Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.11.2019. - 29.10.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 195 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 36

Rīgā 2018. gada 13. februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 7 4. p.)
Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
11. panta 1. un 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā noguldījumu piesaistītājs sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā, un kārtību, kādā nosaka noguldījumu piesaistītāja maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu.

2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi.

3. Terminu lietojums noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

4. Noguldījumu piesaistītājs saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem reizi ceturksnī veic noguldījumu garantiju fondā maksājumu, kura apmērs ir 0.05 procenti no segto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī un kuram piemērots saskaņā ar noteikumiem noteiktais korekcijas koeficients.

5. Nosakot korekcijas koeficientu, aprēķināto rezultātu izsaka procentos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata (ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, otro ciparu aiz komata noapaļo uz augšu).

6. Ja noguldījumu piesaistītājs sācis darbību attiecīgajā kalendārajā gadā un nav rādītāju par tā darbību iepriekšējā kalendārajā gadā, piemērojamais korekcijas koeficients netiek noteikts.

7. Noguldījumu piesaistītājs līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam veic maksājumus noguldījumu garantiju fondā, kas noapaļoti līdz veseliem centiem, ieskaitot Komisijas kontā Nr. LV40LACB0000000022365 Latvijas Bankā, kods LACBLV2X.

II. Pārskata par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā sagatavošana

8. Noguldījumu piesaistītājs sagatavo ceturkšņa pārskatu "Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā" (tālāk tekstā – ceturkšņa pārskats) atbilstoši veidlapai, kas ietverta noteikumu 1. pielikumā, un iesniedz to Komisijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam.

9. Ceturkšņa pārskatā atspoguļo informāciju par noguldījumu piesaistītājā esošajiem segtajiem noguldījumiem. Noguldījumus, kas noteikti Noguldījumu garantiju likuma 3. un 4. pantā, atspoguļo summā, kas nepārsniedz 100 000 euro. Nosakot segto noguldījumu summu, nav jāņem vērā noguldījumiem noteiktie ierobežojumi.

10. Ja noguldītājam vienā noguldījumu piesaistītājā ir vairāki segtie noguldījumi, tad, aizpildot ceturkšņa pārskatu, visus viena noguldītāja segtos noguldījumus summē un uzskata par vienu segto noguldījumu.

11. Ceturkšņa vidējo segto noguldījumu atlikumu aprēķina kā attiecīgo mēnešu segto noguldījumu atlikumu mēneša pēdējā datumā vidējo aritmētisko lielumu.

III. Korekcijas koeficienta noteikšana Latvijā reģistrētām kredītiestādēm

(Nodaļa FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

12. Latvijā reģistrētās kredītiestādes nosaka un līdz katra gada 15. aprīlim informē Komisiju par maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla rādītājus (K1, K2), likviditātes rādītājus (L1, L2, L3), uzņēmējdarbības modeļa rādītāju (P1), lielo riska darījumu rādītājus (R1, R2) un kredītportfeļa kvalitātes rādītājus (Q1, Q2), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā. Aprēķinot korekcijas koeficientu, izmanto konsolidēto finanšu pārskatu datus. Ja noguldījumu piesaistītājs neietilpst konsolidācijas grupas sastāvā, izmanto finanšu pārskatu datus individuālajā līmenī.

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

13. Kapitāla rādītāji:

13.1. sviras rādītāju (K1) nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (tālāk tekstā – ES regula Nr. 680/2014) 10. pielikuma pārskata "C 47.00 – SVIRAS RĀDĪTĀJA APRĒĶINĀŠANA (LRCalc)" rindai "330";

13.2. kapitāla seguma rādītāju (K2) nosaka kā starpību starp pirmā līmeņa kapitāla rādītāju un pirmā līmeņa kapitāla prasību, izmantojot:

13.2.1. pirmā līmeņa kapitāla rādītāju, kas norādīts ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 03.00 – KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "030";

13.2.2. pirmā līmeņa kapitāla prasību, kas norādīta ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 03.00 – KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "180".

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

14. Likviditātes rādītāji:

14.1. pamatsaistību attiecību pret citiem aktīviem, kas nav likvīdi (L1), nosaka, izmantojot:

14.1.1. pamatsaistības, kas ir:

14.1.1.1. noguldījumi ar atlikušo termiņu, kas pārsniedz 12 mēnešus atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 22. pielikuma pārskata "C 66.01. – TERMIŅU SADALĪJUMA VEIDNE" (tālāk tekstā – pārskats C 66.01.) rindas "260" 200.–220. ailei,

14.1.1.2. 35 procenti no noguldījumiem ar atlikušo termiņu līdz 12 mēnešiem atbilstoši pārskata C 66.01. rindas "270", "280", "290", "310", "330" un "340" 020.–190. ailei,

14.1.1.3. kapitāls un rezerves atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 01.03 – Bilance: Pašu kapitāls" rindai "300", izņemot pārvērtēšanas rezerves, t.i., šā pārskata rindā "090" norādītu pozitīvu summu;

14.1.2. citus aktīvus, kuri nav likvīdi, nosaka kā kopējo aktīvu un likvīdo aktīvu starpību, atskaitot kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam un pieskaitot 50 procentus no ārpusbilances saistībām, izmantojot:

14.1.2.1. kopējos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 01.01 – Bilance: Aktīvi" rindai "380",

14.1.2.2. likvīdos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 24. pielikuma pārskata "C 72.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – LIKVĪDI AKTĪVI" rindas "010" 010. ailei,

14.1.2.3. kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam atbilstoši ES regulas Nr.  680/2014 22. pielikuma pārskata C 66.01. rindas "600", "610", "620", "630", "640" un "650" 020.–190. ailei;

14.1.2.4. 50 procentus no ārpusbilances saistībām atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 24. pielikuma pārskata "C 73.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS" rindas "460" 010. ailei;

14.2. likviditātes prasību izpildes rādītāju (L2) nosaka kā īpašās likviditātes prasības izpildes (faktiskā) apmēra un ar Komisijas lēmumu noteiktā apmēra starpību. Ja noguldījumu piesaistītājam nav noteikta īpašā likviditātes prasība, rādītājam L2 piemēro riska pakāpi 75 procenti;

14.3. likviditātes seguma rādītāju (L3) nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 24. pielikuma pārskata "C 76.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – APRĒĶINI" rindai "030".

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

15. Uzņēmējdarbības modeļa rādītāju (P1) nosaka, izmantojot uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (UPNP) ietvaros noteikto biznesa modeļa riska vērtējumu (score).

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

16. Lielo riska darījumu rādītāji:

16.1. lielo riska darījumu kopsummas attiecību pret atbilstošo kapitālu (R1) nosaka, izmantojot:

16.1.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 8. pielikuma pārskata "C 28.00 – Riska darījumi netirdzniecības un tirdzniecības portfelī (LE 2)" 330. ailei;

16.1.2. atbilstošo kapitālu saskaņā ar ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 04.00 – IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)" rindu "226";

16.2. tautsaimniecības nozares koncentrāciju kredītportfelī (R2) nosaka, izmantojot:

16.2.1. lielākās tautsaimniecības nozares pārstāvjiem izsniegto aizdevumu summas apmēru atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 06.00 – Nefinanšu sabiedrībām – dalījumā pa NACE kodiem – izsniegtu aizdevumu un avansu sadalījums" 010., 021. un 022. ailes kopsummai;

16.2.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 01.01 – Bilance – aktīvi" rindas "090", "099", "130", "144" un "183" 010. ailei.

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

17. Ienākumus nenesošu kredītu rādītājs:

17.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummas attiecību pret kredītportfeli (Q1) nosaka, izmantojot:

17.1.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 060. ailei;

17.1.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 010. ailei;

17.2. ienākumus nenesošu kredītu segumu ar uzkrājumiem (Q2) nosaka, izmantojot:

17.2.1. uzkrājumu kopsummu ienākumus nenesošiem kredītiem atbilstoši ES regulas Nr.  680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 150. ailei;

17.2.2. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 060. ailei.

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

IV. Korekcijas koeficienta noteikšana krājaizdevu sabiedrībām

(Nodaļa FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

18. Krājaizdevu sabiedrības nosaka un līdz katra gada 15. aprīlim informē Komisiju par maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar noteikumu 3. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla pietiekamības rādītāju (K), likviditātes rādītāju (L), lielo riska darījumu rādītāju (R) un kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

19. Kapitāla pietiekamības rādītāju (K) nosaka atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma "Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins" 100. rindai.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

20. Augsti likvīdo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos (L) nosaka, izmantojot:

20.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

20.1.1. nauda kasē atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikuma "Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats" (tālāk tekstā – Krājaizdevu sabiedrību APT pārskats) 110. pozīcijas 1. ailei;

20.1.2. prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiebrībām, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 120. un 130. pozīcijas 1. un 2. ailes kopsummai;

20.1.3. parāda vērtspapīri atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 150. pozīcijas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. ailes kopsummai;

20.1.4. kopējie aktīvi atbilstoši Latvijas Bankas 16.05.2014. normatīvo noteikumu Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā – Mēneša bilances pārskats) 200000. pozīcijas 7. ailei;

20.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā noteikumu 20.1.3. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

21. Lielo riska darījumu rādītāju (R) nosaka, izmantojot:

21.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 3. pielikuma "Lielo riska darījumu pārskats" 8. ailes pozīcijai "Lielo riska darījumu kopsumma";

21.2. pašu kapitālu atbilstoši Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma "Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins" 220. rindai. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

22. Kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q) nosaka, izmantojot:

22.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas kopsummu atbilstoši Komisijas 26.03.2019. normatīvo noteikumu Nr. 52 "Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikuma "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats" (tālāk tekstā – Krājaizdevu sabiedrību AĀSN pārskats) 020. pozīcijas 4., 5. un 6. ailes kopsummai;

22.2. kredītportfeli atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību AĀSN pārskata 020. pozīcijas 1. ailei.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

V. Pārejas noteikumi

(Nodaļa FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

23. Šo noteikumu 13.2.2. punktā minēto rādītāju 2018. gada 1., 2. un 3. ceturksnī nosaka, izmantojot pirmā līmeņa kapitāla prasību, kas norādīta ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 03.00 – KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "100" un palielināta par kopējo kapitāla rezervju prasību, kura aprēķināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.22, 35.23, 35.24 vai 35.25 panta nosacījumiem.

(FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

24. Šo noteikumu 19. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. un 2. ceturksnī nosaka kā krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla attiecību pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, izmantojot:

24.1. pašu kapitālu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs;

24.2. aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000., 510000., 520000 un 530000. pozīcijas 7. ailes kopsummai.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

25. Šo noteikumu 20. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. un 2. ceturksnī nosaka, izmantojot:

25.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

25.1.1. nauda kasē atbilstoši Komisijas 23.11.2001. normatīvo noteikumu Nr. 20/8 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi" 1. pielikuma "Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats" (tālāk tekstā – Krājaizdevu sabiedrību APT pārskats) 110. pozīcijas 1. ailei;

25.1.2. prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 120. pozīcijas 2. un 3. ailei;

25.1.3. parāda vērtspapīri atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 140. pozīcijas 1. ailē uzrādītajai summai, no kuras atskaitīta summa atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 140. pozīcijas 10. ailei;

25.1.4. kopējie aktīvi atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000. pozīcijas 7. ailei;

25.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā noteikumu 25.1.3. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

26. Šo noteikumu 21. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. un 2. ceturksnī nosaka, izmantojot:

26.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši Komisijas 23.11.2001. normatīvo noteikumu Nr. 20/8 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi" 2. pielikuma "Lielo riska darījumu pārskats" 8. ailes pozīcijai "Lielo riska darījumu kopsumma";

26.2. pašu kapitālu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

27. Šo noteikumu 21. punktā minēto rādītāju 2019. gada 1. ceturksnī nosaka, izmantojot:

27.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas kopsummu atbilstoši Komisijas 21.12.2001. normatīvo noteikumu Nr. 24/9 "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi" 1. pielikuma "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats" 020. pozīcijas 4., 5. un 6. ailes kopsummai;

27.2. kredītportfeli atbilstoši Mēneša bilances pārskata 240000. pozīcijas 7. ailei.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2018.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem
sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi"

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam

Noguldījumu piesaistītāja nosaukums  
  
Noguldījumu piesaistītāja kods

___

___

___

  

Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā

_________. gada __________________ ceturksnī

Garantētās atlīdzības apmērs EUR ___________________________

(euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Noguldītāju skaits pārskata perioda beigās

Segto noguldījumu atlikumu summa ceturkšņa

Ceturkšņa vidējais segto noguldījumu atlikums (2+3+4)/3

Korekcijas koeficients β (%)

Maksājums noguldījumu garantiju fondā ((5) x 0.05% x (6))

1. mēneša pēdējā datumā

2. mēneša pēdējā datumā

3. mēneša pēdējā datumā

kopsumma

kopsumma

kopsumma

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Segtie noguldījumi (11+12)

10

       
rezidentu segtie noguldījumi

11

       
nerezidentu segtie noguldījumi

12

       
 
Vadītājs   
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

 
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2018.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem
sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi"

(Pielikums FKTK 07.12.2018. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients, % (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla rādītāji:

1.

Sviras rādītājs

(K1)

... – 0.0399

200%

12.5%

1)

0.0400 – 0.0449

180%

0.0450 – 0.0499

160%

0.0500 – 0.0549

140%

0.0550 – 0.0599

120%

0.0600 – 0.0699

100%

0.0700 – ...

75%

2.

Kapitāla seguma rādītājs

(K2)

... – 1.0000

200%

12.5%

2)

1.0001 – 1.1999

180%

1.2000 – 1.2999

160%

1.3000 – 2.4999

140%

2.5000 – 2.9999

120%

3.0000 – 4.9999

100%

5.0000 – ...

75%

Likviditātes rādītāji:

3.

Bāzes saistības
Citi aktīvi, kas nav augsti likvīdi

(L1)

... – 69.99%

200%

6.0%

3)

70.00% – 99.99%

180%

100.00% – 104.99%

160%

105.00% – 109.99%

140%

110.00% – 119.99%

120%

120.00% – 129.99%

100%

130.00% – ...

75%

4.

Īpašās likviditātes prasības izpilde

(L2)

... – 4.9999

200%

6.0%

4)

5.0000 – 5.9999

180%

6.0000 – 6.9999

160%

7.0000 – 7.9999

140%

8.0000 – 9.9999

120%

10.0000 – 11.9999

100%

12.0000 – ...

75%

5.

Likviditātes seguma koeficients

(L3)

109.99% – ...

200%

6.0%

5)

110.00% – 119.99%

180%

120.00% – 124.99%

160%

125.00% – 129.99%

140%

130.00% – 149.99%

120%

150.00% – 599.99%

100%

600.00% – ...

75%

Uzņēmējdarbības modeļa rādītājs:

6.

Biznesa modelis

(P1)

3.21 – ...

200%

26.0%

6)

3.01 – 3.20

180%

2.81 – 3.00

160%

2.41 – 2.80

140%

2.01 – 2.40

120%

1.21 – 2.00

100%

1.00 – 1.20

75%

Lielo riska darījumu rādītāji:

7.

Lielo riska darījumu kopsumma
Atbilstošs kapitāls

(R1)

400.00% – ...

200%

6.5%

7)

350.00% – 399.99%

180%

300.00% – 349.99%

160%

200.00% – 299.99%

140%

120.00% – 199.99%

120%

50% – 119.99%

100%

... – 49.99%

75%

8.

Lielākās tautsaimniecības nozares kredītportfelis
Kredītportfelis

(R2)

50.00% – ...

200%

6.5%

8)

42.50% – 49.99%

180%

35.00% – 42.49%

160%

27.50% – 34.99%

140%

20.00% – 27.49%

120%

5.00% – 19.99%

100%

... – 4.99%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītāji:

9.

Ienākumus nenesoši kredīti

Kredītportfelis

(Q1)

15.00% – ...

200%

12.0%

9)

13.00% – 14.99%

180%

11.00% – 12.99%

160%

8.00% – 10.99%

140%

5.00% – 7.99%

120%

4.00% – 4.99%

100%

... – 3.99%

75%

10.

Uzkrājumi ienākumus nenesošiem kredītiem

Ienākumus nenesoši kredīti

(Q2)

... – 19.99%

200%

6.0%

10)

20.00% – 24.99%

180%

25.00% – 29.99%

160%

30.00% – 39.99%

140%

40.00% – 49.99%

120%

50.00% –79.99%

100%

80.00% – ...

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β= β1 + β2 + β3 +…+ β10.
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2018.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem
sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi"

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

 

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients, % (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla pietiekamības rādītājs

1.

Pašu kapitāls
Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma

(K)

... – 7.99%

200%

25%

1)

8.00% – 8.99%

180%

9.00% – 9.99%

160%

10.00% – 10.99%

140%

11.00% – 14.99%

120%

15.00% – 19.99%

100%

20% – ...

75%

Likviditātes rādītājs

2.

Augsti likvīdie aktīvi
Kopējie aktīvi

(L)

... – 0.0499

200%

25%

2)

0.0500 – 0.0699

180%

0.0700 – 0.0899

160%

0.0900 – 0.0999

140%

0.1000 – 0.1499

120%

0.1500 – 0.2499

100%

0.2500 – ...

75%

Lielo riska darījumu rādītājs

3.

Lielo riska darījumu kopsumma
Pašu kapitāls

(R)

600.00% – ...

200%

25%

3)

500.00% – 599.99%

180%

450.00% – 499.99%

160%

400.00% – 449.99%

140%

200.00% – 399.99%

120%

50.00% – 199.99%

100%

... – 49.99%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītājs

4.

Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas
Kredītportfelis

(Q)

80.00% – ...

200%

25%

4)

60.00% – 79.99%

180%

40.00% – 59.99%

160%

30.00% – 39.99%

140%

20.00% – 29.99%

120%

0.01% – 19.99%

100%

=0

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β = β1 + β2 + β3 + β4
02.11.2019