;

2) alkoholiskos dzērienus, kurus uzglabā, pārvieto vai realizē:

a) akcīzes preču noliktavās,

b) Muitas likumā un normatīvajos aktos noteiktajās vietās, kur alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt un realizēt, nemaksājot nodokli,

c) saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

6.pants. Akcīzes preču noliktava

(1) Alkoholisko dzērienu ražošana, pārstrāde un fasēšana atļauta tikai akcīzes preču noliktavā.

(11) Visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem ir samaksāts nodoklis vai tie ir atbrīvoti no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.

(2) Alkoholisko dzērienu uzglabāšana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, atļauta tikai akcīzes preču noliktavā, izņemot Muitas likumā noteiktos gadījumus.

(3) Noliktavas turētājs atbild par visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri tiek novietoti akcīzes preču noliktavā, kā arī uzskaita un reģistrē jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem šajā akcīzes preču noliktavā.

(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 14.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(5) Kārtību, kādā atļauts izveidot un turēt akcīze s preču noliktavu, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

7.pants. Nodokļa likmes un to piemērošana

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) vīnam (par 100 litriem) — 30 latu;

2) pārējiem raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 30 latu;

3) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 42 lati,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 15 tilpumprocentiem līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 latu;

4) (izslēgts ar 12.12.2002. likumu);

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 550 latu.

(2) Aprēķinot nodokli, šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 20 grādu temperatūrā pēc Celsija.

(3) Vīnam, kuru fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā savam patēriņam virs šā likuma 8.panta pirmās daļas 7.punkta “a” apakšpunktā noteiktā daudzuma, nodokļa likmi nosaka divkāršā apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās nodokļa likmes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.1999., 25.11.1999. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

II nodaļa.
Atbrīvojumi un atvieglojumi

8.pants. Atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvoti:

1) denaturēti alkoholiskie dzērieni;

2) alkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

3) alkoholiskie dzērieni, kas zuduši nepārvaramas varas dēļ;

4) spirts medicīnas, veterinārmedicīnas un farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām;

5) spirts, ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu:

a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai,

c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā;

6) vīns vai raudzētie dzērieni, kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam;

7) alkoholiskie dzērieni, kurus fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved savam patēriņam šādā apjomā:

a) negāzēts vīns — līdz diviem litriem,

b) starpprodukti, raudzētie dzērieni un dzirkstošie vīni — līdz diviem litriem vai citi alkoholiskie dzērieni — līdz vienam litram,

c) minētie alkoholiskie dzērieni sortimentā — proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

8) alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ievērojot šā panta trešās daļas nosacījumus;

9) spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209;

10) spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

11) produkti, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina, denaturē vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.

(2) Kārtību, kādā denaturējami alkoholiskie dzērieni, nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.1999., 25.11.1999. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

9.pants. Atvieglojumi

(Izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

III nodaļa.
Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

10.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem:

1) kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) kurus nepieciešams marķēt ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas;

4) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) kurus patērē akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanu);

6) kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā;

7) kurus konstatē kā iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.) šā likuma 15. vai 15.1 pantā minētajos gadījumos;

8) kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

11.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus. Nodokļa maksāšanai par vīnu, kuru fiziskā perona ieved savam patēriņam, drīkst izmantot arī skaidrās naudas norēķinus.

(3) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, ja šajā likumā nav noteikts citādi, maksā vienā no šādiem gadījumiem:

1) pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

2) par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(4) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta “a”, “b” un “d” apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Noliktavas turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri taksācijas periodā izvesti no akcīzes preču noliktavas, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto alkoholisko dzērienu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā, ievērojot šā likuma 17.panta noteikumus.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanu), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par konstatēto alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par konstatēto alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no dienas, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 10.panta 8.punktā minētajos gadījumos, kā arī par konstatēto alkoholisko dzērienu iztrūkumu šā likuma 15.1 pantā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 10.panta 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 16.panta noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

12.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu licencēts importētājs vai noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

13.pants. Akcīzes nodokļa marku izsniegšana un saņemšana

(1) Akcīzes nodokļa markas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Akcīzes nodokļa markas var saņemt:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavu turētāji.

