Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.10.1996. - 31.12.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu

LIKUMĀ LIETOTIE TERMINI

Apstiprinātais privatizācijas projekts ir likumos vai Augstākās Padomes lēmumos noteiktajā kārtībā apstiprināts valsts vai pašvaldības uzņēmuma, kā arī uzņēmuma aizņemtā zemesgabala (ja šis zemesgabals ir attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašums) pārdošanas, iznomāšanas ar izpirkumu vai citādas atsavināšanas projekts, kas paredz privātā kapitāla līdzdalību.

Zemesgabala būvlietojuma tiesības ir personālservitūts, kas no dibināts par labu uzņēmuma īpašniekam vai nomniekam un dod viņam tiesības celt ēkas un būves uz citai personai piederoša zemesgabala, uz kura atrodas uzņēmums, bez zemesgabala īpašnieka atļaujas.

Izpirkuma brīdis ir brīdis, kad nomnieks ir samaksājis iznomātājam visu izpirkuma maksu, kas paredzēta līgumā par nomu ar izpirkumu.

Izpirkuma maksa ir Latvijas Republikā noteikto maksāšanas līdzekļu, arī privatizācijas sertifikātu, summa, kas nomniekam jāsamaksā iznomātājam, lai iegūtu īpašumā iznomāto uzņēmumu, zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, vai šā zemesgabala būvlietojuma tiesības.

Nomas maksa ir naudas summa, ko nomnieks gadā maksā iznomātājam par iznomātā īpašuma un zemes lietošanu.

Nosacītā cena ir ar izpirkumu iznomājamā uzņēmuma, tā mantas vai zemesgabala sākotnējā izsoles cena vai sākotnējā cena aizklātu piedāvājumu konkursā.

Rentabilitāte šajā likumā lietotajā nozīmē ir uzņēmuma rīcībā palikušās gada peļņas attiecība pret uzņēmuma nosacīto cenu.

Uzņēmums šajā likumā lietotajā nozīmē ir valsts vai pašvaldības uzņēmums vai tā daļa, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrībai piederošs uzņēmums vai tā daļa, kā arī cits valstij vai pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, izņemot namīpašumu un neapbūvētu zemesgabalu.

Vienošanās cena ir izsole vai aizklātu piedāvājumu konkursā nosolītā izpirkuma maksa par uzņēmumu.

Zemesgabala noma ir valstij, pašvaldībai, fiziskajai vai juridiskajai personai piederoša vai tās lietojumā esoša zemesgabala izmantošana par maksu uz nomas līgumā noteiktu laiku.

Zemesgabals šajā likumā lietotajā nozīmē ir juridiski noteikta teritorija, kurai ir savs īpašnieks (arī bijušais īpašnieks vai viņa mantinieks) vai lietotājs, un uz kuras vai uz kurām atrodas uzņēmums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

1. pants. Likuma darbība

(1) Šis likums regulē valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un to zemesgabalu nomu, uz kuriem šie uzņēmumi atrodas, ja iznomātājs ir valsts vai pašvaldība, kā arī vienu no valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizācijas veidiem — nomu ar izpirkumu.

(2) Šis likums neregulē to valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu, kurus privatizē saskaņā ar īpašiem likumiem vai Augstākās Padomes lēmumiem.

(3) Šis likums neregulē dabas resursu, izņemot uzņēmumu aizņemto zemesgabalu, nomu un nomu ar izpirkumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

2. pants. Likumi, kas reglamentē uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu

(1) Jautājumos, kas nav regulēti šajā likumā, jāvadās pēc Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma, turklāt ievērojot, ka uzņēmums Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma izpratnē ir lieta, un citiem likumiem.

(2) Uzņēmuma atsevišķu iekārtu un citas kustamās mantas nomu, kā arī uzņēmuma atsevišķu telpu nomu regulē Latvijas Republikas 1937. gada Civillikums un citi likumi.

(3) Tāda zemesgabala nomu un nomu ar izpirkumu, uz kura atrodas uzņēmums, regulē Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likums «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31/32), Latvijas Republikas 1937. gada Civillikums un citi likumi.

(4) Tāda zemesgabala pirkšanu, uz kura atrodas uzņēmums, regulē Latvijas Republikas 1937. gada Civillikums un citi likumi.

(5) Attiecībā uz uzņēmumu līdz tā izpirkšanas brīdim ir spēkā attiecīgi Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likums «Par valsts uzņēmumu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29/31) un Latvijas Republikas 1991. gada marta likums «Par pašvaldības uzņēmumu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17/18). Ja tiek iznomāts viss uzņēmums, uz to neattiecas Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likuma «Par valsts uzņēmumu» 1., 3., 6., 7. pants,

8. panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 9., 13. un 15.25. pants un Latvijas Republikas 1991. gada 5. marta likuma «Par pašvaldības uzņēmumu» 1., 3., 7., 8. pants, 9. panta otrā un ceturtā daļa un 11.18. pants. (6) Nomnieka darbību iznomātajā uzņēmuma regulē šis likums, Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likums «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42), likums par nomnieka izraudzīto uzņēmējdarbības formu un citi likumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

3. pants. Nomas līguma vai līguma par nomu ar izpirkumu priekšmets

(1) Uzņēmuma nomas līguma priekšmets ir uzņēmums.

(2) Zemesgabala nomas līguma priekšmets ir zemesgabals kura atrodas uzņēmums, vai tā zemesgabala dala, uz kuras atrodas uzņēmums.

(3) Līgumā par uzņēmuma nomu ar izpirkumu šā līguma priekš mets ir uzņēmums, ja apstiprinātajā šā uzņēmuma privatizācijas projektā paredzēta uzņēmuma vai tā daļas privatizācija, nododot nomā ar izpirkumu.

(4) Līgumā par zemesgabala nomu ar izpirkumu šā līguma priekšmets ir zemesgabals, uz kura atrodas uzņēmums, vai tā zemes gabala daļa, uz kuras atrodas uzņēmums.

(5) Līgumā par zemesgabala būvlietojuma tiesību nomu ar izpirkumu šā līguma priekšmets ir tā zemesgabala būvlietojuma tiesības, uz kura atrodas uzņēmums, vai tās zemesgabala daļas būvlietojuma tiesības, uz kuras atrodas uzņēmums.

(6) Uzņēmumu, kurš ir iekļauts privatizējamo uzņēmumu sarakstā, nedrīkst iznomāt bez izpirkuma.

(7) Uzņēmuma bilancē esošie sociālie, kultūras vai sporta objekti un citas lietas, kuras nav nepieciešamas iznomājamā uzņēmuma darbībai, jāiznomā vai citādi jāprivatizē atsevišķi, ja to pieprasa iznomātājs vai nomnieks.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

4. pants. Iznomātājs

(1) Valsts uzņēmuma iznomātāja ir valsts. Valsti nomas attiecībās pārstāv ministrija vai cita valsts institūcija, kuras pārziņā ir uzņēmums (turpmāk — iznomātāja pārstāvis).

