Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - 29.06.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1115

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 4.§)
Gada pārskata sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
30.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo un iesniedz gada pārskatu.

2. Noteikumi neattiecas uz valsts budžeta finanšu uzskaites pārskatu sagatavošanu Valsts kasē.

II. Gada pārskata apjoms

3. Gada pārskatā iekļauj:

3.1. finanšu pārskatu;

3.2. vadības ziņojumu.

4. Finanšu pārskats sastāv no:

4.1. pārskata par finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance" (1.pielikums);

4.2. pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3 (2.pielikums);

4.3. pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata – veidlapa Nr.4-1 (3.pielikums);

4.4. naudas plūsmas pārskata – veidlapa Nr.2-NP (4.pielikums);

4.5. finanšu pārskata pielikumiem:

4.5.1. veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (5.pielikums);

4.5.2. veidlapa Nr.4-2 "Pārskats par uzkrājumiem" (6.pielikums);

4.5.3. veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" (7.pielikums);

4.5.4. veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" (8.pielikums);

4.5.5. veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" (9.pielikums);

4.5.6. veidlapa Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" (10.pielikums);

4.5.7. veidlapa Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" (11.pielikums);

4.5.8. veidlapa Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" (12.pielikums);

4.5.9. veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" (13.pielikums);

4.5.10. veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par prasībām" (14.pielikums);

4.5.11. veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par saistībām" (15.pielikums);

4.5.12. veidlapa Nr.9-1 "Pārskats par aizņēmumiem" (16.pielikums);

4.5.13. veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par galvojumiem" (17.pielikums);

4.5.14. veidlapa Nr.9-3 "Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem" (18.pielikums);

4.5.15. veidlapa Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (19.pielikums);

4.5.16. veidlapa Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" (20.pielikums);

4.5.17. veidlapa Nr.N_1 "Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem" (21.pielikums);

4.5.18. veidlapa Nr.N_2 "Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem" (22.pielikums);

4.5.19. veidlapa Nr.N_F "Informācija par finanšu līzingu" (23.pielikums);

4.6. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksta;

4.7. finanšu pārskata skaidrojuma.

5. Valsts kase ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pārskata perioda beigām rakstiski var lūgt papildu skaidrojumus, lai nodrošinātu informāciju finanšu lēmumu pieņemšanai un pārskata labāku izpratni.

III. Gada pārskata sagatavošana

6. Gada pārskatu sagatavo:

6.1. saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu;

6.2. kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām;

6.3. pamatojoties uz uzskaites datiem un datiem, kas norādīti šo noteikumu VII nodaļā minētajos datu salīdzināšanas aktos.

7. Gada pārskatā sniegtās informācijas noderīgumu lietotājiem nosaka kvalitātes pazīmes – patiesums, salīdzināmība, nozīmīgums, saprotamība, pilnīgums. Informācija ir nozīmīga lietotājiem, ja tā ir saņemta laikus un to var izmantot, izvērtējot pagātnes, tagadnes vai nākotnes notikumus, apstiprinot iepriekšējos novērtējumus vai labojot tos. Informācija ir būtiska lietotājiem, ja tās nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt gada pārskata lietotāju lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju.

8. Patiesam priekšstatam par gada pārskatu:

8.1. konsekventi lieto grāmatvedības uzskaites pamatprincipus;

8.2. norāda nozīmīgu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju;

8.3. sniedz papildu skaidrojumus, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus.

9. Lai nodrošinātu gada pārskata kvalitāti un noderīgumu tā lietotājiem, iestāde, kura veic konsolidāciju, nosaka vienotus grāmatvedības uzskaites pamatprincipus konsolidācijā iesaistītajām iestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.

10. Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērošanu, ņem vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.

11. Iepriekšējo periodu neprecizitātes uzskaitē un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu izmaiņu ietekmi norāda kā pārskata perioda darījumus.

12. Gada pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.

13. Gada pārskata veidlapās atbilstoši noteiktajām prasībām atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura, satura un apmēra.

14. Aktīvus un saistības nevar savstarpēji izslēgt (dzēst).

15. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā.

16. Iepriekšējā perioda salīdzināmo informāciju sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.

17. Gada pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

18. Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos gada sākumā, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda bezatlīdzības darījumu.

19. Iestādi reorganizējot, mainot tās padotību vai to likvidējot, sagatavo slēguma finanšu pārskatu un iesniedz to normatīvajos aktos noteiktajā iestādē:

19.1. iestādi reorganizējot vai mainot tās padotību, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā notiek reorganizācija vai padotības maiņa;

19.2. iestādi likvidējot, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā iestādi likvidē (nodošanas atlikumi), un informāciju par slēguma rezultātu (slēguma atlikumi, kas vienādi ar nulli).

20. Veidlapas, kurās nav datu, neaizpilda.

21. Katras iestādes vadība sagatavo vadības ziņojumu. Vadības ziņojumā norāda:

21.1. iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes;

21.2. galvenos notikumus, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā;

21.3. būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;

21.4. paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē;

21.5. informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras;

21.6. pētniecības darbus;

21.7. finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska ierobežošanas uzskaiti.

22. Vadības ziņojumu, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, apliecinājumu Valsts kontrolei vai Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu, Valsts kontroles atzinumu vai zvērināta revidenta ziņojumu, finanšu pārskata skaidrojumu (turpmāk – dokumenti) sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā un šo noteikumu 24.pielikumu. Ja netiek ievērotas šajā punktā minētās prasības, dokumentu nodod tā sagatavotājam labošanai.

IV. Konsolidētais gada pārskats

23. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības gada pārskatu veido nozares vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats, kas ietver šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus un:

23.1. ministrijai, centrālajai valsts iestādei – apliecinājumu Valsts kontrolei par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu (atbilstoši Valsts kontroles noteiktajai struktūrai);

23.2. pašvaldībai – apliecinājumu Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu (atbilstoši šo noteikumu 36.punktā minētajai struktūrai).

24. Konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidējot iestāžu gada pārskatus:

24.1. ministrijas un citas centrālās valsts iestādes konsolidētajā gada pārskatā iekļauj valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatus;

24.2. pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu gada pārskatus. Kopīgās iestādes gada pārskatu pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai šāds pienākums noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

25. Konsolidācijā iekļauto iestāžu gada pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu.

26. Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.

27. Iestāde, kura veic konsolidāciju, nosaka:

27.1. gada pārskata sagatavošanas kārtību atbilstoši iestādes darbības specifikai;

27.2. gada pārskatu apjomu, kuri iesniedzami papildus šajos noteikumos paredzētajiem pārskatiem;

27.3. gada pārskata iesniegšanas termiņus iestādēm, kuru pārskatus konsolidē;

27.4. būtiskuma līmeni, kuru piemēro katras konsolidācijā iesaistītās iestādes finanšu pārskatu skaidrojumu sagatavošanā;

27.5. kārtību, kādā padotības iestādes sniedz apliecinājumu augstākai iestādei.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

28. Konsolidēto finanšu pārskatu un tā pielikumus sagatavo kā:

28.1. iestāžu kopsavilkumu (vienādu posteņu summēšana) – pārskatos pie iestādes nosaukuma pievienojot vārdu "kopsavilkums";

28.2. konsolidācijas posteņu izklāstu (norāda (+/–) posteni un summu, kuru konsolidē) – pārskatos pie iestādes nosaukuma pievienojot vārdu "konsolidācija";

28.3. kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summas pārskatu – pārskatos pie iestādes nosaukuma pievienojot vārdu "konsolidētais".

29. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus apvieno šādā kārtībā:

29.1. konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidācijas procedūrā apvienojot augstākās iestādes gada pārskata un konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatu attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādītās aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas;

29.2. augstākā iestāde attiecīgi koriģē iestāžu gada pārskatus, kuros piemērotas atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgi novērtēšanas noteikumi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos darbības finansiālā rezultāta aprēķina posteņus;

29.3. iestāde, kurai ir aktīvi, kas nodoti valdījumā konsolidācijā iesaistītai iestādei, veic aktīvu pārklasifikāciju uz atbilstošajiem kontiem pēc ekonomiskās būtības;

29.4. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu rezultātus (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un savstarpējo atlikumu summas.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

30. Konsolidēto finanšu pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro likuma "Par grāmatvedību" 6., 7. un 10.pantā noteiktās prasības attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem.

31. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskata posteņus.

32. Konsolidētajā finanšu pārskatā ministrijas un centrālās valsts iestādes izslēdz posteņus, kas norādīti rindās "S130111, S130121, S130151, S130161, S130171", bet pašvaldības izslēdz posteņus, kas norādīti rindās "S130311, S130321".

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

33. Sagatavojot konsolidēto budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras iestādes iesniegto budžeta izpildes pārskatu. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus:

33.1. izslēdz visus transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei;

33.2. Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes datus norāda atbilstoši likumā par saimnieciskā gada budžetu noteiktajā struktūrā un apjomā.

34. Iestāde, kura veic Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes finanšu pārskata (izņemot pārskatu par budžeta izpildi) konsolidāciju, finanšu pārskata datus norāda bez izklāsta. Iestāde, kura veic konsolidāciju, un Valsts kase saskaņo datu norādīšanu ministrijas konsolidētajā finanšu pārskatā.

35. Ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība gada pārskatam pievieno nozares, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu.

35.1 Iestāde, kura veic konsolidāciju:

35.1 1. sagatavo konsolidētā gada pārskata skaidrojumu par katra finanšu pārskata posteņa būtisku izmaiņu iemesliem (norādot ne mazāk kā trīs darījumus) pārskata gada laikā. Par būtiskām uzskata izmaiņas, kuras ir vienādas ar 5 000 euro vai lielākas un kuras ir 10 % absolūtajā vērtībā. Procentuālās izmaiņas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

%=n× 100 – 100, kur
(n – 1)

n – pārskata perioda vai pārskata perioda beigu dati;

(n–1) – pārskata perioda sākuma vai iepriekšējā pārskata perioda dati;

35.2. skaidro izmaiņas, kas nesasniedz šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minēto būtiskuma līmeni, ja ir noticis darījums, kas varētu ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī lai labāk izprastu izmaiņu būtību;

35.3. sniedz informāciju par darījumu apjomu, kas ir vienāds ar 1 000 000 euro absolūtajā vērtībā pārskata periodā vai lielāks, kā arī par šādiem darījumiem iepriekšējos periodos, ja tie joprojām ir nozīmīgi pārskata periodā.
(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

36. Pašvaldība apliecinājumā Valsts kasei (Finanšu ministrijai) norāda:

36.1. vadības atbildību par to, ka:

36.1.1. ir izveidota visaptveroša un efektīva iekšējās kontroles sistēma, kura nodrošina gada pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, kā arī par piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu;

36.1.2. ir izvērtēti iespējamie krāpšanas riski un īstenoti pasākumi to novēršanai;

36.1.3. ir sniegta informācija par visiem zināmajiem un iespējamiem tādu likumu un noteikumu prasību neievērošanas gadījumiem, kuru ietekme jāizvērtē finanšu pārskata sagatavošanas laikā, un nav notikuši pārkāpumi, kuros iesaistīta vadība vai darbinieki un kam ir būtiska ietekme uzskaites un iekšējās kontroles sistēmā vai kuri būtiski ietekmē gada pārskatu;

36.1.4. grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatā ir norādīti visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi, notikumi, ieņēmumi un izdevumi;

36.1.5. finanšu pārskatā visi aktīvi un saistības norādītas pilnīgi un piesardzīgi;

36.1.6. finanšu pārskatā ir izmantota atbilstoša un konsekventa grāmatvedības kārtība un pamatotas vadības aplēses;

36.1.7. finanšu pārskatā ir norādītas visas iespējamās saistības un apgrūtinājumi, tai skaitā ķīlas, galvojumi, garantijas, tiesvedības procesu iespējamās saistības;

36.1.8. ir ievēroti visi noslēgto līgumu nosacījumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu, ja minētie nosacījumi nebūtu ievēroti;

36.1.9. nav pārkāptas uzraudzības institūciju prasības, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu, ja minētās prasības nebūtu ievērotas;

36.2. vadības viedokli par revidentu ziņojumā ietvertajām iebildēm (sniedzot īsu situācijas aprakstu) un to novēršanas iespējām (tai skaitā termiņiem).

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

37. Šo noteikumu IV nodaļa neattiecas uz finanšu ieguldījumu kapitālsabiedrībās konsolidāciju.

38. Iestāde, kas veic konsolidāciju, nodrošina padotības iestāžu gada pārskata atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām.

V. Gada pārskata iesniegšana un publiskošana

39. Iestādes iesniedz gada pārskatu augstākai iestādei, kura veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos.

40. Publiskās aģentūras, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un kopīgās iestādes gada pārskatu iesniedz iestādei, kura veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos.

41. Valsts kontrolei tās noteiktajos termiņos elektroniski ir pieejami ministriju un centrālo valsts iestāžu elektroniski sagatavotie un parakstītie konsolidētie gada pārskati.

42. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

43. Budžeta iestādes gada pārskata sagatavošanai, pārbaudei (datu savstarpējās atbilstības pārbaude atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības un budžetu klasifikācijas jomā), parakstīšanai un iesniegšanai lieto informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

44. Finanšu pārskatu un finanšu pārskata pielikumus apliecina ar sistēmas autentifikācijas rīkiem vai drošu elektronisko parakstu, kas ir uzskatāms par līdzvērtīgu pilnvarotās personas pašrocīgam parakstam.

45. Iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona, parakstot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto vadības ziņojumu un šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētos pārskatus, vienlaikus apliecina, ka visi gada pārskatā iekļautie pielikumi atbilst minētajiem pārskatiem.

46. Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība vai Valsts kontrole (turpmāk – revidenti) sagatavo ziņojumu vai atzinumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā un šo noteikumu 24.pielikumu. Ja netiek ievērotas šajā punktā minētās prasības, dokumentu nodod tā sagatavotājam labošanai.

47. Revidenti, ePārskatos sniedzot ziņojumu vai atzinumu par šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajiem finanšu pārskatiem, vienlaikus apliecina, ka visi gada pārskatā iekļautie pielikumi atbilst minētajiem pārskatiem.

48. Ja Valsts kase konstatē nepilnības, datu neatbilstību vai kļūdas gada pārskatā pēc revidentu atzinuma vai ziņojuma saņemšanas un datu apstiprināšanas ePārskatos, tad:

48.1. pārskatu nodod labošanai ministrijai, centrālajai valsts iestādei vai pašvaldībai;

48.2. šo noteikumu 48.1.apakšpunktā minētās iestādes pārskatus nodod labošanai konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, kuru pārskatos ir konstatētas kļūdas;

48.3. iestādes veic labojumus pārskatos, pārbauda un atkārtoti elektroniski paraksta tos;

48.4. šo noteikumu 48.1.apakšpunktā minētās iestādes atkārtoti sagatavo kopsavilkumus un konsolidētos pārskatus, pārbauda tos un elektroniski paraksta, informējot par to revidentus;

48.5. revidenti saskaņo datus labotajos pārskatos un, ja nepieciešams, sniedz atkārtotu atzinumu vai ziņojumu elektroniska dokumenta veidā un augšupielādē to ePārskatos.

49. Sagatavojot saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, Valsts kase var lūgt sniegt papildu skaidrojumu par finanšu pārskata skaidrojumā sniegto informāciju, lai lietotāji gūtu detalizētāku pārskatā iekļautās informācijas izpratni.

50. Ja iestāde gada pārskata sagatavošanai, pārbaudīšanai un parakstīšanai izmanto ePārskatus un ievēro šo noteikumu prasības, Valsts kase nodrošina visas šīs lietas iesniegšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.

51. Valsts kase 1.jūlijā Valsts kases tīmekļa vietnē publicē:

51.1. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatus vai konsolidētos gada pārskatus;

51.2. ministriju, centrālo valsts iestāžu konsolidētos gada pārskatus;

51.3. pašvaldību konsolidētos gada pārskatus.

VI. Finanšu pārskata sagatavošana

52. Finanšu pārskatā un tā pielikumos norāda:

52.1. iestādes nosaukumu, kā arī citas ziņas un apzīmējumus iestādes identificēšanai;

52.2. informāciju par to, vai gada pārskats ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku iestāžu pārskatu kopsavilkums;

52.3. datumu vai periodu atbilstoši tam, kurš atbilst attiecīgajai gada pārskata sastāvdaļai;

52.4. lietoto valūtu – euro;

52.5. skaitļu precizitātes pakāpi – datus norāda apaļās summās, bez decimāldaļām.

53. Rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda pilnu ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda:

53.1. ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam;

53.2. pašvaldības kodu saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

54. Rindā "Iestādes nosaukums" norāda iestādes pilnu nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

55. Rindā "Pārskata periods" norāda pārskata periodu (gads). Sadaļā "Kodi" norāda pārskata gadu (cipariem).

56. Pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigu datiem. Dati par iepriekšējo pārskata periodu atbilst iepriekšējā pārskata periodā norādītajiem datiem.

57. Savstarpēji salīdzināmi dati atbilst cits citam dažādos pārskatos.

58. Ja naudas līdzekļi, prasības vai saistības, kuru izpildes rezultātā sagaidāma naudas līdzekļu saņemšana vai izdošana vai cita informācija valūtas vienībās, uzskaitīti citā valūtā, datu pārrēķinu euro pārskata perioda beigās veic atbilstoši likumā "Par grāmatvedību" noteiktajam grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.

