Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.04.2017. - 31.12.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/5

Rīgā 2009.gada 11.novembrī (prot. Nr.43, 11.p.)
Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu,
Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu, Enerģētikas likuma 5.panta piekto daļu,
Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu
(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, elektronisko sakaru komersants vai pasta komersants (turpmāk kopā – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators), kā arī iesniedzamās informācijas veidu, apjomu un iesniegšanas termiņus.

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šajos noteikumos noteiktajai informācijai iesniedz Regulatoram informāciju, ko Regulators pieprasījis saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Normatīvajos aktos noteikto regulāri iesniedzamo informāciju, ja speciālajā tiesību normā nav noteikts citādi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Regulatoram iesniedz vienā no šādiem veidiem:

3.1. personīgi;

3.2. atsūtot pa pastu;

3.3. atsūtot uz e-pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

3.4. izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu.

(SPRK padomes 21.04.2016. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.05.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Par šo noteikumu pārkāpšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju sauc pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Vispārīgās informācijas iesniegšana

5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā (1.pielikums).

5.1 Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā (1.1 pielikums).

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

5.2 Publiskais tirgotājs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā (1.2 pielikums).

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

6. (Svītrots ar SPRK padomes 17.12.2015. lēmumu Nr. 1/24)

7. (Svītrots ar SPRK padomes 17.12.2015. lēmumu Nr. 1/24)

8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Regulatoram informāciju par peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījumu (turpmāk – neto apgrozījums) (2.pielikums).

(SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

9. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 5. un 8.punktā noteikto informāciju iesniedz arī gadījumā, ja iepriekšējā kalendārajā gadā neto apgrozījums ir bijis nulle.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.12.2015. lēmumu Nr. 1/24)

10. Ja saskaņā ar 5.punktu iesniegtā informācija un veiktais valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksājums (1.pielikums) nesakrīt ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja neto apgrozījumu (2.pielikums), tad attiecīgais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc 2.pielikuma iesniegšanas Regulatorā precizē saskaņā ar 5.punktu iesniegto informāciju un iesniedz Regulatoram precizēto informāciju.

(SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

11. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad Regulators ir izsniedzis licenci vai reģistrējis attiecīgajā reģistrā vai elektronisko sakaru komersants vai pasta komersants ir nosūtījis reģistrācijas paziņojumu, iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma (3.pielikums), bet līdz nākamā gada 1.februārim - precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (1.pielikums), norādot faktisko neto apgrozījumu un attiecīgi aprēķināto valsts nodevu pirmajā darbības kalendārajā gadā.

(SPRK padomes 19.10.2011. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012.; sk. grozījumu 1.24.punktu)

12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram informāciju par licencē vai reģistrācijas paziņojumā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

(SPRK padomes 19.10.2011. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012.; sk. grozījumu 1.24.punktu)

13. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildus šajā nodaļā norādītajai vispārīgajai informācijai iesniedz Regulatoram arī šajos noteikumos paredzēto informāciju par savu darbību attiecīgajā regulējamā nozarē.

13.1 Ja Regulatoram iesniedz ierobežotas pieejamības informāciju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievēro likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un Informācijas atklātības likuma prasības.

(SPRK padomes 08.01.2015. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

III. Informācijas par elektronisko sakaru nozari iesniegšana

14. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz publiskos interneta piekļuves pakalpojumus, divas reizes gadā līdz 15.janvārim par situāciju uz 1.janvāri un līdz 15.jūlijam par situāciju uz 1.jūliju iesniedz Regulatoram informāciju par nodrošināto platjoslas pieslēgumu skaitu (4.pielikums).

(SPRK padomes 02.11.2010. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā)

15. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājam un kura ieņēmumi iepriekšējā kalendārajā gadā no šo pakalpojumu sniegšanas ir vismaz 60 000 EUR, reizi gadā līdz 1.augustam iesniedz Regulatoram attiecīgā gada 1.jūlijā spēkā esošos sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.12.2013. lēmumu Nr. 1/33)

16. Ja elektronisko sakaru komersants uzsāk elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam pēc 1.augusta vai ja veic izmaiņas spēkā esošajos elektronisko sakaru pakalpojumu tarifos vai to piemērošanas kārtībā un faktiskie vai plānotie ieņēmumi ir vismaz 60 000 EUR gadā, elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram informāciju par tarifiem vai to izmaiņām ne vēlāk kā viena mēneša laikā no elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas vai tarifu izmaiņu veikšanas.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.12.2013. lēmumu Nr. 1/33)

IV. Informācijas par pasta nozari iesniegšana

17. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim iesniedz Regulatoram informāciju par pasta sūtījumu skaitu (5.pielikums).

18. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par darbinieku skaitu.

19. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram šādu informāciju par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi un nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu:

19.1. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits;

19.2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks;

19.3. vēstuļu kastīšu izvietojums un skaits;

19.4. vēstuļu kastīšu tukšošanas laiks.

20. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, informāciju par izmaiņām universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildē un nodrošinājumā iesniedz Regulatoram ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izmaiņu ieviešanas dienas.

21. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un izskatīšanas veidu.

22. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos vai citus pasta pakalpojumus, reizi kalendārajā gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā (6.pielikums).

V. (Nodaļas nosaukums svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

23. (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

24. (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

25. (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

26. (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

26.1 (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

27. (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

27.1 (Svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

VI. Informācijas par enerģētikas nozari iesniegšana

28. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas nozarē (turpmāk - energoapgādes komersants), iesniedz Regulatoram licences nosacījumos vai vispārējās atļaujas noteikumos paredzēto informāciju noteiktajos termiņos.

(SPRK padomes 19.10.2011. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012.; sk. grozījumu 1.24.punktu)

29. Energoapgādes komersants reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Regulatoram peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu atsevišķi par katru sabiedriskā pakalpojuma veidu saskaņā ar energoapgādes komersanta grāmatvedības uzskaites sistēmu, ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības un ņemot vērā attiecīgos grāmatvedības standartus.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.12.2015. lēmumu Nr. 1/24)

30. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas pārvadi, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

30.1. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un gada pirms pārskata gada (turpmāk šajā nodaļā – iepriekšējā gada) tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītajiem elektroenerģijas apjomiem (11.pielikums);

30.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par kalendārajos mēnešos pārvadītajiem elektroenerģijas apjomiem (11.1pielikums).

(SPRK padomes 06.06.2012. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā)

30.1 Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas sadali, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

30.11. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (10.pielikums);

30.12. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem (12.pielikums);

30.13. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā (12.1pielikums);

30.14. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par kalendārajos mēnešos sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem un lietotāju skaitu, kas saņem elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja (12.2 pielikums);

30.15. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par elektroenerģijas tirgotājiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecības lietotājiem un citiem elektroenerģijas lietotājiem, norādot katru tirgotāju un lietotāju skaitu ceturkšņa beigās.

(SPRK padomes 06.06.2012. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 08.01.2015. lēmumu Nr.1/1)

31. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas tirdzniecību reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz Regulatoram atskaiti par iepriekšējā ceturkšņa ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības mājsaimniecības lietotājiem un citiem elektroenerģijas lietotājiem (bez pievienotās vērtības nodokļa), attiecīgajā periodā pārdotās elektroenerģijas apjomu mājsaimniecības lietotājiem un citiem elektroenerģijas lietotājiem, mājsaimniecības lietotāju un citu elektroenerģijas lietotāju skaitu šā perioda beigās, kā arī mājsaimniecības lietotāju un citu elektroenerģijas lietotāju skaitu, kuriem attiecīgajā periodā ir uzsākta vai pārtraukta elektroenerģijas piegāde.

(SPRK padomes 08.01.2015. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

32. Papildus 31.punktā noteiktajam publiskais tirgotājs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par tādās elektrostacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām pārskata gada beigās, kuru saražoto elektroenerģiju iepērk publiskais tirgotājs.

(SPRK padomes 08.01.2015. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

33. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

33.1. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (14.pielikums);

33.2. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (15.pielikums);

33.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par kalendārajos mēnešos saražotajiem elektroenerģijas apjomiem, pašpatēriņu, zudumiem un realizētās (tīklā nodotās) elektroenerģijas daudzumu, kā arī elektroenerģijas pārdošanas cenu un ieņēmumiem no elektroenerģijas realizācijas.

(SPRK padomes 08.01.2015. lēmuma Nr.1/1 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 22.09.2016. lēmumu Nr. 1/18)

34. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz Regulatoram atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (16.pielikums).

(SPRK padomes 19.10.2011. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 06.06.2012. lēmumu Nr. 1/12)

35. Energoapgādes komersants, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz Regulatoram atskaiti par pārskata gadā un iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (17.pielikums).

(SPRK padomes 19.10.2011. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 06.06.2012. lēmumu Nr. 1/12)

36. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz Regulatoram atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (18.pielikums).

37. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes pārvadi, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.1. reizi gadā līdz 1.februārim investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.2. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (18.1 pielikums);

37.3. reizi gadā līdz 1.februārim dabasgāzes zudumu samazināšanas plānu un atskaiti par dabasgāzes zudumu samazināšanas plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām dabasgāzes zudumu samazināšanas pozīcijām.

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

37.1 Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes uzglabāšanu, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.11. reizi gadā līdz 1.februārim investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.12. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par uzglabātiem dabasgāzes apjomiem (19.pielikums).

