Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 207

Rīgā 2023. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 23 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188., 251. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 119., 163., 247. nr.; 2021, 130. nr.; 2022, 129., 243. nr.; 2023, 79A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības iestādes, un interešu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, bet struktūrvienību vadītājiem - ne mazāk kā 60 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, ievērojot, ka vadītāja vietniekam un struktūrvienības vadītājam mēneša darba algas likme nav zemāka par pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi, ja darba slodze ir 40 stundas nedēļā. Profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, ievērojot, ka vadītāja vietniekam un struktūrvienības vadītājam mēneša darba algas likme nav zemāka par pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi, ja darba slodze ir 40 stundas nedēļā.";

1.2. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pedagogiem, uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7. punkts, zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.";

1.3. izteikt 32.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2.3. interešu izglītības pedagogiem - nodarbību stundas un to sagatavošana (atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam darba slodzes sadalījumam);";

1.4. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 207

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

1. tabula 

Nr. p. k. Pedagoga amata (profesijas) nosaukums Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)
1. Rektors 2387
2. Profesors 1982
3. Prorektors 1587
4. Asociētais profesors 1587
5. Dekāns 1587
6. Docents 1270
7. Katedras vadītājs 1270
8. Prodekāns 1017
9. Lektors 1017
10. Asistents un koncertmeistars 810

2. tabula

Nr. p. k. Pedagoga amata nosaukums Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) 
1. Direktors profesionālās vidējās izglītības iestādē un koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1.1. 3001 un vairāk 3426
1.2. no 2501 līdz 3000 3123
1.3. no 2001 līdz 2500 2847
1.4. no 1501 līdz 2000 2596
1.5. no 1001 līdz 1500 2312
1.6. no 501 līdz 1000 1886
1.7. līdz 500 1697
2. Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
2.1. 3001 un vairāk 2226
2.2. no 2501 līdz 3000 2029
2.3. no 2001 līdz 2500 1850
2.4. no 1501 līdz 2000 1685
2.5. no 1001 līdz 1500 1503
2.6. līdz 1000 1360
3. Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
3.1. 3001 un vairāk 1846
3.2. no 2501 līdz 3000 1683
3.3. no 2001 līdz 2500 1534
3.4. no 1501 līdz 2000 1399
3.5. no 1001 līdz 1500 1252
3.6. līdz 1000 1127
4. Docents 1224
5. Lektors 977
6. Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs 977
7. Asistents 779

3. tabula

Nr. p. k. Izglītojamo skaits izglītības iestādē Zemākā mēneša darba algas likme
(EUR)
Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālo vidējo izglītību, un interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1. 3001 un vairāk 2739
2. no 2501 līdz 3000 2474
3. no 2001 līdz 2500 2208
4. no 1501 līdz 2000 2074
5. no 1001 līdz 1500 1902
6. no 801 līdz 1000 1596
7. no 501 līdz 800 1529
8. no 301 līdz 500 1492
9. no 151 līdz 300 1424
10. līdz 150 1360

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Vispārējās izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, bet speciālajās izglītības iestādēs - visus pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos.

3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 207

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Pedagogu darba slodze un zemākā mēneša darba algas likme

Nr. p. k. Amata nosaukums Darba slodze nedēļā Darba slodze gadā Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)
astronomiskajās stundās mācību stundu/nodarbību vadīšanai
1.  Profesionālās izglītības skolotājs, koncertmeistars 30 ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām* 1320 1020
2.  Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs 36 ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām*  1584 1224
3.  Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā pedagogs, koncertmeistars (izņemot Kultūras ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes) 30 26**  1320 1020
4. Profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogs 30 26**  1320 1020
5.  Interešu izglītības skolotājs 30 26**  1320 1020
6.  Skolotājs baleta mākslinieks profesionālās vidējās izglītības iestādē 21 16 924 1020
7.  Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs 30 ne vairāk kā 70 % no astronomiskajām stundām*  1320 1020
8.  Pirmsskolas izglītības pedagogs 40 34 1760 1240
9. Izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis 40 *** 1760 1360
10.  Sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, arodmācības (amatmācības) skolotājs, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs mentors, izglītības iestādes muzeju pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pagarinātās dienas grupas skolotājs 40 ne vairāk kā 65 % no astronomiskajām stundām* 1760 1360
11.  Izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs 40 *** 1760 saskaņā ar 1. pielikuma 3. tabulu
12. Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē - **** 600-1000  saskaņā ar 1. pielikuma 1. tabulu
13. Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē - **** 600-1000 saskaņā ar 1. pielikuma 1. tabulu
14. Lektors, asistents koledžā - **** 840-1000 saskaņā ar 1. pielikuma 2. tabulu
15. Docents koledžā - **** 840-1000 saskaņā ar 1. pielikuma 2. tabulu

Piezīmes.

1. * Izglītības iestādes vadītājs un pedagogs var vienoties par citu darba slodzes sadalījumu.

2. ** Izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, darba slodzi nedēļā mācību stundu/nodarbību vadīšanai var palielināt, bet ne vairāk kā par divām stundām.

3. *** Atbilstoši amata aprakstam.

4. **** Iekļauti visi darba pienākumi."

01.09.2023