VI N O D A Ļ A

ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN SASKARNOZARU PRODUKCIJA

Piezīmes:

1. a) Preces (izņemot radioaktīvas rūdas), kas atbilst 2844. vai 2845. preču pozīcijas aprakstam, jāklasificē šajās preču pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras preču pozīcijā;

b) saskaņā ar "a" paragrāfu preces, kas atbilst 2843. vai 2846. preču pozīcijas aprakstam, jāklasificē šajās preču pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras preču pozīcijā.

2. Saskaņā ar 1. piezīmi preces, kas var tikt minētas 3004., 3005., 3006., 3212., 3303., 3304., 3305., 3306., 3307., 3506., 3707. vai 3808. preču pozīcijā un safasētas vai iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā, jāklasificē šajās preču pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras preču pozīcijā.

3. Preces komplektos, kas sakomplektēti no diviem vai vairākiem atsevišķiem komponentiem, no kuriem daži vai visi komponenti ietverti šajā nodaļā un paredzēti sajaukšanai, lai iegūtu produktus, kas minēti VI vai VII nodaļā, jāklasificē šiem produktiem atbilstošās preču pozīcijās ar noteikumu, ka šie komponenti:

a) ņemot vērā to iesaiņošanas veidu, tiešām paredzēti kopīgai lietošanai, tos sākotnēji nepārsaiņojot vai nepārfasējot;

b) piegādājami kopā un

c) identificējami pēc to rakstura vai pēc relatīvām proporcijām, kādās tie pārstāvēti kā komponenti, kas papildina viens otru.

28. G R U P A

NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI: DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI

Piezīmes:

1. Ja nav īpašu piebilžu, šīs grupas preču pozīcijās ir ietverti tikai:

a) atsevišķi ķīmiskie elementi un noteikta ķīmiska sastāva savienojumi, kas satur vai nesatur piemaisījumus;

b) "a" paragrāfā minētie produkti, kas izšķīdināti ūdenī;

c) "a" paragrāfā minētie produkti, kas izšķīdināti citos šķīdinātājos, ar noteikumu, ka šī šķīdināšana ir parasta un nepieciešama metode to saglabāšanai un transportēšanai, saglabājot šo produktu īpašības, un ka netiek pieļauta to lietošana citām nevis tradicionālām vajadzībām;

d) "a", "b" vai "c" paragrāfā minētie produkti ar pievienoto stabilizatoru (ieskaitot pretsacietēšanas piedevu), kas nepieciešams to saglabāšanai vai transportēšanai;

e) "a", "b", "c" vai "d" paragrāfā minētie produkti ar pretputekļu līdzekļu vai krāsvielu piedevām, kas nepieciešamas, lai atvieglotu to identificēšanu vai drošības nolūkiem, ar noteikumu, ka šīs piedevas saglabā īpašības, kas nepieļauj to izmantošanu citām nevis tradicionālām vajadzībām.

2. Papildus ditionītiem un sulfoksilātiem, kas stabilizēti ar organiskām vielām (2831. preču pozīcija), neorganisko bāzu karbonātiem un peroksikarbonātiem (2836. preču pozīcija), neorganisko bāzu cianīdiem, cianīdu oksīdiem un kompleksiem cianīdiem (2837. preču pozīcija), neorganisko bāzu fulminātiem, cianātiem un tiocianātiem (2838. preču pozīcija), 2843.- 2846. preču pozīcijā minētajiem organiskajiem produktiem un karbīdiem (2849. preču pozīcija) šajā grupā jāklasificē tikai šādi ūdeņraža savienojumi:

a) ūdeņraža oksīdi, ciānūdeņradis, sprāgstošā, izociānskābe, tiociānskābe un pārējās parastās vai saliktās cianogēnās skābes (2811.preču pozīcija);

b) ūdeņraža oksīdhalogenīdi (2812. preču pozīcija);

c) sērūdeņradis (2813. preču pozīcija);

d) tiokarbonāti, selēnkarbonāti, telūrkarbonāti, selēncianāti, telūrcianāti, tetratiocianātdiaminohromāti un pārējie saliktie neorganisko bāzu cianāti (2842. preču pozīcija);

e) ūdeņraža peroksīds, cietināts ar urīnvielu (2847. preču pozīcija), ūdeņraža oksīdsulfīds, ūdeņraža halogenīdsulfīdi, ciāns, ciānhalogenīdi, ciānamīds un tā metālu atvasinājumi (2851. preču pozīcija), izņemot kalcija ciānamīdu gan tīrā veidā, gan ar piemaisījumiem (31. grupa).