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

37.2 Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes sadali, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.21. reizi gadā līdz 1.februārim investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.22. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes apjomiem (19.1pielikums);

37.23. reizi gadā līdz 1.februārim dabasgāzes zudumu samazināšanas plānu un atskaiti par dabasgāzes zudumu samazināšanas plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām dabasgāzes zudumu samazināšanas pozīcijām;

37.24. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomiem (20.pielikums);

37.25. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā (20.1pielikums).

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā; sk. 43. punktu)

37.3 Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes tirdzniecību, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.31. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, informāciju pa kalendārajiem mēnešiem par komersantiem, kuri dabasgāzi izmanto siltumenerģijas ražošanai un koģenerācijai, un to patērētiem dabasgāzes apjomiem (21.pielikums);

37.32. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par dabasgāzes tirdzniecības apjomiem Latvijas lietotājiem pārskata gadā (21.1pielikums);

37.33. (zaudējis spēku ar 03.04.2017.; sk. 44. punktu);

37.34. (zaudējis spēku ar 03.04.2017.; sk. 44. punktu).

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

38. (Svītrots ar SPRK padomes 06.06.2012. lēmumu Nr. 1/12)

VII. Informācijas par ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarēm iesniegšana

39. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, reizi kalendārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Regulatoram atskaiti par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā (23.pielikums).

(SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

39.1 Informāciju saskaņā ar 39.punktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz par katru atsevišķā tarifa darbības teritoriju.

(SPRK padomes 19.10.2011. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā)

40. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē, reizi kalendārajā gadā, divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz Regulatoram atskaiti par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanta darbību kopumā, faktiski sniegtā sabiedriskā pakalpojuma apjomu, izmaksām un ieņēmumiem pārskata gadā, informāciju par notikušām vai plānotām būtiskām tehnoloģiskām izmaiņām uzņēmumā vai apsaimniekotā atkritumu apjoma izmaiņām, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību (25.pielikums).

(SPRK padomes 06.04.2017. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222 apstiprinātos Noteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju (Latvijas Vēstnesis, 2008, 99., 199.nr.; 2009, 82.nr.).

42. Šie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

43. Pirmo atskaiti, kas minēta šo noteikumu 37.22. apakšpunktā, dabasgāzes sadales sistēmas operators iesniedz 2017.gada 1.aprīlī.

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

44. Šo noteikumu 37.33. un 37.34. apakšpunkts zaudē spēku 2017.gada 3.aprīlī.

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

2. Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā

Nr.
p/k
Nozare /Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids* Neto apgrozījums _________. gadā, EUR Valsts nodevas likme, % Aprēķinātā valsts nodeva, EUR
1 2 3 4 5
1. Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      
1.1. elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;      
1.2. elektroenerģijas ražošanā koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;      
1.3. elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;      
1.4. elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;      
1.5. elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.      
2. Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      
2.1. siltumenerģijas ražošanā, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      
2.2. siltumenerģijas pārvadē un sadalē, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      
2.3. siltumenerģijas tirdzniecībā lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.      
3. Dabasgāzes apgādē kopā, t.sk.:      
3.1. dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;      
3.2. tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;      
3.3. dabasgāzes sadalē;      
3.4. dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;      
3.5. dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.      
4. Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:      
4.1. balss telefonijas pakalpojumos;      
4.2. publiskajos taksofonu pakalpojumos;      
4.3. publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;      
4.4. nomāto līniju pakalpojumos;      
4.5. publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;      
4.6. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;      
4.7. piekļuves pakalpojumos;      
4.8. starpsavienojuma pakalpojumos.      
5. Pasta nozarē kopā, t.sk.:      
5.1. tradicionālajos pasta pakalpojumos;      
5.2. kurjerpasta pakalpojumos;      
5.3. eksprespasta pakalpojumos;      
5.4. abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.      
6. Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:      
6.1. ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;      
6.2. ūdens piegādē no padeves vietas centralizētā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;      
6.3. notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;      
6.4. notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā, virszemes ūdensobjektos.      
7. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos      
8. Kopā (1+2+3+4+5+6+7)   X  
3. * atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

4. Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
1.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ___________.gadā

Ar valsts nodevu
apliekamā darbība
Ar valsts nodevu apliekamā summa
_______. gadā, EUR
Valsts nodevas likme, % Aprēķinātā valsts nodeva, EUR
Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka ieņēmumi par pārvades sistēmas aktīvu iznomāšanu pārvades sistēmas operatoram iepriekšējā kalendāra gadā      
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
1.2 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Publiskā tirgotāja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par publiskā tirgotāja aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ___________.gadā

Ar valsts nodevu
apliekamā darbība
Ar valsts nodevu apliekamā summa
_______. gadā, EUR
Valsts nodevas likme, % Aprēķinātā valsts nodeva, EUR
Publiskā tirgotāja saņemtie iepriekšējā kalendāra gada galalietotāju maksājumi, kuri kompensē publiskajam tirgotājam Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā, 30.panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteiktās izmaksas      
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

1. Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu par ____________.gadu

N.
p.k.
Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids* Summa, EUR
1. Neto apgrozījums (2 + 3 + 4+5+6+7+8+9)  
2. Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:  
2.1. elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;  
2.2. elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;  
2.3. elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;  
2.4. elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;  
2.5. elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.  
3. Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:  
3.1. siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;  
3.2. siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;  
3.3. siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.  
4. Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:  
4.1. dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;  
4.2. tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;  
4.3. dabasgāzes sadalē;  
4.4. dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;  
4.5. dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.  
5. Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:  
5.1. balss telefonijas pakalpojumos;  
5.2. publiskajos taksofonu pakalpojumos;  
5.3. publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;  
5.4. nomāto līniju pakalpojumos;  
5.5. publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;  
5.6. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;  
5.7. piekļuves pakalpojumos;  
5.8. starpsavienojuma pakalpojumos.  
6. Pasta nozarē kopā, t.sk.:  
6.1. tradicionālajos pasta pakalpojumos;  
6.2. kurjerpasta pakalpojumos;  
6.3. eksprespasta pakalpojumos;  
6.4. abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.  
7. Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:  
7.1. ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;  
7.2. ūdens piegādē no padeves vietas centralizētā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;  
7.3. notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;  
7.4. notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā virszemes ūdensobjektos.  
8. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos  
9. Neto apgrozījums ārpus regulējamām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm  
2. * atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

3. Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 21.04.2016. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā no plānotā neto apgrozījuma

Nr.
p.k

Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Plānotais neto apgrozījums līdz gada beigām, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;      

1.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;      

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;      

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;      

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.      

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

2.1.

siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.      

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:      

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;      

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;      

3.3.

dabasgāzes sadalē;      

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;      

3.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.      

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:      

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;      

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;      

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;      

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;      

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;      

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;      

4.7.

piekļuves pakalpojumos;      

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.      

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:      

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;      

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;      

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;      

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.      

6.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:      

6.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;      

6.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;      

6.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;      

6.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.      

7.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos      

8.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7)  

X

 

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts  
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 25.08.2016. lēmuma Nr. 1/16 redakcijā)

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums    
Vienotais reģistrācijas numurs    
Informācija par situāciju uz _________ gada 1. janvāri/ 1.jūliju (vajadzīgo pasvītrot)

Informācija par publiskiem interneta piekļuves pakalpojumiem, izmantojot platjoslas sistēmas[1]

(Lūdzam norādīt aktīvo piekļuves līniju skaitu fiziskām un juridiskām personām)

Nr.
p.k.

Piekļuves veids/pieslēguma datu pārraides ātrums

≥256 kbit/s
līdz
< 2 Mbit/s

≥2 Mbit/s
līdz
< 10 Mbit/s

≥10 Mbit/s
līdz
< 30 Mbit/s

≥30 Mbit/s
līdz
< 100 Mbit/s

≥ 100 Mbit/s
< 200 Mbit/s

≥ 200 Mbit/s
< 400 Mbit/s

≥ 400
Mbit/s

Tīkla operators[7]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

DSL līniju[2] skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot:

Savu tīklu

             

2

Pilnīgu piekļuvi abonentlīnijai[3]

               

3

Kopēju piekļuvi abonentlīnijai[4]

               

4

Piekļuvi datu plūsmai[5]

               

5

Tālāk pārdošanu (pārpārdošana)[6]

               

6

Piekļuves līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot:

Kabeļa modemu[8]

             

7

Fiksēto bezvadu piekļuvi (FWA)[9]

             

8

WiMAX[10]

             

9

Ethernet protokolu

             

10

WIFI bezvadu interneta pieslēguma punktus

             

11

Satelītu

             

12

2G, 3G, 4G[11]

             

13

NGA[12]līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot:

VDSL[13]

             

14

VDSL2 Vectoring[14]

             

15

FTTH[15]

             

16

FTTB[16]

             

17

DOCSIS 3.0 / DOCSIS 3.1[17]

             

18

Atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai vai tālāk pārdošanu[18]

               

19

 

Citus (komentāros norādīt, kādus)[19]

