Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā «Par zemes nodokli»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par zemes nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās  Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, Nr. 11/12) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

«Par juridiskajām un fiziskajām personām pilsētu un ciematu administratīvajās robežās lietošanā piešķirto zemi nodokļa likmi nosaka saskaņā ar 2. pielikumu, izņemot 7. pantā minētos gadījumus.

Par juridiskajām un fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuru tās izmanto uzņēmējdarbības veikšanai lauksaimniecībā, kā arī lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai (agroapgādei, melioratīvajai celtniecībai, agroķīmiskajai apkalpošanai, ja to pakalpojumu apjoms attiecīgajā nozarē nav mazāks par 75 procentiem no kopapjoma, zivju produkcijas ieguvei un ražošanai, pārtikas produktu (piena, gaļas, maizes izstrādājumu) ražošanai; par fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuras platība pārsniedz 0,12 hektārus, ja to izmanto lopkopības vajadzībām, zemes nodokli nosaka pēc pilsētai vai ciematam piegulošo lauku apvidu zemes nodokļa vidējās likmes saskaņā ar 1. pielikumu.

Pilsētas vai ciemata pašvaldība atkarībā no zemes gabala atrašanās vietas un citiem apstākļiem nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā trīskārtīgi, bet par lauksaimnieciskajai darbībai, zivju produkcijas ieguvei un ražošanai, šo nozaru tiešai apkalpošanai un pārtikas produktu ražošanai izmantojamo zemi, kā arī par fiziskajām personām lietošanā piešķirto zemi, kuru tās izmanto lopkopības vajadzībām, nodokļa likmi var palielināt vai samazināt ne vairāk kā par 50 procentiem.»

2. Izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

«Vietējās pašvaldības pēc maksātāja motivēta lūguma var uz laiku samazināt zemes nodokli vai atbrīvot no tā:

1) zemes lietotājus, kas stihisku vai citu nelaimju gadījumos cietuši ievērojamus materiālos zaudējumus;

2) zemes lietotājus, kas apgūst no jauna vai ar meliorāciju kapitāli ielabo zemi, neizmantojot valsts vai pašvaldības līdzekļus, - par minēto zemes platību uz laiku līdz 10 gadiem;

3) pensionārus, invalīdus, kā arī daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās un jaunās ģimenes;

4) zemes lietotājus, uz kuru zemes, kas piešķirta viņiem lietošanā, saimnieciskā darbība ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu;

5) labdarības un reliģiskās organizācijas - par tām lietošanā piešķirto zemi, kuru šīs organizācijas izmanto savu tiešo mērķu īstenošanai un kura nav nodota tālāk citiem lietotājiem;

6) juridiskās un fiziskās personas par lauksaimnieciskās darbības vajadzībām lietošanā piešķirtiem purviem, smiltājiem, karjeriem, zemi ar iznīcinātu augsnes virskārtu;

7) zemes lietotājus, kuriem zeme piešķirta izglītības un kultūras, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas un sporta vajadzībām;

8) budžeta iestādes un organizācijas, kā arī organizācijas, kas darbojas uz bezpeļņas noteikumu pamata.»

3. Izslēgt 1. pielikuma Jelgavas rajona teritoriālā iedalījuma vienību uzskaitījumā pēdējo vienību:

«Ozolnieku ciemata lauku teritorija            50,00».

4. Izteikt 3. pielikuma 3. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

«Lauku apvidū un ciematos».

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 9. aprīlī

11.06.1991