59. Veidlapa Nr.1 "Bilance" (1.pielikums) (pārskats par iestādes finansiālo stāvokli):

59.1. bilance ir iestādes grāmatvedības pārskats, kas noteiktā datumā parāda iestādes aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru. Bilances aktīvā ir sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" un "Apgrozāmie līdzekļi", pasīvā – sadaļas "Pašu kapitāls", "Uzkrājumi" un "Kreditori";

59.2. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu;

59.3. nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus bilancē norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot nolietojumu (amortizāciju) un vērtības samazinājumu;

59.4. ilgtermiņa un īstermiņa prasības, aizdevumus un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidoto uzkrājumu vērtības;

59.5. krājumus, ieskaitot avansa maksājumus par krājumiem, norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu;

59.6. finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

59.6.1. posteņu izmaiņām pārskata gada laikā – izmaiņas starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus. Skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas C ailē norādītajam numuram;

59.6.2. ieķīlātajiem īpašumiem, norādot posteņu grupu un piezīmes numuru, kurā norādīti šādi aktīvi, un šo aktīvu atlikušo vērtību pārskata perioda beigās;

59.6.3. ziedojumu un dāvinājumu ceļā saņemtajiem aktīviem. Skaidrojumā norāda juridisko personu, kura ziedojusi vai dāvinājusi aktīvu, – nosaukumu, nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, saņemtā aktīva (piemēram, pamatlīdzekļu vai naudas līdzekļu) vērtību un mērķi (ja tāds zināms), kam paredzēts ziedojums vai dāvinājums. Par fiziskām personām norāda "Fiziska(-as) persona(-as)", un informāciju grupē pēc ziedojuma vai dāvinājuma mērķa;

59.6.4. kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē un piešķiramā finansējuma apjomu nākamajos trīs gados (minētā ietekme noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju);

59.6.5. ārvalstu vai starptautiskajās tiesu institūcijās notiekošajiem tiesvedības procesiem pret valsti, kas nav izbeigti, norādot prasības būtību, tiesvedības procesa statusu, prasījuma summu, budžeta līdzekļu pieprasījuma apjomu un gadu.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

60. Veidlapa Nr.4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" (2.pielikums):

60.1. ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā pārskata periodā, pārskatā norāda saskaņā ar uzkrāšanas principu;

60.2. pārskatā konsolidē darījumus, kas veikti starp dažādiem budžeta veidiem;

60.3. pārskata A sadaļā norāda darbības, kuras iestāde veikusi, lai sasniegtu primāros mērķus, kas noteikti likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam vai saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, kā arī ziedojumus un dāvinājumus, un citos budžetos uzskaitītos līdzekļus;

60.4. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes pamatdarbības datus norāda ailē "atvasināto personu pamatdarbības budžets";

60.5. rindā "Transferti" norāda ieņēmumus vai izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtajiem vai nodotajiem aktīviem vai pasīviem starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts vai pašvaldību struktūru kontrolētus un finansētus komersantus, vispārējā valdības sektora sarakstā pie valsts vai pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes:

60.5.1. rindā "transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus" norāda darījumus starp ministrijām, centrālajām valsts iestādēm, valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm;

60.5.2. rindā "transferti starp padotības iestādēm" norāda darījumus starp konsolidētajā gada pārskatā iekļautajām padotības iestādēm;

60.5.3. rindā "transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus" norāda darījumus starp pašvaldībām, citu pašvaldību budžeta iestādēm un kopīgajām iestādēm;

60.5.4. rindā "transferti starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot komersantus" norāda darījumus, kas notiek starp šo noteikumu 60.5.1. un 60.5.3.apakšpunktā minētajām valdības struktūrām;

60.5.5. rindā "transferts starp budžeta veidiem" norāda darījumus, kas veikti starp vienas iestādes dažādiem budžeta veidiem. Ailē "konsolidācija (–)" ieraksta rindas "transferts starp budžeta veidiem" datus ar pretēju zīmi;

60.6. rindā "A2.10. Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas" norāda pārskata periodā aprēķināto amortizāciju, nolietojumu un nefinanšu aktīvu vērtības samazinājumu (tai skaitā korekcijas par pārskata gadu);

60.7. citi ieņēmumi vai izdevumi no pamatdarbības ietver:

60.7.1. inventarizācijās konstatētos pārpalikumus vai iztrūkumus;

60.7.2. ieņēmumus no saistību dzēšanas un izveidoto uzkrājumu samazinājuma vai izdevumus uzkrājumu veidošanai;

60.7.3. nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu (turpmāk – nefinanšu aktīvi) sākotnējo atzīšanu, nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vērtības norakstīšanu, izslēdzot aktīvu no uzskaites;

60.7.4. nefinanšu aktīvu vērtības palielinājumu vai samazinājumu;

60.7.5. (svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120);

60.7.6. iepriekšējos gados kontā "Nākamo periodu ieņēmumi" atzīto ieņēmumu samazinājumu, kas attiecas uz pārskata periodu;

60.7.7. korekcijas par iepriekšējiem periodiem (uzskaites kļūdas, neprecizitātes), tai skaitā nefinanšu aktīvu amortizācijas, nolietojuma un vērtības samazinājuma korekciju;

60.7.8. citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus vai izdevumus, par kuriem pārskatam pievieno paskaidrojumus;

60.8. pārskata B sadaļā norāda:

60.8.1. finanšu ieņēmumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas, uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājuma un valūtas kursu svārstībām, un procentu ieņēmumus no finanšu darbības un citiem ienākumiem no finanšu darbības, par kuriem sniedz detalizētu paskaidrojumu;

60.8.2. finanšu izdevumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru iegādes, pārvērtēšanas, valūtas kursu svārstībām un uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem, un procentu izdevumus no finanšu darbības un citiem izdevumiem no finanšu darbības, par kuriem sniedz detalizētu paskaidrojumu;

60.8.3. normatīvajos aktos mantas atsavināšanas jomā noteiktajā kārtībā gūtos neto ieņēmumus vai izdevumus (no iegūtajiem līdzekļiem atskaitot aktīvu bilances vērtību un atsavināšanas izdevumus) no nefinanšu aktīvu pārdošanas un maiņas, ja tā nav iestādes pamatdarbība (norāda rindā "B3. Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no nefinanšu aktīvu realizācijas");

60.9. ārkārtas ieņēmumu un izdevumu posteņos klasificē darījumus, kuri atšķiras no iestādes parastās darbības, notiek reti, ir neparasti un būtiski, kuru atkārtošanās tuvākajā nākotnē nav paredzama, ņemot vērā vidi, kurā iestāde darbojas (piemēram, skaidras naudas zādzība no iestādes kases – šāds zaudējums ir uzskatāms par ārkārtas izdevumiem. Ja iestādes funkcijas ietver palīdzības nodrošināšanu iedzīvotājiem pēc dabas katastrofām, tā ir iestādes pamatdarbība);

60.10. procentu ieņēmumus vai izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

60.10.1. procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu atlikumiem un termiņnoguldījumiem, ja ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi, attiecina uz pamatdarbību;

60.10.2. procentu ieņēmumus vai izdevumus par aizdevumiem vai aizņēmumiem attiecina uz finanšu darbību;

60.11. pārskatam pievieno paskaidrojumus par rindās "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības", "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības", "B1. Finanšu ieņēmumi (+)", "B2. Finanšu izdevumi (–)", "C1. Ārkārtas ieņēmumi (+)" un "C2. Ārkārtas izdevumi (–)" norādītajiem datiem, norādot darījuma aprakstu un apmēru;

60.12. finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

60.12.1. būtiskām izmaiņām pārskata gada laikā – izmaiņas starp pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslu un būtiskākos darījumus. Skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas A ailē norādītajam kodam;

60.12.2. (svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120).

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

61. Veidlapa Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats" (3.pielikums):

61.1. datus norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 3000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

61.2. ailē "Pārskata perioda sākumā" norāda kontu atlikumu pārskata perioda sākumā;

61.3. konta "Rezerves" datus norāda šādi:

61.3.1. ailē "Palielinājums (+)" norāda kontu palielinājumu (kredīta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

61.3.2. ailē "Samazinājums (–)" norāda kontu samazinājumu (debeta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

61.4. ailē "Budžeta izpildes rezultāts (+,–)" norāda konta "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" datus;

61.5. ailē "Pārvietošana (+,–) starp 3000 līmeņa kontiem" norāda konta maiņu pārskata periodā. Ailē norāda vertikālo pārvietošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli);

61.6. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norāda konta izmaiņas, ja ir notikušas šo noteikumu 19. punktā minētās izmaiņas, un 3300 konta korekcijas par iepriekšējiem periodiem. Iestāde, kura pārskata periodā pārņem likvidētās iestādes aktīvus un pasīvus, šajā ailē norāda likvidētās iestādes budžeta izpildes rezultātu;

61.7. iepriekšējā gada budžeta izpildes rezultātā neveic korekcijas par atklātajām kļūdām, kas attiecas uz iepriekšējo gadu budžetu izpildes rezultātu. Šādu kļūdu ietekmi norāda kā pārskata gada ieņēmumus vai izdevumus veidlapā Nr.4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" un veidlapā Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi";

61.8. pārskatam pievieno paskaidrojumus par:

61.8.1. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norādītajiem datiem;

61.8.2. kontā "Pārējās rezerves" uzskaitīto darījumu atlikumiem un izmaiņām atbilstoši pārskata 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.ailei. Informāciju norāda, to grupējot pēc ekonomiskās būtības.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

62. Veidlapa Nr.2-NP "Naudas plūsmas pārskats" (4.pielikums):

62.1. norāda saņemtās un izmaksātās naudas summas pa budžeta veidiem atbilstoši normatīvajos aktos budžetu klasifikācijas jomā noteiktajām grupām un kodiem;

62.2. pārskatā konsolidē darījumus, kas veikti starp dažādiem budžeta veidiem;

62.3. naudas plūsmu grupē atbilstoši iestādes pamatdarbībai, ieguldījumu darbībai un finansēšanas darbībai;

62.4. šajā pārskatā:

62.4.1. pamatdarbība nav ieguldījumu darbība vai finansēšanas darbība;

62.4.2. par ieguldījumu darbību uzskata aktīvu iegādi, kas paredzēta ienākumu gūšanai un naudas plūsmas radīšanai nākotnē, un šādu aktīvu atsavināšanu;

62.4.3. par finansēšanas darbību uzskata darbību, kas rada izmaiņas ieguldītā kapitāla, aizņēmumu un aizdevumu apmērā un sastāvā;

62.5. nerealizētie ieņēmumi un izdevumi, kuri rodas no izmaiņām ārvalstu valūtu kursos, nav naudas plūsma. Pārskatā norāda valūtas kursu svārstību ietekmi, lai salīdzinātu naudas līdzekļu atlikumus pārskata perioda sākumā un beigās. Šo rezultātu norāda atsevišķi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības naudas plūsmām rindā "Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+,–)";

62.6. rindā "Transferti" norāda ieņēmumus vai izdevumus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts vai pašvaldību struktūru kontrolētus un finansētus komersantus, vispārējā valdības sektora sarakstā pie valsts vai pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes:

62.6.1. rindā "transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus" norāda darījumus starp ministrijām, centrālajām valsts iestādēm, valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm;

62.6.2. rindā "transferti starp padotības iestādēm" norāda darījumus starp konsolidētajā gada pārskatā iekļautajām padotības iestādēm;

62.6.3. rindā "transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus" norāda darījumus starp pašvaldībām, citu pašvaldību budžeta iestādēm un kopīgajām iestādēm;

62.6.4. rindā "transferti starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot komersantus" norāda darījumus, kas notiek starp šo noteikumu 62.6.1. un 62.6.3.apakšpunktā minētajām valdības struktūrām;

62.6.5. rindā "transferts starp budžeta veidiem" norāda darījumus, kas veikti starp vienas iestādes dažādiem budžeta veidiem;

62.7. pārskatā konsolidē darījumus, kas veikti starp dažādiem budžeta veidiem, ailē "konsolidācija" ierakstot rindas "transferts starp budžeta veidiem" datus ar pretēju zīmi;

62.8. kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumus un ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos norāda rindā "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība";

62.9. procentu ieņēmumus vai izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

62.9.1. procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu atlikumiem attiecina uz pamatdarbību;

62.9.2. ja ieguldījumu mērķis ir gūt atdevi (termiņnoguldījumi, dividendes), procentu ieņēmumus vai izdevumus attiecina uz ieguldījumu darbību;

62.9.3. procentu ieņēmumus vai izdevumus par aizdevumiem vai aizņēmumiem attiecina uz finansēšanas darbību;

62.10. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošiem izmaksājamās pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību), norāda neto vērtībā ailē "Citi budžeti" rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības";

62.11. pārskatam pievieno paskaidrojumus par:

62.11.1. rindās "Citi ieņēmumi no pamatdarbības", "Citi izdevumi no pamatdarbības", "Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības", "Citi izdevumi no ieguldījumu darbības", "Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības" un "Citi izdevumi no finansēšanas darbības" norādītajiem datiem, norādot darījuma aprakstu un apmēru;

62.11.2. citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes glabājumā, neto vērtības izmaiņām, norādot atlikumu pārskata perioda sākumā un beigās, ieņēmumus un izdevumus pārskata gada laikā;

62.12. valsts budžeta iestādēm, ja notiek šo noteikumu 18. un 19.punktā minētās darbības, ailes "Pārskata periods" rindā "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā" norādītie dati un ailes "Iepriekšējais pārskata periods" rindā "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās" norādītie dati var atšķirties par summu, kas pārcelta uz citu budžeta veidu;

62.13. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes pamatdarbības datus norāda ailē "atvasināto personu pamatdarbības budžets";

62.14. finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par būtiskām izmaiņām pārskata gada laikā – izmaiņas starp pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslu un būtiskākos darījumus. Skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas A ailē norādītajam kodam.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

63. Veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (5.pielikums):

63.1. norāda naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu kredītiestādēs un Valsts kasē pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2600 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

63.2. konta "Nauda ceļā" datus norāda ailē "Kredītiestādes" vai ailē "Iestādes kasē", no kuras veikts maksājums vai naudas iemaksa. Kontā "Nauda ceļā" norāda datus par darījumiem:

63.2.1. skaidras naudas iemaksu no budžeta iestādes kases tās norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā nav ieskaitīta norēķinu kontā, norāda ailē "Nauda kasē" un atbilstošā budžeta veidā;

63.2.2. tiešsaistes maksājumu (POS terminālu) iemaksu norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā nav ieskaitīta norēķinu kontā, norāda ailē "Kredītiestādes" un atbilstošā budžeta veidā;

63.2.3. budžeta iestādes naudas pārskaitījumu darījuma partnerim, ja darījumu pamatojošos dokumentos noteikts, ka apmaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā (pārskaitījums veikts no attiecīgās budžeta iestādes norēķinu konta, bet naudas līdzekļi nav saņemti darījuma partnera norēķinu kontā);

63.2.4. budžeta iestādes naudas pārskaitījumu no sava norēķinu konta uz citu savu norēķinu kontu;

63.3. iestādes pārskatam pievieno:

63.3.1. salīdzināšanas izziņas apstiprinātu kopiju par kontu atlikumiem pārskata perioda beigās kredītiestādēs (izņemot ar Valsts kasi);

63.3.2. darījumu apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju par tādas skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā, kas nav ieskaitīta norēķinu kontā gada beigās, par postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem;

63.4. pārskatam pievieno paskaidrojumus par:

63.4.1. citu budžetu līdzekļu konta atlikumā iekļautajiem līdzekļiem (pašvaldības – par konkursa vai drošības naudu, vēlēšanu drošības naudu, pansionātos dzīvojošo pensijām, atsavinātajiem līdzekļiem no aizturētām personām un ieņēmumiem par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgo naudu, drošības naudu par kasācijas sūdzību, kā arī par pārējiem iepriekš neklasificētiem līdzekļiem, kas uzskaitīti šajā kontā);

63.4.2. postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem;

63.5. finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par posteņa "Kase" skaidras naudas līdzekļu atlikumu veidojošiem darījumiem.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

64. Veidlapa Nr.4-2 "Pārskats par uzkrājumiem" (6.pielikums):

64.1. norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 4200 kontu grupas datus, atlikumu perioda sākumā un beigās, palielinājumu un samazinājumu pārskata perioda laikā;

64.2. sniedz darījumu aprakstu un norāda katra izveidotā uzkrājuma apmēru. Ja darījuma partneris ir fiziska persona, norāda "Fiziska persona";

64.3. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā sniedz detalizētu informāciju par izveidoto uzkrājumu posteņu veidošanas iemeslu un izmantoto aplēses metodi.

65. Veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" (7.pielikums):

65.1. norāda nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, izņemot avansa maksājumus par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1100 un 1200 kontu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

65.2. norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības un nolietojuma (amortizācijas) izmaiņas pārskata gadā, kas kopsummā veido to atlikušo (bilances) vērtību;

65.3. ailē "darījumi/palielinājums (+)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi, kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas samaksas;

65.4. ailē "sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,–)" norāda:

65.4.1. nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārpalikumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai iztrūkumu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kuru konstatē inventarizācijas gaitā;

65.4.2. esošu, līdz šim neuzskaitītu vai maiņas ceļā saņemtu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē – sākotnējo atzīšanu. Datus norāda ar pozitīvu skaitli;

65.4.3. zemesgabalu vērtības izmaiņas saskaņā ar ģenerālplānu, parcelācijas plānojumu vai detālplānojumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis, samazinājums – negatīvs skaitlis);

65.4.4. mežaudžu inventarizācijas rezultātu (palielinājums – pozitīvs skaitlis, samazinājums – negatīvs skaitlis);

65.5. ailē "izslēgšana no uzskaites (–)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības izslēgšanu no uzskaites;

65.6. ailē "uz/no 2100 kontu grupām (+,–)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pārvietošanu uz vai no krājumiem;

65.7. ailē "bez atlīdzības" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus;

65.8. ailē "pārvietošana (+,–) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli);

65.9. ailē "pārvērtēšana (+,–)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātu, kas veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā:

65.9.1. ailē "palielinājums (+)" norāda palielinājumu, kas veidojas pārvērtēšanas rezultātā, ja normatīvajos aktos ir noteikts, ka veic aktīvu pārvērtēšanu. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

65.9.2. ailē "samazinājums (–)" norāda samazinājumu, kas veidojas pārvērtēšanas rezultātā, ja normatīvajos aktos ir noteikts, ka veic aktīvu pārvērtēšanu. Datus norāda kā negatīvu skaitli;

65.10. ailē "avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)" norāda to nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

65.11. ailes "Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums":

65.11.1. ailē "aprēķināts pārskata periodā (+)" norāda aprēķināto (tai skaitā korekcijas par pārskata gadu) nolietojumu, amortizāciju un vērtības samazinājumu pārskata periodā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

65.11.2. ailē "izslēgšana no uzskaites (–)" norāda nolietojuma (amortizācijas) izslēgšanu no uzskaites, ja no uzskaites izslēdz nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus (arī iztrūkumu gadījumos), un to sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): izslēgšana no uzskaites (–)";

65.11.3. ailē "uz/no 2100 kontu grupām (+,–)" norāda nolietojuma (amortizācijas) izslēgšanu no uzskaites, ja nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus pārvieto uz vai no krājumiem, un to sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): uz/no 2100 kontu grupām (+,–)";

65.11.4. ailē "korekcijas (+,–)" norāda nolietojuma (amortizācijas) korekcijas summu pārskata periodā, ja konstatēts nepareizs nolietojuma (amortizācijas) aprēķins iepriekšējos periodos;

65.11.5. ailē "bez atlīdzības: saņemts (+)/nodots (–)" norāda starp budžeta iestādēm bez atlīdzības saņemto vai nodoto nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un pamatlīdzekļu nolietojumu;

65.11.6. ailē "pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem" norāda nolietojuma (amortizācijas) vertikālo pārvietošanu starp kontu līmeņiem: vienā kontā – samazinājums, otrā kontā – palielinājums;

65.12. pārskatam pievieno paskaidrojumus par:

65.12.1. katru nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu posteni, kas iekļauts pārskatā:

65.12.1.1. izmaksu posteņa raksturojumu;

65.12.1.2. līguma summa – euro. Ja nav zināma precīza līguma summa, norāda aplēses par nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksām. Ja par vienu nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās būvniecības vai pamatlīdzekļu izveidošanas objektu ir vairāki līgumi, norāda to kopējo summu;

65.12.1.3. apgūtais apmērs euro – bilances vērtība;

65.12.1.4. pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā. Ja nav zināms precīzs pabeigšanas termiņš, norāda plānoto iespējamo pabeigšanas termiņu;

65.12.2. īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā:

65.12.2.1. bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā saskaņā ar normatīvajiem aktiem šajā jomā;

65.12.2.2. bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā;

65.12.2.3. bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā, bet kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem jāieraksta zemesgrāmatā;

65.12.2.4. ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, norāda pēdējo plānoto termiņu šai darbībai;

65.12.3. pārskata perioda beigās bilancē norādīto zemi (īpašumā, tiesiskā valdījumā, piekrītoša) zem mežaudzēm, karjeriem, pazemes aktīviem, augļu dārziem un citiem regulāri ražojošu koku stādījumiem, norādot to apjomu hektāros.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

66. Veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" (8.pielikums):

66.1. norāda krājumus (izņemot avansa maksājumus par krājumiem) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2100 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

66.2. norāda krājumu sākotnējās vērtības un vērtības samazinājuma izmaiņas pārskata gadā, kas kopsummā veido to atlikušo (bilances) vērtību;

66.3. ailē "Sākotnējā vērtība/darījumi (+,–)" norāda krājumu iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikuši vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

66.4. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,–)" norāda:

66.4.1. krājumu pārpalikumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai iztrūkumu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kuru konstatē inventarizācijas gaitā;

66.4.2. esošu, līdz šim neuzskaitītu krājumu ņemšanu uzskaitē (sākotnējā atzīšana), tai skaitā iegūtos metāllūžņus, jaundzimušos dzīvniekus, pašsaražoto produkciju un pašu izveidotos krājumus. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

66.4.3. intervences krājumu vērtības izmaiņas;

66.4.4. starpības atzīšanu, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un aizstāšanas metodi vai patieso vērtību, ja pārskata perioda beigās nosaka aizstāšanas izmaksas vai patieso vērtību;

66.5. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): izslēgšana no uzskaites (–)" norāda krājumu izlietošanu, norakstīšanu un maiņu. Datus norāda kā negatīvu skaitli;

66.6. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)" norāda nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, kas pārgrāmatoti uz vai no krājumiem;

66.7. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): bez atlīdzības" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) krājumus;

66.8. ailē "Sākotnējā vērtība/pārvietošana (+,–) starp 2100 līmeņa kontiem" norāda krājumu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu starp 2100 līmeņa kontiem: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli);

66.9. ailē "Sākotnējā vērtība/avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)" norāda krājumu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

66.10. ailē "Vērtības samazinājums: aprēķināts pārskata periodā (+)" norāda aprēķināto vērtības samazinājumu pārskata periodā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

66.11. ailē "Vērtības samazinājums: izslēgšana no uzskaites (–)" norāda vērtības samazinājuma izslēgšanu no uzskaites, ja no uzskaites izslēdz krājumus (arī iztrūkumu gadījumos), kam bija noteikts vērtības samazinājums. Krājumu, kuriem iepriekš noteikts vērtības samazinājums, sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): izslēgšana no uzskaites (–)";

66.12. ailē "Vērtības samazinājums: uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)" norāda vērtības samazinājuma izslēgšanu no uzskaites, ja krājumu pārvieto uz vai no nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem. Krājumu, kuriem iepriekš noteikts vērtības samazinājums, sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)";

66.13. ailē "Vērtības samazinājums: bez atlīdzības: saņemts (+)/nodots (–)" norāda starp budžeta iestādēm bez atlīdzības saņemto vai nodoto krājumu (kuriem iepriekš noteikts vērtības samazinājums) vērtības samazinājumu.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

67. Veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" (9.pielikums):

67.1. atbilstoši veidlapai sagatavo pārskatus par:

67.1.1. līdzdalību asociēto kapitālsabiedrību kapitālā;

67.1.2. līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā;

67.1.3. pārējiem finanšu ieguldījumiem (biržās kotētas vai nekotētas kapitālsabiedrības) kapitālsabiedrību kapitālā;

67.2. ailē "Konta Nr." norāda grāmatvedības uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

67.3. ailē "Uzskaites metode" norāda uzskaites metodi, ar kuru saskaņā uzskaita līdzdalību radniecīgo vai asociēto kapitālsabiedrību kapitālā. Uzskaites metodi norāda atbilstoši šādiem apzīmējumiem: PK – pašu kapitāla metode, IZM – izmaksu metode;

67.4. ailē "Kapitālsabiedrības nosaukums" norāda Uzņēmumu reģistrā reģistrēto kapitālsabiedrības nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu;

67.5. ailē "Reģistrācijas Nr." norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

67.6. ailē "Finansēšanas klasifikācijas kods" norāda finansēšanas klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā, detalizējot kodu līdz piektajai zīmei;

67.7. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda kapitālsabiedrības piederību institucionālajam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās;

67.8. ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās (1. līdz 9.ailes summa)" norāda līdzdalības bilances (uzskaites) vērtību;

67.9. ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

67.10. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē – sākotnējo atzīšanu (+), kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, neveicot ieguldījumus un saņemot jaunas līdzdalības daļas (+), un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–);

67.11. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību;

67.12. ailē "Pārvietošana (+,–) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem" norāda:

67.12.1. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

67.12.2. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp dažādiem kontu līmeņiem (asociētie, radniecīgie un pārējie ieguldījumi). Datu kopsumma starp veidlapas Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" un veidlapas Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" norādīto aili vienmēr ir nulle;

67.13. ailē "Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (+,–)" norāda:

67.13.1. kapitāla daļu vērtības samazinājumu;

67.13.2. pārvērtēšanas rezultātu, ja lieto pašu kapitāla metodi un palielina vai samazina līdzdalības daļu vērtību, kuru attiecina uz ieņēmumiem vai izdevumiem;

67.13.3. kapitāla daļu vērtības palielinājumu vai samazinājumu uzskaites metodes maiņas rezultātā;

67.13.4. aprēķināto vērtības samazinājumu pārskata periodā vai tā samazinājumu;

67.14. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norāda:

67.14.1. nefinanšu aktīvu ieguldījumu patieso vērtību kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai šāda ieguldījuma samazinājumu kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā;

67.14.2. izmaiņas, kas notikušas kapitālsabiedrības pašu kapitālā, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

67.14.3. finanšu aktīva ņemšanu uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums;

67.14.4. izmaksātās dividendes;

67.15. pārskatam pievieno paskaidrojumu par ailē "Citas izmaiņas (+,–)'' norādītās informācijas aprakstu un ekonomisko būtību;

67.16. ailēs "Līdzdalība (%) perioda sākumā" un "Līdzdalība (%) perioda beigās" norāda līdzdalības apmēru procentos, datus norādot ar trīs zīmēm aiz komata;

67.17. ailēs "Kapitālsabiedrības dati" norāda kapitālsabiedrības pašu kapitālu perioda sākumā (atbilst budžeta iestādes iepriekšējā gada pārskatā norādītajiem datiem perioda beigās) un beigās (no kapitālsabiedrības bilances):

67.17.1. datus norāda, izmantojot kapitālsabiedrības pārskata gada pārskatu un, ja norādītais gads nav pārskata gads, pārskatam pievieno paskaidrojumu par norādītās informācijas pamatotību un to, kāpēc veikta šāda izvēle;

67.17.2. sniedz detalizētu informāciju par to, kura gada pārskats izmantots, norādot datus ailē "Kapitālsabiedrības dati: pašu kapitāls perioda beigās" un gada skaitli ailē "Kapitālsabiedrības dati: izmantotais gada pārskats: gads", un informāciju par to, vai kapitālsabiedrības pārskats ir vai nav auditēts, vai nav jāauditē;

67.18. ja līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā uzskaitei piemēro pašu kapitāla metodi, uzskaites vērtība pārskata perioda sākumā (beigās) atbilst pārskatā norādīto kapitālsabiedrības pašu kapitāla datu pārskata perioda sākumā (beigās) un līdzdalības (%) datu perioda sākumā (beigās) reizinājumam, izņemot gadījumus, ja līdzdalības vērtību koriģē par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laikposmā starp kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs. Pārskatam pievieno paskaidrojumu par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laikposmā starp pēdējo pieejamo kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs, norādot darījuma detalizētu aprakstu un tā apjomu;

67.19. ja ailēs "Līdzdalība (%) perioda beigās" un "Pārskata perioda beigās (1. līdz 9. ailes summa)" ir nulle, tad nenorāda datus ailēs "Kapitālsabiedrības dati: izmantotais gada pārskats: gads", "Kapitālsabiedrības dati: izmantotais gada pārskats: auditēts, neauditēts, nav jāauditē" un "Kapitālsabiedrības dati: pašu kapitāls perioda beigās".

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

68. Veidlapa Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" (10.pielikums):

68.1. norāda pārējos finanšu ieguldījumus (izņemot ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālā, aizdevumus un finanšu ieguldījumus vērtspapīros);

68.2. norāda uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1351, 1354, 1359, 2551, 2554 un 2559 konta numuram;

68.3. ailē "Darījuma partnera nosaukums" norāda darījuma partnera nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu. Ja darījuma partneris ir fiziska persona, norāda "Fiziska persona";

68.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera piederību institucionālajam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās;

68.5. ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9.)" norāda finanšu ieguldījuma bilances vērtību;

68.6. ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

68.7. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–);

68.8. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību;

68.9. ailē "Pārvietošana starp kontu līmeņiem (+,–)" norāda:

68.9.1. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

68.9.2. pārvietošanu uz citu kontu līmeni. Finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju, uz kādu kontu līmeni vai no kāda kontu līmeņa pārvietots finanšu ieguldījums;

68.10. ailē "Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (+,–)" norāda finanšu ieguldījuma pārvērtēšanas rezultātu vai vērtības samazinājumu un tā samazinājumu.

69. Veidlapa Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" (11.pielikums):

69.1. norāda finanšu ieguldījumus vērtspapīros atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1340 un 2540 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

69.2. ailē "Konta Nr." norāda konta numuru četrās zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam;

69.3. ailē "Posteņa nosaukums" norāda vērtspapīra veidu – parāda vērtspapīri, tai skaitā ar fiksētu ienākumu (vekseļi, valsts parādzīmes), komerciālie vērtspapīri, noguldījuma sertifikāti, obligācijas, hipotekārās ķīlu zīmes, akcijas vai pajas, kurām ir fiksēts ienākums;

69.4. ailē "Emitents" norāda vērtspapīra emitenta pilnu nosaukumu;

69.5. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās;

69.6. ailē "Skaits (gab.)" norāda vērtspapīru skaitu;

69.7. ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda vērtspapīru kopējo nominālvērtību;

69.8. ailē "Emisijas datums (dd.mm.gggg.)" norāda vērtspapīra emisijas dienu, mēnesi un gadu (dd.mm.gggg.);

69.9. ailē "Dzēšanas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda vērtspapīra dzēšanas dienu, mēnesi un gadu (dd.mm.gggg.);

69.10. ailē "Termiņš pēc emisijas datuma" norāda termiņu atbilstoši norādītajam – īstermiņa (līdz vienam gadam), vidēja termiņa (viens līdz pieci gadi) vai ilgtermiņa (pieci gadi un vairāk);

69.11. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda iegādātā vērtspapīra valūtas apzīmējumu;

69.12. ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

69.13. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–);

69.14. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto finanšu ieguldījumu;

69.15. ailē "Pārvietošana (+,–) starp 1340 un/vai 2540 līmeņa kontiem" norāda finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

69.16. ailē "Pārvērtēšana (+)/vērtības samazinājums (+,–)" norāda finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu, vērtības samazinājumu un tā samazinājumu, palielinājumu norādot kā pozitīvu skaitli, bet samazinājumu – kā negatīvu skaitli.

70. Veidlapa Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" (12.pielikums):

70.1. norāda aizdevumus, nodalot aizdevumu ilgtermiņa daļas, ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļas un īstermiņa aizdevumus un norādot grāmatvedības uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1330 un 2530 kontu grupas līmenim;

70.2. ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norāda pilnu aizdevuma saņēmēja nosaukumu. Ja aizdevumi izsniegti fiziskām personām, tos var apvienot grupās atbilstoši aizdevuma mērķim, ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norādot "Fiziskas personas";

70.3. ailē "Aizdevuma mērķis" norāda aizdevuma izlietojuma mērķi;

70.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās;

70.5. ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizdevuma līgums;

70.6. ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda aizdevuma pēdējo atmaksas datumu (dd.mm.gggg.);

70.7. ailē "Aizdevuma līguma summa" norāda aizdevuma līgumā minēto līguma summu euro;

70.8. datus pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda šādi:

70.8.1. ailē "bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību gada sākumā vai beigās;

70.8.2. ailē "izveidotie uzkrājumi" norāda pārskata perioda sākumā vai beigās izveidotos uzkrājumus nedrošajiem (šaubīgajiem) aizdevumiem;

70.8.3. ailē "neto" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus, un tā ir vienāda ar bilancē norādītajiem datiem;

70.9. ailē "Darījumi (+,–)" norāda aizdevuma izsniegšanu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai aizdevuma atmaksu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

70.10. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu aizdevumu ņemšanu uzskaitē (+) un aizdevuma dzēšanu bez naudas darījuma, norakstot no uzskaites (–);

70.11. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības saņemto vai nodoto aizdevumu;

70.12. ailē "Pārvietošana starp kontu līmeņiem (+,–)" norāda:

70.12.1. aizdevumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontu līmeņiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

70.12.2. pārvietošanu uz citu kontu līmeni. Finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju, uz kādu kontu līmeni vai no kāda kontu līmeņa pārvietots aizdevums;

70.13. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā norāda nedrošiem (šaubīgiem) aizdevumiem izveidoto uzkrājumu apjoma pamatojumu un piemērotās aprēķinu metodes aprakstu.

71. Veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" (13.pielikums):

71.1. norāda nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus atbilstoši:

71.1.1. normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1180, 1280, 1380, 1390, 2180, 2400 un 2570 kontu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

71.1.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

71.1.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

71.1.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus;

71.2. ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās" norāda šādus datus:

71.2.1. ailē "bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību gada sākumā vai beigās;

71.2.2. ailē "izveidotie uzkrājumi" norāda pārskata perioda sākumā vai beigās izveidotos uzkrājumus nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa maksājumiem;

71.2.3. ailē "neto" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus, un tā ir vienāda ar bilancē norādītajiem datiem;

71.3. pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par:

71.3.1. avansa maksājumu objektu (mērķi) un bruto vērtību gada beigās:

71.3.1.1. avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) līdz 1400 euro sniedz informāciju kopējā summā, kā objektu (mērķi) norādot "Avansa maksājumi līdz (apjoms un valūtas vienības apzīmējums)";

71.3.1.2. avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) virs 1400 euro sniedz informāciju par katru objektu (mērķi) (piemēram, avansa maksājums par siltumenerģiju vai avansa maksājums par komunālajiem pakalpojumiem) atbilstoši ekonomiskajai būtībai un tā apmēru;

71.3.2. pārējos nākamo periodu izdevumos uzskaitītajiem darījumiem un to vērtību:

71.3.2.1. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem līdz 1400 euro sniedz informāciju kopējā summā, kā darījuma veidu norādot "Nākamo periodu izdevumi līdz (apjoms un valūtas vienības apzīmējums)";

71.3.2.2. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem virs 1400 euro sniedz informāciju par katru darījumu (mērķi) (piemēram, nākamā perioda izdevumi par nomas, komunālajiem maksājumiem, par projektu izstrādes pakalpojumiem) atbilstoši ekonomiskajai būtībai un tā apmēru;

71.3.3. izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās.

72. Veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par prasībām" (14.pielikums):

72.1. norāda prasību atlikumus neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošām prasībām atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1400 un 2300 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

72.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

72.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

72.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus;

72.3. ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās" norāda datus par:

72.3.1. ailē "bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību gada sākumā vai beigās;

72.3.2. ailē "izveidotie uzkrājumi" norāda pārskata perioda sākumā vai beigās izveidotos uzkrājumus nedrošajām (šaubīgajām) prasībām;

72.3.3. ailē "neto" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus, un tā ir vienāda ar bilancē norādītajiem datiem;

72.4. nekustamā īpašuma nodokli administrējošā iestāde pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par:

72.4.1. nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem (līdz vienam gadam, viens līdz divi gadi, trīs līdz pieci gadi, vairāk nekā pieci gadi);

72.4.2. piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā (atvieglojuma veids, norādot konkrēto atvieglojuma aprakstu, apmēru un summu);

72.5. pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par izveidotajiem uzkrājumiem nedrošām (šaubīgām) prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās.

73. Veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par saistībām" (15.pielikums):

73.1. norāda saistību atlikumus atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

73.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

73.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

73.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus;

73.3. pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par:

73.3.1. citu nākamo periodu ieņēmumu posteņos uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru;

73.3.2. ilgtermiņa uzkrāto saistību darījumiem un to apmēru.

74. Veidlapa Nr.9-1 "Pārskats par aizņēmumiem" (16.pielikums):

74.1. norāda informāciju par aizņēmumiem (tai skaitā finanšu nomu, līzingu) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5110 (izņemot 5114) un 5200 (izņemot 5214), 5191 un 5814 kontu grupas līmeņos uzskaitītajiem finansēšanas avotiem;

74.2. ailē "Kods" klasificē aizņēmumu atbilstoši šādiem kodiem: 01 – finanšu stabilizācijas aizņēmums, 02 – finanšu noma (līzings), 03 – aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 04 – aizņēmums dažādiem mērķiem (kodu piemēro, klasificējot aizņēmumu, kuram aizņēmuma līgums noslēgts gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, gan citu mērķu īstenošanai un kuru nav iespējams klasificēt kodos 03 vai 09), 09 – pārējie aizņēmumi;

74.3. ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, šajā ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

74.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālās vienības piederību institucionālajam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās;

74.5. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi. Ja finansēšanas avots ir finanšu noma (līzings), ailē "Mērķis" norāda "Finanšu noma (līzings)";

74.6. ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

74.7. ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda aizņēmuma līgumā norādīto datumu (dd.mm.gggg.), līdz kuram aizdevējam atmaksās attiecīgo aizņēmumu;

74.8. ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu. Ja pārskata periodā likme ir mainīta, norāda likmi, kas ir spēkā perioda pēdējā dienā;

74.9. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā izsniegts aizņēmums;

74.10. ailē "Aizņēmuma līguma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma (līguma) summu euro;

74.11. ailēs "Kopā" norāda kopējās aizņēmuma izmaiņas no līguma spēkā stāšanās dienas līdz pārskata perioda beigām;

74.12. ailēs "Pārskata periodā" norāda aizņēmuma izmaiņas pārskata periodā – gada laikā;

74.13. ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)" norāda darījumus, kas notikuši bez naudas līdzekļu lietošanas:

74.13.1. finanšu nomas (līzinga) saņemšana;

74.13.2. reinvestīcijas;

74.13.3. aizņēmuma pamatsummas palielinājums, ja saskaņā ar līgumu neizmaksā naudu, bet apmaksā rēķinus;

74.13.4. aizņēmuma pamatsummas samazinājums, ja saskaņā ar līgumu atmaksu veic cita iestāde;

74.14. pārskata paskaidrojumos sniedz detalizētu informāciju par ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–) pārskata periodā" norādītajiem datiem, norādot darījuma aprakstu un apmēru.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

75. Veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par galvojumiem" (17.pielikums):

75.1. norāda informāciju par galvojumiem:

75.1.1. kuri iekļauti zembilances postenī;

75.1.2. kurus atmaksā galvotājs;

75.2. galvojumus var grupēt vienlaikus atbilstoši aizdevējam, mērķim, aizņēmējam un valūtai;

75.3. ailē "Uzskaites konts" norāda:

75.3.1. zembilances postenī iekļautajiem galvojumiem – kodu 9560;

75.3.2. galvojumiem, kurus atmaksā galvotājs un kuri iekļauti saistību sastāvā, – kontu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5114 un 5214 kontu līmenim;

75.4. ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredītiestādes) nosaukumu;

75.5. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās;

75.6. ailē "Mērķis" norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

75.7. ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosaukumu. Ja galvojuma saņēmējs ir fiziska persona, norāda "Fiziska persona";

75.8. ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu (dd.mm.gggg.). Grupējot norāda pirmā noslēgtā līguma datumu;

75.9. ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu (dd.mm.gggg.). Grupējot norāda pēdējo atmaksas termiņu, kas ir grupas līgumiem;

75.10. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā sniegts galvojums;

75.11. ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apmēra saskaņā ar galvojuma līgumu. Grupējot norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apmēra;

75.12. ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda kopējo aizņēmuma apmēru saskaņā ar līgumu. Grupējot norāda grupas kopējo aizņēmuma apmēru;

75.13. ailēs "kopā" norāda kopējās galvotā aizņēmuma izmaiņas no līguma parakstīšanas dienas līdz pārskata perioda beigām;

75.14. ailēs "pārskata periodā" norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas pārskata periodā;

75.15. ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–) pārskata periodā" norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas, kas notikušas bez naudas līdzekļu lietošanas, tai skaitā atlikumu precizēšanu un kredīta dzēšanu.

76. Veidlapa Nr.9-3 "Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem" (18.pielikums):

76.1. norāda informāciju par nākotnes maksājumiem un saistībām atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 9510, 9520, 9530, 9540 un 9590 kodu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz kodu numuram, un sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

76.1.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

76.1.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus;

76.2. norāda datus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un citiem tiesiskajiem instrumentiem – kopējo darījuma summu un tās sadalījumu pa termiņiem: maksājama n+1 (nākamajā gadā pēc bilances datuma), n+2 (aiznākamajā gadā pēc bilances datuma) utt. gadā;

76.3. kodu 9510, 9520, 9540 un 9590 dati atbilst veidlapā Nr.1 "Bilance" atbilstoša nosaukuma rindā pārskata perioda beigās norādītajiem datiem;

76.4. kodā 9530 norāda nākotnes saistību un maksājumu summu par preču un pakalpojumu iegādi. Dati neatbilst veidlapā Nr.1 "Bilance" atbilstoša nosaukuma rindā pārskata perioda beigās norādītajiem datiem.

77. Veidlapa Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (19.pielikums):

77.1. pārskatu sagatavo šādiem budžeta veidiem:

77.1.1. pamatbudžets;

77.1.2. speciālais budžets;

77.1.3. ziedojumi un dāvinājumi;

77.1.4. citu budžetu līdzekļi;

77.2. valsts budžeta iestādes sagatavo šādus pārskatus:

77.2.1. pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde – par iestādi kopā un par katru programmu (apakšprogrammu) saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam (ja likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam nav noteikta programma (apakšprogramma), kura bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam saimnieciskajam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas (apakšprogrammas) izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši likumam par valsts budžetu iepriekšējam saimnieciskajam gadam). Ieņēmumus un izdevumus norāda sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām, finansēšanu norāda pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.2.2. ziedojumu un dāvinājumu izpilde:

77.2.2.1. norāda ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.2.2.2. norāda izdevumu sadaļu – katrai funkcijai un apakšfunkcijai, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.3. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo pārskatus par pamatdarbības izpildi un par ziedojumu un dāvinājumu izpildi un aizpilda:

77.3.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.3.2. izdevumu sadaļu – katrai funkcijai un apakšfunkcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.4. pašvaldības sagatavo pārskatus par pamatbudžeta izpildi, par speciālā budžeta izpildi un par ziedojumu un dāvinājumu izpildi un aizpilda:

77.4.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā pašvaldībai pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.4.2. izdevumu sadaļu – katrai funkcijai un apakšfunkcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.5. valsts budžeta iestādes:

77.5.1. rindā "Programma" norāda programmas nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam nosaukumam. Sadaļā "Kodi" norāda atbilstošo programmas kodu;

77.5.2. rindā "Apakšprogramma" norāda apakšprogrammas nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam nosaukumam. Sadaļā "Kodi" norāda atbilstošo apakšprogrammas kodu;

77.6. rindā "Budžeta veids" norāda atbilstošo budžeta veidu: pamatbudžets, speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi, citi budžeti. Sadaļā "Kodi" norāda atbilstošo budžeta veida kodu: 1 – pamatbudžets, 2 – speciālais budžets, 3 – ziedojumi un dāvinājumi, 4 – citu budžetu līdzekļi;

77.7. rindā "Funkcionālā kategorija" norāda funkcionālo kategoriju un klasifikācijas koda pilnu nosaukumu:

77.7.1. sadaļā "Kodi" norāda funkcionālās kategorijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta jomā;

77.7.2. pašvaldības, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes funkcionālās kategorijas kodu norāda sadaļā "II. Izdevumi kopā" un nenorāda pie veidlapas vispārējās sadaļas;

77.8. ailē "Likums/plāns gadam" norāda:

77.8.1. valsts budžeta iestādes – likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteikto rādītāju apmēru. Datus neaizpilda pārskatā par citu budžetu izpildi;

77.8.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes – plānotos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas rādītājus;

77.8.3. valsts budžeta iestādes pārskatā par ziedojumu un dāvinājumu izpildi – plānotos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas rādītājus atbilstoši apstiprinātajām tāmēm;

77.8.4. pašvaldības – saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības budžetā apstiprinātos rādītājus. Datus neaizpilda pārskatā par citu budžetu izpildi;

77.9. ailē "likumā/plānā apstiprināts" norāda sākotnēji saimnieciskajam gadam apstiprināto budžetu vai plānu;

77.10. ailē "plāns ar izmaiņām" norāda gada beigās aktuālo (precizēto) plānu:

77.10.1. valsts budžeta iestādes iekļauj grozījumus, kas veikti saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, finanšu ministra rīkojumiem un likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam;

77.10.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un valsts budžeta iestādes pārskatā par ziedojumu un dāvinājumu izpildi norāda gada beigās precizētos plānotos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas rādītājus;

77.10.3. pašvaldības norāda gada beigās precizēto plānu;

77.11. ailē "Plāns tāmē gadam" valsts budžeta iestādes norāda apstiprinātās tāmes datus pārskata gadam. Ailes "Budžeta izpilde/pārskata periodā" sadaļas "II. Izdevumi kopā" dati ir vienādi ar vai mazāki par ailē "Plāns tāmē gadam" norādītajiem datiem. Pašvaldības, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un valsts budžeta iestādes pārskatā par ziedojumu un dāvinājumu izpildi šo aili neaizpilda;

77.12. ailē "Budžeta izpilde" norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa atbilstoši ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām un finansēšanas klasifikācijām atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā;

77.13. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajiem ieņēmumu un izdevumu atzīšanas pamatprincipiem un ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā. Ailē norāda sestās, septītās un astotās kontu grupas ieņēmumus un izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam;

77.14. budžeta izpildi par pārskata periodu norāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā, izņemot:

77.14.1. nodokļus un nodevas norāda ailē "pavisam (8. + 12. + 13. + 14.)", neklasificējot pa institucionālajiem sektoriem;

77.14.2. rindu "III. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (–) (I – II)" neaizpilda no 5.ailes līdz 14.ailei;

77.15. sadaļas "IV. Finansēšana" dati ir vienādi ar pretēju zīmi sadaļas "Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (–) (I – II)" datiem;

77.16. valsts budžeta iestādes un pašvaldības, sagatavojot pārskatu par citu budžetu izpildi:

77.16.1. norāda ieņēmumus un izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un finansēšanu pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

77.16.2. pārskatam pievieno paskaidrojumu par citu budžetu izpildē norādīto:

77.16.2.1. grupējot citu budžetu līdzekļus, norāda ar Ministru kabineta rīkojumu piešķirtos privatizācijas līdzekļus (kods – PRIV) un pārējos citu budžetu līdzekļus (kods – PARE);

77.16.2.2. norādot mērķi katram citu budžetu veidam, kura īstenošanai saņemti līdzekļi;

77.16.2.3. katram Ministru kabineta rīkojumam norāda izdošanas datumu, numuru un piešķirto līdzekļu apjomu, izdevumu klasifikāciju atbilstoši valdības funkcijas kategorijai, atlikumu pārskata gada sākumā, pārskata periodā saņemtos naudas līdzekļus, pārskata periodā izlietotos naudas līdzekļus, atlikumu pārskata gada beigās;

77.16.2.4. pārējiem citu budžetu līdzekļiem norāda mērķi, izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajai kategorijai, atlikumu pārskata gada sākumā, pārskata periodā saņemtos naudas līdzekļus, pārskata periodā izlietotos naudas līdzekļus un atlikumu pārskata gada beigās;

77.17. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (piemēram, konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, kasācijas sūdzību drošības nauda, pansionātos dzīvojošiem izmaksājamās pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda), citu budžetu izpildes pārskatā nenorāda;

77.18. valsts budžeta iestādes:

77.18.1. datus par n–1 gada (kur n ir pārskata periods) valsts budžeta programmas (apakšprogrammas), kas nav iekļauta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, izpildi pēc uzkrāšanas principa norāda programmā (apakšprogrammā), no kuras finansē iestādes pamatdarbību pārskata gadā;

77.18.2. naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā (pārskatam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu par skaidras naudas iemaksu iestādes kontā nākamajā saimnieciskajā gadā) norāda:

77.18.2.1. sadaļas "I. Ieņēmumi kopā" 3.grupas "Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi" atbilstošajā 21.3.9.9., 21.4.9.9. vai 23.5.1.0.apakškodā;

77.18.2.2. sadaļā "IV. Finansēšana" klasifikācijas kodā F21010010 "Naudas līdzekļu palielinājums" ar mīnusa (–) zīmi;

77.18.3. pārskata perioda ieņēmumus 21.3.9.9. vai 21.4.9.9., vai 23.5.1.0.apakškodā samazina par iepriekšējā pārskata periodā norādīto skaidras naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā atbilstošajos kodos;

77.18.4. ja pārskata 21.3.9.9., 21.4.9.9. vai 23.5.1.0.apakškoda dati ir palielināti par naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā, tad dati neatbilst Valsts kases kopsavilkuma pārskata datiem šajos apakškodos;

77.18.5. naudas līdzekļu atlikumu, kuru Valsts kases norēķinu kontā palielina vai samazina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX (iestāžu likvidēšanas, reorganizēšanas, programmas vai apakšprogrammas atlikumu pārcelšanas uz citu ministriju, centrālo iestādi vai pašvaldību, kā arī neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atlikumus, kurus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos), norāda:

77.18.5.1. sadaļas "I. Ieņēmumi kopā" 5.grupas "Transferti" 18.1.3.9. vai 19.5.5.0.apakškodā;

77.18.5.2. sadaļas "II. Izdevumi kopā" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" 7139 vai 7460 apakškodā;

77.18.6. ja pārskata 18.1.3.9., 19.5.5.0., 7139 vai 7460 apakškoda dati ir palielināti par naudas līdzekļu atlikumu, kuru Valsts kases norēķinu kontā palielina vai samazina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, tad dati neatbilst Valsts kases kopsavilkuma pārskata datiem šajos apakškodos;

77.18.7. līdzekļus, kuri uz laiku atrodas deponēto līdzekļu kontos, kas veidojušies no valsts pamatbudžeta programmām vai apakšprogrammām, kurās iepriekšējā gada beigās bija saglabājies naudas līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (tai skaitā transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem), norāda pārskata rindās "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā" un "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās". Pārskatā norādītie dati rindās "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā" un "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās" neatbilst Valsts kases kopsavilkuma pārskata attiecīgajiem datiem;

77.18.8. pārskatā norāda informāciju par naudas līdzekļu atlikumu pārskata perioda sākumā (kods AS) un pārskata perioda beigās (kods AB) un slēgtajiem budžeta asignējumiem (kods SBA):

77.18.8.1. no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (kods NL MP);

77.18.8.2. no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem un noguldījumiem (kods NL AFP);

77.18.8.3. no naudas līdzekļiem akcijām un citas līdzdalības komersantu pašu kapitālā (kods NL AKP);

77.18.8.4. no naudas līdzekļiem aizdevumiem (kods NL AIZD);

77.18.9. pārskatā norāda informāciju par slēgtajiem budžeta asignējumiem (kods SBA) – pārskata gadā neizlietotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (informāciju salīdzina ar Valsts kases kopsavilkuma pārskatā norādītajiem kopējiem slēgtajiem budžeta asignējumiem), tai skaitā:

77.18.9.1. no Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtajiem asignējumiem (kods SBA1);

77.18.9.2. no pārējiem vispārējā kārtībā piešķirtajiem asignējumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai (kods SBA2);

77.18.10. 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) un 64. resora "Dotācija pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) datus par darījumiem pēc uzkrāšanas principa norāda pie ministrijas un citas centrālās valsts iestādes pamatdarbības izpildes programmas (apakšprogrammas).