               
Komentāri:
Šajā pielikumā lietoti šādi termini un saīsinājumi:
2G (2nd generation) – mobilā tīkla otrā paaudze, tas ir GSM un DCS;
3G (3rd generation) – mobilā tīkla trešā paaudze, tas ir UMTS un CDMA;
4G (4th generation) mobilā tīkla ceturtā paaudze, tas ir LTE;
CDMA (code division multiple access) – koddales daudzkārša piekļuve;
DOCSIS (data over cable service interface specification) – tehnoloģija, kas ļauj nodrošināt datu pārraidi hibrīdajā optikas koaksiālo kabeļu tīklā;
DSL (digital subscriber loop) – abonenta ciparu (digitālā) cilpa;
FTTB (fiber to the building) – optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz ēkai;
FTTH (fiber to the home) – optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām;
FTTN (fiber to the node) – optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim;
FWA (fixed wireless access) – fiksētā bezvadu piekļuve;
NGA (next generation access) – nākamās paaudzes piekļuves tīkls;
SIM (subscriber identity module) – abonenta identitātes modulis;
Tīkla operators – elektronisko sakaru komersants, kura elektronisko sakaru tīkls tiek izmantots, saņemot vairumtirdzniecībā sniegtu pakalpojumu: atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai vai tālākpārdošanu (pārpārdošanu);
VDSL (very high speed digital subscriber line) – ļoti ātrdarbīga abonenta ciparlīnija;
WiFi – bezvadu tīkla tehnoloģija, kas izmanto radioviļņus, lai nodrošinātu internetu;
WiMAX (worldwide interoperability for microwave access) – bezvadu sakaru tehnoloģija;
WWW (world wide web) – globālais tīmeklis.

[1] Iespēja nodrošināt publisko interneta piekļuves pakalpojumu galalietotājiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) ar datu pārraides ātrumu vienādu vai lielāku par 256 kbit/s. Jānorāda tikai mazumtirdzniecības (kopējais) aktīvo piekļuves līniju skaits, t.i., piekļuve galalietotājam (izņemot bezvadu interneta pieslēguma punktus (WiFi). Piekļuves līniju skaits jānorāda vienu reizi, t.i., jāizvairās no dubultās uzskaites.
[2] VDSL tehnoloģija šajā kategorijā nav jāiekļauj.
[3] Piekļuves līniju skaits galalietotājiem, ko elektronisko sakaru komersants (kas aizpilda šo pielikumu) nodrošina, izmantojot vairumtirdzniecības pakalpojumu – pilnīgi atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai. Atsaistīta piekļuve abonentlīnijai ir vairumtirdzniecībā saņemts elektronisko sakaru pakalpojums no cita elektronisko sakaru komersanta, kam pieder elektronisko sakaru tīkls (tīkla operators), un attiecas uz situāciju, kad elektronisko sakaru komersants (kas aizpilda šo pielikumu) nomā jeb pilnīgi atsaista tīkla operatora piekļuves tīkla līniju – abonentlīniju (vara kabeli (vīto pāri)/optiskās šķiedras kabeli) vai tās segmentu, lai sniegtu publisko interneta piekļuves un citus elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājiem. Tātad nomātā piekļuves tīkla līnija (abonentlīnija) vai tās segments ir no galalietotāja pieslēguma punkta līdz piekļuves punktam, kurā elektronisko sakaru komersantam tiek nodrošināta piekļuve šim vairumtirdzniecības pakalpojumam. Piekļuves punkts var būt piekļuves mezgls (vieta, kurā ir savienots piekļuves tīkls un pamattīkls) vai sadales skapis u.c. Datu pārraidi un aktīvās iekārtas šajā gadījumā nodrošina pats elektronisko sakaru komersants, nevis tīkla operators. Pilnīgas piekļuves gadījumā elektronisko sakaru komersants iegūst pilnīgu kontroli pār atsaistīto piekļuves tīkla līniju un pats var izvēlēties, kādus elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājiem pa to nodrošināt.
[4] Piekļuves līniju skaits galalietotājiem, ko elektronisko sakaru komersants (kas aizpilda šo pielikumu) nodrošina, izmantojot vairumtirdzniecības pakalpojumu – daļēji atsaistītu (kopēju) piekļuvi abonentlīnijai. Atšķirībā no pilnīgi atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, kopējas piekļuves gadījumā tīkla operators turpina nodrošināt balss telefonijas pakalpojumu, bet elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko interneta piekļuves pakalpojumu pa vienu un to pašu abonentlīniju.
[5] Piekļuves līniju skaits galalietotājiem, ko elektronisko sakaru komersants (kas aizpilda šo pielikumu) nodrošina, izmantojot vairumtirdzniecības pakalpojumu – piekļuvi datu plūsmai. Piekļuve datu plūsmai ir vairumtirdzniecībā saņemts elektronisko sakaru pakalpojums no elektronisko sakaru komersanta, kam pieder elektronisko sakaru tīkls (tīkla operators), un attiecas uz situāciju, kad elektronisko sakaru komersants izmanto tīkla operatora elektronisko sakaru tīklu, lai tas savukārt sniegtu publisko interneta piekļuves un citus elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājiem. Tātad piekļuve datu plūsmai sastāv no fiziskas līnijas un datu pārraides no galalietotāja pieslēguma punkta līdz konkrētam piekļuves punktam (DSLAM, Ethernet komutatoram, IP komutatoram vai BRAS u.c. vietējā, reģionālajā vai nacionālajā līmenī) tīkla operatora pamattīklā, kurā elektronisko sakaru komersantam tiek nodrošināta piekļuve šim vairumtirdzniecības pakalpojumam. Piekļuve datu plūsmai neattiecas uz vairumtirdzniecībā saņemtu pakalpojumu – pieeju globālajam tīmeklim (WWW), kas ļauj jūsu galalietotājiem piekļūt nacionālajiem vai starptautiskiem interneta resursiem 24 stundas diennaktī.
[6] Piekļuves līniju skaits galalietotājiem, ko elektronisko sakaru komersants (kas aizpilda šo pielikumu) nodrošina, izmantojot vairumtirdzniecības pakalpojumu – pārpārdošanu. Pārpārdošana ir vairumtirdzniecībā saņemts pakalpojums no tīkla operatora, ar kuru ir noslēgts līgums par publisko interneta piekļuvi un citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vairumtirdzniecībā, bez iespējām mainīt pakalpojuma raksturlielumus, lai pārpārdotu šos pakalpojumus galalietotājiem.
[7] Tas tīkla operators (elektronisko sakaru komersants, kam pieder elektronisko sakaru tīkls), kura elektronisko sakaru tīkls (t.i., kāds segments vai viss elektronisko sakaru tīkls) tiek izmantots, saņemot tīkla operatora vairumtirdzniecībā sniegtu pakalpojumu: atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai vai pārpārdošanu, un ar kuru ir noslēgts līgums par konkrēto vairumtirdzniecības pakalpojumu.
[8] Jānorāda datu pārraide pa eksistējošām koaksiālo kabeļu TV tīklu līnijām, izmantojot DOCSIS tehnoloģiju pirms versijas 3.0. Tehnoloģija DOCSIS 3.0 vai DOCSIS 3.1 nav jāiekļauj.
[9] Galalietotāju skaits, izmantojot fiksēto bezvadu piekļuvi (FWA). Publiski pieejamie WIFI piekļuves punkti, WiMAX, CDMA un 2G/3G/4G tehnoloģijas nav jāiekļauj.
[10] Galalietotāju skaits, izmantojot WiMAX bezvadu sakaru tehnoloģiju.
[11] Mobilā platjoslas interneta galalietotāju skaits (aktivizēto SIM karšu skaits), kuri 90 dienu laikā pirms datuma, par kuru jāiesniedz informācija, faktiski izmantoja mobilā platjoslas interneta pakalpojumu. Norādot mobilā platjoslas interneta galalietotāju skaitu pa tehnoloģijām (2G, 3G vai 4G), ir jāizvairās no dubultās uzskaites.
[12] Vadu piekļuves tīkli, kas pilnībā vai daļēji sastāv no optiskās šķiedras elementiem un kas spēj nodrošināt platjoslas piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem parametriem (piemēram, lielāku caurlaidspēju) salīdzinājumā ar tiem, ko nodrošina ar vara kabeļu tīkliem.
[13] Very High Speed Digital Subscriber Line – ļoti ātrdarbīga abonenta ciparlīnija, kur tiek izmantots vara tīkls piekļuves daļā. Šajā kategorijā optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim (FTTN) + VDSL ir jāiekļauj. VDSL2 Vectoring šajā sadaļā nav jāiekļauj.
[14] Ļoti ātrdarbīga abonenta ciparlīnija, izmantojot troksni slāpējošu tehnoloģiju, kas spēj nodrošināt augstākus datu pārraides ātrumus nekā VDSL.
[15] Fiber to the home jeb optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām. Šajā kategorijā jānorāda piekļuves līniju skaits galalietotājiem, ja optiskās šķiedras kabelis šķērso abonenta telpu robežu un tiek pabeigts telpu iekšienē vai abonenta telpas ārējā sienā, vai ne tālāk kā 2 metrus no abonenta telpas ārējās sienas. Šī FTTH definīcija neiekļauj tādu elektronisko sakaru tīkla arhitektūru, kur optiskās šķiedras nodrošināšana tiek pabeigta publiskās vai privātās teritorijās, nesasniedzot telpas.
[16]Fiber to the building jeb optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz ēkai. Šajā kategorijā jānorāda piekļuves līniju skaits galalietotājiem, kad optiskās šķiedras kabelis sasniedz ēkas robežu, piemēram, daudzdzīvokļu mājas pagrabu un beigu savienojums (no pēdējā sadales punkta līdz galalietotāja pieslēguma punktam) tiek nodrošināts ar citu pārraides vidi, kas nav optiskā šķiedra.
[17] Ļoti ātrdarbīga datu pārraide pa eksistējošām optikas koaksiālo kabeļu TV tīklu līnijām, izmantojot DOCSIS 3.0 tehnoloģiju. Tipiski fiziskā tīkla saskarnes piegādes punktā abonenta mājā varētu būt F tipa konektors. DOCSIS 3.1 tehnoloģija arī ir jāiekļauj, ja tāda tiek izmantota.
[18] Piekļuves līniju skaits galalietotājiem, ko elektronisko sakaru komersants (kas aizpilda šo pielikumu) nodrošina, izmantojot vairumtirdzniecības pakalpojumu: atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai vai pārpārdošanu (skatīt 3, 5 un 6 zemteksta piezīmes). Šī kategorija attiecas uz NGA tīklu arhitektūrām.
[19] Piekļuves līniju skaits galalietotājiem, izmantojot jebkādu citu tehnoloģiju (piemēram, nomātās līnijas u.c.)