3. Saskaņā ar VI nodaļas 1. piezīmes norādījumiem šajā grupā nav ietverti:

a) nātrija hlorīds vai magnija oksīds, tīri vai ar piemaisījumiem, kā arī pārējie produkti, kas minēti V nodaļā;

b) organiski neorganiskie savienojumi, izņemot 2. piezīmē minētos;

c) produkti, kas minēti 31. grupas 2., 3., 4. vai 5. piezīmē;

d) neorganiskie produkti, kurus izmanto kā luminoforus un kuri minēti 3206. preču pozīcijā;

e) mākslīgais grafīts (3801. preču pozīcija), produkti, ko izmanto ugunsdzēšu lādiņiem vai kas ietilpst ugunsdzēšanas granātu sastāvā (3813. preču pozīcija), mazumtirdzniecībai iesaiņoti tintes traipu izņemšanas sastāvi (3824. preču pozīcija), sārmu un sārmzemju metālu halogenīdu mākslīgi izaudzētie kristāli (izņemot optiskos elementus), kuru svars nav mazāks par 2,5 g katram (3824. preču pozīcija);

f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie) vai šo akmeņu putekļi un pulveris (7102.- 7105. preču pozīcija) vai dārgmetāli un to sakausējumi, kas minēti 71. grupā;

g) tīrie metāli vai metāli ar piemaisījumiem, metāla sakausējumi vai metālkeramika, ieskaitot sakusušus metālu karbīdus, (metālu karbīdi, sakusuši ar metālu), kas minēti XV nodaļā, vai

h) optiskie elementi, piemēram, sārmu un sārmzemju metālu halogenīdi (9001. preču pozīcija).

4. Noteikta ķīmiskā sastāva saliktās skābes, kas satur nemetālu saturošas skābes un minētas II apakšgrupā, un metālu saturošas skābes, kas minētas IV apakšgrupā, jāklasificē 2811. preču pozīcijā.

5. 2826.- 2842. preču pozīcijā ietverti tikai metāla vai amonija sāļi vai peroksisāļi. Dubultie vai saliktie sāļi jāklasificē 2842. preču pozīcijā, ja kontekstā nav norādīts citādi.

6. 2844. preču pozīcijā ietverti tikai:

a) tehnēcijs (43. kārtas numurs), prometijs (61. kārtas numurs), polonijs (84. kārtas numurs) un visi elementi, kuru kārtas numurs ir lielāks par 84;

b) dabiskie vai mākslīgie radioaktīvie izotopi (ieskaitot XIV un XV nodaļā minētos dārgmetālu vai parasto metālu izotopus), maisījumos vai atsevišķi;

c) šo elementu vai izotopu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie vai neorganiskie savienojumi, maisījumos vai atsevišķi;

d) sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur šos elementus vai to izotopus, kā arī minēto elementu un izotopu neorganiskie un organiskie savienojumi ar vairāk nekā 0,002 mikrokirī/g lielu relatīvo radioaktivitāti;

e) izlietoti (ar samazinātu radioaktivitāti) kodolreaktoru degvielas elementi;

f) izmantošanai derīgi vai nederīgi radioaktīvie atkritumi.

Šajā piezīmē un 2844. un 2845. preču pozīcijā termins "izotopi" nozīmē:

- atsevišķus nuklīdus, izņemot nuklīdus, kas pastāv dabā monoizotopu stāvoklī,

- viena elementa izotopu maisījumus, kas bagātināti ar vienu vai vairākiem iepriekš minētiem izotopiem, t.i., elementi ar mākslīgi mainītu dabisko izotopu sastāvu.

7. 2848. preču pozīcijā ietverts vara fosfīds, kas satur vairāk nekā 15% fosfora.

8. Ķīmiskie elementi (piemēram, silīcijs un selēns), ko izmanto elektronikā, jāklasificē šajā grupā ar noteikumu, ka tiem neapstrādātā veidā ir iegarena forma vai cilindru vai stieņu forma. Gadījumos, kad tiem ir diska, plāksnes vai līdzīga forma, tie minēti 3818. preču pozīcijā.