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

78. Veidlapa Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" (20.pielikums):

78.1. norāda dažādus ieņēmumus un izdevumus:

78.1.1. atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 8000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

78.1.2. sadalījumā pa budžeta veidiem;

78.1.3. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un no budžeta nefinansētas iestādes pamatdarbības datus norāda ailē "atvasināto personu pamatdarbības budžets;

78.2. pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par kontu 8599 un 8699 līmenī uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

79. Veidlapa Nr.N_1 "Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem" (21.pielikums):

79.1. norāda informāciju atbilstoši pārskata gada 31.decembrī spēkā esošajiem nomas līgumiem, par iestādes operatīvajā nomā ņemtajiem aktīviem, norādot aktīvu grupu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam (četrās zīmēs), uz kuru attiecināms nomātais aktīvs, un institucionālā sektora klasifikācijas kodu un nosaukumu, no kura aktīvs saņemts operatīvajā nomā;

79.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

79.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

79.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus;

79.3. ailē "Nomas objekta īss apraksts" sniedz informāciju par:

79.3.1. aktīviem, kuri saņemti nomā, grupējot tos pēc ekonomiskās būtības (piemēram, telpas, kopētāji, automašīnas), un to skaitu;

79.3.2. mērķi, kādam aktīvi ir ņemti operatīvajā nomā;

79.3.3. nomas devēja nosaukumu;

79.4. ailē "Nomas objekta īss apraksts" informāciju norāda pie zemākā kontu līmeņa. Kopsavilkuma un konsolidētajā pārskatā nomas objektu aprakstu nesniedz;

79.5. ailēs "Nomas maksājumu sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma)" norāda datus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par operatīvās nomas maksājumiem (pamatsumma un procenti) kopā un sadalījumā pa termiņiem: maksājama n+1 (nākamajā gadā pēc bilances datuma), n+2 (aiznākamajā gadā pēc bilances datuma) utt. gadā. Operatīvās nomas maksājumus norāda atbilstoši līgumam vai pēc iepriekšējā perioda pieredzes, veicot aprēķinus, ja nomas maksa ir atkarīga no patērētajiem resursiem (piemēram, izgatavoto kopiju skaits) vai cita mainīga rādītāja. Dati neatbilst veidlapas Nr.1 "Bilance" rindā "9550 Nākotnes nomas maksājumi" norādītajiem datiem.

80. Veidlapa Nr.N_2 "Informācija par iznomātajiem aktīviem" (22.pielikums):

80.1. norāda informāciju atbilstoši pārskata gada 31.decembrī spēkā esošajiem nomas līgumiem, par iestādes aktīvu (izņemot turējumā nodotos aktīvus) iznomāšanu (īri), norādot aktīvu grupu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam (četrās zīmēs), kurā uzskaitīts aktīvs, un institucionālā sektora klasifikācijas kodu un nosaukumu, kuram aktīvs nodots nomā;

80.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

80.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

80.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus;

80.3. ailē "Iznomātā (izīrētā) objekta īss apraksts" sniedz informāciju par:

80.3.1. aktīviem, kuri nodoti nomā (īrē), grupējot tos pēc ekonomiskās būtības (piemēram, telpas, zeme), un to skaitu;

80.3.2. mērķi, kādam nodots aktīvs nomā (piemēram, lauksaimniecības zeme iedzīvotāju piemājas dārziņiem);

80.4. ailē "Iznomātā (izīrētā) objekta īss apraksts" informāciju norāda pie zemākā kontu līmeņa. Kopsavilkuma un konsolidētajā pārskatā nomas objektu aprakstu nesniedz;

80.5. ailēs "Saņemamās nomas maksas sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma)" norāda informāciju atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par saņemamiem nomas maksājumiem (pamatsumma un procenti) kopā un sadalījumā pa termiņiem: maksājama n+1 (nākamajā gadā pēc bilances datuma), n+2 (aiznākamajā gadā pēc bilances datuma) utt. gadā par nomā nodotajiem aktīviem. Nomas maksājumus norāda atbilstoši līgumam vai pēc iepriekšējā perioda pieredzes, veicot aprēķinus, ja nomas maksa ir atkarīga no patērētajiem resursiem (piemēram, izgatavoto kopiju skaits) vai cita mainīga rādītāja (piemēram, kadastrālā vērtība).

81. Veidlapa Nr.N_F "Informācija par finanšu līzingu" (23.pielikums) – sniedz informāciju atbilstoši pārskata gada 31.decembrī spēkā esošajiem nomas līgumiem par finanšu līzingu, norādot aktīvu grupu un tās nosaukumu, kurā uzskaitīts finanšu līzinga objekts;

81.1. ailē "Nomas objekta īss apraksts" norāda:

81.1.1. katra līzinga objekta aprakstu;

81.1.2. mērķi, kādam aktīvs ir ņemts finanšu nomā;

81.1.3. finanšu nomas devēja nosaukumu;

81.2. ailē "Nomas objekta īss apraksts" informāciju norāda pie zemākā kontu līmeņa. Kopsavilkuma un konsolidētajā pārskatā nomas objektu aprakstu nesniedz;

81.3. ailēs "Finanšu līzinga maksājumu sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma) (kur n ir pārskata gads)" atbilstoši noslēgtajiem līgumiem norāda finanšu līzinga kopējo pamatsummu un tās sadalījumu pa termiņiem: maksājama n+1 (nākamajā gadā pēc bilances datuma), n+2 (aiznākamajā gadā pēc bilances datuma) utt. gadā.

82. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts:

82.1. sniedz informāciju par gada pārskata sagatavošanā izmantotajām finanšu pārskata posteņu novērtēšanas metodēm un grāmatvedības uzskaites principiem;

82.2. iestāde maina izstrādātos grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, ja to nosaka ārējie normatīvie akti vai ja grāmatvedības uzskaites pamatprincipu maiņa ļauj sagatavot finanšu pārskatu, kas sniedz ticamu un pilnīgu informāciju par to, kā darījumi un fakti ietekmē iestādes finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu;

82.3. iestādes (konsolidētajam) gada pārskatam pievieno grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu par tām sadaļām, kas attiecas uz tās darījumu uzskaiti.

83. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā ir šādas sadaļas:

83.1. finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes. Pamatnostādnēs norāda šādu informāciju:

83.1.1. normatīvie akti, atbilstoši kuriem sagatavots pārskats;

83.1.2. periods, kuru aptver pārskats;

83.1.3. pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība;

83.1.4. izmaiņas grāmatvedības principos: norāda veiktās izmaiņas grāmatvedības principos, iekļaujot detalizētu izmaiņu aprakstu, norādot būtību, iemeslu un piemērošanas sākuma datumu;

83.1.5. darījumu uzskaitē un posteņu novērtēšanā piemērotais būtiskuma līmenis;

83.1.5.1 finanšu pārskatu skaidrojuma sagatavošanā piemērotais būtiskuma līmenis;

83.1.6. aplēšu piemērošana;

83.1.7. izmaiņas aplēsēs;

83.1.8. konsolidācijas principi (apraksta, kādus darījumus starp padotībā esošajām iestādēm izslēdz, veidojot konsolidēto finanšu pārskatu);

83.1.9. ārvalstu valūtu pārvērtēšana;

83.2. nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums. Kopsavilkumā sniedz aprakstu par uzskaites, nolietojuma aprēķina, vērtības samazinājuma vai citiem grāmatvedības uzskaites principiem attiecībā uz šādām sadaļām:

83.2.1. nemateriālie ieguldījumi, tai skaitā amortizācijas, vērtības samazinājuma un uzkrājumu nedrošiem avansiem aprēķināšanas principi un metodes;

83.2.2. pamatlīdzekļi, tai skaitā nolietojuma, vērtības samazinājuma un uzkrājumu nedrošiem avansiem aprēķināšanas principi un metodes;

83.2.3. līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā, tai skaitā vērtības samazinājuma aprēķināšanas metodes;

83.2.4. pārējie finanšu aktīvi, tai skaitā aizdevumi;

83.2.5. pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi;

83.2.6. krājumi, tai skaitā novērtēšanas metodes;

83.2.7. prasības, tai skaitā uzkrājumu nedrošām prasībām izveidošanas pamatprincipi un aprēķina metodes;

83.2.8. nākamo periodu izdevumi;

83.2.9. nauda un naudas ekvivalenti;

83.2.10. uzkrājumi saistībām, to aprēķināšanas metodes un principi;

83.2.11. uzkrātās saistības, to aprēķināšanas metodes un principi;

83.2.12. aizņēmumi;

83.2.13. finanšu noma (līzings);

83.2.14. nākamo periodu ieņēmumi;

83.2.15. ieņēmumu atzīšana, tai skaitā nodokļu ieņēmumi, dotācijas, transferti, pakalpojumu sniegšana, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi;

83.2.16. izdevumu atzīšana, tai skaitā transferti;

83.2.17. rezervju palielināšana vai samazināšana, ja tas nav paskaidrots citos grāmatvedības uzskaites principos;

83.2.18. iespējamie aktīvi un iespējamās saistības;

83.2.19. kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē (izvērtējums);

83.2.20. notikumi pēc bilances datuma.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

VII. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana

84. Gada pārskata sagatavošanas laikā salīdzina darījuma partneru kontu atlikumus un darījumus (naudas un bezatlīdzības) uz pārskata perioda pēdējo datumu.

85. Šī nodaļa attiecas uz salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora struktūru (izņemot šo struktūru kontrolētus un finansētus komersantus, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, kuru sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde, kā arī Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes) darījuma partneriem.

86. Šī nodaļa neattiecas uz Valsts kases valsts budžeta finanšu bilances atlikumu salīdzināšanu attiecībā uz saistībām un prasībām, un darījumiem pret valsts budžetu, izņemot šo noteikumu 85.punktā minēto salīdzināšanu.

87. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu (izņemot šo noteikumu 88.4.apakšpunktā minēto salīdzināšanu) var uzsākt 1.novembrī. Ja datus salīdzina laikposmā no 1.novembra līdz 31.decembrim, tad šo noteikumu 93., 94., 98. un 99.punktā minētajos termiņos tos precizē (papildina) atbilstoši datiem pārskata perioda beigās (31.decembrī).

88. Salīdzināšanu veic elektroniski, izmantojot ePārskatus:

88.1. šādiem kontu atlikumiem pārskata perioda beigās (veidlapa Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem") (25.pielikums):

88.1.1. prasības (bruto summas) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1330, 1410, 1420, 2310, 2320, 2341, 2343 (ja iestāde ir PVN maksātāja), 2363, 2364, 2369, 2390 un 2539 kontu grupas līmeņiem;

88.1.2. nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem (bruto summas) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2400 (izņemot 2422, 2423 un 2427) kontu grupas līmenim;

88.1.3. saistības atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5100, 5200, 5300, 5424, 5429, 5723 (ja iestāde ir PVN maksātāja), 5724, 5813, 5819, 5820 un 5900 kontu grupas līmeņiem;

88.1.4. avansa maksājumi (bruto summas) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1180, 1280 un 2180 kontu grupas līmeņiem;

88.2. naudas darījumiem (izņemot darījumus (tai skaitā nodokļu maksājumus) ar valsts budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, drošības naudas un pansionātos dzīvojošo pensiju maksājumus) pārskata periodā (veidlapa Nr.2_SAL "Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem") (26.pielikums);

88.3. bezatlīdzības darījumiem pārskata periodā (veidlapa Nr.2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem") (27.pielikums);

88.4. Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites darījumiem pārskata periodā un kontu atlikumiem pārskata perioda beigās (veidlapa Nr.SAL "Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem") (28.pielikums).

89. Salīdzināšanas izziņās norādītie konti, klasifikācijas kodi un summas atbilst gada pārskata veidlapās norādītajiem datiem.

90. Ja pārskata periodā notiek iestādes likvidācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir likvidētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

91. Ja pārskata periodā notiek iestādes reorganizācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir reorganizētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

92. Ja notiek zemākas iestādes padotības maiņa, salīdzināšanu par periodu līdz padotības maiņai veic tā augstākā iestāde, kuras padotībā bija zemākā iestāde, bet salīdzināšanu pēc padotības maiņas – tā augstākā iestāde, kuras padotībā zemākā iestāde ir pēc padotības maiņas.

93. Ne vēlāk kā līdz pārskata periodam sekojošā gada 15.janvārim "X" iestāde uzsāk ievadīt ePārskatos salīdzināšanas izziņās informāciju par:

93.1. prasību, nākamo periodu izdevumu un avansa maksājumu par precēm un pakalpojumiem kontu atlikumiem (bilances aktīva konti);

93.2. pārskata perioda laikā veiktajiem darījumiem (izdevumi, ieņēmumu samazinājums, bez atlīdzības nodots).

94. Pēc "X" iestādes salīdzināšanas izziņas parakstīšanas darījuma partneris – "Y" iestāde – 10 dienu laikā, bet ne vēlāk kā 30.janvārī ePārskatos ievada un paraksta salīdzināšanas izziņās informāciju par:

94.1. saistībām (bilances pasīva konti);

94.2. pārskata periodā veiktajiem darījumiem (ieņēmumi, izdevumu atjaunošana, bez atlīdzības saņemts).

95. Valsts kase šo noteikumu 103.punktā minēto informāciju uzsāk ievadīt ePārskatos ne vēlāk kā līdz pārskata periodam sekojošā gada 15.janvārim. Pēc Valsts kases salīdzināšanas izziņas parakstīšanas darījuma partneris – "Y" iestāde – 10 dienu laikā ievada informāciju un paraksta salīdzināšanas izziņu.

96. Ja "X" iestāde nav izpildījusi šo noteikumu 93.punktā minētās prasības, "Y" iestāde datu ievadi uzsāk 20.janvārī.

97. Darījuma partneri regulāri seko līdzi informācijai ePārskatos. Papildus tam ePārskatu sistēma uz darījuma partnera iestādes elektroniskā pasta adresi nosūta e-pastu par salīdzināšanas izziņas parakstīšanu.

98. Atlikumu un gada laikā veikto darījumu abpusēju saskaņošanu ePārskatos pabeidz 31.janvārī.

99. Abpusēji saskaņotas salīdzināšanas izziņas, izņemot šo noteikumu 88.4.apakšpunktā minēto izziņu, var labot līdz pārskata sagatavošanas dienai, ja abas puses par to savstarpēji vienojas, bet ne vēlāk kā līdz 1.martam.

100. Veidlapas Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (25.pielikums) sagatavošana:

100.1. A ailes un 1.ailes datus aizpilda "X" iestāde, kurai ir prasību, nākamo periodu izdevumu vai avansa maksājumu atlikumi pārskata perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru un summu;

100.2. B ailes un 2.ailes datus aizpilda "Y" iestāde, kurai ir saistību atlikums pārskata perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru un summu;

100.3. vienam "X" iestādes aktīva ierakstam var atbilst vairāki "Y" iestādes pasīva ieraksti;

100.4. vairākiem pasīva ierakstiem atbilst viens aktīva ieraksts;

100.5. ailē "Paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

100.6. atlikumus uzskata par saskaņotiem arī tad, ja ir atzīti izdevumi vai ieņēmumi. A un B ailē norāda kontu grupas apzīmējumu (6000/7000) un summu;

100.7. sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.

101. Veidlapas Nr.2_SAL "Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (26.pielikums) sagatavošana:

101.1. ailēs "Kods" un "Programmas/apakšprogrammas kods" norāda:

101.1.1. valsts budžeta iestādes – ministrijas, centrālās valsts iestādes kodu un programmas (apakšprogrammas) kodu atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam vai kodu "7ZD – ziedojumi un dāvinājumi", ja darījums veikts ziedojumu un dāvinājumu budžetā, kodu "9VB – līdzekļi, kas pienākas valsts budžetam", ja darījums atzīts deponentu kontā kā līdzekļi, kurus paredzēts pārskaitīt valsts budžetam. Ja norāda kodu "7ZD" vai "9VB", ailē "Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00";

101.1.2. pašvaldības vai tās padotības iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes: "81 – pašvaldību savstarpējie maksājumi", "89 – pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie maksājumi", "91 – maksājumi no/uz valsts budžeta iestādi", "92 – maksājumi no/uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestādi", "94 – maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta iestādi". Ailē "Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00";

101.2. ailē "Nosaukums" norāda nosaukumu:

101.2.1. programmas (apakšprogrammas) nosaukumu atbilstoši likumam par valsts budžetu saimnieciskajam gadam;

101.2.2. koda nosaukumu, kas minēts šo noteikumu 101.1.apakšpunktā;

101.3. ailē "Izdevumu EKK" norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu vai ieņēmumu klasifikācijas kodu, ja atzīts ieņēmumu samazinājums;

101.4. 1.ailē "Summa" datus norāda kā pozitīvu skaitli izdevumu pozīcijai un kā negatīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai;

101.5. ailē "Ieņēmumu kods" norāda ieņēmumu klasifikācijas kodu vai izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, ja atzīta izdevumu atjaunošana;

101.6. 2.ailē "summa" datus norāda kā pozitīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai un kā negatīvu skaitli izdevumu pozīcijai;

101.7. A, B, C, D, I un 1.aili aizpilda iestāde, kura veica maksājumus (izdevumi);

101.8. E, F, G, H, K un 2.aili aizpilda iestāde, kura saņem maksājumus (ieņēmumi):

101.8.1. vienam "X" iestādes ierakstam var atbilst vairāki "Y" iestādes ieraksti;

101.8.2. vairākiem "Y" iestādes ierakstiem atbilst viens "X" iestādes ieraksts;

101.9. ailē "Paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

101.10. sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem;

101.11. šo noteikumu 101.3. un 101.5.apakšpunktā minētie kodi atbilst viens otram atbilstoši Finanšu ministrijas mājaslapā internetā publicētajai transfertu kodu savstarpējās atbilstības tabulai. Iestāde, kura veic maksājumu, ir atbildīga par pareizu kodu piemērošanu.

