XVI N O D A Ļ A

MAŠĪNAS UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA; APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:

1. Šajā nodaļā nav ietvertas:

a) pievadsiksnas un konveijeru lentes no plastmasas (39.grupa) vai no vulkanizētas gumijas (4010. preču pozīcija), kā arī citi nestingras vulkanizētas gumijas izstrādājumi lietošanai mašīnās, mehāniskās vai elektriskās ietaisēs vai citām tehniskām vajadzībām, izņemot cietgumiju (4016. preču pozīcija);

b) izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas (4204. preču pozīcija) vai kažokādas (4303. preču pozīcija) lietošanai mašīnās un mehānismos vai citām tehniskām vajadzībām;

c) spoles, krustspoles, spolītes, konusi, serdeņi un līdzīgas pamatnes no jebkura materiāla (piemēram, 39., 40., 44. un 48. grupā vai XV nodaļā minētās);

d) perfokartes žakarda un līdzīgām mašīnām (piemēram, 39. vai 48. grupā vai XV nodaļā minētās);

e) transmisijas un konveijeru siksnas no tekstilmateriāla (5910. preču pozīcija) un citi tekstilmateriāla izstrādājumi tehniskām vajadzībām (5911. preču pozīcija);

f) dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie), kas minēti 7102. - 7104. preču pozīcijā, kā arī izstrādājumi, kas pilnībā izgatavoti no tiem (7116. preču pozīcija), izņemot skaņas nolasīšanas adatām paredzētus apstrādātus safīrus un dimantus bez ietvariem (8522. preču pozīcija);

g) XV nodaļas 2. piezīmē definētās daļas vispārīgai lietošanai, kas izgatavotas no parastā metāla (XV nodaļa), vai līdzīgas daļas no plastmasas (39. grupa);

h) urbšanas caurules (7304. preču pozīcija);

ij) nepārtrauktās metāla stiepļu vai slokšņu lentes (XV nodaļa);

k) 82. vai 83. grupas izstrādājumi;

l) XVII nodaļas izstrādājumi;

m) 90. grupas izstrādājumi;

n) pulksteņi un citi 91. grupas izstrādājumi;

o) 8207. preču pozīcijā ietvertie maināmie instrumenti, sukas, kas ir 9603. preču pozīcijā ietverto mašīnu daļas; līdzīgi maināmie instrumenti klasificējami atbilstoši materiālam, no kura izgatavota to darbdaļa (piemēram, 40., 42., 43., 45. un 59. grupā vai 6804. vai 6909. preču pozīcijā ietvertie);

p) 95. grupas izstrādājumi.

2. Atbilstoši šīs nodaļas 84. grupas 1. piezīmei un 85. grupas 1. piezīmei mašīnu daļas (izņemot to izstrādājumu daļas, kuri ietverti 8484., 8544., 8545., 8 546. vai 8547. preču pozīcijā) klasificē atbilstoši šādiem noteikumiem:

a) daļas, kas ir kādā no 84. vai 85. grupas pozīcijām iekļautie izstrādājumi (izņemot 8409., 8431., 8448., 8466., 8473., 8485., 8503., 8522., 8529., 8538. un 8548. preču pozīciju), visos gadījumos klasificē atbilstoši tiem paredzētajām pozīcijām;

b) citas daļas, kas paredzētas lietošanai tikai vai galvenokārt kādām mašīnām vai mašīnu grupām vienā un tai pašā preču pozīcijā (ieskaitot 8479. un 8543. preču pozīcijā minētās), klasificē kopā ar šīm mašīnām vai 8409., 8431., 8448., 8466., 8473., 8503., 8522., 8529. vai 8538. preču pozīcijā. Tomēr daļas, kas paredzētas izmantošanai galvenokārt izstrādājumos, kuri ietverti 8517. un 8525. -8528. preču pozīcijā, klasificē 8517. preču pozīcijā;

c) visas pārējās daļas klasificē 8409., 8431., 8448., 8466., 8473., 8503., 8522., 8529. vai 8538. preču pozīcijā vai neatbilstības gadījumā - 8485. vai 8548. preču pozīcijā.

3. Ja nav īpašu piebilžu, tad kombinētas mašīnas (kombaini), kas sastāv no divām vai vairākām kopīgā agregātā savienotām mašīnām, kā arī citas mašīnas, kas izpilda divas vai vairākas alternatīvas funkcijas, tiek klasificētas atbilstoši to galvenajai funkcijai.

4. Ja mašīna (ieskaitot kombinētās mašīnas) sastāv no atsevišķiem komponentiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir atsevišķi vai savienoti ar cauruļvadiem, transmisijas ierīcēm, elektrokabeļiem un citām ierīcēm), kas paredzēti to funkciju kopīgai izpildei, kuras ietvertas kādā no 84. vai 85. grupas pozīcijām, tad tā tiek klasificēta preču pozīcijā pēc šīs funkcijas.

5. Šajās piezīmēs termins "mašīna" nozīmē jebkuru mašīnu, iekārtu, mehānismu, aparātu vai ierīci, kas ir iekļauta 84. vai 85. grupā.

Papildpiezīmes:

1. Instrumentus, kas nepieciešami mašīnu montāžai vai apkopei, klasificē kopā ar tām mašīnām, ar kurām tos importē. Kopā ar mašīnām importētie maināmie instrumenti arī tiek klasificēti kopā ar tām, ja tie ir mašīnas normālā aprīkojuma daļa un parasti tiek piegādāti kopā ar tām.

2. Ja muitas noteikumi prasa, tad deklarētājam sava deklarācija jāpapildina ar ilustrējošu dokumentu (piemēram, instrukciju, prospektu, kataloga lappusi, fotogrāfiju), kas dod normālu mašīnas un tās izmantošanas aprakstu, galvenos raksturojumus un - izjauktas mašīnas gadījumā - tās montāžas shēmu, kā arī dažādu saiņu satura sarakstu.

3. Vispārīgo noteikumu 2."a" nosacījums saskaņā ar deklarētāja lūgumu un atbilstoši kompetentu iestāžu noteikumiem attiecināms arī uz mašīnām, kuras importē nepilnā komplektā.

84. G R U P A

KODOLREAKTORI, KATLI, IEKĀRTAS UN MEHĀNISKĀS IERĪCES; TO DAĻAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) dzirnakmeņi, tecilas un citi 68. grupas izstrādājumi;

b) iekārtas un ierīces (piemēram, sūkņi), kas izgatavotas no keramikas, un jebkāda materiāla iekārtu vai ierīču keramiskās daļas (69. grupa);

c) laboratorijas stikla trauki (7017. preču pozīcija); stikla iekārtas, ierīces un citi izstrādājumi tehniskām vajadzībām vai to daļas (7019. vai 7020. preču pozīcija);

d) 7321. vai 7322.preču pozīcijas izstrādājumi un līdzīgi izstrādājumi no pārējiem parastiem metāliem (74.-76. un 78.-81.grupa);

e) rokas elektromehāniskie instrumenti (8508. preču pozīcija) un mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces (8509. preču pozīcija);

f) mehāniskie rokvadības grīdas tīrītāji bez motora (9603. preču pozīcija).

2. Saskaņā ar XVI nodaļas 3. piezīmi mašīnas un ierīces, kas atbilst vienai vai vairākām 8401.-8424. preču pozīcijām un vienlaikus vienai vai vairākām 8425.-8480. preču pozīcijām, klasificē atbilstošā pirmās, nevis otrās grupas pozīcijā.

Tomēr 8419. pozīcijā neietver:

a) iekārtas sēklu audzēšanai, inkubatorus vai brūderus (8436. preču pozīcija);

b) graudu mitrināšanas iekārtas (8437. preču pozīcija);

c) difūzijas aparātus cukura sulas ekstrahēšanai (8438. preču pozīcija);

d) iekārtas dzijas, tekstilmateriālu un gatavo tekstilizstrādājumu termoapstrādei (8451. preču pozīcija);

e) mehāniskās apstrādes iekārtas un ierīces, kurās temperatūras maiņa, pat ja tā nepieciešama, ir palīgprocess.

8422. preču pozīcijā neietver:

a) mašīnas maisu un līdzīgas taras aizdarei (8452. preču pozīcija);

b) biroja iekārtas (8472. preču pozīcija).

8424. preču pozīcijā neietver ar tinti uzpildāmas drukas iekārtas (8443. vai 8471. preču pozīcija).

3. Jebkura materiāla apstrādes darbgaldus, kas atbilst 8456. preču pozīcijai un vienlaikus 8457., 8458., 8459., 8460., 8461., 8464. vai 8465. preču pozīcijai, klasificē 8456. preču pozīcijā.

4. 8457. preču pozīcijā ietverti tikai tie metālapstrādes darbgaldi, izņemot virpas (tai skaitā virpu centrējumus), kas var izpildīt dažādas apstrādes operācijas, vai nu:

a) automātiski apmainot instrumentus, kas tiek padoti no magazīnas vai līdzīgas ierīces atbilstoši apstrādes programmai (apstrādes centri);

b) automātiski (vienlaikus vai secīgi) izmantojot dažādas darbdaļas, kas apstrādā vienā stāvoklī fiksētu sagatavi (vienpozīcijas agregātu darbgaldi);

c) automātiski pārvietojot sagatavi pie dažādām darbdaļām (daudzpozīciju agregātu darbgaldi).

5. A. 8471. preču pozīcijā termins "datu automatizētās apstrādes mašīnas" nozīmē:

a) ciparu (digitālās) mašīnas, kas spēj:

1) glabāt darba programmu vai programmas vai vismaz programmas izpildei nepieciešamo informāciju;

2) brīvi mainīt programmu atbilstoši lietotāja prasībām;

3) izpildīt lietotāja noteiktās aritmētiskās darbības;

4) izpildīt apstrādes programmu bez cilvēka iejaukšanās, vajadzības gadījumā to mainot ar loģiskiem lēmumiem, kurus pieņem darba procesā;

b) analogās mašīnas, kas spēj operēt ar matemātiskās modelēšanas metodēm un ietver sevī vismaz analogos elementus, vadības elementus un programmēšanas elementus;

c) hibrīdās mašīnas, kas sastāv no ciparu mašīnas ar analogiem elementiem vai no analogās mašīnas ar ciparu elementiem.

B. Datu automatizētās apstrādes mašīnas var būt arī kā sistēmas, kuras sastāv no atsevišķi ievietotiem dažāda skaita blokiem. Saskaņā ar E punktu bloks uzskatāms par noslēgtas sistēmas daļu, ja tas atbilst šādiem noteikumiem:

a) tiek izmantots tikai vai galvenokārt automātiskā datu apstrādes sistēmā;

b) ir saistīts ar centrālo procesora bloku vai nu tieši, vai caur vienu vai vairākiem citiem blokiem;

c) spēj uztvert vai nodot datus tādā formā (kodos vai signālos), ko šī sistēma var izmantot.

C. Atsevišķus datu automatizētās apstrādes mašīnu blokus klasificē 8471. preču pozīcijā.

D. Drukas ierīces, klaviatūras, X-Y koordinātu ievades ierīces un disku glabāšanas bloki, kas atbilst B."b" un B."c" piezīmes nosacījumiem, visos gadījumos klasificējami 8471. preču pozīcijā.

E. Mehānismi, kas veic īpašas, no datu apstrādes atšķirīgas funkcijas un iekļaujas vai ir sajūgti ar datu automatizētās apstrādes mašīnām, klasificējami pozīcijās, kas atbilst to attiecīgajām funkcijām vai - neatbilstības gadījumā - atlikušajās pozīcijās.

6. 8482. preču pozīcijā bez gultņiem ietilpst pulētas tērauda lodītes, kuru maksimālais un minimālais diametrs neatšķiras no nominālā diametra vairāk par 1% vai vairāk par 0,05 mm (atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem mazāks).

Citas tērauda lodītes klasificē 7326. preču pozīcijā.

7. Iekārtas, kuras izmanto vairākiem mērķiem, klasificē pēc galvenā mērķa, it kā tas būtu vienīgais.

Saskaņā ar šīs nodaļas 2. piezīmi un XVI nodaļas 3. piezīmi iekārta, kuras galvenā funkcija nav aprakstīta nevienā no preču pozīcijām, vai iekārta, kurai neviena no funkcijām nav galvenā, tiek klasificēta 8479. preču pozīcijā, ja kontekstā nav citu norādījumu. 8479. preču pozīcijā iekļauj arī mašīnas trosu un kabeļu izgatavošanai no metāla stieples (piemēram, trosu un kabeļu tīšanas un savērpšanas mašīnas), dzijas un citiem materiāliem vai šādu materiālu kombinācijām.

8. 8470. pozīcijā jēdziens "kabatas formāta" attiecas tikai uz tiem mehānismiem, kuru izmēri nepārsniedz 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Piezīme par subpozīcijām:

1. 8471 49. subpozīcijā jēdziens "sistēmas" nozīmē datu automatizētās apstrādes mašīnas, kuru bloki atbilst 84. grupas 5.B. piezīmē izklāstītajiem noteikumiem un kurās ietilpst virsmas centrālais apstrādes bloks, viens ievades bloks (piemēram, klaviatūru vai skeneru) un viens izvades bloks (piemēram, vizuālās demonstrācijas bloks vai drukas ierīce).

2. 8482 40. subpozīcijā ietverti tikai gultņi ar cilindriskiem rullīšiem, kuru diametrs nepārsniedz 5 mm, bet garums pārsniedz trīs diametrus. Rullīšu gali var būt noapaļoti.

Papildpiezīmes:

1. 8407 10. un 8409 10. subpozīcijā termins "Aviācijas dzinēji" attiecas tikai uz tiem dzinējiem, kas paredzēti lietošanai kopā ar propelleru vai rotoru.

