Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.06.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.726

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 35.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

3. Aktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 5 947 437 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 055 321 euro un nacionālais līdzfinansējums – ne mazāk kā 892 116 euro.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

4. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

5.1. sniegt informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un nodrošināt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikas izstrādi;

5.2. uzkrāt datus par aktivitāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

5.3. uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

5.4. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

5.5. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu.

6. Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

6.1. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) un izstrādāt komisijas nolikumu. Komisijas sastāvā ir Veselības ministrijas un valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" pārstāvji komisijas locekļu statusā ar balsstiesībām, kā arī vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji novērotāju statusā bez balsstiesībām;

6.2. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras aprakstu;

6.3. reģistrēt iesniegtos projektu iesniegumus, piešķirt tiem identifikācijas numuru un uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas, ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, vai divu nedēļu laikā, ja projekta iesniegumu iesniedz pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), projekta iesniedzējam izsniegt apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu;

6.4. izvērtēt projektu iesniegumus un izdot administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

6.5. izstrādāt līguma projektu un slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

6.6. izskatīt Nacionālā veselības dienesta un finansējuma saņēmēju iepirkumu plānus un veikt iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

6.7. uzkrāt datus par projektu iesniegumiem un projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

6.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 3.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās, arī Nacionālajā veselības dienestā, par iepirkumu organizāciju, un uzraudzīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

6.9. sagatavot Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

6.10. pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājuma uzdevumus, kā arī apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai un iesniegt to sertifikācijas iestādē;

6.11. uzraudzīt saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu projektā ietvertā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas, tai skaitā veicot izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pārbaudot attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai, pirms sagatavots maksājuma uzdevums par noslēguma atmaksu finansējuma saņēmējam;

6.12. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu, tajā skaitā publicēt informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr. 608; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr. 756; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr. 114; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 238)

II. Projekta atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts ar valsts apmaksāto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanu saistītās infrastruktūras attīstībai, ja ir noslēgts attiecīgs līgums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.608 redakcijā)

8. Aktivitātes ietvaros neatbalsta ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju vai renovāciju ģimenes ārstu praksēm, kas pēc 2010.gada 1.janvāra maina reģistrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi uz citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi, kurā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu skaits ir mazāks, izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts reģistrē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi novada teritorijā ārpus pilsētas.

(Grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.350)

9. Aktivitātes ietvaros ir šādas atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

9.1. ģimenes ārstu kabinetu un tikai uz ģimenes ārstu kabinetu tieši attiecināmās palīginfrastruktūras rekonstrukcija un renovācija saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu, tajā skaitā:

9.1.1. būvdarbu tāmes sagatavošanas un būvuzraudzības izmaksas – līdz septiņiem procentiem no šo noteikumu 21.punktā norādītās kopsummas;

9.1.2. telpu iekšējās rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas, kā arī logu un durvju nomaiņas izmaksas un izmaksas pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem;

9.2. ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegāde – līdz 35 procentiem no šo noteikumu 21.punktā norādītās kopsummas, bet ne vairāk kā 7 115 euro uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi, tajā skaitā:

9.2.1. mēbeļu un medicīnisko ierīču piegādes izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu;

9.2.2. datortehnikas piegādes izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu, bet ne vairāk kā 1423 euro uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;

9.3. normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokļa atmaksu noteiktajā kārtībā neatgūstamie attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1309)

10. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem neattiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. kas pārsniedz šo noteikumu 9. punktā minēto izmaksu pozīciju ierobežojumu;

10.2. kas neatbilst šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā minētajiem projekta kopējo attiecināmo izmaksu ierobežojumiem;

10.3. kas radušās atbilstoši šo noteikumu 18. punktam aprēķinātajam attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaram;

10.4. kas radušās projekta īstenošanas laikā izmaksu sadārdzinājuma dēļ.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

11. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

11.1. kas nav norādītas šo noteikumu 9. un 10.punktā;

11.2. par kurām maksājumi veikti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

11.3. kuras radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

11.4. par kurām nav noslēgti līgumi vai līgumi noslēgti ārpus šo noteikumu 33. un 33.2 punktā minētajiem iepirkumiem;

11.5. kas rodas publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu sadārdzinājuma dēļ.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.608; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.114)

III. Projektu iesniegumu atlase

12. Projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu aktivitātē pieejamo finansējumu. Ja projektu iesniegumu atlasē neapstiprina projektu iesniegumus par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, rīko projektu iesniegumu atlasi par atlikušo finansējumu.

13. Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu (turpmāk – paziņojums) izsludina ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:

14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.608)

15. Šo noteikumu 16.punktā minētie projekta iesniedzēji projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē 30 kalendāra dienu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanas.

(Grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.350; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.608)

15.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs aktivitātes ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu projektu par vienu ģimenes ārsta praksi.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.350 redakcijā)

IV. Projektu iesniegumu iesniegšana

16. Projekta iesniedzējs var būt ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.

16.1 Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru projekta iesniedzējs izīrē citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu 9.punktā minētās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem ir attiecināmas, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

16.1 1. projekta iesniedzējam noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai un noslēgts attiecīgs līgums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu ministrijai pārskatu par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem;

16.1 2. infrastruktūras īres maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1 2.1. infrastruktūras īres maksas apmērs nepārsniedz saprātīgās peļņas normu un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kas netiek segtas no publiskā finansējuma un kas tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras izīrēšanu;

16.1 2.2. saprātīgās peļņas norma tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek segtas no publiskā finansējuma;

16.1 2.3. saprātīgās peļņas normu kārtējam gadam, kuru atbildīgā iestāde līdz kārtējā gada 1.janvārim publicē atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (http://esfondi.vm.gov.lv), nosaka, izmantojot šādu formulu:

Pnorma=PN-4+ PN-3+ PN-2x 100%, kur
AN-4+ AN-3+AN-2

Pnorma – saprātīgās peļņas norma procentos;

PN-X – saprātīgās peļņas normas apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red.) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (euro);

AN-X – apgrozījuma apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red.) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (euro);

16.1 3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras īres maksas aprēķinu.
 

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.608 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1309)

17. Finansējuma saņēmējam atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un ārstniecības pakalpojumu veidiem un apjomiem, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (turpmāk – veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība), ir noslēgts līgums par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kas tajā skaitā ietver:

17.1. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pienākuma būtību un ilgumu;

17.2. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

17.3. atlīdzības maksājumu aprēķināšanas kārtību;

17.4. atlīdzības maksājumu kontroles un pārskatīšanas kārtību;

17.5. atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtību;

17.6. atsauci uz Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ja līgums ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ir noslēgts pēc 2012.gada 30.janvāra.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.608)

17.1 Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz aktivitātes finansējumu, ja tas uzskatāms par grūtībās nonākušu komersantu:

17.1 1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, tas atrodas sanācijas vai mierizlīguma procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

17.1 2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā tā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo noteikumu 17.1 4. apakšpunktā minētās pazīmes;

17.1 3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi tam ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 17.1 4. apakšpunktā minētās pazīmes;

17.1 4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

18. Projekta iesniedzējs attiecināmo izmaksu īpatsvaru no kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām (turpmāk – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars) aprēķina, ievērojot procentuālo apmēru, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai. Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Iatt=

∑ LvalstsN×SN

× 100 %, kur
∑ (LvalstsN+ LcitsN)×SN
 

Iatt – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars (procentos);

LvalstsN – laiks, kurā attiecīgajā ģimenes ārsta praksē paredzēts sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (stundas gadā);

LcitsN – laiks, kurā attiecīgo ģimenes ārsta praksi paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas gadā);

SN – attiecīgās ģimenes ārsta prakses platība (kvadrātmetri);

N – veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē esošo ģimenes ārstu prakšu skaits (vienības).
(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114)

18.1 Projekta iesniedzējs infrastruktūras izmantošanas laiku citu darbību veikšanai aprēķina, izmantojot šādu formulu (ievērojot, ka viena pacienta pieņemšanas laiks ir 12,9 minūtes):

