Tiesību aktu tēmas:
"Cilvēktiesības"

Atlasīti: 42
Sakārtot pēc alfabēta Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums 16.03.2023. likums/ LV, 28.03.2023.
Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu 11.11.2021. likums/ LV, 24.11.2021.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību 07.02.2019. likums/ LV, 20.02.2019.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 30.11.2017. likums/ LV, 19.12.2017.
Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.
Par Konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.
Par Protokolu Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 12.10.2017. likums/ LV, 25.10.2017.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību 12.06.2014. likums/ LV, 27.06.2014.
Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1991.gada 21.augustam nepamatoti ievietotajām personām 20.06.2013. likums/ LV, 05.07.2013.
Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu 28.02.2013. likums/ LV, 15.03.2013.
Fizisko personu — tiesiska darījuma dalībnieku — diskriminācijas aizlieguma likums 29.11.2012. likums/ LV, 19.12.2012.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 31.05.2012. likums/ LV, 20.06.2012.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu 13.10.2011. likums/ LV, 26.10.2011.
Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 28.01.2010. likums/ LV, 17.02.2010.
Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu 10.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu 10.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 21.05.2009. likums/ LV, 10.06.2009.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 24.01.2008. likums/ LV, 12.02.2008.
Iesniegumu likums 27.09.2007. likums/ LV, 11.10.2007.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 31.05.2007. likums/ LV, 14.06.2007.
Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās 05.10.2006. likums/ LV, 26.10.2006.
Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā 22.06.2006. likums/ LV, 04.07.2006.
Tiesībsarga likums 06.04.2006. likums/ LV, 25.04.2006.
Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.protokolu, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu 09.02.2006. likums/ LV, 24.02.2006.
Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību 26.05.2005. likums/ LV, 31.05.2005.
Par 1974. gada 1. novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. gada protokolu 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Biedrību un nodibinājumu likums 30.10.2003. likums/ LV, 14.11.2003.
Fizisko personu datu aizsardzības likums 23.03.2000. likums/ LV, 06.04.2000.
Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu 16.09.1999. likums/ LV, 05.10.1999.
 
1 2