Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.07.1997. - 31.12.1997. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1997. gada 4. jūnija likumu: Par nekustamā īpašuma nodokli.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par zemes nodokli

1. pants. Zemes nodokļa mērķis

Nodokļa mērķis ir ieinteresēt zemes lietotājus un vietējās pašvaldības to teritorijā esošās zemes labākā apsaimniekošanā, kā arī no zemes lietotājiem daļēji izņemt diferenciālo renti.

2. pants. Nodokļa maksātāji

Zemes nodokļa maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kurām zeme piešķirta lietošanā vai ir to īpašums.

Ja zemes platība vai tās daļa nodota citam lietotājam, zemes nodokli maksā pirmējais zemes lietotājs vai īpašnieks.

(Trešā daļa izslēgta ar 26.10.1995. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.05.1993. un 26.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 28.11.1995.)

3. pants. Nodokļa objekts

Ar zemes nodokli apliekama platība, kas ar valsts vai pašvaldības institūcijas lēmumu piešķirta fizisko vai juridisko personu lietošanā vai ir šo personu īpašums, izņemot 4. pantā minētās zemes platības.

(04.05.1993. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.05.1993.)

4. pants. Ar nodokli neapliekamās zemes platības

Ar zemes nodokli neapliek:

1) zemi, kuru aizņem koplietošanas satiksmes ceļi, komunikāciju līnijas un tiem pieskaitītās zemes joslas, ja tās netiek nodotas tālāk citiem lietotājiem, Valsts meža fonda zemes, kā arī purvus, ceļus, stigas, smiltājus, grāvjus, liedagus, ūdeņus un citas nemeža zemes;

2) zemi, uz kuras ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu aizliegta saimnieciskā darbība;

3) zemi, kuru aizņem vietējo pašvaldību institūciju ēkas, kā arī dzīvojamās mājas, komunālie, izglītības un kultūras, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta objekti, kas pieder vietējām pašvaldībām, un nacionālas sporta bāzes;

4) zemi, kura nodota Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota Aizsardzības ministrijas funkciju veikšanai;

5) reliģiskām organizācijām piešķirto zemi, kuru šīs organizācijas izmanto reliģiskās darbības veikšanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem;

6) zemi, kura nodota Iekšlietu ministrijas valdījumā un tiek izmantota Robežapsardzes funkciju veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.1992., 04.05.1993., 27.12.1996. un 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 11.07.1997.)

5. pants. Zemes nodokļa likmes lauku apvidos

Zemes nodokli lauku apvidos nosaka atbilstoši lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējumam ballēs un tās atrašanās vietai saskaņā ar 1. pielikumā norādītajām vidējām likmēm, bet par lauksaimnieciskām vajadzībām lietošanā nodotajām krūmāju platībām — 50 procentu apmērā no attiecīgajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējām likmēm.

Juridiskajām un fiziskajām personām, sākot ar krūmāju platību apsaimniekošanas 6. gadu, nodoklis par šo zemi ik gadus var tikt palielināts par 10 procentiem no sākotnējās likmes, taču tas nedrīkst pārsniegt lauksaimniecībā izmantojamās zemes attiecīgo vidējo likmi.

Vietējā pašvaldība savā teritorijā nodokļa likmi par juridiskajām un fiziskajām personām lauksaimnieciskās darbības vajadzībām lietošanā piešķirto zemi, kā   arī par lietošanā piešķirtajām krūmāju platībām nosaka tā, lai likme atbilstoši zemes novērtējumam ballēs un  zemes gabala atrašanās vietai neatšķirtos vairāk par 50 procentiem no attiecīgās vidējās likmes.

Iekšējo ūdeņu aizņemtās platības un mākslīgi applūdinātās zemes platības apliek ar nodokli pēc vidējās likmes saskaņā ar 1. pielikumu.

Par juridiskajām un fiziskajām personām nelauksaimnieciskajām vajadzībām lietošanā piešķirto zemi nodokļa likmi nosaka 1. pielikumā noteikto likmju divkāršā apmērā. Vietējā pašvaldība savā teritorijā nodokļa likmi konkrētajam zemes gabalam var paaugstināt ne vairāk kā trīskārtīgi.

Iestādēm un organizācijām, kuru vienīgais finansēšanas avots ir valsts budžeta līdzekļi, zemes nodokļa likmes par lietošanā piešķirto zemi nosaka ne lielākas par 1. pielikumā norādītajām vidējām likmēm.