Datums ______.______._____________________.
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts    
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

Pasta komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par pasta sūtījumu skaitu ______ .gada ____ ceturksnī

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

"B" klase

Pastkartes Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Vēstules Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Tiešā pasta sūtījumi Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Bandroles Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Sīkpakas Iekšzemes vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pasta pakas Iekšzemes līdz 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Iekšzemes virs 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās līdz 10 kg (pārējās valstis) vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās virs 10 kg (pārējās valstis) vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās no ES valstīm līdz 20 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās līdz 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās virs 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Abonētās preses izdevumi  

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts    
6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

Pasta komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu ___________gadā

1. Tradicionālie pasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

"B" klase

Pastkartes Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Vēstules Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Tiešā pasta sūtījumi Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Bandroles Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Sīkpakas Iekšzemes vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pasta pakas Iekšzemes līdz 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Iekšzemes virs 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās līdz 10 kg (pārējās valstis) vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās virs 10 kg (pārējās valstis) vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās no ES valstīm līdz 20 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās līdz 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās virs 10 kg vienkāršās    
apdrošinātās    

2. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Abonētās preses izdevumi  

3. Eksprespasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Vēstules Iekšzemes  
Pārrobežu ienākošās  
Pārrobežu izejošās  
Pasta pakas Iekšzemes  
Pārrobežu ienākošās  
Pārrobežu izejošās  

4. Kurjerpasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Vēstules  
Pasta pakas  

5. Darbinieku skaits

Darbinieku skaits  

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts    
7.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

8.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 21.04.2016. lēmumu Nr. 1/9)

9.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 06.06.2012. lēmumu Nr. 1/12)

10.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 08.01.2015. lēmuma Nr.1/1 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 22.09.2016. lēmumu Nr. 1/18)

Energoapgādes komersanta nosaukums
vienotais reģistrācijas numurs
izsniegtās licences numurs

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Investīciju plāns______ . gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi

Objekta vai darba nosaukums Mērvienība Plāns Pārskata gada plāna izpilde
1. Elektrolīnijas un transformatoru punkti: EUR
1.1. 6-20 kV līnijas km
1.2. 0.4 kV līnijas km
1.3. Transformatoru punkti gab.
2. 6-20 kV slēgiekārtas EUR
3. Kapitālieguldījumu projekti pēc lietotāju pieprasījuma EUR
4. Par pieslēguma maksu izbūvējamās 110/10 k/V apakšstacijas EUR
5. Dispečervadība EUR
6. Slēgto transformatoru ēkas un ražošanas bāzes EUR
7. Pamatlīdzekļu iegāde EUR
8. Viedie elektroenerģijas skaitītāji EUR
9. Nemateriālie ieguldījumi EUR
Kopā:

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
Z.v.
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis
e-pasts
11.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem

Nr.p.k.  Rādītāji  Mērvienības  Pārskata gads   Iepriekšējais gads 
1. Darbības teritorija km²    
  Elektropārvades līnijas       
2. Kopējais pārvades gaisvadu līniju garums km    

2.1.

330 kV

km    

2.2.

110 kV

km    
3. Kopējais kabeļu līniju garums km    

3.1.

330 kV

km    

3.2.

110 kV

km    
  Apakšstacijas un transformatori       
4. Apakšstaciju kopējais skaits gab.    

4.1.

330/110 apakšstacijas

gab.    

4.2.

110/20-6 apakšstacijas

gab.    
5. Transformatori kopā gab.    

5.1.

330/110 autotransformatori

gab.    

5.2.

110/6-20 kV transformatori

gab.    
6. Transformatori kopā MVA    

6.1.

330/110 autotransformatori

MVA    

6.2.

110/6-20 kV transformatori

MVA    
7. Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem) gab.    
8. Juridisko personu uzskaites punktu skaits gab.     
9. Pārvades sistēmai pievadītās elektroenerģijas apjoms GWh    

9.1.

- no kaimiņvalstīm saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    

9.2.

- no pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    

9.3.

- no sadales sistēmas operatoriem saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    
10. Sadales sistēmas operatoriem pievadītās elektroenerģijas apjoms GWh    
11. Pie pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjoms GWh    
12. Kaimiņvalstīm nodotās elektroenerģijas apjoms GWh    
13. Elektroenerģijas tranzīta apjoms pārvades sistēmas operatora tīklā GWh    
14. Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus) GWh    
    %    
15. Faktiskie elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā (ieskaitot tranzīta zudumus) GWh    
    %    

15.1.

- elektroenerģijas zudumi tīklā un transformatoros

GWh    
     %    

15.2.

- tranzīta zudumi

GWh    
     %    
16. Elektroenerģijas patēriņš pārvades sistēmas operatora tīklā pārvades sistēmas operatora tehnoloģiskajām vajadzībām GWh    
17. Faktiskais bojājumu skaits gadījumi    
18. Vidējais bojājumu novēršanas ilgums stundas    
19. Maksimālā slodze MW     

19.1.

 Maksimālas slodzes datums      

19.2.

 Maksimālās slodzes laiks      
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
11.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Pārvadītie elektroenerģijas apjomi ____. gada _______ceturksnī

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības mēnesis mēnesis mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Latvijas lietotājiem pārvadītais elektroenerģijas apjoms MWh      
1.1. - sadales sistēmas operatoriem pievadītās elektroenerģijas apjoms MWh      
1.2. - pie pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjoms MWh      
1.2.1.

no līnijām

MWh      
1.2.2.

no kopnēm

MWh      
2. Elektroenerģijas zudumi MWh      
3. Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām un saimnieciskām vajadzībām MWh      
4. Kaimiņvalstīm nodotās elektroenerģijas apjoms MWh      
5. No kaimiņvalstīm saņemtās elektroenerģijas apjoms MWh      
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
12.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem

Nr. p.k. Rādītāji  Mērvienības  Pārskata gads  Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Darbības teritorija km²    
2. Elektropārvades līnijas       
2.1. Kopējais gaisvadu līniju garums km    
2.1.1.

vidspriegumā

km    
2.1.2.

zemspriegumā

km    
2.2. Kopējais kabeļu līniju garums km    
2.2.1.

vidspriegumā

km    
2.2.2.

zemspriegumā

km    
3. Apakšstacijas un transformatori       
          
3.1. Vidsprieguma / zemsprieguma transformatoru apakšstacijas gab.    
3.2. Transformatori kopā gab.    
3.2.1.

vidsprieguma / zemsprieguma

gab.    
3.2.2.

zemsprieguma

gab.    
3.3. Transformatori kopā MVA    
3.3.1.

vidsprieguma / zemsprieguma

MVA    
3.3.2.

zemsprieguma

MVA    
4. Elektroenerģijas lietotāji      
4.1. Lietotāji kopā skaits    
4.1.1. Lietotāji – fiziskas personas skaits    
4.1.2. Lietotāji – juridiskas personas skaits    
4.2. Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem) gab.    
4.2.1. Fizisko personu objektiem uzstādīto (ierīkoto) uzskaites punktu skaits gab.    
4.2.2. Juridisko personu objektiem uzstādīto (ierīkoto) uzskaites punktu skaits gab.    
5. Sadales tīkliem pievadītās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.1. - no pārvades sistēmas operatora saņemtās elektroenerģijas apjoms, atskaitot pārvades sistēmas operatoram nodotās elektroenerģijas apjomu GWh    
5.2. - no citiem sadales sistēmas operatoriem saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.3. - no sadales sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.3.1. t.sk. pie vidsprieguma tīkla pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.3.2. t.sk. pie zemsprieguma tīkla pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.3.2.1. t.sk. no mājsaimniecības lietotājiem (mikroģeneratoriem) saņemtās elektroenerģijas apjoms MWh    
5.3.2.2. t.sk. no pārējiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjoms MWh    
5.4. Lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.4.1. t.sk. fiziskām personām nodotās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.4.2. t.sk. juridiskajām personām nodotās elektroenerģijas apjoms GWh    
5.5. Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi GWh    
    %    
5.6. Faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi GWh    
    %    
5.6.1. - zudumi tīklos un transformatoros GWh    
5.6.2. - pārējie zudumi GWh    
5.7. Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskajām un saimnieciskajām vajadzībām GWh    
6. Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju pieslēgumu skaits gab.    
7. Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju ģenerējošo iekārtu kopējā uzstādītā jauda MW    
8. Maksimālā slodze MW    
8.1. Maksimālās slodzes datums      
8.2. Maksimālās slodzes laiks      
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
12.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 08.01.2015. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  
Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti

gab.