102. Veidlapas Nr.2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (27.pielikums) sagatavošana:

102.1. par bez atlīdzības nodotajiem aktīviem vai pasīviem "X" iestāde aizpilda:

102.1.1. ailes A līdz E un K;

102.1.2. 1. līdz 4.aili;

102.2. par bez atlīdzības saņemtajiem aktīviem vai pasīviem "Y" iestāde aizpilda:

102.2.1. ailes F līdz J un L;

102.2.2. 5. līdz 8.aili;

102.3. sadaļā "8.grupas konti" norāda:

102.3.1. ailē "konta Nr." – konta numuru atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā;

102.3.2. ailē "EKK kods" – izdevumu vai ieņēmumu kodu, kas piemērots darījumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta ieņēmumu vai izdevumu klasifikācijas jomā;

102.4. sadaļā "aktīvu/pasīvu konti" norāda:

102.4.1. ailē "konta Nr." – konta numuru aktīvam vai pasīvam, kurā uzskaitīts atbilstošais aktīvs vai pasīvs, atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā;

102.4.2. ailē "sākotnējā vērtība" – nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu sākotnējo vērtību;

102.4.3. ailē "aprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājums" – nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu aprēķināto nolietojumu (amortizāciju) un (vai) vērtības samazinājumu, nodalot atsevišķi nolietojumu (amortizāciju) no vērtības samazinājuma, norādot konta numuru un summu;

102.5. ailē "summa" norāda:

102.5.1. nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem – atlikušo vērtību;

102.5.2. citiem aktīvu un pasīvu kontiem – uzskaites vērtību, kurā nodots vai saņemts aktīva vai pasīva postenis;

102.5.3. ailē "nākamo periodu ieņēmumi" – informāciju par katru kontu, kurā uzskaitīti nākamo periodu ieņēmumi, kas saistīti ar konkrētā aktīva vai pasīva nodošanu vai saņemšanu;

102.6. ailē "Paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

102.7. sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem;

102.8. šo noteikumu 102.3., 102.4. un 102.5.apakšpunktā minētie konti, kodi un summas savstarpēji atbilst iestādēs, kas veic salīdzināšanu. Ekonomiskās klasifikācijas kodi atbilst viens otram atbilstoši Finanšu ministrijas mājaslapā internetā publicētajai transfertu kodu savstarpējās atbilstības tabulai. Iestāde, kura nodod aktīvu vai pasīvu bez atlīdzības, ir atbildīga par pareizu kontu un kodu piemērošanu.

103. Veidlapas Nr.SAL "Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem" (28.pielikums) sagatavošana:

103.1. salīdzināšanas izziņā norāda atlikumus un darījumus par šādiem posteņiem:

103.1.1. par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ievērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta otro daļu;

103.1.2. par dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ievērojot likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu:

103.1.2.1. par termiņnoguldījumu pamatsummu valūtas vienībās un euro;

103.1.2.2. procentu ieņēmumiem no termiņnoguldījumiem un kontu atlikumiem valūtas vienībās un euro;

103.1.2.3. par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu pamatsummu, procentiem un soda (kavējuma) naudām par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu valūtas vienībās un euro;

103.1.2.4. par valsts vārdā sniegtā galvojuma atlikumu, riska procentiem un soda (kavējuma) naudām par sniegto galvojumu valūtas vienībās un euro;

103.1.2.5. par apkalpošanas maksām par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu un valsts vārdā sniegto galvojumu (Valsts kase nenorāda veidlapā Nr.8_SAL un veidlapā Nr.2_SAL) valūtas vienībās un euro;

103.1.3. par ieņēmumiem, īstenojot nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta trīspadsmito daļu;

103.1.4. par iestādes ieņēmumiem, kas saņemti no nodokļiem, valsts nodevām vai citām iemaksām valsts budžetā (Valsts kase nenorāda veidlapā Nr.2_SAL);

103.2. valsts budžeta finanšu uzskaites kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu uzsāk Valsts kase;

103.3. ailē "Paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

103.4. sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

104. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumus Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 137.nr.; 2012, 85.nr.).

105. Sagatavojot 2015., 2016., 2017. un 2018. gada pārskatu, veidlapā Nr. 2 "Pārskats par budžeta izpildi" neaizpilda 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. aili. Datus par budžeta izpildi pārskata periodā norāda 4.ailē ''Budžeta izpilde: pārskata periodā: pavisam (8. + 12. + 13. + 14.)".

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

106. Sagatavojot 2013.gada pārskatu:

106.1. lietotā valūta – lati;

106.2. ja naudas līdzekļi, prasības vai saistības, kuru izpildes rezultātā sagaidāma naudas līdzekļu saņemšana vai izdošana, un cita informācija valūtas vienībās ir uzskaitīta citā valūtā, datu pārrēķinu latos pārskata perioda beigās veic pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

106.3. veidlapas Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" (13.pielikums) paskaidrojumos:

106.3.1. par avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) līdz 1000 latiem sniedz informāciju kopējā summā, kā objektu (mērķi) norādot "Avansa maksājumi līdz (apjoms un valūtas vienības apzīmējums)";

106.3.2. par avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) atbilstoši ekonomiskajai būtībai virs 1000 latiem sniedz informāciju par katru objektu (mērķi) (piemēram, avansa maksājums par siltumenerģiju vai avansa maksājums par komunālajiem pakalpojumiem) un tā apmēru;

106.3.3. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem līdz 1000 latiem sniedz informāciju kopējā summā, kā darījuma veidu norādot "Nākamo periodu izdevumi līdz (apjoms un valūtas vienības apzīmējums)";

106.3.4. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem virs 1000 latiem sniedz informāciju par katru darījumu (mērķi) (piemēram, nākamā perioda izdevumi par nomas, komunālajiem maksājumiem, par projektu izstrādes pakalpojumiem) atbilstoši ekonomiskajai būtībai un tā apmēru;

106.4. veidlapā Nr.SAL "Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem" (28.pielikums) norāda informāciju par:

106.4.1. termiņnoguldījumu pamatsummu valūtas vienībās un latos;

106.4.2. procentu ieņēmumiem no termiņnoguldījumiem un kontu atlikumiem valūtas vienībās un latos;

106.4.3. valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu pamatsummu, procentiem un soda (kavējuma) naudām par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu valūtas vienībās un latos;

106.4.4. valsts vārdā sniegtā galvojuma atlikumu, riska procentiem un soda (kavējuma) naudām par sniegto galvojumu valūtas vienībās un latos;

106.4.5. apkalpošanas maksām par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu un valsts vārdā sniegto galvojumu (Valsts kase nenorāda veidlapā Nr.8_SAL un veidlapā Nr.2_SAL) valūtas vienībās un latos.

107. Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro:

107.1. pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigu datiem, kas ePārskatos pārrēķināti euro pēc Eiropas Padomes noteiktā oficiālā maiņas kursa;

107.2. veidlapā Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats" neaizpilda 2. līdz 6.aili. Datus norāda 1. un 7.ailē;

107.3. veidlapā Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" neaizpilda 2. līdz 12.aili un 15. līdz 21.aili. Datus norāda 1., 13., 14., 22., 23. un 24.ailē;

107.4. veidlapā Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" neaizpilda 2. līdz 11.aili un 14. līdz 20.aili. Datus norāda 1., 12., 13., 21., 22. un 23.ailē;

107.5. finanšu pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par būtiskām izmaiņām pārskata periodā:

107.5.1. par pašu kapitāla izmaiņām – 3000 konta (detalizējot datus līdz konta numuram) palielinājums, samazinājums, pārvietošana starp kontiem un citas izmaiņas;

107.5.2. par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu izmaiņām (detalizējot datus līdz konta numuram):

107.5.2.1. sākotnējās vērtības izmaiņas sakarā ar sākotnējo atzīšanu un izslēgšanu, izslēgšanu no uzskaites, pārvietošanu starp kontu grupām un līmeņiem, pārvērtēšanu un avansa maksājumiem iepriekšējos periodos;

107.5.2.2. nolietojuma (amortizācijas un vērtības samazinājuma) izmaiņas sakarā ar pārskata perioda aprēķiniem, izslēgšanu no uzskaites, pārvietošanu starp kontu grupām un līmeņiem, korekciju.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

1. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1

Bilance


KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums

Atrašanās vietas adrese

Pasta indekss

LV-

Tālrunis __________________________________________

e-pasts ___________________________________________

uz ________.gada _______.__________________________

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

AKTĪVS

A

B

C

1

2

1000Ilgtermiņa ieguldījumi1.

1100

Nemateriālie ieguldījumi1.1.

1110

Attīstības pasākumi un programmas1.1.1.

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības1.1.2.

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi1.1.3.

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana1.1.4.

1160

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi1.1.6.

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem1.1.8.

1200

Pamatlīdzekļi1.2.

1210

Zeme, ēkas un būves1.2.1.

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas1.2.2.

1230

Pārējie pamatlīdzekļi1.2.3.

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība1.2.4.

1250

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi1.2.5.

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi1.2.6.

1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos1.2.7.

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem1.2.8.

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1.3.

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā1.3.1.

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā1.3.2.

1330

Ilgtermiņa aizdevumi1.3.3.

1340

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros1.3.4.

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1.3.5.

1370

Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1.3.7.

x

1380

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem1.3.8.

1400

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām1.4.

1410

Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)1.4.1.

1420

Citas ilgtermiņa prasības1.4.2.
2000Apgrozāmie līdzekļi2.

2100

Krājumi2.1.

2300

Debitori2.3.

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem2.4.

2500

Īstermiņa finanšu ieguldījumi2.5.

2600

Naudas līdzekļi2.6.

I.

BILANCE (1000 + 2000)I.

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

PASĪVS

A

B

C

1

2

3000Pašu kapitāls3.

3300

Rezerves3.3.

3500

Budžeta izpildes rezultāti3.5.

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts3.5.1.

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts3.5.2.
4000Uzkrājumi4.
5000Kreditori5.

5100

Ilgtermiņa saistības5.1.

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi5.1.1.

5120

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

5130

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem5.1.3.

5140

Ilgtermiņa uzkrātās saistības5.1.4.

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi5.1.5.

5160

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

5170

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

5180

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

5190

Pārējās ilgtermiņa saistības5.1.9.
5200–5900Īstermiņa saistības5.2.–5.9.

5200

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa5.2.

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem5.3.

5410

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

5400

Īstermiņa uzkrātās saistības5.4.

5500

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)5.6.

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi5.7.

5800

Pārējās īstermiņa saistības5.8.

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi5.9.

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi5.9.1.

5930

Avansā saņemtie transferti5.9.2.

I.

BILANCE (3000 + 4000 + 5000)I.

(lietotā valūta)

Kods

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

ZEMBILANCE

A

B

C

1

2

0100Nomātie aktīvi0.1.
9100Zembilances aktīvi9.1.

9110

Iespējamie aktīvi9.1.1.

9120

Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu9.1.2.

9130

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi9.1.3.  

9130

(Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

9140

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem9.1.4.

9190

Citi zembilances aktīvi9.1.9.
9500Zembilances pasīvi9.5.

9510

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem9.5.1.

9520

Nākotnes maksājumi un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem9.5.2.

9530

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu9.5.3.

9540

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti9.5.4.

9550

Nākotnes nomas maksājumi9.5.5.

9560

Izsniegtie galvojumi9.5.6.

9590

Citas zembilances saistības9.5.9.

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

2. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus
Veidlapa Nr. 4-3
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums  KODI
 
Iestādes nosaukums    
Pārskata periods (gads)    

(lietotā valūta)

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstsPārskata periodsIepriekšējais pārskata periods
pamat-
budžets
speciālais budžetsziedojumi un dāvi-
nājumi
atva-
sināto personu* pamat-
darbības budžets
citi budžetikonsoli-
dācija
(–)
KOPĀ
(1. līdz 6. ailes summa)
pamat-
budžets
speciālais budžetsziedojumi un dāvi-
nājumi
atva-
sināto personu* pamat-
darbības budžets
citi budžetikonsoli-
dācija
(–)
KOPĀ
(8. līdz 13. ailes summa)
AB1234567891011121314
A1.Ieņēmumi no pamatdarbības
(A1.1. līdz A1.8. rindas summa)
              
A1.1.Nodokļu ieņēmumi              
A1.2.Nenodokļu ieņēmumi              
A1.3.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi              
A1.4.Ārvalstu finanšu palīdzība              
A1.5.Transferti              
A1.5.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus              
A1.5.2.transferti starp padotības iestādēm              
A1.5.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus              
A1.5.4.transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus              
A1.5.5.transferts starp budžeta veidiem              
A1.6.Ziedojumi un dāvinājumi              
A1.7.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem              
A1.8.Citi ieņēmumi no pamatdarbības              
A2.Izdevumi no pamatdarbības
(A2.1. līdz A2.11. rindas summa)
              
A2.1.Atalgojums              
A2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas              
A2.3.Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni              
A2.4.Pakalpojumi              
A2.5.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika              
A2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi              
A2.7.Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība              
A2.8.Procentu izdevumi              
A2.9.Transferti              
A2.9.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.2.transferti starp padotības iestādēm              
A2.9.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.4.transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.5.transferts starp budžeta veidiem              
A2.9.6.transferts valsts budžetam              
A2.10.Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas              
A2.11.Citi izdevumi no pamatdarbības              
A.Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1. – A2.)              
B1.Finanšu ieņēmumi (+)              
B2.Finanšu izdevumi (–)              
B3.Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no nefinanšu aktīvu realizācijas              
B.Cits pārsniegums vai deficīts (B1. + B2. + B3.)              
C1.Ārkārtas ieņēmumi (+)              
C2.Ārkārtas izdevumi (–)              
D.Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A. + B. + C1. + C2.)              

Piezīme. *No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes.

Paskaidrojumi par:

– rindā "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
A1.8.INVInventarizācijās konstatētie pārpalikumi      
A1.8.UZKRIeņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas      
A1.8.SAKNefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) sākotnējā atzīšana      
A1.8.DZEIeņēmumi no saistību dzēšanas      
A1.8.NPIIepriekšējos gados kontā "Nākamo periodu ieņēmumi" atzīto ieņēmumu samazinājums, kas attiecas uz pārskata periodu      
A1.8.MEZIeņēmumi no mežaudžu vērtības palielinājuma      
A1.8.BUDZIeņēmumi, kas pienākas valsts budžetam      
A1.8.MEZRIeņēmumi no pārējo rezervju izslēgšanas      
A1.8.KLUDKorekcijas par iepriekšējiem periodiem      
A1.8.BEZAIeņēmumi no bez atlīdzības saņemtajiem/
nodotajiem aktīviem/pasīviem, izņemot transfertos norādīto
      
A1.8.APDZPašvaldības budžetā saņemtā apdrošināšanas kompāniju atlīdzība par zaudējumiem      
A1.8.APDPPārējā zaudējumu atlīdzība      
A1.8.IIVRIlgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma reverss      
A1.8.DMAFDzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu fonds      
A1.8.PAR /katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
A2.11.INVInventarizācijās konstatētie iztrūkumi      
A2.11.UZKRIzdevumi uzkrājumu veidošanai      
A2.11.NORIzdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas      
A2.11.IZSLIzdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu) vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no uzskaites      
A2.11.KRAJIzdevumi no krājumu vērtības samazinājuma norakstīšanas      
A2.11.KLUDKorekcijas par iepriekšējiem periodiem      
A2.11.BEZAIzdevumi no bez atlīdzības saņemtajiem/
nodotajiem aktīviem/pasīviem, izņemot transfertos norādīto
      
A2.11.BUDZIzdevumi no saistībām pret valsts budžetu      
A2.11.PVAIPatiesās vērtības noteikšana atsavināšanai paredzētam ilgtermiņa ieguldījumam      
A2.11.DMAFDzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu fonds      
A2.11.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "B1. Finanšu ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
B1.APARIeņēmumi no kapitālsabiedrību akciju un daļu pārdošanas      
B1.VPARIeņēmumi no vērtspapīru pārdošanas      
B1.PARVIeņēmumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām      
B1.SVAIeņēmumi no valūtas kursu svārstību rezultāta      
B1.UZKIeņēmumi no nedrošajiem aizdevumiem izveidoto uzkrājumu samazinājuma      
B1.PROCProcentu ieņēmumi no finanšu darbības      
B1.DIVIIeņēmumi no dividendēm      
B1.MANTIeņēmumi no mantiska ieguldījuma kapitālsabiedrībās      
B1.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "B2. Finanšu izdevumi (–)" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
B2.AIEGIzdevumi no kapitālsabiedrību akciju un daļu iegādes      
B2.VIEGIzdevumi no vērtspapīru iegādes      
B2.PARVIzdevumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām      
B2.SVAIzdevumi no valūtas kursu svārstību rezultāta      
B2.UZKIzdevumi no uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem      
B2.PROCProcentu izdevumi no finanšu darbības      
B2.NORIzdevumi no ieguldījumu kapitālsabiedrībā norakstīšanas (izslēgšana no uzskaites)      
B2.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "C1. Ārkārtas ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
C1.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "C2. Ārkārtas izdevumi (–)" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
C2.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

 

Iestādes vadītājs   
 (vārds, uzvārds)(paraksts*)
Atbildīgais finanšu darbinieks  
 (vārds, uzvārds)(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


3. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.4-1

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats


   

KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Konta nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata perioda sākumā

Palielinājums (+)

Samazinājums (–)

Pārvietošana (+,–) starp 3000 līmeņa kontiem

Budžeta izpildes rezultāts (+,–)

Citas izmaiņas (+,–)

Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

xxxx

        

xxxx

        

Paskaidrojumi par:

– ailē "Citas izmaiņas (+,–)" iekļautajiem darījumiem:

A

B

6

5.IESN

Iestādes nodošana 

5.IESS

Iestādes saņemšana 

5.KLUD

3300 konta korekcija par iepriekšējiem periodiem 

5.PAR

/katra darījuma detalizēts apraksts/ 

x

Kopā 

– kontā "Pārējās rezerves" uzskaitīto darījumu atlikumiem un izmaiņām atbilstoši šā pārskata 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.ailei:

A

B

1

2

3

4

5

6

7

3360.MEZASākotnēji atzītās mežaudzes       
3360.PKVērtības palielinājums/ samazinājums, kas radies, pārvērtējot ilgtermiņa ieguldījumus pēc pašu kapitāla metodes, ja kapitālsabiedrībā ir izmaiņas pašu kapitālā, kas neietekmē kapitālsabiedrības pārskata perioda rezultātu       
3360.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/       
xKopā       

Iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

4. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus
Veidlapa Nr. 2-NP

Naudas plūsmas pārskats

 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums  KODI
 
Iestādes nosaukums    
Pārskata periods (gads)    

(lietotā valūta)

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstsPārskata periodsIepriekšējais pārskata periods
pamat-
budžets
speciālais budžetsziedojumi un dāvi-
nājumi
atvasināto personu* pamat-
darbības budžets
citi budžetikonsoli-
dācija
(–)
KOPĀ
(1. līdz 6. ailes summa)
pamat-
budžets
speciālais budžetsziedojumi un dāvi-
nājumi
atva-
sināto personu* pamat-
darbības budžets
citi budžetikonsoli-
dācija (–)
KOPĀ
(8. līdz 13. ailes summa)
AB1234567891011121314
IIeņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)              
IIIzdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)              
A.Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. – A2.)              
A1.Ieņēmumi no pamatdarbības
(A1.1. līdz A1.7. rindas summa)
              
A1.1.Nodokļu ieņēmumi              
A1.2.Nenodokļu ieņēmumi              
A1.3.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi              
A1.4.Ārvalstu finanšu palīdzība              
A1.5.Transferti              
A1.5.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus              
A1.5.2.transferti starp padotības iestādēm              
A1.5.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus              
A1.5.4.transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus              
A1.5.5.transferts starp budžeta veidiem              
A1.6.Ziedojumi un dāvinājumi              
A1.7.Citi ieņēmumi no pamatdarbības              
A2.A2. Izdevumi no pamatdarbības
(A2.1. līdz A.2.10. rindas summa)
              
A2.1.Atalgojums              
A2.2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas              
A2.3.Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni              
A2.4.Pakalpojumi              
A2.5.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika              
A2.6.Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi              
A2.7.Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība              
A2.8.Procentu izdevumi              
A2.9.Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.)              
A2.9.1.Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. līdz A2.9.1.6. rindas summa)              
A2.9.1.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.1.2.transferti starp padotības iestādēm              
A2.9.1.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.1.4.transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.1.5.transferts starp budžeta veidiem              
A2.9.1.6.transferts valsts budžetam              
A2.9.2.Kapitālajiem izdevumiem (A2.9.2.1. līdz A2.9.2.5. rindas summa)              
A2.9.2.1.transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.2.2.transferti starp padotības iestādēm              
A2.9.2.3.transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.2.4.transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus              
A2.9.2.5.transferts starp budžeta veidiem              
A2.10.Citi izdevumi no pamatdarbības              
B.Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. – B2.)              
B1.Ieņēmumi no ieguldījumu darbības
(B1.1. līdz B1.4. rindas summa)
              
B1.1.Nemateriālo ieguldījumu pārdošana              
B1.2.Pamatlīdzekļu pārdošana              
B1.3.Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošana              
B1.4.Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības              
B2.Izdevumi no ieguldījumu darbības
(B2.1. līdz B2.6. rindas summa)
              
B2.1.Nemateriālo ieguldījumu iegāde              
B2.2.Nemateriālo ieguldījumu izveidošana              
B2.3.Pamatlīdzekļu iegāde              
B2.4.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība              
B2.5.Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde              
B2.6.Citi izdevumi no ieguldījumu darbības              
C.Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (C1. – C2.)              
C1.Ieņēmumi no finansēšanas darbības
(C1.1. līdz C1.4. rindas summa)
              
C1.1.Pašu emitēto akciju pārdošana              
C1.2.Aizdevumu atmaksa              
C1.3.Saņemti aizņēmumi              
C1.4.Citi ieņēmumi no finanšu darbības              
C2.Izdevumi no finansēšanas darbības
(C2.1. līdz C2.4. rindas summa)
              
C2.1.Pašu emitēto akciju iegāde              
C2.2.Aizdevumu izsniegšana              
C2.3.Aizņēmumu atmaksa              
C2.4.Citi izdevumi no finanšu darbības              
III.Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – II.)              
D1.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem              
IV.Naudas plūsma kopā (III. + D1.)              
V.Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, –)              
VI.Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. – NL2.)              
NL1.Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā              
NL2.Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)              

Piezīme. *No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes.

Paskaidrojumi par:

– rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
A1.7.PAR NLCitu budžetu līdzekļi, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, aizturētām personām atsavinātie līdzekļi un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību)      
A1.7.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "A2.10. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
A2.10.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "B1.4. Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
B1.4.PRVKProcentu ieņēmumi no Valsts kases      
B1.4.PRPIProcentu ieņēmumi no pārējām iestādēm      
B1.4.DIVIIeņēmumi no dividendēm      
B1.4.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "B2.6. Citi izdevumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
B2.6.PRVKProcentu izdevumi Valsts kasei      
B2.6.PRPIProcentu izdevumi pārējām iestādēm      
B2.6.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "C1.4. Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
C1.4.PRVKProcentu ieņēmumi no Valsts kases      
C1.4.PRPIProcentu ieņēmumi no pārējām iestādēm      
C1.4.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

– rindā "C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstspamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetiKOPĀ
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
C2.4.PRVKProcentu izdevumi Valsts kasei      
C2.4.PRPIProcentu izdevumi pārējām iestādēm      
C2.4.PAR /katra darījuma detalizēts apraksts/      
 Kopā      

- citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes glabājumā, neto vērtības izmaiņām

KodsPosteņa nosaukums vai darījuma aprakstsAtlikums pārskata gada sākumāPārskata periodāAtlikums pārskata gada beigās
ieņēmumi (+)izdevumi (–)
AB1234
A1.7.DROKonkursa vai drošības nauda    
A1.7.VDNVēlēšanu drošības nauda    
A1.7.PENPansionātos dzīvojošo pensijas    
A1.7.AIZAizturētām personām atsavinātie līdzekļi un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam    
A1.7.IPNIeslodzīto un citu personu personīgā nauda    
A1.7.DKSDrošības nauda par kasācijas sūdzību    
A1.7.PAR.CB/katra darījuma detalizēts apraksts/    
 Kopā    

 

Iestādes vadītājs   
 (vārds, uzvārds)(paraksts*)
Atbildīgais finanšu darbinieks  
 (vārds, uzvārds)(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1-1

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums


KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums ______________________________________________________________________________________
Pārskata periods (gads)

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Latvijas Banka/ Valsts kase

Kredītiestādes

Iestādes kasē

Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12.)

Pārskata perioda sākumā

a/s "SEB banka"

Nordea Bank Finland Plc

a/s "Swedbank"

a/s "Citadele banka''

a/s "Latvijas pasta banka"

a/s "Meridian Trade Bank"

a/s "NORVIK BANKA"

a/s "ABLV Bank"

a/s "DNB Banka"

pārējās komercbankas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xxxx

Konta nosaukums

Paskaidrojumi par:

– citu budžetu līdzekļu kontu atlikumos iekļautajiem līdzekļiem:

(lietotā valūta)

KDN

Konkursa vai drošības nauda

PDP

Pansionātos dzīvojošo pensijas

ATSAV

Atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto personu un citu personu personīgā nauda

MKRIK

Līdzekļi, kas piešķirti ar Ministru kabineta rīkojumu valsts budžeta iestādēm

FINPL

Līdzekļi, kas piešķirti, pamatojoties uz finansēšanas plānu

VBAPP

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes līdzekļi

PAR

Pārējie citu budžetu līdzekļi /katra darījuma detalizēts apraksts/

Kopā

- postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem:

NCSKASkaidras naudas iemaksa no budžeta iestādes kases tās norēķinu kontā              
NCKONBudžeta iestādes naudas pārskaitījums no sava norēķinu konta uz citu savu norēķinu kontu              
NCPOSTiešsaistes maksājumu iemaksa norēķinu kontā              
NCSAINaudas pārskaitījums darījuma partnerim, ja darījuma pamatojošos dokumentos noteikts, ka samaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā              

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene
6. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.4-2

Pārskats par uzkrājumiem


   

KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata perioda sākumā

Palielinājums (+)

Samazinājums (–)

Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3.)

A

B

1

2

3

4

4200Uzkrājumi paredzamajām saistībām    
      
      

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

7. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.5

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats


KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________
Pārskata periods (gads)

A sadaļa

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Sākotnējā vērtība

pārskata perioda sākumā

darījumi/
palielinājums (+)

sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)

pārvietošana (+,–) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem

pārvērtēšana (+,–)

avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)

pārskata perioda beigās
(1. līdz 12.ailes summa)

sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,–)

izslēgšana no uzskaites (–)

uz/no 2100 kontu grupām (+,–)

bez atlīdzības

palielinājums (+)

samazinājums
(–)

palielinājums (+)

samazinājums (–)

saņemts (+)

nodots (–)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

xxxx

nosaukums

B sadaļa

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums

Atlikusī vērtība

pārskata perioda sākumā

aprēķināts pārskata periodā (+)

izslēgšana no uzskaites (–)

uz/no 2100 kontu grupām
(+,–)

Korekcijas (+,–)

bez atlīdzības

pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem

pārskata perioda beigās
(14. līdz 21.ailes summa)

pārskata perioda sākumā
(1. – 14.)

pārskata perioda beigās
(13. – 22.)

saņemts (+)

nodots (–)

A

B

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

xxxxn

nosaukums

Paskaidrojumi par:

– nemateriālo ieguldījumu izveidošanu, nepabeigto būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošanu:

Kods/pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā

Izmaksu posteņa raksturojums

Līguma summa

Apgūtais apmērs (bilances vērtība)

1140NENemateriālo ieguldījumu izveidošana kopā:
/kalendārs//detalizēts katra izmaksu posteņa apraksts/
1240PLPamatlīdzekļu izveidošana kopā:
/kalendārs//detalizēts katra izmaksu posteņa apraksts/
1240BUNepabeigtā būvniecība kopā:
/kalendārs//detalizēts katra izmaksu posteņa apraksts/

– īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā:

Plānotais beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd.mm.gggg.)

Īpašuma raksturojums

Bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā

Bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā

Bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā

Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi

x

Kopā

– bilancē norādīto apjomu:

Īpašuma veidsApjoms (ha)
Zeme zem mežaudzēm 
Zeme zem karjeriem 
Zeme zem pazemes aktīviem 
Zeme zem augļu dārziem un citiem regulāri ražojošiem koku stādījumiem 
Kopā 

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

8. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.6

Krājumu izmaiņu pārskats


   

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

A sadaļa

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Sākotnējā vērtība

pārskata perioda sākumā

darījumi (+,–)

sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)

pārvietošana (+,–) starp 2100 līmeņa kontiem

avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)

pārskata perioda beigās (1. līdz 11.ailes summa)

palielinājums (+)

samazinājums (–)

sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,–)

izslēgšana no uzskaites (–)

uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)

bez atlīdzības

palielinājums (+)

samazinājums (–)

saņemts (+)

nodots (–)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

xxxx

nosaukums

            

B sadaļa

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Vērtības samazinājums (+,–)

Atlikusī vērtība

pārskata perioda sākumā

aprēķināts pārskata periodā (+)

izslēgšana no uzskaites (–)

uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)

korekcijas (+,–)

bez atlīdzības

pārvietošana (+,–) starp 2100 līmeņa kontiem

pārskata perioda beigās (13. līdz 20.ailes summa)

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

saņemts (+)

nodots (–)

(1. – 13)

(12. – 21.)

A

B

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

xxxxn

nosaukums

           

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

9. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7-1

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats


  

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________  
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Uzskaites metode

Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Finansēšanas klasifikācijas kods

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+,–)

Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana
(–)

Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots
(–)

Pārvietošana (+,–) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem

Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (+,–)

Valūtas kursu svārstības
(+,–)

Citas izmaiņas (+,–)

Pārskata perioda beigās
(1. līdz 9.ailes summa)

Līdzdalība (%) perioda beigās

Līdzdalība (%) perioda sākumā

Kapitālsabiedrības dati

gads

auditēts/neauditēts/nav jāauditē

palielinājums (+)

samazinājums (–)

pašu kapitāls perioda beigās

pašu kapitāls perioda sākumā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                      

Paskaidrojumi par:

– 9.ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norādītajiem datiem:

Kods

Darījuma apraksts

Summa

9.AVANTā finanšu aktīva ņemšana uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums 
9.PATINefinanšu aktīvu ieguldījumu patiesā vērtība kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai šāda ieguldījuma samazinājums kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā 
9.PEZAIzmaiņas kapitālsabiedrības pašu kapitālā, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā 
9.DIVIIzmaksātās dividendes 
9.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/ 
 

Kopā

 

– ailē "Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats/gads" norādītajiem datiem:

Kapitālsabiedrības nosaukums

Izmantotais gada pārskats (gggg.)

Apraksts

   

– veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laikposmā starp pēdējo pieejamo kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs, ja lieto pašu kapitāla metodi:

Kapitālsabiedrības nosaukums

Darījuma apraksts

Summa

   

Atbildīgais finanšu darbinieks    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

10. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7-3

Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats


  

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________  
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Darījuma partnera nosaukums

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+,–)

Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)

Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)

Pārvietošana starp kontu līmeņiem (+,–)

Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (+,–)

Valūtas kursu svārstības (+,–)

Avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)

Pārskata perioda beigās
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9.)

palielinājums (+)

samazinājums
(–)

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

xxxx

            

xxxx

            
 Kopā

x

          

Atbildīgais finanšu darbinieks    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

11. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7-4

Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats


  

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________  
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Emitents

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Skaits (gab.)

Kopējā nominālvērtība

Emisijas datums (dd.mm.gggg.)

Dzēšanas termiņš (dd.mm.gggg.)

Termiņš pēc emisijas datuma

Valūtas apzīmējums

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+,–)

Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana
(–)

Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots
(–)

Pārvietošana
(+,–) starp 1340 un/vai 2540 līmeņa kontiem

Pārvērtēšana (+)/vērtības samazinājums (+,–)

Valūtas kursa svārstības (+,–)

Avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)

Pārskata perioda beigās
(1. līdz 9.ailes summa)

palielinājums (+)

samazinājums
(–)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                    

Atbildīgais finanšu darbinieks    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

12. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7-5

Aizdevumu izmaiņu pārskats


KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________
Pārskata periods (gads)

(lietotā valūta)

Konta Nr.

Aizdevuma saņēmēja nosaukums

Aizdevuma mērķis

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)

Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)

Aizdevuma līguma summa

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+,–)

Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana
(–)

Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)

Pārvietošana
starp kontu līmeņiem (+,–)

Valūtas kursa svārstību rezultāts (+,–)

Pārskata perioda beigās

bruto

izveidotie uzkrājumi

neto
(1. – 2.)

palielinājums (+)

samazinājums
(–)

bruto
(1. + 4. +
5. + 6. +
7. + 8. +
9.)

izveidotie uzkrājumi

neto
(10. – 11.)

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KOPĀ

x

x

x

x

x


Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

13. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību
30.panta pirmā daļa dod tiesības
pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8-AV

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem


KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)

(lietotā valūta)

Konta Nr./klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

bruto

izveidotie uzkrājumi

neto (1. – 2.)

bruto

izveidotie uzkrājumi

neto (4. – 5.)

A

B

1

2

3

4

5

6

xxxxkonta nosaukums

Sxxxxxx

klasifikācijas nosaukums

Sxxxxxx

klasifikācijas nosaukums

Paskaidrojumi par:

– konta 2421 "Avansi par pakalpojumiem" objektu un apmēru pārskata perioda beigās:

KodsObjekta (mērķa) nosaukumsBruto apjoms
AVA.ZEMAvansa maksājumi līdz /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ 
AVA.VIRSAvansa maksājumi virs /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ 
AVA.APDNpar nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, transportlīdzekļu, darbinieku u. c.) 
AVA.APDZpar dzīvības apdrošināšanas līgumiem 
AVA.KOMpar komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi u. c.) 
AVA.LNOMpar datorprogrammu un licenču apkalpošanu, uzturēšanu, nomu 
AVA.REVpar revidentu, auditoru pakalpojumiem 
AVA.ZNOMpar zemes nomu 
AVA.TNOMpar ēku, būvju, telpu nomu 
AVA.TRNOpar transportlīdzekļu nomu 
AVA.INOMpar inventāra, iekārtu nomu 
AVA.KURSpar kursiem, semināriem 
AVA.SAKPpar sakaru pakalpojumiem 
AVA.REMPpar ēku, būvju, telpu remonta pakalpojumiem 
AVA.SKOLpar skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem 
AVA.JURPpar juridiskajiem pakalpojumiem un tiesvedības darbiem 
AVA.ATIPpar attīstības un izpētes pasākumiem (projektu, detālplānojumu u. c. izstrādi) 
AVA.DOTpar dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 
AVA.AVIOpar aviobiļetēm 
AVA.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts pēc ekonomiskās būtības/ 
 Kopā 

– konta 2429 "Pārējo nākamo periodu izdevumi" darījumiem un to apmēru pārskata perioda beigās:

KodsObjekta (mērķa) nosaukumsBruto apjoms
NPI.ZEMNākamo periodu izdevumi līdz /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ 
NPI.VIRSNākamo periodu izdevumi virs /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ 
NPI.APASpar attīstības pasākumiem (projektu, detālplānojumu u.c. izstrādi) 
NPI.APDNpar nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, transportlīdzekļu, darbinieku u. c.) 
NPI.APDZpar dzīvības apdrošināšanas līgumiem 
NPI.KOMpar komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi u. c.) 
NPI.REVpar revidentu, auditoru pakalpojumiem 
NPI.LNOMpar datorprogrammu un licenču apkalpošanu, uzturēšanu, nomu 
NPI.ZNOMpar zemes nomu 
NPI.TNOMpar ēku, būvju, telpu nomu 
NPI.TRNOpar transportlīdzekļu nomu 
NPI.INOMpar inventāra, iekārtu nomu 
NPI.KURSpar kursiem, semināriem 
NPI.SAKpar sakaru pakalpojumiem 
NPI.REMPpar ēku, būvju, telpu remonta pakalpojumiem 
NPI.PRESpar preses abonēšanu 
NPI.DALMdalības maksas biedrībās, asociācijās u. c. 
NPI.DROSdrošības nauda par īres maksājumiem 
NPI.KOMAkomandējumu izdevumiem 
NPI.DOTdotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 
NPI.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts pēc ekonomiskās būtības/ 
 Kopā 

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

14. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8-1

Pārskats par prasībām


   

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Konta Nr./klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

bruto

izveidotie uzkrājumi

neto (1. – 2.)

bruto

izveidotie uzkrājumi

neto (4. – 5.)

