Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.03.2022. - ... / Spēkā esošā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 195

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 43 8. p.)
Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
11. panta 1. un 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā noguldījumu piesaistītājs sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā, un kārtību, kādā noguldījumu piesaistītājs nosaka un iesniedz Komisijai noguldījumu piesaistītāja maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu.

2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi.

3. Terminu lietojums noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

4. Noguldījumu piesaistītājs saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem reizi ceturksnī veic noguldījumu garantiju fondā maksājumu, kura apmērs ir 0.05 procenti no segto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī un kuram piemērots saskaņā ar šiem noteikumiem noteiktais korekcijas koeficients.

5. Nosakot korekcijas koeficientu, aprēķināto rezultātu izsaka procentos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata (ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, otro ciparu aiz komata noapaļo uz augšu).

6. Ja noguldījumu piesaistītājs sācis darbību attiecīgajā kalendārajā gadā un nav rādītāju par tā darbību iepriekšējā kalendārajā gadā, piemērojamais korekcijas koeficients netiek noteikts.

7. Noguldījumu piesaistītājs pārskatus iesniedz Komisijai tās Datu ziņošanas sistēmā atbilstoši Komisijas 18.06.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi", kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Informāciju sniedz XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas interneta mājaslapā (www.fktk.lv), vai XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, izmantojot Komisijas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā publicēto XLSX failu.

8. Noguldījumu piesaistītājs līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam veic maksājumus noguldījumu garantiju fondā, kas noapaļoti līdz veseliem centiem, ieskaitot Komisijas kontā Nr. LV40LACB0000000022365 Latvijas Bankā, kods LACBLV2X.

II. Pārskata par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā sagatavošana

9. Noguldījumu piesaistītājs sagatavo ceturkšņa pārskatu "Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā" (tālāk tekstā – ceturkšņa pārskats) atbilstoši veidlapai, kas ietverta šo noteikumu 1. pielikumā, un iesniedz to Komisijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam.

9.1 Ja revidētie dati nesakrīt ar iesniegtajos ceturkšņa pārskatos ietvertajiem nerevidētajiem datiem, tad noguldījumu piesaistītājs sagatavo un bez liekas kavēšanās iesniedz labotos ceturkšņa pārskatus atbilstoši revidētajiem datiem.

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

10. Ceturkšņa pārskatā atspoguļo informāciju par noguldījumu piesaistītājā esošajiem segtajiem noguldījumiem. Noguldījumus, kas noteikti Noguldījumu garantiju likuma 3. un 4. pantā, atspoguļo summā, kas nepārsniedz 100 000 euro. Nosakot segto noguldījumu summu, nav jāņem vērā noguldījumiem noteiktie ierobežojumi.

11. Ja noguldītājam vienā noguldījumu piesaistītājā ir vairāki segtie noguldījumi, tad, aizpildot ceturkšņa pārskatu, visus viena noguldītāja segtos noguldījumus summē un uzskata par vienu segto noguldījumu.

11.1 Ja noguldītājs pārvalda citai personai (noguldītājam) pienākošos līdzekļus noguldījumu piesaistītājā un noguldījumu piesaistītājs šo personu (citu noguldītāju) ir identificējis, tad šīs personas (cita noguldītāja) segtos noguldījumus nesummē ar noguldītāja segtajiem noguldījumiem, bet uzrāda atsevišķi.

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

12. Ceturkšņa vidējo segto noguldījumu atlikumu aprēķina kā attiecīgo mēnešu segto noguldījumu atlikumu mēneša pēdējā datumā vidējo aritmētisko lielumu.

III. Korekcijas koeficienta noteikšana Latvijā reģistrētām kredītiestādēm

13. Latvijā reģistrētās kredītiestādes nosaka un līdz katra gada 15. aprīlim, iesniedzot veidlapu, kas ietverta šo noteikumu 2. pielikumā, informē Komisiju par maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla rādītājus (K1, K2), likviditātes rādītājus (L1, L2, L3), uzņēmējdarbības modeļa rādītāju (P1), lielo riska darījumu rādītājus (R1, R2) un kredītportfeļa kvalitātes rādītājus (Q1, Q2), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā, saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā ietverto veidlapu. Aprēķinot korekcijas koeficientu, izmanto konsolidēto finanšu pārskatu datus. Ja noguldījumu piesaistītājs neietilpst konsolidācijas grupas sastāvā, izmanto finanšu pārskatu datus individuālajā līmenī.