2. 8471 70 510.subpozīcija ietver arī kompaktdisku iekārtas (CD-ROM), jo tās ir automātiskas datu apstrādes iekārtu datu uzglabāšanas bloki, kas sastāv no dzinējvienībām signālu pieņemšanai no CD-ROM, audio CD un foto CD, un ir aprīkotas ar pievienojamām austiņām, skaļuma regulēšanas taustiņu vai palaišanas/apstādināšanas taustiņu.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8401

     

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes), kas paredzēti kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu sadalīšanai:

8401

10

00

0

-kodolreaktori

-

0

0

8401

20

00

0

-iekārtas un aparāti izotopu sadalīšanai un to daļas

-

0

0

8401

30

00

0

-neapstaroti degvielas elementi (kasetes)

gi F/S

0

0

8401

40

   

-kodolreaktoru daļas:

     

8401

40

10

0

--kaltas, tērauda

-

0

0

8401

40

90

0

--pārējās

-

0

0

8402

     

Ūdens tvaika vai pārējie tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli:

-ūdens tvaika vai pārējie tvaika katli:

8402

11

00

0

--ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk nekā 45 tonnas tvaika stundā

-

0

0

8402

12

00

0

--ūdenscauruļu katli ar ražīgumu ne vairāk kā 45 tonnas tvaika stundā

-

0

0

8402

19

   

--pārējie ūdens tvaika un tvaiku radoši katli, ieskaitot kombinētos:

   

8402

19

10

0

---dūmcauruļu katli

-

0

0

8402

19

90

0

---pārējie

-

0

0

8402

20

00

0

-ūdens pārkarsēšanas katli

-

0

0

8402

90

00

0

-daļas

-

0

0

8403

     

Centrālapkures katli, izņemot 8402. preču pozīcijā minētos:

     

8403

10

   

-katli:

     

8403

10

10

0

--no lietuves čuguna

-

0

0

8403

10

90

0

--pārējie

-

0

0

8403

90

   

-daļas:

     

8403

90

10

0

--no lietuves čuguna

-

0

0

8403

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8404

     

Palīgiekārtas izmantošanai 8402. un 8403. preču pozīcijā minētajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji, gāzes rekuperatori); kondensatori ūdens tvaika un pārējām tvaika spēkiekārtām:

8404

10

00

0

-palīgiekārtas izmantošanai 8402. un 8403. preču pozīcijā minētajos katlos

-

0

0

8404

20

00

0

-kondensatori ūdens tvaika un pārējām tvaika spēkiekārtām

-

0

0

8404

90

00

0

-daļas

-

0

0

8405

     

Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm un bez tām; acetilēna gāzģeneratori un līdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm un bez tām:

8405

10

00

0

-gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām; acetilēna gāzģeneratori un līdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām

-

0

0

8405

90

00

0

-daļas

-

0

0

8406

     

Ūdens tvaika un pārējās tvaika turbīnas:

     

8406

10

00

0

-turbīnas kuģu dzinējiekārtām

-

0

0

       

-pārējās turbīnas:

     

8406

81

   

--ar jaudu vairāk nekā 40 MW:

     

8406

81

10

0

---tvaika turbīnas elektroģeneratoriem

-

0

0

8406

81

90

0

---pārējie

-

0

0

8406

82

   

--ar jaudu ne vairāk kā 40 MW:

     
       

---tvaika turbīnas elektroģeneratoriem ar jaudu:

     

8406

82

11

0

----ne vairāk kā 10 MW

-

0

0

8406

82

19

0

----vairāk nekā 10 MW

-

0

0

8406

82

90

0

---pārējās

-

0

0

8406

90

   

-daļas:

     

8406

90

10

0

--statoru lāpstiņas, rotori un to lāpstiņas

-

0

0

8406

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8407

     

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem:

 

8407

10

   

-aviācijas motori:

     

8407

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8407

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-kuģu motori:

     

8407

21

   

--piekarināmie:

     

8407

21

10

0

---ar cilindru tilpumu ne vairāk kā 325 cm3

gab.

0

0

       

---ar cilindru tilpumu vairāk nekā 325 cm3:

     

8407

21

91

0

----ar jaudu ne vairāk kā 30 kW

gab.

0

0

8407

21

99

0

----ar jaudu vairāk nekā 30 kW

gab.

0

0

8407

29

   

--pārējie:

     

8407

29

20

0

---ar jaudu ne vairāk kā 200 kW

gab.

0

0

8407

29

80

0

---ar jaudu vairāk nekā 200 kW

gab.

0

0

       

-motori ar divpusējiem virzuļiem izmantošanai 87. grupā minētajos transportlīdzekļos:

8407

31

00

0

--ar motora cilindru tilpumu ne vairāk kā 50 cm3

gab.

0

0

8407

32

   

--ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 50 cm3, bet ne vairāk kā 250 cm3:

 

8407

32

10

0

---ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 50 cm3, bet ne vairāk kā 125 cm3:

gab.

0

0

8407

32

90

0

---ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 125 cm3, bet ne vairāk kā 250 cm3

gab.

0

0

8407

33

   

--ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 250 cm3, bet ne vairāk kā 1000 cm3:

 

8407

33

10

0

---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti 8701 10. subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703., 8704. un 8705. preču pozīcijā

gab.

0

0

8407

33

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8407

34

   

--ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 1000 cm3:

     

8407

34

10

0

---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti 8701 10.subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā, ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā

gab.

0

0

       

2800 cm3 un motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

 
       

---pārējie:

     

8407

34

30

0

----lietoti

gab.

0

0

       

----jauni, ar cilindru tilpumu:

     

8407

34

91

0

-----ne vairāk kā 1500 cm3

gab.

0

0

8407

34

99

0

-----vairāk nekā 1500 cm3

gab.

0

0

8407

90

   

-pārējie motori:

     

8407

90

10

0

--ar cilindru tilpumu ne vairāk kā 250 cm3

gab.

0

0

       

--ar cilindru tilpumu vairāk nekā 250 cm3:

     

8407

90

50

0

---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti 8701 10. subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8704. preču

gab.

0

0

       

pozīcijā, ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā 2800 cm3; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

       

---pārējie:

     

8407

90

80

0

----ar jaudu ne vairāk kā 10 kW

gab.

0

0

8407

90

90

0

----ar jaudu vairāk nekā 10 kW

gab.

0

0

8408

     

Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi un pusdīzeļi):

   

8408

10

   

-kuģu motori:

     
       

--lietoti:

     

8408

10

11

0

---jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

19

0

---pārējie

gab.

0

0

       

--jauni, ar jaudu:

     
       

---ne vairāk kā 15 kW:

     

8408

10

22

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

24

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 15 kW, bet ne vairāk kā 50 kW:

     

8408

10

26

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

28

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW:

     

8408

10

31

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

39

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 100 kW, bet ne vairāk kā 200 kW:

     

8408

10

41

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

49

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 200 kW, bet ne vairāk kā 300 kW:

     

8408

10

51

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

59

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 300 kW, bet ne vairāk kā 500 kW:

     

8408

10

61

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

69

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 500 kW, bet ne vairāk kā 1000 kW:

     

8408

10

71

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

79

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 1000 kW, bet ne vairāk kā 5000 kW:

     

8408

10

81

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

89

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---vairāk nekā 5000 kW:

     

8408

10

91

0

----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā

gab.

0

0

8408

10

99

0

----pārējie

gab.

0

0

8408

20

   

-motori, kas izmantojami 87. grupā minētajos transportlīdzekļos:

     

8408

20

10

0

--rūpnieciskai montāžai:kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10.subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā, ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā

gab.

0

0

       

2500 cm3.; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

 

--pārējie:

---lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem ar jaudu:

8408

20

31

0

----ne vairāk kā 50 kW

gab.

0

0

8408

20

35

0

----vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW

gab.

0

0

8408

20

37

0

----vairāk nekā 100 kW

gab.

0

0

       

---pārējiem 87. grupas transportlīdzekļiem ar jaudu:

     

8408

20

51

0

----ne vairāk kā 50 kW

gab.

0

0

8408

20

55

0

----vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW

gab.

0

0

8408

20

57

0

----vairāk nekā 100 kW, bet ne vairāk kā 200 kW

gab.

0

0

8408

20

99

0

----vairāk nekā 200 kW

gab.

0

0

8408

90

   

-pārējie motori:

     

8408

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8408

90

21

0

---sliežu transportam

gab.

0

0

       

---pārējie:

     

8408

90

29

0

----lietoti

gab.

0

0

       

----jauni, ar jaudu:

     

8408

90

31

0

-----ne vairāk kā 15 kW

gab.

0

0

8408

90

33

0

-----vairāk nekā 15 kW, bet ne vairāk kā 30 kW

gab.

0

0

8408

90

36

0

-----vairāk nekā 30 kW, bet ne vairāk kā 50 kW

gab.

0

0

8408

90

37

0

-----vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW

gab.

0

0

8408

90

51

0

-----vairāk nekā 100 kW, bet ne vairāk kā 200 kW

gab.

0

0

8408

90

55

0

-----vairāk nekā 200 kW, bet ne vairāk kā 300 kW

gab.

0

0

8408

90

57

0

-----vairāk nekā 300 kW, bet ne vairāk kā 500 kW

gab.

0

0

8408

90

71

0

-----vairāk nekā 500 kW, bet ne vairāk kā 1000 kW

gab.

0

0

8408

90

75

0

-----vairāk nekā 1000 kW, bet ne vairāk kā 5000 kW

gab.

0

0

8408

90

99

0

-----vairāk nekā 5000 kW

gab.

0

0

8409

     

Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 8407. un 8408. preču pozīcijā minētajiem motoriem:

8409

10

   

-aviācijas motoriem:

     

8409

10

10

0

--motoriem, kas paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8409

10

90

0

--pārējās

-

0

0

       

-pārējās:

     

8409

91

00

0

--izmantošanai tikai vai galvenokārt dzirksteļaizdedzes virzuļmotoros

-

0

0

8409

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8410

     

Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori:

     
       

-hidroturbīnas un ūdensrati:

     

8410

11

00

0

--ar jaudu ne vairāk kā 1000 kW

-

0

0

8410

12

00

0

--ar jaudu vairāk nekā 1000 kW, bet ne vairāk kā 10000 kW

-

0

0

8410

13

00

0

--ar jaudu vairāk nekā 10000 kW

-

0

0

8410

90

   

-daļas, ieskaitot regulatorus:

     

8410

90

10

0

--no lietā čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8410

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8411

     

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un pārējās gāzturbīnas:

   
       

-turboreaktīvie dzinēji:

     

8411

11

   

--ar vilces spēku ne vairāk kā 25 kN:

     

8411

11

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8411

11

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8411

12

   

--ar vilces spēku vairāk nekā 25 kN:

     
       

---izmantošanai civilajā aviācijā:

     

8411

12

11

0

----ar vilces spēku vairāk nekā 25 kN, bet ne vairāk kā 44 kN

gab.

0

0

8411

12

13

0

----ar vilces spēku vairāk nekā 44 kN, bet ne vairāk kā 132 kN

gab.

0

0

8411

12

19

0

----ar vilces spēku vairāk nekā 132 kN

gab.

0

0

8411

12

90

0

---pārējie

gab.

0

0

       

-turbopropelleru dzinēji:

     

8411

21

   

--ar jaudu ne vairāk kā 1100 kW:

     

8411

21

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8411

21

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8411

22

   

--ar jaudu vairāk nekā 1100 kW:

     
       

---izmantošanai civilajā aviācijā:

     

8411

22

11

0

----ar jaudu vairāk nekā 1100 kW, bet ne vairāk kā 3730 kW

gab.

0

0

8411

22

19

0

----ar jaudu vairāk nekā 3730 kW

gab.

0

0

8411

22

90

0

---pārējie

gab.

0

0

       

-pārējās gāzturbīnas:

     

8411

81

   

--ar jaudu ne vairāk kā 5000 kW:

     

8411

81

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8411

81

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8411

82

   

--ar jaudu vairāk nekā 5000 kW:

     

8411

82

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

---pārējās:

     
       

----ar jaudu vairāk nekā 5000 kW, bet ne vairāk kā 20000 kW:

     

8411

82

81

0

-----ar jaudu ne vairāk kā 7000 kW, izmantošanai kombinētajās siltum- un elektroenerģiju ražojošajās stacijās (termoelektrostacijās)

gab.

0

0

8411

82

89

0

-----pārējās

gab.

0

0

8411

82

93

0

----ar jaudu vairāk nekā 20000 kW, bet ne vairāk kā 50000 kW

gab.

0

0

8411

82

99

0

----ar jaudu vairāk nekā 50000 kW

gab.

0

0

       

-daļas:

     

8411

91

   

--turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas:

     

8411

91

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8411

91

90

0

---pārējās

-

0

0

8411

99

   

--pārējās:

     

8411

99

10

0

---gāzturbīnu daļas izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8411

99

90

0

---pārējās

-

0

0

8412

     

Pārējie dzinēji un spēkiekārtas:

     

8412

10

   

-reaktīvie dzinēji, izņemot turboreaktīvos:

     

8412

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8412

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-hidrauliskās spēkiekārtas un hidrodzinēji:

     

8412

21

   

--lineārās darbības (cilindri):

     

8412

21

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējie:

     

8412

21

91

0

----hidrosistēmas

-

0

0

8412

21

99

0

----pārējie

-

0

0

8412

29

   

--pārējie:

     

8412

29

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējie:

     

8412

29

50

0

----hidrosistēmas

-

0

0

       

----pārējie:

     

8412

29

91

0

-----spēka hidrodzinēji

-

0

0

8412

29

99

0

-----pārējie

-

0

0

       

-pneimatiskās spēkiekārtas un pneimodzinēji:

     

8412

31

   

--lineārās darbības (cilindri):

     

8412

31

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8412

31

90

0

---pārējie

-

0

0

8412

39

   

--pārējie:

     

8412

39

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8412

39

90

0

---pārējie

-

0

0

8412

80

   

-pārējie:

     

8412

80

10

0

--ūdens tvaika vai pārējie tvaika dzinēji

-

0

0

       

--pārējie:

     

8412

80

91

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8412

80

99

0

---pārējie

-

0

0

8412

90

   

-daļas:

     

8412

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8412

90

30

0

---reaktīvo dzinēju, izņemot turboreaktīvo dzinēju

-

0

0

8412

90

50

0

---hidraulisko spēkiekārtu un dzinēju

-

0

0

8412

90

90

0

---pārējās

-

0

0

8413

     

Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji:

     

-sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai iespēju to uzlikt:

8413

11

00

0

--uzpildes stacijās un garāžās izmantojamie degvielas un eļļas sūkņi

gab.

0

0

8413

19

   

--pārējie:

     

8413

19

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8413

19

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8413

20

   

-rokas sūkņi, izņemot 8413 11. un 8413 19. subpozīcijā minētos:

     

8413

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8413

20

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8413

30

   

-iekšdedzes motoru degvielas, eļļas un dzeses šķidruma sūkņi:

     

8413

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8413

30

91

0

---iesmidzināšanas sūkņi

gab.

0

0

8413

30

99

0

---pārējie

gab.

0

0

8413

40

00

0

-betona sūkņi

gab.

0

0

8413

50

   

-pārējie abvirzienu darbības virzuļsūkņi:

     

8413

50

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8413

50

30

0

---hidroagregāti

-

0

0

8413

50

50

0

---dozētājsūkņi

gab.

0

0

       

---pārējie:

     
       

----virzuļsūkņi:

     

8413

50

71

0

-----spēka, hidrauliskie

gab.

0

0

8413

50

79

0

-----pārējie

gab.

0

0

8413

50

90

0

----pārējie

gab.

0

0

8413

60

   

-pārējie rotorsūkņi:

     

8413

60

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8413

60

30

0

---hidroagregāti

-

0

0

       

---pārējie:

     
       

----zobratsūkņi:

     

8413

60

41

0

-----spēka, hidrauliskie

gab.

0

0

8413

60

49

0

-----pārējie

gab.

0

0

       

----lāpstiņsūkņi:

     

8413

60

51

0

-----spēka, hidrauliskie

gab.

0

0

8413

60

59

0

-----pārējie

gab.

0

0

8413

60

60

0

----vītņsūkņi

gab.

0

0

8413

60

90

0

----pārējie

gab.

0

0

8413

70

   

-pārējie centrbēdzes sūkņi:

     

8413

70

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     
       

---iegremdējamie sūkņi:

     

8413

70

21

0

----vienpakāpes

gab.

0

0

8413

70

29

0

----daudzpakāpju

gab.

0

0

8413

70

30

0

---centrbēdzes sūkņi bez blīvslēgiem siltumsistēmām un karstā ūdens apgādei

gab.

0

0

       

---pārējie, ar izplūdes caurules diametru:

     

8413

70

40

0

----ne vairāk kā 15 mm

gab.

0

0

       

----vairāk nekā 15 mm:

     

8413

70

50

0

-----centrbēdzes kanālsūkņi un virpuļsūkņi ar sānkanāliem

gab.

0

0

       

-----radiālas plūsmas sūkņi:

     
       

------vienpakāpes:

     
       

-------ar vienu ieejas darbratu:

     

8413

70

61

0

--------monoblokā

gab.

