Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

Rīgā 2023. gada 21. aprīlī (prot. Nr. 21 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188., 251. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 119., 163., 247. nr.; 2021, 130. nr.; 2022, 129., 243. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Ja izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs logopēds, izglītības psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants vai pedagoga palīgs ir nodarbināts pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē, tarifikāciju veic pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs.";

1.2. izteikt 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3. profesionālās izglītības skolotājiem ir 1320 apmaksātas stundas gadā, tai skaitā šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētie pienākumi, kā arī izglītojamo prakšu, patstāvīgā darba un eksāmenu vadīšana. Darba slodze nedēļā mācību stundu vadīšanai ir līdz 65 procentiem un citiem pienākumiem - ne mazāk kā 35 procenti no kopējās darba slodzes nedēļā. Izglītības iestādes vadītājs un skolotājs var vienoties par citu darba slodzes sadalījumu;";

1.3. svītrot 49. punktu;

1.4. svītrot 50. punktu;

1.5. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.6. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 199

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

1. tabula

Nr.
p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

2387

2.

Profesors

1982

3.

Prorektors

1587

4.

Asociētais profesors

1587

5.

Dekāns

1587

6.

Docents

1270

7.

Katedras vadītājs

1270

8.

Prodekāns

1017

9.

Lektors

1017

10.

Asistents

810

2. tabula

Nr.
p. k.

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Direktors profesionālās vidējās izglītības iestādē un koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

3001 un vairāk

3426

1.2.

no 2501 līdz 3000

3123

1.3.

no 2001 līdz 2500

2847

1.4.

no 1501 līdz 2000

2596

1.5.

no 1001 līdz 1500

2312

1.6.

no 501 līdz 1000

1886

1.7.

līdz 500

1697

2.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

3001 un vairāk

2226

2.2.

no 2501 līdz 3000

2029

2.3.

no 2001 līdz 2500

1850

2.4.

no 1501 līdz 2000

1685

2.5.

no 1001 līdz 1500

1503

2.6.

līdz 1000

1360

3.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

3001 un vairāk

1846

3.2.

no 2501 līdz 3000

1683

3.3.

no 2001 līdz 2500

1534

3.4.

no 1501 līdz 2000

1399

3.5.

no 1001 līdz 1500

1252

3.6.

līdz 1000

1127

4.

Docents

1224

5.

Lektors

977

6.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

977

7.

Asistents

779

3. tabula

Nr.
p. k.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālo vidējo izglītību, un interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.

3001 un vairāk

2739

2.

no 2501 līdz 3000

2474

3.

no 2001 līdz 2500

2208

4.

no 1501 līdz 2000

2074

5.

no 1001 līdz 1500

1902

6.

no 801 līdz 1000

1596

7.

no 501 līdz 800

1529

8.

no 301 līdz 500

1492

9.

no 151 līdz 300

1424

10.

līdz 150

1360

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Vispārējās izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, bet speciālajās izglītības iestādēs - visus pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos.

3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku.

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes

4. tabula

Nr.
p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Izglītības (tai skaitā pirmsskolas izglītības) metodiķis

1360

2.

Profesionālās izglītības iestādes pedagogs (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes), profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogs, interešu izglītības skolotājs

1020

3.

Profesionālās izglītības skolotājs (Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādē), profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā pedagogs, koncertmeistars

1020

4.

Pirmsskolas pedagogs

1240

5.

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogs (izņemot pirmsskolas pedagogu)

1224

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 199

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei

Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Darba slodze nedēļā

Darba slodze gadā

astronomiskajās stundās

mācību stundu/nodarbību vadīšanai

1.

Profesionālās izglītības skolotājs, koncertmeistars

30

ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām*

1320

2.

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs

36

ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām*

1584

3.

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā pedagogs, koncertmeistars (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes)

30

26**

1320

4.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogs

30

26**

1320

5.

Interešu izglītības skolotājs

30

26**

1320

6.

Skolotājs baleta mākslinieks profesionālās vidējās izglītības iestādē

21

16

924

7.

Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs

36

***

1584

8.

Pirmsskolas izglītības pedagogs

40

34

1760

9.

Izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs, izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis, sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, arodmācības (amatmācības) skolotājs, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs mentors, izglītības iestādes muzeju pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pagarinātās dienas grupas skolotājs

40

***

1760

10.

Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē    

600-1000

11.

Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē    

600-1000

12.

Lektors, asistents koledžā    

840-1000

13.

Docents koledžā    

840-1000

Piezīme.

* Izglītības iestādes vadītājs un pedagogs var vienoties par citu darba slodzes sadalījumu.

** Izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, darba slodzi nedēļā mācību stundu/nodarbību vadīšanai var palielināt, bet ne vairāk kā par divām stundām.

*** Atbilstoši amata aprakstam."

01.09.2023