Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.08.2016. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Komersantu ierakstīšana komercreģistrā

Komersantu ierakstīšana komercreģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu notiek atbilstoši Komerclikuma un šā likuma noteikumiem.

2.pants. Komercreģistra iestāde

(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir iestāde, kura ved komercreģistru un šajā likumā noteiktajos gadījumos izdara ierakstus uzņēmumu reģistrā, ievērojot likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(2) Uzņēmumu reģistrs, komercreģistrs, to dati un tajos ietvertā informācija ir valsts īpašums.

(3) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Komerclikuma noteikumi par komercreģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(4) Līdz 2004.gada 31.decembrim Komerclikuma 10.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(5) Ar 2010.gada 1.janvāri lēmumus par ieraksta izdarīšanu uzņēmumu reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu attiecībā uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām vai pārstāvniecībām, kuras likvidē šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā, pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

3.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā

(1) Likuma "Par uzņēmējdarbību" II nodaļā paredzētā jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija uzņēmumu reģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kā arī šā likuma 27.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.

(3) Divus mēnešus no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.

(4) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reorganizāciju, kas paredzēta šā likuma II nodaļā un 27.pantā. Šā panta otrajā daļā minēto subjektu reorganizācija reģistrējama uzņēmumu reģistrā, izņemot gadījumus, kad reorganizācijas rezultātā izveidotais subjekts ierakstāms komercreģistrā.

(5) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma II nodaļā minētajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot attiecīgos izņēmumus, kas minēti šajā likumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

3.1 pants. To uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas

(1) Sākot ar 2004.gada 1.maiju, uzņēmumu reģistrā nav atļauts reģistrēt jaundibinātu vai reorganizācijas rezultātā izveidotu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija [turpmāk — bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)].

(2) Sākot ar 2004.gada 1.maiju, uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), par kura dibināšanu lēmums pieņemts un attiecībā uz kuru reģistrācijas pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 30.aprīlim. Ja pēc 2004.gada 1.maija tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), konstatēto trūkumu novēršanai tiek noteikts 14 dienu termiņš. Pēc noteiktā konstatēto trūkumu novēršanas termiņa atkārtota dokumentu iesniegšana bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai nav atļauta. Ja atkārtoti iesniegtajos dokumentos konstatētie trūkumi noteiktajā termiņā nav novērsti vai tie ir novērsti tikai daļēji, tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt un atkārtota dokumentu iesniegšana nav atļauta.

(3) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam vai valsts vai pašvaldību bezpeļņas uzņēmumu (statūtsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 12.pantā noteiktajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

4.pants. Terminu izpratne pārejas posmā

(1) Citos normatīvajos aktos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami šādi:

1) ar terminu "līgumsabiedrība" saprot terminu "personālsabiedrība";

2) ar terminu "līgumsabiedrība ar pilnu atbildību" saprot terminu "pilnsabiedrība";

3) ar terminu "komandītsabiedrība" saprot terminu "komanditsabiedrība";

4) ar terminu "uzņēmējdarbība" saprot terminu "komercdarbība", ja no tiesību normas satura neizriet, ka ar terminu "uzņēmējdarbība" saprotama cita saimnieciskā darbība;

5) ar terminu "uzņēmējsabiedrība" saprot terminu "komercsabiedrība" Komerclikuma izpratnē, "kooperatīvā sabiedrība" Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī "paju sabiedrība" likuma "Par paju sabiedrībām" izpratnē;

6) ar terminu "statūtsabiedrība" saprot terminu "kapitālsabiedrība" Komerclikuma izpratnē, "kooperatīvā sabiedrība" Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī "paju sabiedrība" likuma "Par paju sabiedrībām" izpratnē.

(2) Ja citā normatīvajā aktā ir lietots termins "uzņēmums" un no šā akta terminu skaidrojuma vai normas jēgas izriet, ka šis normatīvais akts (tiesību norma) attiecināms uz uzņēmumu kā tiesību subjektu, Komerclikuma noteikumus par uzņēmumu nepiemēro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

II nodaļa
Pārejas posms uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem
uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām),
filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām

5.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšana komercreģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos subjektus un uzņēmējsabiedrības, to filiāles, nodaļas un pārstāvniecības, izņemot kooperatīvās sabiedrības, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un noteiktajos termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā, nemainot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto numerāciju, vai likvidē. Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 17.panta trešajā daļā minētajiem subjektiem.

(11) (Izslēgta ar 07.06.2012. likumu)

(2) Lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo uzņēmējdarbības formu regulējošajā likumā un uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu. Izdarot grozījumus statūtos, nedrīkst mainīt uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) tiesību apjomu.

(3) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta fiziskā persona, kas piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālu komersantu, bet uzņēmējsabiedrības vārdā — personas ar pārstāvības tiesībām (Komerclikuma 91., 223., 303.pants), un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(4) Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kura tiesības ir būtiski aizskartas un kura balss varētu izšķirt balsošanas rezultātu, var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir pārkāpti attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumi par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūra.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto prasību tiesā var celt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas kārtība, — no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Ja komercreģistrā ierakstāmais komersants ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi komersants izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.

(7) (Izslēgta ar 16.01.2014. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 20.11.2008., 07.06.2012. un 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2014.)

6.pants. Pārejas posmā piemērojamais likums

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai komercreģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo uzņēmējdarbības formu darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Komercreģistrā ierakstītiem komercdarbības subjektiem piemēro Komerclikuma noteikumus.

