Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.12.2022. noteikumi Nr. 235/ LV, 29.12.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 8/ LV, 11.01.2023.
Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē Daugavpils pilsētas domes 15.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 34/ LV, 29.12.2022.
Nacionālais radiofrekvenču plāns Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 3/ LV, 12.01.2023.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 1/ LV, 11.01.2023.
Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 25/ LV, 20.01.2023.
Par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam Ministru kabineta 21.12.2022. rīkojums Nr. 967/ LV, 29.12.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 11/ LV, 20.01.2023.
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem Ministru kabineta 24.01.2023. noteikumi Nr. 31/ LV, 26.01.2023.
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 17/ LV, 19.01.2023.
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 10/ LV, 13.01.2023.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 9/ LV, 18.01.2023.
Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.–2027. gadam apstiprināšanu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 29.12.2022. lēmums Nr. 458/1-2/ LV, 03.01.2023.
Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā Jelgavas pilsētas domes 28.10.2022. saistošie noteikumi Nr. 22-37/ LV, 29.12.2022.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Jelgavas pilsētas domes 28.10.2022. saistošie noteikumi Nr. 22-36/ LV, 29.12.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 14/ LV, 23.01.2023.
Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā 12.01.2023. likums/ LV, 13.01.2023.
Grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" Kultūras ministrijas 23.12.2022. rīkojums Nr. 2.5-1-202/ LV, 29.12.2022.
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dobeles novada domes 24.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 30.12.2022.
Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes pasākumu veikšanai Rīgas domes 21.12.2022. saistošie noteikumi Nr. RD-22-183-sn/ LV, 30.12.2022.
Par kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs Ķekavas novada domes 21.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 35/2022/ LV, 30.12.2022.
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 12/ LV, 20.01.2023.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai" Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 6/ LV, 16.01.2023.
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" pirmās kārtas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 18/ LV, 20.01.2023.
Grozījums Ludzas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums" Ludzas novada domes 21.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 44/2022/ LV, 29.12.2022.
Par pašvaldības nodevām Līvānu novadā Līvānu novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 09.01.2023.
Par grozījumiem "Rīgas ostas maksās" Rīgas brīvostas pārvaldes 23.12.2022. lēmums Nr. 98/ LV, 30.12.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" Ministru kabineta 10.01.2023. noteikumi Nr. 7/ LV, 11.01.2023.
Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs Aizkraukles novada domes 15.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/39/ LV, 29.12.2022.
Par piekļuves liegšanu tīmekļvietnei "http://imhoclub.eu/" Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 05.01.2023. lēmums Nr. 6/1-2/ LV, 10.01.2023.