Papildpiezīme:

Ja nav īpašu piebilžu, sāļos, kas minēti subpozīcijās, ietverti skābju sāļi un bāžu sāļi.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

       

I. ĶĪMISKIE ELEMENTI

     

2801

     

Fluors, hlors, broms, jods:

     

2801

10

00

0

-hlors

-

0

0

2801

20

00

0

-jods

-

1

0

2801

30

   

-fluors; broms:

     

2801

30

10

0

--fluors

-

1

0

2801

30

90

0

--broms

-

1

0

2802

00

00

0

Sublimētais un nogulsnētais sērs; koloidālais sērs

-

1

0

2803

00

   

Ogleklis (oglekļa kvēpi un pārējās oglekļa formas, kas citur nav minētas):

 

2803

00

10

0

-metāna kvēpi

-

1

0

2803

00

80

0

-pārējie

-

1

0

2804

     

Ūdeņradis, inertās gāzes un pārējie nemetāli:

     

2804

10

00

0

-ūdeņradis

m3

1

0

       

-inertās gāzes:

     

2804

21

00

0

--argons

m3

1

0

2804

29

   

--pārējās:

     

2804

29

10

0

---hēlijs

m3

1

0

2804

29

90

0

---pārējās

m3

1

0

2804

30

00

0

-slāpeklis

m3

1

0

2804

40

00

0

-skābeklis

m3

1

0

2804

50

   

-bors; telūrs:

     

2804

50

10

0

--bors

-

1

0

2804

50

90

0

--telūrs

-

1

0

       

-silīcijs:

     

2804

61

00

0

--kas satur ne mazāk kā 99,9% silīcija

-

1

0

2804

69

00

0

--pārējais

-

0

0

2804

70

00

0

-fosfors

-

1

0

2804

80

00

0

-arsēns

-

1

0

2804

90

00

0

-selēns

-

1

0

2805

     

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs, tai skaitā maisījumos un sakausējumos; dzīvsudrabs:

       

-sārmu metāli:

     

2805

11

00

0

--nātrijs

-

1

0

2805

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-sārmzemju metāli:

     

2805

21

00

0

--kalcijs

-

1

0

2805

22

00

0

--stroncijs un bārijs

-

1

0

2805

30

   

-retzemju metāli, skandijs un itrijs, tai skaitā maisījumos un sakausējumos:

 

2805

30

10

0

--maisījumi vai sakausējumi

-

1

0

2805

30

90

0

--pārējie

-

1

0

2805

40

   

-dzīvsudrabs:

     

2805

40

10

0

--kannās ar neto tilpumu 35,4 kg (standartmasa), ar FOB cenu ne vairāk kā 224 € par kannu

-

1

0

2805

40

90

0

--pārējais

-

1

0

 

II. NEORGANISKĀS SKĀBES UN NEORGANISKIE SKĀBEKĻA SAVIENOJUMI AR NEMETĀLIEM

2806

     

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfonskābe:

     

2806

10

00

0

-hlorūdeņradis (sālsskābe)

-

1

0

2806

20

00

0

-hlorsulfonskābe

-

1

0

2807

00

   

Sērskābe; oleums:

     

2807

00

10

0

-sērskābe

-

1

0

2807

00

90

0

-oleums

-

1

0

2808

00

00

0

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

-

1

0

2809

     

Difosfora pentoksīds; fosforskābe un polifosforskābes:

     

2809

10

00

0

-difosfora pentoksīds

kg P2O5

1

0

2809

20

00

0

-fosforskābe un polifosforskābes

kg P2O5

1

0

2810

00

   

Bora oksīdi; borskābes:

     

2810

00

10

0

-dibora trioksīds

-

1

0

2810

00

90

0

-pārējie

-

1

0

2811

     

Pārējās neorganiskās skābes un pārējie neorganiskās skābes saturoši nemetālu savienojumi:

-pārējās neorganiskās skābes:

2811

11

00

0

--fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe)

-

1

0

2811

19

   

--pārējās:

     

2811

19

10

0

---bromūdeņradis (bromūdeņražskābe)

-

1

0

2811

19

20

0

---cianīdūdeņradis (cianīdūdeņražskābe)

-

1

0

2811

19

80

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējie nemetālu savienojumi, kas satur neorganiskas skābes:

     

