Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 190

Rīgā 2018. gada 7. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 54 2. p.)

Grozījumi "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
11. panta 1. un 2. punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018. gada 13. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 36 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu III nodaļu "Korekcijas koeficienta noteikšana Latvijā reģistrētām kredītiestādēm" šādā redakcijā:

"12. Latvijā reģistrētās kredītiestādes nosaka un līdz katra gada 15. aprīlim informē Komisiju par maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla rādītājus (K1, K2), likviditātes rādītājus (L1, L2, L3), uzņēmējdarbības modeļa rādītāju (P1), lielo riska darījumu rādītājus (R1, R2) un kredītportfeļa kvalitātes rādītājus (Q1, Q2), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā. Aprēķinot korekcijas koeficientu, izmanto konsolidēto finanšu pārskatu datus. Ja noguldījumu piesaistītājs neietilpst konsolidācijas grupas sastāvā, izmanto finanšu pārskatu datus individuālajā līmenī.

13. Kapitāla rādītāji:

13.1. sviras rādītāju (K1) nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (tālāk tekstā - ES regula Nr. 680/2014) 10. pielikuma pārskata "C 47.00 - SVIRAS RĀDĪTĀJA APRĒĶINĀŠANA (LRCalc)" rindai "330";

13.2. kapitāla seguma rādītāju (K2) nosaka kā starpību starp pirmā līmeņa kapitāla rādītāju un pirmā līmeņa kapitāla prasību, izmantojot:

13.2.1. pirmā līmeņa kapitāla rādītāju, kas norādīts ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 03.00 - KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "030";

13.2.2. pirmā līmeņa kapitāla prasību, kas norādīta ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 03.00 - KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "180".

14. Likviditātes rādītāji:

14.1. pamatsaistību attiecību pret citiem aktīviem, kas nav likvīdi (L1), nosaka, izmantojot:

14.1.1. pamatsaistības, kas ir:

14.1.1.1. noguldījumi ar atlikušo termiņu, kas pārsniedz 12 mēnešus atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 22. pielikuma pārskata "C 66.01. - TERMIŅU SADALĪJUMA VEIDNE" (tālāk tekstā - pārskats C 66.01.) rindas "260" 200.-220. ailei,

14.1.1.2. 35 procenti no noguldījumiem ar atlikušo termiņu līdz 12 mēnešiem atbilstoši pārskata C 66.01. rindas "270", "280", "290", "310", "330" un "340" 020.-190. ailei,

14.1.1.3. kapitāls un rezerves atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 01.03 - Bilance: Pašu kapitāls" rindai "300", izņemot pārvērtēšanas rezerves, t.i., šā pārskata rindā "090" norādītu pozitīvu summu;

14.1.2. citus aktīvus, kuri nav likvīdi, nosaka kā kopējo aktīvu un likvīdo aktīvu starpību, atskaitot kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam un pieskaitot 50 procentus no ārpusbilances saistībām, izmantojot:

14.1.2.1. kopējos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 01.01 - Bilance: Aktīvi" rindai "380",

14.1.2.2. likvīdos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 24. pielikuma pārskata "C 72.00 - LIKVIDITĀTES SEGUMS - LIKVĪDI AKTĪVI" rindas "010" 010. ailei,

14.1.2.3. kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam atbilstoši ES regulas Nr.  680/2014 22. pielikuma pārskata C 66.01. rindas "600", "610", "620", "630", "640" un "650" 020.-190. ailei;

14.1.2.4. 50 procentus no ārpusbilances saistībām atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 24. pielikuma pārskata "C 73.00 - LIKVIDITĀTES SEGUMS - IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS" rindas "460" 010. ailei;

14.2. likviditātes prasību izpildes rādītāju (L2) nosaka kā īpašās likviditātes prasības izpildes (faktiskā) apmēra un ar Komisijas lēmumu noteiktā apmēra starpību. Ja noguldījumu piesaistītājam nav noteikta īpašā likviditātes prasība, rādītājam L2 piemēro riska pakāpi 75 procenti;

14.3. likviditātes seguma rādītāju (L3) nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 24. pielikuma pārskata "C 76.00 - LIKVIDITĀTES SEGUMS - APRĒĶINI" rindai "030".

15. Uzņēmējdarbības modeļa rādītāju (P1) nosaka, izmantojot uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (UPNP) ietvaros noteikto biznesa modeļa riska vērtējumu (score).

16. Lielo riska darījumu rādītāji:

16.1. lielo riska darījumu kopsummas attiecību pret atbilstošo kapitālu (R1) nosaka, izmantojot:

16.1.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 8. pielikuma pārskata "C 28.00 - Riska darījumi netirdzniecības un tirdzniecības portfelī (LE 2)" 330. ailei;

16.1.2. atbilstošo kapitālu saskaņā ar ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 04.00 - IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)" rindu "226";

16.2. tautsaimniecības nozares koncentrāciju kredītportfelī (R2) nosaka, izmantojot:

16.2.1. lielākās tautsaimniecības nozares pārstāvjiem izsniegto aizdevumu summas apmēru atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 06.00 - Nefinanšu sabiedrībām - dalījumā pa NACE kodiem - izsniegtu aizdevumu un avansu sadalījums" 010., 021. un 022. ailes kopsummai;

16.2.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 01.01 - Bilance - aktīvi" rindas "090", "099", "130", "144" un "183" 010. ailei.

17. Ienākumus nenesošu kredītu rādītājs:

17.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummas attiecību pret kredītportfeli (Q1) nosaka, izmantojot:

17.1.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 060. ailei;

17.1.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 010. ailei;

17.2. ienākumus nenesošu kredītu segumu ar uzkrājumiem (Q2) nosaka, izmantojot:

17.2.1. uzkrājumu kopsummu ienākumus nenesošiem kredītiem atbilstoši ES regulas Nr.  680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 150. ailei;

17.2.2. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "070" 060. ailei."

2. Papildināt noteikumus ar V nodaļu "Pārejas noteikumi" šādā redakcijā:

"23. Šo noteikumu 13.2.2. punktā minēto rādītāju 2018. gada 1., 2. un 3. ceturksnī nosaka, izmantojot pirmā līmeņa kapitāla prasību, kas norādīta ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 03.00 - KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "100" un palielināta par kopējo kapitāla rezervju prasību, kura aprēķināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.22, 35.23, 35.24 vai 35.25 panta nosacījumiem."

3. Izteikt noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja p.i.
Regulējošo prasību un statistikas
departamenta direktore L. Vojevoda

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
07. 12. 2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 190

"2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 36
"Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem
noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi
"

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients, % (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla rādītāji:

1.

Sviras rādītājs

(K1)

... - 0.0399

200%

12.5%

1)

0.0400 - 0.0449

180%

0.0450 - 0.0499

160%

0.0500 - 0.0549

140%

0.0550 - 0.0599

120%

0.0600 - 0.0699

100%

0.0700 - ...

75%

2.

Kapitāla seguma rādītājs

(K2)

... - 1.0000

200%

12.5%

2)

1.0001 - 1.1999

180%

1.2000 - 1.2999

160%

1.3000 - 2.4999

140%

2.5000 - 2.9999

120%

3.0000 - 4.9999

100%

5.0000 - ...

75%

Likviditātes rādītāji:

3.

Bāzes saistības
Citi aktīvi, kas nav augsti likvīdi

(L1)

... - 69.99%

200%

6.0%

3)

70.00% - 99.99%

180%

100.00% - 104.99%

160%

105.00% - 109.99%

140%

110.00% - 119.99%

120%

120.00% - 129.99%

100%

130.00% - ...

75%

4.

Īpašās likviditātes prasības izpilde

(L2)

... - 4.9999

200%

6.0%

4)

5.0000 - 5.9999

180%

6.0000 - 6.9999

160%

7.0000 - 7.9999

140%

8.0000 - 9.9999

120%

10.0000 - 11.9999

100%

12.0000 - ...

75%

5.

Likviditātes seguma koeficients

(L3)

109.99% - ...

200%

6.0%

5)

110.00% - 119.99%

180%

120.00% - 124.99%

160%

125.00% - 129.99%

140%

130.00% - 149.99%

120%

150.00% - 599.99%

100%

600.00% - ...

75%

Uzņēmējdarbības modeļa rādītājs:

6.

Biznesa modelis

(P1)

3.21 - ...

200%

26.0%

6)

3.01 - 3.20

180%

2.81 - 3.00

160%

2.41 - 2.80

140%

2.01 - 2.40

120%

1.21 - 2.00

100%

1.00 - 1.20

75%

Lielo riska darījumu rādītāji:

7.

Lielo riska darījumu kopsumma
Atbilstošs kapitāls

(R1)

400.00% - ...

200%

6.5%

7)

350.00% - 399.99%

180%

300.00% - 349.99%

160%

200.00% - 299.99%

140%

120.00% - 199.99%

120%

50% - 119.99%

100%

... - 49.99%

75%

8.

Lielākās tautsaimniecības nozares kredītportfelis
Kredītportfelis

(R2)

50.00% - ...

200%

6.5%

8)

42.50% - 49.99%

180%

35.00% - 42.49%

160%

27.50% - 34.99%

140%

20.00% - 27.49%

120%

5.00% - 19.99%

100%

... - 4.99%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītāji:

9.

Ienākumus nenesoši kredīti

Kredītportfelis

(Q1)

15.00% - ...

200%

12.0%

9)

13.00% - 14.99%

180%

11.00% - 12.99%

160%

8.00% - 10.99%

140%

5.00% - 7.99%

120%

4.00% - 4.99%

100%

... - 3.99%

75%

10.

Uzkrājumi ienākumus nenesošiem kredītiem

Ienākumus nenesoši kredīti

(Q2)

... - 19.99%

200%

6.0%

10)

20.00% - 24.99%

180%

25.00% - 29.99%

160%

30.00% - 39.99%

140%

40.00% - 49.99%

120%

50.00% -79.99%

100%

80.00% - ...

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β= β1 + β2 + β3 +…+ β10."

15.12.2018