Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 3. novembra noteikumus Nr. 211 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 119

Rīgā 2019. gada 9. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 34 2. p.)
Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma
2. panta septīto daļu un 20. panta otro
un trīspadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktās krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošās prasības raksturojošo rādītāju aprēķināšanas kārtību, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) uzraudzības vajadzībām nepieciešamo pārskatu par krājaizdevu sabiedrības darbību regulējošo prasību izpildi sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām krājaizdevu sabiedrībām.

II. Kapitāla pietiekamības rādītājs

3. Kapitāla pietiekamības rādītājs ir krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla (starpība starp krājaizdevu sabiedrības aktīviem un saistībām) attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu.

4. Krājaizdevu sabiedrība sagatavo pārskatu par kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķinu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai veidlapai, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. aktīvus, saistības un ārpusbilances posteņus novērtē atbilstoši Komisijas 2013. gada 17. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 232 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" un Komisijas 2019. gada 26. marta normatīvo noteikumu Nr. 52 "Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi" prasībām;

4.2. aktīvu kopsummu veido Komisijas 2013. gada 17. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 232 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" 17.9. punkta postenī norādītā kopsumma;

4.3. saistību kopsummu veido Komisijas 2013. gada 17. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 232 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" 18.1.–18.5. punkta posteņos uzrādīto darījumu kopsumma;

4.4. ārpusbilances posteņus veido Komisijas 2013. gada 17. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 232 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" 19. punktā norādītie darījumi, kas rada kredītrisku krājaizdevu sabiedrībai.

III. Likviditātes prasības

5. Krājaizdevu sabiedrība izvieto aktīvus tā, lai jebkurā brīdī tiktu nodrošināta tās kreditoru juridiski pamatoto prasību apmierināšana (likviditāte).

6. Lai nodrošinātu likviditāti, krājaizdevu sabiedrība:

6.1. regulāri novērtē un plāno aktīvu un pasīvu termiņstruktūru, aprēķinot likviditātes neto un kopējās pozīcijas saskaņā ar šo noteikumu 7.12. punkta prasībām;

6.2. nosaka limitus likviditātes kopējām pozīcijām kā noteiktu procentu no aktīvu kopsummas vismaz termiņa intervālā līdz 30 dienām un līdz 90 dienām;

6.3. nosaka rīcības plānu iespējamas limitu neievērošanas gadījumā.

7. Krājaizdevu sabiedrība sagatavo aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskatu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajai veidlapai, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. aktīvus un ārpusbilances saistības, kam izveidoti uzkrājumi, uzrāda atbilstoši to atlikušajai vērtībai;

7.2. aktīvus uzrāda atbilstoši atlikušajam atmaksas vai pārdošanas termiņam, pasīvus un ārpusbilances saistības – atbilstoši atlikušajam izpildes termiņam;

7.3. ārpusbilances saistības uzrāda attiecīgajā termiņu grupā, ja krājaizdevu sabiedrībai ir pamats uzskatīt, ka darījuma partneris pieprasīs to izpildi. Izsniegtos galvojumus vai citas līdzīgas saistības, ar kurām krājaizdevu sabiedrība uzņemas pienākumu atbildēt kreditoriem par biedru parādiem, neiekļauj pārskatā, ja tās nodrošinātas ar šajā krājaizdevu sabiedrībā izvietotu noguldījumu ķīlu;

7.4. aktīvu atlikušo atmaksas vai pārdošanas termiņu nosaka saskaņā ar spēkā esošajā līgumā paredzētajiem atmaksas vai pārdošanas termiņiem, vērtspapīru dzēšanas termiņiem vai akceptētiem paziņojumiem par līdzekļu pirmstermiņa atmaksu. Saistību atlikušos termiņus nosaka saskaņā ar spēkā esošajā līgumā noteiktajiem izpildes termiņiem vai akceptētajiem pieteikumiem par līdzekļu pirmstermiņa saņemšanu;

7.5. aktīvus, kuru atmaksas vai pārdošanas termiņš nav noteikts, uzskata par beztermiņa ieguldījumiem un uzrāda termiņu grupā "no 361 dienas";

7.6. aktīvus vai to daļu, kam samaksas kavējums ir ilgāks par 14 dienām, uzrāda kā nokavētus aktīvus;

7.7. aktīvus vai to daļu, kam samaksas kavējums nepārsniedz 14 dienas, uzrāda kā aktīvus "uz pieprasījumu";

7.8. aktīvus vai to daļu, kas apgrūtināta krājaizdevu sabiedrības saistību nodrošināšanai, t.sk. repo darījumos iesaistītos, uzrāda kā ieķīlātos aktīvus. Saistības, kuru izpilde nodrošināta ar šo aktīvu ķīlu, uzrāda kā aizņēmumu pret aktīvu ķīlu;

7.9. saistības ar nenoteiktu izpildes termiņu un pienākumu tās izpildīt pēc pieprasījuma uzrāda termiņu grupā "uz pieprasījumu";

7.10. noguldījumus, kurus krājaizdevu sabiedrības biedrs ieķīlājis krājaizdevu sabiedrībā, lai saņemtu tajā kredītu, galvojumu vai citu līdzīgu saistību aktu, ar kuru krājaizdevu sabiedrība uzņemas pienākumu atbildēt kreditoriem par biedru parādiem, uzrāda attiecīgajā termiņu grupā atbilstoši atlikušajam ķīlas termiņam;

7.11. saistības par noguldījumiem, kuru atmaksas termiņš ir iestājies, bet krājaizdevu sabiedrības biedrs noguldījumu nav pieprasījis, uzrāda termiņu grupā "uz pieprasījumu";

7.12. likviditātes neto pozīciju aprēķina kā starpību starp aktīviem un pasīviem un ārpusbilances saistībām katrā termiņu grupā un likviditātes kopējo pozīciju – kā starpību starp aktīviem un pasīviem un ārpusbilances saistībām augošā termiņu secībā.

IV. Krājaizdevu sabiedrību riska darījumu ierobežojumi

8. Novērtējot riska darījumus, ar vienu biedru veikto riska darījumu apmēru novērtē kā biedram izsniegto kredītu (t.sk. debeta atlikumu kontos (overdraftu) un finanšu līzingu), citu prasību, galvojumu vai citu līdzīgu saistību aktu, ar kuriem krājaizdevu sabiedrība uzņemas pienākumu atbildēt kreditoriem par biedra parādiem, rezultātā radīto saistību kopsummu. Riska darījuma ar krājaizdevu sabiedrības biedru apmēru palielina par uzkrātajiem procentiem vai citiem līgumā paredzamiem maksājumiem pārskata datumā. Ja krājaizdevu sabiedrība, novērtējot riska darījuma kvalitāti, ir izveidojusi uzkrājumus nedrošam parādam atbilstoši Komisijas 2019. gada 26. marta normatīvajos noteikumos Nr. 52 "Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi" minētajam, darījuma vērtību samazina par izveidoto uzkrājumu summu.

9. Kopējo riska grupu veido divi vai vairāki krājaizdevu sabiedrības biedri, kuri rada krājaizdevu sabiedrībai kopīgu risku, jo viena biedra finansiālās problēmas var radīt citam vai vairākiem citiem tās biedriem parādu nomaksas grūtības.

10. Personas, kas saistītas ar krājaizdevu sabiedrību, ir krājaizdevu sabiedrības valdes un revīzijas komisijas locekļi, viņu laulātie, vecāki un bērni.

11. Riska darījumu apmēru ar kopējo riska grupu novērtē atbilstoši tās biedru darījumu kopsummai.

12. Krājaizdevu sabiedrība sagatavo lielo riska darījumu pārskatu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajai veidlapai.

13. Krājaizdevu sabiedrība sagatavo ar krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegto aizdevumu pārskatu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajai veidlapai, uzrādot ailē "Netiešās saistības" galvojumus, kurus ar krājaizdevu sabiedrību saistīta persona izsniegusi citam krājaizdevu sabiedrības biedram, kas tos izmantojis darījumos ar krājaizdevu sabiedrību.

14. Noteikumu 12. un 13. punktā minētajā pārskatā krājaizdevu sabiedrības biedra vai kopējās riska grupas numuru veido šādi:

14.1. biedram – kā biedra kārtas numuru (bez punkta) attiecīgajā pārskatā;

14.2. katram kopējās riska grupas biedram – katram biedram piešķir vienu un to pašu kārtas numuru (bez punkta) attiecīgajā pārskatā, kas atbilst kopējās riska grupas kārtas numuram pārskatā.

15. Riska darījumu pārskatos par katru krājaizdevu sabiedrības biedru uzrāda šādu informāciju:

15.1. par fizisko personu – vārds, uzvārds, reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un personas kods vai tam pielīdzināms kods, kas ļauj nepārprotami identificēt attiecīgo personu;

15.2. par pašvaldību, sabiedrisko organizāciju vai arodorganizāciju – reģistrētais organizācijas pilnais nosaukums un tās reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

V. Ārvalstu valūtu pozīciju ierobežojumi

16. Novērtējot atbilstību Krājaizdevu sabiedrību likuma 20. pantā noteiktajiem ārvalstu valūtu pozīciju ierobežojumiem, krājaizdevu sabiedrība ārvalstu valūtu kopējo tīro pozīciju aprēķina divos posmos. Pirmajā posmā tiek aprēķināta katras ārvalstu valūtas tīrā atklātā pozīcija. Otrajā posmā tiek aprēķināta ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija.

17. Katras ārvalstu valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek aprēķināta kā starpība starp krājaizdevu sabiedrības bilances aktīviem un bilances pasīviem un ārpusbilances saistībām attiecīgajā valūtā. Atklātās ārvalstu valūtas pozīcijas aprēķinā bilances posteņos ieskaita uzkrātos procentus un nepabeigtos norēķinus par valūtas pirkšanas un pārdošanas tagadnes līgumiem (spot), ārpusbilances saistībās – saistības par neatsaucamiem galvojumiem vai citiem līdzīgiem saistību aktiem, ar kuriem krājaizdevu sabiedrība uzņemas pienākumu atbildēt kreditoriem par biedru parādiem, ja krājaizdevu sabiedrībai ir pamats uzskatīt, ka darījuma partneris pieprasīs to izpildi, un pastāv iespēja, ka samaksātie līdzekļi nebūs atgūstami. Šīs ārpusbilances saistības atklātās ārvalstu valūtas pozīcijas aprēķinā iekļauj to atlikušajā vērtībā.

18. Katras ārvalstu valūtas tīro atklāto pozīciju pārvērtē euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārskata datumā.

19. Krājaizdevu sabiedrības ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija ir atsevišķu ārvalstu valūtu tīro garo pozīciju summas vai tīro īso pozīciju summas lielākā absolūtā vērtība.

20. Krājaizdevu sabiedrība sagatavo katras ārvalstu valūtas tīrās atklātās un ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas aprēķinu un aprēķina to attiecību pret pašu kapitālu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā noteiktajai veidlapai.

VI. Regulējošo prasību ievērošana

21. Krājaizdevu sabiedrība pastāvīgi ievēro tiesību aktos noteiktās kapitāla pietiekamības un likviditātes prasības, kā arī tiesību aktos noteiktos riska darījumu ierobežojumus un ārvalstu valūtu pozīciju ierobežojumus, kas aprēķināti saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja izņēmuma gadījumā kapitāla pietiekamības rādītājs vai likviditāte samazinās līdz līmenim, kas ir zemāks par tiesību aktos noteikto minimālo līmeni, vai arī riska darījumu un ārvalstu valūtu pozīciju ierobežojumi tiek pārsniegti, krājaizdevu sabiedrība nekavējoties ziņo par to Komisijai, norādot atbilstošo rādītāju samazinājuma vai pārsnieguma rašanās iemeslus un pievienojot ziņojumam rīcības plānu kapitāla pietiekamības prasības vai likviditātes prasību ievērošanas atjaunošanai, kā arī riska darījumu vai ārvalstu valūtu pozīciju ierobežojumu ievērošanas atjaunošanai, kura izpildes termiņus saskaņo ar Komisiju.

VII. Pārskatu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

22. Krājaizdevu sabiedrība sagatavo pārskatus atbilstoši šo noteikumu 1.5. pielikumam par stāvokli pārskata gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un iesniedz Komisijai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam.

23. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 2008. gada 14. oktobra normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

24. Krājaizdevu sabiedrības darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas pārskatos skaitļus uzrāda veselos euro vai procentos ar divām zīmēm aiz komata.

25. Ja Komisija konstatē, ka krājaizdevu sabiedrības iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

VIII. Noslēguma jautājumi

26. Noteikumi piemērojami, krājaizdevu sabiedrībai sagatavojot šo noteikumu 22. punktā minētos pārskatus par stāvokli 2019. gada 30. septembrī un turpmāk.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2001. gada 23. novembra noteikumi Nr. 20/8 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.07.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 119
Krājaizdevu sabiedrības kods |_|_|_| 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins

____. gada  
 (pārskata perioda beigu datums) 

(euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsPozīcijas vērtība
AB1
Aktīvi110 
Ārpusbilances posteņi120 
Saistības210 
Pašu kapitāls (110-210)220 
Kapitāla pietiekamības rādītājs (220/(110+120)) (%)100 
Informatīvas pozīcijas:  
Biedru skaits300 
Bijušo biedru, kas izstājušies vai izslēgti no krājaizdevu sabiedrības, bet to pajas nav izmaksātas, skaits400 
Bijušajiem biedriem par pajām izmaksājamā kopsumma, kas vēl nav izmaksāta500 
Tādu biedru paju nominālvērtību kopsumma, kuri iesnieguši lūgumu par paju atsavināšanu krājaizdevu sabiedrībai, bet lēmums par to vēl nav pieņemts600 
Izpildītājs   
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.07.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 119
Krājaizdevu sabiedrības kods |_|_|_| 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats

____. gada  
 (pārskata perioda beigu datums) 

(euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUz pieprasījumuAr atlikušo termiņuNokavētieIeķīlātie aktīvi (110-180, 100)
vai aizņēmums pret aktīvu ķīlu
(210-270, 200)
līdz 7 dienāmno 8 līdz 30 dienāmno 31 līdz 90 dienāmno 91 līdz 180 dienāmno 181 līdz 360 dienāmno 361 dienas
AB123456789
Kase110         
Prasības pret LR kredītiestādēm*120         
Prasības pret LR krājaizdevu sabiedrībām130         
Kredīti140         
Parāda vērtspapīri150         
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi160         
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi170         
Pārējie aktīvi180         
Kopā aktīvi (110+120+130+140+150+160+170+180)100         
Saistības pret LR kredītiestādēm210       X 
Saistības pret LR krājaizdevu sabiedrībām220       X 
Noguldījumi230       X 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi240       X 
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem250       X 
Pārējās saistības260       X 
Ārpusbilances posteņi (saistības)270       X 
Kopā saistības un ārpusbilances posteņi (210+220+230+240+250+260+270)200       X 
Likviditātes neto pozīcija (100-200)300       XX
Likviditātes kopējā pozīcija400       XX

*Šeit jāuzrāda arī prasības pret Latvijas Banku.

Izpildītājs   
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.07.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 119
Krājaizdevu sabiedrības kods |_|_|_| 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Lielo riska darījumu pārskats

____. gada  
 (pārskata perioda beigu datums) 

(euro)

Nr.Krājaizdevu sabiedrības biedri un kopējās riska grupasReģistrācijas vietas kodsPersonas kods vai tam pielīdzināms kodsRiska darījumiUzkrājumi riska darījumiemKredīti (bez uzkrājumiem)
(1-5)
Kredītu (bez uzkrājumiem) attiecība pret pašu kapitālu (%)Lielie riska darījumi (bez uzkrājumiem) (1+2+3-4)
kredīti biedriemgarantijas un citas saistības biedra labāciti darījumikopāt.sk. 1. ailē uzrādītajiem kredītiem
ABCD12345678
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Lielo riska darījumu kopsumma 
Pašu kapitāls 
Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret pašu kapitālu (%) 
Izpildītājs   
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.07.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 119
Krājaizdevu sabiedrības kods |_|_|_| 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Ar krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegto kredītu pārskats

____. gada  
 (pārskata perioda beigu datums) 

(euro)

Nr.Personas, kas saistītas ar krājaizdevu sabiedrībuReģistrācijas vietas kodsPersonas kods vai tam pielīdzināms kodsAr krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegtie kredītiUzkrājumi kredītiemIerobežojumam pakļautie kredīti (bez uzkrājumiem) (1-2)-(3-4)Netiešās saistības
kopāt.sk. kredīti, kas nodrošināti ar saistīto personu pajām vai noguldījumiemkopāt.sk. kredītiem, kas nodrošināti ar saistīto personu pajām vai noguldījumiem
ABCD123456
          
          
          
          
          
          
          
          
Ierobežojumam pakļauto kredītu kopsumma  
Pašu kapitāls  
Ierobežojumam pakļauto kredītu kopsummas attiecība pret pašu kapitālu (%)  
Izpildītājs   
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
09.07.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 119
Krājaizdevu sabiedrības kods |_|_|_| 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Ārvalstu valūtu atklāto pozīciju pārskats

____. gada  
 (pārskata perioda beigu datums) 

(euro)

Ārvalstu valūtu kods*Pozīcijas kodsSumma ārvalstu valūtā (ārvalstu valūtas vienības)Ārvalstu valūtas kurssTīrā pozīcija (3x4)Tīrās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu (%) [(5) vai (6) attiecība pret pašu kapitālu]
aktīvipasīvi un ārpusbilances saistībastīrā atklātā pozīcija (+,-) (1-2)garā (+), ja 3>0īsā (-), ja 3<0
AB1234567
         
         
         
         
         
Kopā100XXXX  X
* Ārvalstu valūtu kodi uzrādāmi atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi". Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija
(100(5) vai 100(6) lielākā absolūtā vērtība)
  
  
    Pašu kapitāls  
    Ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas
attiecība pret pašu kapitālu (%)
  
      
Izpildītājs   
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
17.07.2019