Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību

LIKUMĀ LIETOTIE TERMINI

Objekta nosacītā cena ir privatizācijas komisijas noteiktā objekta realizācijas cena vai sākotnējā izsoles cena.

Objekta manta ir uzņēmuma bilancē esošie objekta pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi, kā arī nepabeigtajā celtniecībā ieguldītie līdzekļi.

Nekustamā manta ir uzņēmuma bilancē esošās ēkas, būves un cita nepārvietojama manta.

Kustamā manta ir pārējā uzņēmuma bilancē esošā manta.

1.pants. Vispārīgie noteikumi

Likums nosaka kārtību, kādā novērtējami valsts un pašvaldību īpašuma objekti (uzņēmumi) un to manta, veicot šo objektu privatizāciju. Lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu mantas novērtē šanas kārtību nosaka Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» vijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31/32).

Valsts un pašvaldību, īpašuma esoša dzīvojama fonda objektu novērtēšanas kārtību nosaka atsevišķs likums.

Šis likums nereglamentē zemes vērtības noteikšanas kārtību.

2. pants. Tiesības novērtēt objektu (uzņēmumu)

Objektu (uzņēmumu) novērtēšanu organizē un vada privatizācijas komisijas, kas izveidotas saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 17. marta likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13/14).

Privatizācijas komisijām ir tiesības pieaicināt un iesaistīt objekta novērtēšanā ekspertus.

Ārvalstu ekspertus privatizācijas komisijas var pieaicināt attiecīgi ar Latvijas Republikas Ministru Padomes, Latvijas Republikas Ekonomisko reformu ministrijas vai attiecīgā rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta valdes atļauju.

3. pants. Objekta (uzņēmuma) mantas inventarizācija

Pirms privatizējamā objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas noteikšanas veicama šā objekta (uzņēmuma) mantas inventarizācija.

Inventarizācija valsts un pašvaldību uzņēmumos veicama Latvijas Republikas Ministru Padomes vai tās institūciju noteiktajā kārtībā. Privatizācijas komisija pārbauda un, ja nepieciešams, koriģē inventarizācijas rezultātus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Privatizējamiem uzņēmumiem un tehniskās inventarizācijas dienestiem ir pienākums sniegt privatizācijas komisijai pēc tās pieprasījuma inventarizācijas datus un citu to rīcībā esošo informāciju.

4. pants. Objekta (uzņēmuma) mantas nosacītās cenas noteikšana

Objekta (uzņēmuma) mantas nosacītā cena nosakāma Latvijas Republikā spēkā esošajos maksāšanas līdzekļos. Ja objektu (uzņēmumu) paredzēts pārdot par brīvi konvertējamu valūtu, tas jānovērtē brīvi konvertējamā valūtā.

Mantas nosacīto cenu noteic privatizācijas komisija Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā, ievērojot inventarizācijas rezultātus, pasaules tirgus cenas un citus faktorus.

Mantas nosacītā cena lietojama, ja objektu (uzņēmumu) privatizē, pārdodot atsevišķi tā kustamo un nekustamo mantu.

5. pants. Objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas noteikšana

Objekta (uzņēmuma) nosacīto cenu noteic privatizācijas komisija, ievērojot objekta (uzņēmuma) mantas novērtējumu un pieaicināto ekspertu atzinumus, kā ari novērtējot nemantiskos faktorus (uzņēmuma attīstības iespējas, tirgus apstākļus, atrašanās vietu, nodrošinājumu ar infrastruktūras elementiem, peļņas diskontēšanas lielumu, produkcijas un firmas zīmes prestižu tirgū u. tml.), kas ietekmē objekta (uzņēmuma) nosacīto cenu.

6. pants. Objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas koriģēšana

Objekta (uzņēmuma) nosacīto cenu koriģē privatizācijas komisija pēc saskaņošanas attiecīgi ar Latvijas Republikas Ekonomisko reformu ministriju vai attiecīgā rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta valdi, ja:

1) laika posmā starp objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas noteikšanu un objekta (uzņēmuma) īpašnieka nomaiņu mainījusies objekta (uzņēmuma) mantas struktūra;

2) objekta (uzņēmuma) īpašnieka nomaiņa notikusi vēlāk nekā trīs mēnešus pēc objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas noteikšanas;

3) objekta (uzņēmuma) privatizācijas mēģinājums uzskatāms par neizdevušos;

4) Latvijas Republikas Ekonomisko reformu ministrija, nozares ministrija vai tiesībaizsardzības iestādes to rakstveidā pieprasa.

7. pants. Objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas korekcijas lielums

Pēc katra neveiksmīga privatizācijas mēģinājuma privatizējamā objekta (uzņēmuma) nosacīto cenu var pazemināt ne vairāk kā par 20 procentiem.

8. pants. Privatizācijas komisijas atbildība objekta (uzņēmuma) novērtēšanā

Privatizācijas komisijas atbildība iestājas Latvijas Republikas likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 10. jūnijā

01.07.1992