Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 445

Rīgā 2016. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 35. §)
Pedagogu darba samaksas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

II. Pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes un mēneša darba algas noteikšanas kārtība

2. Mēneša darba algu pedagogam, izņemot pedagogus šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajās izglītības iestādēs, nosaka par darba laiku astronomiskajās stundās (ieskaitot starpbrīžus starp mācību stundām, nodarbībām vai lekcijām) atbilstoši viņa darba slodzei. Pedagogam augstskolā vai koledžā darba samaksas kārtību nosaka attiecīgi augstskolas senāts vai koledžas padome.

3. Augstskolā pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1. tabulu.

4. Koledžu direktoriem, viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un pedagogiem, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoriem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabulu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 827)

5. Uz koledžu struktūrvienību vadītājiem, viņu vietniekiem, pedagogiem, sporta organizatoriem, metodiķiem, bibliotekāriem, kuri īsteno arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ir attiecināmas tās pašas šo noteikumu normas, kas attiecas uz profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, pedagogiem, sporta organizatoriem, metodiķiem un bibliotekāriem.

6. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, izņemot profesionālās vidējās izglītības iestādes, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājiem izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā) zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 827; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 401)

7. Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības iestādes, un interešu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, bet struktūrvienību vadītājiem – ne mazāk kā 60 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes. Profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 827 redakcijā)

8. Pedagogiem, uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7. punkts, zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabulu.

9. Izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi. Nosakot izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā izglītības iestādes vadītāja pedagoģiskā darba stāžu. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu katru gadu nosaka atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1. septembrī (koledžu un interešu izglītības iestāžu direktoriem – 1. oktobrī):

9.1. attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība – pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem;

9.2. attiecīgā ministrija – ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem (izņemot augstskolu rektorus);

9.3. attiecīgā augstskola – augstskolas dibināto izglītības iestāžu vadītājiem.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 525)

10. Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādes vadītājam saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, kas saskaņoti ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 50 procentiem augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagoga mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi. Izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā pedagoga pedagoģiskā darba stāžu. No finanšu līdzekļiem, kas izglītības iestādei piešķirti atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, zemāko mēneša darba algas likmi var paaugstināt tikai tiem pedagogiem, kas nodrošina minētos atbalsta pasākumus.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

11. Pedagogu darba algu (darba samaksas daļu, kas noteikta, ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi), izņemot izglītības iestāžu vadītāju un šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. tabulā minētajos amatos strādājošo pedagogu darba algu, katru gadu nosaka izglītības iestādes vadītājs, veicot tarifikāciju (saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu) uz 1. septembri. Tarifikācijā norāda katra pedagoga slodzi, kā arī vakantos pedagogu amatus un vakanto stundu skaitu mācību priekšmetos atbilstoši izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānam.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 436)

11.1 Ja pedagoga mēneša darba samaksas noteikšanas nosacījumi mainās, izglītības iestādes vadītājs piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām veic pedagoga darba pārtarifikāciju.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 436 redakcijā)

12. Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, izglītības iestādes vadītājs Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) saskaņo tarifikāciju atbilstoši izglītības iestādes padotībai ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi.

13. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu.

14. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenojošo koledžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu.

15. Pedagoga darba slodzi astronomiskajās stundās plāno izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar pedagogu, nosakot darba pienākumus gada laikā. Pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.

16. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības skolotājiem, kuriem tarifikācijā ir noteikta darba slodze nedēļā, mēneša darba algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:


M = A × st : sl, kur

M – mēneša darba alga;

A – mēneša darba algas likme;

st – tarificēto darba stundu skaits nedēļā;

sl – darba slodze nedēļā, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei.

17. Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem (izņemot profesionālās ievirzes izglītības pedagogus), kuriem tarifikācijā ir noteikta darba slodze gadā, mēneša darba algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

M = A × st : sl, kur

M – mēneša darba alga;

A – mēneša darba algas likme;

st – tarificēto darba stundu skaits gadā;

sl – darba slodze gadā, kas atbilst vienai darba likmei.

18. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu pedagogiem, kas pieņemti darbā vasaras brīvlaikā, līdz mācību gada sākumam darba algu nosaka atbilstoši zemākajai izglītības iestādē noteiktajai mēneša darba algas likmei proporcionāli darba slodzei nedēļā.

19. Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri piedalās izglītības programmas īstenošanā īsāku laiku nekā normatīvajos aktos noteiktais mācību gads, piemēro stundu atalgojumu.

20. Samaksai par mācību stundām vai nodarbībām pedagogam (izņemot pedagogus šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajās izglītības iestādēs), kas ne ilgāk kā mēnesi aizvietojis slimības vai citu iemeslu dēļ promesošu pedagogu, piemēro stundu atalgojumu. Ja aizvietošana turpinās ilgāk par mēnesi, atalgojumu pedagogam maksā, sākot ar pirmo aizvietošanas dienu, par visām faktiski nostrādātajām darba slodzes stundām šo noteikumu 16. un 17. punktā minētajā kārtībā.

21. Piemērojot stundu atalgojumu šo noteikumu 19. un 20. punktā minētajos gadījumos, stundas algas likmi aprēķina atbilstoši Darba likumam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

22. Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas par vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanu. Profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas) nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

23. Profesionālās izglītības iestādes profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem nosaka piemaksu līdz 20 procentiem no mēneša darba algas.

24. Piemaksu par darbu īpašos apstākļos pedagogiem nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

25. Piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, kas nav iekļauts pedagoga amata aprakstā (darba apjoma palielināšanās, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu), pedagogam piešķir un piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 30 procentiem no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas par stundām, kas noteikta papildu darba veicējam, un, veicot pārtarifikāciju, piemaksu iekļauj izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 436 redakcijā)

25.1 Izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti, darba kvalitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, ir tiesības izglītības iestādes vadītājam noteikt piemaksu par darba kvalitāti no izglītības iestādes dibinātāja finanšu līdzekļiem. Valsts profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem piemaksu par darba kvalitāti var noteikt līdz 40 procentiem no iestādes vadītājam noteiktās amata algas iestādes darba samaksas fonda ietvaros.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

26. Ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus. No valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apmērs kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas, bet kopējais kalendāra gadā izmaksāto prēmiju un naudas balvu apjoms valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, izņemot augstskolas, nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba algas. Izglītības iestāžu vadītājiem, izņemot rektorus, paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes dibinātājs, pārējiem pedagogiem – iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas kārtību.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

27. (Atzīts par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža ar Satversmes tiesas 21.02.2018. spriedumu, kas stājas spēkā 23.02.2018.)

27.1 Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros ar iekšējo normatīvo aktu nosaka piemaksas apmēru 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpei, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta, par darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei. Pedagogiem, kuri normatīvajos aktos par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu noteiktajā kārtībā no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši kādu kvalitātes pakāpi, nosaka piemaksu proporcionāli pedagoga darba slodzei. Izglītības iestāžu vadītājiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, piemaksu nosaka izglītības iestādes dibinātājs, ņemot vērā piemaksas apmēru, kas izglītības iestādē noteikts katrai kvalitātes pakāpei.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

III. Pedagogu darba samaksas fonds

28. Pedagogu darba samaksas fondu veido šādi finanšu līdzekļi:

28.1. ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju (izņemot vadītājus šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajās izglītības iestādēs) darba samaksas fondu – attiecīgās ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju darba samaksai paredzētie finanšu līdzekļi;

28.2. pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas fondu – pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju darba samaksai paredzētie finanšu līdzekļi;

28.3. izglītības iestādes pedagogu darba samaksas fondu – attiecīgajā izglītības iestādē strādājošo pedagogu (izņemot iestādes vadītāju) darba samaksai paredzētie finanšu līdzekļi.

