Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2004. - 18.05.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 30. oktobra likumu: Biedrību un nodibinājumu likums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par bezpeļņas organizāciju
I nodaļa
Likumā lietoti termini

Bezpeļņas organizācija — bezpeļņas apkalpošanai, labdarībai, produkcijas ražošanai vai citiem mērķiem izveidota organizācija, kuras dalībnieku nolūks nav gūt peļņu.

Dibinātāji — fiziskās un juridiskās personas, kuras nodibinājušas bezpeļņas organizāciju, ieguldot līdzekļus tās statūtu fondā, un parakstījušas dibināšanas dokumentus.

Dalībnieki — fiziskās un juridiskās personas, arī dibinātāji, kuras ieguldījušas līdzekļus bezpeļņas organizācijas statūtu fondā.

Ziedotāji — fiziskās un juridiskās personas, kuras, nekļūstot par bezpeļņas organizācijas dalībniecēm, ziedo līdzekļus tās darbībai.

Statūtu fonds — dalībnieku un ziedotāju materiālie un naudas līdzekļi» kas paredzēti bezpeļņas organizācijas darbībai.

II nodaļa
Bezpeļņas organizācijas darbības pamatprincipi

1. pants. Likuma darbība

Šis likums regulē bezpeļņas organizācijas dibināšanu un tās darbību. Bezpeļņas organizācijas dibinātāji un dalībnieki nav tiesīgi saņemt peļņu no tās darbībā ieguldītā kapitāla.

2. pants. Bezpeļņas organizācijas tiesiskais statuss

Bezpeļņas organizācija ir uzņēmējsabiedrība, viena īpašnieka uzņēmums ar juridiskās personas tiesībām vai sabiedriskā organizācija. Tās dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka šis likums, Latvijas Republikas likumos par attiecīgo uzņēmējdarbības formu noteiktās normas, kuras nav pretrunā ar šo likumu, kā ari bezpeļņas organizācijas statūti.

Sabiedriskās organizācijas saimnieciskā darbība notiek saskaņā ar likumu par sabiedriskajām organizācijām.

Bezpeļņas organizācija nav tiesīga izvērst darbību ārpus tās statūtos noteiktajām jomām.

Fiziskā persona vai ģimene viena īpašnieka bezpeļņas organizāciju var dibināt vienīgi kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

Privāto pensiju fondu darbību regulē šis likums, likums par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un likums "Par privātajiem pensiju fondiem".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 17.07.1997. Sk. pārejas noteikumu.)

3. pants. Bezpeļņas organizācijas pamatkapitāls

Bezpeļņas organizācijas pamatkapitālu veido tās dalībnieku ieguldījums statūtu fonda.

Bezpeļņas organizācija ir tiesīga saņemt ziedojumus naudas līdzekļu un mantas veidā un izmantot tos tikai savos statūtos deklarētajiem mērķiem.

4. pants. Rezerves kapitāls

Bezpeļņas organizācijas ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, to neapliek ar peļņas nodokli un nevar izņemt vai izmaksāt dalībniekiem, tas izmantojams tikai statūtos paredzētajiem mērķiem.

Par šā rezerves fonda līdzekļiem iegādātos pamatlīdzekļus vai citu mantu bezpeļņas organizācijas likvidēšanas gadījumā nedrīkst sadalīt dalībniekiem.

Privātā pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem katra pārskata gada beigās ieskaita pensiju plāna dalībnieku individuālajos kontos atbilstoši likumu prasībām un pensiju plāna noteikumiem, to neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli, un to nevar izņemt vai izmaksāt pensiju fonda akcionāriem dividendēs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 17.07.1997. Sk. pārejas noteikumu.)

5. pants. Citi kapitāli (fondi)

Citu kapitālu (fondu) veidošana bezpeļņas organizācijā nav pieļaujama.

(Otrā daļa izslēgta ar 23.10.2003. likumu.)

Bezpeļņas organizācija ir tiesīga izdarīt labdarības ziedojumus, kā arī citus ziedojumus un izdevumus, kas paredzēti bezpeļņas organizācijas statūtos noteiktās darbības veicināšanai un mērķu sasniegšanai.

(24.08.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

III nodaļa
Bezpeļņas organizācijas dibināšana un reģistrācija

6. pants. Bezpeļņas organizācijas dibināšana

Bezpeļņas organizāciju var dibināt fiziskās un juridiskās personas, ieguldot savu kapitālu mantā (ēkās, būvēs, mašīnās u. c.) vai naudā.

Valsts iestādes bezpeļņas organizācijas dibina ar attiecīgās ministrijas atļauju, bet pašvaldības — saskaņā ar rajona, pilsētas vai pagasta padomes lēmumu.

Bezpeļņas organizācijas dibināšanas noteikumi ir analogi attiecīgās uzņēmējdarbības formas dibināšanas noteikumiem.

Papildus dibināšanas dokumentiem, kādi likumos noteikti katrai uzņēmējdarbības formai, bezpeļņas organizācijas dibinātāji paraksta īpašu deklarāciju par to, ka viņi negūs peļņu, bet ienākumus, kas pārsniegs izdevumus, ieskaitīs rezerves fondā.

