Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Civilprocesa likumā 19.10.2017. likums/ LV, 216 (6043), 31.10.2017.
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Sociālā uzņēmuma likums 12.10.2017. likums/ LV, 212 (6039), 25.10.2017.
Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumi Nr. 630/ LV, 213 (6040), 26.10.2017.
Grozījums Brīvprātīgā darba likumā 12.10.2017. likums/ LV, 212 (6039), 25.10.2017.
Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 658/ LV, 223 (6050), 09.11.2017.
Par Protokolu Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 12.10.2017. likums/ LV, 212 (6039), 25.10.2017.
Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 662/ LV, 228 (6055), 16.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 654/ LV, 224 (6051), 10.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām" Ministru kabineta 31.10.2017. noteikumi Nr. 643/ LV, 218 (6045), 02.11.2017.
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 671/ LV, 228 (6055), 16.11.2017.
Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 655/ LV, 223 (6050), 09.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" Ministru kabineta 31.10.2017. noteikumi Nr. 645/ LV, 218 (6045), 02.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 656/ LV, 223 (6050), 09.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 672/ LV, 228 (6055), 16.11.2017.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 634/ LV, 213 (6040), 26.10.2017.
Grozījumi Ķīmisko vielu likumā 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi" Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 638/ LV, 213 (6040), 26.10.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 631/ LV, 213 (6040), 26.10.2017.
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam Satversmes tiesas 26.10.2017. spriedums / LV, 214 (6041), 27.10.2017.
Par Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses 12.10.2017. likums/ LV, 212 (6039), 25.10.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 640/ LV, 217 (6044), 01.11.2017.
Grozījumi Kredītiestāžu likumā 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Grozījumi likumā "Par grāmatvedību" 09.11.2017. likums/ LV, 231 (6058), 22.11.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība" Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 639/ LV, 213 (6040), 26.10.2017.
Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 31.10.2017. noteikumi Nr. 646/ LV, 218 (6045), 02.11.2017.
Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā 26.10.2017. likums/ LV, 222 (6049), 08.11.2017.
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis" Ministru kabineta 24.10.2017. noteikumi Nr. 632/ LV, 213 (6040), 26.10.2017.