14. Kapitāla rādītāji:

14.1. sviras rādītāju (K1) nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr.  2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (tālāk tekstā – ES regula Nr. 2021/451) 10. pielikuma pārskata "C 47.00 – SVIRAS RĀDĪTĀJA APRĒĶINĀŠANA (LRCalc)" rindai "0330";

14.2. kapitāla seguma rādītāju (K2) nosaka kā starpību starp pirmā līmeņa kapitāla rādītāju un pirmā līmeņa kapitāla prasību, izmantojot:

14.2.1. pirmā līmeņa kapitāla rādītāju, kas norādīts ES regulas Nr. 2021/451 1. pielikuma pārskata "C 03.00 – KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "0030";

14.2.2. pirmā līmeņa kapitāla prasību, kas norādīta ES regulas Nr. 2021/451 1. pielikuma pārskata "C 03.00 – KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "0180".

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

15. Likviditātes rādītāji:

15.1. pamatsaistību attiecību pret citiem aktīviem, kas nav likvīdi (L1), nosaka, izmantojot:

15.1.1. pamatsaistības, kas ir:

15.1.1.1. noguldījumi ar atlikušo termiņu, kas pārsniedz 12 mēnešus atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 18. pielikuma pārskata "C 66.01. – TERMIŅU SADALĪJUMA VEIDNE" (tālāk tekstā – pārskats C 66.01.) rindas "0260" 0200.–0220. ailei,

15.1.1.2. 35 procenti no noguldījumiem ar atlikušo termiņu līdz 12 mēnešiem atbilstoši pārskata C 66.01. rindas "0270", "0280", "0290", "0310", "0330" un "0340" 0020.–0190. ailei,

15.1.1.3. kapitāls un rezerves atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 01.03 – Bilance: Pašu kapitāls" rindai "0300", izņemot pārvērtēšanas rezerves, t.i., šā pārskata rindā "0090" norādītu pozitīvu summu;

15.1.2. citus aktīvus, kuri nav likvīdi, ko nosaka kā kopējo aktīvu un likvīdo aktīvu starpību, atskaitot kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam un pieskaitot 50 procentus no ārpusbilances saistībām, izmantojot:

15.1.2.1. kopējos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 01.01 – Bilance: Aktīvi" rindai "0380",

15.1.2.2. likvīdos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 24. pielikuma pārskata "C 72.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – LIKVĪDI AKTĪVI" rindas "0010" 0010. ailei,

15.1.2.3. kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam atbilstoši ES regulas Nr.  2021/451 18. pielikuma pārskata C 66.01. rindas "0600", "0610", "0620", "0630" un "0650" 0020.–0190. ailei,

15.1.2.4. 50 procentus no ārpusbilances saistībām atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 24. pielikuma pārskata "C 73.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS" rindas "0460" 0010. ailei;

15.2. likviditātes prasību izpildes rādītāju (L2) nosaka kā īpašas likviditātes prasības izpildes apmēra (faktiskā) un ar Komisijas lēmumu noteiktā apmēra starpību. Ja noguldījumu piesaistītājam nav noteikta īpaša likviditātes prasība, rādītājam L2 piemēro 75 procentu riska pakāpi;

15.3. likviditātes seguma rādītāju (L3) nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 24. pielikuma pārskata "C 76.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – APRĒĶINI" rindai "0030".

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

16. Uzņēmējdarbības modeļa rādītāju (P1) nosaka, izmantojot uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (UPNP) ietvaros noteikto biznesa modeļa riska vērtējumu (score).

17. Lielo riska darījumu rādītāji:

17.1. lielo riska darījumu kopsummas attiecību pret pirmā līmeņa kapitālu (R1) nosaka, izmantojot:

17.1.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 8. pielikuma pārskata "C 28.00 – Riska darījumi netirdzniecības un tirdzniecības portfelī (LE 2)" 330. ailei, ņemot vērā, ka katrs darījuma partneris aprēķinā iekļaujams vienu reizi;

17.1.2. pirmā līmeņa kapitālu saskaņā ar ES regulas Nr. 2021/451 1. pielikuma pārskata C 01.00 – PAŠU KAPITĀLS (CA1)" rindu "0015";

17.2. tautsaimniecības nozares koncentrāciju kredītportfelī (R2) nosaka, izmantojot:

17.2.1. lielākās tautsaimniecības nozares pārstāvjiem izsniegto aizdevumu summas apmēru atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 06.01 – Nefinanšu sabiedrībām – dalījumā pa NACE kodiem – izsniegtu aizdevumu un avansu sadalījums" 0010., 0021. un 0022. ailes kopsummai;

17.2.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 01.01 – Bilance – aktīvi" rindas "0090", "0099", "0130", "0144" un "0183" 0010. ailei.