7.pants. Valsts nodeva par pārreģistrāciju

(1) Valsts nodevu par uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodeva par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu dokumentu [to skaitā speciālu atļauju (licenču)] izsniegšanu ir 50 procenti no samaksas par grozījumu ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā vai dokumentu izsniegšanu.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu saistītos administratīvos izdevumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

8.pants. Firmas

(1) Līdz 2003.gada 31.decembrim komercreģistrā atļauts ierakstīt firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), nepiemērojot Komerclikuma 28.panta noteikumus, ja attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma) reģistrēts uzņēmumu reģistrā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai. Komercreģistrā nav ierakstāma saskaņā ar Komerclikumu dibinātas komercsabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu (firmu).

(2) Piemērojot Komerclikuma 29.panta trešo un ceturto daļu par ierobežojumiem attiecībā uz vārda "Latvija" un citu administratīvo teritoriju vai apdzīvoto vietu nosaukumu un to tulkojumu svešvalodās ietveršanu firmās, nedrīkst aizskart tiesības uz firmu, kas ir iegūtas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2002.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuri uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti ar vienādu nosaukumu (firmu).

(4) Komercreģistrā ierakstītu vienādu firmu gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atkarībā no brīža, kad tā reģistrēta uzņēmumu reģistrā. No šīs pirmtiesības izrietošās tiesības uz firmas aizsardzību (Komerclikuma 33.pants) rodas pēc komersantu ierakstīšanas komercreģistrā, ciktāl agrāka tiesību aizsardzība attiecībā uz firmu neizriet no likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm".

(5) Pirmtiesību uz firmu var nodot citam komersantam [uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)], noslēdzot par to vienošanos notariālā kārtībā.

(6) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas pusotra gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā. Ja neviens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ar vienādām firmām līdz minētajam termiņam nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā un iesniedz šādu pieteikumu līdz 2003.gada 31.decembrim, pirmtiesību uz firmu nosaka atkarībā no brīža, kad tā ierakstīta komercreģistrā.

(7) Gadījumos, kad persona, kurai ir pirmtiesība uz firmu, nav sasniedzama juridiskajā adresē, pirmtiesību uz firmu var dzēst tiesas ceļā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ja pēc tiesas uzaicinājuma triju mēnešu laikā neviena persona savu tiesību nav pieteikusi.

(8) Ja pēc 2003.gada 31.decembra komercreģistrā ir ierakstīti vairāki komersanti ar vienādu firmu, komercreģistra iestāde ceļ tiesā prasību par firmas maiņu pret tiem komersantiem, kuriem nav pirmtiesību uz firmu (šā panta ceturtā daļa). Šajā gadījumā komercreģistra iestāde ir atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā un pieteikumam pievieno dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā (šā likuma 5.panta otrā daļa) un nepieciešamos dokumentus (Komerclikuma 9.pants, 187.panta sestā daļa), ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst Komerclikuma noteikumiem.

(3) Akciju sabiedrību atļauts pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību atbilstoši Komerclikuma noteikumiem un pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā. Šādai reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus. Reorganizācija privatizācijas procesā notiek saskaņā ar šā likuma 27.panta noteikumiem.

(4) Līdz ierakstīšanai komercreģistrā valdes rezerves akcijas ir konvertējamas. Šīs akcijas sabiedrība atpērk no valdes locekļiem, ja viņi tās nevēlas paturēt sev. Šīs darbības veic, neatbrīvojot valdes locekļus no atbildības un gada pārskata apstiprināšanas. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās valdes rezerves akcijas atpērk sabiedrība.

(5) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma noteikumiem, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrības statūtu grozījumi uzņēmumu reģistrā netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja attiecīgā dalībnieku sapulce ir notikusi līdz 2003.gada 1.jūlijam.

(6) Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā izmaiņas uzņēmumu reģistrā netiek reģistrētas. Ja lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību izmaiņām ir pieņemts līdz 2004.gada 30.aprīlim un pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 15.maijam, izmaiņas uzņēmumu reģistrā tiek reģistrētas.

(7) Šā panta piektās un sestās daļas noteikumi nav attiecināmi uz šā likuma 3.1 panta trešajā daļā, 23. un 24.pantā paredzētajiem gadījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

10.pants. Līgumsabiedrības

(1) Līgumsabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk šīs sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par līgumsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Pēc līgumsabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā ievēro arī šādus noteikumus:

1) ja dienā, kad līgumsabiedrība ir ierakstīta komercreģistrā, likuma "Par līgumsabiedrībām" 13.pantā paredzētais noilguma termiņš nav beidzies, piemēro Civillikumā vai citos likumos paredzēto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Komerclikuma 117.pantā paredzēto termiņu piemēro gadījumos, kad līgumsabiedrības dalībnieks (personālsabiedrības biedrs) izstājas no līgumsabiedrības (personālsabiedrības) pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā;

3) likuma "Par līgumsabiedrībām" 15. un 16.panta noteikumus piemēro tām saistībām, kuras radušās pirms sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.