(3) Saņemot akcīzes nodokļa markas, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs šā likuma 14.pantā paredzētajā kārtībā iesniedz nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(31) Alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.

(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis šīs akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā un devītajā daļā minētos gadījumus.

(5) Atdotās akcīzes nodokļa markas ir iznīcināmas, izņemot tās, kuras ir akcīzes nodokļa marku ražotājuzņēmuma oriģināliepakojumā. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu.

(6) Ja Valsts ieņēmumu dienests licencētam importētājam vai noliktavas turētājam izsniedzis bojātas vai nederīgas akcīzes nodokļa markas, šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētie izdevumi licencētam importētājam vai noliktavas turētājam nav jāsedz. Valsts ieņēmumu dienests atdotās bojātās vai nederīgās akcīzes nodokļa markas apmaina pret jaunām akcīzes nodokļa markām.

( 7) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, nodoklis, kas aprēķināts atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām, attiecīgam licencētam importētājam vai noliktavas turētājam nav jāmaksā.

(8) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, par kurām nodoklis ir samaksāts, samaksātais nodoklis tiek pārskaitīts turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā licencēta importētāja vai noliktavas turētāja rakstveida pieprasījuma tiek atmaksāts 15 dienu laikā. Attiecīgais licencēts importētājs vai noliktavas turētājs sedz šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētos izdevumus.

(9) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās akcīzes nodokļa markas to ražotājuzņēmuma oriģināliepakojumā, šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētie izdevumi licencētam importētājam vai noliktavas turētājam nav jāsedz.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

14.pants. Nodrošinājumi

(1) Lai veiktu darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, licencēts importētājs un noliktavas turētājs iesniedz nodrošinājumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu, ar kuru tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus.

(21) Nodrošinājumu atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm iesniedz par alkoholiskajiem dzērieniem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 11.panta trešās daļas 2.punktu un piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos alkoholiskos dzērienus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

(22) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētie alkoholiskie dzērieni tiks atbrīvoti no nodokļa, tiks izmantoti citu alkoholisko dzērienu ražošanā vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ. Minētais nosacījums attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisko dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.

(3) Ministru kabinets paredz nosacījumus, kuru izpildes gadījumā noliktavas turētājam, kas ražo alkoholiskos dzērienus, var tikt samazināts nodrošinājuma lielums.

(4) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu)

(5) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

1) vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apjomam;

2) vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laika periodam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apjomam.

(6) Par nodrošinājumu var izmantot:

1) drošības naudu;

2) saistības izpildes apdrošināšanas polisi;

3) kredītiestādes galvojumu;

4) ķīlas līgumu, ko noliktavas turētājs vai licencēts importētājs noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu.

(7) Ja attiec īgs licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdod taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas ir iesniedzis vienreizēju nodrošinājumu, kurš aprēķināts atbilstoši izsniegtajām akcīzes nodokļa markām, tad nodrošinājums, kas atbilst nodokļa summai, kuru nosaka atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, tiek dzēsts vai atdots iesniedzējam pēc šā likuma 13.panta ceturtajā un piektajā daļā minēto izdevumu segšanas.

(8) Kārtību, kādā iesniedzami, dzēšami un atdodami nodrošinājumi, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.1999. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

15.pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana, pārvietojot alkoholiskos dzērienus

(1) Licencētam importētājam šajā likumā noteiktajā kārtībā atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot aprēķinātajam nodoklim par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

(2) Noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot aprēķinātajam nodoklim par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus:

1) no vienas akcīzes preču noliktavas pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 14.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs — alkoholisko dzērienu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs — alkoholisko dzērienu nosūtītājs — var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs — alkoholisko dzērienu saņēmējs.

