Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Saeima ir pieņēmusi
  un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts   un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.) šādus grozījumus:

1. Likumā lietoto terminu skaidrojumā:

izslēgt trešo rindkopu;

izteikt septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Nosacītā cena ir ar izpirkumu iznomājamā uzņēmuma, tā mantas vai zemesgabala sākotnējā izsoles cena vai sākotnējā cena aizklātu piedāvājumu konkursā."

2. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums regulē valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un to zemesgabalu nomu, uz kuriem šie uzņēmumi atrodas, ja iznomātājs ir valsts vai pašvaldība, kā arī vienu no valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizācijas veidiem - nomu ar izpirkumu."

3. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "kuras termiņš ir īsāks par vienu gadu".

4. Papildināt 3.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Uzņēmuma bilancē esošie sociālie, kultūras vai sporta objekti un citas lietas, kuras nav nepieciešamas iznomājamā uzņēmuma darbībai, jāiznomā vai citādi jāprivatizē atsevišķi, ja to pieprasa iznomātājs vai nomnieks."

5. 4.pantā:

aizstāt pirmajā un ceturtajā daļā vārdu "(komiteja)" ar vārdiem "vai cita valsts institūcija";

izslēgt piektajā daļā vārdus "dzīvojamās mājas vai citi" un aizstāt vārdu "(komiteja)" ar vārdiem "vai cita valsts institūcija";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja iznomātājs ir valsts uzņēmums, nomas attiecības nosaka likums "Par valsts uzņēmumu"."

6. 5.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "pieciem" ar vārdu "desmit";

izslēgt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "privatizācijas sertifikātu".

7. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uzņēmuma pašreizējam nomniekam, ja viņš nomā uzņēmumu vairāk nekā vienu gadu;";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divu mēnešu" ar vārdiem "viena mēneša";

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nomnieks ir atzīts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu;";

papildināt ceturto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) līgums nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā."

8. 10.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Uzņēmuma nosacītā cena un vērtība";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumus, kurus nodod nomā ar izpirkumu, novērtē valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija. Ja uzņēmumu nodod nomā bez izpirkuma, tā novērtēšanu organizē iznomātāja pārstāvis, bet novērtēšanu veic licencēti novērtētāji vai auditorfirma."

9. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "ievērojot inflāciju";

izslēgt otrajā daļā vārdus "saskaņā ar Ministru Padomes apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem";

izslēgt devītajā daļā vārdus "ievērojot inflāciju".

10. 13.pantā:

papildināt pirmās daļas 1. un 2.punktu ar vārdiem "vai tā vērtību";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divu mēnešu" ar vārdiem "viena mēneša";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) kārtību, kādā tiek iznomāti, pārdoti vai citādi privatizēti uzņēmuma bilancē esošie sociālie, kultūras vai sporta objekti un citas lietas, kuras nav nepieciešamas iznomājamā uzņēmuma darbībai;".

11. 14.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "Ministru Padomes noteiktajā kārtībā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Piedāvājumi konkursam vai izsolei ar pretendentu atlasi jāizstrādā un jānovērtē iznomātāja pārstāvim. Ja aizklātu piedāvājumu konkursā vai izsolē ar pretendentu atlasi iesniegtais piedāvājums paredz uzņēmuma sadalīšanu vairākiem nomniekiem, tam jāaptver visas uzņēmuma daļas.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja ir pieteicies viens pretendents, iznomātājam ir tiesības noslēgt ar viņu nomas līgumu."

12. Izslēgt 16.panta astoto daļu.

13. 17.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vienošanās cena (līgumā par nomu ar izpirkumu) vai uzņēmuma vērtība;";

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "privatizācijas sertifikātu un".

14. 18.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "katru gadu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nomas maksa par visa uzņēmuma nomu ieskaitāma attiecīgi valsts vai pašvaldības budžetā. Nomas maksu par zemi nomnieks maksā zemesgabala iznomātājam. Ja iznomātājs ir valsts uzņēmums, nomas maksu un kārtību nosaka likums "Par valsts uzņēmumu"."

15. 20.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nomas līgumā nav paredzēts citādi, nomniekam ir tiesības likumā "Par valsts uzņēmumu" vai likumā "Par pašvaldības uzņēmumu" noteiktajā kārtībā līdzvērtīgi mainīt, iznomāt apakšnomā vai pārdot bojātas, morāli vai fiziski nolietojušās vai nevajadzīgas iznomātās lietas un par iegūtajiem līdzekļiem iegādāties citas lietas, ja tas nepasliktina iznomātā uzņēmuma lietošanas īpašības kopumā, nodrošina paredzēto saistību izpildi un nesamazina valsts vai pašvaldības ienākumus no nomas maksas, izpirkuma maksas, nodokļiem un nodevām.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiek iznomāta uzņēmuma daļa, nomnieks pārņem uzņēmuma saistības saskaņā ar sadales bilanci vai sadales aktu."

16. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nomnieka darbību iznomātajā valsts uzņēmumā, nomas līguma ievērošanu un iznomātās valsts mantas lietošanu kontrolē valsts uzņēmuma revīzijas komisija vai revidents, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par valsts uzņēmumu".";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Revīzijas komisija vai revidents pēc sava ieskata var pārbaudīt un revidēt visu iznomātā uzņēmuma mantu, nomnieka mantu, kuru lieto šajā uzņēmumā, un nomnieka darbību iznomātajā uzņēmumā, kā arī kases, grāmatvedības un citus dokumentus. Iznomātā uzņēmuma mantu, nomnieka mantu, kuru lieto šajā uzņēmumā, un nomnieka darbību iznomātajā uzņēmumā var pārbaudīt un revidēt arī tad, ja to darīt ierosinājusi ministrija vai cita valsts institūcija, kuras pārziņā ir uzņēmums, vai pašvaldība, kuras īpašumā ir uzņēmums, Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, kredītiestāde vai tiesībaizsardzības institūcija. Par revīzijas komisijas vai revidenta darbu maksā no nomnieka līdzekļiem.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nomnieka pienākums ir nodrošināt iznomātāja pārstāvim un revīzijas komisijai vai revidentam iespēju pārbaudīt nomas līguma noteikumu izpildi un iznomātā uzņēmuma darbību. Iznomātāja pārstāvja, revīzijas komisijas un revidenta pienākums ir neizpaust nomnieka komercnoslēpumus."

17. Izteikt 24.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja uz valsts vai pašvaldības zemesgabala atrodas valsts vai pašvaldības uzņēmums, šis zemesgabals privatizējams saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"."

18. 27.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nomas līgums vai līgums par nomu ar izpirkumu beidzas, bet saistības, kuras nomnieks pārņēmis saskaņā ar šā likuma 20.panta ceturtās daļas noteikumiem, nav izpildītas, nomniekam jāturpina pildīt pārņemtās saistības, ja līgumā nav noteikts citādi.";

izslēgt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "ievērojot Valsts statistikas komitejas aprēķināto vidējās darba algas izmaiņu valsts un pašvaldību uzņēmumos kopš maksājumu izdarīšanas brīža";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

19. Izslēgt 28.pantu.

20. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu 15 dienu laikā reģistrējams Uzņēmumu reģistrā. Zemesgabala nomas līgums un līgums par nomu ar izpirkumu reģistrējams zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā."

21. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabineta 1996.gada 5.janvāra noteikumu nr.13 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4. nr.) 1.punkts (18.panta pirmās daļas izslēgšana) attiecas uz visiem līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu", no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 5.janvāra noteikumi nr.13 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4. nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 10.aprīļa noteikumi nr.128 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11. nr.)."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 9.oktobrī

23.10.1996