Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Protokolu Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

1. pants. Protokols Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 12. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 25. oktobrī

 

Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Strasbourg, 24.VI.2013

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatory hereto,

Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 26 and 27 April 2011;

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:

"Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,".

Article 2

1. In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:

"Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22."

2. Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.

3. Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.

Article 3

In Article 30 of the Convention, the words "unless one of the parties to the case objects" shall be deleted.

Article 4

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words "within a period of six months" shall be replaced by the words "within a period of four months".

Article 5

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words "and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal" shall be deleted.

Final and transitional provisions

Article 6

1. This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:

a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.

Article 8

1. The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.

2. The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.

3. Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.

4. All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c. the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 24th day of June 2013, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.

 

 

Neoficiāls tulkojums

Protokols Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

Strasbūra, 24.VI.2013

Ievads

Eiropas Padomes dalībvalstis un citas 1950. gada 4. decembrī Romā parakstītās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk tekstā saukta "Konvencija") Augstās Līgumslēdzējas Puses, šī Protokola parakstītāji,

Atsaucoties uz 2012. gada 19. un 20. aprīlī Braitonā notikušajā augsta līmeņa konferencē par Eiropas Cilvēktiesību tiesas nākotni pieņemto deklarāciju, kā arī 2010. gada 18. un 19. februārī Interlākenē un 2011. gada 26. un 27. aprīlī Izmirā notikušajās konferencēs pieņemtajām deklarācijām;

Atsaucoties uz Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2013. gada 26. aprīlī izdoto Atzinumu Nr. 283 (2013);

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, lai Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk tekstā saukta "Tiesa") var turpināt īstenot savu nozīmīgo lomu cilvēktiesību aizsardzībā Eiropā,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Konvencijas ievada beigās tiek pievienots papildu punkts šādā redakcijā:

"Apstiprinot, ka Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm saskaņā ar subsidiaritātes principu ir galvenā atbildība par šajā Konvencijā un tās Protokolos noteikto tiesību un brīvību nodrošināšanu, un ka, veicot šo uzdevumu, tām ir rīcības brīvība, kas pakļauta ar šo Konvenciju nodibinātās Eiropas Cilvēktiesību tiesas uzraudzības jurisdikcijai,".

2. pants

1. Konvencijas 21. pants tiek papildināts ar 2.punktu šādā redakcijā:

"Datumā, līdz kuram Parlamentārā asambleja saskaņā ar 22. panta nosacījumiem ir pieprasījusi trīs kandidātu sarakstu, kandidātiem jābūt jaunākiem par 65 gadiem."

2. Konvencijas 21. panta 2. un 3. punkts attiecīgi kļūst par 21. panta 3. un 4. punktu.

3. Konvencijas 23. panta 2. punkts tiek svītrots. 23. panta 3. un 4. punkts attiecīgi kļūst par 23. panta 2. un 3. punktu.

3. pants

Konvencijas 30. pantā tiek svītrota daļa "ja vien kāda no lietā iesaistītajām pusēm neiebilst".

4. pants

Konvencijas 35. panta 1. punktā vārdi "sešu mēnešu laikā" tiek aizstāti ar vārdiem "četru mēnešu laikā".

5. pants

Konvencijas 35. panta 3. punkta b) apakšpunktā tiek svītroti vārdi "un ka uz šī pamata nevar tikt noraidīta neviena lieta, kuru nav pienācīgi izvērtējusi nacionālā tiesa".

Nobeiguma un pārejas noteikumi

6. pants

1. Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Konvencijas Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm, kas var izteikt savu piekrišanu uzņemties saistības ar:

a) parakstīšanu bez nepieciešamības ratificēt, pieņemt vai apstiprināt; vai

b) parakstīšanu ar nepieciešamību ratificēt, pieņemt vai apstiprināt, kam seko ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti tiek deponēti Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

7. pants

Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko trīs mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā visas Konvencijas Augstās Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar 6. panta nosacījumiem ir izteikušas savu piekrišanu uzņemties Protokolā noteiktās saistības.

8. pants

1. Šī Protokola 2. pantā minētie grozījumi attiecas tikai uz kandidātiem, kas ir norādīti sarakstos, ko Augstās Līgumslēdzējas Puses iesniedz Parlamentārajai asamblejai saskaņā ar Konvencijas 22. panta nosacījumiem pēc šī Protokola spēkā stāšanās.

2. Šī Protokola 3. pantā minētie grozījumi neattiecas uz izskatīšanas procesā esošām lietām, kur kāda no pusēm pirms šī Protokola spēkā stāšanās datuma ir iebildusi pret Tiesas palātas ierosinājumu atteikties no jurisdikcijas Lielās palātas labā.

3. Šī Protokola 4. pants stājas spēkā sešus mēnešus pēc šī Protokola spēkā stāšanās datuma. Protokola 4. pants neattiecas uz pieteikumiem, par kuriem galīgais lēmums Konvencijas 35. panta 1. punkta izpratnē ticis pieņemts pirms Protokola 4. panta spēkā stāšanās datuma.

4. Visi citi šī Protokola noteikumi ir piemērojami, sākot no tā spēkā stāšanās datuma saskaņā ar 7. panta nosacījumiem.

9. pants

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm un citām Konvencijas Augstām Līgumslēdzējām Pusēm par:

a) ikvienu parakstīšanu;

b) ikviena ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanu;

c) šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 7. panta nosacījumiem;

d) par jebkuru citu dokumentu, notu vai paziņojumu attiecībā uz šo Protokolu.

To apliecinot, pienācīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā 2013. gada 24. jūnijā, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, tie vienā kopijā tiek nodoti glabāšanai Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nodod apliecinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij un citām Konvencijas Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm.

26.10.2017