2811

21

00

0

--oglekļa dioksīds

-

1

0

2811

22

00

0

--silīcija dioksīds

-

1

0

2811

23

00

0

--sēra dioksīds

-

1

0

2811

29

   

--pārējie:

     

2811

29

10

0

---sēra trioksīds (sērskābes anhidrīds); diarsēna trioksīds

-

1

0

2811

29

30

0

---slāpekļa oksīdi

-

1

0

2811

29

90

0

---pārējie

-

1

0

 

III. NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR HALOGĒNIEM UN SĒRU

2812

     

Halogenīdi un nemetālu oksīdhalogenīdi:

     

2812

10

   

-hlorīdi un hloroksīdi:

     
       

--fosfora:

     

2812

10

11

0

---fosfora oksitrihlorīds

-

1

0

2812

10

15

0

---fosfora trihlorīds

-

1

0

2812

10

16

0

---fosfora pentahlorīds

-

1

0

2812

10

18

0

---pārējie

-

1

0

       

--pārējie:

     

2812

10

91

0

---disēra dihlorīds

-

1

0

2812

10

93

0

---sēra dihlorīds

-

1

0

2812

10

94

0

---fosgēns (karbonilhlorīds)

-

1

0

2812

10

95

0

---tionīla dihlorīds (tionilhlorīds)

-

1

0

2812

10

99

0

---pārējie

-

1

0

2812

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2813

     

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds:

     

2813

10

00

0

-oglekļa disulfīds

-

1

0

2813

90

   

-pārējie:

     

2813

90

10

0

--fosfora sulfīdi, tehniskais fosfora trisulfīds

-

1

0

2813

90

90

0

--pārējie

-

1

0

 

IV. NEORGANISKIE ATVASINĀJUMI UN OKSĪDI, METĀLU HIDROKSĪDI UN PEROKSĪDI

2814

     

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums:

     

2814

10

00

0

-bezūdens amonjaks

-

1

0

2814

20

00

0

-amonjaka ūdens šķīdums

-

1

0

2815

     

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda), kālija hidroksīds (potaša kaustika); nātrija un kālija peroksīdi:

-nātrija hidroksīds (kaustiskā soda):

2815

11

00

0

--cietā veidā

-

1

0

2815

12

00

0

--ūdens šķīdumā (nātrija sārms vai šķidrā soda)

kg NaOH

1

0

2815

20

   

-kālija hidroksīds (potaša kaustika):

     

2815

20

10

0

--cietais

-

1

0

2815

20

90

0

--ūdens šķīdumā (kālija sārms vai šķidrais potašs)

kg KOH

1

0

2815

30

00

0

-nātrija un kālija peroksīdi

-

1

0

2816

     

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi:

2816

10

00

0

-magnija hidroksīds un peroksīds

-

1

0

2816

20

00

0

-stroncija oksīds, hidroksīds un peroksīds

-

1

0

2816

30

00

0

-bārija oksīds, hidroksīds un peroksīds

-

1

0

2817

00

00

0

Cinka oksīds; cinka peroksīds

-

1

0

2818

     

Mākslīgais korunds, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds:

2818

10

   

-mākslīgais korunds, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva:

     

2818

10

10

0

--balts, sārts vai spilgti sarkans, ar alumīnija oksīda saturu vairāk nekā 97,5%

-

1

0

2818

10

90

0

--pārējais

-

1

0

2818

20

00

0

-alumīnija oksīdi, izņemot mākslīgo korundu

-

1

0

2818

30

00

0

-alumīnija hidroksīds

-

1

0

2819

     

Hroma oksīdi un hidroksīdi:

     

2819

10

00

0

-hroma trioksīds

-

1

0

2819

90

   

-pārējie:

     

2819

90

10

0

--hroma dioksīds

-

1

0

2819

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2820

     

Mangāna oksīdi:

     

2820

10

00

0

-mangāna dioksīds

-

1

0

2820

90

   

-pārējie:

     

2820

90

10

0

--mangāna oksīds ar mangāna saturu 77% vai vairāk

-

1

0

2820

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2821

     

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszeme, kas satur 70% vai vairāk saistītās dzelzs, pārrēķinot Fe2O3:

2821

10

00

0

-dzelzs oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2821

20

00

0

-krāszeme

-

1

0

2822

00

00

0

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

-

1

0

2823

00

00

0

Titāna oksīdi

-

1

0

2824

     

Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais:

     

2824

10

00

0

-svina monoksīds (glets, svina oksīds)

-

1

0

2824

20

00

0

-svina mīnijs, sarkanais un oranžais

-

1

0

2824

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2825

     

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; pārējās neorganiskās bāzes; pārējie metāla oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi:

2825

10

00

0

-hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

-

1

0

2825

20

00

0

-litija oksīds un hidroksīds

-

1

0

2825

30

00

0

-vanādija oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825

40

00

0

-niķeļa oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825

50

00

0

-vara oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825

60

00

0

-germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

-

1

0

2825

70

00

0

-molibdēna oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825

80

00

0

-antimona oksīdi

-

1

0

2825

90

   

-pārējie:

     

--kalcija oksīds, kalcija hidroksīds un peroksīds:

2825

90

11

0

---kalcija hidroksīds ar tīrības pakāpi sausnā 98% vai vairāk, kas satur ne vairāk kā 1% daliņu, kuru lielums pārsniedz 75 mikrometrus, un ne vairāk kā 4% daliņu, kuru lielums ir mazāks par 1,3 mikrometriem

-

1

0

2825

90

19

0

---pārējie

-

1

0

2825

90

20

0

--berilija oksīds un hidroksīds

-

1

0

2825

90

30

0

--alvas oksīdi

-

1

0

2825

90

40

0

--volframa oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825

90

50

0

--dzīvsudraba oksīdi

-

1

0

2825

90

60

0

--kadmija oksīds

-

1

0

2825

90

80

0

--pārējie

-

1

0

 

V. NEORGANISKO SKĀBJU UN METĀLU SĀĻI UN PEROKSĀĻI

2826

     

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un pārējie saliktie fluora sāļi:

   
       

-fluorīdi:

     

2826

11

00

0

--amonija vai nātrija

-

1

0

2826

12

00

0

--alumīnija

-

1

0

2826

19

00

0

--pārējie

-

1

0

2826

20

00

0

-nātrija vai kālija fluorsilikāti

-

1

0

2826

30

00

0

-nātrija heksafluoralumināts (sintētiskais kriolīts)

-

1

0

2826

90

   

-pārējie:

     

2826

90

10

0

--dikālijheksafluora cirkonāts

-

1

0

2826

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2827

     

Hlorīdi, hlorīdu oksīdi un hidroksīdi; bromīdi un bromīdu oksīdi; jodīdi un jodīdu oksīdi:

2827

10

00

0

-amonija hlorīds

-

1

0

2827

20

00

0

-kalcija hlorīds

-

1

0

       

-pārējie hlorīdi:

     

2827

31

00

0

--magnija

-

1

0

2827

32

00

0

--alumīnija

-

1

0

2827

33

00

0

--dzelzs

-

1

0

2827

34

00

0

--kobalta

-

1

0

2827

35

00

0

--niķeļa

-

1

0

2827

36

00

0

--cinka

-

1

0

2827

38

00

0

--bārija

-

1

0

2827

39

   

--pārējie:

     

2827

39

10

0

--alvas

-

1

0

2827

39

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-hlorīdu oksīdi un hidroksīdi:

     

2827

41

00

0

--vara

-

1

0

2827

49

   

--pārējie:

     

2827

49

10

0

---svina

-

1

0

2827

49

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-bromīdi un bromīdu oksīdi:

     

2827

51

00

0

--nātrija vai kālija bromīdi

-

1

0

2827

59

00

0

--pārējie

-

1

0

2827

60

00

0

-jodīdi un jodīdu oksīdi

-

1

0

2828

     

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti:

   

2828

10

00

0

-tehniskais kalcija hipohlorīts un pārējie kalcija hipohlorīti

-

1

0

2828

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2829

     

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti:

   

-hlorāti:

2829

11

00

0

--nātrija

-

1

0

2829

19

00

0

--pārējie

-

1

0

2829

90

   

-pārējie:

     

2829

90

10

0

--perhlorāti

-

1

0

2829

90

40

0

--kālija vai nātrija bromāti

-

1

0

2829

90

80

0

--pārējie

-

1

0

2830

     

Sulfīdi; polisulfīdi:

     

2830

10

00

0

-nātrija sulfīdi

-

1

0

2830

20

00

0

-cinka sulfīds

-

1

0

2830

30

00

0

-kadmija sulfīds

-

1

0

2830

90

   