(2) Pašvaldības uzņēmuma iznomātāja ir pašvaldība, kuras īpašumā ir uzņēmums. Pašvaldību nomas attiecībās pārstāv attiecīgā rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valde, kuras pārziņā ir uzņēmums (turpmāk — iznomātāja pārstāvis).

(3) Tā zemesgabala iznomātājs, uz kura atrodas iznomājamais uzņēmums, ir šā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs.

(4) Ministrija vai cita valsts institūcija, vai rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valde, kuras pārziņa ir uzņēmums, ko paredzēts iznomāt ar izpirkumu, savas tiesības un pienākumus līdz brīdim, kad tiek noslēgts nomas līgums vai līgums par nomu ar izpirkumu, var nodod valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai, kura tādējādi līdz līguma noslēgšanas brīdim kļūst par iznomātāja pārstāvi.

(5) Ja tiek iznomāta uzņēmuma daļa, sociālie kultūras vai sporta objekti, kas ir uzņēmuma bilancē, ministrija vai cita valsts institūcija, vai rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valde kuras pārziņā ir uzņēmums, var pilnvarot valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai valsts vai pašvaldības statūtsabiedrības izpildinstitūcijas vadītāju būt par iznomātāja pārstāvi.

(6) Ja iznomātājs ir valsts uzņēmums, nomas attiecības nosaka likums “Par valsts uzņēmumu”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

5. pants. Nomnieks

(1) Par nomnieku var būt fiziskā persona vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistra uzņēmējsabiedrība, arī uzņēmuma darbinieku veidota uzņēmējsabiedrība. Uzņēmuma darbinieku veidotajā uzņēmējsabiedrībā var piedalīties arī citas fiziskās un juridiskās personas.

(2) Tiesības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ar ārvalstu ieguldījumiem būt par nomnieku nosaka Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likums «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46), turklāt noma uzskatāma par kontroles iegūšanu pār iznomāto uzņēmumu.

(3) Lai nodrošinātu no nomas līguma izrietošās saistības un iznomātā uzņēmuma saistības, nomniekam piederošo lietu un kredītiestādēs deponēto naudas līdzekļu kopvērtībai jābūt lielākai par desmit procentiem no iznomājamā uzņēmuma nosacītās cenas.

(4) Ja nomniekam piederošo lietu un kredītiestādēs deponēto naudas līdzekļu kopvērtība ir mazāka par šā panta trešajā daļā noteikto summu, vajadzīgs galvojums par trūkstošo daļu. Galvojums izbeidzas, tiklīdz nomniekam piederošo lietu, kredītiestādēs deponēto naudas līdzekļu un nomnieka samaksātās izpirkuma maksas kopvērtība sasniedz šī panta trešajā daļā noteikto summu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

6. pants. Zemesgabala izpirkšanas tiesības

(1) Zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, vai zemesgabala daļu, uz kuras atrodas uzņēmums, iespējams izpirkt tikai tad, ja uzņēmuma nomniekam ir tiesības iegādāties šo zemesgabalu īpašumā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

(2) Zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, vai zemesgabala daļu, uz kuras atrodas uzņēmums, var izpirkt, nomājot ar izpirkumu, vai citādi pirkt tikai tad, ja uz šo zemesgabalu Latvijas Re publikas 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likumā noteiktajā kārtībā ir nostiprinātas tā īpašnieka — valsts, pašvaldības fiziskās vai juridiskās personas — īpašuma tiesības.

(3) Īpašuma tiesības nomnieks nevar iegūt uz valsts vai pašvaldības īpašumā vai rīcībā esošu zemesgabalu, ja attiecībā uz to ir iesniegts pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai tas ir rezervēts bijušajam īpašniekam likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Nomniekam, kurš nomā uzņēmumu ar izpirkumu, ir priekš rocības tiesības — turklāt priekšrocības tiesības salīdzinājumā ar pašvaldības pirmpirkuma tiesībām — iegūt īpašuma tiesības uz zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, vai uz zemesgabala daļu uz kuras atrodas uzņēmums.

(5) Pieprasījums par tā valsts vai pašvaldības īpašumā vai rīcībā esošā zemesgabala piešķiršanu īpašumā, uz kura atrodas uzņēmums un par kuru tiek noslēgts līgums par nomu ar izpirkumu, jāiesniedz kārtībā, kāda paredzēta Latvijas Republikas 1991. gada 20. novembra likumā «Par zemes reformu Latvijas Republikas pil sētās» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49/50) un Latvijas Republikas 1992. gada 9. jūlija likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32/33/34).

(6) Pieprasījums par tā valsts vai pašvaldības īpašumā vai rīcībā esošā zemesgabala piešķiršanu lietošanā, uz kura atrodas uzņēmums, jāiesniedz kārtībā, kāda paredzēta Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likumā «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību».

7. pants. Zemesgabala būvlietojuma tiesības

(1) Ja nomniekam, kas noslēdzis līgumu par uzņēmuma nomu ar izpirkumu, nav tiesību iegādāties īpašumā zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, ar šo likumu par labu nomniekam tiek nodibinātas būvlietojuma tiesības uz zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, vai to zemesgabala daļu, uz kuras atrodas uzņēmums, sākot ar būvlietojuma tiesību izpirkšanas bridi.

(2) Kārtību, kādā aprēķināma maksa, kas nomniekam jāmaksā zemesgabala īpašniekam par būvlietojuma tiesībām, un būvlietojuma tiesību iegūšanas kārtību nosaka Ministru Padome.

(3) Būvlietojuma tiesības nomnieks nevar iegūt uz valsts vai pašvaldības īpašumā vai rīcībā esošu zemesgabalu, attiecībā kuru ir iesniegts pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

8. pants. Iznomātāja un nomnieka īpašuma attiecības

(1) Iznomātais uzņēmums un iznomātais zemesgabals, uz kura atrodas uzņēmums, tiek nodoti nomniekam lietošanā.

2) nomnieks iegūst īpašuma tiesības uz iznomāto uzņēmumu pēc tam, kad samaksāta visa līgumā par nomu ar izpirkumu paredzēta izpirkuma maksa. Līdz tam uzņēmuma īpašnieks un valdītājs ir iznomātājs.

3) Nomnieks iegūst īpašuma tiesības uz zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, pēc tam, kad samaksāta visa līgumā par zemes gabala nomu ar izpirkumu paredzētā izpirkuma maksa vai šis zemes gabala citādi nopirkts likumā noteiktajā kārtībā.