0

0

8413

70

69

0

--------pārējie

gab.

0

0

8413

70

70

0

-------ar vairāk nekā vienu ieejas darbratu

gab.

0

0

8413

70

80

0

------daudzpakāpju

gab.

0

0

       

-----pārējie centrbēdzes sūkņi:

     

8413

70

91

0

------vienpakāpes

gab.

0

0

8413

70

99

0

------daudzpakāpju

gab.

0

0

       

-pārējie sūkņi; šķidrumu cēlāji:

     

8413

81

   

--sūkņi:

     

8413

81

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8413

81

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8413

82

00

0

--šķidrumu cēlāji

gab.

0

0

       

-daļas:

     

8413

91

   

--sūkņiem:

     

8413

91

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8413

91

90

0

---pārējās

-

0

0

8413

92

00

0

--šķidrumu cēlājiem

-

0

0

8414

     

Vakuumsūkņi un gaisa sūkņi; gaisa un gāzu kompresori, ventilatori; ventilācijas un velkmes skapji ar ventilatoru un ar filtru vai bez tā:

8414

10

   

-vakuumsūkņi:

     

8414

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8414

10

20

0

--izmantošanai pusvadītāju ražošanā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8414

10

30

0

---rotorvirzuļsūkņi, rotorsūkņi ar slīdlāpstiņām, molekulārsūkņi un Rutsa sūkņi

gab.

0

0

       

---pārējie:

     

8414

10

50

0

----difuzorsūkņi, kriogēnie un adsorbcijas sūkņi

gab.

0

0

8414

10

80

0

----pārējie

gab.

0

0

8414

20

   

-pneimatiskie rokas vai kājas sūkņi:

     

8414

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8414

20

91

0

---velosipēdu rokas sūkņi

gab.

0

0

8414

20

99

0

---pārējie

gab.

0

0

8414

30

   

-saldētavu iekārtās izmantojamie kompresori:

     

8414

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     

8414

30

30

0

---ar jaudu ne vairāk kā 0,4 kW

gab.

0

0

       

---ar jaudu vairāk nekā 0,4 kW:

     

8414

30

91

0

----hermetizēti vai pushermetizēti

gab.

0

0

8414

30

99

0

----pārējie

gab.

0

0

8414

40

   

-velkami gaisa kompresori uz riteņšasijas:

     

8414

40

10

0

--ar ražīgumu ne vairāk kā 2 m3 minūtē

gab.

0

0

8414

40

90

0

--ar ražīgumu vairāk nekā 2 m3 minūtē

gab.

0

0

       

-ventilatori:

     

8414

51

   

--galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga, ar elektromotoru ar jaudu ne vairāk kā 125 W:

8414

51

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8414

51

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8414

59

   

--pārējie:

     

8414

59

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

---pārējie:

     

8414

59

30

0

----aksiālie ventilatori

gab.

0

0

8414

59

50

0

----centrbēdzes ventilatori

gab.

0

0

8414

59

90

0

----pārējie

gab.

0

0

8414

60

00

0

-velkmes skapji, ar lielāko horizontālo izmēru, ne vairāk kā 120 cm

gab.

0

0

8414

80

   

-pārējie:

     

8414

80

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējie:

     
       

---turbokompresori:

     

8414

80

21

0

----vienpakāpes

gab.

0

0

8414

80

29

0

----daudzpakāpju

gab.

0

0

       

---abvirzienu darbības kompresori ar darba spiedienu:

     
       

----ne vairāk kā 15 bāru, ar ražīgumu stundā:

     

8414

80

31

0

-----ne vairāk kā 60 m3

gab.

0

0

8414

80

39

0

-----vairāk nekā 60 m3

gab.

0

0

       

----vairāk nekā 15 bāru, ar ražīgumu stundā:

     

8414

80

41

0

-----ne vairāk kā 120 m3

gab.

0

0

8414

80

49

0

-----vairāk nekā 120 m3

gab.

0

0

       

---rotācijas kompresori:

     

8414

80

60

0

----vienpakāpes

gab.

0

0

       

----daudzpakāpju:

     

8414

80

71

0

-----skrūves kompresori

gab.

0

0

8414

80

79

0

-----pārējie

gab.

0

0

8414

80

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8414

90

   

-daļas:

     

8414

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8414

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8415

     

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; kondicionieri, kuros mitrumu atsevišķi neregulē:

8415

10

00

0

-sienas vai loga, korpusā

-

0

0

8415

20

00

0

-izmantošanai transportlīdzekļos

-

0

0

       

-pārējie:

     

8415

81

   

--ar dzeses agregātu un ierīci režīma pārslēgšanai:

     

8415

81

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8415

81

90

0

---pārējie

-

0

0

8415

82

   

--pārējie, ar dzeses agregātu:

     

8415

82

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8415

82

80

0

---pārējie

-

0

0

8415

83

   

--bez dzeses agregāta:

     

8415

83

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8415

83

90

0

---pārējie

-

0

0

8415

90

   

-daļas:

     

8415

90

10

0

--kondicionēšanas iekārtām, kas minētas 8415 81., 8415 82. vai 8415 83. subpozīcijā, izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8415

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8416

     

Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļveida degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un automātiskās kurtuves un mehāniskie režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un pārējās līdzīgas ierīces:

8416

10

   

-sprauslas šķidrajai degvielai:

     

8416

10

10

0

--ar automātiskās vadības ierīci

gab.

0

0

8416

10

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8416

20

   

-pārējie degļi, ieskaitot kombinētos:

     

8416

20

10

0

--tikai gāzes, monobloka degļi, ar ventilatoru un vadības ierīci

gab.

0

0

8416

20

90

0

--pārējie

-

0

0

8416

30

00

0

-automātiskās un mehāniskās kurtuves, mehāniskie režģi un ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un pārējās līdzīgas ierīces

-

0

0

8416

90

00

0

-daļas

-

0

0

8417

     

Rūpnieciskas vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis:

8417

10

00

0

-krāsnis un kameras apdedzināšanai, kausēšanai vai citai pirīta rūdu vai metāla rūdu termiskajai apstrādei

-

0

0

8417

20

   

-maizes krāsnis, ieskaitot cepumu krāsnis:

     

8417

20

10

0

--tuneļkrāsnis

-

0

0

8417

20

90

0

--pārējās

-

0

0

8417

80

   

-pārējās:

     

8417

80

10

0

--atkritumu dedzināšanai

-

0

0

8417

80

20

0

--tuneļkrāsnis un mufeļkrāsnis keramikas izstrādājumu apdedzināšanai

-

0

0

8417

80

80

0

--pārējās

-

0

0

8417

90

00

0

-daļas

-

0

0

8418

     

Dzesinātāji, saldētavas un pārējās elektriskās vai citu tipu dzesēšanas un saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi, izņemot 8415. preču pozīcijā minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas:

8418

10

   

-kombinētās dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm:

     

8418

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8418

10

91

0

---ar ietilpību vairāk nekā 340 l

gab.

0

0

8418

10

99

0

---pārējie

gab.

0

0

       

-mājas ledusskapji:

     

8418

21

   

--kompresijas tipa:

     

8418

21

10

0

---ar ietilpību vairāk nekā 340 l

gab.

0

0

       

---pārējie:

     

8418

21

51

0

----galdveidīgie

gab.

0

0

8418

21

59

0

----iebūvētie

gab.

0

0

       

----pārējie, ar ietilpību:

     

8418

21

91

0

-----ne vairāk kā 250 l

gab.

0

0

8418

21

99

0

-----vairāk nekā 250 l, bet ne vairāk kā 340 l

gab.

0

0

8418

22

00

0

--elektriskie, absorbcijas

gab.

0

0

8418

29

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8418

30

   

-skapja tipa saldētavas ar ietilpību ne vairāk kā 800 l:

     

8418

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8418

30

91

0

---ar ietilpību ne vairāk kā 400 l

gab.

0

0

8418

30

99

0

---ar ietilpību vairāk nekā 400 l, bet ne vairāk kā 800 l

gab.

0

0

8418

40

   

-vertikālie saldētājskapji ar ietilpību ne vairāk kā 900 l:

     

8418

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     

8418

40

91

0

---ar ietilpību ne vairāk kā 250 l

gab.

0

0

8418

40

99

0

---ar ietilpību vairāk nekā 250 l, bet ne vairāk kā 900 l

gab.

0

0

8418

50

   

-dzesēšanas un saldēšanas vitrīnas, letes un citas līdzīgas iekārtas:

     
       

--dzesēšanas vitrīnas un letes (ar dzesētājagregātu vai iztvaicētāju):

   

8418

50

11

0

---sasaldētu pārtikas produktu glabāšanai

gab.

0

0

8418

50

19

0

---pārējās

gab.

0

0

       

--pārējās dzesēšanas iekārtas:

     

8418

50

91

0

---sasaldēšanai zemā temperatūrā, izņemot 8418 30. un 8418 40. subpozīcijā minētās

gab.

0

0

8418

50

99

0

---pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās dzesēšanas un saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi:

     

8418

61

   

--kompresijas tipa, ar kondensatoru un siltummaini:

     

8418

61

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8418

61

90

0

---pārējie

-

0

0

8418

69

   

--pārējie:

     

8418

69

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējie:

     

8418

69

91

0

----absorbcijas siltumsūkņi

-

0

0

8418

69

99

0

----pārējie

-

0

0

       

-daļas:

     

8418

91

00

0

--inventārs dzesināšanas un saldēšanas iekārtu iebūvēšanai

-

0

0

8418

99

   

--pārējās:

     

8418

99

10

0

---iztvaicētāji un kondensatori, izņemot mājas ledusskapjos izmantojamos

-

0

0

8418

99

90

0

---pārējās

-

0

0

8419

     

Rūpnieciskas un laboratoriju iekārtas ar elektrisku un neelektrisku karsēšanu materiālu termiskai apstrādei (karsēšanai, vārīšanai, destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai vai dzesināšanai), izņemot mājsaimniecībā lietojamās iekārtas; momentānie ūdens sildītāji vai uzkrājuma ūdens sildītāji, neelektriskie:

       

-momentānie ūdens sildītāji vai uzkrājuma ūdens sildītāji, neelektriskie:

 

8419

11

00

0

--momentānie ūdens gāzsildītāji

-

0

0

8419

19

00

0

--pārējie

-

0

0

8419

20

00

0

-medicīniskie, ķirurģiskie un laboratorijas sterilizatori

-

0

0

       

-žāvētavas:

     

8419

31

00

0

--lauksaimniecības produkcijai

-

0

0

8419

32

00

0

--koksnei, papīra masai, papīram vai kartonam

-

0

0

8419

39

   

--pārējās:

     

8419

39

10

0

---keramikas izstrādājumiem

-

0

0

8419

39

90

0

---pārējās

-

0

0

8419

40

00

0

-aparāti destilācijai un attīrīšanai

-

0

0

8419

50

   

-siltummaiņi:

     

8419

50

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8419

50

90

0

--pārējie

-

0

0

8419

60

00

0

-mašīnas gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

-

0

0

       

-pārējās mašīnas, agregāti un iekārtas:

     

8419

81

   

--karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai:

   

8419

81

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējās:

     

8419

81

91

0

----perkolatori un pārējās ierīces kafijas un citu karsto dzērienu gatavošanai

-

0

0

8419

81

99

0

----pārējās

-

0

0

8419

89

   

--pārējās:

     

8419

89

10

0

---dzesēšanas torņi un līdzīgas iekārtas tiešai dzesēšanai (bez sadales sienas) ar cirkulējošu ūdeni

-

0

0

8419

89

15

0

---aparāti pusvadītāju plašu ātrai karsēšanai

-

0

0

8419

89

20

0

---aparāti ķīmisko tvaiku nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

8419

89

25

0

---aparāti fizisko tvaiku nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm ar elektronu plūsmas vai iztvaikošanas palīdzību

-

0

0

8419

89

27

0

---aparāti ķīmisko tvaiku nogulsnēšanai uz LCD substrātiem

-

0

0

8419

89

30

0

---vakuuma tvaicēšanas iekārtas metāla nogulsnēšanai

-

0

0

8419

89

98

0

---pārējās

-

0

0

8419

90

   

-daļas:

     

8419

90

10

0

--siltummaiņas agregātiem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8419

90

25

0

--sterilizatoriem, kas minēti 8419 20 000.subpozīcijā un aparātiem, kas minēti 8419 89 150., 8419 89 200. vai 8419 89 250.subpozīcijā

-

0

0

8419

90

50

0

--aparātiem, kas minēti 9419 89 270. subpozīcijā

-

0

0

8419

90

80

0

--pārējās

-

0

0

8420

     

Kalandri un pārējās velmju (ruļļu) mašīnas (izņemot mašīnas metālam un stiklam); to cilindri:

8420

10

   

-kalandri un pārējās velmju (ruļļu) mašīnas:

     

8420

10

10

0

--izmantošanai tekstilrūpniecībā

-

0

0

8420

10

30

0

--izmantošanai papīrrūpniecībā

-

0

0

8420

10

50

0

--izmantošanai gumijas vai plastmasu rūpniecībā

-

0

0

8420

10

90

0

--pārējie

-

0

0

       

-daļas:

     

8420

91

   

--cilindri:

     

8420

91

10

0

---no čuguna

-

0

0

8420

91

80

0

---pārējie

-

0

0

8420

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8421

     

Centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas; agregāti šķidrumu un gāzu filtrēšanai vai tīrīšanai:

-centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:

8421

11

00

0

--piena separatori

-

0

0

8421

12

00

0

--iekārtas veļas sausināšanai un žāvēšanai

gab.

0

0

8421

19

   

--pārējās:

     

8421

19

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējās:

     

8421

19

91

0

----laboratorijās izmantojamas centrifūgas

-

0

0

8421

19

94

0

----pusvadītāju plašu ražošanā izmantojamas centrifūgas:

-

0

0

8421

19

99

0

----pārējās

-

0

0

       

-iekārtas šķidrumu filtrēšanai vai tīrīšanai:

     

8421

21

   

--ūdens filtrēšanai vai tīrīšanai:

     

8421

21

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8421

21

90

0

---pārējās

-

0

0

8421

22

00

0

--dzērienu, izņemot ūdeni, filtrēšanai un tīrīšanai

-

0

0

8421

23

   

--degvielas un eļļu filtrēšanai iekšdedzes karburatormotoros un dīzeļmotoros:

8421

23

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8421

23

90

0

---pārējās

-

0

0

8421

29

   

--pārējās:

     

8421

29

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8421

29

90

0

---pārējās

-

0

0

       

-ierīces gāzu filtrēšanai vai tīrīšanai:

     

8421

31

   

--gaisa filtri iekšdedzes motoriem:

     

8421

31

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8421

31

90

0

---pārējie

-

0

0

8421

39

   

--pārējās:

     

8421

39

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējās:

     

8421

39

30

0

----ierīces un aparāti gaisa filtrēšanai un tīrīšanai

-

0

0

       

----ierīces pārējo gāzu filtrēšanai vai tīrīšanai:

     

8421

39

51

0

-----ar šķidrumu palīdzību

-

0

0

8421

39

71

0

-----katalītiskā procesā

-

0

0

8421

39

98

0

-----pārējās

-

0

0

       

-daļas:

     

8421

91

   

--centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:

     

8421

91

10

0

---aparātiem, kas minēti 8421 19 940. subpozīcijā

-

0

0

8421

91

30

0

---izsmidzinātājiem fotoemulsijas klāšanai uz LCD substrātiem, kas minēti 8421 19 960. subpozīcijā

-

0

0

8421

91

90

0

---pārējās

-

0

0

8421

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8422

     

Trauku mazgāšanas mašīnas; iekārtas pudeļu un citu tilpņu mazgāšanai un žāvēšanai; iekārtas pudeļu un burku aizpildīšanai un aiztaisīšanai, kastu, maisu un citu tilpņu aiztaisīšanai un etiķešu uzlīmēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un līdzīgu tilpņu aizkorķēšanai; pārējās iekārtas iesaiņošanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas šķidrumu gāzēšanai:

       

-trauku mazgāšanas mašīnas:

     

8422

11

00

0

--mājsaimniecības

gab.

