Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 525

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi. Nosakot izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā izglītības iestādes vadītāja pedagoģiskā darba stāžu. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu katru gadu nosaka atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1. septembrī (koledžu un interešu izglītības iestāžu direktoriem - 1. oktobrī):";

1.2. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Piemērojot stundu atalgojumu šo noteikumu 19. un 20. punktā minētajos gadījumos, stundas algas likmi aprēķina atbilstoši Darba likumam.";

1.3. izteikt 26. punktu šādā redakcijā;

"26. Ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus. No valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apmērs kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas, bet kopējais kalendāra gadā izmaksāto prēmiju un naudas balvu apjoms valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, izņemot augstskolas, nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba algas. Izglītības iestāžu vadītājiem, izņemot rektorus, paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes dibinātājs, pārējiem pedagogiem - iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas kārtību.";

1.4. papildināt II nodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros ar iekšējo normatīvo aktu nosaka piemaksas apmēru 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpei, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta, par darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei. Pedagogiem, kuri normatīvajos aktos par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu noteiktajā kārtībā no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši kādu kvalitātes pakāpi, nosaka piemaksu proporcionāli pedagoga darba slodzei. Izglītības iestāžu vadītājiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, piemaksu nosaka izglītības iestādes dibinātājs, ņemot vērā piemaksas apmēru, kas izglītības iestādē noteikts katrai kvalitātes pakāpei.";

1.5. izteikt 1. pielikuma 3. tabulu šādā redakcijā:

"3. tabula

Nr.
p. k.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

Izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.

no 3001 un vairāk

2060

2.

no 2501 līdz 3000

1860

3.

no 2001 līdz 2500

1660

4.

no 1501 līdz 2000

1560

5.

no 1001 līdz 1500

1430

6.

no 801 līdz 1000

1200

7.

no 501 līdz 800

1150

8.

no 301 līdz 500

1050

9.

no 151 līdz 300

1000

10.

no 101 līdz 150

950

11.

līdz 100

900"

1.6. izteikt 1. pielikuma 3. tabulas 3. piezīmi šādā redakcijā:

"3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kurās īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, kā arī sociālās korekcijas izglītības iestāžu vadītāju amata algu nosaka par vienu pakāpi augstāku.";

1.7. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Tarifikācijas veidlapu paraugi

Veidlapa Nr. 1

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ___________________

     
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu tarifikācija
Nr. _________

     
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada ________________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Klase, klašu grupa

Slodze nedēļā

stundās

Darba alga (EUR)

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai u. c.

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību stundu vai nodarbību skaits

stundu skaits klases audzināšanai

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017. gada 9. augustam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta

par …

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                         
Sagatavotājs    
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 2

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes vadītājs)

20______. gada _________________

     
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

pirmsskolas pedagogu tarifikācija Nr. _________

     
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Grupa

Slodze nedēļā stundās

Darba alga par pedagoģisko darbu ar izglītojamiem (EUR)

Darba slodze nedēļā administrācijai

u. c.

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

stundu skaits darbam ar izglītojamiem

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017. gada 9. augustam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta

par …

par …

par ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 

15

16

17

18

19

                                     
Sagatavotājs    
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 3

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ____________

     
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

profesionālās izglītības pedagogu tarifikācija Nr. _________

     
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________________

 Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Grupa

Slodze gadā

stundās

Darba alga (EUR)

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību stundas

grupas audzināšana

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmē

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017. gada 9. augustam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta

par …

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                         
Sagatavotājs    
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 4

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ______________________

     
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

profesionālās ievirzes izglītības pedagogu tarifikācija Nr. _________

     
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________________________________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Grupa

Slodze nedēļā stundās

Darba alga (EUR)

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību nodarbību skaits

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017. gada 9. augustam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta

par …

par …

par ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       
Sagatavotājs    
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 5

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada _______________

     
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

interešu izglītības pedagogu tarifikācija Nr. _________

     
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada _______________

 Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Algas likme (EUR)

Interešu izglītības programma

Grupa

Slodze nedēļā stundās

Darba alga (EUR)

Darba slodze nedēļā administrācijai

Piemaksas

(EUR)

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

mācību nodarbību skaits

stundu skaits citu pienākumu veikšanai

kopējais apmaksāto stundu skaits

apmaksāto stundu skaits likmēs

amata likmju skaits

darba alga par amatu (EUR)

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017. gada 9. augustam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta

par …

par …

par ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       
Sagatavotājs    
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

Veidlapa Nr. 6

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes direktors)

20______. gada ________________

     
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

pedagogu amatu vienību saraksts

     
 

(finansējuma avots)

 

20______. gada ______________

Nr. p. k.

Vārds, uzvārds, personas kods

Amats

Amata vienību (darba likmju) skaits

Algas likme (EUR)

Darba alga (EUR)

Piemaksa par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017. gada 9. augustam (EUR)

Piemaksa par kvalitātes pakāpi, kas iegūta no 2017. gada 10. augusta (EUR)

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos (EUR)

Piemaksa par ….. (EUR)

Piemaksa par ...

Darba samaksa mēnesī (EUR)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         
Sagatavotājs    
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)";

 

1.8. aizstāt 3. pielikuma tabulas ailē "Darba slodze gadā":

1.8.1. 3. punktā skaitli "1440" ar skaitli "1320";

1.8.2. 5. punktā skaitli "640" ar skaitli "924";

1.9. papildināt 4. pielikuma tabulu ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. profesionālās pamatizglītības programmās

10"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

01.09.2018