-pārējie:

     

2830

90

11

0

--kālija, antimona vai dzelzs sulfīdi

-

1

0

2830

90

80

0

--pārējie

-

1

0

2831

     

Ditionīti un sulfoksilāti:

     

2831

10

00

0

-nātrija

-

1

0

2831

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2832

     

Sulfīti; tiosulfāti:

     

2832

10

00

0

-nātrija sulfīti

-

1

0

2832

20

00

0

-pārējie sulfīti

-

1

0

2832

30

00

0

-tiosulfāti

-

1

0

2833

     

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti):

     
       

-nātrija sulfāti:

     

2833

11

00

0

--dinātrija sulfāts

-

1

0

2833

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie sulfāti:

     

2833

21

00

0

--magnija

-

1

0

2833

22

00

0

--alumīnija

-

0

0

2833

23

00

0

--hroma

-

1

0

2833

24

00

0

--niķeļa

-

1

0

2833

25

00

0

--vara

-

1

0

2833

26

00

0

--cinka

-

1

0

2833

27

00

0

--bārija

-

1

0

2833

29

   

--pārējie:

     

2833

29

10

0

---kadmija

-

1

0

2833

29

30

0

---kobalta; titāna

-

1

0

2833

29

50

0

---dzelzs

-

1

0

2833

29

70

0

---dzīvsudraba; svina

-

1

0

2833

29

90

0

---pārējie

-

1

0

2833

30

00

0

-alauni

-

1

0

2833

40

00

0

-peroksisulfāti (persulfāti)

-

1

0

2834

     

Nitrīti; nitrāti:

     

2834

10

00

0

-nitrīti

-

1

0

       

-nitrāti:

     

2834

21

00

0

--kālija

-

1

0

2834

22

00

0

--bismuta

-

1

0

2834

29

   

--pārējie:

     

2834

29

20

0

---bārija; berilija; kadmija; kobalta; niķeļa; svina

-

1

0

2834

29

30

0

---vara; dzīvsudraba

-

1

0

2834

29

90

0

---pārējie

-

1

0

2835

     

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), fosfāti un polifosfāti:

     

2835

10

00

0

-fosfināti (hipofosfīti) un fosfonāti (fosfīti)

-

1

0

       

-fosfāti:

     

2835

22

00

0

--mononātrija vai dinātrija

-

1

0

2835

23

00

0

--trinātrija

-

1

0

2835

24

00

0

--kālija

-

1

0

2835

25

   

--kalcija hidroortofosfāts (dikalcijfosfāts):

     

2835

25

10

0

---ar fluora saturu mazāk nekā 0,005%, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835

25

90

0

---ar fluora saturu 0,005% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,2%, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835

26

   

--pārējie kalcija fosfāti:

     

2835

26

10

0

---ar fluora saturu mazāk nekā 0,005%, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835

26

90

0

---ar fluora saturu 0,005% vai vairāk, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835

29

   

--pārējie:

     

2835

29

10

0

--triamonija

-

1

0

2835

29

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-polifosfāti:

     

2835

31

00

0

--nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts)

-

1

0

2835

39

00

0

--pārējie

-

1

0

2836

     

Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu:

2836

10

00

0

-tehniskais amonija karbonāts un pārējie amonija karbonāti

-

1

0

2836

20

00

0

-dinātrija karbonāts (soda)

-

1

0

2836

30

00

0

-nātrija hidrokarbonāts (nātrija bikarbonāts)

-

1

0

2836

40

00

0

-kālija karbonāti

-

1

0

2836

50

00

0

-kalcija karbonāts

-

1

0

2836

60

00

0

-bārija karbonāts

-

1

0

2836

70

00

0

-svina karbonāts

-

1

0

       

-pārējie:

     

2836

91

00

0

--litija karbonāti

-

1

0

2836

92

00

0

--stroncija karbonāts

-

1

0

2836

99

   

--pārējie:

     
       

---karbonāti:

     

2836

99

11

0

----magnija; vara

-

1

0

2836

99

18

0

----pārējie

-

1

0

2836

99

90

0

---peroksikarbonāti (perkarbonāti)

-

1

0

2837

     

Cianīdi, cianīdu oksīdi un kompleksie cianīdi:

     
       