0

0

8422

19

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8422

20

00

0

-iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai

-

0

0

8422

30

00

0

-iekārtas pudeļu, burku, maisu un citu tilpņu aizpildīšanai un aiztaisīšanai un etiķešu uzlīmēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un līdzīgu tvertņu aizkorķēšanai; iekārtas šķidrumu gāzēšanai

-

0

0

8422

40

00

0

-pārējās iekārtas iesaiņošanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas)

-

0

0

8422

90

   

-daļas:

     

8422

90

10

0

--trauku mazgāšanas mašīnām

-

0

0

8422

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8423

     

Iekārtas preču svēršanai (izņemot svarus, kuru jutība ir 0,05 g un lielāka), ieskaitot svarus, kas apgādāti ar ierīcēm preču masas kontrolei un aprēķināšanai; atsvari visu tipu svariem:

8423

10

   

-svari cilvēku svēršanai, ieskaitot svarus zīdaiņu svēršanai; mājsaimniecības svari:

8423

10

10

0

--mājsaimniecības svari

gab.

0

0

8423

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8423

20

00

0

-svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai konveijeru sistēmās

gab.

0

0

8423

30

00

0

-pastāvīgas masas svari un svari iepriekš noteiktas masas iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bunkuru svaru

gab.

0

0

       

-pārējās svēršanas iekārtas:

     

8423

81

   

--ar sveramo masu ne vairāk kā 30 kg:

     

8423

81

10

0

---masas kontroliekārtas un automātiskās vadības iekārtas, kas darbojas, reaģējot uz iepriekš noteiktas masas sasniegšanu

gab.

0

0

8423

81

30

0

---iekārtas iepriekš iesaiņotu preču svēršanai un marķēšanai

gab.

0

0

8423

81

50

0

---veikalu svari

gab.

0

0

8423

81

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8423

82

   

--ar sveramo masu vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5000 kg:

     

8423

82

10

0

---masas kontroliekārtas un automātiskās vadības iekārtas, kas darbojas, reaģējot uz iepriekš noteiktas masas sasniegšanu

gab.

0

0

8423

82

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8423

89

   

--pārējās:

     

8423

89

10

0

---tilta svari

gab.

0

0

8423

89

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8423

90

00

0

-atsvari visu tipu svariem; svēršanas iekārtu daļas

-

0

0

8424

     

Mehāniskas iekārtas (tai skaitā ar rokvadību) šķidru un pulverveida materiālu izsmidzināšanai vai izputekļošanai; ugunsdzēši (uzlādēti vai neuzlādēti); pulverizatori un līdzīgas iekārtas; tvaikstrūklas vai smilšstrūklas un līdzīgas smidzināšanas iekārtas:

8424

10

   

-ugunsdzēši (uzlādēti vai neuzlādēti):

     

8424

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     

8424

10

91

0

---ar svaru ne vairāk kā 21 kg

-

0

0

8424

10

99

0

---pārējie

-

0

0

8424

20

00

0

-pulverizatori un līdzīgas iekārtas

-

0

0

8424

30

   

-smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un līdzīgi smidzināšanas aparāti:

 
       

--ūdens tīrīšanas ierīces ar iebūvētu motoru:

     

8424

30

01

0

---ar sildierīci

gab.

0

0

       

---pārējās, ar motora jaudu:

     

8424

30

05

0

----ne vairāk kā 7,5 kW

gab.

0

0

8424

30

09

0

----vairāk nekā 7,5 kW

gab.

0

0

       

--pārējās mašīnas:

     

8424

30

10

0

---kas darbojas ar saspiestu gaisu

-

0

0

8424

30

90

0

---pārējās

-

0

0

       

-pārējie aparāti:

     

8424

81

   

--lauksaimniecībai vai dārzkopībai:

     

8424

81

10

0

---laistīšanas iekārtas

-

0

0

       

---pārējie:

     

8424

81

30

0

----pārnēsājamās ierīces

gab.

0

0

       

----pārējās:

     

8424

81

91

0

-----smidzinātāji un izkliedētāji, kas paredzēti uzstādīšanai uz traktoriem vai vilkšanai ar šiem traktoriem

gab.

0

0

8424

81

99

0

-----pārējie

gab.

0

0

8424

89

   

--pārējie:

     

8424

89

20

0

---smidzināšanas piederumi pusvadītāju plašu gravēšanai, izjaukšanai vai tīrīšanai

-

0

0

8424

89

30

0

---pretuzliesmošanas ierīces pusvadītāju pakešu metāla vadītāju tīrīšanai pirms elektrogalvanizācijas procesa

-

0

0

8424

89

95

0

---pārējie

-

0

0

8424

90

   

-daļas:

     

8424

90

10

0

--piederumiem, kas minēti 8424 89 200.subpozīcijā

-

0

0

8424

90

30

0

--piederumiem, kas minēti 8424 89 300.subpozīcijā

-

0

0

8424

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8425

     

Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabestāni; domkrati:

   
       

-trīši un cēlāji (izņemot liftcēlājus un automobiļu pacēlājus):

     

8425

11

   

--ar elektromotoru:

     

8425

11

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8425

11

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8425

19

   

--pārējie:

     

8425

19

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

---pārējie:

     

8425

19

91

0

----rokas ķēžcēlāji

gab.

0

0

8425

19

99

0

----pārējie

gab.

0

0

8425

20

00

0

-virs šahtas izvietoto cēlējiekārtu vinčas; speciālas vinčas pazemes darbiem

gab.

0

0

       

-pārējās vinčas; kabestāni:

     

8425

31

   

--ar elektromotoru:

     

8425

31

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8425

31

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8425

39

   

--pārējās:

     

8425

39

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

---pārējās:

     

8425

39

91

0

----ar iekšdedzes virzuļmotora piedziņu

gab.

0

0

8425

39

99

0

----pārējās

gab.

0

0

       

-domkrati; pacēlāji, kas tiek izmantoti transportlīdzekļu pacelšanai:

     

8425

41

00

0

--stacionārie automobiļu pacēlāji garāžās

gab.

0

0

8425

42

   

--pārējie hidrauliskie domkrati un pacēlāji:

     

8425

42

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8425

42

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8425

49

   

--pārējie:

     

8425

49

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8425

49

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8426

     

Derika celtņi; dažādu tipu celtņi, ieskaitot kabeļceltņus; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un darbnīcautomobiļi ar celtņiem:

       

-tilta celtņi, pastatņu celtņi, portālceltņi, pārvietojamās ceļamkāpnes un statņu transportieri:

8426

11

00

0

--tilta celtņi uz nekustīgiem balstiem

-

0

0

8426

12

00

0

--uz riteņiem pārvietojamās ceļamkāpnes un statņu transportieri

-

0

0

8426

19

00

0

--pārējie

-

0

0

8426

20

00

0

-torņa celtņi

-

0

0

8426

30

00

0

-portālceltņi un torņa celtņi ar izlici

-

0

0

       

-pārējās pašgājējas ceļamās mašīnas un mehānismi:

     

8426

41

00

0

--uz riteņiem

-

0

0

8426

49

00

0

--pārējās

-

0

0

       

-pārējās celšanas mašīnas un mehānismi:

     

8426

91

   

--paredzētas uzstādīšanai ceļu satiksmes līdzekļos:

     

8426

91

10

0

---hidrauliskie celtņi, kas paredzēti transportlīdzekļu iekraušanai un izkraušanai

gab.

0

0

8426

91

90

0

---pārējās

-

0

0

8426

99

   

--pārējās:

     

8426

99

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8426

99

90

0

---pārējās

-

0

0

8427

     

Autokrāvēji ar dakšveida satvērēju; cita veida darbu autokrāvēji, kas aprīkoti ar celšanas vai kraušanas iekārtu:

8427

10

   

-pašgājēji krāvēji ar elektromotoru:

     

8427

10

10

0

--ja celšanas augstums ir 1 m vai vairāk

gab.

0

0

8427

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8427

20

   

-pārējie pašgājēji krāvēji:

     
       

--ja celšanas augstums ir 1 m vai vairāk:

     

8427

20

11

0

---autokrāvēji ar dakšveida satvērēju darbam nelīdzenā apvidū un citi autokrautņotāji

gab.

0

0

8427

20

19

0

---pārējie

gab.

0

0

8427

20

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8427

90

00

0

-pārējie krāvēji

gab.

0

0

8428

     

Pārējās mašīnas un iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, motortrīši):

8428

10

   

-lifti un liftcēlāji:

     

8428

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     

8428

10

91

0

---ar elektrisku vadību

-

0

0

8428

10

99

0

---pārējie

-

0

0

8428

20

   

-pneimatiskie cēlāji un konveijeri:

     

8428

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     

8428

20

30

0

---speciāli paredzēti izmantošanai lauksaimniecībā

-

0

0

       

---pārējie:

     

8428

20

91

0

----birstošiem materiāliem

-

0

0

8428

20

99

0

----pārējie

-

0

0

       

-pārējie kravas cēlāji, elevatori un konveijeri precēm un materiāliem:

     

8428

31

00

0

--speciāli paredzēti pazemes darbiem

-

0

0

8428

32

00

0

--pārējie, kausu tipa

-

0

0

8428

33

   

--pārējie, lentes tipa:

     

8428

33

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8428

33

90

0

---pārējie

-

0

0

8428

39

   

--pārējie:

     

8428

39

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

---pārējie:

     

8428

39

91

0

----rullīšu konveijeri

-

0

0

8428

39

93

0

----automātiski materiālu satveršanas mehānismi pusvadītāju plašu, plašu kasešu, plašu kastu un citu pusvadītāju ierīču materiālu transportēšanai, satveršanai un glabāšanai

-

0

0

8428

39

98

0

----pārējie

-

0

0

8428

40

00

0

-eskalatori un kustīgie gājēju celiņi

-

0

0

8428

50

00

0

-šahtu vagonešu stūmēji, pārvietojamās platformas lokomotīvēm un vagonetēm, vagonu gāzēji un līdzīgas iekārtas dzelzceļa vagonu iekraušanai, izkraušanai un transportēšanai

-

0

0

8428

60

00

0

-pasažieru un kravas trosu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji, funikulieru vilces mehānismi

-

0

0

8428

90

   

-pārējās iekārtas:

     

8428

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8428

90

30

0

---velmēšanas stāvu iekārtas; rituļceļi produkcijas padevei un aizvākšanai; gāzēji un manipulatori lietņiem, lodēm, stieņiem un plakanbluķiem

-

0

0

       

---pārējās:

     
       

----krāvēji, speciāli paredzēti izmantošanai lauksaimniecībā:

     

8428

90

71

0

-----lauksaimniecības traktoru uzkarēm

-

0

0

8428

90

79

0

-----pārējie

-

0

0

       

----pārējie:

     

8428

90

91

0

-----mehāniskie krāvēji birstošiem materiāliem

-

0

0

8428

90

98

0

-----pārējie

-

0

0

8429

     

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri un planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas, ceļa veltņi:

       

-buldozeri ar maināmu vērstuvi:

     

8429

11

00

0

--kāpurķēžu

gab.

0

0

8429

19

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8429

20

00

0

-autogreideri un planētāji

gab.

0

0

8429

30

00

0

-skrēperi

gab.

0

0

8429

40

   

-ceļa veltņi un blietēšanas mašīnas:

     
       

--ceļa veltņi:

     

8429

40

10

0

---vibrācijas

gab.

0

0

8429

40

30

0

---pārējie

gab.

0

0

8429

40

90

0

--blietēšanas mašīnas

gab.

0

0

       

-mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji:

     

8429

51

   

--frontālie vienkausa krāvēji:

     

8429

51

10

0

---speciālie krāvēji pazemes darbiem

gab.

0

0

       

---pārējie:

     

8429

51

91

0

----vienkausa krāvēji uz kāpurķēdēm

gab.

0

0

8429

51

99

0

----pārējie

gab.

0

0

8429

52

   

--pilnapgrieziena mašīnas:

     

8429

52

10

0

---kāpurķēžu ekskavatori

gab.

0

0

8429

52

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8429

59

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8430

     

Pārējās mašīnas un mehānismi grunts, kā arī rūdas un nerūdas materiālu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai; sniega arkli un rotoru sniega tīrīšanas mašīnas:

8430

10

00

0

-iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai

gab.

0

0

8430

20

00

0

-sniega arkli un sniega rotortīrītāji

gab.

0

0

       

-ieciršanās mašīnas ogļu un iežu ieguvei; tunelēšanas mašīnas:

   

8430

31

00

0

--pašgājējas

-

0

0

8430

39

00

0

--pārējās

-

0

0

       

-citas urbšanas un tunelēšanas mašīnas:

     

8430

41

00

0

--pašgājējas

-

0

0

8430

49

00

0

--pārējās

-

0

0

8430

50

00

0

-citas pašgājējas mašīnas un mehānismi

-

0

0

       

-citas nepašgājējas mašīnas un mehānismi:

     

8430

61

00

0

--mašīnas un mehānismi blietēšanai un blīvēšanai

gab.

0

0

8430

62

00

0

--skrēperi

gab.

0

0

8430

69

00

0

--pārējie

-

0

0

8431

     

Daļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt iekārtām, kas minētas 8425.-8430. preču pozīcijā:

8431

10

00

0

-mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8425. preču pozīcijā

-

0

0

8431

20

00

0

-mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8427. preču pozīcijā

-

0

0

       

-mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8428. preču pozīcijā:

     

8431

31

00

0

--liftiem, liftcēlājiem vai eskalatoriem

-

0

0

8431

39

   

--pārējām mašīnām:

     

8431

39

10

0

---velmju stāvu iekārtām, kas minētas 8428 90 300. subpozīcijā

-

0

0

8431

39

90

0

---pārējām

-

0

0

       

-mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8426., 8429. vai 8430. preču pozīcijā:

 

8431

41

00

0

--kausi, greiferi un satvērēji

-

0

0

8431

42

00

0

--buldozeru vērstuves, nepagriežamas un pagriežamas

-

0

0

8431

43

00

0

--daļas urbšanas un tunelēšanas mašīnām, kas minētas 8430 41. un 8430 49. subpozīcijā

-

0

0

8431

49

   

--pārējām:

     

8431

49

20

0

---no čuguna vai lieta tērauda

-

0

0

8431

49

80

0

---pārējās

-

0

0

8432

     

Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības mašīnas zemes sagatavošanas un kultūrtehniskajiem darbiem; veltņi zālājiem un sporta laukumiem:

8432

10

   

-arkli:

     

8432

10

10

0

--vērstuvju

gab.

0

0

8432

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji, kapļi:

     

8432

21

00

0

--šķīvju ecēšas

gab.

0

0

8432

29

   

--pārējie:

     

8432

29

10

0

---irdinātāji un kultivatori

gab.

0

0

8432

29

30

0

---ecēšas

gab.