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

18. Ienākumus nenesošu kredītu rādītājs:

18.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummas attiecību pret kredītportfeli (Q1) nosaka, izmantojot:

18.1.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0060. ailes un rindas "0005" 0060. ailes kopsummai;

18.1.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0010. ailes un rindas "0005" 0010. ailes kopsummai;

18.2. ienākumus nenesošu kredītu segumu ar uzkrājumiem (Q2) nosaka, izmantojot:

18.2.1. uzkrājumu kopsummu ienākumus nenesošiem kredītiem atbilstoši ES regulas Nr.  2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0150. ailes un rindas "0005" 0150. ailes kopsummai;

18.2.2. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 – Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0060. ailes un rindas "0005" 0060. ailes kopsummai.

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

IV. Korekcijas koeficienta noteikšana krājaizdevu sabiedrībām

19. Krājaizdevu sabiedrības nosaka un līdz katra gada 15. aprīlim, iesniedzot veidlapu, kas ietverta šo noteikumu 3. pielikumā, informē Komisiju par maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla pietiekamības rādītāju (K), likviditātes rādītāju (L), lielo riska darījumu rādītāju (R) un kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā, saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumā ietverto veidlapu.

20. Kapitāla pietiekamības rādītāju (K) nosaka atbilstoši Komisijas 03.11.2020. normatīvo noteikumu Nr. 211 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma "Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins" 100. rindai.

(Grozīts ar FKTK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 31)

21. Augsti likvīdo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos (L) nosaka, izmantojot:

21.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

21.1.1. nauda kasē atbilstoši Komisijas 03.11.2020. normatīvo noteikumu Nr. 211 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikuma "Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats" (tālāk tekstā – Krājaizdevu sabiedrību APT pārskats) 110. pozīcijas 1. ailei;

21.1.2. prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiebrībām, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 120. un 130. pozīcijas 2. un 3. ailes kopsummai;

21.1.3. parāda vērtspapīri atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 150. pozīcijas 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. ailes kopsummai;

21.1.4. kopējie aktīvi atbilstoši Latvijas Bankas 04.06.2021. noteikumu Nr. 192 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā – Mēneša bilances pārskats) 200000. pozīcijas 7. ailei;

21.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā šo noteikumu 21.1.3. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

(Grozīts ar FKTK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 31)

22. Lielo riska darījumu rādītāju (R) nosaka, izmantojot:

22.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši Komisijas 03.11.2020. normatīvo noteikumu Nr. 211 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 3. pielikuma "Lielo riska darījumu pārskats" 8. ailes pozīcijai "Lielo riska darījumu kopsumma";

22.2. pašu kapitālu atbilstoši Komisijas 03.11.2020. normatīvo noteikumu Nr. 211 "Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma "Kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins" 220. rindai. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs.

(Grozīts ar FKTK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 31)

23. Kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q) nosaka, izmantojot:

23.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas kopsummu atbilstoši Komisijas 27.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 199 "Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikuma "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats" (tālāk tekstā – Krājaizdevu sabiedrību AĀSN pārskats) 020. pozīcijas 4., 5. un 6. ailes kopsummai;

23.2. kredītportfeli atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību AĀSN pārskata 020. pozīcijas 1. ailei.

(Grozīts ar FKTK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 31)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 13.02.2018. normatīvie noteikumi Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi".

25. Šo noteikumu 17.1.2. punktā minēto rādītāju par 2021. gada 1. ceturksni nosaka, izmantojot atbilstošo kapitālu saskaņā ar ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 04.00 – IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)" rindu "226".