Zemes nodokļa likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem lietošanā piešķirto zemi nosaka saskaņā ar 7. pantu.

Nodoklis par meža zemes lietošanu un no tās iegūstamajiem resursiem tiek aprēķināts īpaši, un tā aprēķināšanas kārtību un sadali pa budžetiem pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta priekšlikuma apstiprina Latvijas Republikas Saeima.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme Šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1. pielikumā norādīto vidējo likmi.

Īpašumā esošā meža zeme apliekama ar zemes nodokli saskaņā ar 6. pielikumu. Uz šo meža zemi neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 10. septembra likums «Par valsts ieņēmumiem no meža resursu realizācijas» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 37/38).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.1992., 04.05.1993. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

6. pants. Zemes nodokļa likmes pilsētu teritorijā

Par juridiskajām un fiziskajām personām pilsētu administratīvajās robežās lietošanā piešķirto zemi nodokļa likmi nosaka saskaņā ar 2. pielikumu, izņemot 7. pantā minētos gadījumus.

Iestādēm un organizācijām, kuru vienīgais finansēšanas avots ir valsts budžeta līdzekļi, zemes nodokļa likmes par lietošanā piešķirto zemi nosaka ne lielākas par 2. pielikumā norādītajām vidējām likmēm.

Par juridiskajām un fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuru tās izmanto uzņēmējdarbības veikšanai lauksaimniecībā, kā arī lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai (agroapgādei, melioratīvajai celtniecībai, agroķīmiskajai apkalpošanai, ja to pakalpojumu apjoms attiecīgajā nozarē nav mazāks par 75 procentiem no kopapjoma, zivju produkcijas ieguvei un ražošanai, pārtikas produktu (piena, gaļas, maizes izstrādājumu) ražošanai; par fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuras platība pārsniedz 0,12 hektārus, ja to izmanto lopkopības vajadzībām, zemes nodokli nosaka pēc pilsētai piegulošo lauku apvidu zemes nodokļa vidējās likmes saskaņā ar 1. pielikumu.

Pilsētas pašvaldība atkarībā no zemes gabala atrašanās vietas un citiem apstākļiem nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā trīskārtīgi, bet par lauksaimnieciskajai darbībai, zivju produkcijas ieguvei un ražošanai, šo nozaru tiešai apkalpošanai un pārtikas produktu ražošanai izmantojamo zemi, kā arī par fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuru tās izmanto lopkopības vajadzībām, nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā par 50 procentiem.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 2. pielikumā norādīto vidējo likmi.

(09.04.1991. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.1992., 04.05.1993. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

7. pants. Zemes nodokļa likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem, kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām lietošanā piešķirto zemi

Par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem, kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām lietošanā piešķirto zemi pilsētās un lauku apvidos nodokļa likmes aprēķina saskaņā ar 3. pielikumu.

Vietējai pašvaldībai ir tiesības nodokļa likmi konkrētajam zemes gabalam palielināt vai samazināt par 50 procentiem atbilstoši zemes novērtējumam un atrašanās vietai.

Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 3. pielikumā norādīto vidējo likmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.05.1993. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

8. pants. Atvieglojumi zemes nodokļa maksātājiem

Vietējās pašvaldības no zemes nodokļa maksāšanas atbrīvo:

1) zemnieku saimniecības Latgales novadā (4. pielikums) — pirmos 3 gadus pēc lēmuma pieņemšanas par zemes piešķiršanu;

2) zemnieku saimniecības atbilstoši saimniekošanas uzsākšanas apstākļu raksturojumam (5. pielikums).

Abos punktos noteiktie zemes nodokļa atvieglojumi zemnieku saimniecībām, tos summējot, nedrīkst pārsniegt 5 gadus.

Spēkā paliek nodokļu atvieglojumi, kuri zemnieku saimniecībām piešķirti līdz šā likuma pieņemšanas brīdim.

