Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

Rīgā 2022. gada 13. decembrī (prot. Nr. 64 67. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188., 251. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 119., 163., 247. nr.; 2021, 130. nr.; 2022, 129. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādes vadītājam saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, kas saskaņoti ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 60 procentiem augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagoga mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi. Izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā pedagoga pedagoģiskā darba stāžu. No finanšu līdzekļiem, kas izglītības iestādei piešķirti atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, zemāko mēneša darba algas likmi var paaugstināt tikai tiem pedagogiem, kas nodrošina minētos atbalsta pasākumus.";

1.2. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas par vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanu. Tehnikumu un mākslu izglītības kompetences centru pedagogiem nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.";

1.3. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Pedagoga darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei:

32.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem ir 36 darba stundas nedēļā - mācību stundas un fakultatīvās nodarbības, to sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana, individuālais un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, klases audzināšana, metodiskais darbs izglītības iestādē, projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības. Darba slodze nedēļā mācību stundu vadīšanai ir līdz 65 procentiem un citiem pienākumiem - ne mazāk kā 35 procenti no kopējās darba slodzes nedēļā. Izglītības iestādes vadītājs un pedagogs var vienoties par citu darba slodzes sadalījumu;

32.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības pedagogiem ir 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā:

32.2.1. profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā skolotājiem - mācību stundas (atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam darba slodzes sadalījumam), kā arī šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētie pienākumi un izglītojamo sagatavošana izstādēm, koncertiem, konkursiem un kolektīvai muzicēšanai;

32.2.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem - mācību treniņu nodarbības (tai skaitā dalība sacensībās) (atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam darba slodzes sadalījumam), kā arī nodarbību sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai sacensībās, metodiskais darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības;

32.2.3. interešu izglītības pedagogiem - nodarbību stundas un to sagatavošana;

32.3. profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ir 1320 apmaksātas stundas gadā, tai skaitā šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētie pienākumi, kā arī izglītojamo prakšu, patstāvīgā darba un eksāmenu vadīšana;

32.4. pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā - darba stundas ar izglītojamiem (atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam darba slodzes sadalījumam) un darba stundas, lai sagatavotos nodarbību vadīšanai.";

1.4. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Nosakot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītojamo skaitu klasē un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību pedagogu slodžu sadalei.";

1.5. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Šo noteikumu 22. punktā minēto piemaksu tehnikuma un mākslu izglītības kompetences centru pedagogiem nosaka ar dienu, kad izglītības iestāžu reģistrā profesionālās izglītības iestādei reģistrēts tehnikuma vai mākslu izglītības kompetences centra statuss. Līdz jaunā statusa noteikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim šo noteikumu 22. punktā paredzēto piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas nosaka to profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas), kuras profesionālās izglītības kompetences centra statusu ieguvušas līdz 2022. gada 31. martam. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas) šo noteikumu 22. punktā minēto piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas nosaka arī no 2023. gada 1. janvāra līdz koledžas akreditācijai.";

1.6. papildināt ar 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabulas 4. punktu par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi 1080 euro apmērā piemēro no 2023. gada 1. septembra. No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam zemāko mēneša darba algas likmi vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogam nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabulas redakciju, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.";

1.7. papildināt ar 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Šo noteikumu 32.1. apakšpunktu par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoga darba slodzi nedēļā 36 stundu apmērā un darba slodzes sadalījumu mācību stundu vadīšanai un citiem pienākumiem, 3. pielikuma 2. punktu par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoga darba slodzi nedēļā 36 stundu apmērā un darba slodzi gadā 1584 stundu apmērā, 8. punktu par pirmsskolas izglītības pedagoga darba slodzi nedēļā mācību stundu/nodarbību vadīšanai 34 stundu apmērā piemēro no 2023. gada 1. septembra. No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja un pirmsskolas izglītības pedagoga darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.";

1.8. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.9. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.10. svītrot 5. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 787

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

1. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

2105

2.

