Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2007. - 29.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par zemes lietošanu un zemes ierīcību
I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma uzdevums

(1) Latvijas Republikas likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" uzdevums ir aizsargāt zemes lietotāju tiesības un regulēt zemes lietošanas pamatnoteikumus.

(2) Šā likuma normas piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.

(14.09.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2007.)

2. pants. Latvijas Republikas zemes fonds

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

3. pants. Kārtība, kādā zeme ieskaitāma kategorijās un pārskaitāma no vienas kategorijas citā kategorijā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4. pants. Latvijas Republikas zemes fonda pārvaldīšana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

5. pants. Latvijas Republikas Augstākās Padomes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

6. pants. Latvijas Republikas Ministru Padomes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

7. pants. Rajona Tautas deputātu padomes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

8. pants. Pilsētas Tautas deputātu padomes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

9. pants. Vietējās pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā

(1) Zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā vietējās pašvaldības dome (padome):

1) pieņem lēmumus par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;

2) (izslēgts ar 14.09.2006. likumu);

3) īsteno kontroli zemes izmantošanā un aizsardzībā;

4) kārto zemes lietojumu uzskaiti;

5) (izslēgts ar 14.09.2006. likumu).

(2) (Izslēgta ar 14.09.2006. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.1993. un 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

10. pants. Zemes lietošanas mērķi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

11. pants. Zemes lietotāji

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

12. pants. Zemes lietojumu veidi

Latvijas Republikā ir šādi zemes lietojumu veidi:

1) zemes pastāvīgā lietošana;

2) (izslēgts ar 14.09.2006. likumu);

3) zemes noma;

4) (izslēgts ar 14.09.2006. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

13. pants. Zemes pastāvīgā lietošana

(1) Zemes pastāvīgā lietošana ir tāds zemes lietojuma veids, kad lietošanas termiņš lēmumā par zemes piešķiršanu lietošanā nav noteikts.

(2) (Izslēgta ar 14.09.2006. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14. pants. Zemes lietošanas tiesību pāreja

Tādas personas nāves gadījumā, kurai zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, zemes lietošanas tiesības pāriet tās mantiniekiem. Ja uz zemes ir uzceltas dzīvojamās ēkas, ēkas komercdarbības veikšanai vai citas būves, zemes lietošanas tiesības var pāriet tikai tām personām, kuras mantošanas vai atsavināšanas rezultātā ir ieguvušas īpašumā šīs ēkas vai būves.

(14.09.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

15. pants. Zemes nomas lietošana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

16. pants. Zemes daļējā lietošana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

17. pants. Zemes piešķiršana lietošanā fiziskajām personām

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

18. pants. Zemes piešķiršana lietošanā juridiskajām personām

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

II nodaļa
KĀRTĪBA, KĀDA ZEME PIEŠĶIRAMA LIETOŠANĀ

19. pants. Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi pieteikumi par zemes piešķiršanu lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

20. pants. Lēmumi par zemes piešķiršanu lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

21. pants. Zemes piešķiršana lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

22. pants. Latvijas Republikas Ministru Padomes kompetence, piešķirot zemi lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

23. pants. Rajona Tautas deputātu padomes kompetence, piešķirot zemi lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

24. pants. Pilsētas Tautas deputātu padomes kompetence, piešķirot zemi lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

25. pants. Pagasta Tautas deputātu padomes kompetence, piešķirot zemi lietošanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

26. pants. Zemes lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

III nodaļa
ZEMES LIETOTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

27. pants. Zemes lietotāju tiesības

Zemes lietotājiem, kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju vai bez lietošanas tiesību pārejas, ir tiesības Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā:

1) apsaimniekot zemi;

2) uzcelt ēkas un būves, kas nepieciešamas, lai izmantotu zemi tiem mērķiem, kādiem tā piešķirta, ievērojot vispārējos būvniecības noteikumus;

3) rīkoties ar lauksaimniecības kultūru sējumiem, stādījumiem, ka arī ar saražoto lauksaimniecības produkciju un ienākumiem no tās realizēšanas;

4) zemes lietošanas tiesību atņemšanas gadījumā vai sakarā ar brīvprātīgu atteikšanos no zemes saskaņā ar šā likuma 33. panta 1. un 3. punktu saņemt kompensāciju faktisko darbu izpildes apjomā par zemes auglības (kvalitātes) celšanā ieguldītiem, bet neizmantotiem līdzekļiem;

5) iznomāt visu zemes nogabalu vai tā daļu, nomāt visu cita lietotāja zemes nogabalu vai tā daļu;

6) izmantot piešķirtajā zemē esošos vispārizplatītos derīgos izrakteņus, ūdeņus, floru un faunu, kā arī citas derīgās zemes īpašības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

28. pants. Zemes lietotāju tiesību aizsardzība

(1) Administratīvo teritoriju robežu grozījumi neatņem zemes lietotājiem tiesības lietot piešķirto zemi.

