Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par zemes nodokli»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par zemes nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11/12) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Papildināt 2. panta pirmo daļu ar vārdiem «vai ir to īpašums» un otro daļu - ar vārdiem «vai īpašnieks».

2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

«Ar zemes nodokli apliekama platība, kas ar valsts vai pašvaldības institūcijas lēmumu piešķirta fizisko vai juridisko personu lietošanā vai ir šo personu īpašums, izņemot 4. pantā minētās zemes platības.»

3. Papildināt 4. panta 3. punktu ar vārdiem «un nacionālas sporta bāzes».

4. Papildināt 5. pantu pēc astotās daļas ar jauno devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

«Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme Šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1. pielikumā norādīto vidējo likmi.

Īpašumā esošā meža zeme apliekama ar zemes nodokli saskaņā ar 6. pielikumu. Uz šo meža zemi neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 10. septembra likums «Par valsts ieņēmumiem no meža resursu realizācijas» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 37/38).»

5. Papildināt 6. pantu pēc piektās daļas ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā;

«Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 2. pielikumā norādīto vidējo likmi.»

6. 7. pantā: papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem «apbūves gabaliem» ar vārdiem «kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām»;

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem «apbūves gabaliem» ar vārdiem «kā arī dzīvokļu, vasarnīcu un individuālo garāžu kooperatīvajām sabiedrībām»;

papildināt pantu pēc otrās daļas ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

«Šā panta noteikumi attiecas arī uz īpašumā esošo zemi, bet nodokļa likme šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 3. pielikumā norādīto vidējo likmi.»

7. Papildināt 8. pantu pēc ceturtās daļas ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

«Šā panta noteikumi attiecas ari uz īpašumā esošo zemi.»

8. Papildināt Latvijas Republikas likumu «Par zemes nodokli» ar 6. pielikumu, kas pievienots šim likumam.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 4. maijā

PIELIKUMS

Latvijas Republikas likumam «Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par zemes nodokli»»

6. pielikums
Latvijas Republikas likumam «Par zemes nodokli»

Nodokļu likmes par īpašumā esošo meža zemi

Nr. p.k.

Mežaudzes

Nodokļa likme procentos no zemes nodokļa vidējās likmes pagastā

1. Ar mežu neapklātā zeme un mežaudzes līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ja tajās trīs gadu laikā pēc to nonākšanas īpašumā uzsākti un tiek veikti mežierīcībā paredzētie mežsaimnieciskie pasākumi 0
2. Ar mežu neapklātās zemes un mežaudzes līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ja tajās trīs gadu laikā pēc to nonākšanas īpašumā nav uzsākti un netiek veikti mežniecībā paredzētie mežsaimnieciskie pasākumi 100
3. Vidējā vecuma audzes 40
4. Briestaudzes 60
5. Pieaugušas skuju koku, cieto lapu koku un bērzu audzes 100
6. Pieaugušas pārējo mīksto lapu koku audzes 80
7. Pāraugušas audzes 120

Piezīmes.

1. Mežaudžu vecumu nosaka pēc mežniecības materiāliem, bet gadījumos, kad mežierīcība nav veikta, - pēc koku vecuma mērījumiem.

2. Saskaņā ar šo pielikumu noteiktā zemes nodokļa likme samazināma uz pusi par īpašumā esošo meža zemi, ja saimnieciskā darbība uz tās ierobežota ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu.

3. Aprēķinot nodokļa likmes par īpašuma esošo meža zemi pilsētās, piemērojamas pilsētai piegulošo pagastu zemes nodokļa vidējās likmes.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

27.05.1993