4) Ja līgums par nomu bez izpirkuma netiek atjaunots vai līgums par nomu ar izpirkumu beidzas bez izpirkuma, nomnieka pienākums ir atdot iznomātājam visu viņam iznomāto iznomātāja īpašumu.

(5) Iznomātāja manta iznomātajā uzņēmuma ir iznomātajā īpašums līdz uzņēmuma izpirkšanas brīdim.

(6) Amortizācijas atskaitījumi, kas izdarīti par iznomātāja īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem, un lietas, kas iegādātas par šiem amortizācijas atskaitījumiem, ir iznomātāja īpašums līdz uzņēmuma izpirkšanas brīdim.

(7) Līdzekļi, kas iegūti, šā likuma 20. panta otrajā daļa paredzētajā kārtībā pārdodot iznomātājam piederošās lietas, un lietas, kas iegādātas par šiem līdzekļiem, kā arī pret iznomātājam piederošajām lietām iemainītās lietas ir iznomātāja īpašums līdz uzņēmuma izpirkšanas brīdim.

(8) Ienākumi no tās produkcijas realizācijas, kas izgatavota, un to pakalpojumu realizācijas, kas sniegti, izmantojot iznomāto uzņēmumu, un gūtā peļņa, kā arī lietas, kas iegādātas par šo peļņu, ir nomnieka īpašums.

9. pants. Priekšrocības tiesības noslēgt nomas līgumu vai līgumu par nomu ar izpirkumu

(1) Priekšrocības tiesības noslēgt uzņēmuma nomas līgumu vai līgumu par uzņēmuma nomu ar izpirkumu ir:

1) zemesgabala, uz kura atrodas uzņēmums, īpašniekam, arī bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā ir iesnieguši pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, ja šā zemesgabala platība ir lielāka par pusi no visas uzņēmuma aizņemtās teritorijas platības;

2) Uzņēmuma bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem — uz valstij vai pašvaldībai piederošās uzņēmuma daļas nomu vai nomu ar izpirkumu;

3) uzņēmuma pašreizējam nomniekam, ja viņš nomā uzņēmumu vairāk nekā vienu gadu;

4) pārējo uzņēmuma aizņemto zemesgabalu īpašniekam, arī bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja viņi likumā noteiktajā kārtībā ir iesnieguši pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, ja attiecīgo zemesgabalu platība ir puse no visas uzņēmuma aizņemtās teritorijas platības vai mazāka par pusi no tās.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētās priekšrocības tiesības izmantojamas iepriekšminētajā secībā, bet attiecībā uz zemesgabalu īpašniekiem — sākot ar lielākā zemesgabala īpašnieku.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās personas zaudē savas priekšrocības tiesības, ja tās nepiesakās viena mēneša laikā no dienas, kad oficiālajā laikrakstā publicēts šā likuma 13. panta pirmajā daļā minētais paziņojums par uzņēmuma iznomāšanu, vai nepiekrīt apstiprinātajā privatizācijas projektā paredzētajiem uzņēmuma iznomāšanas noteikumiem vai šā likuma 13. panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktajiem uzņēmuma iznomāšanas noteikumiem.

(4) Pašreizējam nomniekam nav priekšrocības tiesību noslēgt jaunu nomas līgumu vai līgumu par nomu ar izpirkumu, ja:

1) nomnieks ir atzīts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu;

2) nomnieks nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus attiecībā uz iznomātāja īpašuma saglabāšanu un atjaunošanu;

3) nomnieks, nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus līgumā noteiktajā termiņā vai, ja tāds nav noteikts, Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma 2142., 2143. un 2144. pantā noteiktajā termiņā;

4) nomnieks nav ievērojis nomas līguma noteikumus par sociāli nozīmīgu preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas minimālo īpatsvaru iznomātā uzņēmuma kopējā realizācijas apjomā;

5) nav ievēroti nomas līgumā noteiktie darbinieku nodarbinātības nosacījumi;

6) apakšnomā nodotās mantas vērtība pārsniedz pusi no iznomātās mantas vērtības;

7) līgums nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

10. pants. Uzņēmuma nosacītā cena un vērtība

(1) Iznomājamā uzņēmuma nosacītā cena nosakāma saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27/28). Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu nosacītā cena nosakāma atsevišķi.

(2) Uzņēmumus, kurus nodod nomā ar izpirkumu, novērtē valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija. Ja uzņēmumu nodod nomā bez izpirkuma, tā novērtēšanu organizē iznomātāja pārstāvis, bet novērtēšanu veic licencēti novērtētāji vai auditorfirma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

11. pants. Zemesgabala nosacītā cena un nomas maksa

(1) Valsts vai pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala nosacīto cenu nosaka Valsts zemes dienests saskaņa ar Latvijas Republikas 1992.gada 9 jūlija likumu «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992., 32/33/34) vai pēc pilsētas zemes paraugvērtības, kura aprēķina saskaņā ar Ministru Padomes apstiprināto metodiku.

(2) Fiziskās vai juridiskās personas īpašumā esoša zemesgabala cenu nosaka, uzņēmuma nomniekam vienojoties ar zemesgabala īpašnieku.

(3) Zemesgabala nomas maksu nosaka, uzņēmuma nomniekam vienojoties ar zemesgabala īpašnieku vai lietotāju un ievērojot Ministru Padomes noteikto zemes nomas maksas maksimālo līmeni.

12. pants. Uzņēmuma nomas maksas noteikšana

(1) Uzņēmuma nomas maksas sākotnējo lielumu izsolē, izsolē ar pretendentu atlasi vai aizklātu piedāvājumu konkursā, kā arī nomas maksu gadījumā, ja līgumu noslēdz ar personu, kurai ir priekšrocības tiesības noslēgt nomas līgumu vai līgumu par nomu ar izpirkumu, var noteikt tikai šādos veidos un šādā prioritātes secībā:

1) procentos no iznomājama īpašuma nosacītas cenas (nomas procents);

2) kā daļu no uzņēmuma rīcība paliekošas peļņas, kas iegūta, lietojot iznomāto īpašumu (peļņas procents);

3) kā konkrētu nomas maksas summu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto maksu nosaka, ievērojot iznomājamā uzņēmuma stāvokli un paredzamo rentabilitāti kā arī amortizācijas atskaitījumu, nodokļu un nodevu maksāšanas kārtību.

(3) Ja tiek iznomāts viss uzņēmums vai tiek iznomāta ar izpirkumu uzņēmuma daļa, nomnieka pienākums ir atjaunot iznomātājam piederošos uzņēmuma pamatlīdzekļus. Šādā gadījumā nomas maksā neietilpst amortizācijas atskaitījumi.