Vietējās pašvaldības pēc maksātāja motivēta lūguma var uz laiku samazināt zemes nodokli vai atbrīvot no tā:

1) zemes lietotājus, kas stihisku vai citu nelaimju gadījumos cietuši ievērojamus materiālos zaudējumus;

2) zemes lietotājus, kas apgūst no jauna vai ar meliorāciju kapitāli ielabo zemi, neizmantojot valsts vai pašvaldības līdzekļus, — par minēto zemes platību uz laiku līdz 10 gadiem;

3) pensionārus, invalīdus, kā arī daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās un jaunās ģimenes;

4) zemes lietotājus, uz kuru zemes, kas piešķirta viņiem lietošanā, saimnieciskā darbība ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu;

5) labdarības un reliģiskās organizācijas — par tām lietošanā piešķirto zemi, kuru šīs organizācijas izmanto savu tiešo mērķu īstenošanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem;

6) juridiskās un fiziskās personas par lauksaimnieciskās darbības vajadzībām lietošanā piešķirtiem purviem, smiltājiem, karjeriem, zemi ar iznīcinātu augsnes virskārtu;

7) zemes lietotājus, kuriem zeme piešķirta izglītības un kultūras, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta vajadzībām;

8) budžeta iestādes un organizācijas, kā arī organizācijas, kas darbojas uz bezpeļņas noteikumu pamata.

Šā panta noteikumi attiecas ari uz īpašumā esošo zemi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.04.1991. un 04.05.1993. likumu, kas stājas spēkā 27.05.1993.)

9. pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

Zemes nodokli aprēķina un maksā, sākot ar nākamo pusgadu pēc zemes ierādīšanas dabā.

Nodokļa maksāšanu pārtrauc vai samazina, sākot ar nākamo pusgadu pēc zemes lietošanas pārtraukšanas vai zemes gabala samazināšanas.

Vietējās pašvaldības katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri aprēķina zemes nodokli juridiskām un fiziskām personām par tām lietošanā nodoto zemi un līdz 1. martam paziņo maksātājam nodokļa summu un nomaksāšanas termiņus, bet ne vēlākus par 1. novembri.

(Ceturtā daļa izslēgta ar 27.12.1996. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.10.1995. un 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

10. pants. Atbildība par zemes nodokļa likuma pārkāpšanu

Atbildība par zemes nodokļa likuma pārkāpšanu iestājas Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kartībā.

11. pants. Zemes nodokļa saņēmējs

Zemes lietotāji visu nodokļa summu, kā arī soda naudu par maksāšanas termiņa nokavēšanu iemaksā attiecīga pagasta, Rīgas pilsētas rajona vai citas pilsētas pašvaldības budžetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

12. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi par zemes nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu izskatāmi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

(Nodaļa 27.12.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

1. Zemes nodoklis 1997.gadā tiek aprēķināts 1,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets izdod arī noteikumus par atvieglojumu piemērošanu nodokļu maksātājiem.

(27.12.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

2. 1997.gadā netiek piemērots likuma "Par zemes nodokli" 5., 6., 7. un 8.pants, 1., 2., 3., 4., 5. un 6.pielikums.

(27.12.1996. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.  DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. decembrī
1. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Zemes nodokļa vidējās likmes lauku apvidū par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

(Pielikums 26.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.11.1995. Sk. Pārejas noteikumu)

(latos par vienu hektāru)

AIZKRAUKLES RAJONS

Aiviekstes pagasts1.04
Aizkraukles pagasts1.64
Bebru pagasts0.86
Daudzeses pagasts0.78
Iršu pagasts0.78
Klintaines pagasts1.04
Kurmenes pagasts0.83
Kokneses pagasts1.47
Mazzalves pagasts0.78
Neretas pagasts0.95
Pilskalnes pagasts0.78
Seces pagasts0.86
Sērenes pagasts1.38
Skrīveru pagasts1.73
Staburaga pagasts0.78
Sunākstes pagasts0.69
Valles pagasts0.95
Vietalvas pagasts0.64
Zalves pagasts0.86

  ALŪKSNES RAJONS

Alsviķu pagasts0.44
Annas pagasts0.69
Gaujienas pagasts0.78
Ilzenes pagasts0.83
Jaunalūksnes pagasts0.86
Jaunannas pagasts0.95
Jaunlaicenes pagasts0.44
Kalncempju pagasts0.52
Liepnas pagasts0.44
Malienas pagasts0.78
Mālupes pagasts0.64
Mārkalnes pagasts0.44
Pededzes pagasts0.56
Trapenes pagasts0.95
Veclaicenes pagasts0.44
Virešu pagasts0.95
Zeltiņu pagasts0.44
Ziemera pagasts0.44
Apes pils. lauku teritorija0.86

