Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

2.pants. Grozījumā paredzēto saistību izpildi nodrošina Zemkopības ministrija.

3.pants. Grozījums stājas spēkā Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 14.februārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 5.martā
Amendment to the convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters

Article 6, paragraph 11

For the existing text, substitute

11. Without prejudice to article 3, paragraph 5, the provisions of this article shall not apply to decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.

Article 6 bis

After article 6, insert a new article reading

Article 6 bis

PUBLIC PARTICIPATION IN DECISIONS ON THE DELIBERATE RELEASE INTO THE ENVIRONMENT AND PLACING ON THE MARKET OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS

1. In accordance with the modalities laid down in annex I bis, each Party shall provide for early and effective information and public participation prior to making decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.

2. The requirements made by Parties in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article should be complementary and mutually supportive to the provisions of their national biosafety framework, consistent with the objectives of the Cartagena Protocol on Biosafety.

Annex I bis

After annex I, insert a new annex reading

Annex I bis

MODALITIES REFERRED TO IN ARTICLE 6 BIS

1. Each Party shall lay down, in its regulatory framework, arrangements for effective information and public participation for decisions subject to the provisions of article 6 bis, which shall include a reasonable time frame, in order to give the public an adequate opportunity to express an opinion on such proposed decisions.

2. In its regulatory framework, a Party may, if appropriate, provide for exceptions to the public participation procedure laid down in this annex:

(a) In the case of the deliberate release of a genetically modified organism (GMO) into the environment for any purpose other than its placing on the market, if:

(i) Such a release under comparable bio-geographical conditions has already been approved within the regulatory framework of the Party concerned; and

(ii) Sufficient experience has previously been gained with the release of the GMO in question in comparable ecosystems

(b) In the case of the placing of a GMO on the market, if:

(i) It was already approved within the regulatory framework of the Party concerned; or

(ii) It is intended for research or for culture collections.

3. Without prejudice to the applicable legislation on confidentiality in accordance with the provisions of article 4, each Party shall make available to the public in an adequate, timely and effective manner a summary of the notification introduced to obtain an authorization for the deliberate release into the environment or the placing on the market of a GMO on its territory, as well as the assessment report where available and in accordance with its national biosafety framework.

4. Parties shall in no case consider the following information as confidential:

(a) A general description of the genetically modified organism or organisms concerned, the name and address of the applicant for the authorization of the deliberate release, the intended uses and, if appro­priate, the location of the release

(b) The methods and plans for monitoring the genetically modified organism or organisms concerned and for emergency response

(c) The environmental risk assessment.

5. Each Party shall ensure transpa­rency of decision-making procedures and provide access to the relevant procedural information to the public. This information could include for example:

(i) The nature of possible decisions

(ii) The public authority responsible for making the decision;

(iii) Public participation arrangements laid down pursuant to paragraph 1

(iv) An indication of the public authori­ty from which relevant information can be obtained

(v) An indication of the public authority to which comments can be submitted and of the time schedule for the transmittal of comments.

6. The provisions made pursuant to paragraph 1 shall allow the public to submit any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to the proposed deliberate release, including placing on the market, in any appropriate manner.

7. Each Party shall endeavour to ensure that, when decisions are taken on whether to permit the deliberate release of GMOs into the environment, including placing on the market, due account is taken of the outcome of the public participation procedure organized pursuant to paragraph 1.

8. Parties shall provide that when a decision subject to the provisions of this annex has been taken by a public authority, the text of the decision is made publicly available along with the reasons and considerations upon which it is based.

Grozījums 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

6.panta 11.punkts

Pašreizējo tekstu aizstāt ar šādu:

"11. Neskarot 3.panta 5.punktā noteikto, šā panta noteikumus nepiemēro lēmumiem par to, vai atļaut ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu vidē un to laišanu tirgū."

6.'pants

Aiz 6.panta iekļauj jaunu pantu šādā redakcijā:

"6.'pants
Sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un to laišanu tirgū

1. Saskaņā ar I' pielikumā noteikto kārtību katra Puse pirms lēmumu pieņemšanas nodrošina agrīnu un efektīvu informācijas izplatīšanu un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par to, vai atļaut ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un to laišanu tirgū.

2. Saskaņā ar šā panta 1.punkta noteikumiem Pušu izvirzītajām prasībām jāpapildina un savstarpēji jāatbalsta attiecīgo valstu bioloģiskās drošības pamata noteikumi, kas atbilst Kartahenas Protokola par Bioloģisko drošību mērķiem."

