Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 558/ LV, 177 (6263), 06.09.2018.
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 545/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 555/ LV, 176 (6262), 05.09.2018.
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 569/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 567/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 551/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās Ministru kabineta 21.08.2018. noteikumi Nr. 543/ LV, 170 (6256), 28.08.2018.
Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 568/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 549/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 560/ LV, 177 (6263), 06.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 554/ LV, 183 (6269), 14.09.2018.
Normatīvie noteikumi par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.08.2018. noteikumi Nr. 139/ LV, 174 (6260), 03.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 584/ LV, 188 (6274), 21.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 566/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 553/ LV, 173 (6259), 31.08.2018.
Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 563/ LV, 181 (6267), 12.09.2018.
Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 548/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Ministru kabineta 29.08.2018. rīkojums Nr. 405/ LV, 173 (6259), 31.08.2018.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 562/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 550/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 544/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā 06.09.2018. likums/ LV, 188 (6274), 21.09.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr. 578/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju un konta informācijas pakalpojumu sniedzēju profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālā atbildības limita aprēķināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.08.2018. noteikumi Nr. 141/ LV, 174 (6260), 03.09.2018.
Grozījumi likumā "Par tiesu varu" 06.09.2018. likums/ LV, 188 (6274), 21.09.2018.
Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu formas tērpiem, dienesta pakāpju atšķirības zīmēm un žetoniem Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 561/ LV, 182 (6268), 13.09.2018.
Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 17. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 139 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.08.2018. noteikumi Nr. 143/ LV, 174 (6260), 03.09.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 547/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 546/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 552/ LV, 172 (6258), 30.08.2018.