1.1. t.sk. mutvārdu gab.
1.2. sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti, uz kuriem sniegtas atbildes gab.
1.2.1. t.sk. rakstveida gab.
1.2.2. t.sk. mutvārdu gab.
1.2.3. Pamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes gab.
1.2.4. Nepamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes gab.
1.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
1.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
1.5. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
1.6. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 1.3. – 1.5.punktos minētajām sūdzībām dienas
2. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem gab.
2.1. t.sk. mutvārdu gab.
2.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
2.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
2.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
2.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 2.2. – 2.4.punktos minētajām sūdzībām dienas
3. Saņemot sūdzību un iesniegumu skaits par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus) gab.
3.1. t.sk. mutvārdu gab.
3.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
3.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
3.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
3.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 3.2. – 3.4.punktos minētajām sūdzībām dienas
4. Pārējo saņemto sūdzību un iesniegumu skaits gab.
4.1. t.sk. mutvārdu gab.
4.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
4.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
4.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
4.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 4.2. – 4.4.punktos minētajām sūdzībām dienas
5. Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks gab.
min.
5.1. t.sk. informatīvais tālrunis gab.
min.
5.2. t.sk. skaitītāju rādījumu nodošanas tālrunis gab.
min.
5.3. t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis gab.
min.
5.3.3. t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis ārkārtas situācijās gab.
min.
6. Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits (neskaitot pieteikumus vienkāršiem darbiem, piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa) gab.
6.1. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā gab.
6.2. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
6.3. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
6.4. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 6.1. – 6.3.punktos minētajiem pieteikumiem dienas
7. Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits vienkāršiem darbiem (piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa) gab.
7.1. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā gab.
7.2. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
7.3. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
7.4. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 7.1. – 7.3.punktos minētajiem pieteikumiem dienas
8. Kopējais skaits un vidējais laiks no pieteikuma jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja elektroietaišu pieslēgšanai tīklam, pieslēgumiem, kur nav nepieciešami darbi elektrotīklā gab.
dienas
9. Kopējais skaits un vidējais laiks sprieguma atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījuma gab.
dienas

2. Tehniskā kvalitāte

Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, elektroenerģijas piegādes pārtraukumi un sprieguma raksturlielumu mērījumi

2.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu skaits gadā uz vienu lietotāju gab.    
2. Vidējais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanai dienas    
3. Kopējais skaits un vidējais laiks no brīdinājuma par neapmaksātu rēķinu nosūtīšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.    
dienas    
4. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.    
dienas    
5. Kopējais skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta neapmaksāto rēķinu dēļ gab.    
dienas    
6. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma gab.    
dienas    
7. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumu skaits pārskata periodā (gab.)    
kopā (gab.)    
8. Novērsto sprieguma kvalitātes problēmu skaits un vidējais laiks no sūdzības par sprieguma kvalitāti saņemšanas brīža līdz problēmas novēršanai gab.    
dienas    
9. Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem elektroenerģijas pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaits gab.    
dienas    
10. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) (>3min) skaits uz vienu lietotāju reizes    
10.1. t.sk. 6-20kV tīklā reizes    
10.2. t.sk. 0.4kV tīklā reizes    
11. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju min.    
11.1. t.sk. 6-20kV tīklā min.    
11.2. t.sk. 0.4kV tīklā min.    
12. Nepiegādātās elektroenerģijas daudzums gadā plānoto pārtraukumu (>3min) dēļ (ENS) MWh    
13. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos reizes    
pārējos gadījumos reizes    
13.1. t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos reizes    
pārējos gadījumos reizes    
13.2. t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos reizes    
pārējos gadījumos reizes    
14. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
14.1. t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
14.2. t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
15. Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI) normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
15.1. t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
15.2. t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
16. Nepiegādātās elektroenerģijas daudzums neplānoto pārtraukumu (>3min) dēļ uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos MWh    
pārējos gadījumos MWh    
17. Īslaicīgo pārtraukumu (<1s<3min) skaits 6-20kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos reizes    
18. Īslaicīgo pārtraukumu (<1s<3min) 6-20kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos vidējā skaita indekss (MAIFI) reizes    
19. Sprieguma raksturlielumu mērījumu skaits atbilstoši LVS EN50160 standartam[1] Kopā gab.    
neatbilst standartam gab.    
19.1. t.sk. 6-20kV tīklā Kopā gab.    
neatbilst standartam gab.    
19.2. t.sk. 0.4kV tīklā Kopā gab.    
neatbilst standartam gab.    

3. Elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu ierīkošana

3.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Jaunie pieslēgumi līdz 40 A, 0,4 kV
1.1. pieteikumu skaits gab.    
1.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
1.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
1.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
2. Jaunie pieslēgumi 40 – 100 A, 0,4 kV
2.1. pieteikumu skaits gab.    
2.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
2.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
2.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
3. Jaunie pieslēgumi virs 100 A, 0,4 kV
3.1. pieteikumu skaits gab.    
3.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
3.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
3.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
3.5. jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumu par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem[2] gab.    
4. Jaunie pieslēgumi 6-20 kV
4.1. pieteikumu skaits gab.    
4.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
4.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
4.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
4.5. jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem gab.    

[1] Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu

[2] Lietotāji, kuri, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem pārskata periodā ir saņēmuši piemērojamo koeficientu

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts    
12.2 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem _____. gada _______ceturksnī

Nr.p.k.   Mērvienības Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1. Lietotājiem nodotais elektroenerģijas apjoms MWh      
2. Elektroenerģijas zudumi MWh      
3. Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām un saimnieciskām vajadzībām MWh      
4. Lietotājs, kas saņem elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja skaits      
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
13.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 08.01.2015. lēmumu Nr.1/1)

14.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 04.12.2013. lēmuma Nr. 1/33 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 22.09.2016. lēmumu Nr. 1/18)

Energoapgādes komersanta nosaukums

vienotais reģistrācijas numurs
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Investīciju plāns______ . gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi (EUR)

Objekta vai darba nosaukums

Plāns

Pārskata gada plāna izpilde

I. Kapitālā celtniecība, rekonstrukcija un atjaunošana
1. Tehnoloģiskās iekārtas
2. Hidrotehniskās būves
3. Ēku un būvju rekonstrukcija un atjaunošana
4. Perspektīvie projektēšanas darbi
II. Pamatlīdzekļu iegāde, iekārtas
1. Nemontējamās iekārtas
2. Nekustamais īpašums
3. Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, zinātniski pētnieciskie darbi un tml.)

K O P Ā

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis
e-pasts
15.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji  Mērvienības  Pārskata gads  Iepriekšējais gads 
           
1. Saražotā elektroenerģija MWh    
       
2. Pašu vajadzībām izmantotā elektroenerģija MWh    

2.1.

t.sk. zudumi transformatoros

MWh    
     
3. Pārdotā elektroenerģija MWh    
       
4. Nostrādāto stundu skaits gadā h    
       
5. Īpatnējais ūdens patēriņš uz saražoto elektroenerģijas apjomu m3/MWh    
       
6. Jaudu izmantošanas stundu skaits gadā h    
       
7. Realizētās elektroenerģijas cena EUR/MWh    
       
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
16.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
Darbības veids – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā
Koģenerācijas stacijas faktiskā adrese _______________________________________

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads
______.gads

Iepriekšējais gads
______.gads

1

2

3

4

5

1.

Lietotājam nodotais siltuma apjoms no koģenerācijas iekārtām

MWh

   

2.

Koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošanas stundu skaits gadā

stundas/gadā

   

3.

Lietotājam nodotais siltuma apjoms no ūdenssildāmajiem katliem**

MWh

   

4.

Lietotājam pārdotais kopējais siltumenerģijas daudzums*

MWh

   

5.

Saražotais (bruto) elektroenerģijas apjoms – kopā

MWh

   

6.

Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas apjoms

MWh

   

7.

Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvars

%

   

8.

Koģenerācijas režīmā ražotās neto (realizētās) elektroenerģijas apjoms

MWh

   

9.

Elektroenerģijas pašpatēriņš elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai

MWh

   

10.

Elektroenerģijas pašpatēriņš siltumenerģijas ražošanai

MWh

   

11.

Elektroenerģijas pašpatēriņš koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanai

MWh

   

12.

Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā – kopā

MWh

   

12.1.

– siltumenerģijas ražošanai

MWh

   

12.2.

– koģenerācijas režīmā ražotai elektroenerģijai

MWh

   

12.3.

– elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu

MWh

   

12.4.

– elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanu

MWh

   

13.

Faktiskais kurināmā izmantošanas lietderības koeficients

%

   

14.

Kurināmā patēriņš kondensācijas režīmā ražotai elektroenerģijai

MWh

   

15.

Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos**

MWh

   

16.

Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā kopā

nat.vien.

   

17.

Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos**

nat.vien.

   

18.

