Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Neoficiāls tulkojums

Protokols Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

Strasbūra, 24.VI.2013

Ievads

Eiropas Padomes dalībvalstis un citas 1950. gada 4. decembrī Romā parakstītās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk tekstā saukta "Konvencija") Augstās Līgumslēdzējas Puses, šī Protokola parakstītāji,

Atsaucoties uz 2012. gada 19. un 20. aprīlī Braitonā notikušajā augsta līmeņa konferencē par Eiropas Cilvēktiesību tiesas nākotni pieņemto deklarāciju, kā arī 2010. gada 18. un 19. februārī Interlākenē un 2011. gada 26. un 27. aprīlī Izmirā notikušajās konferencēs pieņemtajām deklarācijām;

Atsaucoties uz Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2013. gada 26. aprīlī izdoto Atzinumu Nr. 283 (2013);

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, lai Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk tekstā saukta "Tiesa") var turpināt īstenot savu nozīmīgo lomu cilvēktiesību aizsardzībā Eiropā,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Konvencijas ievada beigās tiek pievienots papildu punkts šādā redakcijā:

"Apstiprinot, ka Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm saskaņā ar subsidiaritātes principu ir galvenā atbildība par šajā Konvencijā un tās Protokolos noteikto tiesību un brīvību nodrošināšanu, un ka, veicot šo uzdevumu, tām ir rīcības brīvība, kas pakļauta ar šo Konvenciju nodibinātās Eiropas Cilvēktiesību tiesas uzraudzības jurisdikcijai,".

2. pants

1. Konvencijas 21. pants tiek papildināts ar 2.punktu šādā redakcijā:

"Datumā, līdz kuram Parlamentārā asambleja saskaņā ar 22. panta nosacījumiem ir pieprasījusi trīs kandidātu sarakstu, kandidātiem jābūt jaunākiem par 65 gadiem."

2. Konvencijas 21. panta 2. un 3. punkts attiecīgi kļūst par 21. panta 3. un 4. punktu.

3. Konvencijas 23. panta 2. punkts tiek svītrots. 23. panta 3. un 4. punkts attiecīgi kļūst par 23. panta 2. un 3. punktu.

3. pants

Konvencijas 30. pantā tiek svītrota daļa "ja vien kāda no lietā iesaistītajām pusēm neiebilst".

4. pants

Konvencijas 35. panta 1. punktā vārdi "sešu mēnešu laikā" tiek aizstāti ar vārdiem "četru mēnešu laikā".

5. pants

Konvencijas 35. panta 3. punkta b) apakšpunktā tiek svītroti vārdi "un ka uz šī pamata nevar tikt noraidīta neviena lieta, kuru nav pienācīgi izvērtējusi nacionālā tiesa".

Nobeiguma un pārejas noteikumi

6. pants

1. Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Konvencijas Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm, kas var izteikt savu piekrišanu uzņemties saistības ar:

a) parakstīšanu bez nepieciešamības ratificēt, pieņemt vai apstiprināt; vai

b) parakstīšanu ar nepieciešamību ratificēt, pieņemt vai apstiprināt, kam seko ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti tiek deponēti Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

7. pants

Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko trīs mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā visas Konvencijas Augstās Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar 6. panta nosacījumiem ir izteikušas savu piekrišanu uzņemties Protokolā noteiktās saistības.

8. pants

1. Šī Protokola 2. pantā minētie grozījumi attiecas tikai uz kandidātiem, kas ir norādīti sarakstos, ko Augstās Līgumslēdzējas Puses iesniedz Parlamentārajai asamblejai saskaņā ar Konvencijas 22. panta nosacījumiem pēc šī Protokola spēkā stāšanās.

2. Šī Protokola 3. pantā minētie grozījumi neattiecas uz izskatīšanas procesā esošām lietām, kur kāda no pusēm pirms šī Protokola spēkā stāšanās datuma ir iebildusi pret Tiesas palātas ierosinājumu atteikties no jurisdikcijas Lielās palātas labā.

3. Šī Protokola 4. pants stājas spēkā sešus mēnešus pēc šī Protokola spēkā stāšanās datuma. Protokola 4. pants neattiecas uz pieteikumiem, par kuriem galīgais lēmums Konvencijas 35. panta 1. punkta izpratnē ticis pieņemts pirms Protokola 4. panta spēkā stāšanās datuma.

4. Visi citi šī Protokola noteikumi ir piemērojami, sākot no tā spēkā stāšanās datuma saskaņā ar 7. panta nosacījumiem.

9. pants

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm un citām Konvencijas Augstām Līgumslēdzējām Pusēm par:

a) ikvienu parakstīšanu;

b) ikviena ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanu;

c) šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 7. panta nosacījumiem;

d) par jebkuru citu dokumentu, notu vai paziņojumu attiecībā uz šo Protokolu.

To apliecinot, pienācīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā 2013. gada 24. jūnijā, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, tie vienā kopijā tiek nodoti glabāšanai Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nodod apliecinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij un citām Konvencijas Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm.