Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.05.2021. - 02.07.2021. / Vēsturiskā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Talsos 2009. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 3, 2. §, lēmums Nr. 15)
Talsu novada pašvaldības nolikums
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1. Talsu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Talsu pilsēta, ar juridisko adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201.

2. Talsu novadā ir šādas teritoriālās vienības:

2.1. Talsu pilsēta;

2.2. Stendes pilsēta;

2.3. Valdemārpils pilsēta;

2.4. Sabiles pilsēta;

2.5. Abavas pagasts;

2.6. Balgales pagasts;

2.7. Ģibuļu pagasts;

2.8. Īves pagasts;

2.9. Ķūļciema pagasts;

2.10. Laidzes pagasts;

2.11. Laucienes pagasts;

2.12. Lībagu pagasts;

2.13. Lubes pagasts;

2.14. Strazdes pagasts;

2.15. Valdgales pagasts;

2.16. Vandzenes pagasts;

2.17. Virbu pagasts;

2.18. Ārlavas pagasts.

(Grozīts ar Talsu novada domes 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

4. Dome sastāv no 17 deputātiem.

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:

5.1. Finanšu komiteju 11 locekļu sastāvā;

5.2. Tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā;

5.3. Izglītības, kultūras un sporta komiteju 8 locekļu sastāvā;

5.4. Sociālo un veselības jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā.

(Talsu novada domes 17.06.2013. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

6. Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, pašvaldības izpilddirektors, kā arī pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:

6.1. izpilddirektora;

6.2. izpilddirektora vietniekiem;

6.3. (svītrots ar Talsu novada domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1);

6.4. kancelejas;

6.5. finanšu un grāmatvedības nodaļas;

6.6. juridiskās nodaļas;

6.7. nekustamā īpašuma nodaļas;

6.8. dzimtsarakstu nodaļas;

6.9. saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas;

6.10. attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas;

6.11. pašvaldības policijas;

6.12. būvvaldes;

6.13. sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas;

6.14. kultūras un sporta attīstības nodaļas;

6.15. (svītrots ar Talsu novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

6.16. informācijas tehnoloģiju nodaļas;

6.17. biroja administratora;

6.18. (svītrots ar Talsu novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

6.19. kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas;

6.20. Iepirkumu nodaļas.

(Talsu novada domes 29.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 29.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 37; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 11.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

6.1 Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumu, to grozījumu sagatavošanu organizē pašvaldības izpilddirektors. Pēc nolikumu saskaņošanas ar attiecīgās jomas pašvaldības izpilddirektora vietnieku, tos ar rīkojumu apstiprina domes priekšsēdētājs.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

7. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

7.1. Talsu novada sociālais dienests;

7.2. Talsu novada bāriņtiesa;

7.3. Talsu Valsts ģimnāzija;

7.4. Talsu 2.vidusskola;

7.5. Valdemārpils vidusskola;

7.6. Sabiles pamatskola;

7.7. Talsu novada vidusskola;

7.8. (svītrots ar Talsu novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

7.9. Talsu pamatskola;

7.10. (svītrots ar Talsu novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

7.11. Stendes pamatskola;

7.12. Laucienes pamatskola;

7.13. Pastendes pamatskola;

7.14. Pūņu pamatskola;

7.15. Virbu sākumskola;

7.16. Upesgrīvas pamatskola;

7.17. (svītrots ar Talsu novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

7.18. Lībagu sākumskola;

7.19. Talsu PII "Sprīdītis";

7.20. Talsu PII "Saulīte";

7.21. Talsu PII "Zvaniņš";

7.22. Talsu PII "Kastanītis";

7.23. Talsu PII "Pīlādzītis";

7.24. Pastendes PII "Ķipars";

7.25. Valdemārpils PII "Saulstariņš";

7.26. (svītrots no 01.01.2017. ar Talsu novada domes 15.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23);

7.27. Sabiles PII "Vīnodziņa";

7.28. Laucienes PII "Bitīte";

7.29. (svītrots ar Talsu novada domes 16.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

7.30. Laidzes PII "Papardīte";

7.31. Vandzenes PII "Zīlīte";

7.32. Talsu mūzikas skola;

7.33. Talsu mākslas skola;

7.34. Valdemārpils mūzikas un mākslas skola;

7.35. Sabiles mūzikas un mākslas skola;

7.36. (svītrots no 01.01.2020. ar Talsu novada domes 14.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36);

7.37. Talsu novada izglītības pārvalde;

7.38. Talsu novada bērnu un jauniešu centrs;

7.39. Talsu novada sporta skola;

7.40. Talsu Galvenā bibliotēka;

7.41. (svītrots ar Talsu novada domes 28.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25);

7.42. (svītrots ar Talsu novada domes 28.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25);

7.43. (svītrots no 20.09.2019. ar Talsu novada domes 29.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; sk. grozījumu 5. punktu);

7.44. Talsu novada muzejs;

7.45. pansionāts "Lauciene";

7.46. (svītrots ar Talsu novada domes 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 41);

7.47. Talsu tautas nams;

7.48. Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs.

(Talsu novada domes 01.12.2011. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā, kas grozīta ar 28.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 28.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 16.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 41; 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

7.1 Talsu novada Vēlēšanu komisija darbojas kā pastāvīga pašvaldības iestāde visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.

(Talsu novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

8. Pašvaldības organizatoriskās struktūras shēma tiek publicēta pašvaldības tīmekļvietnē.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

9.1. (svītrots ar Talsu novada domes 11.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

9.2. SIA "Talsu Televīzija";

9.3. SIA "Talsu ūdens";

9.4. (svītrots ar Talsu novada domes 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

9.5. (svītrots ar Talsu novada domes 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

9.6. SIA "Talsu namsaimnieks";

9.6. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"";

9.7. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas grozīta ar 15.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

10.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

10.2. biedrībā "Talsu hokeja klubs";

10.3. (svītrots ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

10.4. sporta un atpūtas biedrībā "Usma";

10.5. Talsu komersantu klubā;

10.6. biedrībā "Latvijas pašvaldību mācību centrs";

10.7. (svītrots no 01.01.2014. ar Talsu novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 41; sk. grozījumu 8. punktu);

10.8. biedrībā "Talsu rajona partnerība";

10.9. (svītrots no 01.01.2015. ar Talsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; sk. grozījumu 11. punktu);

10.10. (svītrots no 01.01.2013. ar Talsu novada domes 15.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; sk. grozījumu 8. punktu);

10.11. (svītrots ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

10.12. biedrībā "Latvijas Piļu un muižu asociācija";

10.13. Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;

10.14. biedrībā "Reģionālo attīstības centru apvienība";

10.15. biedrībā "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija";

10.16. biedrībā "Pedvāle";

10.17. biedrībā "Usmas krasts";

10.18. (svītrots ar Talsu novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15);

10.19. meža īpašnieku biedrībā "Meža konsultants";

10.20. biedrībā "Latvijas Florbola savienība";

10.21. biedrībā "Latvijas Hokeja Federācija";

10.22. biedrībā "Latvijas Riteņbraukšanas federācija";

10.23. biedrībā "Latvijas Vieglatlētikas savienība".

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas grozīta ar 27.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

11. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas pagastu un pilsētu pārvaldes, kas ir pašvaldības iestādes:

11.1. Stendes pilsētas pārvalde Stendē;

11.2. Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde Valdemārpilī;

11.3. Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde Sabilē;

11.4. Balgales pagasta pārvalde Dursupē;

11.5. Ģibuļu pagasta pārvalde Pastendē;

11.6. Īves pagasta pārvalde Tiņģerē;

11.7. Ķūļciema pagasta pārvalde Ķūļciemā;

11.8. Laidzes pagasta pārvalde Laidzē;

11.9. Laucienes pagasta pārvalde Laucienē;

11.10. Lībagu pagasta pārvalde Mundigciemā;

11.11. Lubes pagasta pārvalde Anužos;

11.12. Strazdes pagasta pārvalde Strazdē;

11.13. Valdgales pagasta pārvalde Pūņās;

11.14. Vandzenes pagasta pārvalde Vandzenē;

11.15. Virbu pagasta pārvalde Jaunpagastā;

11.16. Talsu pilsētas pārvalde Talsos.

(Talsu novada domes 23.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

12. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

12.1. Administratīvo komisiju;

12.2. (svītrots ar Talsu novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29);

12.3. Licencēšanas komisiju;

12.4. Dzīvokļu komisiju;

12.5. Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;

12.6. Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisiju;

12.7. Iepirkuma komisiju;

12.8. Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisiju;

12.9. (svītrots ar Talsu novada domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

12.10. (svītrots ar Talsu novada domes 16.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

12.11. (svītrots ar Talsu novada domes 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

12.12. (svītrots ar Talsu novada domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

12.13. Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju;

12.14. Sabiedriskās kārtības komisiju;

12.15. Zaļumsaimniecības komisiju;

12.16. Pedagoģiski medicīnisko komisiju;

12.17. Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju;

12.18. Komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu;

12.19. Komisiju pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai;

12.20. Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi;

12.21. (svītrots ar Talsu novada domes 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 33);

12.22. Ētikas komisiju;

12.23. komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;

12.24. Talsu novada medību koordinācijas komisiju;

12.25. Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisiju;

12.26. Apbalvojumu izvērtēšanas komisiju;

12.27. Sporta komisiju;

12.28. Talsu novada pašvaldības Sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā;

12.29. konkursa "Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā" vērtēšanas komisiju;

12.30. komisiju par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām;

12.31. kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu vērtēšanas komisiju;

12.32. mantas iznomāšanas komisiju;

12.33. stipendiju piešķiršanas komisiju;

12.34. Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvo komisiju;

12.35. konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" iesniegumu vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas komisiju;

12.36. Konkursa "Radi Talsu novadam!" vērtēšanas komisija;

12.37. Konkursa "Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās" vērtēšanas komisija;

12.38. Konkursa "Talsu novada uzņēmēju Gada balva" vērtēšanas komisija;

12.39. Konkursa "Dari Talsu novadam!" vērtēšanas komisija;

12.40. Talsu novada pašvaldības ūdenstilpju nomas konkursa komisiju.

(Talsu novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā, kas grozīta ar 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 41; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 11.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

121. Darbinieks, kurš atbild par komisiju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, informāciju par kārtējās komisijas sēdes laiku un vietu, kā arī nepieciešamības gadījumā sēdes darba kārtību, nogādā komisijas locekļiem uz viņu norādītajām elektroniskajām vai pasta adresēm ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes.