LcitsN= Nmaksas x 0,215, kur

LcitsN – laiks, kurā attiecīgo ģimenes ārsta praksi paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas gadā);

0,215 – vidējais viena pacienta pieņemšanas laiks sundās (12,9 minūtes);

Nmaksas – veselības aprūpes pakalpojumu skaits gadā.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

18.2 Projekta iesniedzējs infrastruktūras izmantošanas laiku valsts apmaksāto ģimenes ārsta sniegto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

LvalstsN = Lprakse- LcitsN, kur

LvalstsN – laiks, kurā attiecīgajā ģimenes ārsta praksē paredzēts sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (stundas gadā);

LcitsN – laiks, kurā attiecīgo ģimenes ārsta praksi paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas gadā);

Lprakse – prakses darba laiks (stundas gadā).

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

19. Maksimālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

20. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 1000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 450 000 euro.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1309 redakcijā)

21. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz šādu rādītāju kopsummu:

21.1. projekta pamatfinansējuma rādītājs – līdz 19 921 euro uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;

21.2. projekta papildu finansējuma rādītājs par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē:

21.2.1. līdz 2846 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt divas ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.2. līdz 2135 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt trīs ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.3. līdz 1708 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt četras ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.4. līdz 1423 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt piecas ģimenes ārstu prakses vai vairāk par piecām ģimenes ārstu prakses vietām vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1309 redakcijā)

22. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem pielikumiem:

22.1. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.350);

22.2. projekta iesniedzēja pilnvarojumu apliecinoša dokumenta apstiprinātas kopijas, kurā projekta iesniedzējs pilnvaro attiecīgo atbildīgo personu parakstīt projekta iesniegumu un ar to saistīto dokumentāciju;

22.3. dokumentācijas, kas apliecina:

22.3.1. projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz infrastruktūru, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ja projekta iesniedzējs ir infrastruktūras īpašnieks;

22.3.2. infrastruktūras īpašnieka (valdītāja) piekrišanu, ka projekta iesniedzējs veiks ieguldījumus infrastruktūrā un slēgs ar sadarbības iestādi līgumu par projekta īstenošanu, nosakot pienākumu infrastruktūras īpašniekam (valdītājam) nodrošināt infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas (2.pielikums), ja infrastruktūras īpašnieks (valdītājs) ir valsts vai pašvaldība;

22.4. attīstāmās infrastruktūras renovējamo un rekonstruējamo telpu plāna (tehniskās inventarizācijas);

22.5. dokumentācijas, kas pierāda, ka uz projekta iesniedzēju nav attiecināmas šo noteikumu 17.1 punktā minētās pazīmes;

22.6. dokumentācijas, kuru finansējuma saņēmējs uzskata par nepieciešamu, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr. 114; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 238)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

23.1. elektroniska dokumenta formā, nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu aprites kārtību;

23.2. papīra formā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Projekta iesniegumam pievieno elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) atsevišķi.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

24. Atbildīgā iestāde publicē savā mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku. Sadarbības iestāde publicē savā mājaslapā internetā procedūras aprakstu par projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.

25. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (3.pielikums).

26. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Nē" (neatbilst) vai "Jā ar nosacījumu" (atbilst ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs veic sadarbības iestādes noteiktās darbības saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, lai projektu varētu atbilstoši īstenot), ja kritērijam var piemērot attiecīgo vērtējumu.

27. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot tam attiecīgu punktu skaitu. Projekta iesnieguma novērtējums atbilstoši kvalitātes kritērijam ir atbilstošs, ja minimālais saņemtais vērtējums ir vismaz viens punkts.

28. Sadarbības iestāde vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

28.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

28.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā" vai "Jā ar nosacījumu", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

28.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā" vai "Jā ar nosacījumu", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 27.punktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

28.4. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 27.punktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam. Ja vērtējums šajā kritērijā ir "Nē", projekta iesniegumu noraida;

28.5. ja projekta iesniegums šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minētajā kritērijā novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu apstiprina vai apstiprina ar nosacījumu.

29. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

29.1. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.1.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.2. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.2.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.3. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.3.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.4. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.4.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.5. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.5.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.6. projekta iesniegums, kas atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem saņēmis vairāk vērtējumu "Jā".

30. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

31. Ja vērtējums kādā no šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem ir "Jā ar nosacījumu", projekta iesniedzējs veic sadarbības iestādes lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (turpmāk – lēmums ar nosacījumu) noteiktās darbības, lai tas varētu noslēgt līgumu. Lēmumā ar nosacījumu var ietvert šādas darbības, kas projekta iesniedzējam jāizpilda 21 kalendāra dienas laikā pēc lēmuma ar nosacījumu nosūtīšanas dienas:

31.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā iekļautajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

31.2. projekta finansēšanas plāna precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.8., 2.2. un 2.4.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā iekļautajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

31.3. projekta iesnieguma tehniska precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 2.4.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā iekļautajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus.

32. Pēc tam kad sadarbības iestādē saņemta projekta iesniedzēja informācija par šo noteikumu 31.punktā minēto darbību izpildi, komisija izvērtē lēmuma ar nosacījumu izpildi un sadarbības iestāde sagatavo un nosūta atzinumu ne vēlāk kā 60 kalendāra dienu laikā no šo noteikumu 31.punktā minētā lēmuma ar nosacījumu nosūtīšanas dienas:

32.1. ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 31.punktā minēto darbību izpildi noteiktajā termiņā, sadarbības iestāde sagatavo pozitīvu atzinumu par nosacījuma izpildi;

32.2. ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 31.punktā minēto darbību izpildi noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums par nosacījuma izpildi ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

VI. Projekta īstenošana

33. Nacionālais veselības dienests organizē un veic visus iepirkumus šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektu iesniegumiem un plānoto aktivitāšu apjomiem. Nacionālais veselības dienests 15 darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes informācijas saņemšanas sagatavo iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē. Nacionālais veselības dienests, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.756 redakcijā)

33.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru netiek veiktas būtiskas pārmaiņas saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 57. pantu.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

33.2 Finansējuma saņēmējs patstāvīgi organizē un veic iepirkumus šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, sagatavojot un iesniedzot sadarbības iestādei iepirkuma plānu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

33.3 (Svītrots ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.114)

34. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līdz 20 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājumu pieprasījumiem sadarbības iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

35. Finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka ģimenes ārsta prakses darba laiku ne mazāk par 40 stundām nedēļā, ietverot pacientiem atvēlēto ārsta pieņemšanas laiku gan valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, gan citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā. Finansējuma saņēmējs plāno un uzskaita minēto informāciju, skaidri nodalot laiku un pakalpojumu skaitu valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

35.1 Finansējuma saņēmējs, iesniedzot noslēguma maksājuma pieprasījumu, par katru projekta ietvaros attīstīto ģimenes ārsta praksi sadarbības iestādē iesniedz šādu informāciju par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem:

35.1 1. darba laiks;

35.1 2. citu darbību veikšanai (maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai) paredzētais apmeklējumu skaits;

35.1 3. procentuālais apmērs, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

36. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, šiem ienākumiem jāatbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina visas dokumentācijas uzglabāšanu, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz aktivitātes ietvaros attīstīto infrastruktūru, un līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošina tās pieejamību sadarbības iestādei.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.608 redakcijā)

37. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veiktos ieguldījumus izmanto citu darbību veikšanai, ievērojot nosacījumu, ka citas darbības tiek veiktas par tirgus cenu vai, ja nepastāv tirgus cena, attiecīgajā cenā iekļauj visas ar citu darbību veikšanu saistītās izmaksas, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus.

38. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu aprēķina projektā ietverto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaru, iesniedz noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī triju gadu laikā pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2019. gada 1. septembrī iesniedz ikgadējos pēcprojekta progresa pārskatus.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

39. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā vai projekta pēcuzraudzības periodā tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu aprēķinātās projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas par projekta iesniegumā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām (turpmāk – pārmērīga kompensācija), tad:

39.1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām;

39.2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, ja nepieciešams, samazinot attiecināmās izmaksas un nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

39.3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo ikgadējo pēcprojekta progresa pārskatu iesniedz grozījumus projektā, ja nepieciešams, samazinot attiecināmās izmaksas un nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

40. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas izmainās atbilstoši šo noteikumu 18.punktam aprēķinātais attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars, sadarbības iestāde kopējās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

41. Finansējuma saņēmējs visas neattiecināmās izmaksas:

41.1. kas minētas šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.4. apakšpunktā un kas radušās, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, sedz no pašu piesaistītā finansējuma, kas var ietvert gan privātu finansējumu, gan publisku finansējumu;

41.2. kas minētas šo noteikumu 10.3. apakšpunktā un kas radušās, veicot citas darbības, sedz tikai no privātā finansējuma.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 13.11.2012. noteikumu Nr.756 redakcijā)

42. Finansējuma saņēmējs, kurš līdz 2012. gada 16. novembrim ir noslēdzis līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un kurš atbilstoši šo noteikumu 33.2 punkta nosacījumiem patstāvīgi organizē un veic iepirkumus šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, līdz 2014. gada 30. jūnijam iesniedz sadarbības iestādē attiecīgus grozījumus līgumā par projekta īstenošanu. Ja līdz minētajam termiņam attiecīgie grozījumi nav iesniegti, Nacionālais veselības dienests organizē un veic iepirkumu šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai tiem finansējuma saņēmējiem, kas neplāno patstāvīgi veikt iepirkumus, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.114 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.680 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs D.Gavars
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.726

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.350; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.680; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.608; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1309; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.114)

1. sadaļa – Pamatinformācija

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums (uzņēmumam) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai):
1.1.2. Reģistrācijas numurs (uzņēmumam) vai personas kods (fiziskai personai):
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (fiziskai personai – personas kods):
1.1.4. Juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvietas adrese):
1.1.4.1. iela, mājas numurs
1.1.4.2. pilsēta, novads, pagasts
1.1.4.3. valsts
1.1.4.4. pasta indekss
1.1.5. Kontaktpersona:
1.1.5.1. Atbildīgā persona:
1.1.5.1.1. vārds, uzvārds
1.1.5.1.2. amats
1.1.5.1.3. tālrunis
1.1.5.1.4. fakss
1.1.5.1.5. e-pasts

1.2. Projekta iesniedzēja tips:

(atbilstošo atzīmēt ar "X")

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-3

Kooperatīvā sabiedrība

I-4

Individuālais uzņēmums

I-5

Individuālais komersants

I-6

Zemnieka saimniecība

I-7

Zvejnieka saimniecība

I-8

Valsts akciju sabiedrība

I-9

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-10

Valsts aģentūra

I-11

Pašvaldības aģentūra

I-12

Reliģiska organizācija

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

I-14

Fiziska persona

I-15

Valsts pārvaldes iestāde

I-16

Pašvaldības iestāde

I-17

Eiropas Savienības institūcija

I-18

Valsts izglītības iestāde

I-19

Pašvaldības izglītības iestāde

I-20

Privāta izglītības iestāde

I-21

Biedrība

I-22

Nodibinājums

I-23

Centrālā banka

I-24

Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība

I-25

Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība)

I-26

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

I-27

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

I-28

Pašvaldība

I-29

Plānošanas reģions

I-30

Pilnsabiedrība

I-31

Komandītsabiedrība

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.3. Projekta iesniedzēja saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE kods:

(ierakstīt atbilstošo)

Kods

Nosaukums


2. sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām:

(informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu; aptuveni 500 rakstu zīmju)

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

2.2.1. Projekta īstenošanas vietas adrese:
2.2.2. Pašvaldība:
2.2.3. Republikas pilsētā, novadā, novada pagastā vai novada pilsētā reģistrēto iedzīvotāju skaits
2.2.4. Plānošanas reģions:

(atzīmēt ar "X")

Kurzemes plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions

2.2.5. Projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz infrastruktūru, kurā projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus (aizpilda, ja paredzēti renovācijas vai rekonstrukcijas darbi):

Īpašuma veids, adrese*

Īpašnieks**

* ja attiecīgajam īpašuma veidam nav iespējams norādīt adresi, jāieraksta teksts: "adresi nav iespējams norādīt";

** īpašnieka veids var būt: "valsts", "pašvaldība", "projekta iesniedzējs" vai "cits".

2.3. Projekta klasifikācija:

Kods

Nosaukums

86.21

Vispārējā ārstu prakse

2.4. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim:

(aptuveni 1000 rakstu zīmju)

2.5. Norādīt projekta mērķi:

(aptuveni 500 rakstu zīmju)

2.6. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu vai sniegt konstatētās problēmas aprakstu:

(aptuveni 1500 rakstu zīmju)

2.6.1. Informācija par ģimenes ārsta prakses reģistrētās pakalpojumu sniegšanas adreses maiņu pēc 2010.gada 1.janvāra:

(atzīmēt ar "X")

Projekta ietvaros nav paredzēts attīstīt ģimenes ārsta praksi, veicot ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju vai renovāciju, kas pēc 2010.gada 1.janvāra maina reģistrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi uz citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi, kurā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu skaits ir mazāks
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt ģimenes ārsta praksi, veicot ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju vai renovāciju, kas pēc 2010.gada 1.janvāra maina reģistrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi uz citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi, kurā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu skaits ir mazāks

2.6.2. Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē esošajām ģimenes ārstu praksēm:

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adrese

Ģimenes ārsts vai pediatrs, prakse (vārds, uzvārds, prakses nosaukums)

Reģistrēto pacientu skaits

Bērnu īpatsvars reģistrēto pacientu skaitā (%)

Pakalpojumu līguma* datums un numurs

Vai paredzēts attīstīt projekta ietvaros

(Jā/Nē)

* līgums ar Nacionālo veselības dienestu par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

2.7. Atzīmēt plānotās projekta aktivitātes:

Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde (norādīt ierīču un aprīkojuma skaitu)

Medicīniskās ierīces

Elektrokardiogrāfs
Ierīce redzes asuma pārbaudei (apgaismota tabula)
Komplekts – otoskops ar oftalmoskopu (divas galvas)
Otoskops
Oftalmoskops
Inhalators
Ierīce rentgenogrammu apskatei (negatoskops)
Sterilizators
Medicīniskā kušete
Instrumentu galds
Bērnu izmeklēšanas galds
Ledusskapis vakcīnu glabāšanai (ar saldētavu)
Medikamentu skapis
Aizslietnis (pārvietojams)
Nestuves
NMP komplekts
Fonendoskops (ārstam)
Fonendoskops (māsai)
Ierīce netiešai asinsspiediena mērīšanai
Žanē tipa šļirce
Medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem)
Medicīniskie svari (zīdaiņiem)
Auguma mērītājs (zīdaiņiem)
Galds kardiogrāfam
Medicīniskā lampa
Nokomplektēta ārsta soma

Difūziju statīvs
Aukstuma soma
Spirogrāfs ar rezultātu datoranalīzi

Mēbeles

Darba galds
Ergonomiskais krēsls
Apmeklētāju krēsls
Dokumentu skapis pacientu ambulatorajām kartēm
Drēbju skapis
Plaukti

Datortehnika

Galda dators
Portatīvais dators
Planšetdators
Monitors
Printeris
Skeneris
Daudzfunkcionālā iekārta
Fakss
Telefons
Specializētā programmatūra

2.

Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija (norādīt objektu skaitu)Pacientu pieņemšanas telpa (kabinets)
Manipulāciju vai procedūru telpa
Pacientu reģistrācijas telpa vai vieta
Pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu
Pacientu un personāla tualetes telpa
Vides pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām

2.8. Aktivitāšu ietvaros sasniedzamie rezultāti:

Aktivitātes Nr.

Aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

daudzums

mērvienība

1.

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegādeIegādātas mēbeleskomplekts
Iegādātas medicīniskās ierīceskomplekts
Iegādāta datortehnikakomplekts

2.

Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācijaRenovēta ģimenes ārstu prakseobjekts
Rekonstruēta ģimenes ārstu prakseobjekts

2.9. Projekta sasniedzamie uzraudzības rezultāti atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu skaits

Objekts

B daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks

"Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)*

Mēnešu skaits kopā

2011.

2012.

n

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde

2.Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija

2.1.Būvdarbu tāmes sagatavošana

2.2.Telpu iekšējas rekonstrukcijas un renovācijas veikšana

2.3.Būvuzraudzība

* Atzīmēt ar "X" (publisko iepirkumu procedūru īstenošanai plānoto laiku neatspoguļo).

C daļa

Finansēšanas plāns, EUR:

Gads

Kopējās izmaksas

Kopējās neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas, t.sk.

publiskās attiecināmās izmaksas, t.sk.

privātās attiecināmās izmaksas

publiskās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

cits publiskais finansējums

[1]

[2]=[3]+[4]

[3]

[4]=[5]+[8]

[5]=[6]+[7]

[6]

[7]

[8]

2011

2012

n

Kopā:

D daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, EUR:

Nr.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums un mērvienība

Izmaksas

Kopā

t.sk. PVN

attiecināmās

neattiecināmās kopējās izmaksas

t.sk. neattiecināmās privātās izmaksas

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]=[4]+[5]

[8]

I

Projekta administrēšanas izmaksas kopā

II

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

 

  

 

 

1.Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde:

 

  

 

 

1.1.mēbeļu piegādes un montāžas izmaksas__ komplekti     
1.2.medicīnisko ierīču piegādes un montāžas izmaksas__ komplekti     
1.3.datortehnikas piegādes izmaksas__ komplekti     

III

Pārējās attiecināmās izmaksas kopā

 

  

 

 

2.Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija:

 

  

 

 

2.1.būvdarbu tāmes sagatavošanas izmaksas

__ objekti

 

  

 

 

2.2.telpu iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas

__ objekti

     
2.3.būvuzraudzības izmaksas

__ objekti

     

IV

Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

KOPĀ:

 

 

 

 

 

Veselības ministrs D.Gavars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.726

(Pielikums grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 238)

Infrastruktūras īpašnieka apliecinājums
Tās infrastruktūras īpašnieks, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus 
 

(nosaukums)

Atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds)

  
 

(amats)

Apliecinu un piekrītu, ka Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros projekta iesniedzējs <projekta iesniedzēja nosaukums> var veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus infrastruktūrā, kas reģistrēta uz <infrastruktūras īpašnieka nosaukums> vārda un kas atrodas <infrastruktūras reģistrācijas adrese>.

Apliecinu un piekrītu, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus, tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai trīs gadus pēc projekta īstenošanas.

Apliecinu, ka piekrītu parakstīt trīspusējo līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas noteikumiem, kas paredz infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai trīs gadus pēc projekta īstenošanas.

Vārds, uzvārds un paraksts* 
Datums* 

(dd/mm/gggg)

Zīmoga vieta*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs D.Gavars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.726
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.680; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1309; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.114)

Darbības programmas numurs un nosaukums:

3.

Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums:

3.1.

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai
Pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.5.

Veselības aprūpes infrastruktūra
Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.1.5.1.

Ambulatorās veselības aprūpes attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.1.5.1.1.