11.pants. Sabiedrības ar papildu atbildību

(1) Sabiedrību ar papildu atbildību līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību ar papildu atbildību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk šīs sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā piemēro šā likuma 9.panta otrās daļas noteikumus, bet pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības)

(1) Valsts uzņēmumu ar Ministru kabineta lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim pārveido par valsts kapitālsabiedrību, ņemot vērā likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumus, ja šis likums vai Komerclikums nenosaka citādi, un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Valsts statūtsabiedrību līdz 2004.gada 31.oktobrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šīs statūtsabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(3) Pašvaldības uzņēmumu ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim pārveido par pašvaldības kapitālsabiedrību, ņemot vērā likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumus, ja šis likums vai Komerclikums nenosaka citādi, un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(4) Pašvaldības statūtsabiedrību līdz 2004.gada 31.oktobrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šīs statūtsabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(5) Šā panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajos gadījumos pieteikumam pievieno likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, kā arī Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. Šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda šā likuma 9.panta otrajā daļā minētās ziņas un pievieno tajā minētos dokumentus. Pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par nodibinājumu, pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā ieraksta Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 9.panta ceturtajā daļā minētos dokumentus.

(6) Pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu (statūtsabiedrību) par valsts pārvaldes iestādi, viss valsts vai pašvaldības uzņēmuma (statūtsabiedrības) īpašums pāriet attiecīgi valstij vai pašvaldībai. Izveidotā valsts pārvaldes iestāde ir attiecīgi valsts vai pašvaldības uzņēmuma (statūtsabiedrības) tiesību un pienākumu pārņēmēja.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

13.pants. Paju sabiedrības

(1) Paju sabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk šīs sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Paju sabiedrības pārveidošana izdarāma kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340.-343., 345. 347.pants, 348.panta trešā un ceturtā daļa, 349.panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351.panta pirmā daļa, 352., 357., 358.pants un 360.panta pirmā daļa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

14.pants. Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumi

(1) Sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar attiecīgās organizācijas lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumu pārveidošanai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

15.pants. Uzņēmējsabiedrību uzņēmumi

(1) Uzņēmējsabiedrības uzņēmumu, kuram nav juridiskās personas statusa, izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(2) Uzņēmējsabiedrības uzņēmums, kuram ir juridiskās personas statuss, ir likvidējams un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzams no uzņēmumu reģistra.

(3) No uzņēmumu reģistra izslēdzot uzņēmējsabiedrības uzņēmuma īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī attiecīgo uzņēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

16.pants. Filiāles un pārstāvniecības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz.

(2) Lai filiāli ierakstītu komercreģistrā, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu, norādot Komerclikuma 8. un attiecīgi 23. vai 25.pantā minētās ziņas, kā arī tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Ja filiālei ir juridiskās personas statuss, šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu neizpildes gadījumā to izslēdz no uzņēmumu reģistra, bet, ja nav juridiskās personas statusa, — pēc 2004.gada 31.decembra filiāle uzskatāma par neesošu un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzama no uzņēmumu reģistra.

(4) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz. Ja šīs darbības nav veiktas, pārstāvniecību pēc 2005.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Lai uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 23.pantam, papildus norādot pārstāvniecības reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistrā nav atļauts ierakstīt uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli, ja tās īpašnieks nav ierakstīts komercreģistrā.

(7) No uzņēmumu reģistra izslēdzot filiāles vai pārstāvniecības īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī attiecīgo filiāli vai pārstāvniecību.

(8) Ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību, līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli vai pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk šīs pārstāvniecības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(9) Lai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 25.pantam, papildus norādot tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Komerclikuma 25.pantā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

(10) Ārvalsts komersanta pastāvīgās pārstāvniecības pārveidošanai par kapitālsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz attiecīgu likumu spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Tāda individuālā uzņēmuma īpašnieks, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu līdz 2004.gada 31.decembrim vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma "Par amatniecību" 1.panta izpratnē.

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar tā īpašnieku lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā sastādāms atbilstoši Komerclikuma 75.panta trešās daļas noteikumiem, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību vai pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja attiecīgais uzņēmums neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz tā pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

(8) Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku un zvejnieku saimniecības pārveidošanai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

(10) Fiziskā persona vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, kura darbība atbilst Komerclikuma 45. vai 64.pantā minētajiem noteikumiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, neņemot vērā Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus, vai dibina komercsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 22.06.2005. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

17.1 pants. Zemnieku un zvejnieku saimniecību statusa noteikšana, individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības pārreģistrācija vai likvidācija

(Izslēgts ar 07.06.2012. likumu, kas stājas spēkā 04.07.2012.)

18.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Ja pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā iesniegts komercreģistra iestādei šajā nodaļā noteiktajā termiņā, bet, šim termiņam beidzoties, komercreģistra iestāde to vēl nav izskatījusi, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu. Ja tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Ja šajā nodaļā norādītais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu komercreģistrā beidzas pirms termiņa, kas norādīts komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) izbeidzies lēmumā norādītais termiņš, ja šajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja iesniegtie dokumenti atkārtoti neatbilst likuma noteikumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

(4) Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi attiecināmi arī uz pieteikumu par valsts vai pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma (statūtsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kas iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā, un uz pieteikumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kas iesniegts šā likuma 25.pantā noteiktajā termiņā, ja attiecīgais termiņš ir beidzies, bet pieteikums vēl nav izskatīts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

19.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības darbības izbeigšana un to izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un nav pieņemts lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību uzskata par darbību izbeigušu, un komercreģistra iestāde izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot komercreģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta ceturtajā vai vienpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(6) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde ir saņēmusi kādu paziņojumu par prasījumiem, ar nākamo dienu pēc šā termiņa izbeigšanās uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga veikt uzņēmējdarbību. Šādā gadījumā darbības turpināšana uzskatāma par uzņēmējdarbību bez reģistrācijas un par šo noteikumu pārkāpumu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(7) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde ir saņēmusi kreditoru vai nodokļu administrācijas paziņojumu par prasījumiem, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) uzsāk uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem tie nodibināti un nodrošina, ka uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidators tiek iecelts ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim. Ja likvidācija uzsākta un likvidators iecelts šajā pantā noteiktajā kārtībā, likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības līdzekļiem.