Uzstādītā bruto elektriskā jauda

MW

   

19.

Koģenerācijas iekārtu uzstādītā bruto siltuma jauda

MW

   

20.

Ūdenssildāmo katlu uzstādītā bruto siltuma jauda**

MW

   

2. Sniegto pakalpojumu izmaksas

2.tabula

Nr.
p.k

Nosaukums

Mērvienība

Pārskata gads
_____.gads

Iepriekšējais gads
_____.gads

1

2

3

4

5

1.

Mainīgās izmaksas

X

X

X

1.1.

Koģenerācijas iekārtu kurināmā izmaksas kopā

tūkst. EUR

   

1.1.1.

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   

1.1.2.

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.1.3.

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.2.

Ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas**

tūkst. EUR

   

1.3.

Kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai kopā

tūkst. EUR

   

1.4.

Koģenerācijas stacijas kurināmā izmaksas kopā

tūkst. EUR

   

1.5.

Dabas resursu nodoklis kopā

tūkst. EUR

   

1.5.1.

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   

1.5.2.

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.5.3.

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.6.

Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas kopā

tūkst. EUR

   

1.6.1.

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   

1.6.2.

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.6.3.

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.7.

Emisijas kvotu izmaksas

tūkst. EUR

   

1.7.1.

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   

1.7.2.

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

1.7.3.

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

2.

Mainīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

   

2.1.

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   

2.2.

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

2.3.

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   

3.

Ražošanas pastāvīgās izmaksas

X

X

X

3.1.

Personāla izmaksas

tūkst. EUR

   

3.2.

Administrācijas izmaksas

tūkst. EUR

   

3.3.

Iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas

tūkst. EUR

   

3.4.

Apdrošināšana

tūkst. EUR

   

3.5.

Pārējās izmaksas

tūkst. EUR

   

4.

Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

   

4.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   

4.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   

5.

Pamatlīdzekļu nolietojums kopā

tūkst. EUR

   

5.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais nolietojums

tūkst. EUR

   

5.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais nolietojums

tūkst. EUR

   

6.

Procentu maksājumi kopā

tūkst. EUR

   

6.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie procentu maksājumi

tūkst. EUR

   

6.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie procentu maksājumi

tūkst. EUR

   

7.

Aizņēmuma pamatdaļas maksājumi kopā

tūkst. EUR

   

7.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie pamatdaļas maksājumi

tūkst. EUR

   

7.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie pamatdaļas maksājumi

tūkst. EUR

   

8.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) kopā

tūkst. EUR

   

8.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais NĪN

tūkst. EUR

   

8.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais NĪN

tūkst. EUR

   

9.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN), kas attiecināms uz siltumu un koģenerācijas elektroenerģiju

tūkst. EUR

   

9.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais UIN

tūkst. EUR

   

9.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais UIN

tūkst. EUR

   

9.3.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   

9.4.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   

10.

Neto peļņa kopā

tūkst. EUR

   

10.1.

Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumenerģiju attiecināmā neto peļņa

tūkst. EUR

   

10.2.

Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmā neto peļņa

tūkst. EUR

   

11.

Ieņēmumi par elektroenerģiju

tūkst. EUR

   

12.

Ieņēmumi par siltumenerģiju kopā

tūkst. EUR

   

12.1.

par enerģiju

tūkst. EUR

   

12.2.

par siltuma jaudu

tūkst. EUR

   

13.

Gada vidējā kopkapitāla vērtība, kas attiecināta uz siltumenerģiju un koģenerācijas elektroenerģiju

tūkst. EUR

   

14.

Kopkapitāla rentabilitāte

%

   

* Norādīt komersanta nosaukumu, kam tiek pārdota siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, kam tiek pārdota siltumenerģija, tad pārdotās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem

** Ja izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 3., 15., 17., 20.punktā un 2.tabulas 1.2.punktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulās papildu rindas

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts    
17.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 22.09.2016. lēmumu Nr. 1/18)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums
vienotais reģistrācijas numurs
izsniegtās licences vai reģistrācijas numurs
Darbības veids – siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība
Pakalpojuma sniegšanas darbības zona _______________________________________

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1] [2]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k

Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/aprēķina izteiksme[3]

Pārskata gads
____. gads

Iepriekšējais gads
____. gads

1

2

3

4

5

6

1.

Uzstādītā siltuma jauda

MW

QJuzst

2.

Uzstādītā elektriskā jauda*

MW

3.

Kopējā pieprasītā siltuma jauda

MW

QJpiepr

4.

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums

MWh

Qpiepr

5.

Pārvades un sadales zudumi

MWh

Qzud.=Qneto – Qpiepr

6.

Iepirktā siltumenerģija**

MWh

Qiep

7.

Siltumtīklos nodotā siltumenerģija

MWh

Qneto = Qiep + Qk.m

8.

No katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums

MWh

Qk.m

9.

Katlu mājas siltuma pašpatēriņš

MWh

Qpašp

10.

Saražotais siltumenerģijas daudzums***

MWh

Qbruto = Qk.m.+Qpašp

11

Saražotais elektroenerģijas daudzums*

MWh

Ebruto

12.

Pārdotais elektroenerģijas daudzums*

MWh

Eneto

13.

Pārvades un sadales zudumi

%

Qzud%=Qzud/Qneto x 100

14.

Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits

stundas/gadā

H = Qbruto/QJuzst

15.

Enerģijas ražošanas lietderības koeficients

%

LK = (Qbruto + Ebruto) /KP x 100

16.

Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās***

MWh

KP= KPnv x ZSS

17.

Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums***

MWh/nat.vien.

ZSS

18.

Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm3, t, ber.m³, cieš. m3, utt.)***

nat.vien.

KPnv

2. Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

2.tabula

Nr.
p.k.

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

Mērvienība

Pārskata gads
___. gads

Iepriekšējais gads
___. gads

1

2

3

4

5

1.

Mainīgās izmaksas

X

X

X

1.1.

Kurināmā izmaksas***

tūkst. EUR

1.2.

Dabas resursu nodoklis

tūkst. EUR

1.3.

Emisijas kvotu izmaksas

tūkst. EUR

1.4.

Elektroenerģijas izmaksas

tūkst. EUR

1.5.

Ūdens un ķimikāliju izmaksas

tūkst. EUR

1.6.

Iepirktās siltumenerģijas izmaksas

tūkst. EUR

1.7.

Pārējās mainīgās izmaksas

tūkst. EUR

2.

Mainīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

3.

Pastāvīgās izmaksas

X

X

X

3.1.

Darba samaksa ar sociālo nodokli

tūkst. EUR

3.2.

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas

tūkst. EUR

3.3.

Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta pamatsummas maksājums atbilstoši Metodikas 24.punktam[4]

tūkst. EUR

3.4.

Apdrošināšana

tūkst. EUR

3.5.

Procentu maksājumi

tūkst. EUR

3.6.

Pārējās izmaksas

tūkst. EUR

4.

Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

5.

Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas*

tūkst. EUR

6.

Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas
Aprēķina pēc 2.tabulas pozīcijām (6.=2.+4.-5.)*

tūkst. EUR

3. Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

3.tabula

Nr.
p.k.

Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

Mērvienība

Pārskata gads
___. gads

Iepriekšējais gads
___. gads

1

2

3

4

5

1.

Mainīgās izmaksas

X

X

X

1.1.

Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas

tūkst. EUR

1.2.

Elektroenerģijas, ūdens, ķimikāliju izmaksas

tūkst. EUR

1.3.

Pārējās mainīgās izmaksas

tūkst. EUR

2.

Mainīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

3.

Pastāvīgās izmaksas

X

X

X

3.1.

Darba samaksa ar sociālo nodokli

tūkst. EUR

3.2.

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas

tūkst. EUR

3.4.

Pamatlīdzekļu nolietojums[4]

tūkst. EUR

3.5.

Apdrošināšana

tūkst. EUR

3.6.

Procentu maksājumi

tūkst. EUR

3.7.

Pārējās izmaksas

tūkst. EUR

4.

Pārvades un sadales pastāvīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

4. Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

4.tabula

Nr.
p.k.

Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

Mērvienība

Pārskata gads
___. gads

Iepriekšējais gads
___. gads

1

2

3

4

5

1.

Mainīgās izmaksas

tūkst. EUR

2.

Pastāvīgās izmaksas

X

X

X

2.1.

Darba samaksa ar sociālo nodokli

tūkst. EUR

2.2.

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas

tūkst. EUR

2.3.

Pamatlīdzekļu nolietojums[4]

tūkst. EUR

2.4.

Apdrošināšana

tūkst. EUR

2.5.

Procentu maksājumi

tūkst. EUR

2.6.

Pārējās izmaksas

tūkst. EUR

3.

Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

5. Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa

5.tabula

Nr.
p.k.
Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa Mērvienība Pārskata gads
___. gads
Iepriekšējais gads
___. gads
1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas kopā[5] tūkst. EUR    
2. Pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
3. Peļņa pirms nodokļiem tūkst. EUR    
4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis tūkst. EUR    
5. Nekustamā īpašuma nodoklis tūkst. EUR    
6. Neto peļņa tūkst. EUR    
7. Gada vidējā kopkapitāla vērtība[4] tūkst. EUR    
8. Kopkapitāla rentabilitāte %    
9. Ieņēmumi par siltumenerģiju tūkst. EUR    

* šīs ailes aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu

**norādīt komersanta nosaukumu, no kā tiek iepirkta siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, no kā tiek iepirkta siltumenerģija, tad iepirktās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem

*** ja komersants izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 10., 16., 17. un 18. punktā un 2.tabulas 1.1.punktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulā papildus rindas

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteikto.