-cianīdi un cianīdu oksīdi:

     

2837

11

00

0

--nātrija

-

1

0

2837

19

00

0

--pārējie

-

1

0

2837

20

00

0

-kompleksie cianīdi

-

1

0

2838

00

00

0

Fulmināti, cianāti un tiocianāti

-

1

0

2839

     

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti:

     
       

-nātrija:

     

2839

11

00

0

--nātrija metasilikāti

-

1

0

2839

19

00

0

--pārējie

-

1

0

2839

20

00

0

-kālija

-

1

0

2839

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2840

     

Borāti; peroksoborāti (perborāti):

     
       

-nātrija tetraborāts (attīrītais boraks):

     

2840

11

00

0

--bezūdens

-

1

0

2840

19

   

--pārējais:

     

2840

19

10

0

---dinātrija tetraborāta pentahidrāts

-

1

0

2840

19

90

0

---pārējais

-

1

0

2840

20

   

-pārējie borāti:

     

2840

20

10

0

--bezūdens nātrija borāti

-

1

0

2840

20

90

0

--pārējie

-

1

0

2840

30

00

0

-peroksoborāti (perborāti)

-

1

0

2841

     

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi:

     

2841

10

00

0

-alumināti

-

1

0

2841

20

00

0

-cinka vai svina hromāti

-

1

0

2841

30

00

0

-nātrija dihromāts

-

1

0

2841

40

00

0

-kālija dihromāts

-

1

0

2841

50

00

0

-pārējie hromāti un dihromāti; peroksihromāti

-

1

0

       

-manganīti, manganāti un permanganāti:

     

2841

61

00

0

--kālija permanganāts

-

1

0

2841

69

00

0

--pārējie

-

1

0

2841

70

00

0

-molibdāti

-

1

0

2841

80

00

0

-volframāti

-

1

0

2841

90

   

-pārējie:

     

2841

90

10

0

--antimonāti

-

1

0

2841

90

30

0

--cinkāti un vanadāti

-

1

0

2841

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2842

     

Pārējo neorganisko skābju vai peroksoskābju sāļi, izņemot azīdus:

     

2842

10

00

0

-dubultie vai kompleksie silikāti

-

1

0

2842

90

   

-pārējie:

     

2842

90

10

0

--selēnskābes vai telūrskābes sāļi, dubultsāļi vai kompleksie sāļi

-

1

0

2842

90

90

0

--pārējie

-

1

0

 

VI. PĀRĒJIE PRODUKTI

2843

     

Dārgmetāli koloidālā stāvoklī; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva dārgmetālu organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas:

2843

10

   

-dārgmetāli koloidālā stāvoklī:

     

2843

10

10

0

--sudrabs

-

0

0

2843

10

90

0

--pārējie

-

0

0

       

-sudraba savienojumi:

     

2843

21

00

0

--sudraba nitrāts

-

0

0

2843

29

00

0

--pārējie

-

0

0

2843

30

00

0

-zelta savienojumi

g

0

0

2843

90

   

-pārējie savienojumi; amalgamas:

     

2843

90

10

0

--amalgamas

-

0

0

2843

90

90

0

--pārējie

g

0

0

2844

     

Radioaktīvie ķīmiskie elementi un radioaktīvie izotopi (ieskaitot ķīmiskos elementus un izotopus, kas dalās vai reducējas) un to savienojumi; maisījumi un atlikumi, kas satur šos produktus:

2844

10

   

-dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savienojumus:

       

--dabiskais urāns:

     

2844

10

10

0

---neapstrādāts; atgriezumi un lūžņi

kg U

1

0

2844

10

30

0

---apstrādāts

kg U

1

0

2844

10

50

0

--ferourāns

kg U

1

0

2844

10

90

0

--pārējie

kg U

1

0

2844

20

   

-urāns, bagātināts ar urānu-235, un tā savienojumi; plutonijs un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur urānu, bagātinātu ar urānu-235, plutoniju vai šo produktu savienojumus:

       

--urāns, bagātināts ar urānu-235, un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur urānu, bagātinātu ar urānu-235, vai šo produktu savienojumus:

2844

20

25

0

---ferourāns

gi F/S

1

0

2844

20

35

0

---pārējie

gi F/S

1

0

       

--plutonijs un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur plutoniju vai šo produktu savienojumus:

       