0

0

8432

29

50

0

---rotovatori

gab.

0

0

8432

29

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8432

30

   

-sējmašīnas, stādāmās mašīnas un dēstu stādāmās mašīnas:

     
       

--sējmašīnas:

     

8432

30

11

0

---precīzās izsējas sējmašīnas ar centrālo piedziņu

gab.

0

0

8432

30

19

0

---pārējās

gab.

0

0

8432

30

90

0

--stādāmās un dēstu stādāmās mašīnas

gab.

0

0

8432

40

   

-organiskā un neorganiskā mēslojuma izkliedētāji:

     

8432

40

10

0

--minerālā un ķīmiskā mēslojuma izkliedēšanai

gab.

0

0

8432

40

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8432

80

00

0

-pārējās mašīnas un mehānismi

-

0

0

8432

90

00

0

-daļas

-

0

0

8433

     

Mašīnas un mehānismi lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai, savācējpreses, salmu un siena preses; zāles un zāliena pļaujmašīnas; mašīnas olu, augļu un citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai, izņemot 8437.preču pozīcijā minētās:

       

-zāles pļaujmašīnas, zāliena pļaujmašīnas, arī parkiem un sporta laukumiem:

8433

11

   

--motorpļaujmašīnas ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu:

   

8433

11

10

0

---elektriskās

gab.

0

0

       

---pārējās:

     
       

----pašgājējas:

     

8433

11

51

0

-----ar sēdekli

gab.

0

0

8433

11

59

0

-----pārējās

gab.

0

0

8433

11

90

0

----pārējās

gab.

0

0

8433

19

   

--pārējās:

     
       

---ar motoru:

     

8433

19

10

0

----elektriskās

gab.

0

0

       

----pārējās:

     
       

-----pašgājējas:

     

8433

19

51

0

------ar sēdekli

gab.

0

0

8433

19

59

0

------pārējās

gab.

0

0

8433

19

70

0

-----pārējās

gab.

0

0

8433

19

90

0

---bez motora

gab.

0

0

8433

20

   

-pārējās pļaujmašīnas, ieskaitot uz traktora montējamās:

     

8433

20

10

0

--ar motoru

gab.

0

0

       

--pārējās:

     
       

---traktorvilces, uzkarināmās vai piekabināmās:

     

8433

20

51

0

----ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu

gab.

0

0

8433

20

59

0

----pārējās

gab.

0

0

8433

20

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8433

30

   

-pārējās siena novākšanas mašīnas:

     

8433

30

10

0

--vālu apvērsēji, sāngrābekļi un siena ārdītāji

gab.

0

0

8433

30

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8433

40

   

-salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses:

     

8433

40

10

0

--savācējpreses

gab.

0

0

8433

40

90

0

--pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās ražas novākšanas mašīnas; kulšanas mašīnas un mehānismi:

     

8433

51

00

0

--labības kombaini

gab.

0

0

8433

52

00

0

--pārējās mašīnas un mehānismi kulšanai

gab.

0

0

8433

53

   

--mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai:

     

8433

53

10

0

---kartupeļu racēji un kartupeļu novākšanas mašīnas

gab.

0

0

8433

53

30

0

---biešu lakstu griezēji un biešu novākšanas mašīnas

gab.

0

0

8433

53

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8433

59

   

--pārējās:

     
       

---skābbarības kombaini:

     

8433

59

11

0

----pašgājēji

gab.

0

0

8433

59

19

0

----pārējie

gab.

0

0

8433

59

30

0

---vīnogu kombaini

gab.

0

0

8433

59

80

0

---pārējie

gab.

0

0

8433

60

00

0

-mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai

-

0

0

8433

90

00

0

-daļas

-

0

0

8434

     

Slaukšanas mehānismi un pienotavu iekārtas:

     

8434

10

00

0

-slaukšanas mehānismi

-

0

0

8434

20

00

0

-pienotavu iekārtas

-

0

0

8434

90

00

0

-daļas

-

0

0

8435

     

Preses, smalcinātāji un līdzīgas mašīnas vīndarībai, sidra, augļu sulu un citu dzērienu ražošanai:

8435

10

00

0

-mašīnas un mehānismi

-

0

0

8435

90

00

0

-daļas

-

0

0

8436

     

Pārējās iekārtas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopībai, putnkopībai un biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); inkubatori putnkopībai un brūderi:

8436

10

00

0

-mašīnas un mehānismi dzīvnieku barības sagatavošanai

-

0

0

       

-putnkopības iekārtas, inkubatori un brūderi:

     

8436

21

00

0

--inkubatori un brūderi

-

0

0

8436

29

00

0

--pārējās

-

0

0

8436

80

   

-pārējās iekārtas:

     

8436

80

10

0

--mežkopības iekārtas

gab.

0

0

       

--pārējās:

     

8436

80

91

0

---dzērienu automāti

gab.

0

0

8436

80

99

0

---pārējās

-

0

0

       

-daļas:

     

8436

91

00

0

--putnkopības iekārtām, inkubatoriem un brūderiem

-

0

0

8436

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8437

     

Mašīnas sēklu, graudu vai žāvētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; iekārtas miltu malšanas rūpniecībai un pārējās iekārtas graudu vai žāvētu pākšaugu dārzeņu apstrādei, izņemot mašīnas, kuras izmanto lauksaimniecības fermās:

8437

10

00

0

-mašīnas sēklu, graudu vai žāvētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai

gab.

0

0

8437

80

00

0

-pārējās iekārtas

-

0

0

8437

90

00

0

-daļas

-

0

0

8438

     

Pārējās iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem, kas citur nav minētas, izņemot iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes tauku un eļļu ekstrakcijai vai tīrīšanai:

8438

10

   

-iekārtas maizes, makaronu un spageti vai līdzīgas produkcijas izgatavošanai:

8438

10

10

0

--maizes cepšanas iekārtas

-

0

0

8438

10

90

0

--iekārtas makaronu, spageti vai līdzīgas produkcijas ražošanai

-

0

0

8438

20

00

0

-iekārtas konditorejas rūpniecībai, ieskaitot iekārtas kakao pulvera un šokolādes ražošanai

-

0

0

8438

30

00

0

-iekārtas cukura rūpniecībai

-

0

0

8438

40

00

0

-alus darītavu iekārtas

-

0

0

8438

50

00

0

-gaļas un putnu pārstrādes iekārtas

-

0

0

8438

60

00

0

-augļu, riekstu un dārzeņu pārstrādes iekārtas

-

0

0

8438

80

   

-pārējās iekārtas:

     

8438

80

10

0

--tējas un kafijas pagatavošanai

-

0

0

       

--pārējās:

     

8438

80

91

0

---dzērienu pagatavošanai vai ražošanai

-

0

0

8438

80

99

0

---pārējās

-

0

0

8438

90

00

0

-daļas

-

0

0

8439

     

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei:

8439

10

00

0

-iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem

-

0

0

8439

20

00

0

-papīra un kartona ražošanas iekārtas

-

0

0

8439

30

00

0

-papīra un kartona apdares iekārtas

-

0

0

       

-daļas:

     

8439

91

   

--iekārtām papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem:

   

8439

91

10

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8439

91

90

0

---pārējās

-

0

0

8439

99

   

--pārējās:

     

8439

99

10

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8439

99

90

0

---pārējās

-

0

0

8440

     

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanu:

     

8440

10

   

-iekārtas:

     

8440

10

10

0

--ielokošanas mašīnas

-

0

0

8440

10

20

0

--šķirošanas un komplektēšanas ierīces

-

0

0

8440

10

30

0

--šujmašīnas, stiepļu stiprināšanas un skavu šujamās ierīces

-

0

0

8440

10

40

0

--bezšuves iesiešanas mašīnas

-

0

0

8440

10

90

0

--pārējās

-

0

0

8440

90

00

0

-daļas

-

0

0

8441

     

Pārējās iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visu veidu mašīnas papīra un kartona griešanai:

8441

10

   

-griešanas mašīnas:

     

8441

10

10

0

--kombinētas darbmašīnas ruļļu gareniskai griešanai un pārtīšanai

-

0

0

8441

10

20

0

--pārējās garengriešanas un šķērsgriešanas mašīnas

-

0

0

8441

10

30

0

--giljotīnšķēres

-

0

0

8441

10

40

0

--trīsasmeņu stūru līdzinātāji

-

0

0

8441

10

80

0

--pārējās

-

0

0

8441

20

00

0

-maisu, maisiņu un aplokšņu izgatavošanas mašīnas

-

0

0

8441

30

00

0

-mašīnas papes kārbu, kastu, cauruļu, cilindru un līdzīgu tilpņu izgatavošanai bez veidošanas

-

0

0

8441

40

00

0

-mašīnas izstrādājumu veidošanai no papīra masas, papīra vai kartona

-

0

0

8441

80

00

0

-pārējās iekārtas

-

0

0

8441

90

   

-daļas:

     

8441

90

10

0

--griešanas mašīnām

-

0

0

8441

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8442

     

Mašīnas, aparatūra un aprīkojums (izņemot 8456.-8465. pozīcijā minētos darbgaldus) burtu liešanai vai salikšanai, iespiedbloku, plašu, cilindru un pārējo tipogrāfijas elementu sagatavošanai vai izgatavošanai; tipogrāfijas burti, bloki, plates, cilindri un pārējie tipogrāfijas elementi; bloki, plates, cilindri, litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti, pulēti):

8442

10

00

0

-fototipijas un salikšanas mašīnas

gab.

0

0

8442

20

   

-mašīnas, aparatūra un aprīkojums salikšanai ar citiem paņēmieniem, ar liešanas iekārtu vai bez tās:

8442

20

10

0

--burtu liešanai un salikšanai (piemēram, linotipi, monotipi, intertipi)

gab.

0

0

8442

20

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8442

30

00

0

-pārējās mašīnas, aparatūra un aprīkojums

-

0

0

8442

40

00

0

-minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas

-

0

0

8442

50

   

-tipogrāfijas burti, bloki, plates, cilindri un pārējie tipogrāfijas elementi; bloki, plates, cilindri, litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti un pulēti):

       

--ar izdrukas attēlu:

     

8442

50

21

0

---reljefai drukai

-

0

0

8442

50

23

0

---plakandrukai

-

0

0

8442

50

29

0

---pārējie

-

0

0

8442

50

80

0

--pārējie

-

0

0

8443

     

Iespiedmašīnas, ieskaitot ar tinti uzpildāmās iespiedierīces, izņemot 8471. preču pozīcijā minētās iekārtas; iespiešanas palīgiekārtas:

       

-ofsetspieduma mašīnas:

     

8443

11

00

0

--veltņu

gab.

0

0

8443

12

00

0

--lokšņu, biroja tipa (loksnes izmēri ne vairāk kā 22 x 36 cm)

gab.

0

0

8443

19

   

--pārējās:

     
       

---ar lokšņu padevi:

     

8443

19

10

0

----lietotas

gab.

0

0

       

----jaunas, ar loksnes izmēriem:

     

8443

19

31

0

-----ne vairāk kā 52 x 74 cm

gab.

0

0

8443

19

35

0

-----vairāk nekā 52 x 74 cm, bet ne vairāk kā 74 x 107 cm

gab.

0

0

8443

19

39

0

-----vairāk nekā 74 x 107 cm

gab.

0

0

8443

19

90

0

---pārējās

gab.

0

0

       

-augstspieduma mašīnas, izņemot fleksogrāfiskās:

     

8443

21

00

0

--veltņu

gab.

0

0

8443

29

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8443

30

00

0

-fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

gab.

0

0

8443

40

00

0

-gravējumu iespiedmašīnas

gab.

0

0

       

-pārējās iespiedmašīnas:

     

8443

51

00

0

--ar tinti uzpildāmās iespiedierīces

gab.

0

0

8443

59

   

--pārējās:

     

8443

59

20

0

---tekstilmateriālu apdrukāšanai

gab.

0

0

       

---pārējās:

     

8443

59

40

0

----izmantošanai pusvadītāju ražošanā

gab.

0

0

8443

59

70

0

----pārējās

gab.

0

0

8443

60

00

0

-iespiešanas palīgiekārtas

-

0

0

8443

90

   

-daļas:

     

8443

90

05

0

--izmantošanai pusvadītāju ražošanā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8443

90

10

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8443

90

80

0

---pārējās

-

0

0

8444

00

   

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrūzijai, stiepšanai, teksturēšanai un griešanai:

8444

00

10

0

-ekstrūzijas mašīnas

gab.

0

0

8444

00

90

0

-pārējās

gab.

0

0

8445

     

Mašīnas tekstilšķiedru apstrādei; vērpšanas, velšanas, šķeterēšanas mašīnas un pārējās iekārtas tekstildzijas izgatavošanai; tīšanas un spolēšanas mašīnas (ieskaitot audu spolēšanas mašīnas) un mašīnas, kas gatavo dziju izmantošanai mašīnās, kuras minētas 8446. vai 8447. preču pozīcijā:

-mašīnas tekstilšķiedru gatavošanai:

8445

11

00

0

--kāršamās mašīnas

gab.

0

0

8445

12

00

0

--ķemmēšanas mašīnas

gab.

0

0

8445

13

00

0

--priekšvērpšanas mašīnas

gab.

0

0

8445

19

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8445

20

00

0

-tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas

gab.

0

0

8445

30

   

-tekstilmateriālu velšanas un šķeterēšanas mašīnas:

     

8445

30

10

0

--tekstilmateriālu velšanas mašīnas

gab.

0

0

8445

30

90

0

--tekstilmateriālu šķeterēšanas mašīnas

gab.

0

0

8445

40

00

0

-spolēšanas mašīnas (ieskaitot audu spolēšanas mašīnas) vai uztīšanas mašīnas

gab.

0

0

8445

90

00

0

-pārējās

gab.

0

0

8446

     

Stelles:

     

8446

10

00

0

-audumu aušanai ar platumu ne vairāk kā 30 cm

gab.

0

0

       

-atspoļu stelles audumu aušanai, ar platumu vairāk nekā 30 cm:

   

8446

21

00

0

--motorstelles

gab.

0

0

8446

29

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8446

30

00

0

-bezatspoļu stelles, audumu aušanai, ar platumu vairāk nekā 30 cm

gab.

0

0

8447

     

Adāmmašīnas, ketelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas, pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu iegūšanai, lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un paklāju mašīnas:

       

-apaļadīšanas mašīnas:

     

8447

11

   

--ar cilindra diametru ne vairāk kā 165 mm:

     

8447

11

10

0

---kas strādā ar nostiprinātām adatām

gab.

0

0

8447

11

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8447

12

   

--ar cilindra diametru vairāk nekā 165 mm:

     

8447

12

10

0

---kas strādā ar nostiprinātām adatām

gab.

0

0

8447

12

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8447

20

   

-plakanadīšanas, ketelēšanas mašīnas:

     

8447

20

10

0

--ar rokvadību

gab.

0

0

       

--pārējās:

     

8447

20

92

0

---šķēradīšanas mašīnas (ieskaitot rašeltipa mašīnas), ketelēšanas mašīnas

gab.

0

0

8447

20

98

0

---pārējās

gab.

0

0

8447

90

00

0

-pārējās

gab.

