Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 107/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 104/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 103/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 105/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 108/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 109/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 07.02.2017. noteikumi Nr. 78/ LV, 44 (5871), 28.02.2017.
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 102/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Noteikumi par depozīta maksājumu Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 110/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 02.03.2017. likums/ LV, 54 (5881), 14.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumi Nr. 127/ LV, 51 (5878), 09.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumi Nr. 133/ LV, 52 (5879), 10.03.2017.
Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 106/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 16.02.2017. likums/ LV, 47 (5874), 03.03.2017.
Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 02.03.2017. likums/ LV, 54 (5881), 14.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 115/ LV, 46 (5873), 02.03.2017.
Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība Ministru kabineta 07.02.2017. noteikumi Nr. 74/ LV, 44 (5871), 28.02.2017.
Grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 16.02.2017. likums/ LV, 47 (5874), 03.03.2017.
Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu Ministru kabineta 24.02.2017. rīkojums Nr. 93/ LV, 43 (5870), 27.02.2017.
Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam Satversmes tiesas 08.03.2017. spriedums / LV, 52 (5879), 10.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" Ministru kabineta 21.02.2017. noteikumi Nr. 100/ LV, 44 (5871), 28.02.2017.
Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā 16.02.2017. likums/ LV, 47 (5874), 03.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 114/ LV, 46 (5873), 02.03.2017.
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 02.03.2017. likums/ LV, 54 (5881), 14.03.2017.
Par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses 23.02.2017. likums/ LV, 49 (5876), 07.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 118/ LV, 46 (5873), 02.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 112/ LV, 45 (5872), 01.03.2017.
Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumi Nr. 131/ LV, 51 (5878), 09.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumi Nr. 134/ LV, 56 (5883), 16.03.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"" Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumi Nr. 122/ LV, 51 (5878), 09.03.2017.