(Talsu novada domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

13. Komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda:

13.1. komisijas izveidošanas kārtību;

13.2. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir;

13.3. komisijas kompetenci;

13.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

13.5. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

14. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 13.punktam vai to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.

15. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontroli Talsu novada pašvaldībā veic iekšējais auditors, kurš pakļauts Talsu novada pašvaldības Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājam.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS

(Nodaļas nosaukums Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

16. Domes darbu vada no attiecīgās domes deputātiem ievēlēts domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

16.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;

16.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

16.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

16.4. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;

16.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs;

16.6. (svītrots ar Talsu novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9);

16.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

16.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

16.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

16.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

17. Dome ievēl trīs Domes priekšsēdētāja vietniekus, kuri ir politiskas amatpersonas, to amati ir algoti.

(Talsu novada domes 13.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

18. Domes priekšsēdētāja vietniekiem tiek noteiktas šādas atbildības jomas:

18.1. domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jautājumos;

18.2. domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos;

18.3. domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos un veselības jautājumos.

Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jautājumos pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā un/vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā vai Domes lēmumos paredzētajos gadījumos.

(Talsu novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

18.1 (Svītrots ar Talsu novada domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

 19. Domes priekšsēdētāja vietnieka komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

19.1 Komandējumu domes priekšsēdētāja vietniekam un deputātiem piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Atvaļinājumu domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Domes priekšsēdētājam atvaļinājumu un komandējumu piešķir ar domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu. Par pieņemtajiem rīkojumiem domi informē kārtējā domes sēdē.

(Talsu novada domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

20. Pašvaldības administrāciju vada Talsu novada domes iecelts izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors:

20.1. īsteno pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci;

20.2. īstenojot pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus;

20.3. paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;

20.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

20.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

20.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā pieņemt lēmumus;

20.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

20.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

20.9. regulāri, bet ne retāk kā vienreiz mēnesī, ziņo domei par administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

20.10. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

20.11. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

20.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz līgumus;

20.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus;

20.14. ar rīkojumu apstiprina atbildīgos darbiniekus par komiteju, komisiju, darba grupu un padomju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un protokolēšanu.

(Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas grozīta ar 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

21. Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki – pašvaldība izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos un pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Izpilddirektora vietnieku apstiprina pašvaldības dome. Izpilddirektora vietnieks strādā uz darba līguma pamata atbilstoši Darba likuma nosacījumiem. Darba līgumu ar izpilddirektora vietnieku slēdz izpilddirektors.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

21.1 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos:

21.1 1. nodrošina Talsu novada pašvaldības funkciju izpildi administratīvajos un finanšu jautājumos atbilstoši pašvaldības funkcijām, Talsu novada domes lēmumiem un Talsu novada pašvaldības rīkojumiem;

21.1 2. plāno, vada un koordinē Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu – Kancelejas, Finanšu un grāmatvedības nodaļas, Juridiskās nodaļas, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas, Iepirkumu nodaļas, Dzimtsarakstu nodaļas – darbību atbilstoši nodaļu nolikumiem un Talsu novada pašvaldības nolikumam.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā, kas grozīta ar 11.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

21.2 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos:

21.2 1. nodrošina Talsu novada pašvaldības funkciju izpildi attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos atbilstoši pašvaldības funkcijām, Talsu novada domes lēmumiem un Talsu novada pašvaldības rīkojumiem;

21.2 2. plāno, vada un koordinē Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu – Talsu novada būvvaldes, Nekustamā īpašuma nodaļas, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, Talsu novada pašvaldības policijas, Informācijas tehnoloģiju nodaļas – darbību atbilstoši nodaļu nolikumiem un Talsu novada pašvaldības nolikumam;

21.2 3. pilda izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā. Veicot izpilddirektora pienākumus uz viņa prombūtnes laiku, izpilddirektora vietniekam ir pirmā paraksta tiesības.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

21.3 Pašvaldības izpilddirektors plāno, vada un koordinē Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu – Kultūras un sporta attīstības nodaļas un Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas – darbību atbilstoši nodaļu nolikumiem un Talsu novada pašvaldības nolikumam.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

22. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam  pašvaldības domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvis.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

23. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu atbilstoši pašvaldības darbinieku atlīdzību reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgiem domes lēmumiem, ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

(Talsu novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

24. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

241. (Svītrots ar Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

25. Komitejām, veicot pārraudzībā esošo nodaļu un citu struktūrvienību, iestāžu, publisko aģentūru un uzņēmumu darba kontroli, ir tiesības iepazīties ar to dokumentāciju, saņemt dokumentu kopijas, kas ir nepieciešamas jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs, kā arī saņemt nepieciešamos paskaidrojumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

26. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

26.1. pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, citu pastāvīgo komiteju sagatavotajiem budžeta projekta priekšlikumiem;

26.2. budžeta projektiem, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

26.3. projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

26.4. pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;

26.5. pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

26.6. savas kompetences ietvaros citu komiteju, amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem;

26.7. pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

26.8. pašvaldības kapitālsabiedrību, iestāžu, aģentūru ceturkšņa bilancēm un gada pārskatiem;

26.9. pašvaldības darbu ar kreditoriem un debitoriem;

26.10. pašvaldības budžeta izpildi;

26.11. nekustamā īpašuma nodokļa termiņu pagarinājumiem un atvieglojumiem un pašvaldības nodevu atvieglojumiem;

26.12. starptautisko sadarbību.

(Talsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

27. Finanšu komitejas pārraudzībā ir Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Kanceleja, Juridiskā nodaļa, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Iepirkumu nodaļa, biroja administrators, Ētikas komisija, Iepirkuma komisija, Vēlēšanu komisija, Administratīvā komisija, Licencēšanas komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija, Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, Apbalvojumu izvērtēšanas komisija, Mantas iznomāšanas komisija, Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai, Stipendiju piešķiršanas komisija, Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija un SIA "Talsu televīzija".

(Talsu novada domes 11.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

28. (Svītrots ar Talsu novada domes 17.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

29. (Svītrots ar Talsu novada domes 17.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

30. Sociālo un veselības jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

30.1. par sociālo palīdzību;

30.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

30.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu;

30.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;

30.5. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

30.6. par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;

30.7. par vides pieejamības nodrošināšanas plānošanu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

31. Sociālo un veselības jautājumu komitejas pārraudzībā ir sociālais dienests, bāriņtiesa, dzīvokļu komisija, sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā, pansionāts "Lauciene", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

(Talsu novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

32. Izglītības, kultūras un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

32.1. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;

32.2. sadarbību ar reliģiskajām konfesijām;

32.3. bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;

32.4. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

32.5. tūrismu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

33. Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā ir dzimtsarakstu nodaļa, kultūras un sporta attīstības nodaļa, pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādes, tautas nami, kultūras nami, saieta nami un brīvā laika pavadīšanas centri, mūzikas un mākslas skolas, bibliotēkas, izglītības pārvalde, bērnu un jauniešu centrs, sporta skola, novada muzejs, pedagoģiski medicīniskā komisija, interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija, sporta komisija, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome, konkursa "Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā" vērtēšanas komisija, komisija par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām, kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu vērtēšanas komisija, konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" iesniegumu vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas komisija.

(Talsu novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

34. Tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

34.1. novada saimniecības uzturēšanu un apsaimniekošanu;

34.2. attiecīgo pašvaldības uzņēmumu darbību;

34.3. noslēgto saimniecisko līgumu izpildi;

34.4. publisko tirdzniecības vietu noteikšanu;

34.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;

34.6. novada attīstības plānu un plānojumu;

34.7. administratīvās teritorijas dalījumu, robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu;

34.8. zemes vērtību zonējumu robežām;

34.9. apbūves zonējumu un tā izmaiņām;

34.10. sadarbību ar uzņēmējiem un NVO;

34.11. (svītrots ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

34.12. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

34.13. (svītrots ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5);

34.14. satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu;

34.15. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.

(Talsu novada domes 17.06.2013. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

35. Tautsaimniecības komitejas pārraudzībā ir pilsētu un pagastu pārvaldes, nekustamā īpašuma nodaļa, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, būvvalde, pašvaldības policija, sabiedriskās kārtības komisija, zaļumsaimniecības komisija, pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija, komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, medību koordinācijas komisija, SIA "Talsu ūdens", SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"".

(Talsu novada domes 29.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

36. Ja novada domes priekšsēdētājam iesniedz lēmumprojektu par pilsētu un pagastu pakalpojumu pārvalžu apvienošanu, tad atbildīgā par šī lēmumprojekta virzību ir Tautsaimniecības komiteja, bet atzinumus sniedz visas pašvaldības pastāvīgās komitejas.

37. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

37.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, pārvalžu, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

37.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

38. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome.

39. Komiteju sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad izskatāmais jautājums satur informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Informācijas atklātības likumu. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

(Grozīts ar Talsu novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

39.1 Komiteju sēdes tiek protokolētas un ierakstītas audio formātā, Komitejas sēdes vadītājs, atklājot sēdi, informē klātesošos sēdes dalībniekus par audio ieraksta veikšanu un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sēdes audio ierakstus nedrīkst veikt šo saistošo noteikumu 48.1 punktā paredzētajos gadījumos. Audio ierakstus ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc komitejas sēdes ievieto Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

(Talsu novada domes 16.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

39.2 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

1) komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;

2) attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

Komitejas loceklis ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 8.30 pirms komitejas sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas komitejas sēdes rakstveidā (e-pasts, iesniegums) informē komitejas priekšsēdētāju šā punkta 1. apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanos. Komitejas loceklis būtu uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē.