(2) Valsts varas un pārvaldes institūcijām ir aizliegts iejaukties zemes lietotāju saimnieciskajā darbībā, izņemot gadījumus, kad zemes lietotāji ir pārkāpuši Latvijas Republikas zemes likumdošanas aktus. Zemes iznomātājiem ir aizliegts iejaukties zemes nomnieku saimnieciskajā darbībā, ja tā nav pretrunā ar nomas līgumu un zemes nomnieki nepārkāpj Latvijas Republikas zemes likumdošanas aktus.

(3) (Izslēgta ar 14.09.2006. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

29. pants. Zemes lietošanas tiesību ierobežošana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

30. pants. Zemes lietotāju vispārīgie pienākumi

Zemes lietotājiem ir pienākums:

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši tiem mērķiem un noteikumiem, kādi paredzēti, to piešķirot;

2) nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;

3) pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos, sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām un citus zemi postošus procesus;

4) pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un no citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;

5) nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;

6) ievērot meliorācijas sistēmu un būvju, autoceļu un dzelzceļu, kabeļu, cauruļvadu, gaisa elektropārvades un sakaru līniju aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;

7) sakopt un uzturēt kārtībā lietošanā nodoto teritoriju, mežus, daudzgadīgos stādījumus, ēkas, ceļus, melioratīvās un citas būves;

8) aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu;

9) iegūstot derīgos izrakteņus vai veicot celtniecības vai citus darbus, kas saistīti ar augsnes virskārtas bojāšanu, noņemt auglīgo augsnes slāni un izmantot to zemes rekultivācijai vai tās auglības palielināšanai;

10) uz sava rēķina rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā radušos karjerus un citas bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām; zemes rekultivācija izdarāma gada laikā pēc bojātā nogabala izmantošanas pabeigšanas, ja, piešķirot zemi lietošanā, nav noteikts cits termiņš;

11) laikā nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli;

12) ar savu darbību neaizskart citu zemes lietotāju un iedzīvotāju likumīgās intereses;

13) atlīdzināt kaitējumu, kas nodarīts citiem zemes lietotājiem, sabiedrībai vai dabai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

31. pants. Zemes lietotāju īpašie pienākumi zemes aizsardzībā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

32. pants. Tiesības izmantot citas personas zemes lietojumu

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

IV nodaļa
ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANĀS

33. pants. Zemes lietošanas tiesību izbeigšanās pamats

(1) Zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzamas pilnīgi vai daļēji, ja:

1) viņš labprātīgi atsakās lietot piešķirto zemi vai tās daļu;

2) fiziskā vai juridiskā persona, kurai zeme bija piešķirta lietošanā komercdarbības veikšanai, izbeidz komercdarbību;

3) nepieciešams atņemt zemi citām valsts vai sabiedrības vajadzībām;

4) beidzies zemes iznomāšanas termiņš un šis termiņš likuma noteiktajā kārtībā nav pagarināts;

5) likumā noteiktajā kārtībā izbeigts zemes nomas līgums;

6) zeme tiek izmantota mērķiem, kādi nav paredzēti, piešķirot zemi lietošanā;

7) tiek pārtrauktas darba attiecības, uz kuru pamata bija piešķirta dienesta zeme;

8) nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērs pārsniedz divu pēdējo taksācijas gadu nodokļa maksājumu summu;

9) piešķirtā zeme ilgāk par vienu gadu (skaitot no 1.jūlija) netiek izmantota vai zemes lietotājs nepilda šā likuma 30.panta 1., 4., 10. un 13.punktā noteiktos pienākumus;

10) nav izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas vai 26.panta pirmās daļas noteikumi.