0

0

8448

     

Palīgiekārta mašīnām, kas minētas 8444., 8445., 8446. vai 8447. preču pozīcijā (piemēram, nīšu pacēlāji, žakardmehānismi, automātiskie apturi, atspoļu maiņas mehānismi); daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai tikai vai galvenokārt ar šīs pozīcijas mašīnām vai ar 8444., 8445., 8446. vai 8447. preču pozīcijā minētajām mašīnām (piemēram, vārpstas un vārpstu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas adatas):

       

-palīgmehānismi un ierīces 8444., 8445., 8446. un 8447. preču pozīcijā minētajām mašīnām:

8448

11

00

0

--nīšu pacēlāji un žakardmehānismi; kāršanas, kopēšanas, perforēšanas vai savienošanas mašīnas, kas izmantojamas kopā ar minētajām mašīnām

-

0

0

8448

19

00

0

--pārējie

-

0

0

8448

20

   

-daļas un piederumi 8444. preču pozīcijā minētajām mašīnām vai to palīgierīcēm:

8448

20

10

0

--no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8448

20

90

0

--pārējās

-

0

0

       

-daļas un piederumi 8445. preču pozīcijā minētajām mašīnām vai to palīgierīcēm un mehānismiem:

8448

31

00

0

--adatu garnitūras

-

0

0

8448

32

00

0

--tekstilšķiedru gatavošanas mašīnu daļas, izņemot adatu garnitūras

-

0

0

8448

33

   

--vārpstas, vārpstu spārniņi, vērpjamie gredzeni un skritulīši:

     

8448

33

10

0

---vārpstas un vārpstu spārniņi

-

0

0

8448

33

90

0

---vērpjamie gredzeni un skritulīši

-

0

0

8448

39

00

0

--pārējās

-

0

0

       

-daļas un piederumi aušanas iekārtām (stellēm) un to palīgierīcēm:

   

8448

41

00

0

--atspoles

-

0

0

8448

42

00

0

--steļļu nītis, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji

-

0

0

8448

49

00

0

--pārējās

-

0

0

       

-daļas un piederumi 8447. preču pozīcijā minētajām mašīnām vai to palīgierīcēm:

8448

51

   

--svariņi, adatas un pārējie elementi pogcaurumu, vīļu, dūrienu un pinumu veidošanai:

8448

51

10

0

---svariņi

-

0

0

8448

51

90

0

---pārējie

-

0

0

8448

59

00

0

--pārējās

-

0

0

8449

00

00

0

Iekārtas tūka, tūbas un filca vai neaustu materiālu ražošanai gabalos vai pēc formas, ieskaitot iekārtas filca cepuru ražošanai, veidņus cepuru izgatavošanai

-

0

0

8450

     

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, tai skaitā mašīnas ar sausināšanas ierīcēm:

       

-mašīnas ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 10 kg:

     

8450

11

   

--pilnīgi automātiskas mašīnas:

     
       

---katra ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 6 kg:

     

8450

11

11

0

----no priekšpuses piepildāmas mašīnas

gab.

0

0

8450

11

19

0

----no augšas piepildāmas mašīnas

gab.

0

0

8450

11

90

0

---katra ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg, bet ne vairāk kā 10 kg

gab.

0

0

8450

12

00

0

--pārējās mašīnas ar iebūvētu centrbēdzes sausinātāju

gab.

0

0

8450

19

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8450

20

00

0

-masīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 10 kg

gab.

0

0

8450

90

00

0

-daļas

-

0

0

8451

     

Iekārtas (izņemot 8450. preču pozīcijā minētās mašīnas) dzijas, tekstilmateriālu un gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai, tīrīšanai, sausināšanai, gludināšanai, presēšanai, balināšanai, krāsošanai, apretēšanai, apdarināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašīnas, izmantojamas linoleju vai pārējo grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz tekstila; mašīnas tekstilaudumu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un robošanai:

8451

10

00

0

-mašīnas sausai tīrīšanai

-

0

0

       

-žāvēšanas mašīnas:

     

8451

21

   

--katra ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 10 kg:

     

8451

21

10

0

---katra ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 6 kg

-

0

0

8451

21

90

0

---katra ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg, bet ne vairāk kā 10 kg

-

0

0

8451

29

00

0

--pārējās

-

0

0

8451

30

   

-gludināšanas mašīnas un preses, ieskaitot sakausēšanas preses:

   
       

--ar elektrisku karsēšanu, ar jaudu:

     

8451

30

10

0

---ne vairāk kā 2500 W

gab.

0

0

8451

30

30

0

---vairāk nekā 2500 W

gab.

0

0

8451

30

80

0

--pārējās

gab.

0

0

8451

40

00

0

-mašīnas mazgāšanai, balināšanai vai krāsošanai

-

0

0

8451

50

00

0

-mašīnas tekstilaudumu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un robošanai

-

0

0

8451

80

   

-pārējās iekārtas:

     

8451

80

10

0

--mašīnas, izmantojamas linoleju vai pārējo grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz tekstila vai citas pamatnes

-

0

0

8451

80

30

0

--rotāšanas vai apdares mašīnas

-

0

0

8451

80

80

0

--pārējās

-

0

0

8451

90

00

0

-daļas

-

0

0

8452

     

Šujmašīnas, izņemot 8440. preču pozīcijā minētās iesiešanas un brošēšanas mašīnas; mēbeles, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

8452

10

   

-mājsaimniecības šujmašīnas:

     
       

--šujmašīnas (tikai slēgdūrienam) ar galviņām, ar masu ne vairāk kā 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru; šujmašīnu galviņas (tikai slēgdūrienam), ar masu ne vairāk kā 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru:

8452

10

11

0

---šujmašīnas ar vērtību (bez ietvariem, galdiņiem un skapīšiem) vairāk nekā 65 eiro

gab.

0

0

8452

10

19

0

---pārējās

gab.

0

0

8452

10

90

0

--pārējās šujmašīnas un pārējās šujmašīnu galviņas

gab.

0

0

       

-pārējās šujmašīnas:

     

8452

21

00

0

--automātiskās

gab.

0

0

8452

29

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8452

30

   

-šujmašīnu adatas:

     

8452

30

10

0

--ar vienu plakanu šķautni

1000 gab.

0

0

8452

30

90

0

--pārējās

1000 gab.

0

0

8452

40

00

0

-šujmašīnu skapīši, pamatnes un pārsegi un to daļas

-

0

0

8452

90

00

0

-pārējās šujmašīnu daļas

-

0

0

8453

     

Iekārtas ādu un jēlādu sagatavošanai, miecēšanai un izstrādāšanai, ādas apavu un pārējo jēlādas izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai, izņemot šujmašīnas:

8453

10

00

0

-iekārtas ādu un jēlādu sagatavošanai, miecēšanai un apstrādei

-

0

0

8453

20

00

0

-iekārtas apavu izgatavošanai un labošanai

-

0

0

8453

80

00

0

-pārējās iekārtas

-

0

0

8453

90

00

0

-daļas

-

0

0

8454

     

Konverteri, liešanas kausi, lietņu liešanas veidnes un liešanas mašīnas, kuras izmanto metalurģijā un liešanā:

8454

10

00

0

-konverteri

-

0

0

8454

20

00

0

-veidnes un kausi

-

0

0

8454

30

   

-liešanas mašīnas:

     

8454

30

10

0

--spiedliešanai

-

0

0

8454

30

90

0

--pārējās

-

0

0

8454

90

00

0

-daļas

-

0

0

8455

     

Velmēšanas stāvi un to velmji:

     

8455

10

00

0

-cauruļu velmēšanas stāvi

-

0

0

       

-pārējie velmēšanas stāvi:

     

8455

21

00

0

--karstvelmēšanas stāvi un kombinētie stāvi karstai un aukstai velmēšanai

-

0

0

8455

22

00

0

--aukstvelmēšanas stāvi

-

0

0

8455

30

   

-velmēšanas stāvu velmji:

     

8455

30

10

0

--no lietuves čuguna

-

0

0

       

-- kalti, tērauda:

     

8455

30

31

0

---karstvelmēšanas darbīgie velmji; karstās un aukstās velmēšanas balstvelmji

-

0

0

8455

30

39

0

---aukstvelmēšanas darbīgie velmji

-

0

0

8455

30

90

0

-- tērauda, lieti un kalti

-

0

0

8455

90

00

0

-pārējās daļas

-

0

0

8456

     

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot materiālu ar lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu; ar ultraskaņas, elektroerozijas, elektroķīmisko apstrādes paņēmienu, difūzās implantācijas procesu un plazmas procesu palīdzību:

8456

10

   

-izmantojot lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu:

     

8456

10

10

0

--izmantošanai pusvadītāju ierīču vai plašu ražošanā

gab.

0

0

8456

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8456

20

00

0

-izmantojot ultraskaņas procesu

gab.

0

0

8456

30

   

-izmantojot elektroerozijas procesu:

     
       

--ar ciparu programmvadību:

     

8456

30

11

0

---ar pārtraucējvadu

gab.

0

0

8456

30

19

0

---pārējie

gab.

0

0

8456

30

90

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-pārējie:

     

8456

91

00

0

--šablonu sausai asēšanai uz pusvadītāju materiālu bāzes

gab.

0

0

8456

99

   

--pārējie:

     

8456

99

10

0

---fokusētas jonu plūsmas frēzmašīnas pusvadītāju ierīču trafaretu un mēroga sietu ražošanai un labošanai

gab.

0

0

8456

99

30

0

---aparatūra pusvadītāju plašu attīrīšanai un tīrīšanai

gab.

0

0

8456

99

50

0

---aparatūra šablonu sausai asēšanai uz LCD substrātiem

gab.

0

0

8456

99

80

0

---pārējie

gab.

0

0

8457

     

Apstrādes centri, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei:

8457

10

   

-apstrādes centri:

     

8457

10

10

0

--horizontālie

gab.

0

0

8457

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8457

20

00

0

-vienpozīcijas agregātu darbgaldi

gab.

0

0

8457

30

   

-daudzpozīciju agregātu darbgaldi:

     

8457

30

10

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8457

30

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8458

     

Metālgriešanas virpas (ieskaitot virpošanas centrus):

     
       

-horizontālās virpas:

     

8458

11

   

--ar programmēto ciparvadību:

     

8458

11

20

0

---virpošanas centri

gab.

0

0

       

---virpošanas automāti:

     

8458

11

41

0

----vienvārpstas

gab.

0

0

8458

11

49

0

----daudzvārpstu

gab.

0

0

8458

11

80

0

---pārējās

gab.

0

0

8458

19

   

--pārējās:

     

8458

19

20

0

---centru virpas (ar dzinēju vai griežņu telpu)

gab.

0

0

8458

19

40

0

---virpošanas automāti

gab.

0

0

8458

19

80

0

---pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās virpas:

     

8458

91

   

--ar programmēto ciparvadību:

     

8458

91

20

0

---virpošanas centri

gab.

0

0

8458

91

80

0

---pārējās

gab.

0

0

8458

99

00

0

--pārējās

gab.

0

0

8459

     

Metālgriešanas darbgaldi (to skaitā lineāro agregātu darbgaldi), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, ārvītņošanas un iekšvītņošanas darbgaldi, izņemot 8458. preču pozīcijā minētās virpas (ieskaitot virpošanas centrus):

8459

10

00

0

-lineārie agregātu darbgaldi

gab.

0

0

       

-pārējās urbjmašīnas:

     

8459

21

00

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8459

29

00

0

--pārējās

gab.

0

0

       

-pārējie virpošanas un frēzēšanas darbgaldi:

     

8459

31

00

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8459

39

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8459

40

   

-pārējie virpošanas darbgaldi:

     

8459

40

10

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8459

40

90

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-konsolfrēzmašīnas:

     

8459

51

00

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8459

59

00

0

--pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās frēzmašīnas:

     

8459

61

   

--ar programmēto ciparvadību:

     

8459

61

10

0

---instrumentu frēzmašīnas

gab.

0

0

8459

61

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8459

69

   

--pārējās:

     

8459

69

10

0

---instrumentu frēzmašīnas

gab.

0

0

8459

69

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8459

70

00

0

-pārējie vītņošanas darbgaldi

gab.

0

0

8460

     

Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, trīšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un līdzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darbgaldi metālu vai metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot 8461.preču pozīcijā minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu apdares darbgaldus:

       

-plakanslīpmašīnas, kuras jebkurā asī detaļas var iestatīt ne mazāk kā ar 0,01 mm precizitāti:

8460

11

00

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8460

19

00

0

--pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās slīpmašīnas, kuras jebkurā asī detaļas var iestatīt ne mazāk kā ar 0,01 mm precizitāti:

8460

21

   

--ar programmēto ciparvadību:

     
       

---apaļslīpēšanai:

     

8460

21

11

0

----slīpmašīnas ar iekšējiem cilindriem

gab.

0

0

8460

21

15

0

----necentrētas slīpmašīnas

gab.

0

0

8460

21

19

0

----pārējās

gab.

0

0

8460

21

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8460

29

   

--pārējās:

     
       

---apaļslīpēšanai:

     

8460

29

11

0

----slīpmašīnas ar iekšējiem cilindriem

gab.

0

0

8460

29

19

0

----pārējās

gab.

0

0

8460

29

90

0

---pārējās

gab.

0

0

       

-asināšanas (instrumentu vai griežņu slīpēšanas) darbgaldi:

     

8460

31

00

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8460

39

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8460

40

   

-honēšanas, pieslīpēšanas un pulēšanas darbgaldi:

     

8460

40

10

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8460

40

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8460

90

   

-pārējie:

     

8460

90

10

0

--mikrometriskās regulēšanas sistēmas darbagaldi, kuros jebkurā asī detaļas var iestatīt ne mazāk kā ar 0,01 mm precizitāti

gab.

0

0

8460

90

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8461

     

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbgaldi, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas un pārējie darbgaldi metāla un metālkeramikas apstrādei, kas citur nav minēti:

8461

10

00

0

-garenēvelmašīnas

gab.

0

0

8461

20

00

0

-šķērsēvelmašīnas un vertikālās ēvelmašīnas

gab.

0

0

8461

30

   

-caurvilkšanas darbgaldi:

     

8461

30

10

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8461

30

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8461

40

   

-zobu iegriešanas, zobu slīpēšanas un zobu apdares darbgaldi:

     
       

--zobu iegriešanas darbgaldi (ieskaitot abrazīvos):

     
       

---cilindriskiem zobratiem:

     

8461

40

11

0

----ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8461

40

19

0

----pārējie

gab.

0

0

       

---pārējiem zobratiem:

     

8461

40

31

0

----ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8461

40

39

0

----pārējie

gab.

0

0

       

--zobu apdares darbgaldi:

     
       

---mikrometriskās regulēšanas sistēmas darbgaldi, kuros jebkurā asī detaļas var iestatīt ne mazāk kā ar 0,01 mm precizitāti:

8461

40

71

0

----ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8461

40

79

0

----pārējie

gab.

0

0

8461

40

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8461

50

   

-apgriešanas un zāģēšanas darbgaldi:

     
       

--zāģēšanas darbgaldi:

     

8461

50

11

0

---apaļzāģēšanas darbgaldi

gab.

0

0

8461

50

19

0

---pārējie

gab.

0

0

8461

50

90

0

--apgriešanas darbgaldi

gab.

0

0

8461

90

00

0

-pārējie

gab.

0

0

8462

     

Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbgaldi (ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas, apgriezējmašīnas, nogriezējmašīnas, caurumošanas un ievelmēšanas mašīnas (ieskaitot preses); preses metāla vai metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš:

8462

10

   

-kalšanas un štancēšanas mašīnas (ieskaitot preses) un veseri:

     

8462

10

10

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8462

10

90

0

--pārējās

gab.