Domes priekšsēdētājs, arī pēc komitejas priekšsēdētāja priekšlikuma, ar rīkojumu var noteikt komitejas sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci, visiem komitejas locekļiem neatrodoties sēžu zālē. Šādā gadījumā komitejas locekļu reģistrāciju kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā. Gadījumā, ja komitejas loceklis jebkādu iemeslu dēl nevar piedalīties komitejas sēdē attālināti – neatrodoties sēžu zālē, viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties attālinātajā sēdē, izmantojot pašvaldības tehniskos līdzekļus no sēžu zāles.

Komitejas locekļiem, piedaloties komitejas sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātam videoattēlam tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai deputāts būtu vizuāli identificējams sēdēs dalībā un katrā balsojumā.

Pašvaldības administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu vadītāji un citi darbinieki) piedalās attālināti rīkotajā komitejas sēdē, izmantojot videokonferenci no sēžu zāles vai neatrodoties sēžu zālē saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai komitejas priekšsēdētāja norādījumiem (norāda darba kārtībā).

Attālinātās komitejas sēdes tiek protokolētas un veikts audioieraksts šo saistošo noteikumu 39.1 punktā noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

39.3 Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs, arī pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma, var noteikt pārraudzībā esošās komisijas sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci, visiem komisijas locekļiem neatrodoties sēžu zālē, piemērojot šo noteikumu 39.2 punktu (izņemot audioieraksta fiksēšanu), ja tas ir nepieciešams.

Komisijas priekšsēdētājs, piemērojot šo noteikumu 39.2 punktu (izņemot audioieraksta fiksēšanu), var noteikt, ka komisijas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) vai cits drošs tiešsaistes komunikācijas veids, ja komisijas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā, veselības stāvokļa, komandējuma dēļ nevar ierasties komisijas sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties komisijas sēdē ar videokonferences vai citu drošu tiešsaistes veida palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un komisijas loceklis ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.08:30 pirms komisijas sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas komisijas sēdes, par to rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis komisijas priekšsēdētāju.

Komisijas locekļiem, piedaloties komisijas sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātai dalībai tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai komisijas loceklis būtu identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā.

(Talsu novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

40. Finanšu komitejas kārtējā sēde notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 13.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra lielajā zālē.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas kārtējā sēde notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 9.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra lielajā zālē,

Sociālo un veselības jautājumu komitejas kārtējā sēde notiek katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 9.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra lielajā zālē,

Tautsaimniecības komitejas kārtējā sēde notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 13.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra lielajā zālē.

Par mēneša pirmo nedēļu tiek uzskatīta kārtējā mēneša pirmā pilnā nedēļa.

(Talsu novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

40.1 Atsevišķos gadījumos komiteju kārtējo sēžu laiks var tikt mainīts, ja par to vienojas attiecīgās komitejas deputāti.

(Talsu novada domes 31.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

40.2 Deputātu piedalīšanos komiteju sēdēs reģistrē Kancelejas darbinieks. Komiteju sēdē jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam, Juridiskās nodaļas, Finanšu un grāmatvedības nodaļas, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas, Informācijas tehnoloģiju nodaļas un Kancelejas pārstāvjiem, lēmumu projektu sagatavotājiem vai to nodaļu vadītājiem. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem jāpiedalās komiteju sēdēs, kurās tiek izskatīti to atbildības jomā esošie jautājumi. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās iestādes vai centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

41. Administrācijas darbinieki, kuri ir atbildīgi par komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu:

41.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;

41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

41.3. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;

41.5. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

42. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā.

42.1 Komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.

(Talsu novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

43. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

43.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

43.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;

43.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;

43.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;

43.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

44. (Svītrots ar Talsu novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

45. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nogādā domes deputātiem uz viņu norādītajām elektroniskā pasta adresēm ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

46. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.

47. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo novada domei.

48. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.

48.1 Lēmumu projekti, kuri satur sensitīvus personu datus, vai jautājumi, kuru izskatīšana var būt saistīta ar sensitīvu personas datu izpaušanu, tiek izskatīti pastāvīgās komitejas sēdes slēgtajā daļā.

(Talsu novada domes 28.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

49. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas. Pašvaldības izpilddirektors saskaņā ar frakcijas vadītāja iesniegumiem organizē frakcijas nodrošināšanu ar telpām, datortehniku, kancelejas priekšmetiem.