  BALVU RAJONS

Baltinavas pagasts0.99
Balvu pagasts0.86
Bērzkalnes pagasts0.78
Bērzpils pagasts0.64
Briežuciema pagasts0.64
Krišjāņu pagasts0.44
Kubuļu pagasts0.86
Kupravas pagasts0.90
Lazdukalna pagasts0.69
Lazdulejas pagasts0.61
Medņevas pagasts0.64
Rugāju pagasts0.61
Susāju pagasts0.64
Šķilbēnu pagasts0.64
Tilžas pagasts0.56
Vectilžas pagasts0.56
Vecumu pagasts0.56
Vīksnas pagasts0.61
Žīguru pagasts0.78

  BAUSKAS RAJONS

Bārbeles pagasts1.04
Brunavas pagasts1.43
Ceraukstes pagasts2.37
Codes pagasts2.16
Dāviņu pagasts1.21
Gailīšu pagasts2.55
Iecavas pagasts1.64
Čslīces pagasts2.37
Mežotnes pagasts2.37
Rundāles pagasts2.24
Skaistkalnes pagasts1.04
Stelpes pagasts0.99
Svitenes pagasts2.33
Vecsaules pagasts1.04
Vecumnieku pagasts1.08
Viesturu pagasts2.16

 CĒSU RAJONS

Amatas pagasts0.64
Drabešu pagasts0.95
Drustu pagasts0.44
Dzērbenes pagasts0.44
Inešu pagasts0.44
Jaunpiebalgas pagasts0.52
Kaives pagasts0.44
Liepas pagasts1.52
Līgatnes pagasts1.52
Mārsnēnu pagasts1.04
Mores pagasts0.69
Nītaures pagasts0.61
Priekuļu pagasts1.86
Raiskuma pagasts0.86
Raunas pagasts1.04
Skujenes pagasts0.44
Stalbes pagasts0.78
Straupes pagasts0.95
Taurenes pagasts0.44
Vaives pagasts1.30
Vecpiebalgas pagasts0.44
Veselavas pagasts0.64
Zaubes pagasts0.48
Zosēnu pagasts0.44

 DAUGAVPILS RAJONS

Ambeļu pagasts0.44
Bebrenes pagasts0.56
Biķernieku pagasts0.61
Demenes pagasts0.48
Dubnas pagasts0.95
Dvietes pagasts1.04
Eglaines pagasts0.64
Kalkūnes pagasts1.21
Kalupes pagasts0.86
Lauceses pagasts1.30
Līdumnieku pagasts0.56
Līksnas pagasts1.13
Maļinovas pagasts1.08
Medumu pagasts0.44
Naujenes pagasts0.95
Nīcgales pagasts0.91
Pilskalnes pagasts0.69
Salienas pagasts0.64
Skrudalienas pagasts0.69
Sventes pagasts1.08
Šēderes pagasts0.52
Tabores pagasts0.99
Vaboles pagasts0.95
Vecsalienas pagasts0.64
Višķu pagasts1.21
Subates pils. lauku teritorija0.78

 DOBELES RAJONS

Annenieku pagasts1.38
Augstkalnes pagasts2.42
Auru pagasts2.16
Bēnes pagasts1.64
Bērzes pagasts2.68
Bikstu pagasts1.25
Bukaišu pagasts2.07
Dobeles pagasts2.59
Īles pagasts1.08
Jaunbērzes pagasts1.90
Krimūnu pagasts2.16
Lielauces pagasts1.08
Naudītes pagasts1.08
Penkules pagasts2.16
Tērvetes pagasts2.51
Ukru pagasts1.30
Vītiņu pagasts1.82
Zebrenes pagasts1.25
Auces pils. lauku teritorija2.07

GULBENES RAJONS

Beļavas pagasts1.08
Daukstu pagasts1.04
Druvienas pagasts0.64
Galgauskas pagasts1.08
Jaungulbenes pagasts0.86
Lejasciema pagasts0.86
Līgo pagasts0.74
Litenes pagasts0.78
Lizuma pagasts0.95
Rankas pagasts0.64
Stāmerienas pagasts0.99
Stradu pagasts1.30
Tirzas pagasts0.78

 JĒKABPILS RAJONS

Ābeļu pagasts1.30
Asares pagasts0.86
Atašienes pagasts0.83
Dignājas pagasts0.78
Dunavas pagasts0.74
Elkšņu pagasts0.69
Gārsenes pagasts1.04
Kalna pagasts0.78
Krustpils pagasts1.30
Kūku pagasts1.13
Leimaņu pagasts0.78
Mežāres pagasts0.69
Rites pagasts0.69
Rubenes pagasts0.83
Salas pagasts1.08
Saukas pagasts0.99
Sēlpils pagasts0.78
Variešu pagasts0.83
Vīpes pagasts0.78
Zasas pagasts0.74
Aknīstes pils. lauku teritorija1.13
Viesītes pils. lauku teritorija1.08