0

0

       

-liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas mašīnas (ieskaitot preses):

 

8462

21

   

--ar programmēto ciparvadību:

     

8462

21

05

0

---izmantošanai pusvadītāju ierīču ražošanā

gab.

0

0

       

---pārējās:

     

8462

21

10

0

----no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei

gab.

0

0

8462

21

80

0

----pārējās

gab.

0

0

8462

29

   

--pārējās:

     

8462

29

05

0

---izmantošanai pusvadītāju ierīču ražošanā

gab.

0

0

       

---pārējās:

     

8462

29

10

0

----no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei

gab.

0

0

       

----pārējās:

     

8462

29

91

0

-----hidrauliskās

gab.

0

0

8462

29

98

0

-----pārējās

gab.

0

0

       

-mehāniskās šķēres (ieskaitot preses), izņemot kombinētās caurumošanas un lokšņu griezējmašīnas:

8462

31

00

0

--ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8462

39

   

--pārējās:

     

8462

39

10

0

---no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei

gab.

0

0

       

---pārējās:

     

8462

39

91

0

----hidrauliskās

gab.

0

0

8462

39

99

0

----pārējās

gab.

0

0

       

-caurumošanas un izciršanas mašīnas (ieskaitot preses), ieskaitot kombinētās caurumošanas un lokšņu griezējmašīnas:

8462

41

   

--ar programmēto ciparvadību:

     

8462

41

10

0

---no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei

gab.

0

0

8462

41

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8462

49

   

--pārējās:

     

8462

49

10

0

---no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei

gab.

0

0

8462

49

90

0

---pārējās

gab.

0

0

       

-pārējās:

     

8462

91

   

--hidrauliskās preses:

     

8462

91

10

0

---preses metāliska pulvera veidošanai saķepinot un preses metāllūžņu presēšanai briketēs

gab.

0

0

       

---pārējās:

     

8462

91

50

0

----ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8462

91

90

0

----pārējās

gab.

0

0

8462

99

   

--pārējās:

     

8462

99

10

0

---preses metāliska pulvera veidošanai saķepinot un preses metāllūžņu presēšanai briketēs

gab.

0

0

---pārējās:

8462

99

50

0

----ar programmēto ciparvadību

gab.

0

0

8462

99

90

0

----pārējās

gab.

0

0

8463

     

Pārējie darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei bez materiāla noņemšanas:

 

8463

10

   

-darbgaldi stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un līdzīgu izstrādājumu vilkšanai:

   

8463

10

10

0

--stiepļu vilkšanas darbgaldi

gab.

0

0

8463

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8463

20

00

0

-vītņu velmēšanas darbgaldi

gab.

0

0

8463

30

00

0

-stiepļu apstrādes darbgaldi

gab.

0

0

8463

90

00

0

-pārējie

gab.

0

0

8464

     

Darbgaldi akmeņu, keramikas, betona, azbestcementa un līdzīgu minerālu materiālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei:

8464

10

   

-mehāniskie zāģi:

     

8464

10

10

0

--monokristālu pusvadītāju lietņu sazāģēšanai šķēlēs vai plašu sazāģēšanai gabalos

gab.

0

0

8464

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8464

20

   

-slīpēšanas un pulēšanas darbgaldi:

     

8464

20

05

0

--pusvadītāju plašu apstrādei

gab.

0

0

       

--stikla apstrādei:

     

8464

20

11

0

---optiskā stikla

gab.

0

0

8464

20

19

0

---pārējie

-

0

0

8464

20

20

0

--keramikas apstrādei

gab.

0

0

8464

20

95

0

--pārējie

-

0

0

8464

90

   

-pārējie:

     

8464

90

10

0

--pusvadītāju plašu gravēšanai vai iegriešanai

gab.

0

0

8464

90

20

0

--keramikas apstrādei

gab.

0

0

8464

90

80

0

--pārējie

-

0

0

8465

     

Darbgaldi koka, korķa, kaula, ebonīta, cietu plastmasu un līdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbgaldus naglošanai, skavošanai, līmēšanai un cita veida montāžai):

8465

10

   

-darbgaldi, kas var izpildīt dažādas mehāniskās apstrādes operācijas, nemainot starp tām instrumentus:

8465

10

10

0

--starp operācijām pārvietojot ar roku apstrādājamo izstrādājumu

gab.

0

0

8465

10

90

0

--starp operācijām automatiski pārvietojot apstrādājamo izstrādājumu

gab.

0

0

-pārējie:

8465

91

   

--mehāniskie zāģi:

     

8465

91

10

0

---lentzāģi

gab.

0

0

8465

91

20

0

---loka zāģi

gab.

0

0

8465

91

90

0

---pārējie

gab.

0

0

8465

92

00

0

--ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas darbgaldi

gab.

0

0

8465

93

00

0

--slīpmašīnas, darbgaldi slīpēšanai ar smirģeļaudeklu un pulēšanas mašīnas

gab.

0

0

8465

94

00

0

--liekšanas vai montāžas darbgaldi

gab.

0

0

8465

95

00

0

--urbjmašīnas un vertikālās ēvelmašīnas

gab.

0

0

8465

96

00

0

--skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas mašīnas

gab.

0

0

8465

99

   

--pārējās:

     

8465

99

10

0

---virpas

gab.

0

0

8465

99

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8466

     

Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt 8456.-8465. preču pozīcijā minētajām iekārtām, ieskaitot ierīces instrumentu un detaļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas, dalītājgalvas un pārējais speciālais aprīkojums darbgaldiem; jebkura veida rokapstrādes instrumentu turētāji:

8466

10

   

-instrumentu nostiprināšanas ierīces un pašatveres vītņgalvas:

     
       

--instrumentu nostiprināšanas ierīces:

     

8466

10

10

0

---tapņi, spīļpatronas, bukses

-

0

0

       

---pārējās:

     

8466

10

31

0

----virpām

-

0

0

8466

10

39

0

----pārējās

-

0

0

8466

10

90

0

--izjaucamās vītņgalvas

-

0

0

8466

20

   

-stiprināšanas ierīces:

     

8466

20

10

0

--speciālas spīļierīces un to piederumi; standarta spīļierīču un piederumu komplekti

-

0

0

       

--pārējās:

     

8466

20

91

0

---virpām

-

0

0

8466

20

99

0

---pārējās

-

0

0

8466

30

00

0

-dalītājgalvas un pārējais speciālais aprīkojums darbgaldiem

-

0

0

       

-pārējās:

     

8466

91

   

--8464. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:

     

8466

91

15

0

---8464 10 100., 8464 20 050. vai 8464 90 100.subpozīcijā minētajiem darbgaldiem

-

0

0

       

---pārējās:

     

8466

91

20

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8466

91

95

0

----pārējās

-

0

0

8466

92

   

--8465. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:

     

8466

92

20

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8466

92

80

0

---pārējās

-

0

0

8466

93

   

--8456.- 8461. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:

     

8466

93

15

0

---8456 10 100., 8456 91 000., 8456 99 100. un 8456 99 300.subpozīcijā minētajiem darbgaldiem un aparatūrai

-

0

0

8466

93

17

0

---8456 99 500.subpozīcijā minētajai aparatūrai

-

0

0

8466

93

95

0

---pārējās

-

0

0

8466

94

   

--8462. un 8463. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:

     

8466

94

10

0

---8462 21 050. vai 8462 29 050.subpozīcijā minētajiem darbgaldiem

-

0

0

8466

94

90

0

---pārējās

-

0

0

8467

     

Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai ar iebūvētu neelektrisku motoru:

 

-pneimatiski:

8467

11

   

--rotējoši (ieskaitot kombinētos ar rotējošo darbību un trieciendarbību):

 

8467

11

10

0

---metālapstrādei

-

0

0

8467

11

90

0

---pārējie

-

0

0

8467

19

00

0

--pārējie

-

0

0

       

-pārējie instrumenti:

     

8467

81

00

0

--ķēdes zāģi

gab.

0

0

8467

89

00

0

--pārējie

-

0

0

       

-daļas:

     

8467

91

00

0

--ķēdes zāģu

-

0

0

8467

92

00

0

--pneimatisko instrumentu

-

0

0

8467

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8468

     

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot 8515. preču pozīcijā minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas termoapstrādei:

8468

10

00

0

-rokas gāzplūsmas degļi

-

0

0

8468

20

00

0

-citas ar gāzi darbināmās iekārtas un aparāti

-

0

0

8468

80

00

0

-pārējās iekārtas un aparāti

-

0

0

8468

90

00

0

-daļas

-

0

0

8469

     

Rakstāmmašīnas, izņemot 8471. preču pozīcijā minētās iespiedierīces; ierīces teksta apstrādei:

-automātiskās rakstāmmašīnas un ierīces teksta apstrādei:

8469

11

00

0

--ierīces teksta apstrādei

gab.

0

0

8469

12

00

0

--automātiskās rakstāmmašīnas

gab.

0

0

8469

20

00

0

-pārējās elektriskās rakstāmmašīnas

gab.

0

0

8469

30

00

0

-pārējās neelektriskās rakstāmmašīnas

gab.

0

0

8470

     

Kalkulatori; kabatas formāta ierīces datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai, ar aprēķinu funkcijām; rēķināšanas mašīnas; aparāti pasta sūtījumu frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas un līdzīgas mašīnas ar ietvertu kalkulatoru; kases aparāti:

8470

10

00

0

-elektroniskie kalkulatori, kas spēj strādāt bez ārēja barošanas avota, un kabatas formāta ierīces datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai, ar aprēķinu funkcijām

gab.

0

0

-pārējās elektroniskās skaitļojamās mašīnas:

8470

21

00

0

--kopā ar drukas ierīci

gab.

0

0

8470

29

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8470

30

00

0

-pārējie kalkulatori

gab.

0

0

8470

40

00

0

-rēķināšanas mašīnas

gab.

0

0

8470

50

00

0

-kases aparāti

gab.

0

0

8470

90

00

0

-pārējie

gab.

0

0

8471

     

Datu automatizētās apstrādes mašīnas un to bloki; magnētiskās un optiskās lasītājiekārtas, mašīnas datu pārnešanai uz informācijas nesējiem kodētā veidā un mašīnas šādu datu apstrādei, kas citur nav minētas:

8471

10

   

-analogās vai hibrīdās datu automatizētās apstrādes mašīnas:

     

8471

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8471

10

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8471

30

00

0

-portatīvas ciparu datu automatizētās apstrādes mašīnas, kas sver ne vairāk kā 10 kg, vismaz ar centrālo procesoru, klaviatūru un demonstrēšanas ekrānu

gab.

0

0

-pārējās ciparu datu automatizētās apstrādes mašīnas:

8471

41

   

--vismaz ar centrālo procesoru, ievadiekārtām un izvadiekārtām vienā korpusā, kombinētas vai nekombinētas:

8471

41

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8471

41

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8471

49

   

--pārējās, sistēmu veidā:

     

8471

49

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8471

49

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8471

50

   

-datu apstrādes ciparbloki, izņemot 8471 41. un 8471 49. subpozīcijā minētos blokus, kuros vienā korpusā ir vai nav viena vai divas no šādām iekārtām: atmiņas iekārta, ievadiekārta un izvadiekārta:

8471

50

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

8471

50

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8471

60

   

-ievadiekārtas un izvadiekārtas neatkarīgi no tā, vai tās atrodas vienā korpusā ar atmiņas iekārtu vai ne:

8471

60

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējās:

     

8471

60

40

0

---drukas iekārtas

gab.

0

0

8471

60

50

0

---klaviatūras

gab.

0

0

8471

60

90

0

---pārējās

gab.

0

0

8471

70

   

-atmiņas iekārtas:

     

8471

70

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

0

0

       

--pārējās:

     

8471

70

40

0

---centrālās atmiņas iekārtas

gab.

0

0

       

---pārējās:

     
       

----disku atmiņas iekārtas:

     

8471

70

51

0

-----optiskās, ieskaitot magnētiski optiskās

gab.

0

0

       

-----pārējās:

     

8471

70

53

0

------ar cieto disku piedziņu

gab.

0

0

8471

70

59

0

------pārējās

gab.

0

0

8471

70

60

0

----magnētisko lenšu atmiņas iekārtas

gab.

0

0

8471

70

90

0

----pārējās

gab.

0

0

8471

80

00

0

-pārējās datu automatizētās apstrādes mašīnu iekārtas

gab.

0

0

8471

90

00

0

-pārējās

gab.

0

0

8472

     

Pārējās biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfi un trafaretu pavairošanas aparāti, adrešu mašīnas, banknošu izsniegšanas automātiskās ierīces, monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņošanas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašīnas un skavu šuvēji):

8472

10

00

0

-kopēšanas un pavairošanas mašīnas

gab.

0

0

8472

20

00

0

-adrešu mašīnas un adrešu klišeju iespiešanas mašīnas

gab.

0

0

8472

30

00

0

-pasta sūtījumu šķirošanas, saiņošanas, aploksnēšanas vai pārsiešanas mašīnas; mašīnas pasta sūtījumu atvēršanai, aizvēršanai vai zīmogošanai un mašīnas pastmarku uzlīmēšanai vai dzēšanai

gab.

0

0

8472

90

   

-pārējās:

     

8472

90

10

0

--monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņošanas mašīnas

gab.

0

0

8472

90

30

0

--automatiskie kases aparāti

gab.

0

0

8472

90

80

0

--pārējās

-

0

0

8473

     

Daļas un piederumi (izņemot vāciņus, futrāļus, pārsegus un tamlīdzīgus), kas paredzēti tikai vai galvenokārt 8469.-8472. preču pozīcijā minētajām mašīnām:

8473

10

   

-daļas un piederumi mašīnām, kas minētas 8469. preču pozīcijā:

   
       

--elektroniskie bloki:

     

8473

10

11

0

---mašīnām, kas minētas 8469 11 000.subpozīcijā

-

0

0

8473

10

19

0

---pārējie

-

0

0

8473

10

90

0

--pārējie

-

0

0

       

-daļas un piederumi mašīnām, kas minētas 8470. preču pozīcijā:

     

8473

21

   

--elektroniskajiem kalkulatoriem, kas minēti 8470 10., 8470 21. un 8470 29. subpozīcijā:

8473

21

10

0

---elektroniskie bloki

-

0

0

8473

21

90

0

---pārējie

-

0

0

8473

29

   

--pārējie:

     

8473

29

10

0

---elektroniskie bloki

-

0

0

8473

29

90

0

---pārējie

-

0

0

8473

30

   

-daļas un piederumi mašīnām, kas minētas 8471. preču pozīcijā:

     

8473

30

10

0

--elektroniskie bloki

-

0

0

8473

30

90

0

--pārējie

-

0

0

8473

40

   

-daļas un piederumi mašīnām, kas minētas 8472. preču pozīcijā:

     
       

--elektroniskie bloki:

     

8473

40

11

0

---mašīnām, kas minētas 8472 90 300.subpozīcijā

-

0

0

8473

40

19

0

---pārējie

-

0

0

8473

40

90

0

--pārējie

-

0

0

8473

50

   

-daļas un piederumi vienādi derīgi mašīnām, kas minētas divās vai vairākās 8469.-8472. preču pozīcijās:

8473

50

10

0

--elektroniskie bloki

-

0

0

8473

50

90

0

--pārējās

-

0

0

8474

     

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cietā stāvoklī esošu minerālvielu šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, smalcināšanai, malšanai, jaukšanai vai mīcīšanai (tai skaitā pulvera un pastas veidā); iekārtas cietā minerālā kurināmā, keramikas masas, necietināta cementa, ģipša materiālu vai līdzīgu minerālu produktu aglomerēšanai, veidošanai vai formēšanai pulvera vai pastas veidā; veidošanas mašīnas smilšu liešanas veidņu izgatavošanai:

8474

10

00

0

-mašīnas šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai vai skalošanai

-

0

0

8474

20

   

-mašīnas drupināšanai un smalcināšanai:

     

8474

20

10

0

--keramikas rūpniecībā izmantojamo minerālvielu

-

0

0

8474

20

90

0

--pārējās

-

0

0

       

-mašīnas un mehānismi sajaukšanai un maisīšanai:

     

8474

31

00

0

--betona vai javas maisītāji

-

0

0

8474

32

00

0

--mašīnas minerālvielu sajaukšanai ar bitumu

-

0

0

8474

39

   

--pārējās:

     

8474

39

10

0

---mašīnas keramikas rūpniecībā izmantojamo minerālvielu sajaukšanai vai maisīšanai

-

0

0

8474

39

90

0

---pārējās

-

0

0

8474

80

   

-pārējās mašīnas:

     

8474

80

10

0

--mašīnas keramikas pastas aglomerēšanai, veidošani vai formēšanai

-

0

0

8474

80

90

0

--pārējās

-

0

0

8474

90

   

-daļas:

     

8474

90

10

0

--no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8474

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8475

     

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko lampu, elektronstaru lampu vai gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei:

8475

10

00

0

-mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās

-

0

0

       

-mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei:

 

8475

21

00

0

--mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju izgatavošanai

-

0

0

8475

29

00

0

--pārējās

-

0

0

8475

90

00

0

-daļas

-

0

0

8476

     

Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu, pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas maiņas automātus:

       

-dzērienu tirdzniecības automāti:

     

8476

21

00

0

--ar sildīšanas vai dzesēšanas iekārtām

gab.