Privātā pensiju fonda ienākumi, kas pārsniedz izdevumus, ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieku individuālajos kontos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 17.07.1997. Sk. pārejas noteikumu.)

7. pants. Bezpeļņas organizācijas reģistrācija

Bezpeļņas organizācija reģistrējama saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49) noteikto kārtību. Reģistrācijas pieteikumā un organizācijas nosaukumā obligāti ietverama vārdkopa — «bezpeļņas organizācija».

Bezpeļņas organizācija iegūst juridiskās personas tiesības ar dienu, kad tā tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Bezpeļņas organizācijas reģistrē tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenais notārs atsevišķā sarakstā, bet dokumentu pārbaudi veic un reģistrāciju noformē speciāli šim darbam sagatavots notārs.

Iesniedzot pieteikumu par bezpeļņas organizācijas reģistrēšanu, papildus Latvijas Republikas likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» un Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42) noteiktajiem dokumentiem jāuzrāda dibinātāju deklarācija saskaņā ar šā likuma 6. panta noteikumiem.

8. pants. Bezpeļņas organizācijas statūti

Bezpeļņas organizācija darbojas saskaņā ar saviem statūtiem. Tos apstiprina organizācijas dibinātāju sapulce.

Bezpeļņas organizācijas statūtos jānorāda:

— organizācijas nosaukums, adrese, juridiskais statuss;

— organizācijas darbības joma un mērķi;

— noteikumi par organizācijas pārvaldi un darbības kontroli;

— statūtu fonda lielums un finansēšanas avoti;

— dalībnieku iesaistīšanās noteikumi;

— darba samaksas kārtība;

— ieguldījuma daļu atsavināšanas kārtība;

— rezerves fonda izmantošanas kārtība;

— reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

— citi ar organizācijas īpatnībām saistītie noteikumi.

IV nodaļa
Bezpeļņas organizācijas īpašums un dalībnieku tiesības

9. pants. Bezpeļņas organizācijas manta

Bezpeļņas organizācijas manta izmantojama tikai statūtos deklarētajiem mērķiem.

Bezpeļņas organizācija atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu.

10. pants. Bezpeļņas organizācijas dalībnieku tiesības

Bezpeļņas organizācijas dalībniekiem ir tiesības piedalīties tās pārvaldē.

Bezpeļņas organizācijas dalībnieks var atsavināt savu ieguldījuma daļu ne agrāk kā divus gadus pēc iestāšanas organizācijā.

Ieguldījuma daļu atsavināšanas vispārējo kārtību regulē bezpeļņas organizācijas statūti.

V nodaļa
Bezpeļņas organizācijas darbība

11. pants. Aplikšana ar nodokļiem

Bezpeļņas organizācija Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā maksā nodokļus.

12. pants. Bezpeļņas organizācijas darbības kontrole

(Pirmā daļa izslēgta ar 23.10.2003. likumu.)

Bezpeļņas organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju var izdarīt pēc Valsts kontroles, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pašvaldības iniciatīvas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, bet ne retāk kā reizi divos gados.

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, tā mēneša laikā pārreģistrējama par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību un tai piemērojami attiecīgie likumi.

Visos gadījumos, kad bezpeļņas organizācija tiek izslēgta no bezpeļņas organizāciju reģistra un zaudē šo statusu, paziņojumu par to attiecīgā organizācija mēneša laikā publicē laikrakstā "Diena".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

13. pants. Bezpeļņas organizācijas pārvaldīšana

Bezpeļņas organizācijas pārvaldi nosaka tās statūti.

14. pants. Bezpeļņas organizācijas reorganizācija vai likvidācija

Bezpeļņas organizācijas reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka katras šādas organizācijas statūti un Latvijas Republikas likumi. Lēmumu par reorganizāciju vai likvidāciju pieņem šīs organizācijas īpašnieks vai dalībnieku sapulce, nosakot kārtību un to, par kādiem līdzekļiem tiek sakārtoti un saglabāti bezpeļņas organizācijas dokumenti.

Ja bezpeļņas organizācija tiek likvidēta vai reorganizēta par peļņas uzņēmumu, rezerves fonds un par tajā uzkrātajiem līdzekļiem iegādātā manta pāriet valsts īpašumā; ja bezpeļņas organizācijā bijusi ieguldīta pašvaldības manta, tā pāriet attiecīgās pašvaldības īpašumā; šī manta izmantojama labdarības mērķiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.1993. likumu, kas stājas spēkā 03.06.1993.)

VI nodaļa
Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

15. pants. Bezpeļņas organizācijas atbildība par šā likuma pārkāpumiem

Bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā gūtos ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus un kurus, pārkāpjot šā likuma noteikumus, ieguvuši dalībnieki, ieskaita valsts ienākumos.

Pārejas noteikums

(19.06.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.07.1997.)

Likuma 2.panta piektā daļa, 4.panta trešā daļa un 6.panta piektā daļa stājas spēkā vienlaikus ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" spēkā stāšanos.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 17. decembrī
01.01.2004