---urāna un plutonija maisījumi:

     

2844

20

51

0

----ferourāns

gi F/S

1

0

2844

20

59

0

----pārējie

gi F/S

1

0

2844

20

99

0

---pārējie

gi F/S

1

0

2844

30

   

-urāns, liesināts ar urānu-235, un tā savienojumi; torijs un tā savienojumi, sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur urānu, liesinātu ar urānu-235, toriju vai šo produktu savienojumus:

       

--urāns, liesināts ar urānu-235; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur urānu, liesinātu ar urānu-235, vai šo produktu savienojumus:

-

   

2844

30

11

0

---metālkeramika

-

1

0

2844

30

19

0

---pārējie

-

1

0

       

--torijs; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur toriju vai šo produktu savienojumus:

2844

30

51

0

---metālkeramika

-

1

0

       

---pārējie:

     

2844

30

55

0

----neapstrādāti, atgriezumi un lūžņi

-

1

0

       

---apstrādāti:

     

2844

30

61

0

-----stieņi, stienīši, leņķi, fasonprofili un speciālie profili, plāksnes un sloksnes

-

1

0

2844

30

69

0

-----pārējie

-

1

0

       

--urāna, kas liesināts ar urānu-235, vai torija savienojumi, sajaukti vai nesajaukti:

 

2844

30

91

0

---torija vai urāna, kas liesināts ar urānu-235, sajaukti vai nesajaukti, izņemot torija sāļus

-

1

0

2844

30

99

0

---pārējie

-

1

0

2844

40

   

-radioaktīvi elementi, izotopi un savienojumi, izņemot 2844 10., 2844 20. vai 2844 30. subpozīcijā minētos; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti un maisījumi, kas satur šos elementus, izotopus vai to savienojumus;

radioaktīvie atkritumi:

2844

40

10

0

--urāns, kas iegūts no urāna-233, un tā savienojumi; sakausējumu dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramiskie produkti, maisījumi un savienojumi, kas iegūti no urāna-233, vai šo produktu savienojumi

-

1

0

       

--pārējie:

     

2844

40

20

0

---mākslīgie radioaktīvie izotopi

-

1

0

2844

40

30

0

---mākslīgo radioaktīvo izotopu savienojumi

-

1

0

2844

40

80

0

---pārējie

-

1

0

2844

50

00

0

-izlietotie (ar samazinātu radioaktivitāti) kodolreaktoru degvielas elementi

gi F/S

1

0

2845

     

Izotopi, izņemot 2844. preču pozīcijā minētos; to savienojumi, neorganiskie un organiskie, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva:

2845

10

00

0

-smagais ūdens (deitērija oksīds)

-

1

0

2845

90

   

-pārējie:

     

2845

90

10

0

--deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus

-

1

0

2845

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2846

     

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi:

2846

10

00

0

-cērija savienojumi

-

1

0

2846

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2847

00

00

0

Ūdeņraža peroksīds, tai skaitā ar stabilizētu urīnvielu

kg H2O2

1

0

2848

00

00

0

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

-

1

0

2849

     

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi:

     

2849

10

00

0

-kalcija

-

1

0

2849

20

00

0

-silīcija

-

1

0

2849

90

   

-pārējie:

     

2849

90

10

0

--bora

-

1

0

2849

90

30

0

--volframa

-

1

0

2849

90

50

0

--alumīnija; hroma; molibdēna; vanādija; tantala; titāna

-

1

0

2849

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2850

00

   

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot savienojumus, kas arī ir 2849. preču pozīcijā minētie karbīdi:

2850

00

20

0

-hidrīdi, nitrīdi

-

1

0

2850

00

50

0

-azīdi

-

1

0

2850

00

70

0

-silicīdi

-

1

0

2850

00

90

0

-borīdi

-

1

0

2851

00

   

Pārējie neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto vai konduktometrēto un līdzīgas tīrības ūdeni); šķidrs gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no inertajām gāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas:

2851

00

10

0

-destilēts un konduktometrēts ūdens un līdzīgas tīrības ūdens

-

1

0

2851

00

30

0

-šķidrs gaiss (kas atbrīvots vai nav atbrīvots no inertajām gāzēm); saspiests gaiss

-

1

0

2851

00

50

0

-ciāna hlorīds

-

1

0

2851

00

80

0

-pārējie

-

1

0