Profesors

1754

3.

Prorektors

1404

4.

Asociētais profesors

1404

5.

Dekāns

1404

6.

Docents

1124

7.

Katedras vadītājs

1124

8.

Prodekāns

900

9.

Lektors

900

10.

Asistents

717

2. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Direktors profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

3001 un vairāk

3263

1.2.

no 2501 līdz 3000

2974

1.3.

no 2001 līdz 2500

2711

1.4.

no 1501 līdz 2000

2472

1.5.

no 1001 līdz 1500

2202

1.6.

no 501 līdz 1000

1763

1.7.

līdz 500

1543

2.

Direktors koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

3001 un vairāk

3263

2.2.

no 2501 līdz 3000

2974

2.3.

no 2001 līdz 2500

2711

2.4.

no 1501 līdz 2000

2472

2.5.

no 1001 līdz 1500

2202

2.6.

no 501 līdz 1000

1763

2.7.

līdz 500

1543

3.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

3001 un vairāk

2120

3.2.

no 2501 līdz 3000

1932

3.3.

no 2001 līdz 2500

1762

3.4.

no 1501 līdz 2000

1605

3.5.

no 1001 līdz 1500

1430

3.6.

no 501 līdz 1000

1145

3.7.

līdz 500

1003

4.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

4.1.

3001 un vairāk

1758

4.2.

no 2501 līdz 3000

1603

4.3.

no 2001 līdz 2500

1461

4.4.

no 1501 līdz 2000

1332

4.5.

no 1001 līdz 1500

1191

4.6.

no 501 līdz 1000

949

4.7.

līdz 500

831

5.

Docents

1083

6.

Lektors

865

7.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

865

8.

Asistents

689

3. tabula

Nr.

p. k.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Zemākā mēneša darba algas likme

(EUR)

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālo vidējo izglītību, un interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1. 3001 un vairāk

2609

2. no 2501 līdz 3000

2356

3. no 2001 līdz 2500

2103

4. no 1501 līdz 2000

1975

5. no 1001 līdz 1500

1811

6. no 801 līdz 1000

1520

7. no 501 līdz 800

1456

8. no 301 līdz 500

1394

9. no 151 līdz 300

1331

10. no 101 līdz 150

1267

11. līdz 100

1203

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Vispārējās izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, bet speciālajās izglītības iestādēs - visus pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos.

3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku.

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes

4. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Izglītības metodiķis

996

2.

Pedagogs (izņemot pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu)

900

3.

Pirmsskolas pedagogs

1070

4. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs 1080

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 787

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei

Nr.

p. k.

Amata nosaukums

Darba slodze nedēļā

Darba slodze gadā

astronomiskajās stundās

mācību stundu/nodarbību vadīšanai

1.

Skolotājs (izņemot šā pielikuma 2., 4., 5., 6. un 7. punktā minētos gadījumus)

30

  1320
2. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs 36   1584

3.

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā skolotājs (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes)

30

26*

1320

4.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogs

30

26*

1320

5.

Interešu izglītības skolotājs

30

 

1320

6.

Skolotājs baleta mākslinieks horeogrāfijas profesionālās izglītības iestādē

21

16

924

7.

Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, izglītības iestādes koncertmeistars

30

 

1320

8.

Pirmsskolas izglītības pedagogs

40

34

1760

9.

Izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs, izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis, sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, arodmācības (amatmācības) skolotājs, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs mentors, izglītības iestādes muzeju pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pagarinātās dienas grupas skolotājs

40

 

1760

10.

Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē    

600-1000

11.

Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē    

600-1000

12.

Lektors, asistents koledžā    

840-1000

13.

Docents koledžā    

840-1000

Piezīme.

* Izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, darba slodzi nedēļā mācību stundu/nodarbību vadīšanai var palielināt, bet ne vairāk kā par divām stundām."

01.01.2023