[2] Ja komersants siltumenerģijas pakalpojumus sniedz ar vairākām tehniski savstarpēji nesaistītām centralizētās siltumapgādes sistēmām un siltumenerģijas apgādes tarifi katrai centralizētās siltumapgādes sistēmai ir noteikti atsevišķi, šī atskaite jāiesniedz atsevišķi par katru centralizētās siltumapgādes sistēmu.

[3] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteiktajam.

[4] Ailēs neiekļauj no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtā finanšu atbalsta (finanšu palīdzības) vērtību, par attiecīgu summu samazinot kopkapitāla vērtību un pamatlīdzekļu nolietojumu.

[5] Ailē neiekļauj siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas.

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

/paraksts un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis
e-pasts
18.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji  Mērvienības  Pārskata gads  Iepriekšējais gads 
           
1. Saražotā elektroenerģija MWh    
       
2. Pašu vajadzībām izmantotā elektroenerģija MWh    
       
3. Pārdotā elektroenerģija MWh    
       
4. Nostrādāto stundu skaits gadā h    
       
5. Saražotās elektroenerģijas pašizmaksa EUR/MWh    
       
6. Pārdotās elektroenerģijas cena EUR/MWh    
       
Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
18.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  
Darbības veids – dabasgāzes pārvade  

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads
1. Kopējais pārvades cauruļvadu garums km  
2. Kompresoru stacijas gab.  
3. Gāzes regulēšanas stacijas gab.  
4. Plānotie kopējie dabasgāzes zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus) tk.m3  
kWh  
4.1.

t.sk. tranzītā

tk.m3  
kWh  
5. Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus) tk.m3  
kWh  
5.1.

t.sk. tranzītā

tk.m3  
kWh  
6. Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām tk. m3  
kWh  
7. Faktiskais avāriju un avārijas bojājumu skaits reizes  
Datums ____.____.____________.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
19. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  
Darbības veids – dabasgāzes uzglabāšana  

Uzglabātie dabasgāzes apjomi ______.gada ____ ceturksnī ( tūkst.m3)

Nr.p.k. Rādītāji Mēnesis
     
1. Bufergāzes apjoms uz perioda sākumu      
2. Aktīvās dabasgāzes apjoms uz perioda sākumu – kopā, tai skaitā*:      
2.1.        
2.2.        
2.3.        
2.4.        
2.5.        
2.6.

citu īpašnieku**

     
3. Iesūknētās dabasgāzes apjoms – kopā, tai skaitā*:      
3.1.        
3.2.        
3.3.        
3.4.        
3.5.        
3.6.

citu īpašnieku**

     
4. Tehnoloģiskais patēriņš un zudumi, tai skaitā:      
4.1.

kompresoru darbībai

     
4.2.

citiem procesiem

     
4.3.

zudumi

     
5. Izņemtais dabasgāzes apjoms – kopā, tai skaitā*:      
5.1.        
5.1.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

     
5.2.        
5.2.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

     
5.3.        
5.3.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

     
5.4.        
5.4.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

     
5.5.        
5.5.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

     
5.6.

citu īpašnieku**

     
5.6.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

     
6. Aktīvās dabasgāzes apjoms uz perioda beigām – kopā, tai skaitā*:      
6.1.        
6.2.        
6.3.        
6.4.        
6.5.        
6.6.

citu īpašnieku**

     
*Norādīt dabasgāzes īpašniekus, kuriem piederošais dabasgāzes apjoms ir 5% un vairāk no kopējā dabasgāzes apjoma

**Norādīt informāciju kopā par visiem dabasgāzes īpašniekiem, kuriem piederošais dabasgāzes apjoms ir mazāks par 5% no kopējā dabasgāzes apjoma

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
19.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  
Darbības veids – dabasgāzes sadale  

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes apjomiem

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads
1. Kopējais sadales cauruļvadu garums km  
1.1.   līdz 0,05 bar km  
1.2.   no 0,05 līdz 4 bar km  
1.3.   no 4 līdz 6 bar km  
1.4.   no 6 līdz 12 bar km  
1.5.   no 12 līdz 16 bar km  
2. Gāzes regulēšanas iekārtas gab.  
2.1.   gāzes regulēšanas punkti gab.  
2.2.   skapja gāzes regulēšana punkti gab.  
2.3.   mājas regulatori gab.  
2.4.   stabilizatori gab.  
3. Pretkorozijas aizsardzības iekārtas gab.  
4. Dabasgāzes lietotāji skaits  
5. Jaunie pieslēgumi    
5.1.   pieteikumi skaits  
5.2.   izbūvētie objekti skaits  
5.3.   vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas  
5.4.   vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
6. Sadales gāzesvadiem pievadītās dabasgāzes apjoms tk.m3  
kWh  
6.1 Lietotājiem nodotā dabasgāze tk.m3  
kWh  
6.2. Plānotie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
kWh  
6.2.1.   zudumi sadales sistēmā tk.m3  
kWh  
6.2.2.   pārējie zudumi tk.m3  
kWh  
6.3. Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
kWh  
6.3.1.   zudumi sadales sistēmā tk.m3  
kWh  
6.3.2.   pārējie zudumi tk.m3  
kWh  
6.4. Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām tk.m3  
kWh  
7. Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu skaits reizes  
8. Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju min.  
9. Dabasgāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaits reizes  
10. Dabasgāzes piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju min.  
11. Avārijas izsaukumu skaits reizes  
12. Vidējais brigādes ierašanās laiks uz avārijas izsaukumu min.  
Datums ____.____.____________.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
20. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  
Darbības veids – dabasgāzes sadale  

Lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomi ______.gada _____ ceturksnī (tūkst.m3 un MWh)

Nr.p.k. Lietotāja dabasgāzes patēriņa apjoms gadā

 

tūkst.m3

Mēnesis
     
No zema un vidēja spiediena sadales tīkliem (līdz 4 bar) No augsta spiediena sadales tīkliem (no 4 līdz 16 bar No zema un vidēja spiediena sadales tīkliem (līdz 4 bar) No augsta spiediena sadales tīkliem (no 4 līdz 16 bar No zema un vidēja spiediena sadales tīkliem (līdz 4 bar) No augsta spiediena sadales tīkliem (no 4 līdz 16 bar)
tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh
1. līdz 0,5                          
1.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji                        
2. no 0,5 - 25                         
2.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji                        
3. no 25 - 126                         
4. no 126 - 1260                        
5. no 1260 - 12600                         
6. no 12 600 - 20 000**                        
6.1.                          
6.2.                          
7. no 20 000 - 100 000**                        
7.1.                          
7.2.                          
7.3.                          
7.4                          
8. virs 100 000**                        
8.1.                          
8.2.                          
9. AGUKS*                        
  Kopā                        
* AGUKS – auto gāzes uzpildes kompresoru stacija

**Norādīt dabasgāzes lietotājus

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    

20.1 pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  
Darbības veids – dabasgāzes sadale  

Atskaite par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

N.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads
1. Saņemtās sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk. skaits  
1.1.   mutvārdu skaits  
1.2.   rakstveida skaits  
2. Sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem sniegtas atbildes, skaits  
2.1.   rakstveida skaits  
2.2.   mutvārdu skaits  
3 Pamatotas sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem sniegtas atbildes skaits  
4. Nepamatotas sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem sniegtas atbildes skaits  
5. Sūdzības:    
5.1. uz kurām atbildēts 15 dienu laikā skaits  
5.2. uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā skaits  
5.3. uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā skaits  
6. Vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 5.punktā minētajām sūdzībām dienas  
7. Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks, t.sk. reizes  
min.  
7.1   informatīvais tālrunis reizes  
min.  
7.2.   bojājumu pieteikšanas tālrunis, t.sk. reizes  
min.  
7.2.1.   bojājumu pieteikšanas tālrunis ārkārtas situācijās reizes  
min.  
8. Lietotāji, kas skaitītāja rādījumus nodod E-pakalpojumu portālā gab.  
9. Saņemtie sistēmas pieslēgumu pieteikumi:    
9.1. uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā skaits  
9.2. uz kuriem atbildēts 16-30 dienu laikā skaits  
9.3. uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā skaits  
10. Vidējais laiks no pieteikuma jauna dabasgāzes sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja elektroietaišu pieslēgšanai tīklam, pieslēgumiem, kur nav nepieciešami darbi elektrotīklā dienas  
11. Dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumi gadā uz vienu lietotāju skaits  
12. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no dabasgāzes tirgotāja pieprasījuma pārtraukt dabasgāzes piegādi saņemšanas līdz dabasgāzes piegādes gazificētā objektā pārtraukšanai gab.  
dienas  
13. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks dabasgāzes piegādes atjaunošanai pēc dabasgāzes tirgotāja pieprasījuma gab.  
dienas  
14. Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem dabasgāzes piegādes pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaits dienas  
reizes  
15. Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu skaits uz vienu lietotāju reizes  
16. Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju min. min.  
17. Nepiegādātās dabasgāzes daudzums gadā plānoto pārtraukumu dēļ kWh  
18. Dabasgāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaits un ilgums reizes  
min.  
19. Dabasgāzes piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem min.  
20. Nepiegādātās dabasgāzes daudzums gadā neplānoto pārtraukumu dēļ kWh  
Datums ____.____.____________.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
21. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas numurs  
Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība  