29. Pedagogu darba samaksas fonda apmēru izglītības iestādei (izņemot pedagogus šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajās izglītības iestādēs) nosaka:

29.1. attiecīgā ministrija – ministrijas padotībā esošajām izglītības iestādēm;

29.2. pašvaldība – pašvaldības izglītības iestādēm.

30. Izglītības iestādes pedagogu darba samaksas fondu, izņemot darba samaksas fondu šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajās izglītības iestādēs, veido pedagogu darba algas fonds un piemaksu fonds.

31. Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtos pedagogu darba algas fonda līdzekļus izlieto izglītības iestādes mācību plānā paredzēto pedagogu darba stundu apmaksai, pedagogu darba stundu apmaksai par atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem, atbalsta personāla (izglītības iestādes bibliotekārs, izglītības psihologs, skolotājs logopēds, pedagogs karjeras konsultants, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs), izglītības metodiķa un izglītības iestādes administrācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 436 redakcijā)

IV. Pedagogu darba slodze

32. Pedagoga darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei:

32.1. vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības pedagogiem ir 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā:

32.1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem – mācību stundas un fakultatīvās nodarbības, to sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana, individuālais un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, klases audzināšana, metodiskais darbs izglītības iestādē, projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības;

32.1.2. profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā skolotājiem – 28 mācību stundas, kā arī šo noteikumu 32.1.1. apakšpunktā minētie pienākumi un izglītojamo sagatavošana izstādēm, koncertiem, konkursiem un kolektīvai muzicēšanai;

32.1.3. profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem – 28 mācību treniņu nodarbības (tai skaitā dalība sacensībās), kā arī nodarbību sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai sacensībās, metodiskais darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības – no 2017. gada 1. janvāra;

32.1.4. interešu izglītības pedagogiem – nodarbību stundas un to sagatavošana;

32.2. profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ir 1320 apmaksātas stundas gadā, tai skaitā šo noteikumu 32.1.1. apakšpunktā minētie pienākumi, kā arī izglītojamo prakšu, patstāvīgā darba un eksāmenu vadīšana;

32.3. pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai.

33. Samaksu par klases (grupas) audzinātāja pienākumu veikšanu nenosaka iestādēs, kurās tiek paaugstināta izglītojamo kvalifikācija, apgūtas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, vakara (maiņu) grupās arodskolās, speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, sociālās korekcijas izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs (grupās), kas atrodas ieslodzījuma vietās.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 270)

34. Pedagoga darba slodze – kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā – nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu.

35. Nosakot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītojamo skaitu klasē un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību pedagogu slodžu sadalei. Izglītības iestādes vadītājs izvērtē un, ja nepieciešams, piemēro Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ieteikto pedagogu darba slodzes aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

36. Šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto izglītības iestāžu pedagogu darba slodzē ietveramos pienākumus nosaka augstskolas senāts vai koledžas padome.

37. Ja profesionālās izglītības iestādes (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes) pedagogs ir atbrīvots no mācību stundu vadīšanas (saglabājot vai nesaglabājot darba algu), viņam noteikto gada darba slodzi samazina par vienu desmito daļu par katru pilno prombūtnes mēnesi (par nepilnu mēnesi –, ņemot vērā kavēto darbdienu skaitu).

38. Mācību gada sākumā vai uz attiecīgā gada 1. janvāri noteikto pedagoga mēneša darba algu šo noteikumu 37. punktā minētajā gadījumā nesamazina.

39. Ja saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu pedagogam ir samazināta darba slodze, tad par stundām, kas mācību gada laikā nostrādātas virs samazinātās darba slodzes, pedagogam maksā papildus pēc stundu likmes.

40. Vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs un interešu izglītības iestādēs, veicot pedagogu darba laika uzskaiti, attiecīgajā mēneša darba dienā pedagoga darba laika uzskaites veidlapā pedagogam tarificētās un nostrādātās stundas atzīmē ar burtu "T".