(4) Ja bez izpirkuma tiek iznomāta uzņēmuma daļa, pienākumu atjaunot iznomātājam piederošos iznomātā uzņēmuma pamatlīdzekļus līdzēji nosaka nomas līgumā. Ja minēto pamatlīdzekļu atjaunošana ir iznomātāja pienākums, amortizācijas atskaitījumi ietilpst nomas maksā.

(5) Ja nomas maksā neietilpst amortizācijas atskaitījumi, nomas procentam jābūt ne mazākam par trim procentiem gadā. Ja nomas maksā ietilpst amortizācijas atskaitījumi, nomas procentam jābūt vismaz par trim procentiem lielākam nekā vidējam amortizācijas atskaitījumu procentam iznomājamajā uzņēmumā.

(6) Nomas maksu uzņēmumiem, kuru paredzamā rentabilitāte ir zemāka par 12. procentiem, nosaka peļņas procenta veidā, un tas nevar būt mazāks par 10 procentiem un lielāks par 25 procentiem no tas iznomāta uzņēmuma rīcībā paliekošas peļņas daļas, kas atbilst iznomātā īpašuma daļai uzņēmuma mantā.

(7) Konkrētu nomas maksas summu, ievērojot inflāciju, var noteikt tikai nerentabliem uzņēmumiem, kā arī gadījumos, kad bez izpirkuma iznomā neražojošu cehu, noliktavu un kantoru telpas

(8) Nomas maksai nomas procenta veidā var papildus noteikt nomas maksu peļņas procenta veidā, bet ne lielāku par 10 procentiem no tās iznomātā uzņēmuma rīcībā paliekošās peļņas daļas, kas atbilst iznomātā īpašuma daļai uzņēmuma mantā.

(9) Nomas maksu peļņas procenta veidā var papildināt ar konkrētu nomas maksas summu.

(10) Iepriekšminētās nomas maksas summas jāpalielina par nodokļu un nodevu summām, kuras par iznomāto mantu saskaņā ar likumu vai nomas līgumu maksā iznomātājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

13. pants. Uzņēmuma iznomāšanas noteikumi

(1) Iznomātāja pārstāvis publicē oficiālajā laikrakstā un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kur atrodas uzņēmums, šādus uzņēmuma iznomāšanas noteikumus:

1) uzņēmuma īsu aprakstu un nosacīto cenu vai tā vērtību;

2) uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu nosacīto cenu vai tā vērtību;

3) uzņēmuma nomas maksas sākotnējo lielumu izsolē vai aizklāto piedāvājumu konkursā;

4) uzņēmuma izpirkšanas termiņu;

5) iznomātāja pārstāvja adresi.

(2) Personām, kurām ir šā likuma 9. panta pirmajā daļā noteiktās priekšrocības tiesības noslēgt nomas līgumu vai līgumu par nomu ar izpirkumu, jāpiesakās pie iznomātāja pārstāvja viena mēneša laikā no dienas, kad oficiālajā laikrakstā publicēts šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums.

(3) Iznomājamajā uzņēmumā un pie iznomātāja pārstāvja katrs interesents var iepazīties ar:

1) informāciju par zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums;

2) tā zemesgabala nosacīto cenu, uz kura atrodas uzņēmums, ja zemesgabals ir valsts vai pašvaldības īpašums, vai nomas par zemesgabalu, ja tas ir fiziskās vai juridiskās personas īpašums vai uz to tiek atjaunotas īpašuma tiesības;

3) zemesgabala būvlietojuma tiesību cenu;

4) kārtību, kādā tiek iznomāti, pārdoti vai citādi privatizēti uzņēmuma bilancē esošie sociālie, kultūras vai sporta objekti un citas lietas, kuras nav nepieciešamas iznomājamā uzņēmuma darbībai;

5) apgrozāmo līdzekļu iznomāšanas, pārdošanas vai aizdošanas kārtību;

6) prasībām sociāli nozīmīgu preču ražošana un pakalpojumu sniegšanā un to minimālo īpatsvaru uzņēmuma kopējā realizācijas apjomā;

7) darbinieku nodarbinātības noteikumiem;

8) prasībām attiecībā uz nomnieka ieguldījumiem;

9) citiem uzņēmuma nomas un izpirkuma noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

14. pants. Uzņēmuma nomas izsole un aizklātu piedāvājumu konkurss

(1) Ja nav pieteikušās personas, kurām būtu priekšrocības tiesības noslēgt jaunu nomas līgumu vai līgumu par nomu ar izpirkumu un nomnieka izraudzīšanas veids nav noteikts apstiprinātajā privatizācijas projektā, iznomātāja pārstāvis ir tiesīgs izvēlēties vienu no šādiem nomnieka izraudzīšanas veidiem:

1) aizklātu piedāvājumu konkursu;

2) izsoli ar pretendentu atlasi;

3) izsoli.

(2) Uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu izsoli vai aizklātu piedāvājumu konkursu organizē uzņēmuma iznomātāja pārstāvis.

(3) Pretendentiem, kas piedalās konkursā vai izsolē, ir vienlīdzīgas tiesības saņemt aizklātu piedāvājumu konkursam vai izsolei ar pretendentu atlasi iesniedzamā projekta sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

(4) Piedāvājumi konkursam vai izsolei ar pretendentu atlasi jāizstrādā un jānovērtē iznomātāja pārstāvim. Ja aizklātu piedāvājumu konkursā vai izsolē ar pretendentu atlasi iesniegtais piedāvājums paredz uzņēmuma sadalīšanu vairākiem nomniekiem, tam jāaptver visas uzņēmuma daļas.

(5) Iznomātāja pārstāvim, novērtējot piedāvājumus, kas iesniegti aizklātu piedāvājumu konkursam, vai izraugoties pretendentus izsolei ar pretendentu atlasi, jāievēro šāda vērtēšanas kritēriju secība:

1) valsts vai pašvaldību izvirzīto noteikumu izpilde attiecībā uz darbinieku nodarbinātību;

2) valsts vai pašvaldību izvirzīto prasību izpilde sociāli nozīmīgu preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā;

3) nomnieka piedāvātie ieguldījumi;

4) nomnieka īpašumā esošie materiālie un finansu resursi;

5) piedāvātais izpirkuma maksas lielums;

6) piedāvātais nomas maksas lielums;

7) iespējamie ienākumi valsts budžetā un pašvaldību budžetos no nodokļiem un nodevām;

8) piedāvātais izpirkuma samaksas termiņš;

9) citu valsts vai pašvaldību izvirzīto likumiem atbilstošo noteikumu izpilde.

(6) Izsolē vai izsole ar pretendentu atlasi noslēgt līgumu par uzņēmuma nomu ar izpirkumu iegūst nomnieks, kas nosolījis lielāko izpirkuma maksu.