(2) Zemes lietošanas tiesības izbeidzamas ar vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu. Lēmumā norādāms zemes lietošanas tiesību izbeigšanas pamatojums. Šā panta pirmās daļas 10.punktā minētajā gadījumā vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajā daļā vai 26.panta pirmajā daļā minētajā datumā.

(3) (Izslēgta ar 14.09.2006. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. un 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2007.)

V nodaļa
ZEMES IZMANTOŠANA IZPĒTES DARBIEM

34. pants. Kārtība, kādā zeme izmantojama izpētes darbiem

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

35. pants. Izpētes darbu izpildītāju pienākumi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

VI nodaļa
ZAUDĒJUMU UN ZUDUMU ATLĪDZINĀŠANA ZEMES LIETOTĀJIEM UN TAUTAS SAIMNIECĪBAS NOZARĒM

36. pants. Zaudējumu atlīdzināšana zemes lietotājiem

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

37. pants. Zudumu atlīdzināšana tautas saimniecības nozarēm

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

38. pants. Zaudējumu un zudumu apmēra noteikšana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

VII nodaļa
KONTROLE ZEMES LIETOŠANĀ, IZMANTOŠANĀ UN AIZSARDZĪBĀ

39. pants. Kontroles uzdevumi zemes lietošanā, izmantošanā un aizsardzībā

Kontroles uzdevums zemes lietošanā, izmantošanā un aizsardzībā ir nodrošināt, lai visi zemes lietotāji, ministrijas un citas valsts pārvaldes institūcijas, kā arī pašvaldības ievērotu Latvijas Republikas zemes likumdošanas aktus.

40. pants. Iestādes, kas realizē kontroli zemes lietošanā, izmantošanā un aizsardzībā

Kontroli zemes lietošanā, izmantošanā un aizsardzībā valsts varas un pārvaldes institūciju uzdevumā īsteno:

1) pašvaldības, kas kontrolē zemes izmantošanu un aizsardzību;

2) (izslēgts ar 14.09.2006. likumu);

3) valsts meliorācijas dienests, kas kontrolē meliorētās zemes hidrotehniskā stāvokļa uzturēšanu un hidrotehnisko kompleksu aizsardzību un ekspluatāciju;

4) vides aizsardzības dienests, kas kontrolē zemes un citu dabas resursu aizsardzības pasākumu izstrādāšanu un realizāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.1993. un 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

VIII nodaļa
VALSTS ZEMES KADASTRS

41. pants. Valsts zemes kadastra jēdziens un sastāvdaļas

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

42. pants. Valsts zemes kadastra uzdevums

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

43. pants. Valsts zemes kadastra pasākumu finansēšana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

44. pants. Valsts zemes kadastra kārtošana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

45. pants. Atbildība par zemes kadastra datu neobjektīvu noteikšanu

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

IX nodaļa
ZEMES PĀRRAUDZĪBA

46. pants. Zemes pārraudzības jēdziens un saturs

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

47. pants. Zemes pārraudzības mērķis un uzdevumi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

48. pants. Zemes pārraudzības kārtošana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

49. pants. Zemes pārraudzības finansēšana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

X nodaļa
ZEMES IERĪCĪBA

50. pants. Zemes ierīcības jēdziens un veidi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

51. pants. Valsts zemes ierīcības uzdevumi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

52. pants. Valsts zemes ierīcības darbu veikšanas un finansēšanas kārtība

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

53. pants. Iniciatīvās zemes ierīcības galvenie uzdevumi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

54. pants. Iniciatīvās zemes ierīcības darbu veikšanas un finansēšanas kārtība

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

55. pants. Valsts zemes ierīcības projektu izstrādāšana un apstiprināšana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

56. pants. Valsts zemes ierīcības projektu izpildes obligātums un autoruzraudzība pār to izpildi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

XI nodaļa
ZEMES STRĪDU IZŠĶIRŠANA

57. pants. Zemes strīdi

Zemes strīdi ir strīdi, kas rodas starp juridiskajām personām, starp fiziskajām un juridiskajām personām vai starp fiziskajām personām sakarā ar zemes piešķiršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes lietojuma robežām un zemes izmantošanu.