41. Izglītojamo brīvdienās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēs atbilstoši katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka pedagogu darba laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu vai nodarbību plānošanai un sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes pasākumos.

V. Noslēguma jautājumi

42. Lai nodrošinātu šo noteikumu 12. punktā minētās prasības izpildi, līdz sistēmas attiecīgās funkcionalitātes nodrošināšanai izglītības iestādes profesionālās vidējās izglītības programmām izglītības tematiskajā jomā "Mākslas" tarifikācijas saskaņo ar dibinātāju, neievadot tarifikācijas sistēmā.

43. Pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 2016. gada 1. septembra ir 620 euro. Izglītības iestāžu dibinātāji pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam nodrošina līdz 2017. gada 1. septembrim. Pašvaldības, kuras nevar nodrošināt minēto zemāko mēneša darba algas likmi, no 2016. gada 1. septembra nodrošina pirmsskolas izglītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos pirmsskolas izglītības pedagogus) zemāko mēneša darba algas likmi ne mazāku par 560 euro, bet no 2018. gada 1. septembra – atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

44. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenojošo augstskolu un koledžu dibinātāji un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dibinātāji no 2017. gada 1. janvāra nodrošina pedagogiem zemākās mēneša darba algas likmes atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošas darba slodzes – atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam. Līdz minētajam datumam zemāko mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošu darba slodzi – atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam.

45. Šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes tiek ieviestas pakāpeniski triju gadu laikā atbilstoši šo noteikumu 6. pielikuma 3., 4., 5. un 6. tabulā noteiktajām zemākajām mēneša darba algas likmēm.

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121., 168. nr.; 2010, 137. nr.; 2011, 131. nr.; 2012, 133. nr.; 2013, 169. nr.; 2014, 137. nr.).

47. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445
Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

(Pielikums grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 525; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 584; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 827; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 270; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 401; MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 536; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 781; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 498)

1. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

2 105

2.

Profesors

1 754

3.

Prorektors

1 404

4.

Asociētais profesors

1 404

5.

Dekāns

1 404

6.

Docents

1 124

7.

Katedras vadītājs

1 124

8.

Prodekāns

900

9.

Lektors

900

10.

Asistents

717

2. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Direktors profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

no 3001 un vairāk

3010

1.2.

no 2501 līdz 3000

2744

1.3.

no 2001 līdz 2500

2501

1.4.

no 1501 līdz 2000

2280

1.5.

no 1001 līdz 1500

2031

1.6.

no 501 līdz 1000

1626

1.7.

līdz 500

1423

2.

Direktors koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

no 3001 un vairāk

3010

2.2.

no 2501 līdz 3000

2744

2.3.

no 2001 līdz 2500

2501

2.4.

no 1501 līdz 2000

2280

2.5.

no 1001 līdz 1500

2031

2.6.

no 501 līdz 1000

1626

2.7.

līdz 500

1423

3.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

no 3001 un vairāk

1956

3.2.

no 2501 līdz 3000

1782

3.3.

no 2001 līdz 2500

1625

3.4.

no 1501 līdz 2000

1481

3.5.

no 1001 līdz 1500

1319

3.6.

no 501 līdz 1000

1056

3.7.

līdz 500

925

4.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

4.1.

no 3001 un vairāk

1758

4.2.

no 2501 līdz 3000

1603

4.3.

no 2001 līdz 2500

1461

4.4.

no 1501 līdz 2000

1332

4.5.

no 1001 līdz 1500

1191

4.6.

no 501 līdz 1000

949

4.7.

līdz 500

831

5.

Docents

1083

6.

Lektors

865

7.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

865

8.

Asistents

689

3. tabula

Nr.

p. k.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Zemākā mēneša darba algas likme

(EUR)

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības, un interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1.3001 un vairāk

2407

2.no 2501 līdz 3000

2173

3.no 2001 līdz 2500

1940

4.no 1501 līdz 2000

1822

5.no 1001 līdz 1500

1671

6.no 801 līdz 1000

1402

7.no 501 līdz 800

1343

8.no 301 līdz 500

1286

9.no 151 līdz 300

1228

10.no 101 līdz 150

1169

11.līdz 100

1110

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Vispārējās izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, bet speciālajās izglītības iestādēs – visus pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos.