(7) Izsolē vai izsolē ar pretendentu atlasi tiesības noslēgt līgumu par uzņēmuma nomu bez izpirkuma iegūst nomnieks, kas nosolījis lielāko nomas maksu.

(8) Ja ir pieteicies viens pretendents, iznomātājam ir tiesības noslēgt ar viņu nomas līgumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

15. pants. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu noma, pārdošana un aizdošana

(1) Nomniekam ir tiesības atteikties no apgrozāmajiem līdzekļiem, ja uzņēmuma iznomāšanas noteikumos nav paredzēts citādi, vai arī apgrozāmos līdzekļus:

1) iznomāt kopā ar uzņēmumu ar vai bez izpirkuma atbilstošā noslēgtā līguma veidam;

2) nopirkt ar tūlītēju samaksu;

3) nopirkt uz nomaksu;

4) aizņemties.

(2) Pērkot apgrozāmos līdzekļus uz nomaksu vai tos aizņemoties, nomniekam ir jāmaksā iznomātājam procenti, kas nav lielāki par Latvijas Bankas aprēķināto vidējo ilgtermiņa (vairāk par trim gadiem) kredīta procentu Latvijas Republikas kredītiestādēs. Maksa par apgrozāmajiem līdzekļiem un procenti jāieskaita valsts īpašuma privatizācijas fondā un to pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos, kuru teritorijā atrodas uzņēmums, Latvijas Republikas 1992. gada 9. decembra likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2) noteiktajā kārtībā.

16. pants. Kārtība, kādā noslēdzams nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu

(1) Nomas līgumu, kurā nomniekam paredzētas priekšrocības tiesības pirkt iznomāto īpašumu, var noslēgt tikai attiecībā uz uzņēmumu, kura apstiprinātajā privatizācijas projektā paredzēta uzņēmuma vai tā daļas privatizācija.

(2) Nomas maksu uzņēmumam, kas nodots nomā ar izpirkumu nosaka šā likuma 12. pantā paredzētajā kārtībā, uzņēmuma nosacīto cenu aizstājot ar vienošanās cenu.

(3) Vienlaikus ar uzņēmuma nomas līgumu jānoslēdz līgums par tā zemesgabala nomu, uz kura atrodas uzņēmums. Ja zemesgabals, uz kura atrodas uzņēmums, ir attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašums nomniekam ar iznomātāja pārstāvi jānoslēdz kopējs līgums par uzņēmuma un tā zemesgabala nomu, uz kura atrodas uzņēmums.

(4) Vienlaikus ar līgumu par uzņēmuma nomu ar izpirkumu jānoslēdz līgums par uzņēmuma aizņemtā zemesgabala vai tā daļas nomu, nomu ar izpirkumu, pirkšanu vai šā zemesgabala būvlietojuma tiesību pirkšanu vai nomu ar izpirkumu. Ja zemesgabals, uz kura atrodas uzņēmums, ir attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašums un uzņēmuma nomniekam saskaņa ar šā likuma 6. panta noteikumiem ir tiesības šo zemesgabalu iegūt īpašumā, noslēdzams kopējs līgums ar uzņēmuma un tā zemesgabala vai tās zemesgabala daļas nomu ar izpirkumu, uz kuras atrodas uzņēmums.

(5) Zemesgabala, uz kura atrodas uzņēmums, īpašnieks nevar atteikties noslēgt nomas līgumu un līgumu par šā zemesgabala būvlietojuma tiesību pirkšanu.

(6) Līgumi par tā zemesgabala nomu, uz kura atrodas uzņēmums noslēdzami Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.

(7) Zemesgabala nomas līgums jāapstiprina Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likumā «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību» noteiktajā kārtībā.

(8) (Izslēgta ar 19.09.1996.  likumu)

(9) Līguma par nomu ar izpirkumu var paredzēt, ka uzņēmumu vai zemesgabalu, uz kura tas atrodas, var izpirkt tikai pēc līgumā noteiktā termiņa izbeigšanās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

17. pants. Nomas līguma un līguma par nomu ar izpirkumu saturs

(1) Nomas līgumā vai līgumā par nomu ar izpirkumu jāietver:

1) līdzēju vārds vai nosaukums, adrese, līguma priekšmets un darbības termiņš;

2) iznomājamā uzņēmuma un zemesgabala, uz kura tas atrodas, īss apraksts;

3) vienošanās cena (līgumā par nomu ar izpirkumu) vai uzņēmuma vērtība;

4) pilns nomnieka pārņemamo saistību saraksts;

5) no nomas līguma izrietošo saistību nodrošināšanai paredzēto nomniekam piederošo lietu uzskaitījums un saglabāšanas kārtība, kā arī kredītiestādēs deponēto naudas līdzekļu kopvērtība un uzglabāšanas kārtība;

6) kārtība, kādā iznomāto mantu nodod nomniekam un atdod iznomātājam;

7) iznomātāja mantas saglabāšanas un atjaunošanas noteikumi;

8) iznomātāja īpašumā esošo pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumu lielums un izlietošanas kārtība;

9) kartība, kāda iznomāto mantu var nodot apakšnomā;

10) nomas maksas lielums, tā nomaksāšanas termiņi un kārtība;

11) iznomājamā uzņēmuma, zemesgabala vai tā būvlietojuma tiesību izpirkuma maksas lielums, tās nomaksāšanas termiņi un kārtība (līgumā par nomu ar izpirkumu);

12) apgrozāmo līdzekļu nomas, nomaksas vai aizņēmumu noteikumi, procentu maksājumi un to maksāšanas kārtība;

13) nomas maksas un izpirkuma maksas aprēķināšanas noteikumi sakarā ar inflāciju, iespējamo jaunu maksāšanas līdzekļu ieviešanu un citos gadījumos;

14) iznomājamā uzņēmuma apdrošināšanas noteikumi;

15) prasības attiecībā uz sociāli nozīmīgu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu;

16) nomnieka saistības izdarīt ieguldījumus iznomātajā uzņēmumā un šo saistību izpildes kārtība;

17) iznomājamā uzņēmuma darbinieku nodarbinātības garantijas;

18) vienošanās par to, kuram no līdzējiem ir pienākums maksāt nodokļus un nodevas, ja tas nav noteikts likumā;

19) līguma blakusnoteikumi;

20) līguma noteikumu grozīšanas kārtība un līdzēju atbildība;

21) līguma izbeigšanas nosacījumi un kārtība, kā arī radušos zaudējumu atlīdzināšanas kārtība;

22) strīdu izskatīšanas kārtība.

(2) Nav atļauts līgumā ietvert blakusnoteikumus, kas padara neiespējamu uzņēmuma rentablu darbību.