 JELGAVAS RAJONS

Cenu pagasts1.64
Elejas pagasts2.81
Glūdas pagasts2.76
Jaunsvirlaukas pagasts2.16
Lielplatones pagasts2.76
Līvbērzes pagasts2.51
Ozolnieku pagasts2.15
Platones pagasts2.76
Sesavas pagasts2.51
Sidrabenes pagasts1.64
Svētes pagasts2.85
Valgundes pagasts1.64
Vilces pagasts2.16
Vircavas pagasts2.68
Zaļenieku pagasts2.16
Kalnciema pils. lauku teritorija1.82

 KRĀSLAVAS RAJONS

Andrupenes pagasts0.78
Andzeļu pagasts0.52
Asūnes pagasts0.61
Aulejas pagasts0.56
Bērziņu pagasts0.61
Dagdas pagasts1.04
Ezernieku pagasts0.48
Grāveru pagasts0.48
Indras pagasts1.04
Izvaltas pagasts0.69
Kalniešu pagasts0.61
Kaplavas pagasts0.64
Kastuļinas pagasts0.52
Kombuļu pagasts0.69
Konstantinovas pagasts0.61
Krāslavas pagasts0.86
Ķepovas pagasts0.52
Piedrujas pagasts0.86
Robežnieku pagasts0.83
Skaistas pagasts0.69
Svariņu pagasts0.52
Šķaunes pagasts0.56
Šķeltovas pagasts0.44
Ūdrīšu pagasts1.04

 KULDĪGAS RAJONS

Alsungas pagasts0.95
Ēdoles pagasts0.78
Gudenieku pagasts0.78
Īvandes pagasts0.78
Kabiles pagasts0.86
Kurmales pagasts0.86
Laidu pagasts0.78
Nīkrāces pagasts0.69
Padures pagasts1.13
Pelču pagasts1.12
Raņķu pagasts1.13
Rendas pagasts0.74
Rudbāržu pagasts0.95
Rumbas pagasts0.95
Skrundas pagasts1.30
Snēpeles pagasts0.78
Turlavas pagasts0.86
Vārmes pagasts0.78

 LIEPĀJAS RAJONS

Aizputes pagasts1.08
Bārtas pagasts0.99
Bunkas pagasts1.13
Cīravas pagasts0.99
Dunalkas pagasts1.04
Dunikas pagasts0.78
Embūtes pagasts0.86
Gaviezes pagasts1.13
Gramzdas pagasts0.95
Grobiņas pagasts1.73
Kalētu pagasts1.13
Kalvenes pagasts0.86
Kazdangas pagasts1.30
Lažas pagasts1.13
Medzes pagasts1.55
Nīcas pagasts1.47
Otaņķu pagasts1.55
Priekules pagasts1.13
Rucavas pagasts0.64
Sakas pagasts0.52
Tadaiķu pagasts1.30
Vaiņodes pagasts0.99
Vecpils pagasts0.78
Vērgales pagasts1.04
Virgas pagasts0.95
Durbes pils. lauku teritorija1.21

 LIMBAŽU RAJONS

Braslavas pagasts0.95
Brīvzemnieku pagasts0.86
Katvaru pagasts1.13
Lēdurgas pagasts1.38
Liepupes pagasts1.21
Limbažu pagasts1.55
Pāles pagasts0.91
Salacas pagasts1.08
Skultes pagasts1.55
Umurgas pagasts1.21
Vidrižu pagasts1.21
Viļķenes pagasts0.95
Ainažu pils. lauku teritorija1.04
Alojas pils. lauku teritorija0.95
Salacgrīvas pils. lauku teritorija1.30
Staiceles pils. lauku teritorija1.08

 LUDZAS RAJONS

Blontu pagasts0.61
Briģu pagasts0.64
Ciblas pagasts0.69
Cirmas pagasts0.86
Goliševas pagasts0.78
Isnaudas pagasts1.04
Istras pagasts0.44
Lauderu pagasts0.44
Līdumnieku pagasts0.52
Malnavas pagasts1.30
Mērdzenes pagasts0.64
Mežvidu pagasts0.69
Miglinieku pagasts0.56
Nautrēnu pagasts0.52
Nirzas pagasts0.44
Nukšas pagasts0.48
Pasienes pagasts0.44
Pildas pagasts0.44
Pureņu pagasts0.69
Pušmucovas pagasts0.52
Rundēnu pagasts0.44
Salnavas pagasts0.86
Zaļesjes pagasts0.66
Zvirgzdenes pagasts0.86