(3) Licencēts importētājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, un noliktavas turētājs, kas veic šā panta otrajā daļā minētās darbības, nemaksā aprēķināto nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka alkoholiskie dzērieni atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie ir saņemti akcīzes preču noliktavā;

2) tie ir izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

(4) Licencēts importētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

15.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz alkoholiskajiem dzērieniem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem šā likuma 14.pantā minēto nodrošinājumu neiesniedz.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

IV nodaļa.
Atbildība un alkoholisko dzērienu inventarizācija

16.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums “Par nodokļiem un nodevām”.

(11) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(2) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt alkoholiskos dzērienus, kuri ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, bet par kuriem nav samaksāts nodoklis un nav iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums par minēto darbību izpildi vai kuri tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.

(21) Alkoholisko dzērienu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem alkoholisko dzērienu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(3) Konfiscētie alkoholiskie dzērieni ir iznīcināmi, pārstrādājami vai denaturējami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Ja persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma noteikumus (tajā skaitā veic alkoholisko dzērienu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras, veic alkoholisko dzērienu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot alkoholiskos dzērienus, veic jebkuras citas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.

(6) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde par to rakstveidā informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu.

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir alkoholiskie dzērieni, ar kuriem veiktas šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto alkoholisko dzērienu valdītājs.

(8) Alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu, aizliegts izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam atbrīvojumam) vai nodot personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(9) Ja šā panta astotā daļa netiek ievērota, par minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem maksājams nodoklis un soda nauda šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi no nodokļa atbrīvotus alkoholiskos dzērienus un nav ievērojusi šā panta astotajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem atļauts piemērot atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

17.pants. Alkoholisko dzērienu inventarizācija

(1) Noliktavas turētājs inventarizē alkoholiskos dzērienus, kas atrodas akcīzes preču noliktavā, pēc stāvokļa uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu.

(2) Inventarizācijas rezultāti uzrādāmi grāmatvedības reģistros un nodokļa deklarācijā šajā likumā noteiktajā termiņā.

(3) Ja inventarizācijā tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, novērtējumu starpība — pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.) — uzrādāma gan grāmatvedības reģistros, gan nodokļa deklarācijā, ievērojot šādu kārtību:

1) ja inventarizācijā konstatē pārpalikumu, to apliek ar nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei;

2) ja inventarizācijā konstatē iztrūkumu, to apliek ar nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei, izņemot iztrūkumu, kas:

a) atbilst Ministru kabineta apstiprinātajām normām,

b) radies šā likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā minēto zaudējumu rezultātā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta otrā daļa, ceturtās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā un otrā daļa attiecībā uz alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu izgatavošanai un realizācijai, piemērojama, sākot ar 1999.gada 1.jūliju.

2. Līdz 1999.gada 30.jūnijam alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumi, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu izgatavošanai un realizācijai:

1) ir nodokļa maksātāji un drīkst saņemt akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 13.panta otro daļu;

2) nodokli par katras pagājušās dekādes faktisko apgrozījumu samaksā kārtējā mēneša 13. un 23.datumā un nākamā mēneša 3.datumā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas;

3) nemaksā nodokli (iesniedzot nodrošinājumu) par saražoto produkciju, kuru izved:

a) uz akcīzes preču noliktavu,

b) no Latvijas Republikas muitas teritorijas,

c) uz muitas noliktavu.

3. Ministru kabinets līdz 2003.gadam izstrādā šā likuma grozījumus, lai šā likuma 1., 8. un 9.pantu saskaņotu ar attiecīgajām Eiropas Savienības prasībām.

4. Šā likuma 7.panta otrā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

5. Šajā likumā lietotās atsauces uz Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2003.gada versijai.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1992/12/EEC, 1992/83/EEC un 1992/84/EEC.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 11.novembrī
Likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"
pielikums

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

01.01.2003