(3) Līgumā var paredzēt, ka tad, ja nomnieks nomā visu uzņēmumu, viņam ir tiesības izmantot iznomātā uzņēmuma nosaukumu firmas zīmi un tml.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

18. pants. Nomas līguma un līguma par nomu ar izpirkuma izpildes noteikumi

(1) (Izslēgta ar 19.09.1996. likumu)

(2) Nomas maksa, kuru maksā nomnieks, kas uzņēmumu nomā ar izpirkumu, jāsamazina proporcionāli samaksātās izpirkuma maksas kopsummas daļai iznomātās mantas vērtībā.

(3) Nomas maksa par visa uzņēmuma nomu ieskaitāma attiecīgi valsts vai pašvaldības budžetā. Nomas maksu par zemi nomnieks maksā zemesgabala iznomātājam. Ja iznomātājs ir valsts uzņēmums, nomas maksu un kārtību nosaka likums “Par valsts uzņēmumu”.

(4) Izpirkuma maksa par uzņēmumu ieskaitāma valsts īpašuma privatizācijas fondā un to pašvaldību īpašuma privatizācijas fonds, kuru teritorijā atrodas uzņēmums, Latvijas Republikas 1992.gada 9. decembra likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» noteiktajā kārtībā. Izpirkuma maksu par zemi vai maksu par zemesgabala būvlietojuma tiesībām nomnieks maksā zemesgabala īpašniekam.

(5) Līgumi par tā zemesgabala nomu, uz kura atrodas uzņēmums, pildāmi Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.

(6) Ja uzņēmumu noma fiziska persona, tai jānodibina individuālais uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība Latvijas Republikas 1992. gada 8. janvāra likumā «Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka ai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6/7)noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

19. pants. Nomas līguma un līguma par nomu ar izpirkumu grozīšana

(1) Ja iznomātā uzņēmuma vai tā aizņemtā zemesgabala bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki likumos noteiktajā kārtībā atjauno

savas īpašuma tiesības un iznomāto uzņēmumu, tā daļu, uz uzņēmuma aizņemto zemesgabalu vai tā daļu, jānoslēdz jauns nomas līgums vai līgums par nomu ar izpirkumu, paredzot tajā atbilstošas nomas maksas un izpirkuma maksas daļas maksāšanu bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem un ievērojot agrāk noslēgtā līguma termiņu.

(2) Noslēgtais līgums jāgroza attiecībā uz zemesgabala nomas maksu un izpirkuma maksu pēc zemes paraugvērtības noteikšanas vai tad, ja zemes vērtība mainījusies vairāk nekā par 10 procentiem. (3) Noslēgtais līgums jāgroza atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas pieņemti pēc līguma noslēgšanas. Ja pēc līguma slēgšanas pieņemtajos normatīvajos aktos paredzētie noteikumi pasliktina nomnieka stāvokli, nomniekam ir tiesības prasīt līguma izbeigšanu.

20. pants. Nomnieka saimnieciskā darbība

(1) Nomnieks savu saimniecisko darbību iznomātajā uzņēmumā veic patstāvīgi, slēdzot visus darījumus savā vārdā un lietojot iznomāto mantu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nomas līgumu.

(2) Ja nomas līgumā nav paredzēts citādi, nomniekam ir tiesības likumā “Par valsts uzņēmumu” vai likumā “Par pašvaldības uzņēmumu” noteiktajā kārtībā līdzvērtīgi mainīt, iznomāt apakšnomā vai pārdot bojātas, morāli vai fiziski nolietojušās vai nevajadzīgas iznomātās lietas un par iegūtajiem līdzekļiem iegādāties citas lietas, ja tas nepasliktina iznomātā uzņēmuma lietošanas īpašības kopumā, nodrošina paredzēto saistību izpildi un nesamazina valsts vai pašvaldības ienākumus no nomas maksas, izpirkuma maksas, nodokļiem un nodevām.

(3) Ienākumus no apakšnomas ieskaita nomnieka ienākumos apakšnomas līgumā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja tiek iznomāts viss uzņēmums, nomnieks ir visu iznomātā uzņēmuma saistību pārņēmējs. Ja tiek iznomāta uzņēmuma daļa, nomnieks pārņem uzņēmuma saistības saskaņā ar sadales bilanci vai sadales aktu.

(5) Valsts vai pašvaldības uzņēmuma darbībai izsniegtās licences ir derīgas arī iznomātā uzņēmuma darbībai.

(6) Nomniekam iznomātajā uzņēmumā jānodrošina grāmatvedības uzskaite un gada pārskata sastādīšana likumos noteiktajā kārtībā.

(7) Nodokļus un nodevas par saimniecisko darbību iznomātajā uzņēmumā maksā nomnieks, ja likumos vai līgumā nav noteikts citādi.

(8) Nomniekam ir tiesības saņemt pirmā gada nomas maksu un izpirkuma maksu kā iznomātāja kredītu uzņēmējdarbības attīstīšanai uz visu nomas līguma darbības laiku ar procentiem, kas nav lielāka par Latvijas Bankas aprēķināto vidējo ilgtermiņa (vairāk par trim gadiem) kredīta procentu Latvijas Republikas kredītiestādēs.

Procenti par nomas maksu ieskaitāmi attiecīgi valsts vai pašvaldības budžetā, bet procenti par izpirkuma maksu — valsts īpašuma privatizācijas fondā un to pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos, kuru teritorijā atrodas uzņēmums, Latvijas Republikas 1992. gada 9. decembra likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

21. pants. Nomnieka atbildība

(1) Nomnieks ar visu savu mantu atbild par nomas līguma pildīšanu un par iznomātā uzņēmuma saistībām. Nomnieka saistības var nodrošināt ar samaksāto izpirkuma maksas daļu. Nomnieka galvinieks atbild sava galvojuma apjomā. Nomnieka saistības nevar nodrošināt ar iznomātāja mantu, ja vien iznomātājs nav nomnieka galvinieks.

22. pants. Nomnieka darbības kontrole iznomātajā uzņēmumi un iznomātās mantas lietošanas kontrole

(1) Nomnieka darbību iznomātajā valsts uzņēmumā, nomas līguma ievērošanu un iznomātās valsts mantas lietošanu kontrolē valsts uzņēmuma revīzijas komisija vai revidents, kas darbojas saskaņā ar likumu “Par valsts uzņēmumu”.

(2) Nomnieka darbību iznomātajā pašvaldības uzņēmumā, nomas līguma ievērošanu un iznomātās pašvaldības mantas lietošanu kontrolē pašvaldības uzņēmuma revīzijas komisija, kuru izveido un kuras darbu reglamentē attiecīgā rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valde.