 MADONAS RAJONS

Aronas pagasts1.04
Barkavas pagasts1.08
Bērzaunes pagasts0.78
Dzelzavas pagasts1.04
Ērgļu pagasts0.77
Indrānu pagasts1.13
Jumurdas pagasts0.78
Kalsnavas pagasts0.61
Lazdonas pagasts1.51
Liezēres pagasts0.44
Ļaudonas pagasts1.04
Mārcienas pagasts0.86
Murmastienes pagasts1.04
Mētrienas pagasts1.04
Ošupes pagasts1.04
Praulienas pagasts1.21
Sarkaņu pagasts1.38
Sausnējas pagasts0.61
Varakļānu pagasts1.04
Vestienas pagasts0.52
Cesvaines pils. lauku teritorija1.25

 OGRES RAJONS

Birzgales pagasts1.21
Jumpravas pagasts1.64
Krapes pagasts1.21
Ķeipenes pagasts1.13
Lauberes pagasts0.95
Lēdmanes pagasts1.04
Madlienas pagasts1.30
Mazozolu pagasts0.66
Meņģeles pagasts1.04
Ogresgala pagasts2.16
Rembates pagasts1.90
Suntažu pagasts1.55
Taurupes pagasts0.95
Tīnūžu pagasts2.16
Ķeguma pils. lauku teritorija1.64
Lielvārdes pils. lauku teritorija2.16

PREIĻU RAJONS

Aglonas pagasts0.52
Aizkalnes pagasts0.69
Galēnu pagasts0.78
Jersikas pagasts0.86
Pelēču pagasts0.78
Preiļu pagasts1.30
Riebiņu pagasts1.30
Rožkalnu pagasts0.83
Rožupes pagasts0.83
Rudzātu pagasts0.69
Rušonu pagasts0.66
Saunas pagasts1.08
Silajāņu pagasts0.69
Sīļukalna pagasts0.83
Stabulnieku pagasts1.04
Sutru pagasts0.86
Turku pagasts0.78
Upmalas pagasts0.83
Vārkavas pagasts0.86

 RĒZEKNES RAJONS

Audriņu pagasts1.04
Bērzgales pagasts0.66
Čornajas pagasts0.69
Degšāres pagasts1.04
Dricānu pagasts0.52
Feimaņu pagasts0.48
Gaigalavas pagasts0.86
Griškānu pagasts1.30
Ilzeskalna pagasts0.48
Kantinieku pagasts0.66
Kaunatas pagasts0.44
Lendžu pagasts0.52
Lūznavas pagasts0.69
Mākoņkalna pagasts0.44
Maltas pagasts0.78
Nagļu pagasts0.78
Ozolaines pagasts1.08
Ozolmuižas pagasts1.21
Pušas pagasts0.44
Rikavas pagasts0.91
Sakstagala pagasts1.04
Silmalas pagasts1.04
Sokolu pagasts1.13
Stoļerovas pagasts0.69
Stružānu pagasts0.78
Vērēmu pagasts1.30
Viļānu pagasts1.51

 RĪGAS RAJONS

Ādažu pagasts3.97
Allažu pagasts2.59
Babītes pagasts4.06
Carnikavas pagasts3.97
Daugmales pagasts1.90
Garkalnes pagasts3.28
Inčukalna pagasts2.59
Krimuldas pagasts2.85
Ķekavas pagasts3.62
Mālpils pagasts2.59
Mārupes pagasts4.14
Olaines pagasts2.93
Ropažu pagasts2.51
Salas pagasts3.80
Sējas pagasts2.59
Siguldas pagasts3.62
Stopiņu pagasts3.28
Baldones pils. lauku teritorija