(8) Ja līdz 2010.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu atbilstoši šā panta septītās daļas noteikumiem, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūcijas zaudē likumā un statūtos noteiktās tiesības un uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) zaudē tiesības atsavināt (arī dāvināt) tam piederošo uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas (akcijas).

(9) Ja līdz 2010.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu atbilstoši šā panta septītās daļas noteikumiem, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību likvidē un kreditoru prasījumus apmierina šā likuma 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantā noteiktajā kārtībā.

(10) Saskaņā ar šā panta septīto daļu uzsāktais likvidācijas process pabeidzams līdz 2011.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(11) Ja līdz 2012.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par šā panta septītajā daļā minētā likvidācijas procesa pabeigšanu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra. Šis nosacījums netiek piemērots, ja ir pasludināta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespēja.

(12) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra šā panta vienpadsmitajā daļā, 19.3 panta sestajā daļā, 19.9 panta otrajā daļā un 23.panta piektajā daļā minētajā gadījumā komercreģistra iestāde informē šādu publisko reģistru un kustamās mantas reģistru turētājus:

1) zemesgrāmata;

2) kuģu reģistrs;

3) transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;

4) traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvā sistēma;

5) valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” informācijas sistēma.

(13) Šajā pantā noteiktajā kārtībā ieceltais likvidators ir atbildīgs par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.1 pants. Uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pieteikums par likvidatora iecelšanu

(1) Pēc šā likuma 19.panta astotajā daļā noteiktā termiņa notecējuma komercreģistra iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību sarakstu, par kurām šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā ir saņemti kreditoru paziņojumi par prasījumiem un par kurām nav iesniegts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieteikums par likvidatora iecelšanu. Publikācijā norāda:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu.

(2) Viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu. Pieteikumā norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu. Pieteikumam pievieno notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu likvidatora paraksta paraugu.

(3) Komercreģistra iestāde izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties tikai uz pirmo iesniegto pieteikumu.

(4) Uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kurš iesniedzis šā panta trešajā daļā minēto pieteikumu, sedz likvidācijas izmaksas.

(5) Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju veic šā likuma 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantā noteiktajā kārtībā.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.2 pants. Uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) ieceltā likvidatora maiņa

(1) Šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā iecelto likvidatoru var atcelt, ieceļot jaunu likvidatoru:

1) uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kurš iesniedzis šā likuma 19.1 panta trešajā daļā minēto pieteikumu;

2) ar visu dalībnieku (akcionāru) lēmumu.

(2) Ja likvidatoru atceļ ar visu dalībnieku (akcionāru) lēmumu, likvidācijas izmaksas sedz visi dalībnieki (akcionāri), savstarpēji vienojoties.

(3) Visu dalībnieku (akcionāru) lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais likvidators iesniedz komercreģistra iestādei triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.3 pants. Kreditora pieteikums par likvidatora iecelšanu

(1) Pēc šā likuma 19.1 panta otrajā daļā noteiktā termiņa notecējuma komercreģistra iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību sarakstu, par kurām nav šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā iesniegts uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pieteikums par likvidatora iecelšanu. Publikācijā norāda:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka viena mēneša laikā no publikācijas dienas kreditori var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu.

(2) Viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem, var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu. Pieteikumā norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu. Pieteikumam pievieno notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu likvidatora paraksta paraugu.

(3) Komercreģistra iestāde izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties tikai uz pirmo iesniegto pieteikumu.

(4) Kreditors, kurš iesniedzis šā panta trešajā daļā minēto pieteikumu, sedz likvidācijas izmaksas.

(5) Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju veic šā likuma 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja šā panta otrajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde nevienu pieteikumu par likvidatora iecelšanu nav saņēmusi, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(7) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.4 pants. Kreditora ieceltā likvidatora maiņa

(1) Šā likuma 19.3 pantā noteiktajā kārtībā iecelto likvidatoru var atcelt, ieceļot jaunu likvidatoru:

1) kreditors, kurš iesniedzis šā likuma 19.3 panta trešajā daļā minēto pieteikumu;

2) ar to kreditoru lēmumu, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem.

(2) Ja likvidatoru atceļ ar kreditoru lēmumu, likvidācijas izmaksas sedz kreditori, savstarpēji vienojoties.

(3) Kreditoru lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais likvidators iesniedz komercreģistra iestādei triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.5 pants. Likvidatora tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona.

(2) Likvidators veic šādas darbības:

1) apzina un novērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu;

2) apzina un pārbauda to kreditoru prasījumus, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem;

3) pārdod uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu, tajā skaitā prasījuma tiesības;

4) apmierina kreditoru prasījumus;

5) veic citas šajā likumā noteiktās darbības.