(3) Revīzijas komisija vai revidents pēc sava ieskata var pārbaudīt un revidēt visu iznomātā uzņēmuma mantu, nomnieka mantu, kuru lieto šajā uzņēmumā, un nomnieka darbību iznomātajā uzņēmumā, kā arī kases, grāmatvedības un citus dokumentus. Iznomātā uzņēmuma mantu, nomnieka mantu, kuru lieto šajā uzņēmumā, un nomnieka darbību iznomātajā uzņēmumā var pārbaudīt un revidēt arī tad, ja to darīt ierosinājusi ministrija vai cita valsts institūcija, kuras pārziņā ir uzņēmums, vai pašvaldība, kuras īpašumā ir uzņēmums, Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, kredītiestāde vai tiesībaizsardzības institūcija. Par revīzijas komisijas vai revidenta darbu maksā no nomnieka līdzekļiem.

(4) Revīzija jāizdara ne retāk kā reizi divos gados un ne biežāk kā divas reizes gadā, izņemot gadījumu, kad to pieprasa tiesībaizsardzības institūcija.

(5) Nomnieka pienākums ir nodrošināt iznomātāja pārstāvim un revīzijas komisijai vai revidentam iespēju pārbaudīt nomas līguma noteikumu izpildi un iznomātā uzņēmuma darbību. Iznomātāja pārstāvja, revīzijas komisijas un revidenta pienākums ir neizpaust nomnieka komercnoslēpumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

23. pants. Iznomātā uzņēmuma izpirkšana

(1) Nomniekam jāsamaksā līgumā noteiktā izpirkuma maksa pa daļām līgumā paredzētajos termiņos.

(2) Nomniekam ir tiesības izpirkt iznomāto uzņēmumu pirms termiņa, samaksājot visu atlikušo izpirkuma maksu uzreiz, ja tas nav pretrunā ar līgumu par nomu ar izpirkumu. Nomniekam ir tiesības pirkt uz nomaksu iznomāto uzņēmumu pēc tam, kad samaksāta vismaz puse no līgumā paredzētās kopējās izpirkuma maksas, ja tas nav pretrunā ar līgumu par nomu ar izpirkumu. Sājos gadījumos nomnieks iegūst īpašuma tiesības uz visu iznomāto uzņēmuma mantu un līgums par nomu ar izpirkumu izbeidzas.

24. pants. Zemesgabala izpirkšana

(1) Valsts vai pašvaldības īpašumā vai rīcībā esošu zemesgabalu var izpirkt tikai par privatizācijas sertifikātiem.

(2) Fiziskās vai juridiskās personas īpašumā esošu zemesgabalu uzņēmuma nomnieks var iegādāties, noslēdzot ar zemesgabala īpašnieku līgumu par tā pirkšanu, pirkšanu uz nomaksu, nomu ar izpirkumu vai citādu īpašuma tiesību iegūšanu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Nomniekam ir tiesības izpirkt zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, pirms termiņa, samaksājot visu atlikušo izpirkuma maksu uzreiz, ja tas nav pretrunā ar līgumu par zemesgabala nomu ar izpirkumu. Nomniekam ir tiesības pirkt uz nomaksu zemesgabalu, uz kura atrodas uzņēmums, pēc tam, kad samaksāta vismaz puse no līgumā paredzētās kopējās izpirkuma maksas, ja tas nav pretrunā ar līgumu par zemesgabala nomu ar izpirkumu.

(4) Ja uz valsts vai pašvaldības zemesgabala atrodas valsts vai pašvaldības uzņēmums, šis zemesgabals privatizējams saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

25. pants. Zemesgabala būvlietojuma tiesību iegūšana

(1) Nomniekam ir tiesības pirkt tā zemesgabala būvlietojuma tiesības, uz kura atrodas uzņēmums, vai tās zemesgabala daļas būvlietojuma tiesības, uz kuras atrodas uzņēmums, uzreiz pēc tam, kad noslēgts līgums par uzņēmuma nomu ar izpirkumu.

(2) Nomnieks var pirkt būvlietojuma tiesības pirms termiņa, kas noteikts līgumā par būvlietojuma tiesību nomu ar izpirkumu samaksājot visu atlikušo izpirkuma maksu uzreiz, kā arī pirkt būvlietojuma tiesības uz nomaksu pēc tam, kad samaksāta vismaz puse no līgumā par šo būvlietojuma tiesību iegūšanu paredzētās kopējās izpirkuma maksas.

26. pants. Nomas līguma un līguma par nomu ar izpirkumu izbeigšana pirms termiņa

(1) Neatkarīgi no noteikumiem, kas paredzēti nomas līgumā vai līgumā par nomu ar izpirkumu, iznomātājs, iesniedzot pamatotu rakstveida paziņojumu, var izbeigt nomas līgumu, ja nomnieka darbībā konstatēti šā likuma 9. panta ceturtajā daļā minētie fakti Nomas līgums tiek izbeigts divus mēnešus pēc tam, kad nomniekam ir iesniegts iznomātāja pārstāvja rakstveida paziņojums. Nomniekam jāatlīdzina zaudējumi, ko līguma izbeigšana radījusi iznomātājam.

(2) Pagasta un pilsētas pašvaldībām ir tiesības prasīt līguma izbeigšanu attiecībā uz zemesgabala nomu Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likumā «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību» paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

(3) Līgumā par nomu ar izpirkumu paredzēto izpirkuma maksājumu nenokārtošana nevar būt par pamatu nomas līguma izbeigšanai. Tā var būt par pamatu tikai izpirkuma atteikumam.

(4) Citus gadījumus, kad nomas līgums vai līgums par nomu ar izpirkumu izbeidzas pirms termiņa, tā izbeigšanas, kā arī zaudē jumu atlīdzināšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma 2166., 2168. un 2170.2177. pants.

27. pants. Nomas līguma un līguma par nomu ar izpirkumu izbeigšanās

(1) Nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu izbeidzas līgumā, Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumā, kā ari šā likuma 26. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(2) Ja nomas līgums vai līgums par nomu ar izpirkumu beidzas, bet saistības, kuras nomnieks pārņēmis saskaņā ar šā likuma 20.panta ceturtās daļas noteikumiem, nav izpildītas, nomniekam jāturpina pildīt pārņemtās saistības, ja līgumā nav noteikts citādi.

(3) Ja līgums par nomu ar izpirkumu beidzas bez izpirkuma, arī 26. panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, iznomātājam no attiecīgā privatizācijas fonda līdzekļiem jāatmaksā nomnieka izdarītie izpirkuma maksājumi.