(FKTK 08.03.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 195

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
saskaņā ar noteikumu 7. punktu
līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam

Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā

(euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsNoguldītāju skaits pārskata perioda beigāsSegto noguldījumu atlikumu summa ceturkšņaCeturkšņa vidējais segto noguldījumu atlikums (2+3+4)/3Korekcijas koeficients β (%)Maksājums noguldījumu garantiju fondā ((5) x 0.05% x (6))
1. mēneša pēdējā datumā2. mēneša pēdējā datumā3. mēneša pēdējā datumā
kopsummakopsummakopsumma
AB1234567
Segtie noguldījumi (11+12)10       
rezidentu segtie noguldījumi11       
nerezidentu segtie noguldījumi12       
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 195

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
saskaņā ar noteikumu 7. punktu
līdz 15. aprīlim

Maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamais korekcijas koeficients

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītājiRādītājsRādītāja intervālsRiska pakāpeNozīmeKorekcijas koeficients, % (5*6)
1234567
Kapitāla rādītāji:1.Sviras rādītājs(K1)... – 0.0399200%12.5%1)
0.0400 – 0.0449180%
0.0450 – 0.0499160%
0.0500 – 0.0549140%
0.0550 – 0.0599120%
0.0600 – 0.0699100%
0.0700 – ...75%
2.Kapitāla seguma rādītājs(K2)... – 1.0000200%12.5%2)
1.0001 – 1.1999180%
1.2000 – 1.2999160%
1.3000 – 2.4999140%
2.5000 – 2.9999120%
3.0000 – 4.9999100%
5.0000 – ...75%
Likviditātes rādītāji:3.Bāzes saistības/
Citi aktīvi, kas nav augsti likvīdi
(L1)... – 69.99%200%6.0%3)
70.00% – 99.99%180%
100.00% – 104.99%160%
105.00% – 109.99%140%
110.00% – 119.99%120%
120.00% – 129.99%100%
130.00% – ...75%
4.Īpašās likviditātes prasības izpilde(L2)... – 4.9999200%6.0%4)
5.0000 – 5.9999180%
6.0000 – 6.9999160%
7.0000 – 7.9999140%
8.0000 – 9.9999120%
10.0000 – 11.9999100%
12.0000 – ...75%
5.Likviditātes seguma koeficients(L3)109.99% – ...200%6.0%5)
110.00% – 119.99%180%
120.00% – 124.99%160%
125.00% – 129.99%140%
130.00% – 149.99%120%
150.00% – 599.99%100%
600.00% – ...75%
Uzņēmējdarbības modeļa rādītājs:6.Biznesa modelis(P1)3.21 – ...200%26.0%6)
3.01 – 3.20180%
2.81 – 3.00160%
2.41 – 2.80140%
2.01 – 2.40120%
1.21 – 2.00100%
1.00 – 1.2075%
Lielo riska darījumu rādītāji:7.Lielo riska darījumu kopsumma/
Atbilstošais kapitāls
(R1)400.00% – ...200%6.5%7)
350.00% – 399.99%180%
300.00% – 349.99%160%
200.00% – 299.99%140%
120.00% – 199.99%120%
50% – 119.99%100%
... – 49.99%75%
8.Lielākās tautsaimniecības nozares kredītportfelis/
Kredītportfelis
(R2)50.00% – ...200%6.5%8)
42.50% – 49.99%180%
35.00% – 42.49%160%
27.50% – 34.99%140%
20.00% – 27.49%120%
5.00% – 19.99%100%
... – 4.99%75%
Kredītportfeļa kvalitātes rādītāji:9.Ienākumus nenesoši kredīti/
Kredītportfelis
(Q1)15.00% – ...200%12.0%9)
13.00% – 14.99%180%
11.00% – 12.99%160%
8.00% – 10.99%140%
5.00% – 7.99%120%
4.00% – 4.99%100%
... – 3.99%75%
10.Uzkrājumi ienākumus nenesošiem kredītiem/
Ienākumus nenesoši kredīti
(Q2)... – 19.99%200%6.0%10)
20.00% – 24.99%180%
25.00% – 29.99%160%
30.00% – 39.99%140%
40.00% – 49.99%120%
50.00% –79.99%100%
80.00% – ...75%
Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β= β1 + β2 + β3 +…+ β10.
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 195

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
saskaņā ar noteikumu 7. punktu
līdz 15. aprīlim

Maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamais korekcijas koeficients