Ģimenes ārstu tīkla attīstība
Projektu iesniegumu atlases veids:Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde:Veselības ministrija


Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Minimālais punktu skaits/ Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu ir iesniedzis Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā iesniegšanas termiņā

Jā/Nē

NA/N

1.2.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā, datorrakstā, un projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro

Jā/Nē

NA/N

1.3.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie pielikumi, projekta iesniegums ir bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem

Jā/Nē

NA/P

1.4.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma oriģināleksemplārs, kas iesniegts papīra formā, ir cauršūts vai caurauklots, un projekta iesniegums iesniegts arī elektroniska dokumenta formā elektronisko datu nesējā

Jā/Nē

NA/P

1.5.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām

Jā/Nē

NA/P

1.6.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

Jā/Nē

NA/P

1.7.Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma pielikumi nav latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts dokumentu tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tulkojumu apliecināšanu valsts valodā

Jā/Nē

NA/P

1.8.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

Jā/Nē

NA/P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā/Nē

NA/P

2.2.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta plānotās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

Jā/Nē

NA/P

2.3.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta plānotās darbības ir ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras sakārtošana, atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju vai aprīkojuma iegādi

Jā/Nē

NA/P

2.4.Minimālās attiecināmās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam ir 1000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 450 000 euro

Jā/Nē

NA/P

2.5.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotās darbības, rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

Jā/Nē

NA/P

2.6.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai un nodrošina (izmērāmu) rezultātu rašanos

Jā/Nē

NA/P

2.7.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēja darbībām, kas pēdējo triju gadu laikā tika finansētas valsts budžeta vai citu finanšu instrumentu ietvaros vai pēdējo piecu gadu laikā tika finansētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros, vai pēdējo 10 gadu laikā tika finansētas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros

Jā/Nē

NA/P

2.8.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

Jā/Nē

NA/P

2.9.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs ir ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus, vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai

Jā/Nē

NA/N

2.10.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam ir pieejami pietiekami finanšu līdzekļi projekta finansēšanai, un projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, pieaugot projekta izmaksām

Jā/Nē

NA/N

2.11.Īpašums, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēja, valsts vai pašvaldības īpašumā

Jā/Nē

NA/N

2.12.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

NA/N

2.13.Projekta iesniedzējs neatbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām grūtībās nonākušā komersanta pazīmēm

Jā/Nē

NA/N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

3.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā nacionālā privātā līdzfinansējuma intensitāte*

1/N

50 % un vairāk

6

No 35 % līdz 49 %

4

No 25 % līdz 34 %

2

No 15 % līdz 24 %

1

14 % un mazāk

0

3.2.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā attiecināmais finansējuma apjoms uz vienu ģimenes ārsta praksi (neieskaitot papildu finansējumu par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā pakalpojumu sniegšanas adresē)*

1/N

5691 euro un mazāk

5

No 5692 euro līdz 9960 euro

4

No 9961 euro līdz 14 229 euro

3

No 14 230 euro līdz 17 074 euro

2

No 17 075 euro līdz 19 920 euro

1

19 921 euro un vairāk

0

3.3.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros atbalstāmo ģimenes ārstu prakšu pacientu skaits projekta iesniegšanas dienā

1/N

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir 2000 un vairāk vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir 1000 un vairāk

1

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir no 1 400 līdz 1999 vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir no 700 līdz 999

2

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir no 600 līdz 1 399 vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir no 300 līdz 699

1

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir līdz 599 vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % no reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir līdz 299

0

3.4.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas vieta

1/N

Novada pilsētā (ar iedzīvotāju skaitu 5 000 un mazāk iedzīvotāju) vai novada pagastā

10

Novada pilsētā ar iedzīvotāju skaitu 5 001 un vairāk

5

Republikas pilsētā

1

Ārpus Latvijas teritorijas

0

3.5.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātu uzturēšanas ilgums

1/N

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti 10 gadus un ilgāk

2

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti piecus līdz deviņus gadus

1

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti līdz pieciem gadiem

0

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

4.1.Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13. apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, tad, sarindojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma

Jā/Nē

NA/N

Piezīmes.

1. * Ja vērtība nav izteikta veselos skaitļos, apaļo uz augšu.

2. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

3. P – kritēriji, par kuriem var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ja projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

4. NA – neattiecas.

Veselības ministrs D.Gavars
08.06.2019