(3) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav mantas, likvidatora atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt piecas minimālās mēnešalgas.

(4) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai ir manta, likvidatora atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt šādas likmes:

1) ja atgūtie vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtie naudas līdzekļi nepārsniedz 15 000 latu, — desmit minimālās mēnešalgas;

2) ja atgūtie vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtie naudas līdzekļi pārsniedz 15 000 latu, — desmit minimālās mēnešalgas plus piecus procentus no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 15 000 latu, bet nav lielāki par 100 000 latu;

3) ja atgūtie vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtie naudas līdzekļi pārsniedz 100 000 latu, — desmit minimālās mēnešalgas plus piecus procentus no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 15 000 latu, bet nav lielāki par 100 000 latu, plus trīs procentus no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 100 000 latu, bet nav lielāki par 1 000 000 latu, plus vienu procentu no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 1 000 000 latu.

(5) Likvidators ir atbildīgs par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem.

(6) Likvidācijas laikā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības nosaukumam pievieno vārdu “likvidējamais” vai “likvidējamā”.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.6 pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas apzināšana un novērtēšana

(1) Triju mēnešu laikā no iecelšanas brīža likvidators apzina un novērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu.

(2) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav mantas, likvidators iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei par uzņēmuma izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. Pieteikumā likvidators apliecina, ka uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav mantas.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.7 pants. Kreditoru informēšana un kreditoru prasījumu uzturēšana

(1) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai ir manta, likvidators nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditoriem, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem. Paziņojumā kreditori uzaicināmi viena mēneša laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas paziņot likvidatoram par savu prasījumu uzturēšanu.

(2) Kreditori noteiktā termiņā paziņo likvidatoram, ka uztur savus prasījumus pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību, un iesniedz prasījumus pamatojošus dokumentus.

(3) Pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigām likvidators sagatavo likvidācijas sākuma finanšu pārskatu.

(4) Ja kreditors nav paziņojis komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem vai nav saskaņā ar šā panta otro daļu paziņojis likvidatoram par savu prasījumu uzturēšanu, uzskatāms, ka kreditors atteicies no prasījuma tiesībām pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.8 pants. Likvidācijas izmaksu un kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība

(1) Pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas pārdošanas likvidators sastāda kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu, kurā norāda arī naudas līdzekļu izlietojumu likvidācijas izdevumu segšanai. Kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu likvidators nosūta kreditoriem, kuri paziņojuši par savu prasījumu uzturēšanu šā likuma 19.7 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) No uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības līdzekļiem vispirms pilnībā atmaksā kreditora segtās likvidācijas izmaksas. Ja no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas nav iespējams atmaksāt likvidācijas izmaksas, kreditoram ir prasījuma tiesības pret uzņēmuma īpašnieku vai uzņēmējsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) par likvidācijas izmaksu segšanu.

(3) Par likvidācijas izmaksu segšanu dalībnieki (akcionāri) atbild solidāri. Dalībnieks (akcionārs), kas apmierinājis kreditora prasījumu šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā, var prasīt no pārējiem dalībniekiem (akcionāriem) atlīdzību atbilstoši to līdzdalībai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), filiālē, nodaļā vai pārstāvniecībā.

(4) Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas nepietiek, lai pilnībā apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, attiecīgie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram.

(5) Mēneša laikā no dienas, kad kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns nosūtīts kreditoriem, kreditors var apstrīdēt to tiesā, iesniedzot prasību pret likvidatoru, vienlaikus par celto prasību informējot likvidatoru. Prasību ceļ tiesā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības juridiskās adreses.

(6) Ja kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns nav apstrīdēts tiesā šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, likvidators sadala uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu starp kreditoriem saskaņā ar sastādīto kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu.

(7) Ja kreditors saskaņā ar šā panta piektās daļas noteikumiem ir cēlis prasību tiesā, likvidators deponē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības naudas līdzekļus tiesā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības juridiskās adreses. Deponētos naudas līdzekļus izmaksā kreditoriem pēc ierosinātās tiesvedības pabeigšanas.

(8) Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas līdzekļu deponēšanas likvidators sastāda likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu.

(9) Šā panta astotajā daļā minētajam pieteikumam pievieno likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu. Pieteikumā likvidators apliecina, ka kreditoru prasījumi ir pilnīgi vai daļēji apmierināti vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības naudas līdzekļi deponēti tiesā.

(10) Pēc šā panta sestajā daļā paredzēto prasījumu apmierināšanas manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra:

1) pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem, ja likvidācijas process uzsākts šā likuma 19.3 pantā noteiktajā kārtībā;

2) sadalāma starp uzņēmējsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) proporcionāli viņiem piederošajām daļām (akcijām) vai nododama uzņēmuma īpašniekam, ja likvidācijas process uzsākts šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

19.9 pants. Likvidācijas pabeigšana

(1) Saskaņā ar šā likuma 19.1 un 19.3 pantu uzsāktais likvidācijas process pabeidzams līdz 2011.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Ja līdz 2012.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidācijas pabeigšanu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(3) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

III nodaļa
Īpašie noteikumi

20.pants. Kapitālsabiedrību atbildības jautājumi

(1) Ja uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība tiek ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā, piemērojot Komerclikuma 11.sadaļas 4.nodaļas noteikumus, jāievēro arī šā panta noteikumi.

(2) Komerclikuma 164.panta noteikumus piemēro mantas iegūšanas darījumiem, ja tie noslēgti pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā un no dienas, kad sabiedrība reģistrēta uzņēmumu reģistrā, nav pagājuši divi gadi.

(3) Ja dienā, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā, Civillikumā vai citā likumā noteiktais noilguma termiņš nav beidzies, bet Komerclikumā ir noteikts:

1) garāks termiņš, — piemēro Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) īsāks termiņš, — piemēro Komerclikuma noilguma termiņu, kuru skaita no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Ja atbilstoši šādam aprēķinam noilguma termiņš ir garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, tas notek tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar Civillikumu vai citu normatīvo aktu.

21.pants. Minimālais pamatkapitāla lielums atsevišķām kapitālsabiedrībām

(1) Līdz dibināšanai apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām — 1 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām — 500 000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām — 100 000 latu;

3) (izslēgts ar 08.07.2011. likumu).

(2) Piecu gadu laikā pēc akciju sabiedrības dibināšanas dienas apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām — 2 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām — 1 000 000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām — 250 000 latu;

3) (izslēgts ar 08.07.2011. likumu).

(3) (Izslēgta ar 09.06.2016. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2011., 19.09.2013. un 09.06.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2016.)

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības

(1) Kooperatīvo sabiedrību var pārveidot par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Tos paraksta iegūstošās sabiedrības valde.

(3) Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj biedru kopsapulces lēmumu. Šādā gadījumā mēneša laikā pēc Komerclikuma 345.panta otrajā daļā paredzētās publikācijas kooperatīvās sabiedrības biedrs ir tiesīgs rakstveidā paziņot kooperatīvajai sabiedrībai par to, ka nepiekrīt reorganizācijai. Šādā gadījumā kooperatīvās sabiedrības biedrs iegūst Komerclikuma 353.pantā paredzētās tiesības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

23.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un uzņēmumu reģistrā pieteiktie uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrāciju uzņēmumu reģistrā.

(2) Saskaņā ar šā likuma II nodaļu uzsāktais likvidācijas process uz dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) vai īpašnieka lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2005.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto tiesību subjektu uzsāktais likvidācijas process jāpabeidz līdz 2006.gada 1.martam, piesakot to reģistrāciju uzņēmumu reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās šādam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav tiesību veikt saimniecisko darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par saimniecisko darbību bez reģistrācijas.

(5) Ja līdz 2012.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā likvidācijas procesa pabeigšanu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(6) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

24.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas atzīts par maksātnespējīgu līdz 2004.gada 31.decembrim vai šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minētajiem tiesību subjektiem līdz 2005.gada 1.septembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi, nevis ar bankrota procedūras pabeigšanu, tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir ierakstīts komercreģistrā. Ja ierakstīšanai komercreģistrā ir nepieciešams attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidot par Komerclikumā paredzēta veida komersantu, šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

(31.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2004.)

25.pants. To uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidošana, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas

(1) Ja citos likumos nav noteikts citādi, uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā, vai attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Termiņu un kārtību, kādā pieņemams lēmums par to valsts un pašvaldību uzņēmumu (statūtsabiedrību) pārveidošanu, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamos dokumentus nosaka šā likuma 12.pants.

(3) Kooperatīvā sabiedrība, kura dibināta kā bezpeļņas organizācija, izdara grozījumus statūtos bezpeļņas organizācijas statusa atcelšanai vai pieņem lēmumu par kooperatīvās sabiedrības pārveidošanu par kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem subjektiem, līdz 2005.gada 31.augustam piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(4) Viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu, kā arī bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, kurā ir viens dalībnieks (akcionārs), nevar pārveidot par biedrību.

(5) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā vai līdz to likvidācijai piemēro likumus, kuri regulē bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(6) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšanu komercreģistrā regulē šā likuma noteikumi par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

25.1 pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošanu un tā statūtus, kas nepieciešami, lai šo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem attiecīgi uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce (pilnsapulce) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo bezpeļņas uzņēmējsabiedrības veidu regulējošā likumā un attiecīgās bezpeļņas uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir tiesīga lemt par bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu. Ja uzņēmējsabiedrībā ir vairāki dalībnieki (akcionāri), sapulcē (arī atkārtoti sasauktajā sapulcē) lēmums par bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību jāpieņem ne mazāk kā diviem dalībniekiem (akcionāriem).

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniedz līdz 2004.gada 31.decembrim un paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības. Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Pieteikumam pievieno:

1) īpašnieka vai dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā.

(4) Pārveidojot viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu par nodibinājumu, līdz ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā īpašnieks kļūst par nodibinājuma dibinātāju. Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par nodibinājumu, līdz ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki (akcionāri) kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

(5) Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par biedrību, līdz ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki (akcionāri) kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmas personas, kuras dibinājušas bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, bet gadījumā, ja bezpeļņas statuss nav iegūts līdz ar dibināšanu, par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi dalībnieki (akcionāri), kuri balsojuši par bezpeļņas statusa piešķiršanu šai uzņēmējsabiedrībai.

(6) Pārveidojamās bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls un kapitāla daļas (akcijas) dzēšas līdz ar ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Uzņēmējsabiedrība nedrīkst atpirkt no dalībniekiem (akcionāriem) kapitāla daļas (akcijas), un dalībnieki (akcionāri) nesaņem atlīdzību par dzēstajām kapitāla daļām (akcijām).

