XVII N O D A Ļ A

SAUSZEMES, GAISA UN ŪDENS TRANSPORTLĪDZEKĻI UN TO IEKĀRTAS

Piezīmes:

1. Šajā nodaļā nav ietverti izstrādājumi, kas minēti 9501., 9503. vai 9508. preču pozīcijā, kā arī bobsleja kamanas, sporta kamanas un līdzīgi izstrādājumi, kas minēti 9506. preču pozīcijā.

2. Jēdziens "daļas" un "daļas un piederumi" neatkarīgi no tā, vai tos var vai nevar klasificēt kā šīs nodaļas preces, neietver sevī šādus izstrādājumus:

a) jebkura materiāla savienojumus, paplāksnes u.tml. izstrādājumus (klasificē 8484. preču pozīcijā atbilstoši to materiālam) vai līdzīgus izstrādājumus no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu) (4016. preču pozīcija);

b) vispār lietojamas metāla daļas, kas minētas XV nodaļas 2. piezīmē, vai līdzīgas plastmasas preces (39. grupa);

c) 82. grupas izstrādājumus (instrumentus);

d) 8306. preču pozīcijas izstrādājumus;

e) 8401.-8479. preču pozīcijā minētās mašīnas, aparātus vai to daļas; 8481. vai 8482. preču pozīcijā minētos izstrādājumus vai, ja tie ir dzinēju vai motoru atsevišķas daļas, 8483. preču pozīcijā minētos izstrādājumus;

f) elektriskās mašīnas vai iekārtas (85. grupa);

g) 90. grupas izstrādājumus;

h) 91. grupas izstrādājumus;

i) ieročus (93. grupa);

j) lampas vai gaismas ķermeņus un apgaismošanas ierīces (9405. preču pozīcija);

k) sukas kā transportlīdzekļu daļas (9603. preču pozīcija).

3. 86.-88. grupā jēdziens "daļas" un "daļas un piederumi" neietver daļas un piederumus, kas netiek izmantotas tikai vai galvenokārt ar šo grupu izstrādājumiem. Daļas vai piederumi, kas atbilst divu vai vairāku šīs grupas preču pozīciju aprakstiem, tiek klasificētas tajā preču pozīcijā, kura atbilst šo daļu vai piederumu galvenajam lietošanas veidam.

4. Šajā nodaļā:

a) transportlīdzekļi, kas speciāli konstruēti braukšanai gan pa ceļu, gan dzelzceļu, tiek klasificēti atbilstošajā 87. grupas preču pozīcijā;

b) amfībijas tipa motorizēti transportlīdzekļi tiek klasificēti atbilstošajā 87. grupas preču pozīcijā;

c) lidmašīnas, kas speciāli konstruētas tā, lai tās varētu izmantot arī kā ceļu satiksmes līdzekļus, tiek klasificētas atbilstošajā 88. grupas preču pozīcijā.

5. Aparātus uz gaisa spilvena šajā nodaļā klasificē kā tā veida transportlīdzekļus, kuram tie visvairāk atbilst, konkrēti:

a) 86. grupā, ja tie pārvietojas pa vadotni (vilcieni uz gaisa spilvena);

b) 87. grupā, ja tie paredzēti braukšanai pa sauszemi vai pa sauszemi un ūdeni;

c) 89. grupā, ja tie paredzēti kustībai pa ūdeni neatkarīgi no tā, vai tie var izbraukt krastā vai krasta piestātnē vai var braukt pa ledu.

Daļas un piederumi aparātiem uz gaisa spilvena tiek klasificēti tāpat kā šie aparāti saskaņā ar iepriekšējo piezīmi.

Ceļa aprīkojums vilcieniem uz gaisa spilvena tiek klasificēts tāpat kā dzelzceļa sliežu aprīkojums, un šo transporta sistēmu signalizācijas iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai - kā dzelzceļa signalizācijas iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai.

Papildpiezīmes:

1. Saskaņā ar 89. grupas 3. papildpiezīmi instrumenti un izstrādājumi, kas nepieciešami spēkratu, lidaparātu vai kuģu apkopei vai remontam, tiek klasificēti kopā ar tiem spēkratiem, lidaparātiem vai kuģiem, kuriem tie tiek pievienoti, tāpat kā citi piederumi, kurus uzrāda kopā ar spēkratiem, lidaparātiem, ja tie ir šo spēkratu, lidaparātu vai kuģu normāla aprīkojuma daļa un parasti tiek pārdota kopā ar tiem.

2. Vispārīgo noteikumu 2."a" punkta nosacījumi pēc deklaranta prasības un atbilstoši kompetentu iestāžu noteikumiem attiecināms arī uz 8608., 8805., 8905. un 8907. preču pozīcijā minētajām precēm, kuras importē nepilnā komplektā.

86. G R U P A

DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO DAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU CEĻA APRĪKOJUMS UN TĀ DAĻAS; VISU VEIDU MEHĀNISKĀS (IESKAITOT ELEKTROMEHĀNISKĀS) SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) dzelzceļa vai tramvaju ceļa koka vai betona gulšņi, betona vadotnes sekcijas vilcieniem uz gaisa spilvena (4406. vai 6810. preču pozīcija);

b) dzelzceļa vai tramvaju ceļa melnā metāla konstrukciju materiāli (7302. preču pozīcija) vai

c) elektriskās signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai kontroles nodrošināšanai (8530. preču pozīcija).

2. 8607. preču pozīcija ietver:

a) asis, riteņus, riteņpārus, metāla bandāžas, rumbas un pārējās riteņu daļas;

b) rāmjus, apakšrāmjus, ratiņus un motorratiņus;

c) bukses, bremzes;

d) ritošā sastāva buferus; jūgkāšus un pārējās jūgierīces un savienojumus;

e) vagonu piederumus.