(Grozīts ar Talsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

50. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā vienu reizi mēnesī pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

51. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, par kuru lēmumprojekts iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā trīs darba dienas (pirmdien, plkst. 8.00) pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

(Grozīts ar Talsu novada domes 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 53; 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

52. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmā. Domes lēmumu projektos jānorāda šāda informācija:

52.1. lēmuma projekta nosaukums;

52.2. lēmuma ierosinātājs (iesniegumu, tā reģistrācijas datumu un numuru pašvaldībā);

52.3. esošā situācija par lēmumā regulējamo jautājumu;

52.4. lēmuma projekta pamatojuma daļā jānorāda:

52.4.1. lēmuma nepieciešamību pamatojoša informācija un lietderības apsvērumi;

52.4.2. tiesiskais pamatojums;

52.4.3. informācija par komiteju vai citu institūciju, kurā lēmuma projekts skatīts;

52.4.4. institūcijas, kas dokumentu saskaņojušas, saskaņošanas datumu;

52.4.5. citi argumenti un apsvērumi, kurus lēmuma sagatavotājs vai iesniedzējs uzskata par būtiskiem;

52.5. nolemjošajā daļā jānorāda:

52.5.1. precīzi formulēts nolēmums vai uzdevums;

52.5.2. lēmuma izpildes termiņš, ja tāds nepieciešams;

52.5.3. norāde, no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja lēmuma izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

52.5.4. lēmuma spēkā stāšanās laiks;

52.5.5. par lēmuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona vai institūcija (ja nepieciešams);

52.5.6. lēmuma pielikumus (ja tādi ir);

52.5.7. lēmuma pārsūdzības kārtību (ja nepieciešams);

52.6. lēmuma projekta sagatavotāja uzvārdu, kontaktinformāciju;

52.7. informāciju, kam dokuments jānosūta (pasta adrese vai elektroniskā pasta adrese) vai jāizsniedz.

Saistošo noteikumu projektam jāpievieno paskaidrojuma raksts domes priekšsēdētāja rīkojumā noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

53. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai domes Juridiskās nodaļas darbiniekam un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

54. Lēmumu projekti, kuri nav skatīti atbilstošajās pastāvīgajās komitejās un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāreģistrē pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmā un ar plūsmu jāvirza rakstveida atzinuma sniegšanai Juridiskās nodaļas darbiniekam un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei, ja ir saņemts Domes priekšsēdētāja atzinums.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

55. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.

56. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz  domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, kāds no komitejas locekļiem vai lēmumprojekta sagatavotājs.

(Grozīts ar Talsu novada domes 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

57. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nogādā domes deputātiem uz viņu norādītajām elektroniskajām adresēm ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

58. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad attiecīgā lēmuma projekta sagatavotājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

59. Domes priekšsēdētājs Domes apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros, paraksta līgumus par jebkuriem saimnieciskās darbības un juridiskiem darījumiem, ja par līgumu slēgšanu nav Domes lēmuma vai likumos un šajā nolikumā nav noteikta īpaša šo līgumu noslēgšanas kārtība.

Pašvaldības Domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt līgumus apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros, kas tiek slēgti pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un par kuru slēgšanu ir pieņemts Publisko iepirkumu komisijas lēmums, ja šajā nolikumā nav noteikta cita kārtība.
 

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

591. Visi pašvaldības centrālās administrācijas sagatavotie līguma projekti pirms nodošanas parakstīšanas domes priekšsēdētājam un pašvaldības izpilddirektoram, jānodod saskaņošanai juridiskajai nodaļai.

Pārvalžu vadītāji pirms līgumu parakstīšanas, iesniedz novada pašvaldības juridiskajai nodaļai līgumprojektus saskaņošanai. Parakstīt līgumus drīkst tikai pēc juridiskās nodaļas saskaņojuma saņemšanas.

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

60. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai apstiprinātā budžeta ietvaros bez īpaša pilnvarojuma slēdz izpilddirektors. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru slēdz Domes priekšsēdētājs.

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

61. Privāttiesiski līgumi, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz izpilddirektors, saskaņojami ar Domes priekšsēdētāju.

Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz Domes priekšsēdētājs pašvaldības autonomās kompetences jomā, Domes saskaņošana nav nepieciešama.
 

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

62. Uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus slēdz pašvaldības izpilddirektors pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

Līgumus par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, patapināšanu un nomu slēdz pašvaldības izpilddirektors.

Līgumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu slēdz domes priekšsēdētājs.
 

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

63. Pašvaldības nekustamā īpašuma nomas līgumus, saskaņā ar domes lēmumiem, slēdz pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īres līgumus, saskaņā ar domes lēmumiem, slēdz un glabā attiecīgais pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldītājs un apsaimniekotājs.

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

64. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar attiecīgo pastāvīgo komiteju. Sadarbības līgumus slēdz domes priekšsēdētājs. Nākamajā finanšu komitejas sēdē juridiskā nodaļa informē deputātus par sadarbības līguma noslēgšanu. Par sadarbības līguma, kurā plānotas būtiskas pašvaldības finanšu saistības, noslēgšanu lemj dome.

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas grozīta ar 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

65. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.

(Talsu novada domes 11.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

66. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

V. DOMES DARBA REGLAMENTS

67. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.

68. Domes kārtējā sēde notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 10.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra lielajā vai nepieciešamības gadījumā mazajā zālē. Par konkrētās zāles izmantošanu paziņo domes priekšsēdētājs, izsludinot attiecīgo domes sēdi.

