Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1

Madonā 2021. gada 2. jūlijā
Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
02.07.2021. lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 2, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Madonas novada pašvaldības 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Cesvaines novada domes 2015. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.3. Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 16. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.4. Lubānas novada pašvaldības 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Madonas novada domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

Saskaņā ar 24.11.2021.likumu "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" (stājās spēkā 01.01.2021.) pašvaldībām publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publicēšanu, ir bezmaksas.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem Madonas novada pašvaldības dome nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu - oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv), lai veicinātu informācijas pieejamību un sistematizāciju.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAr saistošajiem noteikumiem jaunas funkcijas iestādēm un amatpersonām netiek uzliktas un esošās funkcijas pēc būtības netiek paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Madonas novada domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
08.07.2021