37. GRUPA

FOTOPRECES UN KINOPRECES

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti atkritumi un lūžņi.

2. Šajā grupā termins "foto" nozīmē procesu, kurā tiešas vai netiešas gaismas vai cita veida atstarojumu iedarbībā uz gaismjutīgām virsmām veidojas redzami attēli.

Papildpiezīmes:

1. Ja skaņu filmas importē divās lentēs (lente, kas satur tikai attēlu, un lente, kas satur tikai skaņu), katra lente jāklasificē attiecīgajā pozīcijā.

2. Jēdziens "hronikas filmas" (3706 90 510. subpozīcija) jāattiecina uz kinolentēm, kas īsākas par 330 m un atspoguļo kārtējos politiskos, sporta, kara, zinātnes, literatūras, folkloras, tūrisma, sabiedriskos u.c. notikumus.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3701

     

Neeksponētās gaismjutīgās plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgās plakanās filmas momentfotogrāfijai, iesaiņotas vai neiesaiņotas:

3701

10

   

-rentgenfilmas:

     

3701

10

10

0

--medicīniskām, stomatoloģiskām vai veterinārām vajadzībām

m2

1

1

3701

10

90

0

--pārējās

m2

1

1

3701

20

00

0

-momentfotogrāfijai

gab.

1

1

3701

30

00

0

-pārējās fotofilmas un fotoplates, kuru jebkura mala ir garāka par 255 mm

m2

1

1

       

-pārējās:

     

3701

91

00

0

--krāsu fotogrāfijai (polihromatiskās)

-

1

1

3701

99

00

0

--pārējās

-

1

1

3702

     

Gaismjutīgās neeksponētās fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgās neeksponētās filmas momentfotogrāfijai ruļļos:

3702

10

00

0

-rentgenfilmas

m2

5

5

3702

20

00

0

-momentfotogrāfijai

gab.

5

5

       

-pārējās neperforētās filmas, ne platākas par 105 mm:

     

3702

31

   

--krāsu fotofilmas (polihromatiskās):

     

3702

31

10

0

---ar garumu ne vairāk kā 30 m

gab.

1

1

       

---ar garumu vairāk nekā 30 m:

     

3702

31

91

0

----krāsu negatīvās fotofilmas, ar platumu 75 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 105 mm un ar garumu 100 m vai vairāk, momenta fotofilmpaku ražošanai

m

1

1

3702

31

99

0

----pārējās

m

1

1

3702

32

   

--pārējās ar sudraba halogenīdu emulsiju:

     
       

---ne platākas par 35 mm:

     

3702

32

11

0

----mikrofilmas; mākslas fotogrāfijas filmas

-

1

1

3702

32

19

0

----pārējās

-

1

1

       

---platākas par 35 mm:

     

3702

32

31

0

----mikrofilmas

-

1

1

3702

32

51

0

----mākslas fotogrāfijas filmas

-

1

1

3702

32

90

0

----pārējās

-

1

1

3702

39

00

0

--pārējās

-

1

1

       

-pārējās neperforētās filmas, platākas par 105 mm:

     

3702

41

00

0

--polihromatiskās krāsu fotofilmas, platākas par 610 mm un garākas par 200 m

m2

1

1

3702

42

00

0

--platākas par 610 mm un garākas par 200 m (izņemot krāsu fotofilmas)

m2

1

1

3702

43

00

0

--platākas par 610 mm un ne garākas par 200 m

m2

1

1

3702

44

00

0

--platākas par 105 mm, bet ne platākas par 610 mm

m2

1

1

       

-pārējās krāsu fotofilmas (polihromatiskās):

     

3702

51

00

0

--ne platākas par 16 mm un ne garākas par 14 m

gab.

1

1

3702

52

   

--ne platākas par 16 mm un garākas par 14 m:

     

3702

52

10

0

---ne garākas par 30 m

gab.

1

1

3702

52

90

0

---garākas par 30 m

m

1

1

3702

53

00

0

--platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un ne garākas par 30 m, diapozitīviem

gab.

1

1

3702

54

   

--platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un ne garākas par 30 m, izņemot diapozitīvu filmas:

3702

54

10

0

--platākas par 16 mm, bet ne platākas par 24 mm

gab.