3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku.

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes

4. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Izglītības metodiķis

919

2.

Pedagogs (izņemot pirmsskolas pedagogu)

830

3.

Pirmsskolas pedagogs

872

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

(Pielikums MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 525 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 401)

Tarifikācijas veidlapu paraugi

Veidlapa Nr. 1

APSTIPRINU

  
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ___________________

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu tarifikācija
Nr. _________

   
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada ________________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Klase, klašu grupa

Slodze nedēļā

stundās

Darba alga (EUR)

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai u. c.

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību stundu vai nodarbību skaits

stundu skaits klases audzināšanai

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par …

par …

par …

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                     
Sagatavotājs  
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 2

APSTIPRINU

  
 

(izglītības iestādes vadītājs)

20______. gada _________________

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

pirmsskolas pedagogu tarifikācija Nr. _________

   
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Grupa

Slodze nedēļā stundās

Darba alga par pedagoģisko darbu ar izglītojamiem (EUR)

Darba slodze nedēļā administrācijai

u. c.

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

stundu skaits darbam ar izglītojamiem

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par …

par …

par …

par …

par ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 

15

16

17

18

19

                   
Sagatavotājs  
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 3

APSTIPRINU

  
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ____________

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

profesionālās izglītības pedagogu tarifikācija Nr. _________

   
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________________

 Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Grupa

Slodze gadā

stundās

Darba alga (EUR)

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību stundas

grupas audzināšana

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmē

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par …

par …

par …

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                     
Sagatavotājs  
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 4

APSTIPRINU

  
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ______________________

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

profesionālās ievirzes izglītības pedagogu tarifikācija Nr. _________

   
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________________________________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Grupa

Slodze nedēļā stundās

Darba alga (EUR)

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību nodarbību skaits

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par …

par …

par …

par …

par ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                    
Sagatavotājs  
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 5

APSTIPRINU

  
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada _______________

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

interešu izglītības pedagogu tarifikācija Nr. _________

   
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________

 Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Interešu izglītības programma

Grupa

Slodze nedēļā stundās

Darba alga (EUR)

Darba slodze nedēļā administrācijai

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību nodarbību skaits

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

apmaksāto stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par …

par …

par …

par …

par ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                    
Sagatavotājs  
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 6

APSTIPRINU

  
 (izglītības iestādes direktors)

20______. gada ________________

 
(izglītības iestādes nosaukums)
 
pedagogu amatu vienību saraksts
 
(finansējuma avots)
20______. gada ______________
             
Nr. p. k.Vārds, uzvārds, personas kodsAmatsAmata vienību (darba likmju) skaitsAlgas likme (EUR)Darba alga (EUR)Piemaksa par ... (EUR)Piemaksa par ... (EUR)Piemaksa par darbu īpašos apstākļos (EUR)Piemaksa
par ...
(EUR)
Piemaksa
par ...
(EUR)
Darba samaksa mēnesī (EUR)Piezīmes
12345678910111213
             
Sagatavotājs 
 (vārds, uzvārds un tālrunis)
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445
Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei

(Pielikums grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 436; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 525; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 270)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze nedēļā

Darba slodze gadā

astronomiskajās stundās

mācību stundu/nodarbību vadīšanai

1.

Skolotājs (izņemot šā pielikuma 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētos gadījumus)

30

 

1320

2.

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā skolotājs (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes)

30

28

1320

3.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogs

30

28

1320

4.

Interešu izglītības skolotājs

30

 

1320

5.

Skolotājs baleta mākslinieks horeogrāfijas profesionālās izglītības iestādē

21

16

924

6.

Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, izglītības iestādes koncertmeistars

30

 

1320

7.

Pirmsskolas izglītības pedagogs

40

36

1760

8.

Izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs, izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis, sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, arodmācības (amatmācības) skolotājs, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs mentors, izglītības iestādes muzeju pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pagarinātās dienas grupas skolotājs

40

 

1760

9.

Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē  

600–1000

10.

Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē  

600–1000

11.

Lektors, asistents koledžā  

840–1000

12.

Docents koledžā  

840–1000

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos no valsts budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagogiem

(Pielikums grozīts ar MK 24.07.2017. noteikumiem Nr. 436; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 525; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 270)

Nr.
p.k.

Iestāde

Piemaksas apmērs procentos no mēneša darba algas

1.

Pedagogiem speciālās izglītības iestādēs un speciālajās klasēs un grupās, kas paredzētas izglītojamiem 

1.1.

ar valodas traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015511, 01015521, 21015511, 21015521, 31015511, 31015521), ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015711, 01015711, 21015711, 21015711), ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015311, 01015321, 21015311, 21015321, 31015311, 31015321), ar redzes (izglītības programmu kodi 01015111, 01015121, 21015111, 21015121, 31015111, 31015121) vai dzirdes traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015211, 01015221, 21015211, 21015221, 31015211, 31015221) un ilgstoši slimojošiem izglītojamiem, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi – ilgstoša ārstēšanās mājās vai slimnīcā, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

10

1.2.

ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015811, 01015821, 21015811, 21015821), ar vairākiem attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015911, 01015921, 21015911, 21015921), ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas vecuma bērniem)

15

1.3.

profesionālās pamatizglītības programmās

10

2.

Speciālo izglītības iestāžu vadītājiem un speciālo izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem

20

3.

Sociālās korekcijas izglītības iestāžu (kurās nepilngadīgie tiek ievietoti ar tiesas nolēmumu) pedagogiem un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem, kuri izglītības programmas īsteno ieslodzījuma vietās

30

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445
Ieteicamā pedagogu darba slodzes aprēķināšana atbilstoši vidējam izglītojamo skaitam klasē/grupā un mācību priekšmetam

(Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšlikums)

1. Matemātika, literatūra un valodu mācību priekšmeti

Vidējais izglītojamo skaits

Stundas

Mācību stundas

Klases audzināšana

Labošana

Individuālais darbs/konsultācijas

Gatavošanās stundām

Kopā

5–9

21

1

1

1

1

25

10–14

21

2

2

2

2

29

15–19

21

3

3

3

3

33

20–24

21

4

4

4

4

37

25–30

21

5

5

4,5

4,5

40

2. Fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, ekonomika, ģeogrāfija, informātika un citi eksaktie un sociālie mācību priekšmeti

Vidējais izglītojamo skaits

Stundas

Mācību stundas

Klases audzināšana

Labošana

Individuālais darbs/konsultācijas

Gatavošanās stundām

Kopā

5–9

21

1

1

1

1

25

10–14

21

2

2

2

1,5

28,5

15–19

21

3

3

2,5

2

31,5

20–24

21

4

4

3

2,5

34,5

25–30

21

5

5

3,5

3

37,5

3. Citi mācību priekšmeti

Vidējais izglītojamo skaits

Stundas

Mācību stundas

Klases audzināšana

Labošana

Individuālais darbs/konsultācijas

Gatavošanās stundām

Kopā

5–9

21

1

1

1

0,5

24,5

10–14

21

2

1,5

2

1

27,5

15–19

21

3

2

2,5

1,5

30

20–24

21

4

2,5

3

2

32,5

25–30

21

5

3

3,5

2,5

35

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445
Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

1. tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

2601 un vairāk

1374,49

1.2.

no 2401 līdz 2600

1309,04

1.3.

no 2201 līdz 2400

1246,44

1.4.

no 2001 līdz 2200

1186,68

1.5.

no 1801 līdz 2000

1129,76

1.6.

no 1601 līdz 1800

1077,11

1.7.

no 1401 līdz 1600

1025,89

1.8.

no 1201 līdz 1400

976,09

1.9.

no 1001 līdz 1200

933,40

1.10.

no 801 līdz 1000

893,56

1.11.

no 601 līdz 800

843,76

1.12.

no 401 līdz 600

795,39

1.13.

no 251 līdz 400

761,24

1.14.

no 151 līdz 250

737,05

1.15.

no 101 līdz 150

715,70

1.16.

līdz 100

700,05

2.