(Talsu novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

69. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.  Atsevišķos gadījumos domes kārtējo sēžu laiks var tikt mainīts, ja par to vienojas domes deputāti. Šādu vienošanos ieraksta iepriekšējās domes sēdes protokolā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

69.1 Lēmumu projekti, kuri satur sensitīvus personu datus, tiek izskatīti Domes sēdes slēgtajā daļā.

(Talsu novada domes 28.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

70. Deputātu piedalīšanos domes sēdēs reģistrē Kancelejas darbinieks. Domes sēdē jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam, Juridiskās nodaļas, Finanšu un grāmatvedības nodaļas, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas, Informācijas tehnoloģiju nodaļas un Kancelejas pārstāvjiem, lēmumu projektu sagatavotājiem vai to nodaļu vadītājiem. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem jāpiedalās domes sēdēs, kurās tiek izskatīti to atbildības jomā esošie jautājumi. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās iestādes vai centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

70.1 Domes sēdes ieraksta video un audio formātā. Sēdes vadītājs, atklājot sēdi, informē klātesošos sēdes dalībniekus par video un audio ieraksta veikšanu un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sēdes video un audio ierakstus nedrīkst veikt šo saistošo noteikumu 48.1 punktā paredzētajos gadījumos. Video un audio ierakstus pārraida publiskā interneta vidē un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc domes sēdes ievieto Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

(Talsu novada domes 14.02.2019. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā, kas grozīta ar 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

70.2 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un deputāts ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.08:30 pirms domes sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas domes sēdes, par to rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis domes priekšsēdētāju.

Pašvaldības dome var nolemt vai Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt domes sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci – visiem domes deputātiem neatrodoties sēžu zālē, ja viņiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties komitejas sēdes norisē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniska balsošana tiešsaistē, ja tas ir nepieciešams. Šādā gadījumā domes deputātu reģistrāciju kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā. Gadījumā, ja domes deputāts jebkādu iemeslu dēl nevar piedalīties attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot videokonferenci – neatrodoties sēžu zālē, viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties attālinātajā sēdē, izmantojot pašvaldības tehniskos līdzekļus no sēžu zāles.

Domes deputātiem, piedaloties domes sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātam videoattēlam tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai deputāts būtu vizuāli identificējams sēdēs dalībā un katrā balsojumā.

Pašvaldības administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu vadītāji un citi darbinieki) piedalās attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot videokonferenci no sēžu zāles vai neatrodoties sēžu zālē saskaņā ar domes priekšsēdētāja norādījumiem (norāda darba kārtībā).

Attālinātās domes sēdes videokonferences norise tiek pārraidīta sēžu zāle vai bez pārraidīšanas, un kura tiek fiksēta šo saistošo noteikumu 70.1 punktā noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

71. Domes priekšsēdētājs:

71.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

71.2. dod vārdu ziņotājam;

71.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

71.4. vada debates;

71.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;

71.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

71.7. (svītrots ar Talsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20).

72. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

72.1. ziņojums;

72.2. deputātu jautājumi un nepieciešamības gadījumā speciālistu atbildes;

72.3. debates;

72.4. ziņotāja galavārds;

72.5. priekšsēdētāja viedoklis,

72.6. balsošana;

72.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

(Grozīts ar Talsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

73. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs.

(Grozīts ar Talsu novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

74. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

75. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

76. Personām, kuras ir uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, pirms domes sēdes nepieciešams reģistrēties pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

77. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, ir tiesības piedalīties debatēs, ja šādu atļauju devis domes sēdes vadītājs. Uzaicinātajai personai nav tiesību traucēt sēdes gaitu.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

78. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

79. Pašvaldības izpilddirektors pēc kārtējā mēneša domes sēdes darba kārtības izskatīšanas sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes, uz jautājumiem, kuri iesniegti pašvaldības izpilddirektoram elektroniskajā pastā vienu dienu pirms kārtējās domes sēdes.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

80. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.

81. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

82. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

83. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

84. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.

85. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

86. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

87. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

88. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

89. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

90. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

91. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

92. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

Ja balsošana notiek likumā "Par pašvaldībām" 40. panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos, no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitītāju komisija 3 cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitītāju komisijas priekšsēdētājs paziņo balsošanas rezultātus.

(Talsu novada domes 11.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

93. Atklātās vārdiskās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm procedūru nodrošina kanceleja domes priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 11.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

94. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu, nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

95. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.talsunovads.lv. Informācijas pieejamību nodrošina pašvaldības Kanceleja.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

96. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.

97. Kanceleja pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu ar pielikumiem kopijas elektroniski.

98. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz pašvaldības Kancelejā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē, ja pieprasījums ir iesniegts pašvaldībā ne vēlāk kā 7 darba dienas iepriekš, vai nākamajā domes sēdē, ja pieprasījums ir iesniegts pašvaldībā mazāk nekā 7 darba dienas pirms kārtējās domes sēdes. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz piecu darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā desmit darba dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar Talsu novada domes 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 15.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 38; 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

99. Pašvaldības Kanceleja saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu, kuri saistīti ar de minimis atbalsta jautājumiem, Pašvaldības Kanceleja triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūta atzinuma sniegšanai Finanšu ministrijai.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai Domei viena mēneša laikā atzinums nav nosūtīts, Pašvaldības Kanceleja publicē pieņemtos saistošos noteikumus un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) vai saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā.

Saistošos noteikumus pēc spēkā stāšanās un paskaidrojuma rakstu pašvaldība izvieto redzamā vietā pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, pagastu un pilsētu pārvaldēs un publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu Novada Ziņas".

Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.talsunovads.lv. Par Domes saistošo noteikumu pieejamību pagasta vai pilsētas pārvaldē atbild attiecīgās pārvaldes vadītājs.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

100. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt laikrakstā "Talsu Vēstis".

VI. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU  IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

101. Domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekiem ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki otrdienās:

101.1. ne retāk kā 1 reizi mēnesī – pašvaldības centrālās administrācijas ēkā – no plkst. 17.00 līdz 19.00;

101.2. ne retāk kā 1 reizi mēnesī – kādā no pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm – no plkst. 17.00 līdz 18.00.

(Talsu novada domes 31.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

102. Izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam un pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem vai to pienākumu izpildītājiem ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki vienu reizi nedēļā – otrdienā:

102.1. izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam – pašvaldības centrālās administrācijas ēkā – no plkst. 17.00 līdz 19.00;

102.2. pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem – attiecīgajās pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs – no plkst.17.00 līdz 18.00. Pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji, kuri veic pārvaldes vadītāja pienākumus vairākās pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs, iedzīvotājus pieņem pārmaiņus visās attiecīgajās pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs saskaņā ar sastādītu grafiku.

(Talsu novada domes 31.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā, kas grozīta ar 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

103. Domes deputātiem pēc iepriekš saskaņota grafika ne retāk kā vienu reizi mēnesī – otrdienā – ir iedzīvotāju pieņemšanas pašvaldības centrālās administrācijas ēkā vai kādā no pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm – no plkst.17.00 līdz 18.00. Informācija par domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanām savlaicīgi izliekama uz informācijas stendiem pašvaldības centrālās administrācijas ēkā un pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs, kā arī publicējama Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu Novada Ziņas" un tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

103.1 Pašvaldības institūciju vadītāji un pašvaldības centrālās administrācijas atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar attiecīgo iestāžu darba kārtības noteikumiem, apmeklētājiem pierakstoties uz pieņemšanu pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem izliekama uz attiecīgo iestāžu informācijas stendiem un publicējama Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

104. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.

105. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

106. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē kancelejas vadītājs. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.

107. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

108. Saņemot anonīmu iesniegumu vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

109. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

110. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

110.1 Administratīvos aktus, nosūtāmās pašvaldības vēstules un atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem paraksta:

110.1 1. Domes priekšsēdētājs;

110.1 2. Domes priekšsēdētāja vietnieki;

110.1 3. izpilddirektors;

110.1 4. izpilddirektora vietnieki;

110.1 5. iestāžu vadītāji;

110.1 6. centrālās administrācijas struktūrvienību (nodaļu) vadītāji;

110.1 7. domes izveidoto institūciju (komisiju) vadītāji.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

110.2 Komiteju vadītāji ir tiesīgi parakstīt nosūtāmās vēstules un atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem saistībā ar jautājumiem, kas izskatīti komiteju sēdēs.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

110.3 Centrālas administrācijas struktūrvienību (nodaļu) vadītāji pašvaldības vēstules un atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem paraksta atbilstoši savai kompetencei iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izdod administratīvos aktus likumā noteiktajos gadījumos.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

111. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:

111.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

111.2. par pašvaldības attīstības programmām;

111.3. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;

111.4. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;

111.5. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

112. Publisko apspriešanu rīko arī tad, ja ir iesniegts priekšlikums par pakalpojumu pārvalžu apvienošanu. Šādā gadījumā publiskajā apspriešanā piedalās teritorijas, kura ir attiecīgā pakalpojumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas objekts, iedzīvotāji.

113. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

113.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

113.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

113.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

113.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē. Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

114. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

115. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

115.1. tās datumu un termiņus;

115.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

115.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

115.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

115.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

116. Pašvaldības centrālā administrācija un pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.

Pašvaldības centrālās administrācijas institūciju, amatpersonu un pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt domē, ja likums neparedz citu apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību.

(Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas grozīta ar 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

117. Ja administratīvais akts izdots pildot attiecīgu deleģētu valsts pārvaldes funkciju vai pārvaldes uzdevumu, tad administrācijas vai domes izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt tiešās pārvaldes iestādē, kuras padotībā ir pašvaldība.

118. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome.

119. Domes lēmumus par Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonu faktisko rīcību un pieņemtajiem administratīvajiem aktiem, kā arī Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku parakstītos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

120. Dome ar saistošajiem noteikumiem var deleģēt tiesības izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos pašvaldības iestādēm un amatpersonām citos jautājumos, ja tas nav pretrunā ar augstāka spēka normatīvajiem aktiem.

(Talsu novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Talsu novada domes priekšsēdētājs M.Krotovs
Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes 09.07.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

(Pielikums svītrots ar Talsu novada domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 09.07.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU*

(Pielikums svītrots ar Talsu novada domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

13.05.2021