(7) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgā pārveidotā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmējs.

(8) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no uzņēmumu reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdarāms attiecīgs ieraksts uzņēmumu reģistrā.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

25.2 pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pievienošana

(1) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura vienīgais īpašnieks ir normatīvajos aktos noteiktajai pārreģistrācijai pakļauta sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība, var bez pārveidošanas pievienot attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai, ierakstot sabiedrisko organizāciju biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pievienošanai attiecīgi piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par reorganizāciju pievienošanas ceļā, kā arī šā likuma 25.1 panta sestās daļas noteikumi.

(2) Veicot pievienošanu šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) rezerves fonds pāriet iegūstošajai biedrībai vai nodibinājumam.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

25.3 pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) šā likuma 12.pantā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos termiņos nav pieteikts ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nav pieteikta tā likvidācija, to likvidē saskaņā ar šā likuma 19., 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 panta noteikumiem.

(2) Manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, netiek nodota uzņēmuma īpašniekam vai uzņēmējsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem).

(31.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

25.4 pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) rezerves fonds

(1) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ieraksta komercreģistrā kā kapitālsabiedrību, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) ieskaita kapitālsabiedrības pamatkapitālā, proporcionāli palielinot esošo kapitāla daļu (akciju) vērtību, vai minētās summas apmērā veido speciālo rezervi. Bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem), kurš ir ieskaitīts pamatkapitālā vai speciālajā rezervē, kapitālsabiedrības darbības laikā aizliegts izmaksāt kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem). Kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) tās likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā izmaksātās summas no pamatkapitāla vai speciālās rezerves, kuras tajā ir ieskaitītas kā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) uzkrātais rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem), kā arī kapitāla daļu (akciju) īpašniekiem atsavinot tiem piederošās pārveidotās kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas), kuru vērtība ir tikusi palielināta, ieskaitot bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kapitāla daļu (akciju) atsavināšanas ienākumu apliek ar ienākuma nodokli nodokļu likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveido par biedrību vai nodibinājumu, rezerves fonds, kas izveidots bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības rezultātā, pāriet biedrībai vai nodibinājumam.

(3) Bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā gūtos ieņēmumus, kuri pārsniedz izdevumus un kurus, pārkāpjot likuma "Par bezpeļņas organizāciju" noteikumus, ieguvuši bezpeļņas organizācijas dalībnieki (akcionāri), ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

26.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumu noma un noma ar izpirkumu

(1) Pēc Komerclikuma spēkā stāšanās jaunus valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas un nomas ar izpirkumu līgumus slēgt nav atļauts.

(2) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš izbeidzas līdz 2004.gada 31.decembrim, līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(3) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš izbeidzas līdz 2002.gada 1.aprīlim, līguma termiņu atļauts pagarināt uz laiku, ne ilgāku kā līdz 2004.gada 31.decembrim. Pēc šā datuma līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(4) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš atbilstoši līguma noteikumiem izbeidzas pēc 2004.gada 31.decembra, līgums izbeidzas 2004.gada 31.decembrī vai tas pārjaunojams par mantas nomas vai nomas ar izpirkuma līgumu atbilstoši Civillikuma noteikumiem.

27.pants. Valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācija

(1) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 2.panta otrās daļas 5.punktā minēto reorganizācijas metodi, tad:

1) šajā privatizācijas procesā var iesaistīt tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un sabiedrības ar papildu atbildību;

2) reorganizācija veicama saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

3) šajā privatizācijas procesā iesaistītās sabiedrības ierakstāmas komercreģistrā, pirms tiek pieņemts Komerclikuma 343.pantā minētais lēmums par reorganizāciju.

(2) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 3.panta trešās daļas 5.punktā minēto privatizācijas paņēmienu, tad:

1) valsts vai pašvaldības uzņēmumu var pārveidot tikai par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

2) valsts vai pašvaldības uzņēmuma pārveidošana notiek likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 2.nodaļā paredzētajā kārtībā.

(3) Ja valsts uzņēmuma privatizācijas noteikumi vai pašvaldības uzņēmuma privatizācijas projekts, kurā paredzēts, ka statūtsabiedrība tiek privatizēta ar šā panta otrajā daļā minēto privatizācijas paņēmienu, ir apstiprināti līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai, šo privatizāciju var veikt, piemērojot to likumu noteikumus, kuri bija spēkā privatizācijas noteikumu vai privatizācijas projekta apstiprināšanas dienā, ja sabiedrība, kas izveidota privatizācijas rezultātā, tiek reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz 2003.gada 1.oktobrim.

(4) Ja valsts kapitāla daļa ir nodota privatizācijai līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un šā objekta privatizācijas nosacījumos, kurus saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.pantu reglamentē Ministru kabinets, tiek paredzēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību reorganizācija par akciju sabiedrību, šī reorganizācija notiek atbilstoši likuma "Par uzņēmējdarbību" un likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" prasībām.

(5) Ja līgums, ar kuru tika pārdots privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums, tiek izbeigts, šā uzņēmuma darbība netiek atjaunota, bet uz tā bāzes izveido kapitālsabiedrību.

28.pants. Atvieglojumu saglabāšana uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem

(1) Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kuri atbilstoši likumam "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" ir tiesīgi izmantot nodokļu atvieglojumus, turpina tos izmantot atbilstoši tiem noteikumiem, kuri bija spēkā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atvieglojumu maksimālais izmantošanas termiņš ir 2005.gada 31.decembris.