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāja vietnieks izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

2601 un vairāk

963,28

2.2.

no 2401 līdz 2600

917,75

2.3.

no 2201 līdz 2400

873,64

2.4.

no 2001 līdz 2200

830,96

2.5.

no 1801 līdz 2000

792,54

2.6.

no 1601 līdz 1800

754,12

2.7.

no 1401 līdz 1600

718,55

2.8.

no 1201 līdz 1400

684,40

2.9.

no 1001 līdz 1200

660,21

2.10.

no 801 līdz 1000

631,76

2.11.

no 601 līdz 800

614,68

2.12.

no 401 līdz 600

574,84

2.13.

no 251 līdz 400

564,88

2.14.

no 151 līdz 250

556,34

2.15.

no 101 līdz 150

547,81

2.16.

līdz 100

532,15

3.

Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā

516,50

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes (EUR)

2. tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

1.

Izglītības metodiķis

405

413

420

2.

Pedagogs

405

413

420

Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2016. gada 1. septembra

3. tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

1410,07

2.

Profesors

1175,29

3.

Prorektors

940,52

4.

Asociētais profesors

940,52

5.

Dekāns

940,52

6.

Docents

752,70

7.

Katedras vadītājs

752,70

8.

Prodekāns

601,87

9.

Lektors

601,87

10.

Asistents

480,93

4. tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Direktors koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

1001 un vairāk

1410,07

1.2.

no 501 līdz 1000

1128,34

1.3.

līdz 500

987,47

2.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

1001 un vairāk

916,33

2.2.

no 501 līdz 1000

732,78

2.3.

līdz 500

641,72

3.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

1001 un vairāk

825,27

3.2.

no 501 līdz 1000

660,21

3.3.

līdz 500

577,69

4.

Docents

752,70

5.

Lektors

601,87

6.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

601,87

7.

Asistents

480,93

Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2017. gada 1. janvāra un no 2018. gada 1. janvāra

5. tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) no 2017. gada 1. janvāra

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) no 2018. gada 1. janvāra

1.

Rektors

1552,23

1694,12

2.

Profesors

1293,53

1411,76

3.

Prorektors

1035,35

1130,17

4.

Asociētais profesors

1035,35

1130,17

5.

Dekāns

1035,35

1130,17

6.

Docents

828,47

904,23

7.

Katedras vadītājs

828,47

904,23

8.

Prodekāns

662,91

723,96

9.

Lektors

662,91

723,96

10.

Asistents

528,95

576,98

6. tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) no 2017. gada 1. janvāra

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) no 2018. gada 1. janvāra

1.

Direktors koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

1001 un vairāk

1552,23

1694,12

1.2.

no 501 līdz 1000

1242,10

1355,63

1.3.

līdz 500

1087,03

1186,39

2.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

1001 un vairāk

1008,71

1100,92

2.2.

no 501 līdz 1000

806,66

880,39

2.3.

līdz 500

706,42

770,99

3.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

1001 un vairāk

908,47

991,51

3.2.

no 501 līdz 1000

726,77

793,20

3.3.

līdz 500

635,93

694,06

4.

Docents

828,47

904,23

5.

Lektors

662,91

723,96

6.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

662,91

723,96

7.

Asistents

528,95

576,98

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445
Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze stundās

nedēļā

gadā

1.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogs, profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā skolotājs (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes)

21

756

2.

Izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis, izglītības iestādes bibliotekārs

40

 

3.

Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē 

600–1000

4.

Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē 

600–1000

5.

Lektors, asistents koledžā 

840–1000

6.

Docents koledžā 

840–1000

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
01.09.2021