Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu

1.pants. 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvais protokols par nāves soda atcelšanu (turpmāk - 2.fakultatīvais protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. 2.fakultatīvais protokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms 2.fakultatīvais protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 28.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 15.martā

 

 

Second Optional Protocol to the International Covenant
on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989

The States Parties to the present Protocol,

Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights,

Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966,

Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable,

Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as progress in the enjoyment of the right to life,

Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty,

Have agreed as follows:

Article 1

1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.

2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.

Article 2

1. No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.

2. The State Party making such a reservation shall at the time of ratification or accession communicate to the Secretary-General of the United Nations the relevant provisions of its national legislation applicable during wartime.

3. The State Party having made such a reservation shall notify the Secretary-General of the United Nations of any beginning or ending of a state of war applicable to its territory.

Article 3

The States Parties to the present Protocol shall include in the reports they submit to the Human Rights Committee, in accordance with article 40 of the Covenant, information on the measures that they have adopted to give effect to the present Protocol.

Article 4

With respect to the States Parties to the Covenant that have made a declaration under article 41, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications when a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.

Article 5

With respect to the States Parties to the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on 16 December 1966, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.

Article 6

1. The provisions of the present Protocol shall apply as additional provisions to the Covenant.

2. Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be subject to any derogation under article 4 of the Covenant.

Article 7

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Covenant.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified the Covenant or acceded to it. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified the Covenant or acceded to it.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 8

1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 9

The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 10

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 48, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:

(a) Reservations, communications and notifications under article 2 of the present Protocol;

(b) Statements made under articles 4 or 5 of the present Protocol;

(c) Signatures, ratifications and accessions under article 7 of the present Protocol:

(d) The date of the entry into force of the present Protocol under article 8 thereof.

Article 11

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 48 of the Covenant.

 

 

STARPTAUTISKĀ PAKTA PAR PILSONISKAJĀM UN POLITISKAJĀM TIESĪBĀM OTRAIS FAKULTATĪVAIS PROTOKOLS PAR NĀVES SODA ATCELŠANU

Pieņemts un pasludināts ar Ģenerālās Asamblejas 1989. gada 15. decembra rezolūciju 44/128

Šī Protokola Dalībvalstis,

uzskatīdamas, ka nāves soda aizliegšana veicina cilvēciskās cieņas vairošanu un cilvēktiesību progresīvu attīstību,

atcerēdamās 1948. gada 10. decembrī pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3. pantu un 1966. gada 16. decembrī pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. pantu,

atzīmēdamas, ka Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. pants attiecas uz nāves soda atcelšanu, nopietni iesakot, ka nāves soda atcelšana ir vēlama,

būdamas pārliecinātas, ka visi nāves soda atcelšanas pasākumi ir uzskatāmi par progresu tiesību uz dzīvību īstenošanā,

vēlēdamās ar šo uzņemties starptautiskas saistības atcelt nāves sodu,

ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

1. Neviens, kurš ir pakļauts šī Protokola Dalībvalsts jurisdikcijai, nav sodāms ar nāvi.

2. Katra Dalībvalsts veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atceltu nāves sodu savā jurisdikcijā.

2. pants

1. Šim Protokolam nav pieļaujamas atrunas, izņemot ratifikācijas vai pievienošanās laikā iesniegtu atrunu, kas paredz nāves soda piemērošanu kara laikā pēc notiesāšanas par vissmagāko militāras dabas noziegumu, kas izdarīts kara laikā.

2. Dalībvalsts, kas iesniedz šādas atrunas, ratifikācijas vai pievienošanās laikā informē Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāru par attiecīgajiem savas valsts likumdošanas noteikumiem, kas ir piemērojami kara laikā.

3. Dalībvalsts, kas ir izdarījusi šādas atrunas, paziņo Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāram par jebkura karastāvokļa sākumu vai beigām, kas noteikts tās teritorijā.

3. pants

Šī Protokola Dalībvalstis savos ziņojumos, kurus tās iesniedz Cilvēktiesību komitejai saskaņā ar šī Pakta 40. pantu, ietver informāciju par pasākumiem, kurus tās veikušas šī Protokola īstenošanai.

4. pants

Kas attiecas uz Pakta Dalībvalstīm, kas iesniegušas paziņojumu saskaņā ar 41. pantu, ja Dalībvalsts apgalvo, ka cita Dalībvalsts nepilda savas saistības, Cilvēktiesību komitejas kompetence iesniegumu saņemšanai un izvērtēšanai izplatās uz šī Protokola noteikumiem, ja vien attiecīgā Dalībvalsts ratificēšanas vai pievienošanās brīdī nav izdarījusi pretējas dabas paziņojumu.

5. pants

Kas attiecas uz 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Pirmā fakultatīvā protokola dalībvalstīm, Cilvēktiesību komitejas kompetence saņemt un izvērtēt iesniegumus no to jurisdikcijai pakļautām fiziskām personām izplatās uz šī Protokola noteikumiem, ja vien attiecīgā Dalībvalsts ratificēšanas vai pievienošanās brīdī nav izdarījusi pretēja rakstura paziņojumu.

6. pants

1. Šī Protokola nosacījumi ir piemērojami kā Pakta papildu noteikumi.

2. Neskarot iespējas izvirzīt atrunas saskaņā ar šī Protokola 2. pantu, tiesības, kas garantētas šī Protokola 1. panta 1. daļā, nav pakļautas nekādiem ierobežojumiem saskaņā ar šī Pakta 4. pantu.

7. pants

1. Šo Protokolu var parakstīt jebkura valsts, kas ir parakstījusi Paktu.

2. Šo Protokolu ratificē jebkura valsts, kas ir ratificējusi Paktu vai pievienojusies tam. Ratificēšanas dokumentus nodod glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

3. Šim Protokolam var pievienoties jebkura valsts, kas ir ratificējusi Paktu vai pievienojusies tam.

4. Pievienošanās ir īstenojama, pievienošanās dokumentu nododot glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo visām valstīm, kas ir parakstījušas šo Protokolu vai tam pievienojušās, par katra pievienošanās vai ratificēšanas dokumenta nodošanu glabāšanā.

8. pants

1. Šis Protokols stājas spēkā trīs mēnešus pēc datuma, kad desmitais ratificēšanas vai pievienošanās dokuments ir ticis nodots glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

2. Katrā valstī, kas ratificē šo Protokolu vai pievienojas tam, kad ir nodots glabāšanā desmitais ratificēšanas vai pievienošanās dokuments, šis Protokols stājas spēkā trīs mēnešus pēc datuma, kad tā ir nodevusi glabāt savu ratificēšanas vai pievienošanās dokumentu.

9. pants

Šī Protokola noteikumi ir saistoši visām federālo valstu daļām bez jebkādiem ierobežojumiem vai izņēmumiem.

10. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs informē visas Pakta 48. panta 1. daļā minētās valstis par turpmāko:

a) atrunām, informāciju un paziņojumiem saskaņā ar šī Protokola 2. pantu;

b) iesniegumiem, kas iesniegti saskaņā ar šī Protokola 4. vai 5. pantu;

c) parakstīšanu, ratificēšanu un pievienošanos saskaņā ar šī Protokola 7. pantu;

d) šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar tā 8. pantu.

11. pants

1. Šo Protokolu, kura teksti angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā ir vienlīdz autentiski, nodod glabāšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā.

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta šī Protokola apstiprinātas kopijas visām valstīm, kas ir minētas Pakta 48. pantā.

16.03.2013