Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/4

Aizkrauklē 2021. gada 29. jūlijā
Par Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 29. jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu Nr. 58 (prot. Nr. 7, 29. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē:

3.1. Pļaviņu novada domes 2015. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par Pļaviņu novada saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Kokneses novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4/2016 "Par Kokneses novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.3. Skrīveru novada domes 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanu";

3.4. Neretas novada pašvaldības 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 11/2015 "Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.5. Jaunjelgavas novada domes 2016. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2016 "Par Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.6. Aizkraukles novada domes 2016. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 2016/3 "Par Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums
Aizkraukles novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2021/4 "Par Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
 
Norādāmā informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts pienākums izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu, saskaņā ar kuru ir noteikts novada domei pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
 
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteikts, ka Aizkraukles novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" (turpmāk – Likums), saskaņā ar kuru no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.
 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību. Saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paātrinās saistošo noteikumu spēkā stāšanos un tie būs ērti pieejami ikvienai personai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Aizkraukles novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums
19.08.2021