A

B

1

2

3

4

5

6

xxxxkonta nosaukums      

Sxxxxxx

klasifikācijas nosaukums

      

Sxxxxxx

klasifikācijas nosaukums

      

Paskaidrojumi par:

– nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem:

(lietotā valūta)

Kods

Nodokļa nosaukums/termiņš

līdz 1 gadam

1–2 gadi

3–5 gadi

vairāk nekā 5 gadi

NI.ZEMNekustamā īpašuma nodoklis par zemi    
NI.EKANekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm    
NI.MAJNekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem    
 

Kopā

    

– piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem pārskata gadā:

Kods

Atvieglojuma veids

Summa

ATV.POLPolitiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā 
ATV.L/SPar darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 
ATV.LIETPar zemes lietošanas laiku līdz zemes pieprasīšanai īpašumā 
ATV.TRUCTrūcīgām personām – 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem 
ATV.MAZNMaznodrošinātām personām – līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem 
ATV.DAUDDaudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 
ATV.INVAPar invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi 
ATV.PENSVientuļajiem pensionāriem 
ATV.DEMISaimnieciskās darbības veicējiem kā de minimis atbalsts, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus 
ATV.IEGPar ieguldījumiem pašvaldību īpašumu uzlabošanā 
ATV.CERNPersonām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā 
ATV.AFGAPersonām, kas dienējušas Afganistānā 
ATV.RELIReliģiskajām organizācijām 
ATV.SEZSpeciālajai ekonomiskajai zonai 
ATV.PAR/katra piešķirtā atvieglojuma detalizēts skaidrojums/ 
 

Kopā

 

– izveidotajiem uzkrājumiem nedrošām (šaubīgām) prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās:

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās

25 %

50 %

75 %

80 %

100 %

Kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

A

B

1

2

3

4

5

6

xxxxuKonta nosaukums      

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

15. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8-2

Pārskats par saistībām


KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)

(lietotā valūta)

Konta Nr./klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

A

B

1

2

xxxxkonta nosaukums

Sxxxxxx

klasifikācijas nosaukums

Sxxxxxx

klasifikācijas nosaukums

Paskaidrojumi par:

– rindā 5140 "Ilgtermiņa uzkrātās saistības" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:

KodsDarījuma aprakstsSumma
5140.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/ 
 Kopā 

– rindā 5919 "Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:

KodsDarījuma aprakstsSumma
5919.PROCNākamo periodu procentu maksājumu ieņēmumi 
5919.NINNekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 
5919.NOMAIeņēmumi par īpašuma nomu un īri 
5919.IZGLPārmaksas par izglītības iestāžu pakalpojumiem 
5919.KOMPNākamo periodu ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem no iedzīvotājiem 
5919.BIEDSaņemtie avansi ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no biedrībām 
5919.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/ 
 Kopā 

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

16. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.9-1

Pārskats par aizņēmumiem


  

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________  
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Kods

Aizdevējs

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Mērķis

Līguma parakstīšanas datums(dd.mm.gggg.)

Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)

% likme

Valūtas apzīmējums

Aizņēmuma līguma summa

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+,–)

Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)

Valūtas kursa svārstības (+,–)

Pārskata perioda beigās
(1. + 3. +
5. + 7. + 9.)

palielinājums (+)

samazinājums (–)

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   
 Kopā

x

x

x

x

x

x

           

Paskaidrojumi par 7.ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–): pārskata periodā" norādītajiem datiem:

Kods

Darījuma apraksts

Summa

7.FILIFinanšu līzinga saņemšana 
7.DZESAizņēmuma dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem 
7.REINReinvestīcijas Pasaules Bankas kredītam 
7.PALAizņēmuma pamatsummas palielinājums, ja saskaņā ar līgumu neizmaksā naudu, bet samaksā rēķinus 
7.SAMAizņēmuma pamatsummas samazinājums, ja saskaņā ar līgumu atmaksu veic cita iestāde 
7.STARPSaņemts/nodots starp iestādēm 
7.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/ 
 

Kopā

 

Atbildīgais finanšu darbinieks    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

17. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.9-2

Pārskats par galvojumiem


  

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
Iestādes nosaukums _____________________________________________________________  
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Uzskaites konts

Aizdevējs

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Mērķis

Aizņēmējs

Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)

Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)

Valūtas apzīmējums

Galvojuma summa

Galvotā aizņēmuma summa

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+,–)

Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)

Valūtas kursa svārstības (+,–)

Pārskata perioda beigās (1. + 3. + 5. + 7. + 9.)

palielinājums (+)

samazinājums (–)

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                    
                    

x

Kopā

       

x

          

Paskaidrojumi par 7.ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–): pārskata periodā" norādītajiem datiem:

KodsDarījuma aprakstsSumma
7.DZESGalvotā kredīta dzēšana 
7.PRECGalvotā aizņēmuma atlikumu precizēšana 
7.STARPSaņemts/nodots starp iestādēm 
7.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/ 
 

Kopā

 

Atbildīgais finanšu darbinieks    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

18. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 120)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.9-3

Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem


KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)

(lietotā valūta)

KodsPosteņa/klasifikācijas koda nosaukumsLīguma summa (2. + 3. + 4. +
5. + 6. + 7.)
Līguma summa, kas maksājama
n + 1n + 2n + 3n + 4n + 5n + 6 līdz
n + 10
gadā 
AB1234567
XxxxKonta nosaukums       
SxxxxxxKlasifikācijas koda nosaukums       

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

19. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2

Pārskats par budžeta izpildi


   

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  
Budžeta veids  
Funkcionālā kategorija  
Programma   
Apakšprogramma   

(lietotā valūta)

Klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Likums/plāns gadam

Plāns tāmē gadam

Budžeta izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

pārskata periodā

iepriekšējā pārskata periodā

likumā/plānā apstiprināts

plāns ar izmaiņām

PAVISAM (8. + 12. +
13. + 14.)

S130100, S130400

S130300

S110000,
S120000,
S140000,
S150000

S200000

pārskata periodā

iepriekšējā pārskata periodā

S1301x2, S130400

S1301x1

S130130, S130140

kopā sektorā (5. + 6. + 7.)

S1303x2

S1303x1

S130330,  S130340

kopā sektorā (9. +
10. + 11.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 I. IEŅĒMUMI KOPĀ                 
x.xgrupas nosaukums                 

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums                 

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums                 
                   
 II. IZDEVUMI KOPĀ                 
x.xgrupas nosaukums                 

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums                 

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums                 
                   
 III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)    

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   
 IV. FINANSĒŠANA                 

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums                 

Atbildīgais finanšu darbinieks    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

20. pielikums

Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115

(Pielikums MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus
Veidlapa Nr. 2-DII

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem

 

   KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
    
Iestādes nosaukums    
Pārskata periods (gads)    

(lietotā valūta)

Konta Nr.Posteņa nosaukumsPārskata periodsIepriekšējais pārskata periods
pamat-
budžets
speciālais budžetsziedojumi un dāvi-
nājumi
atva-
sināto personu* pamat-
darbības budžets
citi budžetikopā
(1. līdz 5. ailes summa)
pamat-
budžets
speciālais budžetsziedojumi un dāvi-
nājumi
atva-
sināto personu* pamat-
darbības budžets
citi budžetikopā
(7. līdz 11. ailes summa)
AB123456789101112
xxxxKonta nosaukums            
xxxxKonta nosaukums            

Piezīme. * No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes.

Paskaidrojumi par:

– kontā 8599 "Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi" uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru:

KodsDarījuma aprakstsPārskata periods
pamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetikopā
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
8599.APDRApdrošināšanas kompāniju atlīdzība par zaudējumiem      
8599.AMORNemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma korekcija par iepriekšējiem gadiem      
8599.KLUDKorekcijas par iepriekšējiem periodiem      
8599.DMAFDzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu fonds      
8599.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      

– kontā 8699 "Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi" uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru:

KodsDarījuma aprakstsPārskata periods
pamatbudžetsspeciālais budžetsziedojumi un dāvinājumiatvasināto personu* pamatdarbības budžetsciti budžetikopā
(1. līdz 5. ailes summa)
AB123456
8699.AMORNemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma korekcija par iepriekšējiem gadiem      
8699.KLUDKorekcijas par iepriekšējiem periodiem      
8699.PVAIPatiesās vērtības noteikšana atsavināšanai paredzētajiem ilgtermiņa ieguldījumiem      
8699.DMAFDzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu fonds      
8699.MEZVMežaudžu vērtības aktualizācija, veicot inventarizāciju      
8699.PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/      

 

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 (vārds, uzvārds)(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


21. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.N_1

Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem


   

KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Aktīva grupas/institucionālā sektora

Nomas objekta īss apraksts

Nomas maksājumu sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma) (kur n ir pārskata gads)

kods

nosaukums

kopā (2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

n+1

n+2

n+3

n+4

>n+5

gadā

A

B

C

1

2

3

4

5

6

xxxxKonta nosaukums       

Sxxxxxx

Klasifikācijas koda nosaukums       

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

22. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.N_2

Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem


   

KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Aktīva grupas/institucionālā sektora

Iznomātā (izīrētā) objekta īss apraksts

Saņemamās nomas maksas sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma) (kur n ir pārskata gads)

kods

nosaukums

kopā (2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

n+1

n+2

n+3

n+4

>n+5

gadā

A

B

C

1

2

3

4

5

6

xxxxKonta nosaukums       
SxxxxxxKlasifikācijas koda nosaukums       

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

23. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.N_F

Informācija par finanšu līzingu


   

KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums   
   
Iestādes nosaukums   
Pārskata periods (gads)  

(lietotā valūta)

Aktīva grupas

Nomas objekta īss apraksts

Finanšu līzinga maksājumu sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma) (kur n ir pārskata gads)

kods

nosaukums

kopā (2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

n+1

n+2

n+3

n+4

>n+5

gadā

A

B

C

1

2

3

4

5

6

xxxxKonta nosaukums       
 

Kopā

       

Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

24. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115
Dokumentu un to datnes noformēšanas prasības

1. Dokumentus, kurus pievieno gada pārskatam un kuri minēti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 23.punktā, paraksta ar Latvijā akreditēta uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu drošu elektronisko parakstu (turpmāk – drošs elektroniskais paraksts) un sagatavo, ievērojot šajā pielikumā minētās prasības.

2. Katras dokumenta lapas apakšā (Header and Footer (galvene/kājene)) norāda šādu informāciju:

2.1. datnes nosaukumu atbilstoši šā pielikuma 7.punktā minētajam paraugam;

2.2. dokumenta pilnu nosaukumu.

Piemērs:

90000078912_ZINO_230211_00; Mežmaļu pašvaldības vadības ziņojums

3. Dokumenta datuma laukā norāda – "Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks".

4. Dokumenta paraksta zonā norāda – "Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu".

5. Dokumenta pēdējā lapā norāda informāciju par dokumenta izstrādātāju un viņa sakaru līdzekļiem:

5.1. norāda dokumenta izstrādātāja uzvārdu vai vārdu un uzvārdu, dienesta tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

Piemērs:

Uzvārds 00 00 00 00

vards.uzvards@epasts.lv

5.2. ja dokumentu izstrādājušas vairākas personas, šā pielikuma 5.1.apakšpunktā minēto informāciju dokumentā ietver par katru izstrādātāju, izvietojot norādes citu zem citas.

6. Dokumenta datnes nosaukumu veido, izmantojot latīņu alfabēta burtus.

7. Dokumenta datnes nosaukumu veido atbilstoši šādam paraugam – xxxxxxxxxxx_vvvv_ddmmgg_yy, kur:

7.1. xxxxxxxxxxx:

7.1.1. ministrija vai centrālā valsts iestāde norāda kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam ("tukšās" zīmes aizstāj ar "0", pievienojot tās pirms koda);

7.1.2. pašvaldība norāda kodu saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru ("tukšās" zīmes aizstāj ar "0", pievienojot tās pirms koda);

7.1.3. iestāde norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

Piemērs:

pašvaldība – 00000170000

centrālā valsts iestāde – 00000000038

iestāde – 90007891234

7.2. vvvv – dokumenta veida apzīmējums:

7.2.1. vadības ziņojums – ZINO;

7.2.2. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts – GRPO;

7.2.3. gada pārskata skaidrojumi – PASK;

7.2.4. salīdzināšanas izziņas par kontu atlikumiem ar kredītiestādēm – SALI;

7.2.5. darījumu apliecinošs dokuments par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā gada pēdējā dienā – SKAI;

7.2.6. Valsts kontroles vai zvērināta revidenta atzinums vai ziņojums – ATZI;

7.2.7. apliecinājums par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu – APLI;

7.2.8. elektroniskā dokumenta pakete – KOPA;

7.3. ddmmgg – dokumenta pēdējās korekcijas datums;

7.4. yy – datnes pārējās zīmes var izmantot, norādot papildu informāciju (piemēram, ja uz konkrēto dokumenta veidu attiecas vairāki dokumenti, pievieno kārtas numuru. Ja attiecīgajam dokumenta veidam ir tikai viens dokuments, pievieno "00", bet, ja ir vairāki dokumenti, tos numurē "01", "02" utt.).

Piemērs:

ja ir viens dokuments – 90000078912_SALI_230211_00

ja ir vairāki viena veida dokumenti:

90000078912_SALI_230211_01

90000078912_SALI_230211_02

8. Elektroniskā dokumenta paketē ievieto vairākus dokumentus. Katra paketē ievietotā dokumenta datnes nosaukumu veido, ievērojot šā pielikuma 6. un 7.punktā minētās prasības.

9. Salīdzināšanas izziņas ar kredītiestādēm apstiprinātu kopiju par kontu atlikumiem pārskata perioda beigās un darījumu apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju par tādas skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā, kas nav ieskaitīta norēķinu kontā gada beigās, sagatavo, ievērojot normatīvo aktu prasības par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un šā pielikuma 6. un 7.punktā minētās prasības.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

25. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem

Veidlapa Nr.8_SAL

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

"X" iestādes nosaukums

/X NMR/

"Y" iestādes nosaukums

/Y NMR/

(lietotā valūta, 0,00)

Aktīvs

Pasīvs

Paskaidrojums

Starpība (1. – 2.)

konta Nr.

atlikums perioda beigās

konta Nr.

atlikums perioda beigās

/"X" iestādes nosaukums/

/"Y" iestādes nosaukums/

A

1

B

2

C

D

3

       
       

Kopā

 

Kopā

 

x

x

 

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts


Iestādes vadītājs    Iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks   Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

26. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem

Veidlapa Nr.2_SAL

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

"X" iestādes nosaukums

/X NMR/

"Y" iestādes nosaukums

/Y NMR/

(lietotā valūta, 0,00)

Kods

Programmas/ apakšprogrammas kods (xx.xx)

Nosaukums

Izdevumu EKK

Summa

Kods

Programmas/ apakšprogrammas kods (xx.xx)

Nosaukums

Ieņēmumu kods

Summa

Paskaidrojums

Starpība
(1. – 2.)

"X" iestādes nosaukums

"Y" iestādes nosaukums

A

B

C

D

1

E

F

G

H

2

I

K

3

             
             
             

Kopā

x

x

x

 

Kopā

x

x

x

 

x

x

 

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts


Iestādes vadītājs    Iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks   Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

27. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem

Veidlapa Nr.2_BEZ

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

(lietotā valūta, 0,00)

8.grupas konti

Aktīvu/pasīvu konti

8.grupas konti

Aktīvu/pasīvu konti

Paskaidrojums

konta Nr.

EKK kods

konta Nr.

sākotnējā vērtība

aprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājums

summa

nākamo periodu ieņēmumi

konta Nr.

EKK kods

konta Nr.

sākotnējā vērtība

aprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājums

summa

nākamo periodu ieņēmumi

konta Nr.

summa

konta Nr.

summa

konta Nr.

summa

konta Nr.

summa

"X" iestādes nosaukums

"Y" iestādes nosaukums

A

B

C

1

D

2

3

E

4

F

G

H

5

I

6

7

J

8

K

L

                    
                    
                    

Kopā

x

x

    

x

 

x

x

x

    

x

   

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts


Iestādes vadītājs    Iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks   Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene

28. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115

Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem

Veidlapa Nr.SAL

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

Rādītāja nosaukums

Valūtas apzīmējums

Valsts budžeta finanšu bilances (Valsts kases) dati

"Y" iestādes nosaukums

/Y NMR/

Paskaidrojums

Starpība starp finanšu bilances un iestādes datiem
(1. – 5.) + (2. – 6. – 8.) + (3.– 7.) + (4. – 9.)

izmaksāts

saņemts

reinvestēts un dzēsts saskaņā ar FM rīkojumu

atlikums gada beigās

saņemts

samaksāts

reinvestēts un dzēsts saskaņā ar FM rīkojumu

citas atmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem

atlikums gada beigās

valsts budžeta finanšu bilance (Valsts kase)

/"Y" iestādes nosaukums/

summa

summa

summa

summa

kods

summa

kods

summa

kods

summa

kods

summa

konts

summa

A

B

1

2

3

4

C

5

D

6

E

7

F

8

G

9

H

I

10

                   
                   

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts

Persona, kas atbildīga par informāciju:

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts


Iestādes vadītājs    Iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks   Atbildīgais finanšu darbinieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene
01.01.2017