Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.350

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 4 179 882 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 3 552 899 lati un privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, - ne mazāk kā 626 983 lati."

2. Svītrot 8.punktā vārdus "kā arī ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegādi".

3. Aizstāt 15.punktā skaitli "30" ar skaitli "60".

4. Papildināt III nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs aktivitātes ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu projektu par vienu ģimenes ārsta praksi."

5. Svītrot 22.1.apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Nekustamais īpašums (izņemot pašvaldības vai valsts nekustamo īpašumu), kurā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānots veikt investīcijas, nav ieķīlāts."

7. Izteikt 1.pielikuma A daļas 1. un 2.sadaļu šādā redakcijā:

"1. sadaļa - Pamatinformācija

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums (uzņēmumam) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai):
1.1.2. Reģistrācijas numurs (uzņēmumam) vai personas kods (fiziskai personai):
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (fiziskai personai - personas kods):
1.1.4. Juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvietas adrese):
1.1.4.1. iela, mājas numurs
1.1.4.2. pilsēta, rajons
1.1.4.3. valsts
1.1.4.4. pasta indekss
1.1.5. Kontaktpersona:
1.1.5.1. Atbildīgā persona:
1.1.5.1.1. vārds, uzvārds
1.1.5.1.2. amats
1.1.5.1.3. tālrunis
1.1.5.1.4. fakss
1.1.5.1.5. e-pasts

1.2. Projekta iesniedzēja tips:

(atbilstošo atzīmēt ar "X")

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

 Akciju sabiedrība

I-3

Kooperatīvā sabiedrība

I-4

Individuālais uzņēmums

I-5

Individuālais komersants

I-6

Zemnieka saimniecība

I-7

Zvejnieka saimniecība

I-8

 Valsts akciju sabiedrība

I-9

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-10

 Valsts aģentūra

I-11

Pašvaldības aģentūra

I-12

Reliģiska organizācija

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

I-14

 Fiziska persona

I-15

 Valsts pārvaldes iestāde

I-16

Pašvaldības iestāde

I-17

 Eiropas Savienības institūcija

I-18

 Valsts izglītības iestāde

I-19

Pašvaldības izglītības iestāde

I-20

 Privāta izglītības iestāde

I-21

Biedrība

I-22

Nodibinājums

I-23

Centrālā banka

I-24

Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība

I-25

Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība)

I-26

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

I-27

 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

I-28

Pašvaldība

I-29

Plānošanas reģions

I-30

Pilnsabiedrība

I-31

Komandītsabiedrība

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.3. Projekta iesniedzēja saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE kods:

(ierakstīt atbilstošo)

Kods

Nosaukums

2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām:

(informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu; aptuveni 500 rakstu zīmju)

  

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

2.2.1. Projekta īstenošanas vietas adrese:
2.2.2. Pašvaldība:
2.2.3. Republikas pilsētā, novadā, novada pagastā vai novada pilsētā reģistrēto iedzīvotāju skaits
2.2.4. Plānošanas reģions:

(atzīmēt ar "X")

Kurzemes plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions

2.2.5. Projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz infrastruktūru, kurā projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus (aizpilda, ja paredzēti renovācijas vai rekonstrukcijas darbi):

Īpašuma veids, adrese*

Īpašnieks**

* ja attiecīgajam īpašuma veidam nav iespējams norādīt adresi, jāieraksta teksts: "adresi nav iespējams norādīt";

** īpašnieka veids var būt: "valsts", "pašvaldība", "projekta iesniedzējs" vai "cits".

2.3. Projekta klasifikācija:

Kods

Nosaukums

86.21

Vispārējā ārstu prakse

2.4. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim:

(aptuveni 1000 rakstu zīmju)

 2.5. Norādīt projekta mērķi:

(aptuveni 500 rakstu zīmju)

 2.6. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu vai sniegt konstatētās problēmas aprakstu:

(aptuveni 1500 rakstu zīmju)

 2.6.1. Informācija par ģimenes ārsta prakses reģistrētās pakalpojumu sniegšanas adreses maiņu pēc 2010.gada 1.janvāra:

(atzīmēt ar "X")

Projekta ietvaros nav paredzēts attīstīt ģimenes ārsta praksi, veicot ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju vai renovāciju, kas pēc 2010.gada 1.janvāra maina reģistrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi uz citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi, kurā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu skaits ir mazāks  
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt ģimenes ārsta praksi, veicot ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju vai renovāciju, kas pēc 2010.gada 1.janvāra maina reģistrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi uz citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi, kurā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu skaits ir mazāks  

2.6.2. Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē esošajām ģimenes ārstu praksēm:

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adrese

Ģimenes ārsts vai pediatrs, prakse (vārds, uzvārds, prakses nosaukums)

Reģistrēto pacientu skaits

Bērnu īpatsvars reģistrēto pacientu skaitā (%)

Pakalpojumu līguma* datums un numurs

Vai paredzēts attīstīt projekta ietvaros

(Jā/Nē)

* līgums ar Veselības norēķinu centru par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

2.7. Atzīmēt plānotās projekta aktivitātes (LVL):

Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde

(norādīt ierīču un aprīkojuma skaitu)

Medicīniskās ierīces

Elektrokardiogrāfs
Ierīce redzes asuma pārbaudei (apgaismota tabula)
Komplekts - otoskops ar oftalmoskopu (divas galvas)
Otoskops
Oftalmoskops
Inhalators
Ierīce rentgenogrammu apskatei (negatoskops)
Sterilizators
Medicīniskā kušete
Instrumentu galds
Bērnu izmeklēšanas galds
Ledusskapis vakcīnu glabāšanai (ar saldētavu)
Medikamentu skapis
Aizslietnis (pārvietojams)
Nestuves
NMP komplekts
Fonendoskops (ārstam)
Fonendoskops (māsai)
Ierīce netiešai asinsspiediena mērīšanai
Žanē tipa šļirce
Medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem)
Medicīniskie svari (zīdaiņiem)
Auguma mērītājs (zīdaiņiem)
Galds kardiogrāfam
Medicīniskā lampa
Nokomplektēta ārsta soma
Difūziju statīvs
Aukstuma soma
Spirogrāfs ar rezultātu datoranalīzi

Mēbeles

Darba galds
Ergonomiskais krēsls
Apmeklētāju krēsls
Dokumentu skapis pacientu ambulatorajām kartēm
Drēbju skapis
Plaukti

Datortehnika

Sistēmas bloks ar aksesuāriem un operacionālo sistēmu, Firewall un antivīrusu programma
Monitors
Printeris
Skeneris
Fakss
Radiotelefons
Specializētā programmatūra

2.

Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija (norādīt objektu skaitu) Pacientu pieņemšanas telpa (kabinets)
Manipulāciju vai procedūru telpa
Pacientu reģistrācijas telpa vai vieta
Pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu
Pacientu un personāla tualetes telpa
Vides pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām

2.8. Aktivitāšu ietvaros sasniedzamie rezultāti:

Aktivitātes Nr.

Aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

daudzums

mērvienība

1.

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde Iegādātas mēbeles komplekts
Iegādātas medicīniskās ierīces komplekts
Iegādāta datortehnika komplekts

2.

Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija Renovēta ģimenes ārstu prakse objekts
Rekonstruēta ģimenes ārstu prakse objekts

2.9. Projekta sasniedzamie uzraudzības rezultāti atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu skaits

Objekts"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

18.05.2011