Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.680

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.; 2011, 75.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi."

2. Izteikt 1.pielikuma A daļas 6.sadaļu šādā redakcijā:


"6.sadaļa - Apliecinājums

Projekta iesniedzējs

   
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

 
     

Atbildīgā amatpersona

   
 

(vārds, uzvārds)

 
     
 

(amats)

Ar parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā

   
 

(dd.mm.gggg.)

· projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

· projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanas nodrošināšanai;

· projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

· nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

· projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas pēdējo triju gadu laikā tika finansētas valsts budžeta un citu finanšu instrumentu ietvaros un pēdējo piecu gadu laikā tika finansētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros, un pēdējo 10 gadu laikā tika finansētas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros;

· ja projekts tiks apstiprināts, šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

Apzinos, ka gadījumā, ja apliecinājumā sniegta nepatiesa informācija, pret minēto juridisko personu - projekta iesniedzēju - var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta papildu izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

Apliecinu, ka valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana projekta ietvaros uzlabotajā infrastruktūrā tiks nodrošināta ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Paraksts1

   

Vārds, uzvārds

 

Datums1

   
   
 

(dd.mm.gggg.)

 

Zīmoga vieta1

 

1 Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

3. Papildināt 3.pielikumu ar 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

NA/N"

4. Izteikt 3.pielikuma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.

Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 2.9., 2.10., 2.11. un 2.12.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, tad, sarindojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma

Jā/Nē

NA/N"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

08.09.2011