1

1

3702

54

90

0

--platākas par 24 mm, bet ne platākas par 35 mm

gab.

1

1

3702

55

00

0

--platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un garākas par 30 m

m

1

1

3702

56

   

--platākas par 35 mm:

     

3702

56

10

0

---ne garākas par 30 m

gab.

5

5

3702

56

90

0

---garākas par 30 m

m

5

5

       

-pārējās:

     

3702

91

   

--ne platākas par 16 mm un ne garākas par 14 m:

     

3702

91

10

0

---mākslas fotogrāfijas filmas

-

1

1

3702

91

90

0

---pārējās

gab.

1

1

3702

92

   

--ne platākas par 16 mm un garākas par 14 m:

     

3702

92

10

0

---mākslas fotogrāfijas filmas

-

1

1

3702

92

90

0

---pārējās

m

1

1

3702

93

   

--platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un ne garākas par 30 m:

   

3702

93

10

0

---mikrofilmas; mākslas fotogrāfijas filmas

-

1

1

3702

93

90

0

---pārējās

gab.

1

1

3702

94

   

--platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un garākas par 30 m:

   

3702

94

10

0

---mikrofilmas; mākslas fotogrāfijas filmas

-

1

1

3702

94

90

0

---pārējās

m

1

1

3702

95

00

0

--platākas par 35 mm

-

1

1

3703

     

Fotopapīrs, kartons un tekstils, gaismjutīgi, neeksponēti:

     

3703

10

00

0

-ruļļos, kas platāki par 610 mm

-

1

1

3703

20

   

-pārējie (polihromatiskie), kas paredzēti krāsu fotogrāfijai:

     

3703

20

10

0

--fotogrāfijām, kas iegūtas no apvēršamajām fotofilmām

-

1

1

3703

20

90

0

--pārējie

-

1

1

3703

90

   

-pārējie:

     

3703

90

10

0

--gaismjutīgi, kas satur sudraba vai platīna sāļus

-

1

1

3703

90

90

0

--pārējie

-

1

1

3704

00

   

Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstils, eksponēti, bet neattīstīti:

 

3704

00

10

0

-plates un filmas

-

1

1

3704

00

90

0

-pārējie

-

1

1

3705

     

Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas:

   

3705

10

00

0

-ofsetreproducēšanai

-

1

1

3705

20

00

0

-mikrofilmas

-

1

1

3705

90

00

0

-pārējās

-

1

1

3706

     

Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā, vai, kas sastāv tikai no skaņas celiņa:

3706

10

   

-ar platumu 35 mm vai vairāk:

     

3706

10

10

0

--kas sastāv tikai no skaņas celiņa:

m

0

0

       

--pārējās:

     

3706

10

91

0

---negatīvās; starppozitīvās

m

0

0

3706

10

99

0

---pārējās pozitīvās

m

0

0

3706

90

   

-pārējās:

     

3706

90

10

0

--kas sastāv tikai no skaņas celiņa

m

0

0

       

--pārējās:

     

3706

90

31

0

---negatīvās; starppozitīvās

m

0

0

       

---pārējās pozitīvās:

     

3706

90

51

0

----kinožurnāli

m

0

0

       

----pārējās, ar platumu:

     

3706

90

91

0

-----mazāk nekā 10 mm

m

0

0

3706

90

99

0

-----10 mm vai vairāk

m

0

0

3707

     

Fotoķimikālijas (izņemot lakas, līmes, līmvielas un līdzīgas vielas); fotogrāfijā izmantojami nesajaukti produkti, safasēti vai iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā, gatavi lietošanai:

3707

10

00

0

-gaismjutīgās emulsijas

-

1

1

3707

90

   

-pārējās:

     
       

--attīstītāji un fiksāžas:

     
       

---krāsu fotogrāfijai (polihromatiskās):

     

3707

90

11

0

----fotofilmām un fotoplatēm

-

1

1

3707

90

19

0

----pārējie

-

1

1

3707

90

30

0

---pārējie

-

1

1

3707

90

90

0

--pārējie

-

1

1