Komersanti, kuri dabasgāzi izmanto siltumenerģijas ražošanai un koģenerācijai, un to patērētais dabasgāzes apjoms ______.gada _____ceturksnī (tūkst.m3 un MWh)

Nr.p.k. Lietotājs Mēnesis
     
tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh tūkst.m3 MWh
  Centralizētās siltumapgādes komersanti (izņemot koģenerācijas stacijas)*            
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
  Koģenerācijas stacijas*            
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
  Kopā            
*Norādīt energoapgādes komersantus

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    

21.1 pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 22.09.2016. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas numurs  
Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība  

Dabasgāzes tirdzniecības apjomi Latvijas lietotājiem ______.gadā (tūkst.m3 un MWh)

Nr.p.k. Lietotāja dabasgāzes patēriņa apjoms gadā
tūkst.m3
Dabasgāzes tirdzniecības apjoms
tūkst.m3 MWh
1. līdz 0,5      
1.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji    
2. no 0,5 - 25     
2.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji    
3. no 25 - 126     
4. no 126 - 1260    
5. no 1260 - 12600     
6. no 12 600 - 20 000 **    
6.1.      
6.2.      
7. no 20 000 - 100 000**    
7.1.      
7.2.      
7.3.      
7.4      
8. virs 100 000**    
8.1.      
8.2.      
9. AGUKS*    
  Kopā    
* AGUKS – auto gāzes uzpildes kompresoru stacija

**Norādīt dabasgāzes lietotājus

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts    
22.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 06.06.2012. lēmumu Nr. 1/12)

23.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 17.12.2015. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Pārskata periods  
 
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifa darbības teritorija  
 
Kanalizācijas pakalpojuma tarifa darbības teritorija  
 
Regulējamā nozare: ūdenssaimniecība

Atskaite par sniegto sabiedrisko pakalpojumu izmaksām un ieņēmumiem, sniegto pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu [1] [2]

1. Izmaksas un ieņēmumi

Nr.
p.k.

Rādītāji

Ūdensapgādes pakalpojums pārskata gadā

Kanalizācijas pakalpojums pārskata gadā

1

2

3

4

1.

Ieņēmumi no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tarifa darbības teritorijā    

2.

Izmaksas, EUR (tiek grupētas, pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku), tai skaitā:    

2.1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    

2.2.

Personāla izmaksas    

2.3.

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas    

2.4.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tai skaitā visu izmaksu posteņu atšifrējumi saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku    

2.4.1.

   

2.4.2.

   

2.5.

Nodokļu maksājumi    

2.6.

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa    

2.7.

Ieņēmumi, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas    

3.

Izmaksas par m3    

2. Ūdensapgādes sistēmu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

Nr.
p.k.

Nosaukums

Nošķirto ūdensapgādes sistēmu raksturojošie rādītāji

1.

Nošķirtas ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)        

2.

Ūdensapgādes inženiertīklu garums, km uz pārskata gada 31.decembri        

3.

Pieslēgumu skaits (ūdens ievadi) uz pārskata gada 31.decembri        

4.

Elektroenerģijas patēriņš, attiecīgajā ūdensapgādes sistēmā, kWh pārskata gadā        

5.

No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens), pārskata gada apjoms, m3        

6.

Pašu iegūtais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m3        

7.

No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m3        

8.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, no kura tiek iepirkts ūdens pārskata gadā        

9.

Lietotājiem piegādātais ūdens, pārskata gada apjoms, m3        

3. Kanalizācijas sistēmu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

Nr.
p.k.

Nosaukums

Nošķirto kanalizācijas sistēmu raksturojošie rādītāji

1.

Nošķirtas kanalizācijas sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)        

2.

Kanalizācijas pašteces inženiertīklu garums, km uz pārskata gada 31.decembri        

3.

Kanalizācijas spiedvadu garums, km uz pārskata gada 31.decembri        

4.

Pieslēgumu skaits (notekūdeņu izvadi) uz pārskata gada 31.decembri        

5.

Elektroenerģijas patēriņš attiecīgajā kanalizācijas sistēmā, kWh pārskata gadā        

6.

No lietotājiem savāktie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m3        

7.

Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m3        

8.

Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi pārskata gada apjoms, m3        

9.

Kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, kuram attīrīšanai tiek nodoti notekūdeņi pārskata gadā        

Ja, pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, vairāk kā par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējās izmaksas vai vairāk kā par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi, kā arī pret iepriekšējā pārskata gada atskaitē norādīto par 10% mainās pieslēgumu skaits un ūdenssaimniecības inženiertīklu garumi, ir notikušas būtiskas ūdenssaimniecības tehnoloģiskā procesa izmaiņas, ir izbeigta vai uzsākta jauna saimnieciskā darbība, tad paskaidrojumā ir jānorāda šo izmaiņu iemesli.

Paskaidrojumi:
 
 
 
 

[1] Pārskata gada informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

[2] Atskaites informāciju saskaņā ar 39.punktu apkopot nošķirti par katru atsevišķā tarifa darbības teritoriju.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts    

Datums ____.____.____________.

24.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 08.01.2015. lēmumu Nr.1/1)

25.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

(Pielikums SPRK padomes 06.04.2017. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Poligona nosaukums  
Pārskata periods  

Regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos

Atskaite par __________________.gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem [1]

Nr.
p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/ aprēķina izteiksme [2]

Pārskata gada pakalpojumu apjomi, izmaksas un ieņēmumi

1

2

3

4

5

1. Ieņēmumi (neto apgrozījums), tai skaitā:

EUR

   
1.1. Ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā komponentes

EUR

   
1.2. DRN* ieņēmumi par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā atbilstoši spēkā esošajai DRN likmei, kas koriģēta par DRN starpības komponenti

EUR

   
1.3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi pa darbības veidiem, tajā skaitā:

EUR

   
1.3.1.      
1.3.2.      
2. 10. Pilnās izmaksas [3], tajā skaitā:

EUR

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) – Ien + Ir(0%)

 
2.1. 1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

EUR

Inol

 
2.2. 2. Personāla izmaksas

EUR

Ipers

 
2.3. 3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tajā skaitā:

EUR

Isaimn

 
2.3.1. 3.1. ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:

EUR

   
2.3.1.1. 3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai

EUR

   
2.3.1.1.1. 3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.2. 3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.3. 3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.2. 3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu

EUR

   
2.3.1.3. 3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai

EUR

   
2.3.1.3.1. 3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā

EUR

   
2.3.1.3.2. 3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas

EUR

   
2.3.1.3.3. 3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas

EUR

   
2.3.1.4. 3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.2. 3.2. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā

EUR

   
2.3.3. 3.3. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas

EUR

   
2.3.4. 3.4. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā

EUR

   
2.3.5. 3.5. pētniecības un attīstības darbības izmaksas

EUR

   
2.3.6. 3.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu

EUR

   
2.3.7. 3.7. administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.8. 3.8. nodevu maksājumi

EUR

   
2.3.9. 3.9. pārējās izmaksas

EUR

   
2.4. 4. Ekspluatācijas izmaksas

EUR

Iekspl= Ipers + Isaimn

 
2.5. 5. Nodokļu maksājumi

EUR

Inod

 
2.6. 6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

EUR

Ik

 
2.7. 7. Ieņēmumi**, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas

EUR

Ien

 
3. 11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts poligonā

t

Q

 
4. 12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā

t

Qap

 
5. DRN* likme pārskata gadā par sadzīves atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

DRN

 
6. 13. DRN* starpība

EUR

I DRN starp= DRN*Q – DRN*Qap

 
7. 14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas par tonnu bez DRN*, tajā skaitā:

EUR/t

Tbez DRN = Kap - KDRN starp

 
7.1. 14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente

EUR/t

Kap= Ip / Q

 
7.2. 14.2. DRN* starpības komponente

EUR/t

KDRN starp = IDRN starp / Q

 
8. 15. Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksām par tonnu bez DRN, pieskaitot pārskata gada DRN likmi saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

Mar DRN = Tbez DRN + DRN

 
9. Atkritumu apglabāšanas krātuves atlikusī ietilpība***

m3

   
10. Atkritumu apglabāšanas krātuvē apglabāto atkritumu blīvums***

kg/m3

   

* DRN – Dabas resursu nodoklis
** ienākumi, kas tieši vai pastarpināti gūti no poligona infrastruktūras izmantošanas, un ieņēmumi, kas gūti no nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecības un samazināti par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu sagatavošanas tirdzniecībai izmaksām
*** atbilstoši pārskata gadā veiktajiem mērījumiem

Komersants iesniedz Regulatoram skaidrojumu par izmaiņām, kas radušās pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, informāciju par notikušām vai plānotām būtiskām tehnoloģiskām izmaiņām uzņēmumā vai apsaimniekotā atkritumu apjoma izmaiņām, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

Paskaidrojumi:
 
 
 
 
 

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteikto.

[2] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajam.

[3] Rādītāji un numerācija atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajiem posteņiem.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts    
12.04.2017