49. G R U P A

IESPIESTAS GRĀMATAS, AVĪZES, REPRODUKCIJAS UN PĀRĒJĀ POLIGRĀFIJAS RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; ROKRAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN KARTES

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) fotogrāfiju negatīvi vai pozitīvi uz caurspīdīga pamata (37. grupa);

b) iespiestas vai rokrakstā izpildītas reljefas kartes, plāni vai globusi (9023. preču pozīcija);

c) spēļu kārtis vai pārējās preces no 95. grupas vai

d) oriģinālas gravīras, estampi vai litogrāfijas (9702. preču pozīcija), pastmarkas vai zīmogmarkas, zīmogotas pirmās dienas aploksnes, pasta kancelejas piederumi vai līdzīgi izstrādājumi no 9704. preču pozīcijas, vairāk nekā 100 gadus vecas antikvāras lietas vai pārējie 97. grupas izstrādājumi.

2. 49. grupā ar terminu "iespiests" tiek saprasta arī ar kopējamām mašīnām vai datoru ražotā produkcija, kas iegūta štancēšanas, fotografēšanas, fotokopēšanas, termokopēšanas vai mašīnrakstīšanas veidā.

3. Avīzes, žurnāli un pārējā iesietā periodika (izņemot papīru) un avīžu, žurnālu un pārējās periodikas komplekti, ja vienos vākos ir vairāk nekā 1 eksemplārs, neatkarīgi no tā, vai tie satur reklāmas materiālus vai ne, tiek ietverti 4901. preču pozīcijā.

4. 4901. preču pozīcijā tiek ietverti arī:

a) iespiestu reprodukciju krājumi, piemēram, gleznas vai zīmējumi ar paskaidrojošu tekstu, ar numurētām lapām un tādā formā, kas piemērota brošēšanai vienā vai vairākos sējumos;

b) atsevišķi iesieti ilustrēti pielikumi;

c) komplektu vai atsevišķu lapu veidā iespiestas grāmatu vai brošūru daļas, kas paredzētas iesiešanai.

Tomēr gleznu reprodukcijas vai ilustrācijas atsevišķu lapu veidā bez paskaidrojoša teksta signatūras ietvertas 4911.preču pozīcijā.

5. Atbilstoši šīs grupas 3. piezīmei 4901. preču pozīcijā netiek ietvertas publikācijas, kas pēc būtības domātas reklāmai (piemēram, brošūras, pamfleti, lapiņas, preču katalogi, tirdzniecības asociāciju publicētās gadagrāmatas, tūrisma prospekti).

Šādas publikācijas tiek iekļautas 4911. preču pozīcijā.

6. 4903.preču pozīcijā termins "bērnu bilžu grāmatas" nozīmē grāmatas bērniem, kurās lielāko daļu aizņem ilustrācijas, bet tekstam ir palīgloma.

Nacionālā piezīme:

Grāmatas un cita veida iespieddarbi, kas ietverti attiecīgā preču pozīcijā vai subpozīcijā un paredzēti lietošanai izglītības un zinātnes iestādēs, kā arī bibliotēkās, saskaņā ar 1996. gada 8. jūlija grozījumiem LR likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" ar muitas nodokli netiek aplikti.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4901

     

Iespiestas grāmatas, brošūras, lapiņas un līdzīgi iespiesti izdevumi, brošēti vai atsevišķu lapu veidā:

4901

10

00

-atsevišķu lapu veidā, ielokoti vai neielokoti:

4901

10

00

1

--ne vecāki par 50 gadiem

-

20

likme 3.pielikumā

4901

10

00

2

--izdoti pirms 50 līdz 100 gadiem

-

20

likme 3.pielikumā

4901

10

00

3

--vecāki par 100 gadiem

-

20

likme 3.pielikumā

-pārējais:

4901

91

00

--vārdnīcas, enciklopēdijas un to sērijas:

4901

91

00

1

---ne vecākas par 50 gadiem

-

0

0

4901

91

00

2

---izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem

-

0

0

4901

91

00

3

---vecākas par 100 gadiem

-

0

0

4901

99

00

--pārējais:

4901

99

00

1

---ne vecākas par 50 gadiem

-

0

0

4901

99

00

2

---izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem

-

0

0

4901

99

00

3

---vecākas par 100 gadiem

-

0

0

4902

     

Avīzes, žurnāli un pārējie periodiskie izdevumi, ilustrēti vai neilustrēti, kas satur vai nesatur reklāmmateriālu:

4902

10

00

0

-kas iznāk ne retāk kā 4 reizes nedēļā

-

0

0

4902

90

-pārējie:

4902

90

10

0

--kas iznāk vienu reizi nedēļā

-

0

0

4902

90

30

0

--kas iznāk vienu reizi mēnesī

-

0

0

4902

90

90

0

--pārējie

-

0

0

4903

00

00

0

Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas albumi vai krāsošanas albumi

-

1

0

4904

00

00

0

Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilustrētas vai neilustrētas

-

20

likme 3.pielikumā

4905

     

Kartes, ģeogrāfiskās, hidrogrāfiskās, jūras vai visu veidu līdzīgas kartes, ieskaitot atlantus, sienas kartes, topogrāfiskus plānus un globusus, iespiestās:

4905

10

00

0

-globusi

-

20

likme 3.pielikumā

-pārējie:

4905

91

00

0

--grāmatu veidā

-

20

likme 3.pielikumā

4905

99

00

0

--pārējie

-

20

likme 3.pielikumā

4906

00

00

0

Plāni un rasējumi arhitektūras, inženieru, rūpniecības, komercijas, topogrāfijas vai līdzīgām vajadzībām, kuru oriģināli ir rokrakstā; rokraksti; gaismjutīga papīra fotoreprodukcijas un iepriekšminēto izstrādājumu kopijas

-

20

likme 3.pielikumā

4907

00

   

Kārtējā vai jaunā izlaiduma nedzēstas pastmarkas, zīmogmarkas vai līdzīgas markas valstī, kam tās ir domātas; ģerboņa papīrs; banknotes, čeku grāmatiņas; akcijas, obligācijas un līdzīgas vērtspapīru formas:

4907

00

10

0

-pastmarkas, zīmogmarkas un līdzīgas markas

-

20

likme 3.pielikumā

4907

00

30

0

-banknotes

-

20

likme 3.pielikumā

4907

00

90

0

-pārējās

-

20

likme 3.pielikumā

4908

Novelkamās bildītes (dekalkomānijas):

4908

10

00

0

-novelkamās bildītes (dekalkomānijas) ar caurspīdīgu virskārtu

-

20

likme 3.pielikumā

4908

90

00

0

-pārējās

-

20

likme 3.pielikumā

4909

     

Iespiestas vai ilustrētas pasta atklātnes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez izrotājumiem

4909

00

10

0

-iespiestas vai ilustrētas pasta atklātnes

-

20

likme 3.pielikumā

4909

00

90

0

-pārējās

-

20

likme 3.pielikumā

4910

00

00

0

Jebkura veida iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (dienas noplēšamos kalendārus)

-

20

likme 3.pielikumā

4911

     

Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:

 

4911

10

   

-tirdzniecības reklāmas materiāli, preču katalogi un līdzīga produkcija:

 

4911

10

10

0

--preču katalogi

-

20

likme 3.pielikumā

4911

10

90

0

--pārējā

-

20

likme 3.pielikumā

-pārējais:

4911

91

--reprodukcijas, gravīras un fotogrāfijas:

4911

91

10

0

---lapas (izņemot tirdzniecības reklāmas materiālus), neielokotas, tikai ar ilustrācijām vai zīmējumiem, bez teksta un parakstiem, kas paredzētas grāmatām vai pārējiem periodiskajiem izdevumiem, kas tiek izdoti dažādās valstīs vienā vai vairākās valodās

-

20

likme 3.pielikumā

4911

91

80

0

---pārējais

-

20

likme 3.pielikumā

4911

99

00

0

--pārējais

-

20

likme 3.pielikumā