Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 113
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Par 1974. gada un 1992. gada Helsinku konvencijām par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību 03.03.1994. likums/ LV, 30, 10.03.1994.
Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību 17.12.1996. likums/ LV, 1/2, 03.01.1997.
Par 1990.gada Starptautisko konvenciju par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā 15.06.2000. likums/ LV, 250/251, 05.07.2000.
Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003.gada 21.maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu 21.01.2016. likums/ LV, 25, 05.02.2016.
Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu 21.01.2016. likums/ LV, 25, 05.02.2016.
Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 11.06.1998. likums/ LV, 192/193, 01.07.1998.
Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 31.08.1995. likums/ LV, 137, 08.09.1995.
Par 1992.gada Protokolu par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 26.02.1998. likums/ LV, 58/59, 05.03.1998.
Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 18.04.2002. likums/ LV, 64, 26.04.2002.
Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību 20.06.2018. likums/ LV, 132, 04.07.2018.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu 01.10.2015. likums/ LV, 201, 14.10.2015.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu 30.05.2002. likums/ LV, 89, 13.06.2002.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu 02.02.2017. likums/ LV, 30, 08.02.2017.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 23.02.1995. likums/ LV, 37, 09.03.1995.
Par augu šķirņu aizsardzību 06.04.1993. likums/ LV, 26, 18.05.1993.
Par bīstamajiem atkritumiem 30.03.1993. likums/ LV, 15, 20.04.1993.
Par Eiropas ainavu konvenciju 29.03.2007. likums/ LV, 63, 18.04.2007.
Par Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem 16.10.1998. likums/ LV, 308/312, 23.10.1998.
Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 14.02.2008. likums/ LV, 36, 05.03.2008.
Par Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību III un IV pielikuma grozījumiem 19.10.2006. likums/ LV, 179, 08.11.2006.
Par ietekmes uz vidi novērtējumu 14.10.1998. likums/ LV, 322/325, 30.10.1998.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 5, 25.03.1993.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta ar īpaši aizsargājamiem dabas objektiem 14.09.1995. likums/ LV, 148, 28.09.1995.
Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību 22.01.2004. likums/ LV, 22, 11.02.2004.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 30.01.2003. likums/ LV, 20, 06.02.2003.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 13.06.2001. likums/ LV, 97, 22.06.2001.
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 04.04.2013. likums/ LV, 74, 17.04.2013.
Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem 21.02.2008. likums/ LV, 41, 13.03.2008.
Par Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu grozījumiem 13.12.2007. likums/ LV, 208, 29.12.2007.
Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu 19.04.2007. likums/ LV, 72, 05.05.2007.
 
1 2 3 4