Pārejas noteikumi

1. 2005.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) (izslēgts ar 04.11.2004. likumu);

2) likums "Par līgumsabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.);

3) (izslēgts ar 04.11.2004. likumu);

4) (izslēgts ar 04.11.2004. likumu);

5) likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 9.nr.; 1996, 19.nr.);

6) (izslēgts ar 04.11.2004. likumu);

7) likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.);

8) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10.nr.);

9) (izslēgts ar 04.11.2004. likumu);

10) (izslēgts ar 04.11.2004. likumu);

11) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 21.nr.);

12) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1.nr.);

13) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr.);

14) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

15) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22.nr.);

16) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.);

17) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu" (nav publicēts);

18) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

19) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

20) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (nav publicēts);

21) Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

22) Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu"" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.);

23) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums "Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju" (nav publicēts);

24) Augstākās padomes 1991.gada 17.decembra lēmums "Par kārtību, kādā no Latvijas Republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2004.)

1.1 2005.gada 1.septembrī spēku zaudē likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996, 22.nr.).

(22.06.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2005.)

1.2 2006.gada 19.maijā spēku zaudē:

1) likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10., 13.nr.; 2003, 11.nr.);

2) likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 14.nr.);

3) likums "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10.,13.nr.; 2001, 14.nr.; 2002, 22.nr.);

4) likums "Par bezpeļņas organizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 15.nr.; 2003, 23.nr.);

5) likums "Par valsts uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1., 13.nr.; 2001, 14.nr.; 2002, 9.nr.);

6) (izslēgts ar 22.06.2005. likumu);

7) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.; 2002, 23.nr.).

(04.11.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2005.)

2. Šādi Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti uz likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.panta pamata, ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim, ja to vietā nav pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi nr.312 "Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 330.nr.);

2) Ministru kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumi nr.261 "Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr.; 1998, 265.nr.);

3) Ministru kabineta 1996.gada 3.decembra noteikumi nr.444 "Noteikumi par licences maksas aprēķināšanu energoapgādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 211.nr.; 1998, 265./266.nr.);

4) Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262., 334./335.nr.; 1998, 58./59., 147./149., 289./290., 367./368.nr.; 1999, 1., 64./65., 75./78., 167./168., 198./199.nr.; 2000, 109./110., 180./181., 307./309.nr.).

3. Tieslietu ministrija izstrādā un līdz 2002.gada 1.februārim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kapitālsabiedrību statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģistrācijai komercreģistrā.

4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai likumprojektu, kurā noteikts individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmākais statuss, un līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

(31.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2005.)

5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.maijam sagatavo un iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kuros noteikta šā likuma 25.4 panta pirmajā daļā paredzētā nodokļa maksāšanas kārtība.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

6. Līdz attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanai valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" un valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" darbojas atbilstoši tiem likumiem, saskaņā ar kuriem tās darbojas līdz 2004.gada 31.decembrim.

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

7. Kultūras institūcijas un izglītības iestādes, kuras darbojas kā valsts vai pašvaldības bezpeļņas organizācijas, kā arī pašvaldības zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā pašvaldības bezpeļņas organizācijas, pārveidojamas vai uzsākama to likvidācija (pieteikums iesniedzams Uzņēmumu reģistram) ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim, pamatojoties uz Ministru kabineta vai attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu un ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Šīs kultūras institūcijas, izglītības iestādes un pašvaldības zinātniskās institūcijas līdz to pārveidošanai vai likvidēšanai un attiecīga ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā turpina darboties atbilstoši tiem uzņēmējdarbību regulējošiem likumiem, pamatojoties uz kuriem tās darbojās līdz 2004.gada 15.novembrim.

(22.06.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2005.)

8. Valsts zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā valsts bezpeļņas organizācijas, pārveidojamas vai uzsākama to likvidācija (pieteikums iesniedzams Uzņēmumu reģistram) ne vēlāk kā līdz 2006.gada 18.maijam, pamatojoties uz Ministru kabineta vai augstskolas senāta lēmumu un ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Šīs valsts zinātniskās institūcijas līdz to pārveidošanai vai likvidēšanai un attiecīga ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā turpina darboties atbilstoši tiem uzņēmējdarbību regulējošiem likumiem, pamatojoties uz kuriem tās darbojās līdz 2005.gada 1.augustam.

(22.06.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2005.)

9. Komercreģistra iestāde līdz 2010.gada 1.aprīlim informē šā likuma 19.panta divpadsmitajā daļā minēto publisko reģistru un kustamās mantas reģistru turētājus par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām, kuras šā likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā ir izslēgtas no uzņēmumu reģistra līdz 2010.gada 1.janvārim.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2009.)

10. Kapitālsabiedrība, kura sniedz patērētāja kreditēšanas pakalpojumu, līdz speciālās atļaujas (licences) pieprasījuma iesniegšanai saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.novembrim nodrošina pamatkapitāla atbilstību šā likuma 21.panta trešās daļas prasībām.

(08.07.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.07.2011.)

11. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.maijam sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par patērētāju kreditēšanu, kurā nosaka to kapitālsabiedrību apmaksājamā pamatkapitāla minimālo lielumu, kuras sniedz patērētāja kreditēšanas pakalpojumu.

(08.07.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.07.2011.)

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.decembrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2001.gada 28.decembrī
01.08.2016