  2.16

Salaspils pils. lauku teritorija4.14
Saulkrastu pils. lauku teritorija3.45

 SALDUS RAJONS

Blīdenes pagasts0.95
Ezeres pagasts1.30
Gaiķu pagasts0.86
Jaunauces pagasts1.13
Jaunlutriņu pagasts1.13
Kursīšu pagasts1.04
Lutriņu pagasts1.30
Nīgrandes pagasts1.21
Novadnieku pagasts1.64
Pampāļu pagasts1.13
Remtes pagasts0.99
Rubas pagasts1.13
Saldus pagasts1.90
Šķēdes pagasts0.95
Vadakstes pagasts1.13
Zaņas pagasts1.08
Zirņu pagasts1.55
Zvārdes pagasts1.08
Brocēnu pils. lauku teritorija1.73

 TALSU RAJONS

Abavas pagasts1.21
Balgales pagasts1.21
Dundagas pagasts0.78
Ģibuļu pagasts1.55
Īves pagasts0.86
Kolkas pagasts0.66
Kūļciema pagasts0.86
Laidzes pagasts1.64
Laucienes pagasts1.30
Lībagu pagasts1.64
Lubes pagasts0.86
Mērsraga pagasts0.86
Rojas pagasts1.08
Strazdes pagasts1.29
Valdgales pagasts1.21
Vandzenes pagasts1.21
Virbu pagasts1.30
Valdemārpils pils. lauku terit.1.21

 TUKUMA RAJONS

Cēres pagasts1.04
Degoles pagasts1.51
Džūkstes pagasts1.51
Engures pagasts1.13
Irlavas pagasts1.13
Jaunpils pagasts1.55
Jaunsātu pagasts1.21
Kandavas pagasts1.21
Lapmežciema pagasts1.30
Lestenes pagasts1.30
Matkules pagasts1.13
Pūres pagasts1.51
Sēmes pagasts1.21
Slampes pagasts1.51
Smārdes pagasts1.73
Tumes pagasts1.82
Vānes pagasts0.95
Viesatu pagasts0.99
Zantes pagasts0.95
Zemītes pagasts1.08
Zentenes pagasts1.04

 VALKAS RAJONS

Bilskas pagasts0.78
Blomes pagasts0.86
Brantu pagasts0.69
Ērģemes pagasts0.95
Ēveles pagasts1.20
Grundzāles pagasts0.66
Jērcēnu pagasts1.04
Kārķu pagasts0.86
Launkalnes pagasts0.78
Palsmanes pagasts0.74
Plāņu pagasts0.99
Smiltenes pagasts1.51
Trikātas pagasts1.21
Valkas pagasts1.13
Variņu pagasts0.74
Vijciema pagasts1.13
Zvārtavas pagasts0.74
Sedas pils. lauku teritorija1.03

 VALMIERAS RAJONS

Bērzaines pagasts1.04
Brenguļu pagasts1.73
Burtnieku pagasts1.38
Dikļu pagasts1.13
Ipiķu pagasts0.74
Jeru pagasts1.08
Kauguru pagasts1.51
Kocēnu pagasts1.73
Ķoņu pagasts0.99
Lodes pagasts0.95
Matīšu pagasts1.38
Naukšēnu pagasts0.99
Ramatas pagasts0.69
Rencēnu pagasts1.30
Sēļu pagasts0.91
Skaņkalnes pagasts0.91
Vaidavas pagasts1.38
Valmieras pagasts1.90
Vecates pagasts1.08
Vilpulkas pagasts0.83
Zilākalna pagasts1.90
Mazsalacas pils. lauku teritorija1.08

VENTSPILS RAJONS

Ances pagasts0.66
Jūrkalnes pagasts0.69
Popes pagasts0.86
Puzes pagasts0.83
Tārgales pagasts1.64
Ugāles pagasts1.13
Usmas pagasts0.78
Užavas pagasts0.78
Vārves pagasts1.73
Ziru pagasts0.95
Zlēku pagasts0.95
Piltenes pils. lauku teritorija1.55
2. pielikums
Latvijas Republikas likumam
 «Par zemes nodokli»
Zemes nodokļa vidējās likmes pilsētu teritorijā

(Pielikums 26.10.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.1996. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1997.)