0

0

8476

29

00

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-pārējie automāti:

     

8476

81

00

0

--ar sildīšanas vai dzesēšanas iekārtām

gab.

0

0

8476

89

00

0

--pārējie

gab.

0

0

8476

90

00

0

-daļas

-

0

0

8477

     

Iekārtas gumijas vai plastmasu apstrādei vai šo materiālu produkcijas ražošanai, kas citur šajā grupā nav minētas:

8477

10

   

-injekcijas liešanas mašīnas:

     

8477

10

10

0

--pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas

-

0

0

8477

10

90

0

--pārējās

-

0

0

8477

20

00

0

-ekstrūderi

-

0

0

8477

30

00

0

-mašīnas veidošanai ar gaisu

-

0

0

8477

40

00

0

-pārējās termoveidošanas un vakuumveidošanas mašīnas

-

0

0

       

-pārējās liešanas vai veidošanas mašīnas:

     

8477

51

00

0

--pneimatisko riepu protektora liešanai vai atjaunošanai vai pneimatisko riepu kameru liešanai vai citādai veidošanai

-

0

0

8477

59

   

--pārējās:

     

8477

59

05

0

---pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas

-

0

0

       

---pārējās:

     

8477

59

10

0

----preses

-

0

0

8477

59

80

0

----pārējās

-

0

0

8477

80

   

-pārējās mašīnas:

     

8477

80

10

0

--mašīnas izstrādājumu ražošanai no porainiem materiāliem

-

0

0

8477

80

90

0

--pārējās

-

0

0

8477

90

   

-daļas:

     

8477

90

05

0

--mašīnām, kas minētas 8477 10 100. un 8477 59 050.subpozīcijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8477

90

10

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8477

90

80

0

---pārējās

-

0

0

8478

     

Iekārtas tabakas sagatavošanai, kas citur šajā grupā nav minētas:

     

8478

10

00

0

-mašīnas

-

0

0

8478

90

00

0

-daļas

-

0

0

8479

     

Speciāla uzdevuma mašīnas un mehāniskas ierīces, kas citur šajā grupā nav minētas:

8479

10

00

0

-iekārtas sabiedriskiem darbiem, būvniecībai un citiem līdzīgiem darbiem

-

0

0

8479

20

00

0

-augu un dzīvnieku izcelsmes eļļu un taukvielu iegūšanas un izgatavošanas iekārtas

-

0

0

8479

30

   

-preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai citu šķiedrmateriālu plātņu izgatavošanai un citas mašīnas koksnes vai korķa apstrādei:

8479

30

10

0

--preses

-

0

0

8479

30

90

0

--pārējās

-

0

0

8479

40

00

0

-mašīnas auklu vai kabeļu ražošanai

gab.

0

0

8479

50

00

0

-rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti

-

0

0

8479

60

00

0

-gaisa dzesētāji ar iztvaikošanu

-

0

0

       

-pārējās mašīnas un mehāniskās ierīces:

     

8479

81

00

0

--metāla apstrādei, ieskaitot mašīnas stieples tīšanai elektrospolēs

-

0

0

8479

82

00

0

--jaukšanai, maisīšanai, drupināšanai, malšanai, sijāšanai, homogenizēšanai, emulģēšanai

-

0

0

8479

89

   

--pārējās:

     

8479

89

10

0

---izstrādājumi, kas paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā: hidropneimatiskās baterijas; reversa mehāniskās vilces pārvadi; speciālas konstrukcijas tualetes mezgli; gaisa mitrinātāji un sausinātāji; neelektriskie servomehānismi; neelektriski iedarbināmie dzinēji, pneimatiskie starteri turboreaktīviem dzinējiem un citiem gāzturbīnu dzinējiem, neelektriskie stikla tīrītāji, neelektriskie propelleru regulatori

-

0

0

       

---pārējās:

     

8479

89

30

0

----pārvietojamie šahtu nostiprinājumi ar hidropiedziņu

-

0

0

8479

89

60

0

----emulgatori

-

0

0

8479

89

65

0

----aparatūra monokristālu pusvadītāju lietņu audzēšanai vai ekstrakcijai

-

0

0

8479

89

70

0

----aparatūra epitoksiālai nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm

-

0

0

8479

89

73

0

----aparatūra pusvadītāju plašu vai plakana paneļa displeju substrātu mitrai asēšanai, attīstīšanai, attīrīšanai vai tīrīšanai

-

0

0

8479

89

77

0

----pusvadītāju ierīču matricu piestiprināšanas aparatūra un automatizēti lentes stiprinātāji

-

0

0

8479

89

79

0

----pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas

-

0

0

8479

89

91

0

----mašīnas keramikas izstrādājumu glazēšanai un dekorēšanai

-

0

0

8479

89

98

0

----pārējās

-

0

0

8479

90

   

-daļas:

     

8479

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8479

90

50

0

---mašīnām, kas minētas 8479 89 650., 8479 89 700., 8479 89 730., 8479 89 770. vai 8479 89 790.subpazīcijā

-

0

0

       

---pārējās:

     

8479

90

92

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8479

90

97

0

----pārējās

-

0

0

8480

     

Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes (izņemot kokiles) metālu, metālkarbīdu, stikla, minerālmateriālu, gumijas un plastmasu liešanai:

8480

10

00

0

-metālliešanas veidkastes un kokiles

-

0

0

8480

20

00

0

-kokiļu plātnes

-

0

0

8480

30

   

-liešanas veiduļi:

     

8480

30

10

0

--no koka

-

0

0

8480

30

90

0

--pārējie

-

0

0

       

-veidnes metāla un metālkarbīdu liešanai:

     

8480

41

00

0

--injekcijas vai iespiešanas tipa

-

0

0

8480

49

00

0

--pārējās

-

0

0

8480

50

00

0

-veidnes stikla liešanai

-

0

0

8480

60

   

-veidnes minerālmateriālu liešanai:

     

8480

60

10

0

--iespiešanas tipa

-

0

0

8480

60

90

0

--pārējās

-

0

0

       

-veidnes gumijai un plastmasām:

     

8480

71

   

-injekcijas vai iespiešanas tipa:

     

8480

71

10

0

--izmantošanai pusvadītāju ierīču ražošanā

-

0

0

8480

71

90

0

--pārējās

-

0

0

8480

79

00

0

--pārējās

-

0

0

8481

     

Krāni, vārsti, ventiļi un pārējie piederumi cauruļvadiem, katliem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un līdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus:

8481

10

   

-redukcijas vārsti spiediena regulēšanai:

     

8481

10

05

0

--apvienoti ar filtriem vai eļļotājiem

-

0

0

       

--pārējie:

     

8481

10

19

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8481

10

99

0

---pārējie

-

0

0

8481

20

   

-eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmisiju vārsti:

     

8481

20

10

0

--eļļas hidraulisko spēka transmisiju kontroles vārsti

-

0

0

8481

20

90

0

--pneimatisko spēka transmisiju kontroles vārsti

-

0

0

8481

30

   

-pretvārsti:

     

8481

30

10

0

--pneimatiskajām riepām un to kamerām

-

0

0

       

--pārējie:

     

8481

30

91

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8481

30

99

0

---pārējie

-

0

0

8481

40

   

-drošības un atslodzes vārsti:

     

8481

40

10

0

--no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8481

40

90

0

--pārējie

-

0

0

8481

80

   

-pārējie piederumi:

     
       

--krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, vannām, bidē, rezervuāriem un līdzīgām ierīcēm:

8481

80

11

0

---jaucējkrāni

-

0

0

8481

80

19

0

---pārējie

-

0

0

       

--centrālapkures radiatoru ventiļi:

     

8481

80

31

0

---termoregulācijas ventiļi

-

0

0

8481

80

39

0

---pārējie

-

0

0

       

--pārējie:

     
       

---procesu vadības vārsti:

     

8481

80

51

0

----temperatūras regulatori

-

0

0

8481

80

59

0

----pārējie

-

0

0

       

---pārējie:

     
       

----slēgvārsti:

     

8481

80

61

0

-----no čuguna

-

0

0

8481

80

63

0

-----no tērauda

-

0

0

8481

80

69

0

-----pārējie

-

0

0

       

----caurplūdes ventiļi:

     

8481

80

71

0

-----no čuguna

-

0

0

8481

80

73

0

-----no tērauda

-

0

0

8481

80

79

0

-----pārējie

-

0

0

8481

80

81

0

----lodveida un koniskie ventiļi

-

0

0

8481

80

85

0

----droseļslēgi

-

0

0

8481

80

87

0

----membrānvārsti

-

0

0

8481

80

99

0

----pārējie

-

0

0

8481

90

00

0

-daļas

-

0

0

8482

     

Lodīšu vai rullīšu gultņi:

     

8482

10

   

-lodīšu gultņi:

     

8482

10

10

0

--ar ārējo diametru ne vairāk kā 30 mm

-

0

0

8482

10

90

0

--pārējie

-

0

0

8482

20

00

0

-koniskie rullīšu gultņi, ieskaitot konisko rullīšu aptveres

-

0

0

8482

30

00

0

-sfēriskie rullīšu gultņi

-

0

0

8482

40

00

0

-rullīšu adatgultņi

-

0

0

8482

50

00

0

-pārējie cilindriskie rullīšu gultņi

-

0

0

8482

80

00

0

-pārējie, ieskaitot kombinētos lodīšu/rullīšu gultņus

-

0

0

       

-daļas:

     

8482

91

   

--lodītes, adatas un rullīši:

     

8482

91

10

0

---koniskie rullīši

-

0

0

8482

91

90

0

---pārējie

-

0

0

8482

99

00

0

--pārējās

-

0

0

8483

     

Transmisijas vārpstas(ieskaitot izciļņvārpstas un kloķvārpstas)un kloķi; gultņu korpusi, slīdgultņi; zobpārvadi un sazobes, lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves; pārnesumkārbas un pārējie reduktori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un skriemeļi; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot universālos savienojumus):

8483

10

   

-transmisijas vārpstas (ieskaitot izciļņvārpstas un kloķvārpstas) un kloķi:

 

8483

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     
       

---kloķi un kloķvārpstas:

     

8483

10

41

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8483

10

51

0

----kaltas, tērauda

-

0

0

8483

10

57

0

----pārējie

-

0

0

8483

10

60

0

---šarnīrveida vārpstas

-

0

0

8483

10

80

0

---pārējās

-

0

0

8483

20

   

-gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gultņiem:

     

8483

20

10

0

--izmantošanai lidmašīnās un kosmosa kuģos

-

0

0

8483

20

90

0

--pārējie

-

0

0

8483

30

   

-gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi:

     

8483

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     
       

---gultņu korpusi:

     

8483

30

31

0

----lodīšu un rullīšu gultņiem

-

0

0

8483

30

39

0

----pārējie

-

0

0

8483

30

90

0

---slīdgultņiem

-

0

0

8483

40

   

-zobpārvadi un sazobes, izņemot zobratus, ķēžratus un citus atsevišķus transmisijas elementus; lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves; pārnesumkārbas un pārējie reduktori, ieskaitot hidrotransformatorus:

8483

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     
       

---zobpārvadi un sazobes (izņemot berzes pārvadus):

     

8483

40

82

0

----cilindriskie taisnzobu/slīpzobu un spirālveida

-

0

0

8483

40

83

0

----konusveida un konusveida/cilindriskie

-

0

0

8483

40

84

0

----gliemežveida

-

0

0

8483

40

85

0

----pārējie

-

0

0

8483

40

92

0

---lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves

-

0

0

       

---pārnesumkārbas un pārējie reduktori:

     

8483

40

94

0

----pārnesumkārbas

-

0

0

8483

40

96

0

----pārējie

-

0

0

8483

40

98

0

---pārējie

-

0

0

8483

50

   

-spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus:

     

8483

50

10

0

--skriemeļi izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     

8483

50

91

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8483

50

99

0

---pārējie

-

0

0

8483

60

   

-sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot universālus savienojumus):

     

8483

60

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējie:

     

8483

60

91

0

---no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8483

60

99

0

---pārējie

-

0

0

8483

90

   

-daļas:

     

8483

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

       

--pārējās:

     

8483

90

30

0

---gultņu korpusi

-

0

0

       

---pārējās:

     

8483

90

92

0

----no čuguna vai lietā tērauda

-

0

0

8483

90

98

0

----pārējās

-

0

0

8484

     

Starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un līdzīgu savienojumu komplekti vai sortiments ar atšķirīgu uzbūvi, ievietoti maisos, aploksnēs vai līdzīgos saiņojumos; mehāniskās plombas:

8484

10

   

-starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām:

8484

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8484

10

90

0

--pārējās

-

0

0

8484

20

00

0

-mehāniskās plombas

-

0

0

8484

90

   

-pārējās:

     

8484

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

8484

90

90

0

--pārējās

-

0

0

8485

     

Dažādu mašīnu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai pārējo elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā grupā nav minētas:

8485

10

   

-kuģu skrūves un to lāpstiņas:

     

8485

10

10

0

--no bronzas

gab.

0

0

8485

10

90

0

--pārējās

gab.

0

0

8485

90

   

-pārējās:

     

8485

90

10

0

--no nekaļama čuguna

-

0

0

8485

90

30

0

--no kaļama čuguna

-

0

0

       

--no dzelzs vai tērauda:

     

8485

90

51

0

---no lietā tērauda

-

0

0

8485

90

53

0

---melno metālu kaluma

-

0

0

8485

90

55

0

---melno metālu štancējuma

-

0

0

8485

90

59

0

---pārējās

-

0

0

8485

90

80

0

--pārējās

-

0

0