Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

Rīgā 2023. gada 19. decembrī (prot. Nr. 62 83. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188., 251. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 119., 163., 247. nr.; 2021, 130. nr.; 2022, 129., 243. nr.; 2023, 79A., 88., 126. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Koledžu direktoriem, viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un pedagogiem, kas īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoriem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabulu.";

1.2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības iestādes, un interešu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, bet struktūrvienību vadītājiem - ne mazāk kā 60 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, ievērojot, ka vadītāja vietniekam un struktūrvienības vadītājam mēneša darba algas likme nav zemāka par izglītības metodiķa zemāko mēneša darba algas likmi, ja darba slodze ir 40 stundas nedēļā. Profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, ievērojot, ka vadītāja vietniekam un struktūrvienības vadītājam mēneša darba algas likme nav zemāka par izglītības metodiķa zemāko mēneša darba algas likmi, ja darba slodze ir 40 stundas nedēļā.";

1.3. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas īstenojošo koledžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu.";

1.4. izteikt 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3. profesionālās izglītības programmu pedagogiem (tai skaitā vispārējās pamatizglītības skolotājiem, vispārējās vidējās izglītības skolotājiem) ir 1320 apmaksātas stundas gadā, tai skaitā šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētie pienākumi, kā arī izglītojamo prakšu, patstāvīgā darba un eksāmenu vadīšana. Darba slodze nedēļā mācību stundu vadīšanai ir līdz 65 procentiem un citiem pienākumiem - ne mazāk kā 35 procenti no kopējās darba slodzes nedēļā. Izglītības iestādes vadītājs un skolotājs var vienoties par citu darba slodzes sadalījumu;";

1.5. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Samaksu par klases (grupas) audzinātāja pienākumu veikšanu nenosaka iestādēs, kurās tiek paaugstināta izglītojamo kvalifikācija, apgūtas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, neklātienes grupās profesionālās izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs (grupās), kas atrodas ieslodzījuma vietās.";

1.6. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas īstenojošo augstskolu un koledžu dibinātāji un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dibinātāji no 2017. gada 1. janvāra nodrošina pedagogiem zemākās mēneša darba algas likmes atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošas darba slodzes - atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam. Līdz minētajam datumam zemāko mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošu darba slodzi - atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam.";

1.7. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.8. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.9. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente E. Siliņa

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 813

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

1. tabula

Nr.
p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

2670

2.

Profesors

2220

3.

Prorektors

1777

4.

Asociētais profesors

1777

5.

Dekāns

1777

6.

Docents

1423

7.

Katedras vadītājs

1423

8.

Prodekāns

1139

9.

Lektors

1139

10.

Asistents un koncertmeistars

910

2. tabula

Nr.
p. k.

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Direktors profesionālās vidējās izglītības iestādē un koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

3001 un vairāk

3844

1.2.

no 2501 līdz 3000

3504

1.3.

no 2001 līdz 2500

3194

1.4.

no 1501 līdz 2000

2913

1.5.

no 1001 līdz 1500

2594

1.6.

no 501 līdz 1000

2116

1.7.

līdz 500

1904

2.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

3001 un vairāk

2498

2.2.

no 2501 līdz 3000

2277

2.3.

no 2001 līdz 2500

2076

2.4.

no 1501 līdz 2000

1891

2.5.

no 1001 līdz 1500

1686

2.6.

līdz 1000

1603

3.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

3001 un vairāk

2071

3.2.

no 2501 līdz 3000

1888

3.3.

no 2001 līdz 2500

1721

3.4.

no 1501 līdz 2000

1570

3.5.

no 1001 līdz 1500

1405

3.6.

līdz 1000

1264

4.

Docents

1373

5.

Lektors

1096

6.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

1096

7.

Asistents

874

3. tabula

Nr.
p. k.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Zemākā mēneša darba algas likme
(EUR)

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālo vidējo izglītību, un interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.