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītājiRādītājs Rādītāja intervālsRiska pakāpeNozīmeKorekcijas koeficients, % (5*6)
1234567
Kapitāla pietiekamības rādītājs1.Pašu kapitāls/
Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma
(K)... – 7.99%200%25%1)
8.00% – 8.99%180%
9.00% – 9.99%160%
10.00% – 10.99%140%
11.00% – 14.99%120%
15.00% – 19.99%100%
20% – ...75%
Likviditātes rādītājs2.Augsti likvīdie aktīvi/
Kopējie aktīvi
(L)... – 0.0499200%25%2)
0.0500 – 0.0699180%
0.0700 – 0.0899160%
0.0900 – 0.0999140%
0.1000 – 0.1499120%
0.1500 – 0.2499100%
0.2500 – ...75%
Lielo riska darījumu rādītājs3.Lielo riska darījumu kopsumma/
Pašu kapitāls
(R)600.00% – ...200%25%3)
500.00% – 599.99%180%
450.00% – 499.99%160%
400.00% – 449.99%140%
200.00% – 399.99%120%
50.00% – 199.99%100%
... – 49.99%75%
Kredītportfeļa kvalitātes rādītājs4.Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas/
Kredītportfelis
(Q)80.00% – ...200%25%4)
60.00% – 79.99%180%
40.00% – 59.99%160%
30.00% – 39.99%140%
20.00% – 29.99%120%
0.01% – 19.99%100%
=075%
Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β = β1 + β2 + β3 + β4
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 195
Maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamā korekcijas koeficienta aprēķinā izmantotie rādītāji
Rādītājs1. ceturksnis2. ceturksnis3. ceturksnis4. ceturksnis
1. Sviras rādītājs    
K1 Vidējais aritmētiskais rādītājs(K1)
2. Kapitāla seguma rādītājs    
Pirmā līmeņa rādītājs (CET1 fakts)    
Pirmā līmeņa rādītāja prasība (CET1 prasība)    
K2 Vidējais aritmētiskais rādītājs(K2)
3. Pamatsaistību attiecība pret nelikvīdiem aktīviem    
Pamatsaistības:    
Noguldījumi ar atlikušo termiņu, kas pārsniedz 12 mēnešus    
35 procenti no noguldījumiem ar atlikušo termiņu līdz 12 mēnešiem    
Kapitāls un rezerves    
Nelikvīdie aktīvi:    
Aktīvi kopā    
Likvīdie aktīvi    
Kredīti ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam    
50 procenti no ārpusbilances saistībām    
L1 Vidējais aritmētiskais rādītājs(L1)
4. Īpašā likviditātes prasība    
Likviditātes rādītājs (fakts)    
Īpašās likviditātes prasības (ĪLP prasība)    
L2 Vidējais aritmētiskais rādītājs(L2)
5. Likviditātes seguma rādītājs    
L3 Vidējais aritmētiskais rādītājs(L3)
6. Biznesa modelis    
P1 Vidējais aritmētiskais rādītājs(P1)
7. Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret atbilstošo kapitālu    
Lielo riska darījumu apmērs    
Atbilstošais kapitāls    
R1 Vidējais aritmētiskais rādītājs(R1)
8. Tautsaimniecības nozares koncentrācija kredītportfelī    
Lielākās tautsaimniecības nozares pārstāvjiem izsniegto aizdevumu summas apmērs    
Kredītportfelis    
R2 Vidējais aritmētiskais rādītājs(R2)
9. Ienākumus nenesošu kredītu kopsummas attiecība pret kredītportfeli    
Ienākumus nenesoši kredīti    
Kredītportfelis    
Q1 Vidējais aritmētiskais rādītājs(Q1)
10. Ienākumus nenesošu kredītu segums ar uzkrājumiem    
Uzkrājumi ienākumus nenesošiem kredītiem    
Ienākumus nenesoši kredīti    
Q2 Vidējais aritmētiskais rādītājs(Q2)
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 195
Maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamā korekcijas koeficienta aprēķinā izmantotie rādītāji
Rādītājs1. ceturksnis2. ceturksnis3. ceturksnis4. ceturksnis
1. Kapitāla pietiekamības rādītājs    
Pašu kapitāls    
Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma    
K Vidējais aritmētiskais rādītājs(K)
2. Augsti likvīdo aktīvu īpatsvars kopējos aktīvos    
Kopējie augsti likvīdie aktīvi    
Nauda kasē    
Prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz 7 dienas    
Parāda vērtspapīri    
Aktīvi kopā    
L Vidējais aritmētiskais rādītājs(L)
3. Lielo riska darījumu rādītājs    
Lielo riska darījumu kopsumma    
Pašu kapitāls    
R Vidējais aritmētiskais rādītājs(R)
4. Kredītportfeļa kvalitātes rādītājs    
Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas    
Kredītportfelis    
Q Vidējais aritmētiskais rādītājs(Q)
15.03.2022