Nr. p.k.PilsētasNodokļa likme
(santīmos par kvadrātmetru)
1.Rīga, Jūrmala8,63
2.Daugavpils, Liepāja, Rēzekne4,31
3.Cēsis, Jelgava, Ogre, Tukums, Valmiera, Ventspils

  3,45

4.Bauska, Dobele, Gulbene, Jēkabpils, Madona, Sigulda

  2,58

5.Pārējās rajonu centru pilsētas, Baldone, Ikšķile, Saulkrasti, Vangaži2,16
6.Pārējās pilsētas1,30
3. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Zemes nodokļa vidējās likmes par dārzkopības un sakņkopības vajadzībām un individuālajiem apbūves gabaliem, kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām lietošanā piešķirto zemi

(Pielikums 26.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.11.1995. Sk. Pārejas noteikumu)

RajonsNodokļa likme rajona centrā un citās pilsētās
(santīmos par kvadrātmetru)
Nodokļa likme lauku apvidū, ieskaitot ciemus
(santīmos par kvadrātmetru)
Aizkraukles0,170,13
Alūksnes0,130,09
Balvu0,130,09
Bauskas0,220,17
Cēsu0,220,17
Daugavpils0,220,17
Dobeles0,170,13
Gulbenes0,150,09
Jēkabpils0,150,09
Jelgavas0,260,17
Krāslavas0,130,09
Kuldīgas0,150,09
Liepājas0,260,17
Limbažu0,150,15
Ludzas0,130,09
Madonas0,150,11
Ogres0,260,17
Preiļu0,130,09
Rēzeknes0,220,13
Rīgas0,350,26

 

(Olaine 0,26)

 

Saldus0,150,11
Talsu0,150,11
Tukuma0,220,17
Valkas0,130,09
Valmieras0,170,13
Ventspils0,170,13
Jūrmala0,35
4. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Latgales novada rajonu un pagastu saraksts

1. Balvu, Krāslavas (izņemot Kaplavas pagastu), Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajons;

2. Madonas rajonā: Barkavas, Murmastienes un Varakļānu pagasts;

Alūksnes rajonā: Liepnas pagasts;

Jēkabpils rajonā: Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasts;

Daugavpils rajonā: Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Nīcgales, Vaboles, Vecpils un Višķu pagasts;

AizkraAizkraukles rajonā: Aiviekstes pagasts (tā daļa).

5. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Zemnieku saimniecību iedalījums pēc saimniekošanas uzsākšanas apstākļiem un to atbrīvošana no zemes nodokļa maksāšanas
Saimniekošanas apstākļu sākuma posma raksturojumsNodokļa maksājuma atbrīvošanas termiņš (gados)
Sāk saimniekot bez galvenajām ražošanai nepieciešamajām ēkām (dzīvojamās mājas, lopu mītnes)1
Sāk saimniekot ar mazāk nekā l liellopu uz 2 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes0,5
Sāk saimniekot bez galvenajām lauksaimniecības mašīnām (traktora, arkla, kultivatora)0,5
Sāk apsaimniekot vāji iekultivētu lauksaimniecībā izmantojamo zemi2
Sāk saimniekot vietā, no kuras pagasta centrs vai republikas nozīmes autoceļi atrodas tālāk par 5 km0,5
Sāk saimniekot vietā, uz kuru nav izbūvēti pievadceļi 0,5
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
6. pielikums
Latvijas Republikas likumam
«Par zemes nodokli»
Nodokļu likmes par īpašumā esošo meža zemi

(Pielikums 04.05.1993. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.05.1993.)

Nr. p.k.

Mežaudzes

Nodokļa likme procentos no zemes nodokļa vidējās likmes pagastā

1.Ar mežu neapklātā zeme un mežaudzes līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ja tajās trīs gadu laikā pēc to nonākšanas īpašumā uzsākti un tiek veikti mežierīcībā paredzētie mežsaimnieciskie pasākumi0
2.Ar mežu neapklātās zemes un mežaudzes līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ja tajās trīs gadu laikā pēc to nonākšanas īpašumā nav uzsākti un netiek veikti mežniecībā paredzētie mežsaimnieciskie pasākumi100
3.Vidējā vecuma audzes40
4.Briestaudzes60
5.Pieaugušas skuju koku, cieto lapu koku un bērzu audzes100
6.Pieaugušas pārējo mīksto lapu koku audzes80
7.Pāraugušas audzes120

Piezīmes.

1. Mežaudžu vecumu nosaka pēc mežniecības materiāliem, bet gadījumos, kad mežierīcība nav veikta, — pēc koku vecuma mērījumiem.

2. Saskaņā ar šo pielikumu noteiktā zemes nodokļa likme samazināma uz pusi par īpašumā esošo meža zemi, ja saimnieciskā darbība uz tās ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu.

3. Aprēķinot nodokļa likmes par īpašuma esošo meža zemi pilsētās, piemērojamas pilsētai piegulošo pagastu zemes nodokļa vidējās likmes.

11.07.1997