3001 un vairāk

3073

2.

no 2501 līdz 3000

2776

3.

no 2001 līdz 2500

2477

4.

no 1501 līdz 2000

2327

5.

no 1001 līdz 1500

2134

6.

no 801 līdz 1000

1880

7.

no 501 līdz 800

1830

8.

no 301 līdz 500

1780

9.

no 151 līdz 300

1730

10.

līdz 150

1680

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Vispārējās izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, bet speciālajās izglītības iestādēs - visus pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos.

3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 813

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu darba slodze un zemākā mēneša darba algas likme

Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Darba slodze nedēļā

Darba slodze gadā astronomiskajās stundās

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

astronomiskajās stundās

mācību stundu/nodarbību vadīšanai astronomiskajās stundās

1.

Profesionālās izglītības programmu pedagogs (t. sk. vispārējās pamatizglītības skolotājs, vispārējās vidējās izglītības skolotājs)

30

ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām*

1320

1145

2.

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs

36

ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām*

1584

1374

3.

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā, dejā, un sportā pedagogs (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes), interešu izglītības skolotājs, sporta treneris

30

26**

1320

1145

4.

Skolotājs baleta mākslinieks profesionālās vidējās izglītības iestādē

21

16

924

1145

5.

Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs

30

ne vairāk kā 70 % no astronomiskajām stundām*

1320

1145

6.

Koncertmeistars

30

***

1320

1145

7.

Pirmsskolas izglītības pedagogs

40

34

1760

1526

8.

Izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis

40

***

1760

1603

9.

Sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs mentors, izglītības iestādes muzeju pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pagarinātās dienas grupas skolotājs

40

***

1760

1526

10.

Izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs

40

***

1760

saskaņā ar 1. pielikuma 3. tabulu un šo noteikumu 7. punktu

11.

Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē

-

****

600-1000

saskaņā ar 1. pielikuma 1. tabulu

12.

Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē

-

****

600-1000

saskaņā ar 1. pielikuma 1. tabulu

13.

Lektors, asistents koledžā

-

****

840-1000

saskaņā ar 1. pielikuma 2. tabulu

14.

Docents koledžā

-

****

840-1000

saskaņā ar 1. pielikuma 2. tabulu

Piezīmes.

1. * Izglītības iestādes vadītājs un pedagogs var vienoties par citu darba slodzes sadalījumu.

2. ** Izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, darba slodzi nedēļā mācību stundu/nodarbību vadīšanai var palielināt, bet ne vairāk kā par divām stundām.

3. *** Atbilstoši amata aprakstam.

4. **** Iekļauti visi darba pienākumi."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 813

"4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos no valsts budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagogiem

Nr.
p.k.

Iestāde

Piemaksas apmērs procentos no mēneša darba algas

1.

Pedagogiem speciālās izglītības iestādēs un speciālajās klasēs un grupās, kas paredzētas izglītojamiem  

1.1.

ar valodas traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015511, 21015511, 21015521, 31015511, 31015521), ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015711, 21015711, 21015721), ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015311, 21015311, 21015321, 31015311, 31015321), ar redzes (izglītības programmu kodi 01015111, 21015111, 21015121, 31015111, 31015121) vai dzirdes traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015211, 21015211, 21015221, 31015211, 31015221) un ilgstoši slimojošiem izglītojamiem, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi - ilgstoša ārstēšanās mājās vai slimnīcā, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

10

1.2.

ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015811, 21015811, 21015821), ar vairākiem attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015911, 21015911, 21015921), ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas vecuma bērniem)

15

1.3.

profesionālās izglītības programmās

10

2.

Speciālo izglītības iestāžu vadītājiem un speciālo izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem

20

3.

Sociālās korekcijas izglītības iestāžu (kurās nepilngadīgie tiek ievietoti ar tiesas nolēmumu) pedagogiem un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem, kuri izglītības programmas īsteno ieslodzījuma vietās

30

"

01.01.2024