Pielikums I'

Aiz I pielikuma iekļauj jaunu pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums I'

KĀRTĪBA, KAS MINĒTA 6.'PANTĀ

1. Katra Puse tās reglamentējošajos pamata noteikumos paredz pasākumus efektīvai informācijas izplatīšanai un sabiedrības dalībai to lēmumu pieņemšanā, uz ko attiecas 6.'panta noteikumi un kas ietver saprātīgus termiņus, lai dotu sabiedrībai atbilstošu iespēju paust savu viedokli par šādiem ierosinātajiem lēmumiem.

2. Puse savos reglamentējošajos pamata noteikumos vajadzības gadījumā var paredzēt atkāpes no sabiedrības dalības procedūras, kas paredzēta šajā pielikumā:

a) ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) apzinātas izplatīšanas gadījumā vidē jebkurā nolūkā, izņemot tā laišanu tirgū, ja:

i) šāda izplatīšana salīdzināmos bioģeogrāfiskos apstākļos jau ir akceptēta saskaņā ar attiecīgās Puses reglamentējošajiem pamata noteikumiem

un

ii) iepriekš ir iegūta pietiekama pieredze attiecīgā ĢMO izplatīšanai salīdzināmās ekosistēmās;

b) ĢMO laišanas tirgū gadījumā, ja:

i) tas ir jau akceptēts saskaņā ar attiecīgās Puses reglamentējošajiem pamata noteikumiem

vai

ii) tas ir paredzēts pētniecībai vai kultūru krājumiem.

3. Neskarot spēkā esošos tiesību aktus par konfidencialitāti saskaņā ar 4.panta noteikumiem, katra Puse atbilstoši, laikus un efektīvi dara sabiedrībai pieejamu tā pieteikuma kopsavilkumu, kas iesniegts, lai iegūtu atļauju apzinātai ĢMO izplatīšanai vidē vai laišanai tirgū tās teritorijā, kā arī novērtējuma ziņojumu, ja tas pieejams, saskaņā ar attiecīgās valsts bioloģiskās drošības pamata noteikumiem.

4. Puses nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par konfidenciālu šādu informāciju:

a) attiecīgā ģenētiski modificētā organisma vai organismu vispārīgu aprakstu, tā pieteikuma iesniedzēja vārdu vai nosaukumu un adresi, kas iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai apzinātai izplatīšanai, paredzēto lietojumu un, attiecīgos gadījumos, izplatīšanas vietu;

b) attiecīgā ģenētiski modificētā organisma vai organismu monitoringa un avārijas gadījumu novēršanas metodes un pasākumus;

c) vides apdraudējuma novērtējumu.

5. Katra Puse nodrošina lēmumu pieņemšanas procedūras pārredzamību un paredz sabiedrībai pieeju attiecīgajai procesuālajai informācijai. Šī informācija ietver, piemēram:

i) iespējamo lēmumu būtību;

ii) valsts iestādi, kas atbildīga par lēmuma pieņemšanu;

iii) sabiedrības dalības pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar 1.punktu;

iv) norādi uz valsts iestādi, no kuras var saņemt attiecīgo informāciju;

v) norādi uz valsts iestādi, kurai var iesniegt komentārus, un šo komentāru nosūtīšanas grafiku.

6. Noteikumi, kas izstrādāti saskaņā ar 1.punktu, ļauj sabiedrībai iesniegt jebkādā atbilstošā veidā jebkādus komentārus, informāciju, analīzi vai viedokļus, kurus tā uzskata par atbilstošiem ierosinātajai apzinātai izplatīšanai, ieskaitot laišanu tirgū.

7. Pieņemot lēmumus par to, vai atļaut ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē, ieskaitot laišanu tirgū, katra Puse cenšas nodrošināt, lai pienācīgi tiktu ņemti vērā, saskaņā ar 1.punktu organizētās, sabiedrības dalības procedūras rezultāti.

8. Puses nodrošina, ka tiklīdz valsts iestāde ir pieņēmusi lēmumu, uz kuru attiecas šā pielikuma noteikumi, šā lēmuma teksts ir publiski pieejams kopā ar iemesliem un apsvērumiem, ar ko tas pamatots."

06.03.2008