(4) Jebkurā gadījuma, arī 26. panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos iznomātājam no attiecīga privatizācijas fonda līdzekļiem jāatmaksā nomniekam:

1) maksa par iznomātas mantas apdrošinājumu pēc nomas līguma izbeigšanās;

2) nepieciešamie un derīgie izdevumi, kurus nomnieks atbilstoši nomas līgumam ir izdarījis attiecībā uz iznomātājam piederošajiem uzņēmuma pamatlīdzekļiem un kuri pārsniedz amortizācijas atskaitījumu summu par šiem pamatlīdzekļiem visā nomas līguma darbības laikā;

3) apgrozāmo līdzekļu izmaksāta vērtība.

(5) Ja nomas līgumu izbeidz un neatjauno vai līgumu par nomu ar izpirkumu izbeidz bez izpirkuma un neatjauno, nomnieka izdarītie neatdalāmie ieguldījumi, arī būves, kas uzņēmuma teritorijā uzceltas ar iznomātāja atļauju par nomnieka līdzekļiem, un cita nekustamā manta, ko ar iznomātāja atļauju iznomātajā uzņēmumā radījis nomnieks, jākompensē atbilstoši faktiskajām izmaksām.

(6) Ja nomas līgums beidzas un tas netiek atjaunots, kā arī tad, ja līgums par nomu ar izpirkumu beidzas bez izpirkuma un līgums netiek atjaunots, iznomātājam ir priekšrocības tiesības pirkt nomnieka īpašumu, ko nomnieks ir lietojis iznomātajā uzņēmumā, kā arī izpirktos apgrozāmos līdzekļus.

(7) Apakšnomas līgums izbeidzas vienlaikus ar nomas līguma izbeigšanos, taču apakšnomas līgums paliek spēkā, ja nomnieks izpērk uzņēmumu.

(8) Līgums par tā zemesgabala nomu vai nomu ar izpirkumu, uz kura atrodas uzņēmums, izbeidzams Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

28. pants. Kārtība, kādā tiek grozīti spēkā esošie valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas līgumi un līgumi par nomu ar izpirkumu

(Izslēgts ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

29. pants. Īpašuma attiecības uzņēmumos, kuros par nomnieku bija noteikts darba kolektīvs

(1) Tāda uzņēmuma darbinieki, kura nomas līgumā par nomnieku bija noteikts uzņēmuma kolektīvs, var izveidot vienu vai vairākās uzņēmējsabiedrības uzņēmuma nomāšanai saskaņā ar šā likuma 5. panta noteikumiem.

(2) Uzņēmuma darbinieku izveidoto uzņēmējsabiedrību pamat kapitālā (statūtu fondā) jāieskaita manta, kas ir nomnieka īpašums saskaņā ar šā likuma 8. pantu. Nomnieka īpašums jāsadala starp vairākām izveidotajām uzņēmējsabiedrībām proporcionāli uzņēmuma darbinieku — šo uzņēmējsabiedrību dalībnieku — kopējai darba samaksai nomas līguma darbības laikā, ievērojot Valsts statistiskas komitejas aprēķināto vidējās darba algas izmaiņu valsts un pašvaldību uzņēmumos kopš izmaksāšanas brīža.

(3) Ja uzņēmuma darbinieki ir izveidojuši tikai vienu uzņēmējsabiedrību

uzņēmuma nomāšanai un saskaņā ar šā likuma 9. panta noteikumiem tai ir priekšrocības tiesības noslēgt jaunu nomas līgumu par nomu ar izpirkumu, līgums noslēdzams ar šo uzņēmējsabiedrību. Visos pārējos gadījumos nomnieks izraugāms šā likuma 9. un 14. pantā paredzētajā kārtībā.

(4) Uzņēmumā, kura nomas līguma par nomnieku bija noteikts uzņēmuma kolektīvs, pašreizējā nomnieka radītais īpašums tiek nodots jaunā nomnieka īpašumā, bet, ja jauns nomas līgums netiek noslēgts — iznomātāja īpašumā.

(5) Nomniekam, ar kuru tiek noslēgts jaunais nomas līgums vai līgums par nomu ar izpirkumu, jāsamaksā iznomātā uzņēmuma darbiniekiem, kuri nav uzņēmumu nomājošās uzņēmējsabiedrības dalībnieki, par viņu radīto bijušā nomnieka īpašuma daļu proporcionāli katra darbinieka kopējai darba samaksai iepriekšējā nomas līguma darbības laikā, ievērojot Valsts statistikas komitejas aprēķināto vidējās darba algas izmaiņu valsts un pašvaldību uzņēmumos kopš izmaksāšanas brīža. Samaksas kārtība jāparedz jaunajā nomas līgumā.

(6) Ja jauns nomas līgums netiek noslēgts, iznomātājam jāsamaksā uzņēmuma darbiniekiem par viņu radīto bijušā nomnieka īpašuma daļu privatizācijas sertifikātos, bet, ja šāds uzņēmums tiek privatizēts, to pārveidojot statūtsabiedrībā, — tā darbinieku radītā bijušā nomnieka īpašuma daļa jāņem vērā, piešķirot viņiem uzņēmēj sabiedrības pamatkapitāla (statūtu fonda) attiecīgas daļas.

30. pants. Iznomātā uzņēmuma un nomas līguma vai līguma par nomu ar izpirkumu reģistrēšana

(1) Iznomātais uzņēmums neatkarīgi no tā, vai tiek iznomāta uzņēmuma daļa vai viss uzņēmums, paliek Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā valsts vai pašvaldības uzņēmums līdz tā izpirkšanas brīdim.
(2) Nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu 15 dienu laikā reģistrējams Uzņēmumu reģistrā. Zemesgabala nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu reģistrējams zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu stājas spēkā pēc tā reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

(4) Pēc tam, kad nomnieks iegūst īpašuma tiesības uz iznomāto uzņēmumu, uzņēmums jāpārreģistrē atbilstoši Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likumam «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,1998, 49) un likumiem, kas reglamentē nomnieka izraudzīto uzņēmējdarbības formu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.1996. likumu, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

31. pants. Strīdu izskatīšanas kartība

(1) Strīdus par priekšrocības tiesībām noslēgt nomas līgumus un līgumus par nomu ar izpirkumu, strīdus, kas rodas, slēdzot nomas līgumus un līgumus par nomu ar izpirkumu, strīdus par līgumu izpildi, to grozīšanu un izbeigšanu, ka arī citus ar nomu un izpirkšanu saistītos strīdus izskata tiesa.

Pārejas noteikumi

(19.09.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

1. Ministru kabineta 1996.gada 5.janvāra noteikumu nr.13 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4. nr.) 1.punkts (18.panta pirmās daļas izslēgšana) attiecas uz visiem līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu”, no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

(19.09.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 5.janvāra noteikumi nr.13 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4. nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 10.aprīļa noteikumi nr.128 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11. nr.).

(19.09.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.1996.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS
Rīgā 1993. gada 23. februārī
23.10.1996