58. pants. Latvijas Republikas un citu valstu zemes lietotāju savstarpējo zemes strīdu izšķiršanas vieta

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

59. pants. Latvijas Republikas Augstākās Padomes kompetence zemes strīdu izšķiršanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

60. pants. Rajona Tautas deputātu padomes zemes komisijas kompetence zemes strīdu izšķiršanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

61. pants. Pilsētas Tautas deputātu padomes zemes komisijas kompetence zemes strīdu izšķiršanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

62. pants. Pagasta Tautas deputātu padomes zemes komisijas kompetence zemes strīdu izšķiršanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

63. pants. Tiesas kompetence zemes strīdu izšķiršanā

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

64. pants. Zemes strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Zemes strīdus izskata pēc vienas puses motivēta iesnieguma, kam pievienots lēmuma noraksts par zemes piešķiršanu, atņemšanu vai zemes strīda izskatīšanu.

(2) Zemes strīdu izskatīšanā tiek uzaicinātas abas puses, un tie jāizskata mēneša laikā. Ja puses, kurām rakstveidā paziņota zemes strīda izskatīšanas diena, neierodas, tas nav šķērslis strīda izskatīšanai.

65. pants. Materiālu sagatavošana zemes strīdu izšķiršanai

Zemes strīdu izšķiršanai nepieciešamos materiālus un atzinumus sagatavo Valsts zemes dienests pēc pilsētas domes, Centrālās zemes komisijas vai tās tiesas pieprasījuma, kura izskata zemes strīdu.

(14.09.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

66. pants. Lēmumi par zemes strīdiem

(1) Institūcijas, kas izskata zemes strīdu, pieņemtajā lēmumā, ja vajadzīgs, norāda tā izpildes kārtību un pasākumus, kas veicami pārkāpto zemes lietošanas tiesību atjaunošanai.

(2) Par zemes strīdiem pieņemtie lēmumi, ja tie šā likuma 67. pantā noteiktajā laikā netiek pārsūdzēti, ir obligāti zemes strīda ieinteresētajām pusēm, valsts institūcijām, pašvaldībām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

(3) (Izslēgta ar 14.09.2006. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.1994. un 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

67. pants. Zemes strīdā ieinteresēto pušu tiesības un pienākumi

Zemes strīdā ieinteresētajām pusēm ir šādas tiesības un pienākumi:

1) iepazīties ar zemes strīda izskatīšanai sagatavotajiem materiāliem un lēmuma projektu un izdarīt no tiem izrakstus;

2) piedalīties zemes strīda izskatīšanā, iesniegt dokumentus un citus pierādījumus;

3) izteikt lūgumus, arī lūgumu pieaicināt lieciniekus;

4) dot mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus;

5) iebilst pret otras puses lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem;

6) pieprasīt un saņemt par zemes strīdu pieņemtā lēmuma norakstu;

7) mēneša laikā pēc tam, kad zemes strīdā ieinteresētajām pusēm paziņots lēmums par zemes strīdu, pārsūdzēt Centrālajā zemes komisijā vai tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

68. pants. Par zemes strīdiem pieņemto lēmumu izpilde

(1) (Izslēgta ar 14.09.2006. likumu.)

(2) Lēmuma pārsūdzēšana šajā likumā noteiktajā kārtībā aptur tā izpildi līdz iesniegtās sūdzības izskatīšanai. Par iesniegumu, kas saņemts zemes strīda pārsūdzēšanas kārtībā, strīda izskatītājs paziņo tai institūcijai, kuras lēmums tiek apstrīdēts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.1993. un 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

XII nodaļa
ATBILDĪBA PAR LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMES LIETOŠANAS LIKUMDOŠANAS AKTU PĀRKĀPŠANU

69. pants. Atbildība par darījumiem, ar kuriem pārkāpti Latvijas Republikas zemes lietošanas likumdošanas akti

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

70. pants. Patvaļīgi aizņemtās zemes atņemšana

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

71. pants. Zemes atņemšana par zemes lietošanas noteikumu pārkāpšanu

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

72. pants. Atlīdzība par kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot Latvijas Republikas zemes likumdošanas aktus

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

XIII nodaļa
STARPTAUTISKIE LĪGUMI

73. pants. Starptautiskie līgumi

(Izslēgts ar 14.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Likums ir spēkā līdz 2009.gada 30.decembrim.

(14.09.2006. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 01.01.2007.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 21. jūnijā
01.08.2007