3. Saskaņā ar 1. piezīmi 8608. preču pozīcija ietver:

a) ceļa posmu komplektus, griezuļus, strupceļa atduras, kraušanas aprīkojumu;

b) semaforus, mehāniskos signāldiskus, pārmiju mehānismus, signālu un pārmiju vadības mehānismus un citas signalizācijai, kustības drošībai vai kontrolei paredzētas un ar elektrisko apgaismojumu apgādātas vai neapgādātas mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) iekārtas dzelzceļiem, tramvajiem, ceļiem, tiem piekļautiem iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietu objektiem, ostu iekārtām vai lidlaukiem.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8601

     

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu vai elektroakumulatoriem:

8601

10

00

0

-kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

gab.

20

15

8601

20

00

0

-kas darbojas ar elektroakumulatoriem

gab.

20

15

8602

     

Pārējās dzelzceļa lokomotīves; tenderi:

     

8602

10

00

0

-dīzeļelektriskās lokomotīves

-

20

15

8602

90

00

0

-pārējās

-

20

15

8603

     

Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrises, autodrezīnas, izņemot 8604. preču pozīcijā minētās:

8603

10

00

0

-kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

gab.

20

15

8603

90

00

0

-pārējie

gab.

20

15

8604

00

00

0

Vilcienu vai tramvaju vagoni, kas paredzēti ceļa darbu mehanizācijai, remontam vai tehniskajām apkopēm, pašgājēji vai nepašgājēji (piemēram, darbnīcvagoni, celtņi, gulšņu blietes, ceļa lāgotāji, balansēšanas un kontrolmērījumu vagoni)

gab.

20

15

8605

00

00

0

Vilcienu vai tramvaju pasažieru vagoni, nepašgājēji piekabināmie vagoni; piekabināmie bagāžas, pasta un pārējie speciālie vilciena vai tramvaja vagoni, nepašgājēji, izņemot 8604. preču pozīcijā minētos

gab.

20

15

8606

     

Vilciena vai tramvaja kravas vagoni, nepašgājēji:

     

8606

10

00

0

-cisternvagoni un tiem līdzīgie

gab.

20

15

8606

20

00

0

-izotermiskie vai refrižeratorvagoni, izņemot 8606 10. subpozīcijā minētos

gab.

20

15

8606

30

00

0

-pašizgāzēji vagoni, izņemot 8606 10. vai 8606 20. subpozīcijā minētos

gab.

20

15

       

-pārējie:

     

8606

91

   

--segtie:

     

8606

91

10

0

---speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu transportēšanai (Euratom)

gab.

20

15

8606

91

90

0

---pārējie

gab.

20

15

8606

92

00

0

--vaļējie, ar vairāk nekā 60 cm augstiem nenoņemamiem bortiem

gab.

20

15

8606

99

00

0

--pārējie

gab.

20

15

8607

     

Lokomotīvju, pārējā dzelzceļa ritošā sastāva un tramvaju mezgli un daļas:

 
       

-visu tipu ratiņi, riteņpāri un riteņi, to daļas:

     

8607

11

00

0

--motorratiņi

-

1

0

8607

12

00

0

--pārējie ratiņi

-

1

0

8607

19

   

--pārējie, ieskaitot daļas:

     
       

---samontēti vai nesamontēti riteņpāri, riteņi un pārējās ratiņu daļas:

 

8607

19

01

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

1

0

8607

19

11

0

----no presētā tērauda

-

1

0

8607

19

18

0

----pārējās

-

1

0

       

---visu tipu ratiņu detaļas:

     

8607

19

91

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

1

0

8607

19

99

0

----pārējās

-

1

0

       

-bremžu sistēmas un to daļas:

     

8607

21

   

--pneimatiskie bremžu mehānismi un to daļas:

     

8607

21

10

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

1

0

8607

21

90

0

---pārējās

-

1

0

8607

29

   

--pārējās:

     

8607

29

10

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

1

0

8607

29

90

0

---pārējās

-

1

0

8607

30

   

-kāši un pārējās sakabes daļas, buferi, to daļas:

     

8607

30

01

0

--no čuguna vai lietā tērauda

-

1

0

8607

30

99

0

--pārējās

-

1

0

       

-pārējās:

     

8607

91

   

--lokomotīvēm:

     

8607

91

10

0

---bukses un to daļas

-

1

0

       

---pārējās:

     

8607

91

91

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

1

0

8607

91

99

0

----pārējās

-

1

0

8607

99

   

--pārējās:

     

8607

99

10

0

---bukses un to daļas

-

1

0

8607

99

30

0

---virsbūves un to daļas

-

1

0

8607

99

50

0

---šasijas un to daļas

-

1

0

8607

99

90

0

---pārējās

-

1

0

8608

00

   

Dzelzceļa vai tramvaju ceļa ierīces (griezuļi u.tml.); mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai kontroles nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem un tiem piekļautajiem objektiem; to daļas:

8608

00

10

0

-iekārtas dzelzceļam vai tramvaju ceļiem

-

1

0

8608

00

30

0

-pārējās iekārtas

-

1

0

8608

00

90

0

-daļas

-

1

0

8609

00

   

Konteineri (ieskaitot konteinerus šķidrumu pārvadāšanai), kas speciāli paredzēti un iekārtoti pārvadāšanai vienā vai vairākos transporta veidos:

8609

00

10

0

-tilpnes ar pretradiācijas svina pārklājumu augstradioaktīvu vielu transportēšanai (Euratom)

gab.

6

3

8609

00

90

0

-pārējie

gab.

6

3