Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.114

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1. apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128. nr.; 2011, 75., 141. nr.; 2012, 142., 181. nr.; 2013, 224. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 5 947 437 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 5 055 321 euro un nacionālais līdzfinansējums - ne mazāk kā 892 116 euro."

2. Izteikt 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.11. uzraudzīt saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu projektā ietvertā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas, tai skaitā veicot izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pārbaudot attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai, pirms sagatavots maksājuma uzdevums par noslēguma atmaksu finansējuma saņēmējam;".

3. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem neattiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. kas pārsniedz šo noteikumu 9. punktā minēto izmaksu pozīciju ierobežojumu;

10.2. kas neatbilst šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā minētajiem projekta kopējo attiecināmo izmaksu ierobežojumiem;

10.3. kas radušās atbilstoši šo noteikumu 18. punktam aprēķinātajam attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaram;

10.4. kas radušās projekta īstenošanas laikā izmaksu sadārdzinājuma dēļ."

4. Izteikt 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. par kurām nav noslēgti līgumi vai līgumi noslēgti ārpus šo noteikumu 33. un 33.2 punktā minētajiem iepirkumiem;".

5. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz aktivitātes finansējumu, ja tas uzskatāms par grūtībās nonākušu komersantu:

17.1 1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, tas atrodas sanācijas vai mierizlīguma procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

17.1 2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā tā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo noteikumu 17.1 4. apakšpunktā minētās pazīmes;

17.1 3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi tam ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 17.1 4. apakšpunktā minētās pazīmes;

17.1 4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību."

6. Aizstāt 18. punktā vārdus "stundas nedēļā" ar vārdiem "stundas gadā".

7. Papildināt noteikumus ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Projekta iesniedzējs infrastruktūras izmantošanas laiku citu darbību veikšanai aprēķina, izmantojot šādu formulu (ievērojot, ka viena pacienta pieņemšanas laiks ir 12,9 minūtes):

LcitsN= Nmaksas x 0,215, kur

LcitsN - laiks, kurā attiecīgo ģimenes ārsta praksi paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas gadā);

0,215 - vidējais viena pacienta pieņemšanas laiks sundās (12,9 minūtes);

Nmaksas - veselības aprūpes pakalpojumu skaits gadā.

18.2 Projekta iesniedzējs infrastruktūras izmantošanas laiku valsts apmaksāto ģimenes ārsta sniegto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

LvalstsN = Lprakse- LcitsN, kur

LvalstsN - laiks, kurā attiecīgajā ģimenes ārsta praksē paredzēts sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (stundas gadā);

LcitsN - laiks, kurā attiecīgo ģimenes ārsta praksi paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas gadā);

Lprakse - prakses darba laiks (stundas gadā)."

8. Papildināt noteikumus ar 22.4., 22.5. un 22.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4. attīstāmās infrastruktūras renovējamo un rekonstruējamo telpu plāna (tehniskās inventarizācijas);

22.5. dokumentācijas, kas pierāda, ka uz projekta iesniedzēju nav attiecināmas šo noteikumu 17.1 punktā minētās pazīmes;

22.6. dokumentācijas, kuru finansējuma saņēmējs uzskata par nepieciešamu, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem."

9. Izteikt 33.1 un 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru netiek veiktas būtiskas pārmaiņas saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 57. pantu.

33.2 Finansējuma saņēmējs patstāvīgi organizē un veic iepirkumus šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, sagatavojot un iesniedzot sadarbības iestādei iepirkuma plānu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē."

10. Svītrot 33.3 punktu.

11. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka ģimenes ārsta prakses darba laiku ne mazāk par 40 stundām nedēļā, ietverot pacientiem atvēlēto ārsta pieņemšanas laiku gan valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, gan citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā. Finansējuma saņēmējs plāno un uzskaita minēto informāciju, skaidri nodalot laiku un pakalpojumu skaitu valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai."

12. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Finansējuma saņēmējs, iesniedzot noslēguma maksājuma pieprasījumu, par katru projekta ietvaros attīstīto ģimenes ārsta praksi sadarbības iestādē iesniedz šādu informāciju par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem:

35.1 1. darba laiks;

35.1 2. citu darbību veikšanai (maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai) paredzētais apmeklējumu skaits;

35.1 3. procentuālais apmērs, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai."

13. Izteikt 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu aprēķina projektā ietverto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaru, iesniedz noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas iesniedz ikgadējos pēcprojekta progresa pārskatus.

39. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā vai projekta pēcuzraudzības periodā tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu aprēķinātās projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas par projekta iesniegumā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām (turpmāk - pārmērīga kompensācija), tad:

39.1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām;

39.2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, ja nepieciešams, samazinot attiecināmās izmaksas un nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

39.3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo ikgadējo pēcprojekta progresa pārskatu iesniedz grozījumus projektā, ja nepieciešams, samazinot attiecināmās izmaksas un nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav."

14. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Finansējuma saņēmējs visas neattiecināmās izmaksas:

41.1. kas minētas šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.4. apakšpunktā un kas radušās, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, sedz no pašu piesaistītā finansējuma, kas var ietvert gan privātu finansējumu, gan publisku finansējumu;

41.2. kas minētas šo noteikumu 10.3. apakšpunktā un kas radušās, veicot citas darbības, sedz tikai no privātā finansējuma."

15. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Finansējuma saņēmējs, kurš līdz 2012. gada 16. novembrim ir noslēdzis līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un kurš atbilstoši šo noteikumu 33.2 punkta nosacījumiem patstāvīgi organizē un veic iepirkumus šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, līdz 2014. gada 30. jūnijam iesniedz sadarbības iestādē attiecīgus grozījumus līgumā par projekta īstenošanu. Ja līdz minētajam termiņam attiecīgie grozījumi nav iesniegti, Nacionālais veselības dienests organizē un veic iepirkumu šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai tiem finansējuma saņēmējiem, kas neplāno patstāvīgi veikt iepirkumus, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju."

16. Aizstāt 1. pielikuma 6. sadaļā vārdus "projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanas nodrošināšanai" ar vārdiem "projekta iesniedzējs nav uzskatāms par grūtībās nonākušu komersantu un tā rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanas nodrošināšanai".

17. Izteikt 1. pielikuma D daļu šādā redakcijā:

"D daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, EUR:

Nr.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums un mērvienība

Izmaksas

Kopā

t.sk. PVN

attiecināmās

neattiecināmās kopējās izmaksas

t.sk. neattiecināmās privātās izmaksas

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]=[4]+[5]

[8]

I

Projekta administrēšanas izmaksas kopā

II

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

 

   

 

 

1. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde:

 

   

 

 

1.1. mēbeļu piegādes un montāžas izmaksas __ komplekti          
1.2. medicīnisko ierīču piegādes un montāžas izmaksas __ komplekti          
1.3. datortehnikas piegādes izmaksas __ komplekti          

III

Pārējās attiecināmās izmaksas kopā

 

   

 

 

2. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija:

 

   

 

 

2.1. būvdarbu tāmes sagatavošanas izmaksas

__ objekti

 

   

 

 

2.2. telpu iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas

__ objekti

         
2.3. būvuzraudzības izmaksas

__ objekti

         

IV

Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

KOPĀ:

 

 

 

 

"

18. Aizstāt 1. pielikuma E daļā vārdus "stundas nedēļā" ar vārdiem "stundas gadā".

19. Papildināt 3. pielikumu ar 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13.

Projekta iesniedzējs neatbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām grūtībās nonākušā komersanta pazīmēm

Jā/Nē

NA/N"

20. Izteikt 3. pielikuma 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.

Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13. apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, tad, sarindojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma

Jā/Nē

NA/N"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministra vietā -
finanšu ministrs Andris Vilks

01.03.2014